'-aVOOR ANTJES EN ¥3^$%.. en andere ionge klanti®s) ^g^jf Bij jeugdtennis gaat het heel écht toe Het jongetje mëf^de' MOEILIJKHEDEN? Welke sociale positie heeft een reiziger? i MÊÊ&Ê 1 1 Zaterdag r September 195Ï Grote reptielen \~z ARTHUR RAMSOME Inc. v. d. Ster Gunstige wending in koperstaking Rhinoceros op j A tvt I deladder 1 PlhIRANj j j j t. - ~s - III ill ^1? i -<- üffi 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 II 1- II 1 1 1 1 Wij geven raad Radio-amateurs gaan zevende lustrum vieren Zó krijg je je Pistool f detective-verhaal Charlotte Armstrong (Van. een onzer verslaggeefsters) rp ENNISSEN is een reuze leuke sport. Maar d'r zijn nogr veel te JL weinig: kinderen in Nederland, die dat weten. Voetballen en zwemmen, dat doen er tienduizenden. Tennissen, daar begin je eigen lijk alleen maar aan, als je ouders bedenken, dat je maar eens lid van een tennisclub moet worden; zelf kom je eigenlijk nooit op het idee! Jammer,hoor. Het komt natuurlijk ook v?el, omdat het een düre sport is- En daarom zijn we deze week in Den Haag gaan kijken naar kin- der-tenniswedstrijden tussen meisjes en jongen» van een club, die heus niet meer geld kost dan de meeste sport-verenigingen. 'Ze troffen, het niet zo; goed met het weer. Toen we er kwamen, 'stonden ze bij tientallen in hun witte truitjes en bloesjes op; de ve- rar.da van het' clubhuis van W. W., want het regende net weer', eens even,dat het goot en dan kunje natuurlijk niet spelen. Maar geluk kig werd het na een kwartiertje - droog en toen zwermden ze de ba nen weer op; Nou kan er in elke wedstrijd maar één winnaar zijn (of als het een- dubbelspel is. twee). Maar als je in deze wedstrijden verliezer was. was het óiét zo heel erg, want dan werd ja meteen in eén troóst- ronde gestopt en kon - je het óp-- nieuw proberen. En ze kregen al lemaal een prijst De deelnemers waren tussen 9 en 16 jaar,.dus er waren hele grote; meisjes en'jongens en hele klein- tj es bij. Maar je moet niet denken", dat die gróten hetaltijd strijk en zet wonnen. De één heeft •■nou een maal meer aanleg voor iets dan een - ander; en vooral: de een oefent., veel meer en ernstiger dan de ah-r der 'en dat: heeft met leeftijd" niets te maken. D'r waren er' een. paar bh, die zo goed speelden, dat ze bo vendien deze week nog meededen aan het Scheurleer-tournooi, dat op, Scheveningen wordt /gespeeld (morgen zün daar de émdwedstrü-, den) en waar bijna al de allerbeste jéugd-tennisspelers van ons land aan meedoen. Dit^ waren overigens ook bijzon der échte wedstrijden. Op elke baan was één scheidsrechter 'dër punten, aan het noteren; een fijn werkje,-dat scheidsrechteren op'die hoge stoel, en er was ook al een prfjs beloofd voor het meisje.of de jongen,; die de meeste partijen ZOU,., hebben." gedaan. En ha de afloop van elke, wedstrijd gaven de tegen standers elkaar de hand en be dankten de scheidsrechter netjes. A LS ik je zou vragen: welke rep- tielen ken-je, den zoutje na- tuurtyk- vlot .-antwoorden: hagedis sen, krokodillen, schifdpaddm en slangen, Di's best. Het blykt wel, dat er maar weinig grote proepen 2«n. Boüendten: zo heelveelrepüe-.. Zen vind" je niet in Nederland, een stuk of zeven, dat is net alles. Dat te begrijpelijkhet zijn dieren van warme streken. In Zuid-Europa vind je erheen zestig -verschillende, rond de Middellandsezee. zo'n 140, enige honderden in de tropen. Al met al weinig, groepen en weinig uerschU- lendc soorten. 't Is eigenlijk zo: de reptielen .van tegenwoordig zijn maar een schame le restv van wat eens aan reptielen op aarde voor kwam. Misschien -héb:jè;w'ël eens ;vasi;ftet: steenkooltljdpérk gehoord, de aard- .periode^ waarin dé' steenkoollagen: - ontstonden; Dat is lang geleden, 200 millioefi jaren. In die dagen ontston den. de eérsté reptielen'. Dat waren meteen de eerste echtevdierèh op hét- land. In deaardperioden, die 'dan 'aanbreken Het Perm: en dé Trias ontwikkelen de. reptielen zich/ al lerlei vormen ontstaan. Dat duurt'. 50 miilicen. jaren. Dan volgen wéér twee -nieuwe aardperioden, tezamen duren ze 100 millioen jaren. En in die jaren ontstaan dé meeste soorten.: danviridj e rep tlélcn -i#'-*t' zbeteerf zoute water, op het. land, in de lucht ..'enz, „We leren op deze onderlinge wedstrijden helemaal hoe het op echte wedstrijden toegaat. Dan zul len ze ergens anders altijd weten hoe, het hoort", zei mevrouw Houps;de tennislerares. die al deze, meisjes en jongens hun eerste les-" sen heeft gegeven. Van haar leren ze „fore-hand" en back-hand"; En wie het eerste jaar goed zijn best heeft gedaan én die twèe slagen behoorlijk heeft geleerd, die krijgt het tweede jaar les van haar broer, meneer Houps, die hen leert „vol leren" en „smashen". „En ze mogen drie middagen in de week van 18 uur hier spelen, en eigenlijk spelen ze nu, in de va- canties, bijna de hele dag. En een maal in de week krijgen ze les, al les, 161 leerlingen van deze jeugd- tennisclub, die 27.50 kost. En dat 2ijn er maar liefst 161, want de" Haagse meisjes en jongens begin nen er op deze manier achter te komen, dat tennis een reuze leuke sport is! T)AG meneer de grutjesman! Dag jongetje met dc laarsjes an! Hebt u stroop? r Den heel hoop! Hebt u gist? Een hele kist! Hebt u. meel? Verbazend veel! Hebt u krenten? Voor zeven centen. - En rozijnen? Grote of kleine? Blauwe of witte? Wil je ze met of zonder pitten? Alsjeblief, daar is het dan, jongetje met de laarsjes an. ATOU wil ik nog graag acht kaarsjes ■i- zei hei jongetje met dc laarsjes, Kaaarsjes, zeg je, wacht eens even, nee, ifc heb er net nog zeven! Ja maar, zei. het jongetje zacht: morgenochtend word ik .ACHT.' T S-'t voor de taart, zei de grutjesman, -L Is 't voor de taart, o, zeg dat dan. Zeven kaarsjes aan de rand allemaal aan de buitenkant, en die mooie grote rooje die krijg je gratis van mij present. omdat je morgen jarig bent, r. dtc krijg je gratis van mij cadeau en die in het midden, kan dat zo? fïAG meneer de grutjesman, Dag jongetje met de laarsjes an. ANNIE M. G. SCHMIDT. ihtAin 'denhamen,;'in' moerassen; W Dan -vind je zwemmende, kr'ui- pende, lopende, vliegende,zweven- de; springende reptielen. Kléine van een - paar decimeter en grote-: van tfentallen 'meters!'Maar dan. ook in? hetkrijttüdperk.sterven ze in alle rijke vormen uit.. De verre nakome lingschap., van wat overbleef zijn onze tegenwoordige reptielen. Natuurlijk hadden ze ook wel eens' êen: buitenkante. Ik heb je1 hier al eens verteld van de werk lieden, die in 1770 in de Sint-Pie tersberg aan het. werk waren en de schedel van zo'n oud reptiel von den, de Maashagedis, de Mosasaurus, eem beetje verwarrende naam; -Het., -dier-zwom immers niet. in-de Maas,. die;;was.,:er; niet. Het zwom in dé krutzee, die daar toen lag. De Sint Piötersbérg ié 'eeri stuk van? de oude zeebodem. 1 - ^bevallig. v/as ook de voudst Van: Amer'kaanse geleerden1 inSibe- £iö',- nlJ vondenhet skelet vah éen? reptiel; 5 dat alleen opzijn -achterpo- ten nep;: de voorpoten warén kleine i £^PJ8S? bet ware. Klaarblijke- Jjjk kon hetdier;: heel hard lopen, ,dus ais een^struisypgel. Maar .er. was ™eer. Het dier.werd. ge- andém inet --PP'??.1?.? ^n.nest éiereh.: eieren; :l dnoenen janén oud.reiereh;ook-yah?" andere;;rept£éldtöl>it-lang^uit-!? p'-orven. repü,.! was waarssharjijlc eia-dtef. Met' de-kleine 'armpjes paKte hy de éi erenuit; dé nesten ten. renae^ei .dan/; vandoor. Misschien ouders - vani het nest /die;;: té. i.pakkeh- toen. hij hunv '5 PlündërénTéh'rnaakteh-^^^ hem dood. - -1-L.:' HENK.VAN LAAK ,Dïe eerste-plek is de enige goéde aan deze kant", zei -Suze. „Wij zuilen;. laiigs ?dezc kant ?la- veren' om eens goed uit te kijken", zei kapitein Van. Hij trok de schoot naarzich tóe en zeilde verder tot de boot ongeveer dertig meter van het eiland vandaan was. Toen schreeuwde hij: „Opgepast!'' 1 Suze 'dook .in elkaar. Tithe, die onder In de bóót zat,:zat al,laag ge noeg, maar toch dook zij ook weg. Rutger zat veilig eii wel voor de A-'rE- -v' De Zwaluw kwam voor. de wind té liggen; het bruine zeil waaide over en stond weerbol en de Zwa luw zeilde op.; de Westelijke oever van. het eiland, af- Hier waren geen uitstekende-rotsen, maar het eiland zelf daalde steil in het water af als éen 'muur;; liZég- het zodra je de bodem riet, Rutger", riep .'stuurman Suze. ;;Jawel stuürman"; zei Rutger, die ingespannen in ,dé:f/groene diepte tuurde; i-V.-;?'.?? i „We hadden een dieplood mee 'moetenbrengenzei Suze. - J: ;^,Daar':;zouaen ?wij :hier niet? veel aan: hebben, gehad",. zeir Jan. Zij-zeilden voort totdat; zij op. drie meter van de' oever waren en nog altijd was het water beneden hen donker. Jan 'durfde'?nièt verder te, - gaan.- „Opgepast", riep hij. Pas -toén zij al "omzwaaiden, vlak ■bij de rotsmuur, schreeüwdè;: RutgërffS ,Ik. zie; de bodem." Het was duldc- lijk,' dat "het" eilandaanVdezé :''kanViV steiluit het water oprees. -Suze.- boog wéér voorover' en-.Tit- tié-ook; ofschoon het? niét ?nodig was. 'Denkleine Zwaluw zwenkte weer, en laveerde van het eiland vandaan. Zh voeren nietv ver :.of Jan riep weer: Opgepast" cn nu gingen"jzfj^weèr^ haarlhet .eiland toe. Zo laveerden zij'/:? langs dé oever van hef eiland. -r Déze* west éllj k er o ever: was ^overal - éender;: één steile rotsmuur en daar-; voor diep water, en nergens een ih- ham waar zij zouden kunnen lan-, den. „Die plek aan de andere -kantis, de enige", zei Suze: «H; „Het is geen erg beste haven"?zei'? kapitein Jan, „maar als er niets an ders is dan zullen we het daarmee moeten doen. We kunnen de boot wel draaien".^ Jan voer verder het meer op tot dat hij op de noordelijke punt van. het eiland gepasseerd was. eh; zodra? hij ver genoeg van' de rotsen van- - daan was, riep hij:. „Daar gaaii we dan!" Stuurman Suze trok de schoot zo ver in als zij kon. Jan -wendde het roer. De Zwaluw keerde zich weer..; naar het Zuiden en weer .zeilden zjj langs de oostelijke oever. - Toen zij zich tegenover de kleine inham be vonden, riep Jan: ,Houd je klaar om het'zeilin te halen".- - Stuurman Suze stond al klaar mét dè val in haar. hand. Zij liet die langzaam tussen haar handen .door glijden zonder hem los te laten.; Het zeil kwam omlaag. - Vit,het Engels vertaald door a i;„Pak de gaffeh Rutger!" Rutger. deed.het: Suze haakte, de loopkat af' en maakte samen met-Rutger het -zeil en de gaffel los. Tittie zat er met het -- mandje - met - -breekbare waar helemaal onder verborgen. Dit alles gebeurde heel snel én toen het zeil omlaag was, had de Zwaluw nog; voldoende vaart om naar het strand te^drüven. .;:*4;-.V. „Kijk uit. Rutger" zei stuurman Suze en ook zij keek vol ongerust heid over de boeg heen. .Rotsen aan stuurboord', riep zij. Jan veranderde een weinig' van koers. In heel kalm water glééd de Zwaluw voort, „Nu!" zei Suze en over Tittie, die' Juist haar hoofd onder het zeil van- daan - gestoken had,,heen, klauterde zij weer naar de achtersteven. Dat moest om de voorsteven lichter te maken; eh juist toen zij- er was klonk, er een zacht/rommelend en knerpend geluid en lag de neus van de Zwaluw op het grintachtige strand. Nauwelijks hadden zij de oever geraakt of Rutger sprong van boord met dc lijn in zijn handen. HOOFDSTUK IV De verborgen Haven' Suze. was de volgende die! aan land sprong. Toen Tittie met haar 'mand-? je aardewerk. Jan bleef in de Zwa luw om ,de voorraden aan tereiken. Eerst gingen de glosse - voorwerpen van boord, die'overal tussen gestopt zaten- Toén de 'twee tenten,''toen de biscuitblikken. en toen de zware blikken trommel met! de boeken en de barometerert- de dingen/, die. droog gehouden "móesten worden: t; Dat maakte de boot lichter en stuur- mah Suze én dë -matroostrokken haar een beetje verder/dé kant-op, waardoor het gemakkelijker was om de grote zakken met dekens aan land te brengen. Alles werd opge stapeld op het droge strand. (Wordt vervolgd). s*?:WASHINGTON. Het loonger schil bijr/de Kennecbtt i Copper tè Salt Lake City eén yan^de grootste /concerns, bij de staking? van 5S.000 arbeiders in de Ameri kaanse koperincustrie betrokken is Vrijdag opgelost. Men ver wacht thans een spoedig, einde van de staking. Vertegenwoordigers vah de maatschappij en vakvereni gingen zijn tot overeenstemming gekomen op basis van 'n loonsver hoging van 15 cent per uur. De overeenkomst moet nog door de be trokken vakverenigingen bekrach tigd worden. Bond voor Inwendige Zending 50 jaar AMSTERDAM. De Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk zal 13 September rijn vijftig-jarig bestaan vieren met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Voorzitterdr. Ph. J. Idsnburg zal dé werkzaamheden van de bond be lichten in een rede „Woord en daad in de kentering". Minister Mulderïje zal spreken, uit haam van de re gering en -mr. H. de Bie: als voor zitter van het herdenkings-comité. De bijeenkomst begint om tweè uur, ha! afloop .zal .in de kerk een.,re- ceptic worden gehouden. Tn het verleden zijn dr. J. Th. de Visser en prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine leidende figuren geweest. Op het ogenblik telt de bond 180 ledenorganisaties. Het door de bond geëxploiteerde Bybels Museum van Oudheden aan de Hemonylaan te Amsterdam geelt een beeld van de. gewoonten en gebruiken van dc landen rondom Palestina, waaruit de "Christelijke beschaving is voort gekomen. DE vringrediënten, waarmee fdezé??lmér;:.:sewerktj?1maet, worden zijn: een hoed vol let- tergrepen en een ladder van twaalf sporten. De vraag is deze lettergrepen zo op de sporten te plaatsen, dat daarop woor den komen te staan, van ach tereenvolgens 8, 10, 9. 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8 letters. Onder andere een waaghals en een rhinoceros moeten de ladder opgestuurd'worden. De woor den hebben de volgende bete kenis: 1 nijverheid, fabriekswezen; 2 elk der grote lobben waarin de hersenen verdeeld zijn; 3 kleine handtrom met rinkelbel len; 4 bijzonder slecht weer; 5 bleu, verlegen; 6 zeldzaam; 7 harde houtsoort; 8 bergpiek bij La Plaza in Bolivia; 9 niets ont ziende -rover, wanhopige waag hals; 10 ondeugende jongens streken;. 11 rhinoceros; 12 ieder mens of dier op zichzelf be schouwd. J ?s; De lettergrepen zijn. - ben boe des didïsch -- dé - dudus eb een T—hért hoorn-houtl in inkat ken kwaad kwab li ma neus ni.-7- nig nood pe ra ra rijn sen spo tam te trié v£ weer.. .- Zijn al de gevraagde woor den gevonden en ingevuld, dan blijven op de stijlen van de ladder nog hokjes - open. Daar moeten de volgende let ters worden Ingevuld, en het resultaat moet zijn, dat op beide stijlen van boven naar beneden een spreekwoord ge vormd wordt. Hoe luidt, dat spreekwoord? De aanvullende letters zijn: a b d d e e e e e e e h k llopx s t:t-t u w 1 Z r V A 5 6 7 8 9 10 u Personen, die regelmatig werkzaam zijn tegen provide voor nlt- sluitend één werkgever, zUn verzekerd krachtens de Ongevallenwet, Ziektewet en Kinderbijslagwet, mits dit geen bijkomstige werkzaamheden zijn. Onder de Invaliditeitswet vallen personen, die tot persoonlijke dienst verrichting verplicht zUn, practisch voor één werkgever werkraam zijn, geen ondernemingsrisico hebben en van de werkgever zodanige aanwij zingen krijgen, dat ze geacht worden niet zelfstandig werkzaam te zijn. S. F. L. Wanneer men voor de be handeling van zijn zaak een advocaat hééftIngeschakeld, doet men goed zich niet te gaan verdiepen in aller lei juridische -termen, omdat voor een leek deze termen, wanneer men niet alles weet wat eraan vastzit, in feite onleesbaarblijven. Wil men er 'iéts. meer van weten, vrage men dé'rechtskundige raadsman Dm er iets van te vertellen. M, G. Bij kwesties van aanrijding en vergoeding van schade moet men niet al te vlug tot procederen over- gaan. vooral wanneer bet te ver wachten bedrag betrekkelijk gering ig. Als de maatschappij, waar men mee te maken heeft, de zaak in onderzoék heeft, doet men goed even af te wachten., Mocht de be slissing van de maatschappij -in lijn rechte striid zijn met eigen, inzicht, dan kah 'altijd' nog' wórden, overwo gen een advocaat te raadplegen. nen van een advies over deze nieu we huur bij de Huuradvies-com missie verdient dan wel aanbeveling. Oplossing lettergreep- raadsel Horizontaal: 1 overal 3 pro fessor 5 genre 7 reces 8 onder 10 gieteling 12 keren 13 deze 15 weten 16 geren 17 vendu 18 telen. 20 wezel 22 nader 23 collega 25 denken 27 polo 28 lama 38 verlaging 31 rege ring.. -!.-- o?r/:--c'rV^v-v;-~ Verticaal: 1 odeon'2 -algen! 3 proces 4 sorteren 6 regie 7 re ling 9 derde 11 tevens 12 ketm 14 zegelen 15 weduwe 18 teder 18 voile 21 zelden 22 .naijver 23 collo 24. gala 26 kentering 27 poging ■29'! tuare.,;:!.- -!:-v. CHICAGO.' ~;"Op de-weg van Chicago" naar, Milwaukee .-'is een autobus met 36, passagiers stegen een vrachtauto gebotst Tenminste vijf passagiers zouden gedood zijn. DUBLIN. Door een- staking van havenarbeiders voor hoge lo nen ligt het werk in de haven -vrij wel stil. (Advertentie l.M.) Vraag nog vandaag zo'n fijne ..vouwplaat van Kellog^s Gora FlakesV aan,., waar, je..an, een .wip. een, echt pistool, wtrnaafoc. je schjet met elastiekjes en kent éfeaüeriel leuke spelletjes mee doen 1^5^. j.-<; ;y™ag^jp;Moeciet!0m':dekartonnen, doos y*n Keliogg's. Knip de le tooi gedrukte naam op ^:^^:?{3ë:vbdfzïjcl^it^éo^nd'die-aan"'Gebrs. tzsn, j 'Zaanweg 52, Worraerveet. Dao ontvaogkje®?, [t omgaand je pistooL Men moet niet! vergeten, dat dit raadplegen ook geld kost. E, F./R Eén meerder jarige zoon", die het'vertikt te werken en. andere maatregelen te nemenom in zijn onderhoud te voorzien, behoeft zon der meer niet door de ouders van voedsel en kleding te worden voor zien. Het huis uitzetten is thans wel zeer bezwaarlijk en een. - paarden middel, Morele invloeden kunnen deze zoon misschien, in. het goede spoor helpen. Mogelijk kan een pre dikant of iemand anders, die psy chologisch inzicht heeft, eens mot de zoon praten. A. S. S. Wanneer twee gezinhen in één huis wonen en zij moeten al les gemeenschappelijk1 gebruiken, keuken, W.C.. enz., dan geeft dit dikwerf tot moeilijkheden aanlei ding. Als de ruimte in het huis het toelaat, zal men met de huiseigenaar overleg kunnen plegen om bepaalde voorzieningen te treffencn zich dan tevens bereid verklaren om een wat hogere' huur te betalen. Het inwin- \J ANDAAG hoopt de heer L. V Neher, directeur-generaal der P.T.T., op het landgoed „Woudscho- ,ten" te Zeist 35 jaar georganiseerd Nederlands radio-amateurisme te berdenken. Zijn gehoor zal bestaan uit van alle kanten samengekomen -amateurs, leden der Vereniging voor Experimenteel Radio onder zoek' in Nederland (V.EH.O.N.). Dit Is een na-oorlogse organisatie, voortzetting van. voor-oorlogse ver enigingen als de in 1918 gestichte Nederlandse-Vereniging voor Ra dio-telegrafie. Reeds vóór1910 be stonden er door anderen voor gek verklaarde lieden in Nederland, die na dagen ennachten zwoegen met toestelle-.. ""•/-! tjès voor de dag. kwamen voor hef op vangen van ge heimzinnige heïmzinnige klanken uit een geheimzinnige ruimte, welke men voor het gemak „de aether" noemt'. ?,.J'..'! Dat opvangen was overigens ver boden. Particulieren mochten geen radio-telegrafisch verkeer aftappen, In 1914 verscheen radio-pionier J. .Corver bij minister Lely op audiën tie om luistervrijheid te bepleiten. De heer Corver had een'uithollen de broekzak. Toen de minister zei, dat hij wel eens iets meer: van de luistersport wilde weten, kwam uit. deze broekzak een volledige „kris- Luisteraars logboek taldetector". Minister Lely' heeft d« gewenste vrijheid ingevoerd, Of schoon zij gedurende de eerste we reldoorlog weer tijdelijk moest wor den ingetrokken. Gebrek aan stof zal de heer NeheA niet hebben voor rijn her denkingsrede. Rond de twintiger jaren trok het Nederlandse radio- amateurisme, dat meer-, en meer hét accent én ontvangen, naar zelf uit-? zenden verlegde.'tot in het buiten- land de soms jaloerse aandacht. Het eerste omroepstation (F.CG.G.J werd geconstrueerd door !ir. 4 Ste- ringa Idzerda, dié in dé laatste oor- log door de Duitsers is omgebracht. Zija zendinstallatie,/?waarvoo'r .'Phi-? lips, voor de 'eerstemaal in zÜni radioloopbaan, zendlampen fabri-, ceerde, kan vandaag nog werken IA het -P.T.T. muséum te Den. Haag.':is-:i! Wellicht zal de heer Neher. ook nog éven de radio-zendamateurs van. onze dagen huldigen. Goed georga-1 niseerde, aan noodzakelijke?, regie-1 meuten gehoorzamende mensen, die als zij, vla hun eigen gebouwde zenders1 over de hun toegewezen golf lengten, met geestverwanten ..in. da" gehele wereld contact onderhouden, de radio in haar edelste: vorm ge nieten, Practischë voortzettersvan het Idealisme hunner voorgangers. De oude radio-pioniersgeloofden haast allen,-dat de „adembenemen-, dé! /radiotechniek'* hij haar'Kajp-?; komst éen, tijdperk van reusachtige toenadering tussen landen en vol keren inleidde. r :/-?.;?< PIET BEIS HUIZEN. "/'y WÉ door Ze namen Bea tussen zich. in. Ze was hysterischrustig, voor zover. zoiets bestaat, en bleef zich aan de schouder van dc man vastklam pen. Duff 'kwam meteen voor de. dag met zijn eigenlijkemotief;? „Ik moet terug naar het huis van de Molarity's," zei hij, „maar; de 'moeilijkheid is dat. ik de kinderen niet ken. Misschien kunt U mij den- minste, hun namen vertellen?" „De hamen vande kinderen? „Graag, als U ze weet". „Oh. Ik dacht dat U een vriend Van Mary was....." „Mijn naam is Duff. Ik was toe vallig in de buurt cn kon haar hel pen. Ik: ben eigenlijkeen vreemde. Wat ik vragen wilde, kent U ie mand dié Brownie heet?'-. ^,Ja...'V zei Walker voorzichtig, '„Ik hoorde dat zij vanmiddag gé- heel- onverwachts?is?gestorven",-i; „Brownie!" Zijn mond viel open van' verbazing. 'Dè 'vrouw dieBea heetlo hing tussen hen in en. be- steéddt ^een' aandacht" aan hun '.ge- mrefc/.iBrownie/'rdet lhjte? denken! Wat had ze? Zij was reen kerngé- zondevhuwe -?vtö8ter.!?Neemt. ,U? mé? füëi/kwalijk".^ -v -• ^V- -i} ^p®eyrouw;? ?Móriaritydacht, dat hét'-vergif was"W&. -"lt\ -Hemel...Als U' hier rechtsaf; •wiltslaan,:- daar/-is het - station. Vreemd,,heel vreemd. Ik mag dood vallen als. .u, Luistert U eens,ik zou graag iets willen doen. om Ma- „Vijf jaar?" vroeg Duff, ry te heipon maar U begrijpt mijn „Mary is ook?niet' katholiek; >zel situatie. Ik moet terug naar de stad. Walker, en hij keekverlegen.; f Ik werk 's nachts. Bovendien moet De vrouw zei iets: ,Jk ben mts- ik mijn vrouw thuisbrengen: Wat selijk!" een toestand Zelfmoord?'" „We zullen uitstappen, een, beetje ,jk W-eet het niet, denkt U dat frisse lucht, hou jé/góed Tieye- het zelfmoord is?" ling.nog maar twintig minuten „Beslist niet. Brownie zóu vóór met de trein en dan! zijn? we er. Aan. geen geld dood hebben willen gaan. het station zullen we een taxi ne- Ze is nooit erg springlevend ge- men." Nadat hij haar uit de auto weest.Wist niét erans wat ze alle- geholpen had,, bleef hij nog even ;.;0? maal miste. Waarom zou "ze dan slaan. Iets zat hem dwars en hij dood hebben willen gaan?" aarzelde, „O nee?", zei Duff. „En wie. was .,Ik ben MacDou^al Duff •zei de ze?". detective,. Het gezicht van de man „Wie? Wel,? Mary en zij iijn op klaarde -.op. „O,ja," - zei hH; ;fna- leest Een oude: ;tuuri|jk,.:nü: begrijp ;ik! hét^Ik!vlnd A Komt zo nu en het prettig dat ik dat weet. U moét dan eens opdagen, om, te komen lo-eens luisteren, ik:-wil! niet ;.uit??de r/A; geren, De kinderen zeggen; tante te- „school klappen, begrijpt U mij goed, gen haar. Een oude kennis, die je maar als het vergif is geweest en ac vriendschap' niet-mag opzeggen.V geen aeUmoordf^:,.".." 'T-*! Walkerhieldop -met praten; ©h a „Precies?' ••:zél" Duff'dróóg# keek "nadenkend naar de re^an. Duff '-„Vergeet UrEve? niét; Evé;rN!orden: stopte voor het: atation.' Zijn passa- .-Ik - weet'er.het'.ware: niet1van,?-inaar giers bleven zitten en hij drong, cr 'er?is ?een"?vete.<:; Die 'Brownie:'heeft niet 'op aan dat ze; zouden uitstap- haar lang'geleden éénlelijke streek -' pen. geleverd. -Lr -is iets. misn>et haar „Vertelt U mij eens iets van de familie. Met Eve's familie, en Brow- kinderen' iste uui blijv< genoeg.; Nu die zijn? Diana en Alfred, eén paar dezelfde schooi geweest; vrijster, begrijpt !U..!T „Verteit U mjj eens iets van d. aderen", drong hij aan, „als U nie wist het. En Eva is op - het tenminste tijd'hebt". randje; van gek. Als'ik/U was^ dan „Natuurlijk, e^ns kijkenRustic zou ik.".,, en.... wel eens'even na zitten blijven Bea. we hebben tijd denken. Dit is een tip.-^^meneer. tweelingen, „In. shemelsnaam!,zei Bea èn lar jaar jon- Rep. .boos een jpaar pasBen'.weg. is een meis- .waar, hebben jullie.'het over! - Ik aan laar Af har. ia.Ir *ta^ ,1, Xn TI. .—,,11 - ger. Het middelste kind je. Margaret, Ik dank een jaar of ben ziek,zeg ik. je. Ik wil -niet elf.-Dan Rosamund natuurlijk. En rondhangen én naar-geroddelTuis- dc benjamin beet David. David teren, wat kan' mij die praatjes is..., tja..... zowat vijf jaar." schelen? Ik wil;naar buis en'i'daar weet - ik nlet,^ -zei -Watkerv -zettczljirautoéerste^'versnel- Hu ie .si een hele tijd niet thuis ling en'reed langzaam weg,.-r eeweest...." .(Wordt vervolgd) geweest.,,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7