Eenheid tussen Westen en Azië in San Francisco gesmeed r HET ROTTERDAMSCK PAROOL Alle landen - behalve die van Sowjethlok - zullen tekenen Aanslag op Gromyko? Amerika s nieuwe wapens voor gebruik Berlijnse burgemeester op vergeldingskruistoclit Kapitaal motorjacht door explosie vernield Peking afwijzend tegen Ridgway's voorstel .J Minister Stikker ziek in San Francisco Obstakels bij het Stichtse lichtfestijn Binnen twee uur honderden auto's uit Oóslzone in beslag genomen Maria Mpntez iir te lieet bad overleden Geallieerd protest bij Tsjoelsof Mr J. MILIUS: Consumptiebeperking onvermijdelijk;. Verzending trein- brieven weer mogelijk KLM gaat op Tokio cn Sydney vliegen Weer „Unit Citation"' voor Nederlands Korea-detachemen t lüSfl Persoonlijke ongelukkken niet van ernstige aard Ongeluk bij proef draaien van motor lie Jaargang, no. 211 Red cd 'Adat-Langs Haven 141, Schiedam TeL:69300 - Abo.rm.prijs: per week -0.40, 1 per kwartaal 5.15, lossnummers- f.0.09: ZalerJag 8 September 1951, ÜUgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro - 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries (Van onze correspondent te New!York) F NEW YORK. - Indonesië, op welks be* slising in een sfeer van stijgende spanning was gewacht, heeft eindelijk gesproken. Su- dbardjo, de Indonesische minister van Buiten landse Zaken, heeft belangrijke bezwaren te gen het Japanse vredesverdrag Ingebracht en h(j vermeed zelfs onmiddellijk zijn goedkeu ring aan het verdrag te geven door zijn hand tekening afhankelijk te stellen van het ant woord, dat Japan op zijn eisen inzake de her stelbetalingen ende visserijkwestie zou ge- .ven, doch niémand twijfelt er aan, dat de Japanse premier de formele belofte zal geven deze kwesties in speciale overeenkomsten té regelen. En daar na Egypte gisteren de ande re Arabische staten zich bereid verklaarden, hét verdrag te tekenen, mits hun bezwaren in het proces verbaal worden opgenomen, zal het Aziatische continent, ondanks de afwezigheid van India en Birma, op een indrukwekkende wijze vertegenwoordigd zyn in de gemeen schap der naties, die, zoals generaal Romulo (Philippijnen) zcide, de wég naar toekomstige samenwerking niet willen blokkeren. De Westelijke deelnemers aan het J5act, die nog steeds teleurgesteld zijn door de vijandige hcudingvan India) verwachten, dat deze stem men van het. Midden en Verre' Oos- ten in heel Azië zullen worden ge hoord. Zij hopen vooral, dat men.er., eveneens hét oor zal verlenen aan de woorden, gesproken door de ver tegenwoordigers van Europa. Want ook zij hebben gesproken als die van 'Azië, aldus logenstraffend, degenen, die willen doen. geloven, dat de Azia- ten zich tegenover een blok gesteld zien, dat beheerst wordt door de oude mentaliteit der koloniale mo gendheden. en dóór rassenvooroor delen., In dit verband heeft de. magistrale rede van de leiderder Nederlandse delegatie, rnr Stikker, een' gelukkige Uitwerking gehad en in" het bijzon der .bijgedragen het effect van de communistische.propaganda ende ernstige woorden van de regering ,van; India; te verzachten.' Een morele eensgezindheidis" al- ïdus tot stand gekomen in de confe rentie tussen de naties van alle con tinenten," tüssèh dé "Wèstélrjké" naties en de Aziatische landen,wélke 'in belangrijke maté er toe kan; bïjdra- gea i de verschillen, die "bestaan ten eaozien van materiëlekwesties,-, uit- de weg te ruimen. Dit zal, naar men ïnag hopeD, begrepen worden door ■Japan -en.dit la°d inspireren tot een verzoeningsgezinde houding bij de talrijke particuliere onderhandelin gen, die morgen, opde onderteke ning- van. hef verdrag "zullen volgen. Het is 2eker 'eveneens éëw ernstige' les voor Rusland, dat er niet in ge slaagd -is de leiding der ontevreden Aziatische Jander. te.nemen, maar in tegendeel door zijn fel optreden het tot stand komen 'van déze morele jpenheid heeft bevorderd.. Niettemin heeft Moskou zijn laat ste'woord nog niet gesproken," Hoe- Wel Gromyko gisteren geduldig luis terde naar de aanvallen;die door Verscheidene sprekers top hem wer den gericht; en hoewel zélfs de.; mis lukte aanslag, waarvan hij het slacht offer had moeten, zijn, geen enkel teken van nervositeit.,,bij hemop- kiep, zijn' er- vélen,- die gelóven, dat deze. conferentie niet zal .eindigen, Zonder dat' de 'Russische waarnemen- de minister van Buitenlandse .Zaken een, sensationele. - stapzal onderne- ihen. Het; is waar,-dat de-rede, -die - •giste ravon d do or de Pool Wierbloks- ki werd gehouden,/geen enkel sen sationeel karakter droeg cn slechts fecn herhaling van de bekende com munistische argumenten was. Maar- j,Nieuw Spoor" wordt opgeheven •- „Nieuw Spoor" (oplage 40.000). .vakblad van de. Nederlandse Spoor wegen, wórdt.; opgeheven. Het\Sep- tember-nummer. zal - nogverschijnen" en dok inDecembcr komt het blad oog eens uit.. Daarna wil de directie van do N.S. een mededelingenblad van meer .technische inhoud gaan uitgeven. Hiervoor zal „Nieuw Spoor" plaats moeten maken. een communistische gedelegeerde heeft in een -particulier gesprek reeds gezegd,; dat, het antwoord op de beslissingenvan - San Francisco elders zalworden, gegeven. Inmiddels heeft de Southern Pa cific Railroad medegedeeld, dat de Russische delegatie twee rijtuigen- heeft besproken' van een trein, die Maandagmiddag uit San- Francisco vertrekt en Donderdagmiddag in New York aankomt. En het secretariaat van.de confe rentie heeft verklaard, dat vanavond het verdrag door alle delegaties, die van de Sowjet-Unie, Polen en Tsje- choslowakije uitgezonderd, zal wor den getekend. 0iiiiBaiimiicEiiE!iHHiaiiiaiiiiii[iiJii!ic]mi2!5iiiiu;r.En!niiiEmi!rii!iiHir.i2i!!et TOKIO. Radio-Peking heeft, Zaterdagochtend voor het eerst ge waagd van 'gen. Kidgway's voor stel om de ...wapenstilstandsbespre kingen in plaats van ia Kaesong op een' andere neutrale plaats te voerén- Onder aanhaling van een' communistische -correspondent te Kaesong zeidë de Chinese omroep, dat het voorstel niets anders was- dan een „slinkse méthode;-om alle verantwoordelijkheid voor de schending van de neutrale zone op de schouders, der communisten af te schuiven." Van offic.iële communistische zijde is nog niet geantwoord op «de bood schap van Ridgway. y DEN HAAG. In de algemene vergadering van aandeelhouders van "de N.V.Nederlandse Machi nefabriek Artillerie-inrichtingen -is de heer G, H. C. A. de Laive, ka pitein ter zee, koninklijke marine- reserve benoemd .tót derde 'direc teur der vennootschap. Vleesauto ka titelde vlak voor Russische wagen SAN FKA.NCISOO. De auto van de waarnemend Sowjetrussi- schc minister van Buitenlandse: Zaken Gromyko zou, volgens het Amerikaanse persbureau Associa ted Press op een drukke hoofdweg, ten; zuiden van San Francisco op het nippertje aan een ongeluk zijn ontsnapt,; waarvan men niet zeker kan zeggen of het te wijten was aan een toevallige samenloop- van omstandigheden, dan wel' door Wit-Russen geënsceneerd werd om de Russische; delegatieleider om het leven te brengen. De Sow jet delegatie verblijft te San Francis co in een herenhuis te Hillsborough op een nabij Frisco gelegen Schier eiland, Kort,nadat de Russische de legatie „Hillsborough had verlaien, zo meldt Associated Press, kantel de op de hoofdweg een vleesauto. Dc Russische wagen kon nog net met een vaart van 100 km. per uur langs het omgevallen voertuig zwenken. Dit geschiedde, nadat de'Ameri kaanse geheime politié .van te vo ren inlichtingen ontvangen had, dat er een complot was gesmeed om met een bierauto op de. auto vanminister Gromyko in te. rijden.-: Merkwaardigerwijze - werd de vleesauto gevolgd door twee bier- auto's, die moesten stoppen toen de vleesauto kantelde en een ver keersopstopping veroorzaakte. Latere inlichtingen van Associa ted Press melden, dat de vleesauto al. gekanteld was. voordat Gromy ko van, „Hillsborough'V was ver trokken. De Sowjetrussiscke am- bassade te Washingtonheeft ver klaard nie s van een complot af-te weten. De ;.?oliti'é te San Francisco heeft het "geleide van Gromyko aanzienlijk.' versterkt, doch'later meegedeeld geen. aanwijzingen voor het lestaan van eèn complot te hebben gevonden. Functionaris sen van bet Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse' Zaken Keb-' ben gezegd evenmin iets van een complot af te weten. -Vertedeu jaaT. vertrok het /Ne derlands detachement naar Ko rea ónder majoor Den Ouden, die een half jaar geleden als overste sneuvelde. Hem volgde majoor Eekhout op die eerlang met een groot contingent repa trieert. Te zijner vervanging is majoor G. N. Christian aangewe zen, die er al enige jareri dienst in de tropen op heeft zitten,'ge tuige de vier sterretjes., op zijn onderscheidingslinten. Maj'..Chris tianzie fotogaat 9 September. SAN FRANCISCO. Minister Stikker is gisteren', na de middag zitting van dc conferentie over het vredesverdrag met Japan, ziek ge worden. Eer» woordvoerder van de Nederlandse delegatie deelde me de dat hij „een aanval van gal steen" had gehad. Zijn toestand is niet ernstig. Hij neemt rust in zijn hotel. WASHINGTON. Eén wetsontwerp voor de toe wijzing van n dan-ruim 6t'milliard 'dollar voor dc defensie is;gisteren, v.cel P JNGUINS zijn deftig en onder- jtemend. Deftig doordat het mei lijkt of zij altyd een geklede pand-., iesjas dragen, en ondernemend zo dra zij ..een vismacltijd in de buur t veronderstellen. Deze Wassengarse -pinguïns hadden nog niet' in dé ga ten, dat. de.visman zijn wagèn éven in de, steek liet, of zij klommen er boven op en slobberden het snij- bord leeg. Dat de zure haring vei-, lig in flessen zat bracht hen tot meeymuilerige protesten. Jordaans kabinet dient zijn ontslag in AMMAN Het kabinet van Transjordahië 'heeft overeenkom-: stig de'; grondwettelijke gebruiken, zijn ontslag inge&ènd in. verband met de 'troonsbestijging yap: koning Talal I. De' koning heeft de aftre dende tr.inistér-president Tewfik Pasia Aboelhoeda met de vorming van teen'nieuwe regering belast. O.m de Jaarbeurs- .week ook voor Utrecht een extra Jecstelyfc cachet tc geven hebben de -middenstanders in de binnenstad be- "slóten een lichtfes- 'tijn ie organiseren. Heel 'veel moeilijk-- heden, ook 'vart' 'de 'zijde vah- het De partement '-. zijn- ■daarbij te overwin nen geweesttncar overibonnert zijn '2e. '- Nu: heeft zich m,- •de nacht van -Vrij-' dag op v Zaterdag jet.hter éen totaal 'ohverwcichi obsta- Tcel voorgedaan', waardoor een der belangrijkste' scha- •kels in de eestver-- Uchürig wordt be dreigd. Alle maat-- regelen maren, ge- troffen om -In de na-nacht in de Vie- ■straat, dichtbij' het "Vreeburg, een 800 kg wegend gevaar-;' te van tien'"meter 'lengte 17 méter omhoog te: hijsen: -een. werlichtingdb- ject" in - de vorm van een reusachti-. geU. wet JVTercu- riushoéd._ Hetwerki. dat 0771' kwart voor een/./s-nachis begonr zoii- 's oohtends' óm 6;uut kun nen zijn-- afgelopen; maar -..wie va.nachtend de-Viestraat passeerde zag geeri 'U. De oorzaak ióasf:dat ''de^directie van Galeries 'Moderhes op "welker,-; dak een bok moesttooj'den' gezét, .zulke, ouertoegerwie bezwaren/hadj/da't .er' .van een définitieve. bevestiging, óiiets kon komen. De, 17,/ die praciisch jal hing, Móest, wèer zakken. Naar wij vernemen.'zullen-in elk geval op de een of, ander'é wijze - de bezwaren, -war den ondervangen. Vóór de opening "van de Jaarbeurs, kómt-de U in de lucht - - BERLIJN. Een Wcstberlijnse burgemeester is gisteren geheel allceu begonnen, vergeldingsmaatregelen tc nemen tegen de communistische" tol heffing op dc toegangswegen tot Bcrlyn. Binnen twee uur had do vurige Willi Kressman, burgemeester van de gemeente Hrcuzberg in de Ameri kaanse sector/ met,zijn politie. 200 -voertuigen uit Oost-Berlyn aangehouden cn m,beslag genomen; Kressman izeï, dat dé Oostbcrlijnse chauffeurs dezelfde tol/moesten be talen als die. welke door.ae commu nisten op de wegen in. de Russische zone' wordt geheven van Westbèr- lljnse en Westduitsë wagens. Hij voegde 'eraan toé. dat ook hij een campagne voerde-, tegen' de\illcgal'e handel tussen óóst en. west'Alle in; beslag genomen auto's- cn vrachtwa gens zouden onderzocht en hun be stuurders verhoord worden om vast te stellen of zij betrokken 'waren bij onwettige handel.- - Naar verluidt is Kressman zijn vergelaings-campagnc begonnen zonder voorafgaande toestemming van hét-. Westbcrlijnse stadsbestuur, wiens vertegenwoordigers /nóg steeds •mét', de geallieerden confereren over gezamenlijke, tegenmaatrege len. Kressman is een --wat'„tempera-, mentvolle'mah van/de daad" en'zijn gemeente, Kreuzberg is reeds meer- inaien het toneel geweest van bot singen tussen Oost- én .West-Berlij- ners. - PARIJS. Gistermiddag Is- on-, verwacht 'de bekende, filin-actrice- Maria- Montez. in haar villa té.-Su- u;esnesoverleden. Zij had een zeer hget :bad geiiomen. /T- van bijna 45 graden in verband met haar ver mageringskuur, maar schijnt, iri het bad een hartaanval te hebben ge kregen..;/;-/-,/ Maria Mpntez was gehuwd met Jean Pierre Aumont, filmacteur en toneelschrijver. Zij 'trad onlangs ïn Parijs in; een van zijn stukken „Hét gelukkige Eiland", een parodie op Hollywood,, op en had. daarmee een groot succes. Weliswaar sprak zij :,het Frans "met, een sterk accent-: zij -was/ Spaanse; raaar'dat" was' ih /dit/stuk /geen bezwaar.Zij had .vele vrienden én bewonderaars, dank -.zij haar ;spel en - haar "schóón-' heicl Zij laat'een kind achter. siisinimiBEiiiEiiii a ïwebikk üiü ïctiï na tusi n i in /'//BERLIJN De waarnemende: geallreerde Hoge Commissarissen, in Duitsland hebben de Sowjetrus-: slschë opperbevelhebber-.generaal Tsjoekof,- gelijkluidende protesten d-»en toekomen tegen dc „voortdu-. rende belemmering van dc nó^ma-^ lc handel cn het verkeer tussen' West-Berlijn er dc Westduitse-fe derale republiek.'' Dc geallieerden hebben hiérbij de Duitse regering gepasseerd en de- kwestie rechtstreeks tot een onder wérp van 'bespreking tussen de vier gróte mogendheden gemaakt. In de protesten wordt' gezegd, dat de- ..maatregelen in strijd zijn met de internationale overeenkomst voor vrije toegang tot, Berlijn." Indonesië.verschijnt voor het eerst- op Jaarbeurs ("Van. onze correspondent). UTRECHT. De econömiscÜè si tuatie is sinds de vorige Jaarbeurs sterk veranderd. Het bedrijfsleven wordt op zware proef, gesteld door de toenemende .Concürréritièvlöed.. Aldus mr. J. Milius,die met deze uitéénzetting voor dc pers. de" 57ste Jaarbeurs inleidde. Hij meende,;dat, consumptiebeperkihg dhvermijdèlijk; is, Vopr allesdient de productie en de export te worden - vergroot. .-.'Aandeze Na jaarsbeurs neemt ïn- donesië .vo'oh het eerst deel. Naons eigen land hééft*Duitsland de groot- j ste -inzending,» 1 nietnilnder eerder daa verwacht werd, door de Senaatscommissie voor de toewijzingen goed gekeurd. In dit wetsont^verp ligt de nadruk op de snelle ontwikkeling van de lochtmacht en nieuwe wapens. Volgens dc geruchten zouden „fantas tische geheime wapens" zich reeds in een dergelijk gevorderd stadium van ontwikkeling bevinden, dat zij onmiddellijk na het uitbreken van een nieuwe oorlog zouden kunnen worden gebruikt. Er ztfn zelfs lieden, die beweren, dat zij in Korea zullen worden toegepast, indien daar de wapen- stilstandsonderhandelingen definitief mislukken. Zeker is. In leder geval, dat de ontwikkeling van deze wapens de sneljc-goedkcuring van dc gigan tische toewijzing van middelen aan het ministerie van Defensie heeft bevorderd. De republikeinse Senator Young verklaarde gisteren, dat Amerika de beschikking gekregen heeft over ver schillende nieuwe, uiterst vernieti- geude wapens.' die haar allé waar schijnlijkheid - voor gebruik' gereed zullen zijn, mocht een oorlog plot seling uitbreken. Young doèlde op dezelfde krachtige wapens, waarvan president Truman deze week repte. De republikeinse SenatorMundt vertelde aan verslaggevers, dat de nieuwe wapens niet in. Korea zouden worden, gebruikt, omdat het beter is, deze geheim te houden. „Zo nodig kunnen wij daar de atoombom ge bruiken, waarvan de Russen weten, dat wij hem.bezitten," aldus deze Senator. y. - Een lid van de Senaatscommissie voor de toewijzingen zei, dat ecu deel van de voor de luchtmacht be schikbaar gestelde extra 5 milliard dollar bestemd zijn-voor de produc tie ran geleide projectielen en nieu we machtige vliegtuigen, welke atoombommen naar elke plaats .ter .wereld zouden kunnen brengen. Mot ingang van 7 October stel len dc Nederlandse Spoorwegen weer de mogelijkheid open om treinbrieven te verzenden. Met in gang van die'datum kan het pu bliek dus weer zelf een gefran keerde brief aan het station afge ven, onder bijbetaling van' vijftien cent voor de treinzegel. Dc gé- adresseerde kande brief aan het station van aankomst,ook zelf af halen. De Nederlandse Spoorwegen aanvaarden geen enkele verant woordelijkheid voor dergelijke brieven aangezien' deze tot het on-ingeschreven' vervoer béhören. ti Hi i:i. ii.iii K::u«a a.n |ii;iii:aiii tui i^.s'jiii.7j a:n jï? Oostelijke wind S Weersverwachting geldig van s Zaterdagavond, '.tot Zondag- g avond: .Voor de noordelijke helft van |g het land: droog weer met nu g, s, én dan opklaringen. Voor de M zuidelijke helft van het land: H: m over het algemeen; veel bewol- jg m king, en ovenvegend droog. Ma-. g g tige wind tussen Noord-rOost en Zuid-Oost... Dezelfde of iéts hó-..§ 5 gere temperaturen. v :1. 8 September. Zon op/B/ti 3 m g g.onder 19 'u 11 m«. Maan. op 16 u s '18."m- onder. 22 u 3.1:m.- :-.g 10 September,':- Zon .op' 0u 4/m M g onder. 19 u 3 m: .Maan op' 17 u 3 8, ra onder 23 u 68 mi innnin l ui in ui ui mi ii i M i ai/ DEN HAAG Naar wy verne men zal de KLM begin December twee nieuwe luchtlijnen openen en wel op Japan cn op Australië. De dienst op de Ufn Amsterdam- Toklo wordt eenmaal per week uit gevoerd; gevlogen wordt van Am sterdam via Bangkok. De lijn Amsterdam-Sydney wordt eveneens één keer In de week be vlogen; deze route loopt van. Am sterdam via Bïak (Nieuw Guinea). Beide diensten zullen worden nit- gëvoerd met Lockheed Constella- tions;::/ De. KL.M/.heeft nog een. luchtlijn op. Japan gehad. Vóór de oorlog in het Vérre Oosten onderhield de toen bestaande Koninklijke. Nederlandsch Indische Luchtvaartmaatschappij,, dé ICNILM. van Batavia uit eert dienst op Sydney. De geheleUjn Amstèr- dam-"-Sydney werd toen door KLM en KNILM ..gezamenlijk uitgevoerd; het traject Amsterdam-Bata via werd gevlogen door de KLM. De voor Australië bestemde passagiers stap ten in Batavia over in een toestel van de KNILM. dat hen verder bracht. Minister Lieftinck Inspanning voor de defensie heeft grens bereikt NEW YORK. Minister Lieftinck heeft bij zijn aan komst in New York dc hem ge stelde vraag'of Nederland nóg meer zon kunnen doen om zijn defensieve inspanning fe ver hogen ontkennend beantwoord. „Mijns inziens is. de grensbe-; reikt," aldus de mxhister.' dié/er aan toevoegde, dat het thans giüg:pm;de vérdeling van.vdé finanbïële/last.' der v militaire uitgaven: ,.Wij-:hebben ;ons/ 'deeT-'rèeds betaald,1'zo ■•■-zei de/" bij/ ..Wij hebben onze militairebegror/ ting, dié een derdë van ons jaarlijks inkomen bëioopt, geweidigv ver-- hoogd." De minister- zal Maaihdag ik Washington de vergaderingen van/ het Internationale; Monetaire Fonds en; de Wereldbank bijwonen. DEli -:ïokKi}réhj: •i cper ei ende-kTweedéi?DiyisiB^héeft/;;'; /thans alsgeheel»f de/'-' UJmt Citation" venvorveti- '"Yoor haar actie, bij' Hongsjohg./ ',ih'3,de/. periode van 6 tot/ 22: MeL/He£;NèR: derlan'ds detachemeijt/'/Vèrqhigae' Naties 'óp Korea, dót vah deze' di-j visie deel uitmaakt- ontvlng_« 'den. ,Gitatien"aldus voor>de.'ktw'eede." - maaL DIT -BLEEF. OVER van de „Tjerk Hidaes". en aat is ti'aarscnynïyïc-/; minder dan U denktomdathet geraamte 'van. het schip wellicht r. onherstelbaarontzet is. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Een ontploffing in de machinekamer beef'. Vrijdagmiddag om vier uur precies het kapitale, zestons motorjacht „Tjerk Hiddes" vaa de heer Dc Jong, directeur van de Douwe Egbcrts-fabrick te» Utrecht, nagenoeg vernield. Bfj de explolsie, die een enorme ravage aanrichtte, werden drie leden van het personeel van de heer De Jong en een sluis wachter wonderlyk genoeg slechts licht gewond.,Het ongeluk gebeurde in de Oude Rüo; vlak bjj 't sluisje ten Oosten van het Amsterdam-RünkanaaJ. Mer. was bezig het jacht, 'dat" hier dikwijls gemeerd- ligt. klaar t? ma ken ^yoor/éënrtoc.ht^Djdens'^Het'-viëék- cinö.'JTerwij] de schipper- de sterke Dieselmotor liet proefdraaien, deed. zich door veen nog. niet opgehelderde oorzaak dé ontploffing voor.:/-4' - „De gevolgen-waren y er bijster end," verklaard e .ons de; heér J. :F/''Hóépe.' een personeelslid van de~ -D.E.'-fa- briek, die?mét twee "collega'sénkele vfiten olie én andere materialen/aan boord .van hêt schip wildéEi brengen.: „De motor liep rustig,' maar/'plbtsé- iing kwam die verschrikkelijke/slag./ Bijna de héle bovenbouw van het; schip,;.,: werdweggeslagen. /Het dak, datdaar:riu:»tohetwater'tójf ti/vlóog wel honderd meter 5? de -Ixicht in Overal, suisden -. stukken houtwijzer van de railing én glasscherven.: in hèt rond..Ik begrijp nog niet. dat wij niet allemaal dood.zijn." Met de persoonlijke ongelukken viel het echter gelukkig nogal mee. Dc-bloédende .verwondingen, die de schipper, H. van Rossüm, en de mon teur. K., Steyn. -hadden opgelopen, bleken bij oh der zoek Zin het zeer na- ,bij gelegen Militair Hospitaal „Oog - in .Al"/van ongevaarlijke, aard te zijn. ..Wel werd bij de heer" Steyn". een- lich- të v?hérééhsehüddirig geconstateerd^ Z rDe'/sluiswachtér/deheerA.Ooster- /hof'. cn -de héér i Vesters, die bij het mladen'dermaterialeha^nwezig L wa rén. geweest,/' kregen ^onbetekenende snijwonden. 's Met, hetontruimenvan hetZ-jacht kon' men- niet/lang' bëzig blijve'ö. om- dat hét; dóor/;een/lék inde scheeps-/ wand snéU/water maakte. De brand- weer zou-trachten door hét. aanbrën- 'gen van; een: z.g../.stempel'/en';door. gompen het .vaartuig drijvende te ouden/; ./'De N^Tjer^Hidde^llwas/:''. verzekerd. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1