DE SKYMASTERS PONT 'SMSE3M Alle Kiosken GOED NIEUWS Kapitein Rob De rose Parels van Tamoa Ver. „DE AMBACHTSSCHOOL" Eenmy INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN MIDDENSTANDS-WONINGEN in Rotterdam nemen KOERIERSTERS LAATSTE AVOND ZONDAG en MAANDAG MAANDAG 3 UUR Zaterdag 1 September 1951 Gevraagd een JONGEN voor radiowinkeL Diverse werkzaamheden. Leeftijd 1&—J8 jaar. VA N E M D E N Zwartjanstraat 13. ROTTERDAM. A VONDNIJVERHEIDS SCHOLEN Tamboerstraat 9 (N. en O.), Beukelsdijk 145 (W.) en Hillcvliet 90 (Z.) ......ik ben vliegtuigmaker (V), geplaatst op Hr. Ms. Karei Doorman" Óp zo'n reus van een schip als Hr. Ms. Karei Doorman, waar alles om je heen even groot en geweldig fck. \Q W" is, voel je je als mens soms heel klein. Maar dat gaat dan wel weer over als je merkt, dat je er toch aan te pas moet komen. En hoe! Als vliegtuig- maker-vliegtuigmonteur ben ik belast met bet onder houd van de vliegtuigen en met de eventuele reparaties daaraan. Dat is dus reuze interessant, afwisselend en vooral erg verantwoordelijk werk. Al3 er dan weer zo'n machine de lucht ingaat denk ik bij mezelf'dat is ook een beetje mijn werk'..." Bü de Koninklijke Marine is voor flinke jonge mannen van 16 jaar en onder weer plaats in vele dienstvakken o.a. als stoker, electromonteur, vunrleidlngmonteur, radio- sy racformonteur, vliegtuig-) s j£ S* C maker, matroos, marinier - Mei een waterver plaat sing van 14000 ton ia Hr. Ms. Karei Doorman het grootste schip van de Koninklijke Marine. Het vermogen voor de voort stuwing tot 25. knopen (=45 km.) is 40.000 pk, doch het gezamenlijk vermogen van de S2 aan boord geplaatste vlieg tuigen is bjjna twee maal zo groot. Deze 20 twee persoons gevechtsvlieg tuigen typ e Fai r ey Firefly met «en maximum snel heid van ruiin 600 km. per uur, hebben in de afgelo pen oorlog hun bijzonder goede eigenschappen ge toond, de 12 eenpersoons jachtvliegtuigen type Hawker Sea Fury vliegen maximaal 730 km. per uur en behoren tot de snelste schrcefvHegtut- gen ter wereld.; Het vliegdek; dus dc start- en lan- dlngsrulmte is 210 m. lang. Moderne prlvö-oplelding per brief voer Boekhouden M. B.A. Middenstandsdiploma S.P.D. Handelscorrespondentie Mod. Talen. Ook vlotte opleiding talen voor beginners. - B|j uw opleiding wordt volledig rekening gehouden met vooropleiding, studietijd en vorderjngen. Vraagjiltvoerlg gratis Prosp.1 Westersingel 52 - Tel. 28050 '-steno UTBECTIErSECBBTARESSE CORRESPONDENTE STENO-TYPISTE TALEN BOEKHOUDEN ENGELS voor Emigranten MIDDENST.-OFLEIDtNG ontwikkelingscursus [n licht, en aanmeldingen: 9—12. 1,30—5 en 7—10 uur Cook voor verschillendecursussen) op Dinsdag 4 en Woensdag, 5 September 1951 van 19 tot 21. uur. N.B. Leerlingen, die de voorgaande cursus hebben gevolgd, moeten zich opnieuw laten inschrijven. - HET BESTUUR- Dansschool Marcel Silvins CLUB- EN PRIVÉLESSEN. Inschrijving voor beginners, gevorderden, meergevorder den en. spéciale gehuwde clubs dag. van 10.00 tot'22.00 uur aan on2e unieke zaal Gebouw lvDE SFIL".Dcrdtsestraat- weg 483. hóek Krommezandweg, tel. 70697 en. aan het privéadres Wuyst er straat 3b. tel; 75587. PROSPECTUS GRATIS QP AANVRAAG. Onr. goederen gevraagd Pand- te koop gevraagd. voor geldbelegging, in Rotterdam, met nette huurders. Br. no. 7080 bur. blad. NOG ENKELE TE 'BOUWEN K 'TE SCHIEBROEK, (Alleen voor inwoners van Rotterdam .ofeconomisch belanghebbenden). Koopsom f 16.000.—/Hypotheek lo.OÓO.— Inl, Laan van Meerdervoort 213, Telefoon 33.15.32 en 32.08.20. Den Haag; 1 Auto's, Motoren en Rijwielen A.B.A.N. Auto- en Motorrij school E. de Groot, gedlph in structeurs. Gratis theorie. Te vens verhuur. AelbreChtskade 152, Tel. 39619—33701. De grootste voorraad nacrkrij- w tel en vanaf t 124.75 bij Joh. H. Haijemaije. Vrijenbanse- straa» 32—34, Tel. 48291. Des- *e\v op termijnbetaling. Triumph '43, kk.. 350 cc, i. pr. st.. event, ruilen lichte motor. Hooymans, v. Weelstraat 23 b, na 6 uur, K O ERI BRSTEBTAHIEF Tot 15 woorden t 2,— per plaatsin; 'Elke .5 moorden meer 7 0.5t Dames' Kennismaking met ons onovertrefbaar Elja Rubbercor- set zal ook u noen. besluiten het te gaan drageh. Het Ï3 heerlijk soepel, maakt u slank en geeft u alle bewegingsvrijheid. Cor- settenfabriek Victoria, Zwart Janstraat 98. R'dam- Hoogstraat 143, Schiedam. Orgel ©f piano te koot» gevr., liefst .zonder gebreken, oud; geen bezwaar. Br. aan Janssen, jonker Fransstr. 32 B, R'dam. DEMONSTRATIE-AVOND van ons lesprogramma- 12 Sept. a.s. 8.30 u., door de Heer en Mevr. v. <L Meulen, de Heer Flipse en partner, de Heer v. d. Velden en partner. Kaarten gratis vóóraf; 8, 9 en 10 September, 's avonds van 810 u. Van J—'jtot- J 4.— per kg oud lood, koper, zink. tin, al. ka bels. electr. draad. Contant af gehaald. Flakkeesestraat 85 A, „teL. .71178.:: Tè koop prachttand em „Ga zelle''. z,g.a.n. Teuling. Volma- rijnstg. 111 b. Bankbed „Ideaal".. combinatie in óón handbeweging een- soli de 2 Pers. ledikant met: verko perde 5taaldraadmatras, kapok- matres ea kUS3ens 130x200 In 14 modellen leverbaar. Stof naar keUZe. Dagelijks demon>- stratle. Bedden- en Meubelhuls „Ideaal" Goudsepletn 4 (hoek v. d. Werfstraat). Tetef. 25157. Rotterdam. Radio en Gramoloons Camera's, cine- en ver gr o- •ÜDgsapp.. kfjkers, radio's, schrijfmachines, "electr. app. Ook ruilen.: Zend briefkaart. Spui 257. Den Haag. Telefoon 119967 (K 1700). Peperkorrels kópen wij voor de hoogste waarde.' H.H. Gerepa- trieerdenSpeanda, Boezemstr;. 61 t.0. Abattoir, lijn 22. 17, 15. Alle inlichtingen te verkrijgen Ml de volgende adressen: Amerikaanse lampen cd batte rijen. Specialiteit in het repa reren V. alle Amerikaanse radlo-toest. American Radio- Televlsion Service. Beukels dijk 157, Telefoon 51539. Philips radio op gemakkelijke betaling, ook inruilen van oude radio. Levering- door geheel Nederland. Schrijf briefkaart aan Radio Kerdei, Putsebocht 51. Tel. 72139. t Gemakkelijke betaling. Onze kosten rijn laag, omdat onze meubelen alle vervaardigd worden In eigen werkplaats. Komt U eens kijken'. U zult verstomd staan over de prima kwaliteit en lage prijzen. H. Muylaert. Jr., Vijver hof straat 117, Tel. 43494. Rotterdam Westpfein 12, dagel. v. 8.30-17 u. Zalerd. v. 8.30-12.30 u. BrieHa Gem.bvls, 2« «n 4© Maandag v.d. maand v. 18-20 u. Maassluis Raadhuis, HooWingang Hoograaf. 1®. 3e en evt. 5e Woenid. v.d. maand v. 19-21 -O. «n te 's-Gravenhage Hoofd MurinffwerWngs- groep, Berti/denfmulsewog 123. Waarschuwing! Goud, zilver. Juwelen, gouden munten. Hóóg ste; prijzen btetaalt vertrouwd adres H.J. Berkeloüw, Jonker Fransstraat 30 b. TeL 52024. Muziekinstrumenten Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels ©nz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen, glas-, handel, Aelbrechtskolk 41, tel, 30780. Inboedels, Perz. kleden, antiek en kuhstvoórwerpen te koop gevraagd. Joh. A, slinkert, Mathenesserlaan 273; TeL 37021, Te koop aangeb.: hawaiiangui- taar en jazzguitaar. A. van Atten, Engelsestraat 81. Moderne Neumeijer plano, krui5snarig,- franco, garantie f 775,—. Vraagt pryslijst Pia no's, Orgels. Vreeken's Plano- handel, Bodegraven. Otgel en piano gevr. Cont. het. Omschr, merki ger. prijs. Post- bus 9, Maassluis.- Te huur gevraagd 2 heren vragen in het' Westen alt-slaapkamer (ook zolderka mer)," met kookgel., water en gas, bij burgermensen. Br. no. 1653 bur. blad, Woningruimte, gezocht. Gez, door Jongelui die willen trou wen 2k. met kookgel. Br. no. 1640bur. v.d. Matt Wist U dat A.M.C. ook Uw overhemden repareert. Heed V stof? Wij maken een keum overhemd, van f 4,SO nf. Goud sesingol 557. Tel. 75623: Stre- velsweg 1G b, Tel. 7509G. VleessnUmachines, snelwegers, kasregisters, elec. koffiemolens. kaassnijmachin.es. Reparatie- inrichting van ouds A. Leeu- wenburgh, Bellevoystraat 5 40—50% goedkoper. Oud lood, koper, zink, tin/ al. kabels, .elec. draad.* Contant, afgehaald. Flakkeesestr. 85 a. Tel. 71178. Huwelijk Voor kennismaking en huwe lijk, schrijf om prospectus en lijsten naar de Gelukkige Toe komst, Postbus 8. Terneuzen of naar Postbus Bot terdam. Strikt geheim. Na men, adressen, vervangend. persoon!. Correspondentienum- mers. Veelj- pract. Dagelijks verlovingen. v 'b' -<'• Waardebon f 1.50. Voor bele_é permanent Maison Ileiêr.o. reeds vanaf f 6.oüebelia - deling f 7.50. Kerkhoflaar tel. 2574G. .JTOtos" stofzuigers. Voorradig de Jaarbeursmodellen 1951. Tets bijzonders! Vraagt demonstra tie. Betaling ook in overleg. AUe, onderdelen leverbaar,„De Stofzuiger beurs", Vierambachts- straat 89. TeL 37278. Gloeilampen. 50 kaars 39 ets.. 3 voor 1 guidon, 200 kaars S9 ct. Ook' voor 125 volt. Alleen 6e- veke. Nw, Binnenweg 355, TeL 33835.- Tè koop aangeb. Zr R. v. Creveld, Breitnerstraar 85 b, teL 35259. Rotterdam, af doende verwijderen van ge zichtsharen enz. Hoogtezon op med. advies. Wenst u een gelukkig' huwe lijk? Uw adres; Bem.- Kant. Metropa, 'Middellandplein' 21A.- R'dam, tel. 50813. Vele dank betuigingen. Gratis inlichtin- gen in blanco couvert, post bus 70. Oók voor U een kamgaren coistruum of mantelcostuum naar maat voor 99.■■Ziet onze etalage. -Maatkledlng- hedrijf J. P. Lindeman, Polder- laan 58 Z, TeL 75254. Ge»kkkeiyke betaling. Meube len, bedden, dekens, tapijten, balatum, kleding enz. enz. :N.V; Mfj: ,J3e Pool". RDChus- senstraat 54—56. Tel. 28891; BentincklaanlO-r-lg.Blljdorpl Sterk verlaagde Prijzen tn onze gehele 'meubelafdeling; Komt U- eens kfjken?: Vrtj-te bezich tigen. De tramlijnen 4, 11 en, 18 brengen U naar JDe Meubel beurs", Grote Visserij straat 8 10. Tel. 38763. Dressoirs in eiken o£ Engelse uitvoering nu f "79.50;f 98^0. f" 125.—.' Bijpassende theemeu- bels J 45 50, 52.50. Engelse schuiftafels met dikke balpoten 59.50, 65.- Enkele? stuks opklapbedden 30%. verlaagd. De Meubelbeurs, Grote Visserijstr. g—10, bjj rde Mathenesserbrug. Moderne grijze kinderwagen m. bedje en slerkussen. z.g.a.n. Keexkerstandstr. 79 C- Behangen afgeslagen J 0,45 per roL behang v.a. 0,49 p. ral. BeaL vakk. Behangen alleen met hij le v. v. behang- J. v. d. Wagt, Ma- Engelse familie. 2 schoolgaande kinderen, wonend in Londen, in klein, gemakkelijk te onder houden huis, vraagt juffrouw voor de huishouding (Neder lands), goed kunnende-koken. Enlge kennis van Engels en goede referenties vereist; Brie ven in Engels aan Mrs. Riddell, 2 Cambridge Place, London W Boekhouden, Mlddenstands- opleiding.V Engels; Privé-" eh Clublesseó. Houtman, Burg. Melneszlaan 29. TeL 39102; „Danslessen" Sept.- Curs.- In- scbr.Cör Klinkerts Studio, Voorsehoterlaan 114, tel, 28259. Vrleud(innen). wellicht Uw Ic- %'enspartner, vindt U bij cor respondentieclub „Jupitcr". Vraagt gratis prospectus no. 21. Postbus 1042. 's Gravenhage. Króón Radio leverti Radio's, plck-ups, wisselaars, stofzui gers enz, ook oP conditie; zander vooruitbetaling- Wij komen desgewenst 's avonds bij U thuisi Bel op 32717, Schiedam- seweg 117, Voor at uw kleding naar Pb, dè Roodt, GoedereuhandeL Mo-, ienlaan 34, R'dam. vjm' Hille- gersberg. Eindpunt lijn 14. Tel. 11568. Desgewenst op gemakke lijke betaling. Pracht kinderwagen aangebo den, loopt - op kogels, veel chroom, ook opvouwbaar. Bil lijke prijs. Jan Kruyffstraat J. Dame. "44 Jr.; middenst., ni. dochtertje van 5: jr.. 2, besl. ser. kennism. met beschaafd heer, g. pos. of zakenman. Br. ond. no. 7083 bur."v. d; blad. „Zuider Bruidshuis", - voorde ligst adres voor het huren van bruidstoiiEften, bruidsdames-, avondtoiletten, bontcapes, zwar te herenkleding enz. Dordtse-: laan 60 C. tel. 79429. Ook' sav Zijslzapk.rn. str, water voor nette kostganger, b.bJiJL In 't centrum. Br. no. 1639 bur. v. d. blad. 1- Matrassen- en bed den reparatie, meer dan een halve "eeuw er varing- L. de Jong, Jac. Catr- straat 46. tel. 43G55—80944. Steno/ typen, talen, boekhou den en middenstandsdiploma. Sept. nieuwe cursussen. Han delsinstituut Pompenburg, Ma thenesserlaan 431. TeL 38391, b.glh. 25518. Jongeman, 19 J„ ,R.K;, z.k.ml knap vlot meisje. Br. tri, foto (retour) onder letter A kiosk Sf.-atpnu'pj» Mevrouw de Bie. 24 Oudorp- weg, Kralingen, vraagt In haar gezin met vier schoolgaande kinderen, vertrouwde en; zelf standige hulp, ter vervanging van de vorige, die haar bijna.'9. jaar hielp. Niet R-JX, Goed loon. Tel. 24263. Verhuizingen en raeubelver- voer tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math.aljk 173, tel. 34373 en Statenweg 6C. Telefoon 49694- Woningruil Personeel gevraagd Opleiding praktljkdiploma boekhouden en Middenstands diploma. J. P. Moet. Jeraar Boekhouden M.O., Zweedsestr. 55 B, R'dam-W.. tel. 39773. Wcmlngrull voor Rotterdam, en randgemeenten. De gids aan al le kiosken verkrijgbaar. Kan toor Schouebergerweg 58. telcf. 51578. R'dam. Kraaroinr. Carmena, Heem- raadssingel 119 teL 30578. Ta rief v.a. 75.—. Dir. mevr, A M Maglelse. Verloskundige. Kousenreparatrices, eventueel thuiswerksters. Br. no. 7078 bur. blad. Tien tegen een, dat U slaagt bij Van Veen. Meubelen,..bedden, ledikanten, costuums, mantels, regenjassen, rijwielen, kinder^ wagens, stofzuigers; wringers en tafelkleden. Lage condities en..-- Let wel: bij ons geen vooruitbetaling. Diergaardesin- gel 94. Hoort, zegt het voortï Vanaf 2£0 per week en. zonder vooruitbetaling helpt Van Veen TT aan een prachtige Philips, Erres of Waldorp radio. .Dier gaardesingel. 94. Uiterst tevreden zult D zijn met het prachtige ./Erres" radio toestel van Van Veen, Dier- gaardesingel'1 94. BIJ ons soe pele betaling. - Volkomen tevreden zult,U. rijn met een prachtig modem he- rencoatuum van Van Veen, Diergaardesiogel 94, voor slechts 2,—per week en..-. Eet wel: Zonder vooruitbetaling 11 tl Hallo'Riek, onze. trouwplannen gaan? toch hoor. Tegen, zeer lage condities kochten wij ^ij Van Veen onze" meubelen. ."Wij zijn goed geslaagd eri geheri zonder- vooruitbetaling! 11 Diér- gaardesingel 94 (bü West Kruis kade) ;V' Te koop; dressoir, uitschulfta- fel. 4 stoelen, haard en lampT Goed onderhouden, geen opko- per3. Westzeedljk 29. onbegrijpelijk, maar U kunt het met eigen ogen zien. Een complete huiskamer oJ. met groot dressoir en schuif tafel voor 299,399,—459, en-479,—metclubfauteuils. - 't Meubelhuis, West Kruiskade 5 (tegenover Arena), t Bij «hs. gróte prijsverlaging!!»,' 1 Zware geheel: draaibare rüok- tafelis met verlichting en chroomgamituur, nu slechts ,33,50. 't Meubelhuis, West' Kruiskade 5 (tegenover'Are- na), v;'. Ter overname herenwluterjas.' z.g.a.n. Te 'b-z. Breitnerstraat Aangeb. mooi vry bovenhuis, ben.: 2 kamers en s. (parketvl.) zijkamer én. keuken (boiler). Boven: 3 kamers (vaste wasta fels). badkamer en bergzolder. Te R'dam-Z. (winkelstraat) Ge vraagd vrij huisje, liefst met tuin, Rhoon, Poortugaal. Smits- hoek of omgeving. Br. no. 1657 bur. blad. Rechtszaken, recherche. Infor matie. echtscheiding, requea» ten enz. Bureau Succes. Roden, rijselaan 3G B. R'datn, telefoon 82645. Gevestigd 1918. Kantoor uren 9—20 uur. Ruimtegebrek? Wij verbouwen uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed. Onze Jaren lange ervaring is uw garantie. Winkeliers belangrijke korting. Lasbedrtjf Het Zuiden. Putae- straat 12. tel. 74150. R'dam. Direct van stoffeerder. Over trekken 2 faut., 4 stoeien stof- leerdock van 40,— af. Voor radig moquetten en trijpen. Molendijk. Boczemsingel 48, Tel. 25355 (hoek Boezemstraat) Schoklandsestraat 26 C. Glas in lood, glasplaten, glas Inzetten, spiegels modernise- ren. Glasverzekering Roozen'B Glashandel. Boezemstraat 99. Telefoon 25470: Coolsestraat 53. TeleL 50532. Na G uur Telefoon 20927. Spiralen, vermaken tot model- opklapbed, netten vernieuwen of repareren. Nieuwe, opklap- bedden 1-pexs. 35,—: 2-pen. 1 47.50; divanbedden (sleemor del] i 27.50', combinatie ülvan- bedden 59JS0 (2 in l)r bijpas sende tnatrassen 35,—2-pert. ledikant t 39.—. Alles metga rantie. Gebr. Bos, Sam: Mulier- straat 9a.. b. c, Tel. 3681L Bon, Damesboedcnlabriek ver-, vormt óp'vertoon van deze bon Uw. oude vilt- of strohoed voor slechts 2,51). Bezoekt de vol gende adressen waar de nieuw ste modellen te Uwer beseniK- klng staan. Rotterdam: St Ma rkstraat' 36 c eo Noordsngei 172 (NI. Schiedam: Lange Ach-: terweg 9 (fabriek), Erarnastr. 20 en - Puttershoeksestraat i» (Gorzen). ;;j Beekbergen. Geineub. huisje»,.: direct v. J. of k. te htuff. Gas, kapokb., haard. Ideale, piek. Vanaf 55.— per maand.,. Gr. panorama 28, Tel. 309. Wenst V kennismaking om la ter te huwen; wendt U dan In volste vertrouwen tot Bureau „Search", Dicrgaardesingel 79c.; Kantooruren 99 uur. Gevr. van. particulier 1500,-^ Condities naderover ccn te korr.cn. Ruime rente, Br. no. 7082 bur. v, d. hlad. Wie ruilt mijn htiurmacbtiging A voor beruhuis Rotterdam (C) rnet hoge beloning. Br. r.o. 1641 bur, v. d. bla-d,. Vrije etage slaapetage, Mijnsherenlaan, 6 kamers, keu ken en douchecel voor woning 3 kamers, liefst ben, in Zuid. Br. ónder no. 708B bur. v. d. bi. Wie ruilt;mijn aangeboden nieuwbouw (Overscbie) voor benedenwoning met grote kel der in het Westen, Br.onder no, 7085 bür, v.. dL blad. pracht bankstel 1 595.— te koop, gebogen model, 3-rits- bank,2 clubs met losse kus sens, geheel verend f 595.—, gecapitonneerdbankstel 750, gothleke eetkamer f, 950.—. go- thleke boekenkast 675,go- thiek bureau 375W- chique ontvangsalon 875.—twee da- mesfauteuils f. 150— per stuk. Ter zien van Zondag tot .ettJ met Donderdag bij Me vrouw van - Straten Villa Sla mat Datang, Nieuwe par klaar, T1S. Deri-v H aag Tel S5.t6.80- TVinkellnstallatdes, toonbanken, winkelkasten, vitrines, mar- merwerken, betimmermgen, koperwerken,., elec. huishoud- koclkasten, diepvriezers, ijskas- ten.'kaas5nijmachines, koelvi trines. Fa; C. Klootwijk, Gou-" vernestraat 23, tel. 31650—34434. Heèft.i' U een: gashaard nodig dah haar LooÖgletersbèdrtjf A, C.'. Mook, Scbled. weg, 12. TeL Diversen Ambtenaar vraagt f 500.ter le«n, tegen gcede rente. Afl. 5G.—per maand; Brieven on der no. 1656hureau van dit blad, '£j S dagen naar parijs van:24 t/m 28 Sept. eh. van 2 t/m 6 Oct. per autobus yoor 52.Incl. Ipgies 1 en rondritten- Br. no. 1658. bur. van dit blad. Lampekappen overtrekken. Ook handbeschilderd. Speciaal prijzen, j.-: c. J. v.Alphen, - Jac. Catsstraat 127, bfj Noordsingel, Tel. 40186. DEEL 20: IS VERSCHENEN ÉÉN NIETTWE AVONTURENREEKS VAN KAPITEIN EOB MEI ZIJN SCHIP „DE VRIJHEID" EN ZIJN TROUWE HOND SKIP. PRUS ONVERANDERD 75 CENT VERfOUJGBAAR BIJ: ONZE AGENTEN EN BEZORGERS, BU DE 'BOEKHANDEL EN;De KIOSKEN. Van uw stof maken wij cein tuurs,. knopen, gespen.'Rokpaa- sers 9.75, kartelecharen, was- namen f 5—p. gros.;. Deelbare ritssluitings.; Mantellinnen, ka- meelhaar, voerings.Jac. Schip- perus, Bergselaan 140, tel. 40209. Nétmeisje,' RJC.) leeftijd" 26 jr; zoekt dito vriendin, in bezit van fiets en kunnendedansen. Br. no, 7064 bur. blad.;, 'v Dames; Weet *i dat wij van uw oude hoed een .nieuwe hoed maken?. Voor slechts 250 en dat U uw hoeden weerkan, la ten opstómen, garneren en ?ap- pretteren.- Komt 'TJ eens kijken; Wijhebben keuze "uit circa '40 nieuwste modellen. Rotterdams Oudste Bekende Adres;; Hóe- denvervormlnrlehting' J. K- Ul- rlch,: Zoomstraat 59—61,; telef. ;40731. Geen. filialen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8