Leest Zware strar voor verbreekt vrede op Tiebout overwinning Plaatst Koerierster! Ook stopperspil brengt SYV; geen uitkomst W ckclijksc sportb y lage PD SCHIEP A Hf M EII p§gM8 mgsBM m rnwmim Doelman Van Diest breekt been in eerste minuut Coenraacls de grote man op Houtrust Maandag 10 September 1951' 3 Tenslotte iedere Spartaan gelukkig mei gelijk spel (1-1) tegen Emma r~~ Een lastig zusje Sparta, die Emma V Twee nieuwe atbletiekreeords Limburgia-HermesDVS 1-0 Poulus speelde weer een prima partij (\v;j &XL DENBLEYER luytEn" Bleijerheide ondanks veel vuur een gewillig slachtoffer Ja, Van der Bijl die zit wel k. Xerxes wint met 2-1 van HBS 1- UI. (Van onze sportredacteur) - 4Ai;: -wat is het moeilijkeen goed scheids- rechter te zijn en het een ieder naar de zin te maken. Meneer .Verkerk, fluittist met volle overgave heeft het Zondag weer ervaren. Hoe luchtig én pikant;;wasïdé -dans in de milde September-zon van de elf met „Zilveren-Bal glorie" overgoten Spartanen en de kittige, (soms wat kattige) Emmaatjes uit Dordt. Het bégin .vóöral was zo soepel,' zo frivool. Van Ede huppelde al direct na de eerste fluittonen op het Emma-dcel af, gaf. toch nog, even de bal over aan Benningshof die met een twintig meter schot de capaciteiten van doelman Scholtens examineerde. Deze slaagde en voor kwam gejuich, van de Sparta-aanhang. Emróa had even tijd nodig om aan dit vlotte te wen nen. Ook alweer niet al te lang, want na on geveer tien minuten spélen, raakte v. d. Wa ter, die Terlouw zeer behoorlijk verving, ver strikt in zo'n v. d. Gijp-Gijp-Gijp-Gijp-combi- natie, waaraan tenslotte, Wint Landman sier lijk duikend een einde maakte. De elf Dordte- naren kregen.de cadans echter steeds beter te pakken en schoven heel intelligent en over- tuigd de Sparta-defensie enkele tientallen me ters terug en stichtten daar mee veel onrust en verwarring in de rood-witte harten. Voor de heer Verkerk was het tot zover erg gemak kelijk geweest. Dat zou zo niet blijven. eb; 1» i :mi t n» ai m ja ca Geslaagde seriewedstrijden van V.Z.O.D. Zaterdag-, en Zondag heeft de Water sportvereniging V.Z.O.D haar Jaarlijkse wedstrijden In de 36 m- klas en vrijheid klas gehouden op de Kralingse Plas. die mede dank zij het voortreffelijke zeü- weer op beide dagen, bijzonder goed ge slaagd mogen heten. ;;r De 16 m2 klas leverde een gemakke lijke overwinning van de Annie III (E. J. Both) van de W.S.V, Gouda en Elf-,, hoevpn.. op. Aangezien de heer Both viermaal de eerste plaats verwierf, was het niet nodig alle raeès uit te zeilen. De totaslültslag werd: 1. Annie II, E. J. Both W.S.V. Gouda en Elfhoven 102 punten; 2: Ideaal. H. Molenaar, Kraling se Zeilclub 63 punten; 3; Red Devil, F. T. van Aalst. Aegier 61 punten. De Vrijheidsklas gaf heel wat. meer strijd te zien en eerst in "de zesde race viel de beslissing. Zowel de heer Vial als de heer Knöps hadden een protest ingediend, dat- ten gunste van laatstge noemde is uitgevallen. De heer Vial had, naar-men ons mededeelde; bij het ne men van. een der boeien een fout ge maakt. Hoe het ook zij, waar de Dolfijn Vial als'derde in de zesde race eindig de, zou deze toch niet in aanmerking zijn gekomen voor de uitgeloofde prijs. Het eindresultaat werd: 1. All Waet- her H; C. W, Kist,. Aegir SI punten; 2. Dolfijn, C.'A. Vial Aegir 75 punten; 3. Pos, P.J.J. Knöps, Rotterdamse Zeilver eniging 69 punten, In de 'dertigste minuut gleed weer zo'n 2uiver Emma-aanval op het Rotterdamse doel af. Tiebout onder brak deze combinatie en knuffelde in dat erg gevaarlijke gebied heel even en onopzettelijk met beide ar men de bal. Heer arbiter stond daar met zijn. neus bovenop én wees spij tig, maar resoluut naar de witte.stip. Het was een harde „beslissing. Een zware strai voor Tiebout en,erg on aangenaam voor Sparta. Natuurlijk gaf Freek v.d. Gijp met zijn - elf meter schot Landman geen kans. Dit gebeuren was- ook erg onaange naam voor de scheidsrechter, want het frivole werd hard en het kittige kattig. Van nü af aan werden 'zijn beslissingen, die over het algemeen toch wel juist waren, door spelers en toeschouwers in twijfel getrokken. Borrani b.v. meende kort daarop, dat een van de Dordtse achterspelers hem een kans ontnam, door de bal met de hand over de lijn.te werken. De Dordtenaren, nogal stevig in hun aanpak, meenden die. stevigheid te ver door té kunnen voeren. De lieve' vrede was verstoord. Gelukkig niet al te lang. Een doelpunt voor Spar ta, een seconde voor het verstrijken van de 'eerste helft, gebeuren uit een twee-meter schot van Borrani, bracht en de stand en de gemoederen weer in evenwicht. In de laatste vijf en veertig mmu- ten zou blijken dat de beslissing van de scheidsrechter over de strafschop voor Emma niet zó slecht was. Im mers ïu die minuten- heeft Emma prima 5 voetbalgetoond en het zou zeker, 'met de overwinning naar Dordt getogen zy'n wanneer het meer schot cn meer-geluk gekend had. We noteerden in die tweede helft dat de Jong de plaats heeft ingenomen van. Zuidgees; een niet te missen kans voor de Sparta linksbinnen v. d. Oever en heel veel schoten en strie mende kopballen van de gebroeders van de Gijp, die op hoffelijke, maar zeer gedecideerde manier door Landman van de hand gewezen wer den. Eenmaal werd hij gepasseerd doch een overtreding van Dordtse zijde maakte dit doelpunt ongeldig. Het bleef dus: 1—1, en veel onvrede zal vooral in Sparta-kringeh over deze uitslag niet bestaan hebben. Handig' eri intelligent warcy. de velé aanvallen van Emma. Landman ivist ze vele malen df te slaan. Ook hier is hij de Dordtse linksbuiten v. d. Hoe- ven te vlug af. RIJSWIJK. Tijdens nationale athletiekwédstrdijden op „Te Wer_ ve"; te Rijswijk zijn- 2 Nederlandse records van zeer oude datum ver beterd. In de eerste plaats zag de pas 19-jarige H. Visser van AAC Amsterdam- kans in zijn tweede sprong een afstand van 7.48 meter te bereiken,hetgeen een nieuw Nederlands record betekende. Het ouderécord dateerde van 6 Juli 1928 én stond op naam van Hannes de Boer,; die op de Engelse kam- pioénscliappen te Londen 7.37me ter bereikte. Nog kort geleden had Henk Visser het juni oresrecord op. 7.16 meter gebracht.Aangezien aan alle bepalingen is voldaanen Visser .bij; zijn sgrongj pok geen wind in dé rug 'Heeft gehad zaLde prachtige prestatie, welke van in- temationaal formaat is, ongetwij feld als record kunnen worden er-" kënd/ -t Nico Lutkeveld, Nederlands, re cordhouder in het speerwerpen sedert 27 Augustus 1939 met een worp van 67.12 'meter, zorgde voor een bijzonder aardige verrassing en tévens voor een geschenk voor zichzelf. Hij vierde, namelijk. 2ijn 35e. verjaardag eti in feeststem ming wierp hij. de speer 68.24 me ter vér, een nieuw Nederlands re cord dat wel niet gauw zal wor den verbeterd. Ook bij deze ver richting is aan alle voorwaarden voldaan. BJtUNSSUJVI, Zondagmiddag. i 30 meter gelost, dat hoog bij de imKiiro-M ic cn l\lïïPé nn niiron 1/ruicintf vnfi l^nnl t>r\ Int In hi»f npf Limburgia is cn blijft op eigen veld een tegenstander, waarmee niet te spotten valt. Hun spel heeft echter bij lange na nog niet het peil van hun vroegere kampioens wedstrijden bereikt. Niettemin won Limburgia vandaag met 1—0 in een harde kamp, waarin HDVS zich door het stevig aanpakkende Limburgia niet van de wijs liet brengen. Beide teams, zochten hun kracht in dc lange passes dwars cn oyer de lengte van hét veld, maar beide hadden een man in de ver dediging staan, die de aanvallers het scoren belette. Bij Limburgia was dat Huizen eu bij Hermes Toulus. Do wedstrijd begon zeer onfor tuinlijk voor de Schiodamse doel man Van Diest, die bij de eerste de beste aanval van Limburgia, in de eerste minuut reeds, bij een botsing met Frits Cox een been breuk opliep. Ilij werd vervangen door Tap, die in de tweede helft slechts een paar maal voor moei lijkheden kwam te staan, toen De Graaf was doorgebroken cn laag inschoot. Tap reageerde zeer snel en stak een been uit, waardoor dc bal de weg naar het net versperd werd. Doelman Jacobs van Limburgia kreeg meer te doen en hij deed dit overeenkomstig zijn reputatie in het» Zuiden. Tegen het einde klop te Poulus hem vriendschappelijk op' de schouder na'een fraaie safe. Nee, .veel moois hebben de 8000 toeschouwers niet gezien en het enige, waaraan men een herinne ring zal overhouden was het oer - harde schot van Piet Bruist, na een half uur in tweede helft van kruising van paal en lat ia het net vloog (1—0), Tégen het einde, toen v. d. Tuyn tekenen' van vermoeidheid ging vertonen, maar Lex Janse onver moeid bleef werken, trok Hermes DV5 als één man ten aanval, „öpch de te hoop gelopen Limburgianen, met Jacobs aan het hoofd, hielden stand. In deze periode drong Heys- ter, die enkele malen handig langs Huizen slipte, een paar keer.diep. tot-in de Brunssümse verdediging; door, maar. de gelijkmaker vér- mocht hij niet te scoren: 10 dus. Voetbal in Frankrijk PARUS. De uitslagen in de Franse eerste divisie luiden.: Le Havre—Racing D— 2; St. EtiCniie Sete 2—1; RoubaixNice 30; Lens— Sachaux 3—1: Nimes—Nancy 2—1; Bor deauxRijsscl 6—0; Straatsburg—Lyou 1—2; Renn.es—Reims 20; Metz—Mar-i seille 2—3 Na drie wedstrijddagen hebben Mètz en Roubaixde leiding; met elk 6 pun-? ten. Daarna volgen Lyon en Nancy niét elk 5 punten. Op de zeventiende nlaats staat Nimes met- 1 punt.- terwijl de rij door Le Havre wordt gesloten met 0 pur.ten. OOSTERHOUT. Te Oosterhout werd eer» wielerwedstrijd voor profs Eehouden over 125 kin. De Belg Leysen were win naar in 2 uur 57 mm. IS see. De vérdere uitslagen "luidt: 2. Storm. (Den Haag);- 3, Lakeman Amsterdam): 4. Brussehr.ans (België): Z Faanhof (Roosendaal): 6. Van As (Roosendaal); 7. De Wachter :Be!gië): 8. Smits (Bel- gi?i; 9. De Vries Visardingon): 10. Bak ker (Zaandam). Eindhouens stopperspil zet net een beentje voer hei schot van een van de SVV vaorwaartsen en ontnam de Sckiedammers daartnèe één van de vele kansen. (Van een onzer verslaggevers) Dank rij een rechtervleugel, die veel en waardevol werk verrichtte, beeft FejjenDorfl een 41 overwin ning op Bleijerheide kunnan boeken. Vier Rotterdam se doelpunten kwamen er in deze wedstrijd en alle vier kwamen zy tot stand door goed voorbereidend spel van Den Bleyker en Luytcn. De eerste manoeu vreerde langs de lijn, dat het een last was om te zien. De achterhoede van BlUcrhclde maakte h(j volkomen kansloos en telkens weer offreerde hü zün medc- voorwaartsen een doelpunt. Reeds vijf minuten na het begin kwam er één. Het bad voor de Zuidelijke ploeg een waarschuwing moeten zijn, maar dc gestreepte mannen van BleUerheide zagen dit blykbaar niet zo, want gedurende de gehele wedstrijd hebben wij hen geen enkele poging zien doen om de verdediging over links te versterken. Voor de rust bood deze wedstrijd in het stadion maar weinig aantrekkelijks. De rood-witten hadden een dui delijk overwicht op Bleijerheide, zowel individueel als in ploegverband. De Zuidelijken plaatslen slecht, speelden een veel te kort spel in de breedte van bet veld en schenen er niet toe te kunnen komen recht op het doel van Van der Bijl af te gaan. Gelegenheid daartoe hadden zij ongetwijfeld meerdere keren, want de harmonie in dc Rotterdamse verdediging ontbrak nogal eens. Ongetwijfeld namen dfi jongens van Domby het in deze eerste speelhelft wel wat te gemakkelijk op. Hadden zij hetzelfde spel gedemonstreerd als in de tweede helft, dan was Bljjcrheide reeds bij dc rust een volkomen geslagen ploeg geweest. (Van ccn onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Zondag Volkomen bewust, dat Eindhoven geen katje is, dat zonder handschoenen aangepakt kan.wqrden, heelt SVV de orthodoxe spëelwjjzé de rug toegedraaid en hééft men overgeschakeld op het stopper-! spll-systeem. Ook in SW-kringcn zal men er wel van overtuigd zjjn, dat dit niet met een handomdraai gaat: Maardat" Van Melis en de zijnen toch nog vijf bressen in dc nieuwe vesting wisten te schieten, zal geen enkele Schiedammer hebben verwacht. Dié vjjf goals zullen wel enkele rimpels hebben veroorzaakt in de voorhoofden van de SW-elftalcommissieleden. Rimpels, die nog diepere groeven hebben getrokken, nu men zag, dat ook de voorhoede van een dermate schotloosheid getuigt, dïit een ingrijpende verandering noodzakelijk is. Dat de eindstand nog 3—5 werd, is geen gevolg van de productiviteit van de Schiedamse voorwaartscn. dan wel van rechtsachter Steenbergen, die bü twee strafschoppen dc deugdelijkheid van de doclnettcn testte. I Al direct na het beginsignaal zag SVV zich. voor ccn 0—1 achterstand geplaatst, omdat Van Melis in sa menwerking met Schmidt de bal over v. d. Poel had gewipt. Hoewel dit een morele domper op het elftal zette, trok SW onversaagd ten strij de. Het grootste deel van de wed strijd zijn de Schiedammers dan ook in dc aanval geweest, doch het plaat sen was zo slecht en men hield het spel zo kort, dat succes onmogelijk was. Daartegenover speelde Eindho ven met# open aanvallen de nieuwe verdedigingslinie Steenbergen, Buy- tenhek, Corveleyn volkomen uit haar verband. Treuzelen van. Buy- tenhek was de oorzaak dat na een half uur v. d. Poel voor de tweede maal. werd geslagen, nu door een overigens houdbaar schot van V. d. Heijden, daartoe door Van Kooy, die Buytenhek's aarzeling uit buitte, in de gelegenheid gesteld. Goscns was de man, die de hoop in de Schiedamse harten, deed herleven, toen hij met een fraaie kopbal via .de paal de stand op 12 bracht. Deze vreugde was maar van ..korte duur, want even later glipte Van Melis voor" de zoveelste maal door de Schiedamse verdediging en het was Nu echter drongen de Zuidelijken na de pauze fel op. Hun aanvallen waren venijnig fel. Onder aanvoering van de gevaarlijke linksbuiten Haas sleepten zij de bal keer op keer voor het doel van Van der Bijl en de verdediging van Feijcnoord moest nu alle zeilen bij zetten om de ge lijkmaker te ontkomen. Het gelukte inderdaad en de Rotterdammers kwamen nog wat steviger op dc gras mat van het stadion tc staan toen Van Hoek na een uitstekende com binatie van. Den Bleyker en Luyten tijdens een scrimmage de kans kreeg een ver en hard schot te lossen, waardoor doelman Vrijhof, de lastig ste tegenstander van Feijenoord, kansloos werd gemaakt (20). Bleijerheide werd door dit doel punt slechts geïnspireerd tot nog fel lere aanvallen cn het was Haas, die Van der Bijl vertwijfeld met de han den in het gras deed slaan. Zijn schot kwam voor dc Rotterdamse doelman niet geheel als een verrassing, maar, hij kon de bal niet onder controle krijgen en over hem heen rolde zij in het doel (22>. De Zuidelijken zagen weer de gelijkmaker, maar nu was het wederom Van Hock, die uit een voorzet van rechts Vrijhof wist te passeren (3—*1). De doelman kwetste bij de sprong naar dit schot zijn schouder, zelf wilde hij het veld verlaten, maar zijn trainer overreed de hem in het doel te blijven. Een minuut later echter stuurde scheidsrechter Hessenk de man, d:o machteloos m zijn doel stond uit het veld. Een zeer juiste scheidsrechter lijke beslissing, want Vrijhof kon zich vrfjwel niet meer beweger.. Ze ventien minuten voor het einde Een beetje ontmoedigd haalt Van der Bijl. Feijenoords doel- verdediger, de bal uit zijn doel. Bleijerheide heeft roos getroffen maar niet getreurd, de doelman, van de .Zuiderlingen moest vier keer de .bal uit het net halen. scoorde Van der. Velde' uit een voor zet van Den Bleyker het vierde en laatste doelpunt. Wel probeerde Van Kilsdonk, de plaatsvervangende del man nog te verrassen, maar zijn schot werd door paal en doelman samen gekeerd. 13. .Nog voor de rust maakte Lou- wers, nadat hij Corveleyn netjes hart omspeeld, er 14 van. Ook na de thee gaf SW zich niet gewonnen. Zeker niet, toen reeds na vijf minuten Steenbergen meteen gloeiende kogel een strafschop be nutte (2—4)Maar het was wederom" Van Melis, die geheel vrijstaand tus-: sen Steenbergen en Corveleyn schoof eo zeer kalm v. d. Poel geen kans gaf (25). Toen tien minuten ivoor het einde SVV nogmaals een straf schop kreeg toegewezenen: Steen- borgen wederom het net had laten .trillen/ toen dacht men nog aan een; gelijk spel. Maar de lange Eindho- vens e'ivspil Van sTuyl'. stpn d alseen rots. Hij trapte en kopte alle ballen, weg, hetgeen Köneman en de zijnen- voor een wanhopige opgave stelde Herman Levy geridderd Dc sportjournalist Herman Levy, sportredacteur van het Vaderland,, hoofdredacteur van De Auto - en perschef van dc KNAC, is Zater dag in hotel De twee steden in Den Haag tijdens een receptie op har- telijke wijze gehuldigd in verband met het feit dat hij veertig jaar ge leden in de sportjournalistiek kwam. Het was eer. grote verras-, sing voor dc jubilaris toen de heer W,G» Door-schodt als vertegen woordiger van de minister van Onderwijs, Kunsten, en Weten schappen hem - mededeling, deed dat.het H..M. de Koningin had be haagd hem te benoemen tot ridder- in de Orde van :.Oranje Nassau- De heer P. W; Scharroo,- voorzit ter van het huldigmgscomité, over_ handigde hierna de heer!. Levy de versierselen behorende bij de Ko ninklijke onderscheiding en deelde hem mede,, dat. zijn vrienden en kennissen hem een radiotoestel van: het nieuwste type hadden toege dacht,1 (Van onze correspondent) DEN HAAG. Een volledige veldslag van enkele minuten lang tussen een vijftiental spelers van Xerxes en HBS. waarby verschillende spelers slaags raakten en waaruit de volkomen ontredderde Xerxes-defensie zien vermoeid oprichtte toen het laatste fluitsignaal klonk, bracht Xerxes een 2—1 overwinning Een zege overigens waarmee dc Xerxanen zich mogen gelukwensen. HBS immers spreidde in het laatste kwartier met de stand 2—1 zulk een overwicht ten toon, dat doelman Mühring c.s. slechts met kunst en vliegwerk bet doel kon schoonhouden. I*ar»<3 het schot van Middeldorp, dat onverwacht vanaf een meter of der tig werd afgevuurd. Als aan de grond genageld - keek de> KBS-doel- 'man hoe de bal in het net zoefde. Dat was één-mul voor Xerxes én on danks vele aanvallen van' de Hage naars bleef deze stand tot de rust ge handhaafd. Vijfminuten na: de -her vatting legde middenvoor Béun -met' .een doorkopbal, de.'grondslag voor de uitemdelij ke zege. Coenraads 'sprint-, te fel door de voor buitenspel stop pende HBS-achtérhoede, omspeelde doelman v. d. Land en rolde de bal w bet doel (0—2). Dit werd de HBS-ers te barEen doelpunt van. Van Vliet, deed Xerxes beseffen dat de. zege nog niet veilig was. De middenlinic van 'de Kraaien nam bezit van het middenveld cn drong- dc Xerxar.cn terug.Everse De grote man op Houtrust - was Hannie Coenraads, die eenmaal voor zijn club scoorde en bovendien her haaldelijk door handig manouvreren steeds weer de verdediging van de Kraaien stuk speelde. Xerxes .trok al direct fel van. leer. Een kopbal van Coenraads keerde doelman Van der! Land met één tij gerachtige sprong. Dat gaf Xerxes vertrouwen. Maar ook HBS liet zien, dat zij haar huid duur wilde ver kopen.:,. Vloeien de combinaties van-: uitde', rniddenlinie waar réchts-" half Van Vliet uitblonk zetten dh voorhoedevan de Kraaien aan hét! werk. De Xerxes-aehterhoede Hj v. d. Toorn, Everse en J. v. d...Toornt verweerde zich op de juiste manier» Keer op keer wandelden de HBS-crs in de buitenspelval, die de Xerxanen op het goede ogenblik openschoven. Doelman Mühring zag dat met .wel gevallen. Met bijzonder veel meer welgevallen dan zijn collega Van der Cammeraat cn Koerg slaagden ondanks het fel aanvallende HBS toch in - doelpunten te: voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3