Twee Russische offensieven in San Francisco startklaar HET ROTTERDAMSCF PARCDL Acheson bereidt een dubbel eenheidsfront voor Ridgway verwacht nieuw communistisch offensief Wegverkeer naar Berlijn met 40% verminderd Bestuur Britse vakbonden tegen politiek van Bevan Lorre zei op een morgen geen „sjo sanmeer „Kaukasisclietroepen en vliegtuigen achter Noordelijk front aangekomen Franse regering boekt succes in schoolstrijd Vijf doden door uitbarsting van Kloet Kind ongedeerd na val van 18 nieter Giro- enveloppen worden duurder Vluchtelingen gevaar voor de vrede GEVOLG VAN SOWJET-CHICANES Geallieerde Kommandantïxra bestudeert plan voor represailles Aan dood ontsnapt op „onbewaakte" I \v Linkervleugel zou Moskou in cle kaart spelen NET EEN SPROOKJE Oostenrijks meisje wordt prinsesje Amsterdamse politie moet nu mysterie van verdwenen papegaai oplossen life Jaargang, no. 207 Bed. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prija: per week 0.40, per kwarjaa! 5.15, losse nummers 0.Ó9 Dinsdag 4 September 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bcmk te Rotterdam.Directeur: B. de Vries ..sovjet-unie: MANDSJOEW. MKOREA KMO» i MRTD-51 (Van onze correspondent te New York) NEW YORK. Toen president Truman gisteravond in San Francisco arriveerde," waar vandaag de conferentie, over het Japanse vredesverdrag zal worden geopend, had de Amerikaan- se minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, het terrein reeds voorbereid. Hij had met de leiders der delegaties van de meer derheid op de confQrcntie in de eerste plaats de regels van de te volgen procedure besproken, teneinde uitvoerige debatten te voorkomen. Besloten werd de redevoeringen over het Ame rikaans-Engelse ontwerp vredesverdrag tot een uur te beper ken. Men verwacht, dat zich morgen een groot debat over deze kwestie zal ontwikkelen. Acheson heeft zich verder - niet enkele belangrijke proble men bezig gehouden. Hg con- iftxW fereerde o.a. met de.leider van WvprNaH* de Nederlandse delegatie, mi nister Stikker, tydens een lunch, over bepaalde aspecten van het ontwerp en had boven dien .een gesprek met.de Indo nesische minister van Buiten landse Zaken, Subardjo. Hg trachtte het verzet van Indo nesië te overwinnen door een formule tc zoeken, die de lan- MiiitiiBiiitBflrMrjjOTjBmfiiiiiiiicKiiimiiiim Privé-concenlratiekamp van Duitse anti-Nazi ROTTWEIL - Een Duitse Nazi- hater, de vroegere slotenmaker Franz Helmer-Sandraann, zal op 1 October in Hottweil terechtstaan op de beschuldiging in-de eerste dagen na de oorlog in zyn eigen concen tratiekamp" .17 Nazi's te hebben doodgemarteld. j Samen met een Fransman :en een Tsjech zou hij een aantal nazi-bur gemeesters. onderwijzers en..ambte naren hebben gearresteerd 'om hen vervolgens in een verlaten kamp btf Dermittingen onder te brengen om zijn wraak op hen té.koelen. 'T Franse'troepen bezetten het kamp en Hetea-.de-slachtoffert -. De Fransman; éïT'"deTsjech zijn Verdweüen. - 'Communistische leiders in - Japan gearresteerd TOKIO. Tegen 18 vooraan staande communistische leiders in Japan, onder wie leidende, partij functionarissen. zijn arrestatiebeve len uitgevaardigd, omdat- zij zich schuldig ..zouden hebben gemaakt, aan tegen de bezettende macht ge richte activiteit Zes hunner zijn reeds aangehouden- Twaalf anderen hebben zich aan gevangenneming weten te onttrekken. De politie heeft het-' hoofdkwartier-.;van.-de. communistische partij doorzocht en dossiers cn documenten in -beslag genomen. ,r den kan bevredigen, die scha devergoeding verlangen, zon der de toekomst van de Japan se economie in gevaar te bren gen en zonder de Verenigde Staten te verplichten direct of indirect zelf schadevergoe dingen te betalen voor de door henzelf overwonnen vijand. De positie van Indonesië' is. on getwijfeld zeer sterk, daar, gezien de strijdlustige houding van India ten' aanzien van hét toekomstige vredesverdrag en .de onthouding van Birma en de afwezigheidvan nationalistisch en -communistisch China, de Westelijke mogendheden grote prijs stellen op de- onderte kening -van. het verdrag, door - de. Indonesische1'republiek. - Wat,'de*'Arabische!:landen betreft; zij... némèn opV^-het. "ogenblik..-een -aadselachtige! :bqudihg--aam; De poging van'Rusland om -met Egyp.te een koop te fluiten ten* aan zien van het Suezkanaal is niet met succes "bekroond. Daarom heeft de Sowjet-Unie, na eerst stelling tc hebben.,genomen tegen'de resolutie van"'de Veiligheidsraad, waarin de houding van. Egypte wérd veroor deeld. zich van stemming onthou den. In ieder geval zijn noch Egypte noch. de andere, 'Arabische landen bereid, toe te stemmen': 1 in eenAmerikaansbezettingsrecht op het ogenblik, dat rzy zelf een felle, campagne;-voeren tegen, de aanwezigheid van Engclisèr-tróepen in Egypte'ea deSoedan. .De Sowjet-Unie.;heeft; behalve de ■wat. vage verklaringen, afgelegd dooi; Gromyko, haarkaarten nog *riiet op-tafel gelegd;. ^Opgesloten in een -schitterende villa hij San Fran- TOKIO Het hoofdkwartier van generaal Ridgway bevestigde van avond (Dinsdag) officieel, dat zich ihans in Noord-Korea grote aan tallen „Kaukasische" soldaten moeten bevinden en deelde mede, dat de activiteit van de Noordelijken wijst op „de mogelijkheid van een ko mend of fensief te: land én ïndé lucht" Volgens de bekendmaking van - het hoofdkwartier zijn deze troepen uit-; gerust mét." artillerie, tanks 'en pant-" sorwagens.Voorts zouden zich in Mandsjoerije 1000 --jachtvliegtuigen,', lichte bommenwerpers^; en andere toestellen bevindend Het zijn volgens het hoofdkwar- PARIJS.Mét '370.,'tegen 247 stemmen -.heeftde.,lEranse. Natior nale Vergadering hét;voornaam ste artikel aangenomen 'van, het regerings-wetsontwerp - betreffen-, de het ondervvijs.' Gp grond van dit artikel -kunnen' leerlingen van middelbare schöleiï^diè. o ver eet beurs van de; sta^:: beschikken, met deze beurs ook.kathólieke scholen bezoeken. Vóór stemden "Gaullisten, MEP, gematigde, conseiVatievén en on geveer drie ;kwaxt;..van, de Radi calen. Tegen waren dè restvan de Radicalen, .socialisten én com- muhisten. IIMIB8,.HIÜBil! yr:iM!iücll'iJ(lll;J' imi fflilil Jets darm er f Weersverwachting, - - geldig g van Dinsdagavond-, tot Woens- =3 g dagavond: Aanvankelijk veel. bewolking, maar-morgen-over--g m. dag ook" plaatsel 5jk''opklarin-1 g gen;O verwegend'r<dróög-:Slweer.- g Meest - matige zuidelijke wind. g H Iets warmer. ,f J '.;'5 September.' Zon- op 5 u 58 'm g. g onder 19 u' 2t -ra;J'Maan .op I0iu 48 m onder 20 u .13'm. M tier „vrijwilligers", die in het begin van. dit-jaar in Mandsjoerije zijn in gedeeld en gegroepeerd en daarna naar Korea zijn gezonden. - Tot die eenheden, aldus het hoofdkwartier, behoren technici en andere specia listen uit Oost-Duitsland en andere communistisch geregeerde Oost-Eu- rópese landen. - De aanduiding i,Kau- kasisch" slaat dus kennelijk op'het ras, .waartoe deze troepen behoren en 'niet. op de plaats waar rij van- daankomen. Uit de bekendmaking van het hoofdkwartier blijkt verder,! dat thans, aan het: front ongeveerveer tig opnieuw uitgeruste Chinese en 'Noord-koreaanse divisies staan op gesteld en dat die zich gesteund wgten door een reserve van tenmin ste 30 divisies achter het front.. Een en- ander wijst volgens het gealli eerde hoofdkwartier sterk op een komend vijandelijk offensief te land .en in'de lucht. V -DJAKARTA Het aantal doden tengevolge van .de uitbarsting van de Kloet is tot vijf gestegen, onder wie drie ambtenaren van de vul- canologische dienst, die anderhalve km; van dekrater een observatie post bezet-hielden; De bergtop is momenteel niet dichter dan tot op 6- km. te benaderen wegéns hitte en asregens. Een lavastroom, die Op 12 km. van dé krater tot stilstand kwam richtte' zeer grote schade aan.'-':.;;;,.: uu;.V:;-! cisco, waar de Sowjet-delegatie zich 'blijkbaar vóór een 'lange tyd heeft gevestigd, bereidtzij twee of fensieven voor. Het eerste offensief jhëeft tot doel de conferentie, waar slechts de' handtekening 'onder het - verdrag moet .worden gezet, ïom te buigen in een werkelijke conferentie, die op geen enkele wijze door;het En gels-Amerikaanse ontwerp zal wor den beheerst Het.tweede offensief beoogt,- met doorbreking van allé procedures,; waartoe de meerderheid zóii beslui-' ten, de volgende eisen, ter tafel/té. brengen: 1. Deelneming van de Chinese volksrepubliek aan. de conferentie, die anders van nul en gener waar de zou zijn. 2. Verbod van iedere herbewape ning van Japan cn vanzelfsprekend van het Amerikaanse bezettings recht. 3. Formosa moet aan communis tisch China worden gegeven. 4. Schadevergoeding dóór Japan. Maar in sommige delegaties .ge looft men, dat terwijl de Sowjet- Unie krachtig deze eisen zal steu nen. zij zal verklaren, dat de con ferentie door de Ver. Staten en Engeland als niet competente lan den is bijeengeroepen -en daarom een conferentie van vijf, met inbe grip van communistisch - China zal eisen, die belast zal worden met het herzien van het vredesverdrag. Men is hier des te meer van over tuigd. daar juist in verband met dit program de Noordkoreaar.se en Chinese generaals - de ónderhande lingen in Kaesong hebben doen traineren, aldus trouw, blijvend, aan hetoude communistische plan. Adat ROTTERDAM Terwijl:, een móeder op een. achttien meter hoog dak in Rotterdam, bezig was de was op te hangen viel haar. vijfjarig zoontje, dat zij bij zich had plotse ling naar beneden. Vijf meter lager hangende waslijnen, braken de val enigszins, doch verhinderden de vérdere tuimeling niet. Dé; moeder vond het - kind met:" builen en schrammen -in. een ,-.tuintj liggen. Ir) hétZuiderziekenhuis kwam men tot de verrassende 'ontdekking, dat het jongetje! geen letsel., had Opge lopen, .maar. waterpokken had: DEN.,-HAAG1. Het hootdbe- stuur der' P.T.T," heeft dé prijs van degiro-envelóppen, die- tot nu toe vijftig cent perhonderd stuks be droeg, verhoogd .tot een gulden per honderd,. Deze .prijsverhoging is op 1 September: ingegaan; voorziet in gelijktijdige politieke besprekingen over de problemen van het Verre Oosten en die be treffende een staking dér vijande lijkheden in Korea. 'J Hetgeen echter de delegaties der! meerderheid nog meer belang in-1 boezeüit dan de Sow jet-manoeu vres, die men kon verwachten van: 'het ogenblik - af, dat Moskou de. uitnodiging, aanvaardde,,.is: het :;vin-" den van een geschikte geallieerde strategie, teneinde deze manoeuvres de kop Mn te drukken en":"èen een heid rond'hét Engels-Arrièrikaanse ontvi erp, tot standte -brengen. Zal! men er ih 'slagen dit! dubbele, een heidsfront tot stand te brengen, on-' danks: de. antipathie, van;.vele. dele gaties ten aanzienvan. héfclóntwérp en het verleidelijke karaktpr van sommige-Russische voorstellen? Men hoopt,' dat de. grote! rede voe ring, waarmee, presidefit^Tniman det veede -historische -v cfmferentie van. San Francisco zal openen, een stevig ';en bleed platform-'lzali vor men voor deze - noodzakelijke aan eensluiting. V'. DEN HAAG. Namóps Hare Majesteit de Kofirngifi;hééft. kapt. it. ter zee. Ch-iW. Th^ óbafon.-Van Boetzelaer. Tijdens een kohtè-plech- tigheid irt"dé 'foyer van-déSKbnink- lijkeSchouwburg inDén Haag, zijn gelukwensen aangeboden aan de dit jaar 100 jaar- bestaëade In ternationale Orde van Goéde Tem pelieren. - - Alles wat uit TV est-Düitsl&nd naar West-Berlijn wil, vïoet door een strook die door de zJRussen ■-bezet: is- én waar teIfcètisf; ver keersmoeilijkheden' 'worflëjt':.,:.op- geworpen. Thans hefien^ftéf Uussen plotseling ..tot;, (liefst, honderd gulden per geladen vrachtauto). Menige chauffeur weigert, en keert terug. Daar de Russen ook, al geen haast maken staat de weg by 'Helmstadt feikens vol niet wachtende auto's. Onderwijl peinzen de Amerikanen, Britten en Fransen erover hoe zij deze nieutue ob structie het best het. hoofd kunnen bieden Mr Van Heuveti Goedhart: GENfeVE.Mr. G. J. van Heu- ven Goedlrart, de Hoge Commissa ris der V.N. voor Vluchtelingen» heeft de Unesco (de Economische en Sociale Raad der Verenigde Volken) gewaarschuwd, dat onrust onder de by na tien millioen vluch telingen in West-Duitsland en Oos tenrijk, indien genegeerd, zou kun nen uitgroeien tot een bedreiging van de vrede- De laatste jaren, zo verklaart hij» Is niet genoeg aan het Duitse vluchtelingenprobleem gedaan en er zijn. tekenen van ernstige wrok en ontevredenheid. De vluchtelin- genbevolking van Duitsland toont steeds meer -neiging tot politieke avonturen. De jongere generatie van de vluchtelmgenbevclking ziet de toekomst tegemoet met weinig vertrouwen in de .doeltreffende werking van de democratie.; en haar vermogen om hun probleem op te lossen. De vluchtelingen zijn gestaag langs de sociale ladder omlaag geduwd. Het vluchtelingen probleem is hierdoor uitgegroeid tot de vraag hr» de sociale en eco nomische stabiliteit van Centraal Europa kan worden-gered. BERLIJN. Bet wegverkeer tussen Berlijn en de West-Duitse republiek is sinds de instelling van déóoonunnniRtischc wegenbelasting met byna 40 gedaald. Zondag, en Maandag paaseerfen ongeveer 230 vrachtwagens dc controlepost bij - HelmstéiÖ^ waar^normaal 400. auto's per .'dag.-'voorbö-^ gaan. Maandagmiddag laat stond nog; een lange! file van 80 vrachtwagens en 40 personenauto's bil Helmstcdt te wachten om te worden doorgelaten naar Beriyiu Tal van kleine expediteurs wachten af of het Westen-in staat Is Iets tegen de belasting te ondernemen. Ondanks deze sterke ver mindering van het wegverkeer was er in WeGt-Berlün nog niets te merken van tekorten, vooral omdat het spoorwegverkeer uit het Westen nog niet wordt-.gehinderd, - i li -West-Duitslab dgezonden,dié in deze een beslissing móet nemén; DeWest-Berlijnse autoriteiten! hebben bij mande van burgemeester Ernst',. Reuter de geallieerde Kom man dantur a een concreet voorstel doen :,toekomenbetreffénde repre saillemaatregelen. Dit voorziet in hqt heffen van belasting op; het .birmen- scheepvaartverkeer van de Russisehë zone, datWest-Berlijnse sluizen moet passer en. In verb and met dé gevaarlijke ligging van Berlijn, mid den in de Russische zone wil,de West-Berlijnse gemeenteraad gëeii' enkele zelfstandige stap doen. Vertegenwoordigers van de gcalli- eerde Kommandatura:zijn Maandag tot tweemaal toe in een speciale zit ting bijeen, gekomen om eventuele tegenmaatregelen te bestuderen.-. De tweede bijeenkomst \yerd ook bijge woond door burgemeester Reuter en loco-burgemeester Schreiber, Na af loop van dé vergadering zlj'n aanbe velingen van de Komjnandantüra naar de geallieerde. Hoge Commissie MEPPEL Op een onbewaakte, maar van flikkerlichten voorziene overweg te Twcelo in dc spoorlijn Meppel—Leeuwarden is J. de B. uit Onderdendam (Gr.) bijna met een truck tegen een trein gereden. Hij naderde de overweg uit de richting Ruinerwold. Vermoedelijk doordat hij werd afgeleid, .zag De B. de uit Leeu-varden komende trein pas, toen hij reeds op dc rails .was en hij gooide toen snel het stuur om. De locomotief en de eerste twee wagons reden langs de wagen, doch de derde spoorwagon raakte de auto bij de motorkap. Wonder boven wonder liephet ongeluk zonder persoonlijk letsel af. maar de auto werd beschadigd. De trein had geringe vertraging en bet spoor kon tot 10.15 uur niet worden-ge bruikt. "BAGDAD. Spanje en Irak hebben een vriendschapsverdrag gesloten, dat voorziet in de uitwis seling van alle politieke voorrech ten tussen beide landen en in de vestiging van consulaire en diplo matieke betrekkingen. Ook zullen de economische- en handelsbetrek kingen .bevorderd worden.. - ■:-ê% DJAKARTA.. De behandeling van de motie-Bèbasa (inzake de gouverneursbenoemingen) is uit gesteld van Dinsdag tot Donder dag.:'::'- 1 'Het Kurhans te Sóheveningen heeft zijn eerste najaarsmódeshow ge geven (van: deffirma-Metz)f-örrif het put»2tek,:;fe-.latên smullen van een zeer' vrouwelijke mode van 'zwier, lijn] enbijzonder-ruime toe passing van stóffen:-links bijvoorbeeld, zwarte zijde met gróte ruit- figuren; rechts; cocKtailspün van grijsgroene taffetas, met parels. De bijlieJÏorende kapseIs zijn schijnbaareenvoudig,doch%n: wezen van een „dure" eenvoud. fische Zondagsblad de „News of the .World", Meu zou. er dus, bok een bewijs in kunnen zien, hoezeer Be- van met zijn rebelled thans, een po litieke figuur van de .eerste rang is geworden. -Alles bij- elkaar blijft het toch een ietwat vreemd geval. Van wie, zo vraagt men zich af," zou'het plan zijn uitgegaan? (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. In zijn openingsrede heeft Alfred Roberts, de voorzitter van het congres der Engelse vakverenigingen, dat deze week in Blackpool vergadert, gisteren een scherpe aanval gedaan op Bevan cn zijn volgelingen. Het was een ernstige fout, zo zeide hy, om binnen zyn eigen beweging een campagne te voeren die alleen maar. het resultaat kon hebbende. defensie-inspahningen .'te verzwakken doorte suggereren, dat de .herbe wapening VRn de Westelijke mogendheden onderhandelingen met dé Sow- Jet-TJn!e over een overeenkomst in de weg stond. „Onze mensen ervan pro beren te overtuigen, dat onze herbewapening buitensporig is en meer is dan onze huishouding kan dragen, is regelrecht de Sowjet-propagandisten in de kaart spelen," zei Roberts. Deze aafival! óp overigens, niet met name genoemde Bevan komt-voor sommige waarnemers1nogél_ onver wacht; Dat ziiri-^rij. die weten -te 'vertellen, dat momenteel ..van dc zij de van het partijbestuur der La- bourpartij de p.artijsecretaris Mor gan Philips-' vertoeft" momenteel "ook in Blackpool-.aandrang op het vakverenigingsbestuur wordt uitge oefend :om voor, het ogenblik liever niéts te-ié^gën. dat Bevan zou kun nen irriteren en 'een'.openlijke breuk op het komende .congres van dc La- bourpartij onvermijdelijk' zou ma ken. - Lieden, die gewoon zijn om in. zulk soort zaken heel erg ver voor uit te denken, trekken'mi ook met een de conclusie, dat deze aanval ook betekent, dat e*r, geen- algemene verkiezingen in het ^najaar Jtullen zijn, ómdat de partijmachine - wat. tijd zal moéten hebbenóm" de open lijke breuk é-die- 'dan- komende, maand in Scarborough zal kómen tehelen. Men doet vermoedelijk goed, voorlopig deze redeneringen als niét meer- dan intelligente.spe culaties. te beschouwen. Het onderwerp van ..al dézè.beroe ring, de „right, honourable Aneurin Bevan M-P. begon gisteren! een se rie artikelen - over zijn vaèantie iu Joegoslavië en zijn bezoek aan Titó in' lord Beaverbrook's' Evening Stan dard. Wrijft men zich gde ogen. uit? Ja, dat is dezeKde Bévan, die zijn meest uitgelezen wóprden .van ver achting voor de conservatieve kran ten placht te bewaren. Die eens zei-' :de. dat de Tory-pers „de meest ge prostitueerde der wereld was". En moet mén eraan-toevoegen; dat is hetzelfde krantenconcern, dat Be van tijdens" rijn - ministerschap tot; zwaar overde streep van hef toe laatbare: aanviel; b eschimpte en ver dacht maaktè."'! 'gsQAf v'S'x'.'., Men kan deze verbazing iets" ver-; zachten-door erop,.te wijzen. dat het in - Engeland nietongewoon: vis. dat politici van naam in alle mogelijke! kranten schrijven, die lang niet hun eigen.'politieke kleur hoeven,te heb ben. "Men ziét zelfs nu' én dan ar tikelen van een zó fatsoenlijk man. jala Anthony Eden 'in' het pornogra- WENEN Mcnika HeisSler, het 3-jarig dochtertje van een arme arbeider uit Salzburg is vanOost tenrijk onderweg .naar Stockholm om een Zweeds prinsesje te wor den. Het kind is geadopteerd door graaf Karei Johann Be-nadotte, een zoon van de Zweedse koning, bij rijn bezoek aan de "Salzburger Fest- spiele. Het 'modern^ sprookje be gon toen bet kleine meisje .aan graaf Bemadotte werd voorgesteld door de Venezolaanse gezant, die veel charitatief werk doet en. de Zweedse vorstenzoon die zelf'geen kinderen heeft, op het eerste ge-' zicht wég was vaiv Monika. Zes schepen worden in. Priok vastgehouden - SINGAPORE. .Vier Britse en twee Panamese" schepen -wordén. door de. Indonesische autoriteiten, in de haven van Priok vastgehou-- den. Bij de. Indonesischexegéri^g: ...v.,.^c Het vasthouden geschiedt op .be«' vorden. 1 §tappea ;.;ojQdernomeri; vrijgeven.er-DJ&rC* en-. 'W op be schuldiging van vervalsingder A LS presidenb -:TTuman>- pijpTG- v rokendbezoek ontvangt mag: hij gaarne by hei af scheid een „toe passelijk gedachtenisje" meegeven, in casu: een pijp met {een naar zijn eigen uiterlijk (carïcaturaaV: gesneden kop, made m-V- Germany; (gemaakt irj.,.. Duitsland)Onlangs was-sena tor Joseph O'Mdhoney president Truman en thans poseert hij gaarne' voor de lens met het gevolg van dat bezoek in de mond. (Van onze correspondent) y: AMSTERDAM. 7n deze zaak hangen geen aanplakbüjetten op allé. "politiébiirediix waarinde aanhouding -van dé vérdachie verzócht wordt en' zelfs wordt beloond .met een; groot bedrag-: Toch (bezorgen de papegaai en' zijn onrechtmatige Javaanse eigenaar de politie min stens evenveel zorgen als zékere-Pieter Bruin dat onlangs hééft gedaan) Die papegaai, rood-grijs gë-r kleurd,is het eigendom van de heer A. H.- Mong uit de Binnenban- tammérstraat:'; Goeie inorgen,: kan liet dier zeggen,, 'niét,-in ;het Hól lands,' "maar in: het ChineesSjo: san, zodat het zich laat: denken,; dat' de heer Mong niét! weinigtróts op !zyn. bijzondere papagaai was. Hij !tóonde het dier aan. al zijn vrien den en kenpissen.. dié allenrvól be wondering' waren. Onder hen was een Javaan, dié het dier wilde kopen, i 7 - Maar !de -heerMong dacht daar •niét over.' Zodatdé Javaan', .ten- ;éinde raad;'; 'besloot;het"-dier ,dan maar op.cmrechtmatige" wijze-zijn eigéndom te maken. Hij;;liét zich' daartoe opsluiten in, het huis van de heer Mongén toen deze, naar bed was gegaan sloop ae Javaan op_ zijn tenen naar. de kooi van de! pa-^ pegaai. Hij maakte heel: voorzich- tig.het deurtje ópen en pakte' toen!?:, onmiddellijk de snavel van .de pa pegaai beet, dié zich juist gereed maakte luidkeels „sjo san" te .roe- óën. De papegaai werd.fliiks üit de kooi gehaald en de Javaan snelde met; de papegaai ónder zijn arm: weg.: v- VS Groot ;was-'natuurlijk; de-.ontstel- tenls van de heer Mong, toea 'hjj s inorgens hartelijk sjo san"; tot- zijn papegaai zeideen er. geen aiit- woord-kwam.; Nog groter, werd zijn ontsteltenis, toen hy de zwarte .doekvan de papegaaienkooi weg trok en zijn lievelingsvo'gel gevlo-; gen bleek. Hy 'haasrie zich naar! hét .politiebureau aan het'J. D.Meyer-?- plein. De recherche verzoekt ieder,v die; 'inlichtingen óver deze 'papegaai kan': géven; zich méthaar! in; ver- t' bindjng te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1