•••'/-■•'•' -'••■• .--• - •->' .-: .-■ - Nederlandse delegatie zal verdrag met Japan tekenen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aller ogen nu gericht op de Indonesische delegatie Zestien enorme olietanks in Zuid-Engeland geëxplodeerd Hopeloze taak voor brand weerlieden en soldaten Londen heeft nu genoeg van Mossadeq Drastisch ingrijpen bij gasbedrijf te Alphen kë li "■■■P. ®S3 ONDANKS ZEKER GEVOEL VAN TELEURSTELLING Rotterdamse raad aanvaardt kernplan Masjumi voor het verdrag met Japan Koning Boudewijn 21 jaar MILLIOENEN LITERS BRANDENDE VLOEISTOF Politiecommissaris krijgt f 50 boete Engeland beschouwt onderhandelingen met Perzië als afgebroken Nieuwe wapens voor luchtmacht der VS Vals telegram gaf inbrekers vrij spel 1 Valse rijksdaalders in omloop V IJ Britse vakbonden voor scherper prijscontrole Koning Talal legt de eed af H. ILF MILLIOEN VERLIES SINDS 1945 y j Na geheime raadszitting: directeur met ziekenverlof, bedrijfsleider geschorst MS J: j- :.'U lie Jaargang, no, 210 Bed en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prtjs: per week 0.40, per kwartoal 5.15. losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER .Vrijdag 7 September 1951 Uitgave KV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank vte Rotterdam Directeur: B. de Vries Maasstation verdwijnt in 1953 SAN FRANCISCO. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr Stikker, heeft op de conferentie te San Francisco verklaard, dat de Nederlandse delegatie het vredesverdrag met Japan in 2ijn voorgestelde vorm zal ondertekenen, hoewel zij het betreurt, dat met be paalde Nederlandse wensen niet ten volle rekening is gehouden. Hy voegde hieraan toe: „Deze onvolkomenheden kunnen door middel van bilaterale overeenkomsten tussen Nederland en Japan worden goedgemaakt nadat het vredesverdrag van kracht is geworden. Wy vertrouwen, dat deze oplossing wordt verwezenlijkt." Met deze woorden schaarde de Nederlandse vertegen woordiger zich in een reeks van gedelegeerden, die voor hem verklaard hadden hun signatuur onder het ontwerp te zullen plaatsen. Wat betreft de interpretatie van de bepaling over de aanspraken van geallieerde mogendheden en haar staatsburgers, die de geallieerde landen bereid zyn te laten varen, zeide minister Stikker, dat de Nederlandse regering van mening is, dat het artikel in kwestie bij een juiste interpretatie géén betrekking heeft op onteigening door dé. geallieerde regeringen van particuliere' vorderingen van haar burgers, .zodat na inwer kingtreding, van het verdrag deze vorderingen niet zouden bestaan. „Er zijn bepaalde soorten particuliere vorderingen van geallieerde onderdanen," aldus mr Stikker, „die naar wij aan nemen, gaarde vrijwillig door de Japanse regering zullen worden voldaan." Onze correspondent te New York seint: Ondanks de pessimistische ver wachtingen nadert de conferentie Het lijkt:welóf. .dNjotpgrafèri bij, de yredëscÓnfexcntié. Ate Sank Francisco nietsbeterste doen hebban dan .aldoor/hittt, lens te. richten op de-sombere man.van het voortdurend'geprotestéer. en., jjeobslrueer» de Rus; Andrei Cro- myko. Titer, vliegt .hij' óvèreind en. interrumpeert om hetwóórd tijdens het debat óf Aüao's China ook een beslissende rol' by'het verdrag voofyJapan- mag hebben, ja of neen (hét werd:'neen). van .San Francisco in versneld tem po haF.r einde. Van-de sprekers, dié in de nachtzitting" van 'Woensdag op Donderdag en ln de twee bijeen komsten van gisteren hefc woord namen, had een groot aantal niet eens -het .uur spreektijd nodig; dat het reglémènthun Jtoestaat.Een aanzienlijke meerderheid staat reeds vast voor het verdrag, waarvan het beginsel, en degrote lijnen in be al gemeen- wórden. aanvaard, hoewel dé meeste sprekers entiek- hebben /pp': en reserves uitspreken'' ten .aanzien van detailpunten, oa. betreffende economische -.kwesties, het récht der: bevolkingen én: zelfs, van dé'Ver. Naties om zich uitrite spreken over: het lof ver eilanden, 'dié onder voog dijschap komen, de herstelbetalin gen en de vreemde/bezetting. Zie verdei pag. 3 DJAKARTA. Mét 17 stem men -voor- en 14 stemmen tegen' bij 2 onthoudingen-heef t dë; Je"-' gislatieve raad van de Masjumi .(Mohammedaanse -partij)..zich';Uit gesproken vóór/ ondertekening van het Japanse vredesverdrag. Zo wel in de Masjumi als daarbuiten meent men, dat/ deze beslissing van grote /invloed' kan zijn op het al dan niet ondertekenen van dit verdrag en daarmede op de bui tenlandse politiek van Indonesië. ROTTERDAM. In de gistermid dag gehouden zitting heeft dé Rot- -terdamse gemeenteraad het kemplan tot gedeelièlyke herbouw van de oude stadsdriehoek aanvaard. Voor de komende tien jaren zal/een-be- drag'nodig zyn van driehonderd mil- Uoen gulden, waarvan door het Rijk veertig mUlloen zal worden inge bracht. Een verdere uitbreiding van het plan.zal, gezien de opvatting ten departémenté. niet voor vérwezen- lijking vatbaar 'zijn. Wel mag inn ver wacht worden, dat het ontwerp kem- financiering spoedig gepubliceerd zal": worden. Deze kernfinanuiering geldt voor alle gebouwen, die na de oorlog ln het rayon .van de kernii- nandcring 'gebouwd zyn. Rotterdam heeft nu. ook een be perkt spoorwegplan, deelde burge meester Oud mede. Ir.- 1953 komen de spoorlijn Nieuwerkerk—Rotter dam DP. ch het goederen emplace ment Hillegersberg klaar. Het Maasstation zal dan verdwijnen. In 1954 wordt met de bouw van het nieuwe DJ».-station begonnen. BRUSSELi'''Koning' Boude wijn vari België, viert vandaag zijn, 21steverjaardag. Hij bréngt op hetogenblik zijn: vacéntie in Oostenrijk 'door. "Van officiële ge bouwen en enkele particuliere, huizen wordt - gevlagd. Er zijn geen officiële, feestelijkheden. AVONMOUTH. De grootste 'oliebrand,;. die' ooit in vredes- 'tijd-in-Engeland heeft gewoed, is gisteravond na een'-ontplof- -;talien meterS omhoog uit negen tanks, die gezamenlijk drige- veer 60.000 ton olie bevatten. Laterbreidde het vuur zich uit tot zestien .van de dertig tanks, die zich.op.het'lterrein bevin den. Roetzwarte rookwolken, die tot op, een afstand van 160 kilometer te zien waren, bedekten de gehele stad. Van alle nabijgelegen steden' en •.dorpen kwamen brandweerwagens rtp'esnelleh:eö meer dan tweehonderd brandweerlieden 'enhonderd solda ten begonnen de blussings'werkzaam- hedeih- Zijstonden echter voor een hopeloze taak. Vijf uur na het uit breken, van de brand verzochten zij om nog honderd brandslangen. Een h oêveelhëid - van 150.00Ö tón; olie DEN BOSCH Dé rechtbank ,<e 's-Hértógenbosch heeft uitspraak ge-; daan in de zaakètegén'ne .Eindho- vense hoofdcommissaris/van -politie,/ B. van dei- W..^die:; wegéns, eenvou-: dige mishan deling; weid vér oor dee.ldj tot ;een geldboetevan"1-50 sübis; J10, dagen; De eis luidde: f 100 subs, 30 dagen.,' -f .V.S. mogen op Azoreu bases inrichten LISSABON. Portugal, en de Ver. Staten hebben Donderdag een overeenkomst getekend, waar-, door Amerika speciale faciliteiten op de Azoren krijgt. Amerika mag hier bases inrichten;1 „voor 'de ge- meenschappelijke .verdediging - en. het behoud van ,dë vrede volgens de bepalingen van het Noordut- lantisch Pact". Extra treinen, tijdens Najaarsbeurs UTRECHT - Tijdens de Najaars- beurs, die van 11 "t.m. 20 September, wordt gehouden; zullen verscheide-, ne extra-treinen worden ingelegd. Reizigers voor Utrecht kunnen op de stations toegangsbewijzen voor de Jaarbeurs krijgen, -uitgezonderd voor 11 en 12 September, de zgn. export-dagen. B»wiiwm Droog weer «j' Weersverwachting geldig van E Vrijdagavond tot Zaterdag- g f| avond: p m Aanvankelijk zwaar bewolkt, g maar morgen overdag" plaatse- TL jflijk opklaringen. Droog weer. g S Zwakke tot matige noordelijke s g wind. Gematigde temperaturen, g. Ij 8 September.Zon op G u 1 m s g onder 19 u 14 m: Maan 'op 15 u'~ "ra onder 21 u 39 m VlEB. siDiNMiisiniraiiiiiiimfajiiiiEiiii LONDEN. Gró'ot Brittannië hééft de besprekingen over de Perzische oliekwestie Donderdagavond afgebroken. Aldus blijkt uit een communiqué van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. „De recente redevoering van de Perzische premier", zo.heet hef hierin, „toont onomstotelijk, dat van verdere onderhandelingen met de huidige Perzische regering geen resultaat verwacht kan worden. Z.M.'s regering stelt zirb daarom op bet standpunt, dat dè onderhandelingen, welke door de Lord Zegelbewaarder Richard Stokes begonnen niet langer als geschorst, maar als geëindigd dienen te worden beschouwde - - v Stokes keerde 24Augustus in Londen terug r.a -gedurende drie: weken In Teheran onderhandeld te hebben. De -.jrëde, y.waarophét .corri-r 'munïqué van Hef - Foreign Office doelt is diêy welke :Massadeq..m de' Pérziscbe Senaat heeft1 uitgesproken, en. waarin -hij meedeelde, 'dat\hlj.' een ultimatum .naar.\r Londen., '.zou sturen. Indien aan dit ultïmatüm oin, de besprekingen binnen1; 15 dagen té hervatten"/geen gevolg zóu wórden, gegeven zouden de 350 Britse teeh-' nlci von de 'grote raffinaderij té' Abadan worden uitgewezen. 'Duide lijk heeft het Britse ministerie, van Buitenlandse Zaken laten doorsche-" meren, dat Het zich tegen elke po ging hiertoe verzetten zal. •Overigens schijnt'Londen te ho pen, dat Mossadeq er niet in zal WASHINGTON. —'Een subcom missie voer toewijzingen van de Amerikaanse senaat heeft een be drag van .vijf milliard dollar goed gekeurd voor ..uitbreiding van de luchtmacht en de rharinevlieg- dienst. De'voorzitter van de commissie, ■Joseph C. O'Mahoney, verklaarde, dat met behulp van -deze gelden, de'V.S. verzekerd konden zijn een luchtmacht te bezitten, voldoende sterk om. de atoombom Overal heen te 'brengen. Een der leden, de heer Young,-zei, dat dit geld nodig was voor de verschrikke lijke wapens, waarover Truman dezer dagen sprak. „Het zijn geèn atoomwapens", zei Young. „Het is iets anders,, iets' nieuws, iets - dat nog verbazingwekkender is dan de bécteriënoorlbg."; slagen de parlementaire steun te verkrijgen, die hij voor 2ijn ultima tum nodig heeft. De kans hierop is groter -geworden doordat afgevaar digden van de Perzische oppositie hun. verzet tot uiting brachten door weg tte blijven uit bet parlement. Slechts' 48 afgevaardigden uun het quorum van -67. verschenen-'in-de Majlis voor hett debat ovér'de po-, litiek van de premier. HEERLEN." In'de woning van Ir P. te Eygelshovcn is voor enkele duizenden guldens aan tafelzilver, juwelen, sieraden en kostbare hoe ken ontvreemd op een moment, dat de bewoners afwezig waren omdat zy door een naar later bleek vals telegram naar elders waren ont boden. In het begin van de week ont vingen ir .P. en zijn Belgische echt genote een telegram, dat meldde, dat de vader van mevr. P. ernstig ziek was en dat onmiddellijke overkomst ge.venst was. Het echtpaar ging on middellijk op reis. mae.r ontdekte m Brussel, dat de ziek gewaande vol komen gezond was. Toen de familie P. in Eygelsho- ven terugkwam zag zij tot haar schrik, dat de gehele woning over hoop was gehaald. Enige dagen tevoren -had zich iemand bij mevr. -P. vervoegd, die voorwendde een controleur van de belastingen te zijn. Mevr. P., die met de Nederlandse bciastLogvoor- schrifter idet op de hoogte is, moest al haar bezittingen tonen. De poli tie. is eea uitgebreid onderzoek be gonnen, - brandde, tóen/zóhdér dat zij er iets' tegen konden uitrichtén. De 'tanks behoorden toe aan .de Shell, dé Cleveland- erf de Regent Oil/Dompany en deskundigen van dezë ondernemingen /hebbenweinig höópy dat ér nóg.iets.-van de olie valt te redden. Naar schatting is reeds 50 millioen' liter'olie verlóren gegaan:en een functionaris van de Regent Oil Company' verklaarde, dat het vuur vanzelf moest doven, Dé. oorzaak vah de explosie is on- békend/ Een ooggetuige vertelde, dat er een .gToté vuurstraal omboog spoot, die gepaard ging met een he vige knal. Toen. brandden de tanks meteen aan. alle kanten. Het aantal slachtoffers is betrekkelijk gering.' Eén. man wordt vermist en éé/i brandweerman liep verwondingen op. Laat op de avond had de brand nog niets aan hevigheid ingeboet. De wind wakkerde het vuur aan en de kolossale hitte van de branden de oliemassa's dwong de brand weermannen tot. wijken, In de! ka zernes van. geheel Zuidwest Enge land" werd het personeel paraat ge houden, De bureau's in" de omgéving, van het olie depot zijn'/ gee vacuéerd. De brandweer gaf echter de moed niet; óp en hoopte, dat' de vrind .zou1 draaien, zodat de vlammen gemak kelijker zouden kunnen worden af gehouden van-de tanks, die nog-niet door het vuiir waren aangetast. Twee tankschepen en een geladen houtboot.- die dichtbij het-olieterrein in de haven gemeerd lagen, kregen, bij wijze van voorzorgsmaatregel, het bevel'op te stomen naar'zee. Vanmorgen ontploften" nog twee tanks. De vlammen schoten tiental len meters omhoog. De schade wordt na deze nieuwe ontplof fin gen op ongeveery-zetUg- millioen JJter olie geschat!. .'/J.-v (Van onze correspondent) LEEUWARDEN In het noor den des lands zijn verschillende valse rijksdaalders in omloop. Een bezoeker van de kermis te.Pingjum bij de afsluitdijk, kreeg er één aan geboden. Hij deed hiervan aangifte bij de politie. DEN HAAG. Op 19 Septem ber a.s. 'zullen in Den Haag con sultatieve besprekingen! beginnen tussen vertegenwoordigers- van Zuid Afrika en Nederland over verschillende onderdelen van de onlangs tussèn beide landen geslo ten luchtvaartovereenkomst. Na een ontploffing (oorzaak on- bekend) stonden Donderdag te Port Avonmouth in. minder dan geen tijd zestien van dc dertig grote olietanks in brand, 10 ki lometer ten noorden van Bristol. tvaar de Avon uitmondt by act tankdorp van de Shell-Cleveland en Regent Oil Cs. Een legertje brandweermannen en soldaten vermocht nietsLiégén;de vuurzee, van '150.000A00 liter blief mén kan alleen vaten zeer ontplofbd- re yliegtuigbenzine é.d. ih veilig heid hrèngen f De zeewind drijft de stinkende rook landwaarts. Vanmorgen teerden honderd nieuwe brandslangen uitgelegd, maar vermoedelijk dooft het vuur niet carder dan - tuanneer de olie. op is Zij telt nog maar klO k Ameri kaanse lentes,Mauree n. ;Cóito l- ly, en reeds is zij tenniskam pioene van dc Verenigde Sta- ten. Nog nooit is zo'n eer aan een bakvis toegevallen! Mau reen sloeg Shirley Fry met .6—3 16 64, tot dolle vreugde van alle teenagers (juffertjes, die nog geen ttotritg jaar zljri). Dr. Ellsworth overreikte haar dc beker die aan de titel ver bonden is. Abessijnse prins in Zweden gemolesteerd (Bijzondere correspondentie) STOCK HOI JVI Erfprins Merid Eeyne, de kleinzoon 'van dc keizer van „Abessinië, werd gisteren in Stockholm door het. publiek gemo lesteerd en beschimpt! toen hij met eea blanke, vrouw op straat liep. De prins' was genoodzaakt naar zijn hotel te vluchten. - Dit is het tweede geval van dis criminatie binnen zeer'korte tijd in Zweden. JongstledenZondag werd zes ..Egyptische negers de toeganr geweigerd" tot* de door hen- bestelde kamers in een i.ension.. BLACKPOOL Op het congres van de Britse vakbonden te Black pool is een resolutie aangenomen, waarin de Arbeidersrcgering wordt verzocht haar controlemaatregelen uit breiden en na te gaan welke subsidies op noodzakelijke levens behoeften verhoogd zouden kunnen worden om de stijging van de kos ten van het levensonderhoud tegen te gaan. Het congres verzoekt voorts om een strengere controle op de win sten en de afschaffing van omzet belasting op goederen welke voor de huishouding noodzakelijk zijn. Een resolutie, waarin „loonsver hoging voor allen'* wordt verzocht is met ruim 2/3 meerderheid ver worpen. Met een kleine meerder heid schaarde men zich achter het besluit van de regering de bevot- king voor de verstrekking van valse tanden en brillen te laten betalen. De kosteloze verstrekking daarvan was een van de stokpaard jes van. oud-minister Aneurin Bévan. V -y.vv:..-V v FRANKFURT. Te Frankfurt zal van. 23 tót. 29 September een in ternationale conferentie .worden gehoudèn, waaraan 200 jonge vrouwen uit" 13 landen zullen deel-, nemen. Doel van de conferentie is, te komen tot. een geest van solida riteit. onder 'alle vrouwen in West- Europa: AMMAN E Koning Talal van Transjor- danië heeft Donderdag voor het Jtor- daansc pnrle- S ment de eed op de grond- wet afgelegd. Na dc pléch- j tlgheld gin'c de J monarch naar I het graf van I zijn vader, ko ning Abdullah, die 20 Juli jj. in Jeruzalem werd vermoord. j De 42-jarige koning werd' óp Transjordaans grondgebied-verwel komd 'door zijn oudste zoon. prins Hoessein, Glubb Pasja en verschei dene andere autoriteiten: - De be- volking ontving ha nieuwe vorst op enthousiaste wijze. Groot Brittannië zal: koning Talal binnenkort tot een bezoek aan En geland uitnodigen, om het gerucht de kop in ie" drukken, dat 'hij anti- Britszou Z.ÜS,'.. fl ri. (Van een onzer verslaggevers) ALPHEN a/d RIJN. Heel Alphen gonst van opwinding. De directeur van de gasfabriek, de heer F. H. Kempkers, is Donderdagmorgen plotser ling met ziekteverlof gezonden en de bedrijfsleider,, de heer K. L. Mulder, is geschorst met behoud van salaris. Burgemeester E. C. Wïtschey stipte 's morgens met dc weihouders het kantoor van de gasfabriek binnen om het personeel van dit besluit op dc hoogte te brengen. De leiding van het bedrijf Is In handen gelegd van de heer J. Fioeger. Het verlies, dat de fabriek sinds de bevrijding tot nu toe heeft gemaakt, worat'op een half millioen geschat. Alleen al in 1950 was er een verlies van 145.000. In een Maandag gehouden geheime vergadering machtigde de raad JB. en W. alle maatregelen te nemen, die op korte termUn ot een lonender exploitatie zouden leiden. Toch is hier geen sprake van mal versaties en zelfs van. ernstig wan beheer kan niét worden gesproken! Toen de heer Kemp kers in Juni *'48 het bedrijfvan de vroegere direc teur, de heer M. van Muiswinkel; overnam, stond hij aan het/hoofd van een oude fabriek met een vol komen verouderde outillage. De toe stand was toen "al hachelijk. Tegen de taak hiervan een goéd renderend bedrijf te maken, schijnt de heer Kempkers niet ópgewassetr.fe aajn' geweest. vv-ijN?'7; '3 ^Burgemè'es'tèri-CWitis^ vorig jaax April wordbenoemdna,- hét vertrek van mr Schokking,;' voorzichtig bij. het TörmülerërLóhrait/: dè feiten. ,,Na;enige;tijdI'' 'zegt ;hijyi „bleek/mij;;dat/ten aar,zien'!-van het gasbedrijf dé gro ótste //voorzichtig-; héid was gebodéd. Rapporten. ..vatt- het "Vjerificatiebureau jvaii landse gemeenten, dé Gasstichting en het bureau voor Energievoorzie ning, hebben met .nog-andere fac toren de raad er toe gebracht By en 'W. te 'machtigen tot. het/nemen van drastische maatregeleh."f De heer Ploeger,diégrote jervar ring in het gasbedrijf heeft, vertelt, "dat!er jarenlang niéts aan de/fa- briek is gedaan omdat mén in Al- phen. nog steeds onderhandelt/ met de gemeente Leiden over de leve ring van gas. Als men tot'1 overeen stemming komt, zou hét gehele pro ductie-apparaat van Afphen kunnen verdwijnen. Intussenwerdén de jyérliezén .elk/jaar grótéh -'! „Ik kan nog niet overzien,"-; zegt de heer Ploeger. „in hoeverre de heer Kempkers beleidsfouten /heeft gemaakt. Men heeftmij - gevraagd dé raad :te adyiserèn of'de -fabriek al: danniet gemoderniseerd en .uitr gebreid moet en <kan wordenen hoeveel dat. zal kósten.Op korte termijn moeten er échter - reeds voorzieningen worden getroffem Het gasgebruik is de: laatste maanden mpt 10 h 15 gestegen. Wanneer èr 'geèn maatregelen - worden genomen, zal dc gaslevering al deze winter stagneren." -Hoewel het nog niet precies be kend is welke maatregelen dit zul len zijn, mag men aannemen, dat Alphen een prcpaaogasmstallatie Dit Is evenwel een voorlopige voorziening. Als de beer Ploeger in zijn. rapport tot de conclusie komt, dat een lonende exploitatie op den duur niet mogelijk is. ziet/het/er naar uit. dat'de raadsleden, die'tot nu toe tegen het betrekken van gas uit Leiden waren, van inzicht ver anderen. Veel zal ook afhangen, van de beslissing van hét bureau voor Energievoorziening. Hoe denken de- meeste Alphena- ren over dit, alles?. ..Kempkers zat met dc brokken van Van Muiswin kel," zeggen ze en daarin ligt'hun helo conclusie besloten. u i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1