D r% C Wegwedstrijd te Varese trekt grote aandacht H.C.vanAnen Vele favorieten met klinkende namen r~ .J Amerikaans bokser na k.o. nog buiten bewustzijn Jim Mason voor geld noch huis te koop Opening van seizoen De Keersgieter NIET tegen Van Dam Scheidsrechters willen niet meer Scheepvaart SCHIEDAM Glas in lood van stemt tevree BRILLEN MSCHIjlJVING AANVANG CURSUS Verhuurt de beroemde TEDDY-LUIERS Koeriersters r Onze speciale verslaggever telefoneerde ons uit Varese: ln bet aardige plaatsje Varese, op enkele kilometers afstand van het Lago Magglore, concentreert ziel» na dB baanwedstrijden te Milaan de aan dacht van de internationale wielerkolonie, die hier in het land van marmer en bel canto Is samengekomen, nn op de wegwedstrijden. Niet alleen omdat de wedstrijden op do Vigorellibaan al enkele dagen achter de rug zijn,., maar ook omdat de aandacht zich de laatste jaren van de baanwedetrjjden jneer en meer naar de gebeurtenissen op de weg heelt verplaatst en speciaal de wegwedstrijd van de professionals geweldige belangstelling Is taan trekken:-zoveel dat het de laatste tijd zonder enige twijfel moet worden beschouwd als het absolute hoofdnummer van de wereldkampioen- ^Bchappjeh--;^-. Terwijl deze regels langs de tele foonkabels naar het vaderland" gaan, zyn wij nog in afwachting .van de ontmoeting der amateurs, welke hedenmiddag om twaalf uur begint Wanneerzij (deze regels) onder de ogen van de lezers komen, is deze strijd inmiddels al beslist of vrijwel beslist en blijft alleen dat grote, num mer nog over,, waarin ook nu weer een keur van prominenten zoals zelfs de Tour de France ze niet altijd bij een, vermag te brengen,, op de, veel begeerde, laatste regenboogtrur loert Het wegkampioanschap der.' pro fessionals. althans voorzover dat aan het slot van de kampioenschappen, verreden- wordt, is.': nog meerdan een wegwedstrijd alleen.. Voor .de landen die bij de ;baanraces niet aan hun trekken zijn gekomen., betekent dat aiüjd een laatste, maar tevens mooie kans om allev teleurstelling te elimineren zoals Middelkamp dat: bijvoorbeeld in 1947 te Keims voor Nederland heeft gedaan en zoals de Belgen dat door Brik Scbotte nu al tweemaal, hebben gepresteerd. Het kampioenschap van diens landgenoot Van Steenbergen te Ko penhagen. ging aan de baanwed- strijden vooraf. Men zegt gewoon lijk cat de strijd in het wereldkam pioenschap op de weg,wordt beslist gedurende de Tour d« France. Men. verwacht die beslissing op twse raa- pieren. Ten gerste omdat in de loop der jaren gebleken is. dat de ren ners die de- Tour de France hebben gereden, als regel in blakende: con- ditie waren voor de strijd om het wereldkampioenschap. De tweede overweging houdt in. dat'de ver houdingen, in de Tour de France, die van het daarop volgende weréld- - kampioenschap, herhaaldelijk op.dui delijke: wijze beïnvloeden;- zoals dat bijvoorbeeld vorig, jaar nog duide lijk tori/uiting kwam toen Kübler vóór Ockers de Tour de France wón', maar Kübler min of meer'de hand: had in de triomf 'van Schotté te Moorslede. Een combine dus, die overigens niet uitsluit, dat: de can- didateni voor dewerèidtltel, op het paard geholpen of niet, toch met heel/sterke troeven ter tafel moeten, komen, ;vv-,'V./ Gewijzigde omstandigheden En nu*, is het de vraag ofdeze .factoren ook in dit wereldkampioenschap van Varese zullen-gelden, ja dan nee.. Wat: het eerste punt betreft zou men kunnen zeggen dat de Tour de France en het wereldkampioenschap od de weg ditmaal door niet minder dan vijf weken zijn ge scheiden cn dat de conditie van de Tour de France zonder meer. het ditmaal niet zal doen. Wat de tweede mogelijkheid betreft: da; Koblet van zijn aanspraken op de -wereldtitel af zou zien ten faveure van Fransen, of van Italianen, die in de Tour de France Inet lege handen -stonden.'en nu als gastheren van de wereldkampi oenschappen uiteraard op een geduchte revanche zinnen. Is mogelijk. MaaT met deze.mogelijkheid Is de zaak nog lang niet compleet. De Belgen, met hun drie wegkamploenschappen in successie en hun totaal manco aan bsantltela. aedert Scheren» in 1938 de zijne na zeven Jaar Uitverkorenen der eerste klasse Feijenoord: v. d. Bijl; Olden burg en Bol; v. d. Engel, Kroon er. v. d. Korput; den Bleyker, Luyten, v. d. Velde, Kooning en v. Kilsdonk. Xerxes: Muhring; gebrs. v. d. Toorn; Koers, Everse en Cam- meraat;Coenraad, .Middendorp, C. Rijshouwer, Beun en. H. Rijs- houwer. Hermes-D.V.S.: v. Diest; v. Buy tenen en Osterholt; Gudde, Fouliis en Rüitérman; Joop Heyster, v. d. Tuyn, Janse„ Stotk en. Jacq. Heyster. S.V.V-: y.: d. Poel; Steenber gen en Corveleyn; Buytenhek, v. Schijndel 'en y. Meerwijk; Schrumpf, Maltha,Köneman, Goosseng en V- cL" Pelt. aan Van Vliet.-moeit afstaan, treden hier op als énfahta terrihles en ook in het Zwitserse kamp zou er wel eens tac tiek kunnen .wordengespeeld waar de Italianen tegen opzien. •- Wanneer men zo al die namen bij elkaar ziet —,een gezelschap dat men' gemak kelijk nog met eenzelfde aantal kan uit breiden vraagt men zich a( o£ de Ne derlandse équipe voldoende betekenis heeft, om deze hoogmogendheden te weerstaan. Natuurlijkhebben wij Van - Est, na tuurlijk is Voorting eei» kracht van bij zondere betekenis, natuurlijk onder-: schatten wij niet de lange spurt van Faanhof (Kopenhagen!, noch de- sprint van peters. Maar diep ln ans hart en daarmee doen wij «iemands kwaliteiten ook maar, iets te kort kunnen wij niet geloven dat Faanhof en: Poters met hun. sprint na 29S kilometer nog aan bod zullen kamen, oi 'dat de kracht van Van Est, die wij ln de Tour de France toch heus wel op zijn waarde hebben leren schat ten, in dit gezelschap van doorknede-en (méér dan hij] geroutineerde cracks,.tot uiting zal kunnen komen in een over-' winning. De klasse van Voorting? Wij .weten dat de" Haarlemmer met zijn- vechtlust en zijn gevoel om op het juiste moment mee te springen een fac tor van betekenis la in -dit spel.Maar de bewering dat hij irietde grote Ita liaanse, Zwitserse, Franse en Belgische cracks bij voorbaat op,, één lijn staat, durven wij toch niet vóór onze reke ning nemen. 'NEW YORK, George Flores, een twintigjarige welter-gewicht uit' Brooklyn, die Woensdag tijdens eau bokswedstrijd in Madison Square Garden te New. York, knockout werd geslagen; is nog steéds buiten bewustzijn.- Zijn toestand is zeer kri tiek. Flores beeft een hersenoperatie ondergaan "onmiddellijk >na,afloop, van de "wedstrijd én -de) dokters 'overwegen- thans r of wellicht - een tweede operatie uitkomst, zou'kun nen brengen, /GÈASGÖW. Jimmy Masón.bin-' nënspeler van het Schotse interna tionale .voetbalelftal, heeft een aan bod Van de .Italiaanse club., Lazio van de hand gewezen. Mason zou naar verluidt4.000 pond sterling, een huis en een-auto gekregen heb ben. terwijl zijn clubThird Lanark een. bedrag van 10.000 pond zou hebbenontvangen. Zuidslavische schakers komen niet AMSTERDAM. De tournee van een achttal leden van de Joego-Slavische schaakclub Parti san door ons land zal geen door-, gang vinden. De .schakers Gligo- ric. Trifunovic en MataDOvic zullen, namelijk begin October deelnemen aan een nationaal Joegoslaviëch toumool ln Belgrado. Voor de overige vijf leden bestonden de- viezenmoeiüjkheden, zodat men besloten heeft van da tournee af te -'en. Record aantal nummers op Speler te Helsinki HELSINKI. Op hot program voor de - zomerspelen te Helsinki staan niet: minder dan 142/ver schillende nummert onderver deeld als volgt; athletiek 33, wor stelen: 16, zwemmen 15, boksen 10, turnen en kano elk 9, schermen, schietenen, roek elk 7, wielren nen, paardensport en gewichthef fen elk 6, zeilen5, vijfkamp 2, voetbal, hockey, basketbal en wa terpolo elk 1. -//V' Tot dusver hielden de spelen van Antwerpen 1920 het record met 141 nummers. SEPTEMBER. In de naam van de maand klinkt reeds de herfst. Ook cl zouden er neg zo- merse dagen hoe kon alweer! komen. In September begint het seizoen weer van cultuur, ontwikkeling en ontspanning. De scholen „gaan aan", (zou deze uitdrukking iets met de „ver lichting" van onze kinderen te maken hebben?) De studenten gaan ontgroenen. De schouwburg Vstüurt.. evenals VbUcsunmersiteit" 'op Dansacademie, het „ïointer- ■programma" ronden de étalages ttojien oris: het seizoen is weer geopend. In dé langer wordende avonden zullen lichaam en ver- stand kans op training krijgen. Dat is goed én nodig. Alleen gc-: randeert een goed'verstand nog. geen wijsheid: Een kerngezond en soepel lijf kan een ongelukkige ziel heb ben. Hoeveel' van de .ze nuwachtigheid" van: onze tijdge noten komt voort uit verwaar lozing van de ziel? Er zijn meer. zielszieken dan u denkt. Geen mens kan ongestraft zijn ziel ver- 'geten. Daar weet het geloof in :_ChTistus méér van. „De Heer zal 'uw uitgang en uto ingang bewa ren. Uwe ziel zal Hij bewaren." Daaraan toil iiio 'kerk j met haar prediking en catechisatiecursus sen u herinneren bij uw ingang in het nieuw-geopende seizoen. Verpeet de ontwikkeling van uw ziel niet. F. OBERMAN. Geblesseerde Belg door B. Reed vervangen ROTTERDAM. De lelgische kampioen middengewicht De Keers gieter, die Zaterdagavond 1 Sep tember te Gel .en. tegen Luc van Dam zou boksen, is bij de trai ning geblesseerd en kan voorlopig niet boksen. Hij wordt - vervangen door de gekleurde .Britse bokser Billy Reed, een 'middengewichtdie niet onder schat mag worden'; Hij is-te elfder ure' gecontracteerd en kómt' per vliegtuig naar Nederland. (Advertentie I. M.) t lijk) SlOPHOES» Z In hub Mrf SIOrHOESt verMch» direct die ï-'. i* he' hoeit»'» nefleerd en tcealkrl«b«l. ho«i. »i™d 9^9 K<nd« dol opl-Qe«l STornoisr hoeden Voorkomen h beter den STO'MOIST u C«rond *n lokkar Proef te meer «en»l rs fï, 2 met STOPHOEST Nederlands marine-vlieg- tuig boven Engeland neergestort LONDEN.. Een „Seafury!f." van de Nederlandse marine is boven En geland omlaag gestort. De., vlieger wist zich .mèt zijn valscherm te red- den.Een hond. die zich ih. een mand bevond en. die het brandende vlieg tuigwrak- niet .wilde verlaten, kwam om het leven. -:y'> De vlieger, die voor een oefen- vlucht van de luchtbasis, van. St. Me-V ryn, in.: Cornwall, was vertrokken, geraakte in; moeilijkheden. Hij zétte koers naar zee .en verliet het toestel met zijn valscherm/Hij viel een hon derdtal meters van het strand in zee; én wist zwemmendde vaste wal'te' bereiken. - Het verlaten toestel maakte in de lucht een -bocht, vloog terug naar het land en stortte neer. waarbij een landhuisje geheel werd vernield en eén ander zwaar beschadigd. Er zijn geen slachtoffers. Staking bij breedband duurt voort HAARLEM De. staking bj[J de' uitbreidingswérkzaamheden van de Hoogovens te; IJmuiden wordt ook vandaag nogvoortgezet. Aanvanke lijk was de bouwleiding nóg be ducht vcior eventuele :sj'mpatnie3ta- kingen bij andere werkobjecten maar later, bleken -de alarmerend®' geruchten op zijn minst voorbarig te zijn. Devertegénwoordigers van de Uniebonden zullen.' Maandagmor gen om negen uur opnieuw een be spreking hebben met de werkge- vende instanties. - ISTANBUL.' Vrijdag is hier de' veertigste conferentie van de Inter parlementaire Uniegeopend, .waar op 32 landen zijn - vertegenwoor digd. v:.'-/:• Zege voor Vim Slijkhuis te Helsinki HELSINKI. :BfJ athletlek-wed- strijden in het Olympisch stadion te Helsinki heeft Slijkhuis de 5000me ter, gewonnen in' 14.51.2. Tweede werd .de Fin Salonen voor wie l4.52.6 werd afgedrukt. Om de Amerikaanse tennistitels FOREST/HILLS. Te. Forest HUla werden iieAmerikaanse kampioen schappen enkelspel voortgezét. De uitslagen lulden:: kwart- finales (dames» Shirley - Fry (VS) sl' Kay Tuckey (GÖf 9—7 3—6 6—2; 'Maareen Cwiolly (VS) sl.. Jean Querüer (GB> 6—3 6—3. Kwart finales heren: Larsen (VS) sl. Mulloy [VS] 6—6 8—1 6—2 6—4. In de kwartfinale van het gemengd dubbelspel wonnen Shirley Fry (V.S.) en Rose (Austr.) met 64, 6I van Mau reen Connolly en Dewltt (V.S.). ADELAIDE De scheidsrech ters van Adelaide hebben gewei gerd de 60 voetbaliüedstriiden te leiden die morgen gespeeld moe ten worden omdat zij, naar hun zeggen, meer dan genoeg hebben van de. scheldwoorden die het publiek hun pleegt toe te roe nen. Zij eisen van de uoetbal- oortd de «erzefcering dat de clubs voortaan voor een „af doende be scherming" zullen zorgen. Tijdens kort geleden te Ade laide gespeelde wedstrijden zijn tweeiluitlsten door opgewonden toeschouwers aangerand. Aan het einde van het vorig seizoen heb ben :er zich. zes teruggetrokken omdat, ze niet langer uitgejouwd en lastig gevallen toilden wor-. denEn wat het lopend seizoen betreft: aïle. dertien scheidsrech ters hebben hun fluitjes ter be schikking gesteld. ZONDAG HILVERSUM I 402 tn VARA: 8-C0 Ntauwg en weerberich ten. Daarna: Postdulvcnberlchten 8.15 'Arbeiderskoor 8.30 Voor het platteland 8 40 Gram.muz, 912 Postdulvenberich.- ten 9.15 Verzoekprogramma 9.4S ..Gees telijk leven", oanserle 10 00 Voor de jeugd, 10.25 ,.5let cn zonder omslag" 10.80 Instrumentaal trio 11^0 Voordr. '113S Amussmentsmtizleit-' AVRO": 12.00 Gevarieerdamateursprogr. 12.40 Voor de jeugd 12.50 Grammuz. 13.Q0-Nieuws en weerber. 13.15 -Mededelingen of gram.muz; 13:20 Amusementsmuziek 13.50 „Even afrekenen, heren 1" 14.00 Gramjauz. 14.05 Bóekbespr.14.30 Resi dentie .orkest eh: soliste. In de pauze: Filmpraat jé18.30 Sportrevue.VARA: 17.00 .'Mannenkoor 17-20 ;.De blauwe, robijn", hoorspel 17.40 Pianospel -17,50 Sportcorrjrientaar 18.15 Nieuws cn sportultal.-VPRO: 18.30 Korte kerk; dienst EKOR 19.00 Voor de Jeugd 19.3j Bljbelvertelllng v.d. Jeugd AVRO: 20.00 Nieuws 20..05 Actualiteiten 20.15 Amu sementsmuziek 20.45 „Wereldsentaties: Staatsvijandno, 1", hoorspe] 21.20 Or- kestconccrt 22.35 Plancrorital 23 00 NW3 23.15—24.00 Gram.rr.uz. HILVERSUM n 298 m KRO: 8ë|) xleuws en weerber. 8.15 Gram.muz. 8.25 Hoogmis. NCRV: 9JO Meuws;en: waterstanden 0.45 Omroep orkest. IKOR: 10.00 „De open deur aamenspraak. iojo Ned. Herv. Jeugd- I^ L/^CRV; 12.00 Kerkkoor cn solis ten. KRO:-'12.15' Apologie. 12.35 Gram. ïnuz. 12.40 Lichte muziek. 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nieuws,;,weerber. eh .kath. n'f_,u^s- 13.10 Arriuscmentsmuzlek. 13.45 ..Uit hel boek dar-boeken" 14.00 Kamer koor en-orkeitt 14,4a Gram.muz. -15.10 Kamermuziek IB.10 „Katholiek Tbtds- frimt overall". 16.13 -. Wielrenreportaga 16^0 Vespers. NCRV: 17.00 Gerefor meerde kerkdle.ist. 18.30 Sopraan en orgel. 18,40 Groot koor. Radio Philharm. Orkest en orgel 18.15 „Bezwaren tegen de Bijbel causerie )9.?o Nieuws. ipnrV Uitslagen en weerberichten KRO: .13-43 Actualiteiten 19.32 Boekbespreking 20;45 ue gewone, manzegt ec 't zQna van 20.12 Gevarieerd progr.' 22.45 Avondgfc- wien hturg. .kalender, 23.00. Nieuw» 23.15—24.Q0 Gramofoónmuzlek. ENGELAND BBC Light Programme, 15€0 en 243 m 12.00 Verzoekprogr. 13.15,Gevar. progr. 13.45 .'Farewell Friend" 14.15 „Top Score" 15,15 :Gevar. - progr, JS.OO „Quiz" 1650 Gram,m. 17^0 Hoorspel 10.00 Ge- var. prog r. 18.30 Gram in uz. 1B .00 Nws en radiojournaal, .19.30 „Music Parade" 20.30 Community^ hymn singing- 21.00 gevar. progr. 22.00 Nieuws,-22.15 Recital 22.30 Muzikale causerie 22.45 Sport 22,55 - Orgelspel' 23.15 ^Lichtemuzielt, 23.35— 24.00 Nieuws: BRUSSÉL^ 324 m 11.45 Gramjntw,v .12Jlï Radiojournaal 12.30 weerber. 12.34 Zlgeunermuzlek 33.00 Nieuws 13,15 Gram.muz. 18.30 Voor de soldaten 14.00 Operamuziek 16.09 Voetbalreportage 16-45 Gram.muz, 17,00Orkestconcert. 17.55 Gram.tnuzlek 18.00 Pianorecital 18.30 Godsdienstig halfuur 19.00 Nieuws 19-3Q Gevarieerde muziek 21jo Actualiteiten 21.45 Gram, muz.22,00 Nieuws ,22.15 Verzoekprogr. 23.00 .NWS 23,05 en 23^0—24.00 Gram.m. MAANDAG -D"- HILVERSUM I. 402 tn. VARA: 7.00.Nieuws 7.10-Gramjnuz. 8.00 Nieuws en weerber. 8.16 Gram.muz, 8.40, Orgelspel 9.00 Granunuz, (B.3Ó— 0^5 "Waterstanden) VPRO: 10-00 j,Voor de oude dag*', causerie. 10.03 Morgen- wijding.. VARA1Q.20' Voor dekleuters i0,35 Voor de vrouw 10^0 Voor: de Kie ken. 11.35: pianorecital 12.00 Accordeon- muziek 12JO Land- i en tuinbouwmede- .dellhgen ;12.33 Voor het platteland 12.38 Planoduo 13.00 Nieuws 13.13 Voor de Middenstand 13,20 Promenade-orkest en.; solist 13.50.' Gram.muz. 14.00 „Lichaam en gezondheid", causerie 14.15 StrtJkr. trio - 14.45- .Miranda" hoorspel 15^5 Haarlemse Orkest Vereniging, koor en soliste»" 17.00 'Voor de jeugtf,17.30 ,Aa- bor Day" 18.00 Nieuws 18.15 -Militair commentaar 13.25 VARA-Varia 18.30 Licbte. muziek 19.00 Pariémentalr overr zicht; 16.15 Vlooi en uianov 19.45 Rege- ringsuitzending: Landbouwrubriek Z0;00s Nieuwe 20J». ActuaUteltenl;; 20.1s ,La Forza dél Desttno", opeta-; (le enw2e,-. acte) 21^5 „Deviezentekcrt, werkgele- genheid en levenspeil causerie 21-50 Amusementsmuziek 22^0. Cabaret- 23.00 - Nieuws 23.15 Socialistisch nieuws in Es' pcranio 23^0—24.00 GramofoonmuziBk^ HILVERSUM II, 298 m.:—NCRV: 7.0D; Nieuws.7.15 Ochtendgymnastiek,7.30 Gram.muz. 7.45 Een woord -voor de dag 8.00 Nieuws en weerberichten 8.10 Sportuitslagen 8.20.'Gewijde muziek 8.45 Grara-muz. 0.15 Voor de zieken 9.30-Sa lonorkest 10.05 Gram.muz. 10.15 Idem 10.30 Morgendienst 11.00 Tenor.en piBno 11.30 Grammnz. 11.45 Lichte muziek 12,30 Land- en tuinbouwmededclingen 12.33 Orgelconcert 13,00 Nieuws .13-15 Vocaal dubbelkwartet 13.45 Gram.muz, 14.D0 „Over ballonnen ..en ballonvaar- ders" 14.35 Gram.muz. .14.45 Voor ..ae vrouw:- 15.15 ConcertgebouworkeBt 16-00. Bijbellezing 16.45 Gram.muz. 17.00 Voor de kleuter*17.15 Orgelspel 17.45 B«ge- ringaultzendlng: Prof. dr K. A. H. Bid ding: „Over Indoheslé's geestesleven 18.00 Zigeunerkwintet ia.15 Sportpraatje Surinaamse Volksmuziek 18-45 serie 19,30 Gramofoonlnuziek 19J5 diokrant 19-55 Nieuws 20.00 Koorzang 21.00 „Grootmoeder Kegge", hoorspel 21.40 Gram-muz.. 21,50 Internationaal Evangelisch commentaar 22.00; Orgel en sopraan 22.45 "Avondoverdenking 23.00 Nieuws 23.15 Lichte muziek'23-50—24,00 Gramofoonmuznek. ENGELAND BBC Light Programme (1500 en 247 tn.) 11.30 Dansmuziek 12.— Gevar. muziek 12.25 Gevar. prog. 12.55 Rhythm, muziek 13.15 Voor de Jeugd 13.45 Voor de kin deren 14.— Orkcstconcert 15,— Lichte muziek 15-30 Voor de sold- 13.45 Aecor- deonmuz. 16.15 Mrs Dale's Dagboek 16.30 Hoorspel t8^- Orgelspel 1016 Uchte- muziek 18-45 Hoorspe] 10.— Nw« en ra- dlojoumaa] 19-23 Sport 19J0 Aaron s Field 29.13 Gevar. muziek 20.45 Hoor spel 21.15. Gevar. prog. 22.— Nw» 22.15 Lichte muz. -23.—'Voordracht 23.15 Amusementsmuziek 33.56—24.00 Nw». BRUSSEL (324 m.) 11.45 en 12.15 Gram. muz. .1250 Weer berichten' 1254 Voor de landbouwer» 12/12 Gram. muz.' 13.— Nwa 13.15 Gram. muz. 14— Voor de vrouw 15— Kamer concert 18— en1623 Gram. muz. 17— Nws 17.10 Lichte muziek -18— Erantts Je» 1B20 Gram- muz. 16.25 Voor de dul- venlicfhebbers ,1820 Voor de «old. 10— Nw» 19-30 Gram. muz. IPJO. RadiofeuiJ- Jeton .20— Koorconcert 21— Actuaulel- ten-21.15 Omroeporkest cn solisten 22.— Nws 22.15 Gram. muz. 23— NWS 23.05— 24— Oram, muziek. Aangekomen schepen 31 AUGUSTUS V Immingham Merwehaye EN CAuX Yokohama Merweüaven stg- ReunLs; AIRE" Qoole Merwehaven stg. Hudig pieters; EMPIRE PUNCH Ham burg Port Talbot Maassluis Dirkzwager.: AXENFELS BasrahMaashaven .11gerst Eurovraoht; GREIF Karlskrona Rijnha ven 4 hout - Bergtraship; IIEDDERN- HEIM Hu el va Waalhaven 7 erts Kersten. Hunikf CRISTALLINA Hamina -Waalha- V9B QD hout- Nubel Ca; MATA ROA Londen Wilton Schiedam ledig Furnese;, MARIANNE Port Jerome Viaardingen nm. olie van Ommeren MlMER St. Na- zaire' iJselhaven ledig Burger;- MA RIANNE (Noor) Luanda Merwehaven QD stg. Vinke; KONINGIN EMMA- Har wich Hoek van Holland; SAMBRE Ha», vre Parkhaven,,stg';MuBer;'MERAKïN». Amsterdam .Parkka'dé ledig;,Nlév. Gou- driaan; OSTSEE- Frederikstad Vlaardln- 'gen NM olie Alg. Vr.Kant. j ARTUS Kami Maashaven NZ hout Bergtraship;. LA' MAILLERAYE Fecamp. Maashaven SHV ledig Worms. I 1 SEPTEMBER OTIS Gothenburg. Pernia BPM ledig van Ommeren: VALTELLINA Antwer pen. Merwehaven C.' Sw. stg. Arm. Fa rina- YAMHILL Las Piedras Pernis BPai olie Erh,:Dekkers; FIDUCIA Boh- ton Maassluis ledig Wagenborg; PELLA Saffi Waalhaven; 27 erts SEAM.; BE REND N Boston Maassluis ledig Vonk; GOLDFINCH Antwerpen Merwehaven KV »tg Gen. Steam; FIAT Londen Bin nenhaven stg. Invotra- IRENE Kings- lynti Dordrecht ledig ASA!>; AMSTER- Dj\M Harwich Hoek van Holland: AG- NO Dublin Merwehaven KV vee Hudtg VederSEGURA Grangemouth Waalha ven Fr., Sw. .kolen RKC; .BRITISH MARQUISsaltend Pemis BPM ledig van .Ommeren: GUDUN MAERSK Ant werpen Merwehaven' KV stg. van Om meren;. ORANJE NASSAU ..Londen JobskacTe stg,: Muller. - - MALDEN,- Norfolk Waalhaven B; ko len 7.' Lykes .'Line; "-SBERINGHAM- Har- wicli Merwehaven WZ stgd Hud. Pie- ters: RIAN Londen Merwehaven Korte Vaart Suiker Ned. Zwitserse;, EMPIRE PARKESTON .Harwich Hoek' van Hol land;. WIEBOLD. .BOHMER Amsterdam Ijekhaven O.Z. *tgd, Hud. Veder :HUIA DRA Kopenhagen Pernis BPM ledig Vinke; FEHMARN Hamburg Pernls BPM olie Furness; JtMiM, Londen Vlaardingen. ENCK ledig: SEGRE Casa blanca Maashaven.8 gerst Wambarele. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam AVERDIJK, v, Havana1 te Antwer pen; ALDABI, V. Buenos Ayms, 1 te Bahia; ALIOTH, -v., Buenos Ayres vla Antwerpen, pass. 1 Madeira; AAGTE- KERK, 'v. Japan," 1 te Penang, ca; 10 Oct, verw.; ARKELDIJK. v, New York, 3 te Antwerpen verw.1 ALCHIBA, v. Rio de Janeiro, 1 v. Las Palmas. 6/7 Sept.-verwk ALPHERAT, 31 v. BaiU- more;, AMSTELDIEP^ v. Baltimore, paas.. 31 nam. Zuidelijk van Soble EU;;. ARUNDO; v.'Newport 'News, pass. 31 nam. Zuidelijk-van Nantucket: A3Ö1L- DLTK. v. New York via Antwerpen, paaa. 1 Nantucket; ALGARVE, 31 v. Swan sea, 3 Sept. verw,;. ALNATI, 1 v. Ham burg vla Antwerpen, vertrekt 6 v. R'dam n. Zuld-Amerika; ALPHARD, v. Porto Alegre, 31 té Rlo Grande, 30 September verwacht. - BATAVIER in, V.' Casablanca, pass. 1 Flni6terre. CEBAMj v. Calcutta; 1 te Antwerpen. 4 vm. ld uur -verwacht, DIEMERDIJK, v.. Vancouver, 31 v. Los Angeles en Balboa; 'DUIVENDIJK. v. Antwerpen.l nam. 5 uur verwacht. EENDRACHT, v. Levant. 1 te DJidJelll. 1TTEESUM, v. New Orleans, 4 verw. JUNE, v. Rafso. pass. 31 Brunabuttel, KERTOSONO, v. Djakarta via Port Soedan, pass. 1 nam. Kaap Guardafui; KIELDRECHT, v. Japan,, pass. 1 Straat Messina, 3 vm. te Genua verw.; KOTA BAroe, v. Djakarta, pass. 1 Oporto. LEMSTERKERK van Perzische Golf, 1 te Biïsbire ca. 12 Oct. verwacht: LEER DAM van New York 3 te Antwerpen verwacht; LIEVE VROUWEKERK van Muscat 1 van Port Said. MENTOR 31 te Vassilikohay; MELTS- ÏCERK van Calcutta, 1 nam, .bij het Eil. Elba,2 vun, te Genua verw.; MARNJS 31 van Stockholm. PRINS MAURITS van Montreal via Antwerpen pass. X DungenesS; PRIN SENGRACHT" 2-3 verwacht, - Grote Vaart' ALGEN IB naar Recife 1 nam. te Las Falmas; AMSTELKERK 1 te Antwerpen; ALK AID «Bar Bahia pass. 1 dwars van de Burling Eil.i ALHÉNA pass. 1 Kaap Santa Marta naar Montevideo; AGA MEMNON 3 te Philadelphia verwacht: AMSTELDIJK naar New .York pass, 1 Zuidelijk van Kaap Race; A3BEKEÏIK pass. 1 vim Perim naar Suek en A'dam: ARNEDIJK verwacht 2 Azorer» te pas- seyen naar New Orleans: AMPENAN 31 van Colombo naar Djakarta; AAGTE- DIJK 1-van Trinidad naar Santos. ALHENA 4 te Buenos Ayres verwacht, ALMDUK 1 van R'dam rtasr Golfhavenj BALI 1 te Sorong; BONAIRE 1 van West-Indië te^A'dam;. BREDA 1 te Cal- lao; BLIJDENDIJK naar New York, I te. Antwérpcn: BKNGKALIS 'paSs;'! "Oues-- sant «aar A'dam; BONTEKOE'1 ts Go- xontalo: BAUD 1 van PJadjoe n. Singa pore; BORNEO 1 te Semarang; BENNE- KOM 31' van Callao,- 2 v.m, to Mollendo verwacht. BLOMMERSD1JK 31 te Baittmore. CELEBES 1 van -Port-Said naar'Dja karta: CLIO 29 te Fort au Prince. CHESHIRE 18 van Djakarta te A'dam verwacht; COTTICA 4 te Georgetown verwacht. - 4'. DELFT,, pass. 1 Lizard n. Antwerpen, 7 te A'dam verw. ELMINA, pass. 1 v.m. OuesMtit.n. Da kar en West-Afrlka. FRIESLAND, pass. 31 nam. lOueasmt n. Genua en Djakarta. PLEVO 1 van A'dam naar Kopenhagen. GAASTERLAND. n.- A'dam, I ta nheos; GAASTERBEEK. 1 nam. te Port Elisabeth; GANYMEDES, 31 te Trinidad; GAROET. 1 te Djakarta: GRAVELAND. n. Buenos Ayres, 31 te Itöjal;- GROOTE BEER. 31 v. Balbo* n. Tahito en Aus-; tralië. GROOTE BEER naar Australië. 12 te Papeete (Tahiti) verw.: GOUWE 1 van R'dam naar Sunderland. HEELSUM pass 1 Oueasant naar New Orleans- HECTOR 1 te Izmir; KELDER •ass 1 Texel 2 te Hamburg verwacht IE LI CON 1 te Ciudad TrujiUo; HYDRA te Guadeleupe INDRAPOERA pass. 1' Finlaterre n. Djakarta. IRIS 1 van A'dam naar Gothenburg. KLIPFONTEIN naar Afrika 1 nam. te Southampton: KATWIJK pass. I Casquets naar Setubal; KAROSSA 1 te Blak; KOTA AGOENG pass. 1 Kaap Tenez naar Alexandria en Java; KAR- SIK 31 van Po*so naar Oer.a. LUNA naar A'dam 1 te Plymouth: LAERTES naar Djakarta 1 nam. Port Said; LAWAK pass. I Ras sl Hadd naar! Cochin: LOENERKERK 31 '6 avonds te Colombo; LAURENSkERK pass, l Bi- zerta naar Batrah; LEOFOLDSKERK pass I Oporto naar Marseille en Bas rah; LISSEKERK pass. 1 Cuxbavcn 2 nam. te Antwerpen verw. MUIDERKERK pas». 1 Dungeness n. Bombay; MAAS naar Tel Aviv pass 31 Zuidelijk v Kaap Race; MOLENKERK pass 1 Lissabon naar Duinkerken cn Amsterdam. MANOERAN verwacht 3 vm Kaap Leeuwin te passeren n Mel bourne. MANTO 31 te Liverpool. 19 Sept. te A'dam verwacht: MIDAS 1 te Cartmare- h'niEUW AMSTERDAM 1 te New York; NESTOR pass 1 vm Kaap VUlano ORANJE pass. 1 vm Brothers (Rode Zee) naar Colombo en Java PRINS ALEXANDER pass. Dunge ness naar Montreal; POELAU LAUT 31 nam. van Colombo naar Djeddah 18 Sept. te A'dam verw. ROEBIA pass. 1 Brothers (Rode Zee) naar Aden er. Djakarta; RIJNKERK 1 te Porto Am.V.la. SLOTERDIJX r.aar Soerabai.-». 31 nam. j de Moesi Rivier; STAD LEIDEN paas. I Wight naar Hampton Roads: STAD VLAARDINGEN pass. 1 v.x. Bergen n. Narvik; STAD ARNHEM pass. 31 nam. Ouesrant naar Casablanca: SALLAND ass. 1 Santa Catharina Eiland n. Mon- evldeo: S1BEROET i te Belawan: BI- LINDOENG 1 te Soerabaja; SINABANG 31 van Singapore, 2 te Pena-ig verw.; SUMATRA 31 van Balik Pauan. 2 v.m. te Soerabaja verwacht; SARANGAN n. DJakarta 31 te Singapore; SAllPEDON pass. 31 Kaap Haiterr.s naar Turksialand. STAD MAASSLUIS 1 van Emden naar Lulea. TOMORI naar Calcutta 30 te Suez, •heeft ca. 4 dagen oponthoud voor repa raties; TARAKAN 3 Seat. van Liverpool te A'dam verwacht: TELAMON 31 var. Volgen» opgave van Dirkzwa- gcr's scheepsagentuur N.V. te Maas sluis zijn gedurende de maand Augustus 1372 schepen metende 2352.C31 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengekomen tegen 1275 schepen metende 2.007,664 q.r.t in dezelfde maand van verleden jaar. In 1951 zijn tot en met 31 Augustus aange komen 10.054 schepen metende 16.474.712 nx.t tegen 9414 schepen metende 14.475.9441 n.r.t in dezelfde periode vpn. verleden jaar. TERN ATE 31 nog te Priok; TJIPONDOK pass. 31 de Naluna Eil. naar Yokohama; TJIWANGI pass. 1 Saigon naar Hong kong: TJTBADAK 29 te Nagoya: TAWA- LI pass. 1 Miami naar New York; TE GELBERG 3 te Kaapstad verwacht: TEI- RESIAS naar DJakaria 1 's avonds te Aden. UTRECHT 1 te Slain. VEENDAM naar New York 1 te Havre; VAN RIEBEECK 1 te Soerabaja. VEENDAM 11 te New York verwacht: VOLENDAM vertrekt 5 van R'dan» naar Montreal. - .WATERLAND naar: St. Vincent C.V. pass. 31 dwars van Lissabon: WESTER- DAM naar New York pass. Zuidelijk van Kaap Race. WESTERDAM 3 te New York verw.; WILLEMSTAD 2 te Cristobal verwacht ZUIDERKRUIS naar Nieuw Zeeland G te Willemstad verwacht. Tankvaart AGATHA. 28 te Saigon. BARENDRECHT, I te Singapore. CALTEX LEIDEN, pais. 1 de Burling EU. n. Sldon; CLAVELLA. 31 v. Pladjoc. 2 v.m. te Singapore verw.; CALTEX DELFT. pass. 1 Kaap de Gnta n. Sidon: CALTEX UTRECHT, n. Pernis, puss. I Noordelijk van Benghazi; CALTEX NE- DERLANIXpass. 1 Kaap Bon n. Pernls. ELIZABETH B..'l te Grangemouth: ENA, 13 v. Aruba te Gent verw.. daar na terug Curacao; ESSO DEN HAAG. m Perr.L. pass. 1 Noordelijk van Azcren. FELIPES, 1 v.m. te Pladjoe. MACUBA. 1 té Curacao, daam» Tri poli (Lyblë) Alevandrië; MATTHEW, jais. I Texel n. Oalo: MALVINA, pass. J1 Diego Garcia n. Buenos Ayres; ME- TULA, pass. 1 Kaap Bon n. Bombay; MIBZA. pass. 1 Land's Er.d n. Gibraltar. Perzische Golf. dan terug Engeland, continent. MONICA. 29 V. Belfast n. Preston. NOORD, 2 vm. 8 uur v. Port Jerome te Rotterdam verwacht. ONDINA. 1 te Miri; OVULA. n. Pernls 1 nam te Suez. OLEUM, 31 van Hull naar Rotterdam. PAFENDRECHT, pass. I Benchy Head n. Trinidad v.o.; PERNA, 14 te Mom- bnssa verw. PALMA, 31 v. Halsa n. Sandefjord. ROTULA, pass. 31 Vjn. Kaapstad a. uracao. STAnvAC TALANG AKAR. Y te Soen- gei Geronr: SUNETTA. 1 te Santos. TIBIA, pais. X Texel ri. Hamburg, Ncrdenhsm en Curacao. - WOLD RECHT. pass. 31 Kaap Francis n. Bsytown. Buitenlands© schepen op weg naar Rotterdam AURA ran Hampton Roads 4 nam. 1 u. verwacht (Bergtraship); ARISTOCRA- TIS van Hampton Roads 9/10 verwacht (Muller). BELGRANO van Lulea 3 verw. (Hud. Vader); BRIKA van Newport Mon, 2 verwacht fAnt Vedor). ESSO CHAYENNE van Tbamashaven 2 vorwacht (A.P.C.). FAIRWATER van Havre 7 verwacht (Mu'.lor) GCRICA van Dubrovnik 3 verwacht (Oudkerk). LISTER van Gamle Karleby 'binnen kort verwacht (Vlnke). MARIA van Valcone binnenkort verw. (v. d. Gevel); MONTE URQUOLA van Buenos Ayres 3 vsrwacht '(Oudkerk); MANGAN van Oostzee 1 nam. varwBCht. NORMUNDO van Gefle 3-4 verwacht (Muller). OLYMPIC THUNDER van Men» al Ahmadl binnenkort verw. (VLnke): OS CAR S. STRAUS van New York 1 nam. ta Antwerpen 4 verwacht tv. Uden). PORJUS van Narvik.3 verwacht. ROBERT LANSING van Hampton Roads 3 nam. uur verw. (v. Uden): RIKKE SKOU van Wlsmar I r.&m. 3 uur verwacht (N.BJK.). - SACONj\. van Port Said 1 nam. 7 uur verwacht; SOLLUND van;Tnfte 2 verw.. (OudkerkU.SCHWENNAU. van Beyrouth, 1 nam. 5 uur verwacht. WILLIAM WHEELWRIGHT vjn New. port News 2 v.ro. 10 uur verwacht (Hud. Veder). Sleepvaart RODE ZEE 31 te Colombo. THAMES 1 ven Malaga 2 t« Cartha ge n a verw.. TYNE met baggermolen en bak naar Callao 31 op 120 my I West van Finlaterre. 2 Sept. Hoog water ta Rotterdam 1® til 4.18 2e tlj 17.14. 3 Sept. Hoog water to Rotterdam 1® UJ 5.48 2e tlj 17.46. Ds Notaris A. S. H. BLATSSE te Schiedam, zal op VrUda- gen 7 en 14 September 1951, reap, bij veiling en afslag, telkens des v.m. 11 uur,, in de-Ned. R.K. Volksbond, Lange Haven 71 te. Schie dam in het openbaar ver kopen de navolgende te SCHIEDAM gelegen/ pan- /'.'den:.";-:;,'Y-0/^-/ Jan van Avennestroat 61, groot 05 cA.. Huur boven en beneden elk 36.65 per mnd. Ketheistraat 31,; groot 22 cA" Huur 35.65 per mnd. Prina Maurltsstraat 6, groot 106 c,A. Huur--/ 44.-— per i'-:,nmd.vi)-;•u;// Parallelweg 124 a, b, c, groot 120 cA. Hutir beneden 3 4.57, le étage 4.— en 2e étage 4.82 per week. Wcstfrankelandscstraat 30, groot 36 cA. Huur 5.17 per week; Korte Haven 32, groot 108 cA. In eigen, gebruik ge- weest. r: 1 Parallelweg 94 a. b. c„ gmot 120 cA. Huur beneden 4.60, le étage 4.15 en 2e étage voor 4.60 per •week. (Geschilderd.) BroersveTd 4, groat 18 cA. Huur 9.20 per week. Brocrsveld 4, groot 10 cA. Huur 9.20 per week. Groenendaal 1 a-c, gr. 63 eA. Aanvaarding on betaling der kooppenningen 15Oc tober iflsi. - - Inlichtingen en toegangs bewijzen ten kantore van voornoemde Notaris Nieuwe Haven 140, te Schiedam, tel 6S116. »ii»i JUIST NU ADVERTEREN O038»5iBr»8i: 'sswiuariiui s*58»«rar Laat onder Cw echoenen 'eenkenrtg LEEEN ZOOLTJE LIJMEN door RiJksgedipl, Schoen» hersteller B OI LE SIR A AT 23 Wordt afgehaald en thuis bezorgd. Telefoon 6 6810 U belt 66280 en wij ver-, strekken.U geheel vrij blijvend alls gewenste "iv. inlichtingen ATELIER: Vlaardlngerdtjk 207 Tel. na 0 uur: 76337 GEMEENTELIJKE MIDDELBARE HANDELS- AVOxVDSCHOOL. Inschrijving van leerlingen -op MAANDAG 3 SEPTEM BER en DINSDAG*4 SEPTEMBER, dea avonds: van 19—20 uur in bet gebouw Willem de Zwijgerschool, Prins Mau ri tsstraat 5. Lessen, in Boekhouden, Handelsrekenen, Nederlandse, Engelse. Franse en Duitse Taal-en. Handelscorresponden tie, Recht, Organisatie, Techniek v/d.Handel, Bedrijfsleer,- Stenografie en Machineschrijycn. Boeken in bruikleen van Gemeentewege.; Op. dezelfde dagen .bestaat gelegenheid 'totinschrijving voor de Middenstandscursus. Elke week lessen'In Boekhouden. Handelsrekenen, Rechts kennis. Handelskennis. Bedrijfsleer en. Nederlandse Taal' en Handelscorrespondentie. Vanaf 1 SEPTEMBER VAN LEERLINGEN voor R.K. en scholieren apart® clubs. Prospectus op aanvraag. WARANDE 207 TE LEF. 68211 der Ned. Verg. E.H.B.O. Afd. Schiedam onder leiding van Dr. A. D. DE LEEUW op MAANDAG 17 SEPT. a.s. In zaal „Baatrix", Lange Kerkstraat 70c 's avonds 8 uur. Aanm. bij de bestuursleden en 's avonds aan de zaal. Secretariaat Edlsonstraat 14A. RIJDT VEILIG EN KWIEK op een UNIQUE BURG. KNAPPERTLAAN 6 C. J. HEUNSBROEK FRANS HALSPLEIN 2 TELEF. 67090 voor een zo lage prijs, dat U ze er zélf niet voor kopen, noch wassen kunt vraagt even om tnijchtingen j Tarief: 1—15 woorden 085 Elk® 5 woorden weer f 0.20 In de Molen „De Drie Koombloernen" hoek Vlanr- dingerdijk. zijn allo meng voeder! van Caivé te koop, OA.: gem. graan, ochtend- voer. kuikenzaad, opfok- vocr. oaardentnee).rundvee- meel. varkensmeel. Beleefd aanbevelend P.-v. Voorden, v/h Molenaar Weduwe W Treurniet Rakkert, Hoogstraat 163, TeL 67849, het adres voor popu- laire muziek en platen. Toiletspiegels, 3-delig, kun oen gewoon tegan de muur worden opgehangen. Gla». platen v. ronde tafels, thee- meubelen, glas-in lood, spie gels modern iscren en op: nieuw verzilveren, v. "Loo- plk's Glasindustrie,,. Botér- straat 39, Schiedam. Tele foon 68945. G. Trijzelaar Hzn., van Be verenstraat 10.- Telet. 8B424 Schoonmaken, reparatles: ann haarden enkachela. Lévering van haarden ln betere kwaliteit,':- t. Voor algehele voetverzor-» ging het adres: M. H. Dries- Hoeboer, Pedicure, Boer- haavelaan 80, Telef .68053. Pedicuurt ook aan buis. Grote moderne 2e ét., 3 ka mers, keuken, veranda Bel- levoystraat Rotterdam. C.». voor bemhuis of vrij huisje te Schiedam. Br. No, '.6421 Adv. Bur. Bril, Claes da Vrioselaan 23, Rotterdam. Aangeb. vrije kamer ln klein gezinmet voll. pen- sion en event, huiselijk ver keer. Br. No s 57 bureau van dit blad. Mooi kippenvoer en gezond ochtendvoer voor 0.40 per kilo. "Walvischmolen West- vest 29.' Meubelbeurs-Nleuwi. Komt U eens kijken naar onze tex- tielétala'ges. Wij étaleren o.a. een prachtig Afghanis tan Vloerkleed van de Kon. Ver. Tapljtfabriëken in da maat 2x3 meter 5 315.00. ..DeMeubelbeurs", Lange Haven 95, Filiaal Graene- laan 109. le Sohied. Honden Badhuis, Hoogstraat 76. Modernst In gerichte bewaarplaats /voor huisdieren. Het vertrouwd ste adres voor knippen, trimmen «n wassen van. honden (alleen in Uw bij zijn). Loopt 'U moeilijk? Neem dan onze welbekende stetin- schoenen eD loopt op ro zen.. Speciaal voor brede zware, voeten. Verkrijgb. 'tot maat 44. Schoenmagazijn ,.ExcelsiorM; Dam27—36. Telefoon 68874. v Speciaal adrsa voor:Inlijsten van foto's en platen is .Ru bens". Hoogstraat 158. wy hebben Vschilderstukken en pastels in- alle/ prösklassen. Ohroom horlogebandea voor dames-en herenpolshorloges vanaf; 3.50,: Horloges, goud, zilver.en. doublé..H. A. Die- terich, Prof. Kam. Onn«- Iaan 98»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9