69*. Op Botlek en Brielse Maas zeilen om Parool-beker Excelsior en Martinit zorgen voor een uitstekende start Piet Boer maakt millioen liter schoolmelk vol Het werd in alle opzichten een ideale wedstrijd DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB iÜs „Meester" Sabel kwam het hem vanmorgen in de zesde klas zelf vertellen AGENDA SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Demos en DRZ boeken weer overwinningen in afdeling 19 ct. g Jeugd krijgt weer wat meer ruimte Alleen havenmond uitbaggeren f£TS B'JZONOmj 5.98 Nieuwe regeling bij Bureau Huisvesting Koeriersters "St •V.v/.yW- Maandag 10 September 1951 Advertentie (LM.) Zaterdag middag vraren de meeste leden van. de watersportvereniging „De Kien we Waterweg" met bon boten al naar de Botlek en Brielse Maas vertrokken ora daar Zondag deel te nemen aan de derde wedstrijd om de Parool-wissélbéker, 't Zoo de laatste wedstrijd worden van het seizoen en vollef niet een van de slechtste. Onder vóór zeilen ideale omstandigheden éen stevige bries én droog-, helder weer laveerden gistermorgen even voor half elf de achttien - deelnemende b oten de haven van Nieuwerslnis bit om achter de (denkbeeldige) startlijn een zo gunstig mogelijk plaats in le nemen. Met de wind schuin achter zich, duurde het niet lang of allo schepen hadden de haveningang al ver achter zich gelaten op weg naar Den Uriel, waar 't eerst de zwarte ton aan bakboord moest worden gerond. De windkracht was 45, waarvan bijna de gebeic wedstrijd het voile profijt is getrokken. Slechts een klein deel van de baan. nJ. van Nieuwersluis tot de dam in de Bot lek lag pal in de wind. Tegen de verwachting in werden de winnaar van het vorig jaar, toen de stormwind het water hoog op zweepte, de heer Th. Veringmeier, in het begin van de wedstrijd geen moeilijkheden in de weg gelegd. Het zou echter niet zo "blijven. Al spoe dig kwam „Waarom niet" met de heer J. Brinkman aan het roer. bet de „Zenith" danig lastig maken. 2elfs kwam het zover, dat de boot Af et een flinke bries de reilen begon Zondagmorgen voor de schippers van de botendie deel- namen can de Pörookeilicedstrv- den het spel met de elementen at bij het verlaten wan de beschutte haven van Nieuwersluis. Juist nu het wolseizoen Is aangebroken en duizenden nijvere handen branden van verlangen om weer wat op de pennen te zetten, het ons mogelijk U een fabrieks- partij wol aan te bieden, voof een prijs zo laag, dat het weer een enorme besparing is, sokken, jumpers,v pullovers en ki nderkieding zelf .te breien. Geen onbekende soorten, geen gemengde wol, neen,. 100?/o zuivere wol in bollen van 50 gram, waardoor U precies de hoeveelheid kunt krijgen die U nodig heeft en schadefïjke resten en over schotten worden vermeden, Ï2000 bollen if Cenf/ane wol van %-&$ 15000 bollen Paimpor wel van Itêu ^Alléén al van deze beide* soorten werden in het vorige seizoen door ons bijna veer tig duizend bollen voor deze "prijzen verkocht Kunt U een -. •beter bewijs Hebben.van de grote vraag; naar deze.cou- rante soorten? van de heer Brinkman als eerste de ton bij Den Briel rondde. Kcrt hier-' achter volgde de „Rya" van de heer J. Wensveen. Op het traject van Nieuwersluis paar dé Botlek-dam, waar- moest worden opgekruist, verspeelde o.m. „Waarom niet" de leidende, plaats om deze nu voorgoed aan de .Ze nith" af te staan. Om da volgende plaatsen werd nog een verwoede strijd geleverd, welke ook op het kruisrak nog werd beslecht, Dat het in alle opzichten een sportieve wedstrijd werd, kon blij ken iiit het:uitblijven van protesten bij de wedstrijdcommissie..Slechts enkele aanmerkingenkwamen- bin nen op de gestélde handicap, maar, dit kon onmogelijk ophet credit van de derde wedstrijd cm de Pa rool-wisselbeker worden geschreven. Het is nu eenmaal ondoenlijk om elk schip met zijn stuurman de steeds variërende wind een bepaal de voorgift te geven. De einduitslag van deze zeilwed strijd was: 1. (eerste prijs plus Pa- roolwisselbeker) Th. Veringraeier met „Zenith"; 2. J. Brinkman met „Waarom niet"; 3. H. Kok met „Manja"; 4. J. Mak met „Coppel- stok". De prijsuitreiking zal in een van de komende maanden geschie den tijdens een feestavond van „De Nieuwe Waterweg". 1685. Enkele dagen Ia- ter doopt een; convooi vaa de meest uiteenlo pende typen schepen de haven binnen. Het zijn jonken. prauwen en schoeners, diep geladen met gesmokkelde wa pens. Kob-hoort het ru moer buiten en ook Skip, die weer helemaa: genezen is, luistert aan dachtig/ Bob 'gaat weer. bij zijnuitkijkpost staan, en ziet, hoe de- schepen met gejuich worden be. groet. Kid Blauwneus en zijn trawanten lopen uit om de schepen te be groeten. Blijkbaar heD. bf-n zij al geruime tUd op dit convooi gewacht. Rob ziet met welgeval len dat cr een uitgelaten stemming heerst on- der de eilandbewoners. Dat kan hem misschien i goed te pas komen! Oud-Geref. Gemeente De Oud-Gereformeerde Gemeenze in Schiedam heeft ter vervulling van de vacature, die ontstond door 't overijlden van ds. Roos, een beroep uitgebracht op ds. JJ. Hooykaas te Amemuiden. Voor de jongeus en meisjes in dc zesde klas van de Goeman Borgc- siusschooi in de Anth. Muysstraat was wethouder Sabel vanmorgen „vreester" Sabel geworden. En hjj was een meester, die ze elke dag wel in de klas zouden willen zien. Zün leerstof had namelijk allee» xnaar betrekking op de schoolmelk, waarvan, naar hij vertelde, Piet Boer, een blozende jongen in de voorste bank van de middelste rtf, de milliocnste liter zou gaan opdrinken. Vandaar dat deze melkdrln- kende bolleboos werd verrast met een jongensboek. De leveranciers van de schoolmelk, verenigd in de „Orvem", bleven helemaal in stijl en kwamen met een ronde kaas aandragen, die voor deze gelegenheid een rood list droeg. „Berg de spullen maar weg, doe jé lippen op elkaar en wacht op de dingen, die komen- gaan," zei mees ter C. Scherp en isse even na 10 uur tot een verbaasde klas, die daar plotseling een 10-tal zwaar stappen de heren op bezoek kreeg. Erwer den stoelen aangedragen en in de banken werd wat ingeschikt om I Iedereen.een plaatsje te geven toen wethouderSabel de jonge schare ging vertellen waarvoor hij was ge-, komen. - Toen dat eenmaal gebeurd was, kon er bewonderend worden geke ken naar Piet Boer, die deze mor gen zeker de allergelukkigste jon gen van dé klas was. Nadat de heer ÏL van Leeuwen, dekaas naast het boek hadgedeponeerd kwam de heer H. G. Meijer uit Den Haag na mens bet Landelijk Schoolmelk Co mité nog- evén vertellen hoe blij men daar. was,, over deze millioen- Wat m e h m o e t wet c Apothekers-nachtdienst: fgM, M.,H. .Evers, LangeHaven.' 81. ^Bellen bij ongeval: GIG. en G.D. Tuinlaah 8S. Telefoon 69290, F I Lm.Y: :>i- j?Passa^re,':2'1èn' 8 'uur: De weg der hoop HliVJr.) $V-V'f Monopolc. Da. 2, 7, 9 uur. De vèhlóréft. vulkaan.;(14 jr.) Bijéénkomsten V- —12 en 13" September. R.K. Volks- bond, 2 iiur: Feestmiddagen Alg. Bond v. Ouden v. Dagen. Óp Woensdag 12 September a.s. wordt weer een begin gemaakt mét de wekelijkse hijeenkomsten van de leden- der .SchiedV. Scheidsrech ter svereniging. In-plaats van Tivoli zal echter in/het vewolg de Sein post aan de Broers vest de plaats, van samenkomst zijn, Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee soorten wol ety Jeagèiy rood, beige, bordeaux, grijs, marine, bruinen zwart en zé worden tot de laatste tol ver- kocht voor Laai de ioileizeep maar duurder worden, als U maar xorgt voldoende in. hui' ie -hèbben. U koopt .nu nog Lavendel en Olijf*;?, 'zeep uit ónze oude voor- raad voor ttiHKELBEKISUM BINNENWEG i jS'oj: een WnderbaUon j in itussiseiie zone L^^annidrgen'ï kwam bij het', bureau: van de /Schiedam se, Gemeenschap^ \iin-deNieuwstraat, nóg een brief "Jjihnen,".',van Gelmer Eeleveldl uit; Vliiaagdenburg, "die 'ia" de nabijheid pvaa die stad gelegen, in-, de. Russi-. J gche; zone van Duitsland, Maandag ballons vond, die Zaterdag- puddag ;iw> -hetj S.V.y. - terrein wer- Cdertj.öpgélaten',N--BI«kehs. eenbijge-v •viroégd briefje, jfe; de, heer Eeleveld -•T'ïèen^NedölaiwirJ-'-'V' .-.v Burgerlijke Stand Gêbói?öf.i 'J oh annaL iS^oheictt'H^Midè'VeJd. -Overleden: SL.K; De eerste competitie-Zondag voor de K.NiV-B.-ers Excelsior *20, Martinit en Drsns had voor twee clubs een succesvol verlóóp. Excelsior £6 startte, in de derde klasse met een 05 overwinning in Loosduinen tegen .G.D.A., Martinit won haar thuiswedstrijd tegen E.D.S. met 2—1, alleenDrsus stel de teleur door. een fikse: 5—2 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Hermandad. In de afd. Rotterdam speelden de clubs reeds hun tweede competitie wedstrijd. Demos en D.R.Z. brachten het ook ditmaal tot ^overwinningen, z^j het ten koste van respectievelijk S.F.C..(2^-5j1 en Roga- (A—3) In Rotter dam verspeelde D.H.S. het eBrste punt tegen Hurricanes (2—2), terwijl L.M.O.Schiedam (1—1) reeds de tweedepuntenverdeling voor Schie dam betekende. Tenslotteverloor Singelkwartier in eigen huig met 3—4 van Oud-Beyertand. eerste helft te' terughoudend, waar door grote gapingen tussen- dé ,Mar- txnit-aanval: en de middenlinie ont stonden. Het was; dan ook niet ver wonderlijk dat "'EDS na een half uur scoorde (0—1)1 - - Na de. rust, blélceh ónze stadgeno ten hun fout- göed te hébben inge zien, Het „middenveld- .werd-: betér bezet,': waardoor 'méér aanvallen óp het ED.S-döel konden worden óh- dernomen. Een vrije schop bracht na een kwartier de gelijkmaken: Hard schoot spil Lupker daaruit de bal precies onder de EDS-lat, ;l—1. Ongeveer een kwartier - voor. het einde werd de druk op het Rotter-, damse doel.zo;zwaar, dat-na enig geharrewar.- de.. EDS-doelrhanóp de. doellijn staande, zich met bal; en, al omdraaide. De scheidsrechter- -had evenwel geconstateerd dat" de'bal, dé lijn/was gepasseerd, zodat Martinit een 2—1 .voorsprong verkreeg wél ke zy: niét meer afstond; GDA—Excelsior '20 0—5 Excelsior '20 is in Loosduinen te gen GDA werkelijk.,uit de slot ge schoten. want om als nieuwbakken: derdeMdasser. maar meteen, te star-' tenmet een 0—5 overwinning/ kan •toch', moeilijk als een schuchter be gin; worden gezien. Cobi. Dries scbordhdrle.:van de vijf doelpunten en was aLs raidvoor Weer de ziel van de aanval. Aanvankelijk ging dit alles, niet:zo gemakkelijk, want'bü' dë. rust was de stand' slechts0—1, door ..toedoen van een na 20 min., uit eeri .voorzet van Boon door Driés fraai;ingekoptebahGDA hieldhet spel evenwel- té kort,.Ayaartegen- over Excelsior, '20het .meer in; de open ruimte zocht., Bovendien was doelman Korklaan' in .Uitstekende vorm. .In de tweede helft hadden de zwartwitteiv na -10.min. wederom succes, -tomtDries;- mét een:; ;hard schot: d e v GD A-doelm an passeerde, spoedig-,:gevolgd door een .derde doelpuntvan-.dezeUde speler, - v Boon liet zich evenmin onbetuigd. Toen een 'schot van zijn voet - van. de- paal. terugkaatste,was; het;Henny Scholte, dino; 4 vóór!;zijn rekening nam."Onze, stadgenotenvondenóok dif blijkbaarnog niet- genoeg.1 Boon holde, op - een - gegeven moment ach ter een Z:g. doorlopertje .aan en met een hsüg'-tikjs tëgen de bal en, langsdeGDA-keeper. was -het vljf- dë: vSchiedamse doelpunt;geboren. Voorwaar een resultaat waaróp de rwart-witten trots kunnen zijn. MartiaitSDS 21 "fa een wedstrijd waarin de be zoekers ivoor de' rust - de toon -"aan gaven, i;heeft: Martinit door een bé tere: tweede hèllt, "tochkans jgezien beide puntenin Schiedain te hou- eleh. De; roodbaadjesi speetden in die SFG—Demos 25 Dé plaatselijke ontmoeting SFC— Demos is 'voor 'de SFC-ers op; een teleurstelling.; uitgedraaid.1Demos ging vrijwel direct tot de aanval aver.": Lang duurde1 :dit echter niet, want toen bü een SFC-aanval een misverstand ia. de. Demos.-verdedig ging: ontstond, was-de SFCTmidvoor Meijster erbjj. om zijn club .de .lei?: ding te geven.; <1—0)Niet ontmoe digd /trokken der Démos-aanvallers viel daarbij de Demos-midvoor on weer naar voren. De SFC-rechtshaif geoorloofd, aan, waarvoor Demos even/ buiten het sfcrafschopgèbied een. vrije trap kreeg toegewezen. Brand, plaatste zich: achter het leder en met een hard/onhoudbaar schot bracht deze de partijen op gelijke voet (1—1).; Direct daarop maakte Hek man er.;l--2 voor Demos van. Eerst nu kwam; Demos pas. goed dos; en rlcanes-aanvaller evenwel de - par- nog voor de rust werd: de score op-I tijen op gelijke voet. gevoerd - tot 1—5 door., doelpunten van Noordam, Snoeij en wederom Hekman. In "de: tweede helft gaf SFC de toon aan, maar verder dan een doel punt, waardoor tenslotte de uitslag op 2—5 gebracht werd, konmen het toch niet meer brengen. Met dit al heeftDemos nu uit twee wed strijden ;vier. punten verzameld. DRZ-Roga 4—3 Ook' DRZ" heeft uit tweewedstrij den de volle buit kunnen binnenha len. Toch hebben de bezoekers tot - driemaal; toe de leiding gehad. Veel krachtsverschil was er dan ook .-niet. iReeds .na vier min. werd de DRZ-doelman De Neeff gepasseerd, toen; op hef wel/zeer- slechte, effect- volle-terrein aan de Laan Ons Ge noegen, de. bal onverwacht van rich ting veranderde (0—1). Vijf. min. voor de rust maakte spil Xolmeijer uit een vrije, trap met een hard schot onder de lat gelijk (1—1). Naldëmxst .was al- spoedig de stand 1—2 voor Roga door een fout van De Neeff. Even' later kopte Klehi uit een hoekschop weer. in, zodat de stand wedero.m gelijk was (2—2). Nog eenmaal zou dit spel zich hér halen. Eerst was het weer Roga (2—3), waarna Molendijkmet een prima schot vaor de derde maal ge lijk maakte (3—3). Fel werd verder gestreden om de overwinning, waar bij.DRZ de gelukkige; was, want 10 min.voor tijd liet de Roga-doehr.an de bal-vallen, waarnaKlein er. als de kippen bij was om de overwin ning tenslotte bij DRZ te doen te recht komen ('1—3), LMOSchiedam 1-1 In een geiijkopgaande strijd. is Schiedam aan haar tweede gelijk spel toegekomen; Bij de rust was de stand nog gelijk als bü het begin; Na de rust maakte LMO het. eerst eén doelpunt; waarna ongeveer, een kwartier voor hét einde Visser: uit een voorzet wanv. Gent; de' eind-: stand,zoals' later bleek. - op 1—1 bracht Hivrricaues—DHS 22 DH5 heeft weer eens pech gehad, doordat reeds na7 min. spelen Ker- semeijer met - een. hoofdwond naar de dokter.;: "inbests .worden-; gébrachE. Kersemeij ef wildé koppen, terwij 1 een Hurricanes-speler; trapte; Vier kramnieri '.waren: nodigom-dé wond te hechten"..; Nietteminhad deze- wedstrijd ondanks déze ongelukkige samenloop vvan omstandlghteden een sportief verloop. De nist bracht een I—I stand.; DHS wassterkeren door de Kruyf wérd- het uit .een vrije; trap_T—2." Tien JËun, voor tijd bracht een' Hur- ste Schiedamse liter. Direct na de oorlog toen de melkdistributie nog in volle gang was namen niet min der dan vierhonderd duizend kinde ren. onder de hoede van honderd comité's deel aan de schoolmelk- voorziening. Dit aantal is na het op heffen van de melkdistributie sterk gedaald. Gelukkig kan wéér van een op gaande lijnworden gesproken. 35 comité's zorgen thans in den lande voor de regelmatige melkvoorzie- ning van honderdduizend scholieren. Natuurlijk wil je als deelnemer, ook ivel eens wetenhoeveel een millioen liter schoolmelk precies is. „Denk. maar aan een bad van 20 X 20 meter, met een diepte van 2%" m, dat hebben jullie sinds 1947 "hele maal leeg gedronken,' deelde de heer Meijer mede. Als.blijk van waardering, vaor. wa't dé heer Lede- boer als administrateur voor de schoolmelkvoorziening in Schiedam is, werd ook hem een cadeau over handigd. Niet alleen in de Goeman Borgè- sïusschoDl maar ook' op alle" andere scholen, waar dagelijksde kwart liter melk wordt verstrekt:-hebben ze iets ..gemerktvan het bereiken van de mijlpaal Voor - de lagere scholen was er chocolademelk en op de kleuterschool kregen ze vandaag een.,lolly bij het 'gewone: rantsoen.' Voor de meester en juffrouwen wa ren er sigaretten en bonbons. .Tien oranje-capsules, -verstoptonder de doorweekse exemplaren -hebben tenslotte'"nog; enkele" gelukkige ^kin deren aangewezen, die .dezer- dagen door de „Orvem* nog eens apart worden bedacht. Nu blijkens een aan dé Raad voorgelegd plan ook het Bureau Huisvesting in de naaste toekomst zal gaan verhuizen naar de Korte Haven 27, komt het gebouw in de Nieuwstraat 12 voor andere doel einden vrij, zo schrijven B. en W. Vóór de ingebruikneming van de ruimten In dit gebouw door de gemeentelijke diensten, vonden er verscheidene jeugdgroepen, in het bijzonder de padvinders, een plaats. Bü informatie^ls ons gebleken, dat het in de bedoeling ligt het voor malige Diaconiehuis hier straks ook weer voor te bestemmen. Het be richt zal in de bring van de jeugd organisaties zeker terecht met vreugde worden begroet. Eervolle ontslagen en benoemingen Bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van Vrijdag avond bevinden zich oia. vier voor stellen van B. en W. om eervol ontslag te verlenen aan leerkrach ten bij hét; onderwijs. Het betreft de beer A. J, Lammers, leraar aan de Gemeentelijke Nijverheidsavond- school, die per 1 October' vertrekt, mej. L.J. Canstandsé, onderwijze res aan de Goeman. Borgesiussdhool (m.i.v. een nader te bepalen datum) de heer H. F. Schippers,vakondcr-- wijzer: ingymnastiek by het open baar-lager onderwijs;-(m.i.v. 1 No vember) -en ;dë heer A. C. .H: Slot; leraar tekenen aan- het 'Stedelijk Gymnasium; die het aan de Rijks- H.B.S." zo druk heeft gekregen, dat hij na 1 September; niet meer aan. deLange Nieuwstraat werkzaam kon. - zijn.1 B. .en W. willen definitief als onderwijzeres aan dc Burgem. Ver- veehschool in.;.. Kethel; benoemen, mej. E. J. A. Mollemans -totdusver tijdelijk, als ..zodanig- werkzaam; Vérder iser tenslotte nog 'een voorstel tot .overplaatsing van dë; heër nJ." Wissekerkejodérwij2er aan de W- Brouv/erschcol naar de' ,Co-' méniusschö'ol A; Zijn plaats in - dé Gorzen wordt- ingenomen door- de. heer W. Breederveld, thans, onder wijzer aan- de Theo: Thijssenschool 'BV.J.•■■;v Grondultgifle in erfpacht De .firma L.svan"Gerven én. Zo nen aan de, Vlaardlngerdijk heeft bij het gemeentebestuur een ver zoek ingediend voor het in erf pacht verkrijgen van een perceel grond,.; gelegen, ten Westenvan de Schie, ter gTootte van '500 m2. Mén wil. aldaar cén. opslagplaatsvoor aannemexsmaterialeii,:. inrichten: Het gemeentebestuur heeft als 'j Voor waarde, gesteld een waarde' van' 26,-" per m2; de canon wordt' ge steld op 4 34 van dit bedrag. Blijkens een rectificatie van dé zijde van B: en, W. -blijken dezelf de voorwaarden te gelden -vóór dé grond, dié zalworden uitgegeven bii de Parallelweg' aan de heerC. P.; A. Sissïngh.v Volgensde - eerste opgave zou .hiervoor een - prijs van 24,44 per ro2 en e'en rente van il/2% worden gerekend. Dc mond van de Oude Spuihavcn blijkt thans zodar.ig te zijn aange slibd, dat het verrichten van bag- gerwerk geen langer uitstel ge doogt. Een belanghebbende firma heeft er dan ook op aangedrongen om tot spoedige uitdieping van dc haven over te' gaan. Om de gehele havenop dé ge-, wenste diepte te bréngen moet naar raming bijna 10.000 M3 specie wor den verwijderd, waarvoor .een be drag van.f 20.000, ongeveer toerei kend zoü zijn. Indien de vereiste goedkeuringen nog zo tijdig zouden kunnen worden verkregen, dat het ■werk kan worden .gecombineerd met het baggerwerk in.de Wilhel- minahaven, zouden de kasten iets minder worden rul. haar raming f18.000,— Teneinde de kapitaalsuitgaven' tot het allernoodzakelijkste te beper ken Is nagegaan of eventueel zou kunnen worden, volstaan met het uitbaggerenvandemond van;, de Oude Spuihaven. Bij deze beperkte uitvoering zou de te verwijderen hoeveelheid specie en daarmede de kosten ongeveer tot de helft wor- den teruggebracht. Blijkens de in gewonnen adviezen zullen bij .niét verder uitdiepen van de haven geen moellijlkheden te vrezen zijn. Ook de particuliere haven 'bij de gebou wen van de firma Hasekamp, wel ke via dé Oude Spuihaven te "be reiken- is,' heeft geen grotere diepte dan de bestaande diepte yan de Oude" Spuihaven. B. - en W. voelen er dan. ook het meest, voor met het oog, op de platte'geldbuidel gericht 'om het uitbaggeren te 'beperken tót de ha venmond en hiervoor een bedrag van f 10.000.— op de kapitaals dienst te p laatsen.A .GTB heeft geen goede start .Zaterdag maakte. GTB' de reis. naar Melissaht om daar hét seizoen 1951—1952te openen.: Om 5 uur bracht Melissant de, bal aan het romen. Direct ging GTB/. tót "de aanva 1 over. zo dat1 de achterhoede van Melissant" handelend o p moést- treden om doelpunten té voorkomen; Na 20 min/spelen nam G.T/B, uit een voorzet vanrechts met een kopbal de leiding.GTB bleef in de aanval en dank zij de doelman die zekere doelpunten onschadelijk wist te maken kwam de rust,met een 01 voorsprong voor G.T.B, Na. de hervatting kwam Melissant fel opzetten maai- de Schiedamse achterhoede: stond paraat. Uit een snelle doorbraak' wist Melissant de verdiende gelijkmaker te scoren.. Spannend werd de wedstrijd daar heide 'ploegen voor de overwinning vochten, maar wat ook geprobeerd werd, er was geen doorkomen meer aan. Aan het einde waren- de .pun ten dan ook- broederlijk gedeeld. Jammer voor G.T.B. 2; dat men de eerste competitiewedstrijd tegen stadgenoot G.S.S. 3verloren, zag gaan daar de aangewezen scheids rechter niet kwamopdagen. G.T.B.' 3, thuis spelend tegén Rhoon 2, kon niettegenstaande het meest in de aanval tezijn. geweest, het nietin.doelpunten uitdrukken. Daar Rhoon al niet gelukkiger was, kwam.- het einde met 0—0. Advertentie (I. AI.) 1200 heren overhemden in SERIEVERKOOP SERIE I Pflma overhemd met vaU boord la modetinlen SERIE n Overhemden mei vait boord in aardige slr«epde»ins éL QO SERIE III 0,70 Poplin overbemdon mei vait boord, bijzonder O AP mooie kwaliteit O» '3 HET GOEDKOOPSTE ADRES IN ROTTERDAM MANUFACTUREN - BEDDEN TAPIJTEN VLIETLAAN - KRALINGEN TELEFOON 26510 r yiSSERUBERICHXEJT SCHEVENINGEH Visserij berichten Uit zee: Sch 78 met k, Seh 195 met 40 k, Sch.245 met 6D k, Sch 248 met 10 k, Seh 254 met O k, Sch 341 met D k, Seh. 342 met 75 k, Sch 56 met 20 k, Sch 159 Zaterdag GO k, Sch 229 Zaterdag 17 k, Sch 263 met 3 k, Sch. 365 met 15 k, Sch 332 roet 65 k, Sch 30 Zaterdag 60 k, Sch 264 Zaterdag 50 k, Sch 4 met 34 k, -Sch 75 met-, 10 k, Sch 77 met 0 k, Sch 57 met 1 k, Sch 181 met 9 k, Sch 199 met 12 kj Sch 49 Zater dag 60 k, Sch 90 met 10 k, Sch 132 Zater dag 10 k, Sch 189 met 15 k,-Sch. 233 Zater dag 0 k, Sch 247 met 60 k, Sch 2G2 met 35 k,. Sch 285 met .50 k, Sch 5 Zaterdag 150 manden, Sch 15 met 60 k. Sch 25 met 25 k, Sch 30 met 10 k, Sch 35 met 12 k, Sch 37 met 20 k, Seh 69 met 40 k, Sch' 84 met 3 k," Sch 130 met 2 k. Sch 216 met 1 k, Sch 236 Zaterdag 17 k, Sch 248 Zater dag 60 k, Sch, 249 met 5 k, Sch 312 Zater dag 30 k en 150 manden. Sch ,39D Zaterdag 25 k en 100 manden, Sch 223 met 2 k, Sch 7D met 45 k, Sch ISfi met 0 k, Sch 284 met 0 k, Sch 361 met "0 k, Sch 443 met 12 k, Sch .280 met I K, Sch 64 met-25 k/Sch 89 niet 0 k, Sch 95 met 25 k, Sch 180 'met 3 k, Sch.242 met 40 k. Sch 275 met Bk. Sch 3 Zaterdag 20 k.Sch 21 Zaterdag 150, k, Sah 24 Zaterdag 100 k. Sch 118 Zaterdag .50 k, Sch 120 Zaterdag 135 .k, Sch 121 Za terdag 300 k,'Sch'325 Zaterdag 35 k/Sch 47ïtct 38'k, Sch 110 met2, k,:Sch 302 met 5:k. r Binnen -.te' SchëveningenSch 107 met I last en 50 kisten verse haring, Seh 20 mét 14 last en 70 kisten verse haring, Sch 412 met. 6 last en 500 kisten verse haring, Sch 250-met. 11 last én 150 kisten verse haring, Sch 32 met ,3 3ast>en. 600 kisten verge haring, Sch 6 met 11 last en 600 kis ten vereeharmg,-Sch met looo kisten verse haring, Sch. 160 met 32 last en 200 Kisten verseharing/ Sch. 201 niet 500 kis ten verse haring en 600 kabeljauwen Sch 105 met 500 kisten verse haring Sch 81 meb 37 'ast, Sch 402 mét IB last, Sch 116 met 6 last en. 700 kisten verse haring Voorts een boutje met.900 Kilogram tong. '.Het;.:.komt de; laatste tijd herhaal» delyk voor, dat personen, die van. .het spreekuur, van Bureau. Huis vesting .gebruik1 wensen te maken, reeds zeer; lang van te voren op hÈt' Bureau komen, cm zeker, ta zijn -aar,-,de beiirt-fckomen. Om -in deze toestand verandering te bren gen, is de nieuwe règeling getrof fen. In het vervolg wordt op Don derdagmorgen alleentoegang ver leend op het spreekuur, als men in het bezit is van een tevoren, afge haald nummer. Hiertoe-zal het Bu reau ook op Dinsdag- en Woens- dagmiddag van 13.3D tot .14,30 uur" voor het publiek geopend zijn. Hierdoor wordt bereikt, dat de eerste bezoeker niet vóór half ne gen op het Bureau hoeft te. zijn, terwijl, in tegenstelling met thans, het mogelijk is de bezoekers over de gehele ochtend, „uit te- sprei den", waardoor onnodig lang wach ten wordt voorkomen. Ook zal bij het uitgeven der nummers worden beoordeeld, of men weer aan de'beurt is, daar velen steeds weer proberen, bin nen de daarvoor gestelde tjjti, óp het spreekuur te kómen. Hiervan kan in het belang van: het publiek: zelf niet wordenafgeweken daar zoveel mogelijk personen in 'dé ge legenheid moeten worden gestéld, desgewenst van het spreekuur gé bruik te maken. Gemeente-publicatie SPREEKUUR CHEF BUREAU HUISVESTING Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat degene, die op Donder dagochtend op het spreekuur van de Chef van het Bureau Huisves ting wenst to komen, in het ver volg in de gelegenheid wordt ge steld aan dit Bureau een. nummer af te halen. In verband hiermede zal het Bu reau op Dinsdag- en Woensdag middag van 13.30 tot 14.30 uur voor het publiek geopend zijn, doch uit sluitend voor het afhalen der'num mers. Reus van Rotterdam krijgt auto maar maat „De reus van Rotterdam.", Henk Rijnhout, is op het ogen blik in Antwerpen om zich, naar men zegteen au'o te laten aan meten. Rijnhout is nl 2.40 m lang en een „gewichtig" man: 2J0 kg. Een rijschool in Rotterdam Heeft hem onlangs, met reclame-doel einden, gratis autó-rijlas gegeven, een fabriek van bromfietsen deed .hem uit reclame-oogpunt een brom/iets cadeau. Vermoed wordt dat een der in Antwerpen ge vestigde automontage fabrieken de Rotterdammer als reclameman wil gebruiken. 1 - SCHIEDAM Wié heeft ér 2 röde nonduiven opgevangen T.bUi. bij M. MAK, Graal Flörisstraat 72, .Schiedam,. Tarief: - 1—IS woorden 0G5 Elke 5 woorden meer 0.20 ..vTe koop aangeb. eenhaard, merk „Etna". Te 1 zien 's avonds na 7 uur. Rubens/ - Taan. 16,- Schiedam. Meubelbeurs-Nieuws. Er is veel vraag 'naar onze recla me Wilton Karpetten, maat 2 x 2.90 m kf 130. Als U lang geaarzeld hebt, is het thans de tijd om te kopen. „Da Meubelbeurs", Lange Ha- ven 95. FiL G'roeneban 109, Permanent-Wave, compleet, ƒ5,75.: Ook/ /speciaal alle 'kleurenhaarverven: Kap -1 salon vAlida'.'; Grote Visse rijstraat.. 8 'E ,(hóge/stoep). TeL 33762, Rotterdam. Net meisje gevraagd: voor halve dagen niet :.'beh, de 17 jaar by Mevr. N. Tim- nier,v. Ostadelaan/55Ai;-/-f# I t -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2