HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Eerste yerzoeningsv wrede oorlog getekend na r l Franse Kamer keurt schoolwet goed Westelijke Drie gaan nu praten over vrede met Duitsland Praag versterkt greep op de industrie Dinsdag beslissing over Perzascli ultimatiini Griekse De Gaulle wint verkiezingsslag Geen feest in Tokio India wil staat van oorlog met Japan beëindigen Vëiligheidspact Amcrika-Japan ondertekend Veertig bandieten in gevecht gedood Slansky, vertrouwde van Stalin, wordt vice-premier van Tsjechosloivakije Nieuwe strubbeling in Kaesong Oppositie irf- ïran gaat Vóórt mèt„boycot van het "parlement Loonsverhogingen prompt gevolgd door nieuwe prijsstijgingen Vliegtuig valt op woonwijk: 13 doden Twee doden bij een motorongeluk Er lag geld op straat;J|> -- Zeveutien doden bij busongeluk Grote meerderheid voor nieuwe partij van Generaal Papagos Op Long Beach 1750 kogels afgevuurd CORSO VAN.ziïXF i%fr llle Jaargang, no. 212 Eed. en Adm Lange Haven 141 Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per week 0.40, per. kwartaal 5.15. losse aumoaers 0.09 DE SCHIEDAMMER Maandag 10 September 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postqiro 398644 Bankier; Amsterdcnnsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries *P" (Van onze correspondent te New. York) NEW YORK. De historische week in San Francisco is geëindigd in een sfeer van een dracht. Niet alleen de deelnemers aan de con ferentie maar ook millioenen Amerikanen, gezeten voor hun televisietoestellen, hebben kunnen zien hoe de Japanse vlag voor de eerste keer na de oorlog in een zaal, waar een internationale conferentie werd gehouden, stond opgesteld en hoe vriendschappelijke handen werden gewisseld met de leider van een overwonnen regering, die jarenlang ver overingen en wreedheden op elkaar had ge stapeld. Het eerste verzoeningsverdrag na een der bloedigste oorlogen is getekend. Niet door A fVèrtegenwpórdigersvan vjfS. landëyi: 1 Tiebbenië: Sanj FraTiciscore^n-ver^, drag ondertekend, dat.: èeneinde; maakt aan 'de staat 'van oorlog tussen -de.geallieerden' en Japan.; Het moment, dat''Japan zelf ook. tekende, als laatste, {jij: hav.de van-- Sjigeroe Josjida, terwijl de leden van de Japanse delegatie toezien, is door onze jotogracf vastgelegd.- TOKIO. De Japanse hoofd stad -toonde, geen 'uiterlijke „teke nen van, eenviering van de onder tekening van het vredesverdrag te San Francisco.'; De plaatsvervan gend minister :;yan Buitenlandse ZakenMasoetarij. gaf een 'officiële verklaring uit, waarin hijzeide: „Het Japanse volk - zalzeker! dé hoge idealen yan het' Handvest der Verenigde Naties, in „ere i houden,' zich richten-naar de internationaal aanvaarde:, gewoonten,; de voorzie-; nirigen van het vèrdrag nakomen en; 'zich; .het vertrouwen waardig tonen, dat zijn 'Vrienden hebben betoond." De bewoners van het .eiland An ami Osjima, dat onder Ameri kaanse voogdij wordt geplaatst, hebben bij het vernemen van de ondertekening de- vlaggen half stok gehesen. - TOKIO Hét Japanse ministerie van BuitenlandseZaken heeft be kend gemaakt, dat Maandag dc In dische missie tc Tokio op het mi nisterie een öptwerp. .voor „een In dische verklaring- heef t overhandigd waarin wordt -gezegd, dal, de staat vanoorlogtussen India enJapan- zal eindigen, zod. a het verdrag van San Francisco vankracht - .zal .zijh géworden; Tëvèhs 'stélt India in de nota voor, .zo spoedigals practisch mogelijk isi' met 'Japan een afzon- eerlijk vredesverdrag te sluiten. Radiopraatje over dc komende jaarbeurs UTRECHT. -'In de rubriek „In het radio-zoekiicht" zullen heden avond van 21.05 tot 21.15 uur over de zender Hilversum I de di recteur der: Koninklijke Nedérland- 5che Jaarbeurs, mr err.de voorzitter vari de Raad van Beheer dier beurs, mr W. H.-VFockema An- dreae de -aspecten van de komende najaarsbeurs belichten. g Weersverwachting -geldig van S 5 Maandagavond totDinsdag- g avond: m Droog en warm weer met g M weinig of geen bewolking en m zwakke tot matige Zuid-Ooste- g 1 - lijke wind. ff Nazomertveer LI/- September. Zón op 16 u G „m m onder,.19'u '7 m; „Maan;,.op -.17 u W. 43 idonder- k rnimiiiMintffi wmnnmimiryliiiiiiiirftmmi jipiiiiiiin nmimitnimmi SAN FRA'NCISCO. De Ver enigde Staten en Japan hebben Zaterdag jX onmiddellijk nadat door het gesloten vredesverdrag een einde was gekomen aan de militaire bezetting, van dat. land een dat Am< lucht- en 2ecstrij om Japan te- stationneren. Hét .verdrag.-bepaalt,..dat .Japan, zolang er Amerikaanse itroeRen -ïn het landzijn; niet zonder vooraf! gaande toestemming der V.S. ba ses óf, andere militairè-Teébtenjriag verlenen aan een- derde mogelijk heid. JA -Dè Amerikaanse troepen, mogen worden gebruikt tet- ..handhaving van de vrede in het Vérre posten, .voor de bescherming van Japan tegen een aanval van bulten af en op, uitdrukkelijk .verzoek-vin dé 'Japanse règenng-1 ter', bestrijding van interne onlusten, veroorzaakt door een derde mogendheid. harde clausules, maar door goede raad gevingen en welgemeende waarschuwingen, zoals die werden uitgesproken in de laatste bijeenkomst door de Engelse minister Morri son, hoopt men de rechten van de slachtoffers van agressie te verzekeren. Het is het eerste verdrag, dat de verslagen tegenstander geen zware herstelbetalingen oplegt en de vroegere agressor ontwapent. Het is tevens het eerste verdrag, dat de overwinnaars niet bijeen brengt in een gemeenschappelijk defensief front tegen de revanche van de overwonnene, maar integendeel de vgand van gisteren bij eenbrengt in het gemeenschappelijke defen sieve front tegen dc vijand van morgen. Omlijst door de ver dragen. getekend door de Ver. Staten ener zijds on de Phillippij- nen, Australië en Nieuw-Zeeland ander zijds. alsmede door 'n Japans-Amerikaans veiligheidspact. vormt het vredesverdrag van San Francisco, zelfs als het niet zou wor den gevolgd door een nog groter Pacific- Pact. waarin Enge land. Frankrijk en Ne land worden opgeno men, een vredesinstru. van grotere draagwijd te dan de gesloten overeenkomsten met Italië. Roemenië. Hon garije.en Bulgarije. Het maakt - niet al leen -een einde aan een oorlogstoestand, maar tevens, en nog zichtbaarder dan het Atlantisch Pact deed, aan de oorlogsallian tie tussen het Westen cn dc Sowjet-tTiiie. Laatstgenoemd land weet -thans,, dat de conferentie der drie ministers,-yan Buiten1 lands*» Zaken.-.die van- daag- te .^Washington; wordt geopend, de.ver- dwijning van deze coalitie nog meer zal accentueren, doordat zij op de 'basis van de be ginselen-van San Francisco een ver zoeningsverdrag met de Duitse fe derale republiek zal voorbereiden. Ondanks alle waarderende woorden, die de wereld thans over heeft voor Acheson én Dulles, is men het er over eens, dat de werkelijke schep per van. het verdrag de Sowjet-Unie zelf is.. Moskou maakte aan de oude bondgenootschappen- can einde door binnen "haar politiek systeem sommi ge Europese overwonnenen op te ne mén, teen militair bondgenootschap, met communistisch China te sluiten, dc Koreaanse corlog te ontketenen en'.vredesverdragen met Duitsland en'Oostenrijk onmogelijk tc maken. Het feit staat vast. dat op deze conferentie niet Japan de indruk van ren overwonnen land maakte maar Rusland, dat. na een delegatie van dertig man naar dc conferentie te hebben gestuurd, geleid door een van zijn voornaamste staatslieden, niet heeft, kunnen verhinderen, dat de conferentie binnen de vastgestelde iermijn van vijf dagen eindigde, noch de Arabische'landen' en alle Aziati sche staten, die tegenwoordig waren, aan'zijn zijde heeft kunnen vereni gen. De Russen hebben zelfs de con ferentie van San Francisco niet voor die van Kaesong kunnen gebruiken. De vraag, die tal van delegaties zich Jia de schitterende sluitings plechtigheid stellen is: hebben de Russen dit resultaat voorzien, heb ben zij het gewild en hoe denken zij het te exploiteren? In sommige kringen vreest men, dat' deSowjet-Uriie vooral het spe ciale Japans-Amerikaanse verdrag zal aanvallen en;üé wereld zal trach ten op te schrikken, door een komen de Russiscb-Chihesedemonstratie, waarbij een beroep zal worden ge daan op de bepalingen, van het ■vriendschapsverdrag tuseen beide communistische rijken en dat de oorlog in Korea zal herleven. In hét algemeen denkt men. ecbter.dat, nu een .onmiddellijk própagandagebaar is uitgebleven, Rusland iedere actie zal mtstéUèn. tot! de; Assemblée dei- Verenigde Naties, het" énigeinterna tionale orgaan, waar zijnrechten als lid van de i^otè.overwinnende coa litie' nog - in; zékere mate zijn- be- houden.. Nu de- Russen ier nietin zijn geslaajgdi de ^conferentie van San Francisco - in'v een conferentie om- te buigen, die 'uitsluitend Aziatische problemen- had' moetenbehandelen, hetgeen volgens -Peking én Moskou aan"- hëfc staken der .vijandelijkheden op Korea vooraf had -moeten .gaan, gelooftmen,dat zij1 zullen trachten, de Assemblée,inv,Parijs in die, zin om te'buigen. En wanneer dat het geval is, is er weinig kans, dat de vrede van SanFrancisco spoedfg zal worden gevolgd door een vrede in Korea. - BOGOTA. In de Zuid Ame rikaanse staat Columbiahebben twee groepen van bandieten een gevecht geleverd, waarbij veertig hunner 'zijn gedood. .De vechtpartij vond plaatsvin bet gebied van Bo- yaca. Tweehonderd gewapende mannen gaven zich later óver aan de politie, die thans, met steun van het leger, meester; is van de toe stand. Andrei GTOTiiyko, de man die- re, •- leden week voor het dagelijks plaatje uit San Francisco zorgde door dc vele sombere gezichten die htf trok en despontaan-boze be wegingendie hij uitvoerde, be kroonde Zaterdag die serie met het voor Russen-op-conferenties gebruikelijk demonstratief weglo penals - zij hun zin niet krijgen. Voorzitter Dean Acheson had. hem op een interruptie kortaf meege deeld, dat de Russische amende menten op het verdrag buiten de erde waren, En dus marcheerden Gromyko c.s. de zaal uit. FRANKFURT, Nadat Vrijdag j.l. Rudolf Slansky ontheven werd van zijn functie van secretaris-generaal van de Tsjechische communistische partij, is hij op voorstel van premier Antonin Zapotocky benoemd tot vicc-premler van Tsjechoslowaküe. Aldus meldt het Amerikaanse nieuws bureau Associated Press uit Frankfurt, er bU voegend dit bericht te ont lenen aan een nieuwsuitzending van Radio Praag van Zondagmorgen, waarin mededeling werd; gedaan van belangrijke, wyzlglngën In het Tsjechische kabinet. Deze veranderingen, uitgevuerd op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Nosek, zouden neerkomen op een reor ganisatie yan de Tsjechosiowaakse industriële ministeries teneinde „het centrale bestuur aan te passen aan de behoeften der economie en om de bestuursorganen te vereenvoudigen en soepeler te maken.". Het-tot - dusver- bestaande ministe rie van-zware industrie is gesplitst in vijf zelfstandige ministeries, die worden gecontroleerd door een mi nisterie van staatstoezicht aan het hoofd waarvan Karol Bacilek is ge plaatst. .Het gezag van dit ministe rie; dat o.m. belast is met de be strijding van productiegebreken, strekt zichzowel uit over de gena tionaliseerde.,als over de coöperatieve en particuliere, sectoren der'Tsjeehi? sche volkshuishouding.- Men ver wacht, dat Bacilek:de taak--'Krijgt de greep van de staat op de Tsjechische industrie; te verstevigen teneinde de aflevering vary de door het. Kremlin geëiste productie 'te bespoedigen. Ook de benoeming van Slansky tot vice-premier,.alsmede het feit, dat „hij, .in tegenstelling.'.! tot Jdë andere .vice-premiers 7-die de vTsjechoslo1 waakse regering kent, -geen enkel ministerie onder zich krijgt, zou wijzen op een nauwere binding tussen Praag en Moskou. Waarnemers beschouwen Slansky, die in -Moskou zijn scholing ontving, als:een van Stalins vertrouwdste agenten,' in ..TsjechoslowakijeJ Vice-premier Ludvik Svobóda.;en de minister, van Arbeid enSociale Zaken Evzen Erban zijn door presi dent Gottwald van hun functies ontheven. MOENSAN* De communistische onderhandelaars hebben vandaag beweerd, dat geallieerde vliegtui gen de neutrale stad Kaesong, waar de wapenstilstaiidsondcrhaudelingen gevoerd werden, vanmorgen gemi trailleerd hebben. Verbindingsoffi cieren der V.N. ziin naar Kaesong gegaan om dezeelfde, communisti sche beschuldiging te onderzoeken., Eerder.: had generaal Nam II, hét hoofd van de communistische war peristilstandSdélegatie, voor radio- Peking' verklaard, dat geallieerde vliégtu igen - van 11->; tot 8 September 139 vluchtéh. boven de neutrale! zó tie van Kaesong hadden, 'ultgér voerd.' J i-- "De communisten' hebben tot dus verre-bet voorstel van géneraal! Ridgway; om de wapenstilstandsbe sprekingen op een f andere plaats' te hervatten, genegeerd; - ANTPBRITSE REDE VAN MOSSADEQ TEHERAN. Het-Perzische kabinet heeft Zaterdagavond besloten Groot-BrittanuJë het ultimatum testelled waarvan reeds eerder sprake, is geweest en dat behelst, dat dit land de besprekingen over de petroleum- kwestie binnen veertien dagen dient te hervatten als het voorkomen wil, dat driehonderd Britse technici oit Abadan rullen worden gezet. Het be sluit werd genomen na een kabinetsraad, die 2V£ uur dunrdc en waarin vooral gesproken werd over de houding van de Perzische oppositie. Zondag beeft premier Mossadeq de Perzische Kamer van deze beslissing in kennis gesteld. Hij deelde méde, dat het ultimatum vla Averell Harriman, presi-. dent Trtunans persoonlijke vertegenwoordiger, aan de Britse regering zou worden overhandigd en dat hjj afzag van het stellen van de motie van vertrouwen, waarom hy de Kamer aanvankelijk had verzocht. Later deelde de Perzische vice-premier Hoessein Fatlmi aan journalisten 'medé, dat er Dinsdag een speciale zitting van de Majlis zal worden gehouden en dat het ultimatum niet zal worden verstuurd, wanneer de oppositie bij,een stem ming de meerderheid mocht behalen. In de zitting van Zondag kon niét worden gestemd. Voor de tweede maal in vier dagen boycotten de op positionele afgevaardigden de ver gadering van het parlement, Ket ge volg was. dat het voor een vertrou- weosmotie vereiste quorum van 78 leden niet aanwezig was. In zijn rede in de Majlis verklaar de Mossadeq, dat Engeland Perzië op de knieën tracht te brengen door de economische chaos, die uit het ver lies van de olie-inkomsten voort vloeit. „Ik waarschuw de Engelsen, dat er in dat geval een grotere mor 'ge'ndheid dan Groot Brittannië in hinderlaag ligt", riep de premier uit, die onder luid applaus verklaarde „niet van plan te zijn de loopgraaf te verlaten voordat het geschil in het belang van Perzië is opgelost". H\j zeide voorts, dat alle Europese lan den cn met name Engeland het Cos- ten- in slavernij wilden houden en wlldeji'uitbuiten en dat de voorstel len van-Sjókea onaanvaardbaar wa ren. - (Van onze Correspondent tc Parijs) PARIJS. Met 322 tegen 251 stemmen is.de schoolwet aangenomen, nadat de regering Zondagnacht nog ernstig in gevaar Is geweest. Ten slotte is men het in de ministerraad eens geworden, nadat besloten was artikel 4, dat de gemeente toestemming gaf de bijzondere scholen voorschotten te verstrekken, te laten vallen. Het 'gehele weekeinde heeft de der minimumlonen en der ,ouder- Kamër. door; vergaderd eu aange zien de socialisten de hun toege stane, spreektijd al lang opgebruikt hadden, deed de Kamer niet: veel anders dan stemmen over amende menten, maar, deze werden door de oppositie dan ook met handenvol over de; vergaderingen uitgestort De meeste stemmingen vonden plaatr door- middel-van bloc-votes de fractieleider geeft de stem men van zijn groep en bloë af. Men zag de bodes onvermoeibaar by mandenvolpakken stembriefjes de Kamer indragen! om de' fractielei ders telkens van nieuwe amuiütie te voorzien. Intussen, de aanneming van de schoolwet betekent niet, dat de Kamer met vaeantie kan gaan, Een debat over de lonen en prijzen kan haast niet uitblijven. De socialisten zullen het zich niet laten ontnemen en de katholieken, beducht gewor den voor de ietwat potige omar ming der Gaullisten, zullen wel licht die interpellatie gebruiken om zich van de nieuwe minnaar te ont doen en hun linkse kant naar voren te keren. De regering heeft een verhoging - SAO PAULO, J Dertienperso nen zijn om het leven gekomen en 15 mensen werden gewond toen een Braziliaans lijntoestel; neer- Stortte! in Sao Paulo's woonwijk Jabaquara. Het ongeluk geschiedde vijf kilometer van het vliegveld Congonhas even nadat de machine daar was gestart voor een vlucht naar Rio de Janeiro. Het vliegtuig was een Douglas DC3, die na de val door onbekende oorzaak explodeerde. Zes passa giers en vier leden van dc beman ning vonden de dood alsmede drie mensen in de huizen waarop het •toestel terecht kwam. De vjjftien gewonden zijn eveneens .bewoners yari Jabaquara. (Van onze correspondent) APELDOORN, 8 September. De negentienjarige bestuurder H. v. d. Streng uit Apeldoorn van een zwaar motorrijwiel en zijn twee en twin tigjarige duo-passagier J. Wijnand, eveneens uit Apeldoorn z(jn heden- raiddag omstreeks vijf uur terstond om het leven gekomen, toen de cno1 tor met onorme vaart uit" de bocht vloog ter hoogte van de Tol op het kruispunt van de Deventer- en Zutphensestraat. even buiten Apel doorn. Het'voertuig, werd totaal ver nield. HULST.' Op verzoek van de middenstanders in Hulst, die ge zamenlijk een-actie op touw zetten, heeft een h'ëlicoptëre van een fa briek in Brussel boveil .het stadje, Hulst waardebonnen uitgestrooid. Er wafen bónnen ter waarde van 2,50, M— en f. 50.—, die in goederen kónden: worden omgezet. Toendè'.helicopter 'de.;bonnen uitwierp," wérd het een enorm: ge drang. Overal zag men grabbelen de, vechtende en duwende mensen, die hun "best deden om een bon machtig te worden. Sommigen klommenop daken'! en schuren. Vijf personen moesten naar het 'ziêr ltenhuis worden overgebracht/ Drie van hen waren ónder, dé voet gelo pen en kond én.'- vrij spoedig huis- waartS; keren. Twee andéren had den een beenbreuk opgelopen. Een was van het dak gevallen én dè an der e'rdóof gezakt. Ondanks," deze ongevallen; was het publiek opge- togen.- ;v_;1; RIO DE JANEIRO. Zeventien personen zijn óm Het'léven'geko men en - twaalf,;ernstig., gewond, doerdat een Braziliaanse'bus mét 'vijftig .passagiers kantelde.'en uit brandde. Hét ongeluk gebéurde; bq de plaats Paulista in de staat Per- naraBuco. •- ,r ATHENE. Veldmaarschalk Fapagos, die wel met de Franse gene raal De Gaulle vergeleken wordt, is cr vrijwel van verzekerd, dat hem de vorming van een regering zal worden opgedragen, welke regering, op absolute meerderheid in liet parlement kan rekenen. Papa gos,; de militaire held, die drie keer geweigerd heeft het premierschap te aanvaarden, omdat hij niet door h«t*volk was gekozen, wordt be schouwd als de man, die leiding aart het politiek verdeelde Griekenland zal kunnen geven. Volgens dc officieuse uitslagen duren, vóór de juiste verdeling van de gisteren gehouden verkie zingen -komt op de tweede plaats gen. Piastiras. Papagos staat ih de politiek; bekend als rechts en Pias tiras als gematigd links. Volgens de uitslagen van 60 van de Griekse kiesdistricten heelt Papagos 36 van de stemmen be haald en Piastiras bijna 25 De cijfers voor de grootste partijen zijn: Papagos 340.304 stemmen, Piastiras 235.920, de. liberalen 16*3,451,- .democratische. front 125.277, Papandreou - 20.694 en_„de agrarische partij 5.969 stemmen. Uit ;de. officieuse uitslagen blijkt, dat; öud-premier George Papan-- dreóu, deleidèr van "de söciaal- démocrateh,-niet herkozen is. Verscheideneandere ministers in de regering van Sophocles Ve- nizelos schijnen eveneens', hun ze tels in het parlementverloren!.te hebben, Constantine Tsaldaris, één van de politieke kopstulcken, sinds'de bevrijding; heeft, bij de verkiezin gen in ;.dé Peleponesus, v&aar de partij - van Papagos véél., stemmen behaaldhééft, zij nzeteL nog niet kunnen .veilig stellen.'- Ingevolge -het ingewikkelde stel sel van evenredige vertegenwoor- diging, dat in Griekenland wordt toegepast, zal hetwaarschijnlijk nog wel èen week tot tien dagen Achtjarig jongetje bij vissen verdronken MARKNESSE. Te Marknesse Is Zondagmiddag '.•de- 8-jarlge Jantje Matthijsen tijdens het vissenin dé Marknesservaart te water -. geraakt, Zijn vriendje ging-zijn vader opha len: Toén de kleinedrenkeling 10 minuten 'later werdopgehaald, lukte het niet meer, -de levensgeesten! óp te wekken. van dc zetels in hot parlement be kend is. Het stelsel waarborgt evenwel een meerderheid voor el ke partij welke 35 van de stem men behaalt. domsrente aangekondigd van vijf tien procent De prijzen w^en sinds de laatste verboging weder om met zes procent gestegen, doch men verwacht nog nieuwe verho gingen.. Inderdaad, tegelijkertijd is vandaag de prijs van het brood verhoogd met 28 procent tot 50 francs per kilo. Steenkolen worden ook weer tien pioceut duurder. Een soortgelijke verhoging van gas en electriciteit moet worden ver wacht Het vlees heeft sinds Vrij dag een gedwongen prijsverlaging van tien procent ondergaan, maar een prijsverhoging van melk staat voor de deur. Het ziet cr naar u:t, dat een nieuwe golf van prijsver hogingen de salarisverhoging gaat opslikken. Vooral wanneer men; de tijd gekregen heeft alle nieuwe rc- geringsmaatregelen in de prijzen door te berekenen. De inflatie gaat dus door. Kortsluiting in vliegtuig LONG. BEACH. Vermoedelijk tengevolge van kortsluiting heeft een Amerikaans jachtvliegtuig Zondag per ongeluk een woonwijk van de - Californische stad Long Bcach beschoten. Naar schatting zijn 1750 kogels van het kaliber'50 door het toestel afgeschoten en duizenden mensen ziin daardoor ia gevaar gebracht. Er zijn echter geen slachtoffers. Een kogel drong een kinderkamer binnen, een an der kwam in een slaapkamer en weer een ander tref een nieuwe auto. - Ongeveer veertig bewoners ren-, den in nac'ntklerén de straat op. Een', vrouw zei- verschrikt: „lk dacht; dat de Kussen er waren."; Koning Gfeorge'doorgelichf LÓNDEN. Koning.- George VT van Engeland is Zaterdag door een Londense specialist grondig doorge licht.- Na hot onderzoek.' dat ander half uur duurde, vertrok de koning ncr vliegtuig naar Schotland om zijn vacantie voort tc zetten. Over rie resultaten yan het onderzoek is nog niets bekendgemaakt. 2.000.000 BLOEMEN genoten en laten genieten .te Amsterdam ren een machtig bloemencorso. Dc zilveren ereme daille van de koningin'ging, met lof van de jury, naar de praalwagen Rusland, dia een operaballet blom mig weergaf. Hierbü een plaatje ran de vraaltoagen Hollend aie net.de Vondelbrug overtrekt: een klomp mei vleugels voor allerlei symbolen •uit die nu eenmaal van oudsher in- hacrent worden geacht met het be grip Holland: Omdat er in weerwil van alles altyd nop ran getallen suogestie uitgaat, vermelden1 wijdat in de 55 praaltrapens ruim 2 mil- liocn bloemen weren verwerkt: dahlia'srozen, anjer3, gladiolen, chrysanthen en Bougainvillea's, ver der: vruchten, boompjes, heesters. De wagen Frankrijk had de uiijn. niet vergeten, Italië zócht het we derom in gondelweelde, Egypte-in een pyramide en een sfinx. Zwe- den zocht het, origineel, in een zwa luw en lucifers, Griekenland, ineen vaas. en Groenland in 'ijsberen, pin- guins en Eskimo's, enz. Daarachter trokken dc particuliere auto's on verflauwde bewondering van ,d« duizenden-en-duizenden -■ toeschou wers, .Voor, het corso dóór de stad. trok hadden jongeren en ouderen een rondedans mtgeuoerd om een draaiende wereldbol,, terwijl mot le ven weerklonken uit Beethoven* legende (AHe mensen toerde» broeders).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1