Rotterdamse tweede klassers behalen vele overwinningen SPORTUITSLAGEN In A: alle overwinningen voor cle thuisclubs Dit keer een volledig programma m a: Alleen Overmaas moet eer aait Scheveningen laten Goed debuut van Ona Goed begin van Excelsior '20 DJ.S. nog zonder verlies ZONDER KLAROENGESCHAL ■:C CW-RFC 0-3 HW-Neptunus 1-2 Exelsior-Leerdam 4-3 Scheveningen- Overmaas 3-1 UVS-Coal 0-5 Tuindorp-Vreewijk UIT DE VIERDE KLASSE Tweede overwinning voor Het Noorden Korfballers weer actief Hans Harting weer in vorm GOED GEKOZEN.... ORANJEBOOM BIER Voor de vijfde maal om de Erasmus- bokaal Maandag 10 September 195 r bonder Klamenge^hal en tonder veel ophef zön de tweede klassers aan competsöe begonnen. Misschien vras er hier en daar een brokje heim- vi- naar de opnings Zondagen vaa weleer, toen alle veldsporien te gelijk en dos ook de tweede klassers in de sfeer daarvan meegingen. Relaas dat is gewëesk Erg sentimenteel zijn de Rotterdammers over dit idet dat blijkt uit de vlotte start van onze tweede klas- De zenen van de zeegod trokken naar Den Haag om de JLeeuw van tPassenaar kopje kleiner te maken. Dat hebben zij vlot gedaan en grachten de ^olle btfit mee. Coal was deze keer baas boven baas. TJ.V-S. In .■•ÏJ^den moe5t dat ontgelden met liefst 5—0. Op Wondensteijn werden ook nl ïoveej doelpunten gemaakt. Gelokkig voor Vermeer cjs. dat zj} ex van 4?e zeven vlc maakten en Leerdam naar de glasfabrieken terugstuurden jjiet lege J*a®den. Overmaas moet in het strafhoekje zitten voor de rieder- tegen Scheveningen. Volgende week beter overkanters. Ja tenslotte; t/'V.V.—Allicht dat hier de punten in de Maasstad bleven. Nu kan ■N'er alleen nof bnar verschil bestaan over de vraag wie die punten dan wel jjsuï mocfèh hebben. KJ\C. heeft dat met drie doelpunten niet in het duis- të* gelateU' - ^"at de- ^uitenstaasen" betreft pekampioeQ. :,van bet vorige .jaar tjögoti tegen: Vriendenschaar meteen V&rliesnunt -Velox ging in Dordrecht teSsxi 'hét al °ude 6FC, roemrijk ten l ender 5—0 voor de club van Mijn- i deTs. VUC was'de enige Haagse club '$ie liettotoverwinningbracht, Cr°hda werd biervan bet slachtoffer. J>^"aijdere Goudse club, de benja- .fjjitï de tweede klas ONA had een id*stekeha debuut door ycS me* 2 te verspan. ■- De 3—0 overwinning van de be- 2;oekers- is ontegenzeggelijk een ge- geweest van éeri .doortasten der spelen óan-.tïat. van. de C.V.V. pensen.' <In de aanvang ging het '$2*1 vrijwel gelijk. OPi .doch de de cade kwam na een kwartier toen -:dnormisverstand tussen Langen- dük en keeper Diephout van Wijn-; 1 het eerste doelpunt kon CV^ zakte toen af en had- <3^. vrijwel sófets" meer in te :braa- •••gon en werd - de strijd hoofdzake lijk op dd GVV helft gespeeld,: Vijf pjyiuten voor de; rust wist rechts- ^üiteb Scherpenhuizenmet een schot er 2—0 yan tè maken. ïAfa' de thee kwamen- de CW-ers "st^k opzetten doch doelpunten Kramen èr niet De nieuwe rechts- guiten Polsrpt liet /goede dingen welke echter met; benut wer den. Het tempo van CVV zakte liï^érom spoedig af. Dé gasten jc^unen weer meer in. de aanval. Vilt minuten voor de tijd maakte ■yah Wijngaarden uit: een: mooie. Voorzet van'; Blauwbo.er het laatste doelpunt. Voior de rust had Ncpiumis in de -wedstrijd in Den Haag tegen HW het beste van het 'speL Voor al de voorhoede was zeer actief, zodat er heer wat schoten op het Haagse doel werden gelost. De kwaliteit van de schoten was ech ter lang niet evenredig aan het aantal, zodat heel. wat goede kan sen verloren gingen. Na een kwar tier spelen nam Neptunus - door Lucas de leiding. Ongeveer 10 minuten later was het Dammers,, 'die de Rotterdamse voorsprong tot 0—2 vergrootte. HW gaf zich ech ter nog lang niet gewonnen. en nog voor. de rast wist de middenvoor van de grote Haagse, Diepenbrcck, de achterstand tot 12 te vermin deren. Met deze stand kwam de rush Nade rast was HW iets meer in de aanvaL Het spel van 1 de Grote Haagse maakte echter geen grootste indruk; gewoonlijk .werden de ballen veel te veel naar voren geplaatst, waardoor de Rotterdamse verdediging gelegenheid kreeg in té grijpen. Zo verstreek despeel tijd, zonder dat de Hagenaars er in slaagden, hun meerderheid; -in' doelpunten uit te drukken, zodat .het eindekwam met een overwin ning voor dé bezoekende vereni- 'ging.:., -- - - ".V; ■G iÉxcèlsior was in het begin' stéék in de meerderheid en het, samen spel van de thuisclub was in deze periode bijzonder goed. Toch duur de het nog een half uur voordat De Hartog van dichtbij kon in schieten ■•u—Q>. Door een verras send schot van Van der. Stoep werd het even later 20. Mede doordat Schouten- geblesseerd was, werd het spel aan de zijde van. Excelsior, wat minder en een fout. in de Rotterdamse achterhoede gaf Sïnjorgo maakt het eerste doelpunt voor RFC in de tcedstrü'd tegen CW VanMourik de gelegenheid om "dé stand op 2—1 te brengen. Toen dit bereikt was ging men thee drinken. Excelsior, by wie Schouten door Bak vervangen was, bleef ook in de tweede helft het meest in1 de aanvaL Dit een hoekschop bracht De Hartog de stand op 3—rl en door Van der Stoep werd het 4—1. De gastheren deden het daarna wat kalmei* aan en daardoor kon Leerdam het spelverplaatsen. Met een kopbal verkleinde Bor de ach terstand tot 42 en Barendrecht zorgde er in de laatste minuut met een hard sc. at voor, dat de eindstand 43 weid. Scheveningen heeft een verdien de overwinning behaald, ofschoon het voor Overmaas een wel wat onfortuinlijke .wedstrijd is: geweest. Het eerste doelpunt kwam na 20 minuten. De Lange loste een kei hard schot, dat doelman Ras prach tig stopte. De toestormende Sche- veningse middenvoor Zwarts, ont futselde hem. echter het leer en' liep: de bal in doel, 10. Versluis, de nieuwe rechtsback van Over maas, gaf zijn linksbuiten een prachtige -scoringskans. I die echter werd gemist. Even daarna braken De Greef en Gunst door de Sche ven ingse verdediging, maar het harde schot van De Greef kwam van de onderkant van de lat weer in. het veld terecht Direct daarop kreeg Zwarts dé bal te pakken en hü bracht de stand op 2—0. Na .de rast kwam Overmaas geweldig op zetten en de ene aanval na de an-, dere werd op het doel van Sche veningen ondernomen. De Scheve- ningers trokken zich in de verdedi ging terug. Bij een plotselinge aan val van de thuisclub/was een fout in de Rotterdamse achterhoede oor zaak dat De Lange de stand op 3—0 kon brengen. Direct daarop scoorde linksbuiten Suykerbuyk een tegenpunt 31. Dit was tien minuten, voor het einde, vanzelf sprekend verdedigden de Scheve- ningers deze laatste ogenblikken hun voorsprong met man en macht en gaven Overmaas niet thuis! UVS speelde het eerst met de wind in de rag en al spoedig moest de opvolger van doelman Huisman, .Vis, al zijn talenten tonen..Coal speelde te twijfelachtig, waardoor UVS in demeerderheid was. De verdediging van Coal was echter prima in orde en wist alle gevaar te keren. Na 10 minuten - schoot Coal in doel, doch wegens buiten spel kon terecht geen doelpunt worden toegekend. Coal kwam er daarna beter in en bemerkte al spoedig dat de verdediging van Voor de derde lieer De bewoners van Rotterdam- Zuid en omstreken konden Zater dagmiddag een ongeveer 800 wan delaars voorbij zien tippelen. Door de Chr. Wandelsportverenigir.g „De Jolige Spoxtwandelaars" uitgaande van de Centr. Herv. Gemeente Rot terdamVreewijk, was er een mars georganiseerd, waaraan ver schillende wandelsportverenigin gen deelnamen o.a. door de Oranje Garde uit Leerdam, Flardinga uit Vlaardingen, Eendracht maakt macht uit Delft, en enkele vereni gingen uit Rotterdam. Omstreeks 3 uur werd gestart vanaf de Vredes- kerk aan de Lede. Pittige marsmu ziek van de Oranje Garde uit Charlois gaf de maat aan. De te lo pen afstanden bedroegen 30, 20 en 15 k-m. Voor iedere wandelaar, die de tocht volbracht was een mooie medaille in het vooruitzicht ge steld. Voor de beste groepen waren mooie bekers beschikbaar gesteld o.a. door de Ned. Herv. Gem. Vree wijk, Evangelisatie-commissie „Zuider Tuindorp en de wijkge- meente Strevelswijk. Omstreeks 8.30: waren de meeste groepen weer gearriveerd. DERDE KLASSE DRAAIT OP VOLLE TOEREN Ook de derde klassers ztfn een nieuwe seizoen begonnen. In A hebben alle thuisclubs de overwinning behaald, met uitzondering van Hoek van Holland, dat de enige club uit het Rotterdamse rayon is. De strandbewo ners kwamen tegenover KKAYV tc staan on moesten met 2—5 hun meer dere erkennen In de club uit Leidschendam. In afdeling B zorgde Leonidas voor een verrassing, echter helaas in ongunstige zin, want op eigen ter rein nog wel kreeg de club van Kreyns een verpletterende nederlaag van 0S te slikken van. het toch niet zo heel sterke Haagse WP.Het Schiedamse Excelsior '20, de club, die voor de eerste maal in de derde klas uitkomt, doordat zijhet vorige seizoen het kampioenschap van de vierde klas E behaalde, heeft er in haar strijd tegen GDA te LodSduinen goed het hout opgelegd en met 0—5 gezegevierd. Van de Rotterdamse clubs in de derde klas C was het alleen HOV, dat beslag heeft gelegd op de winst- Na de voorpostengevechten van de eerste Zondag In September, gisteren de afwerking van een volledig programma met een groot aantal wed strijden. Het zon ons te ver voeren elke ontmoeting afzonderlijk te ver melden. Wjj volstaan daarom met aan die wedstrijden aandacht te schenken, die ons het meest belangrijk voorkomen. Laten wy beginnen te vermelden, dat ASC in afdeling A een protest heeft aangetekend en dat Naaldwijk hetzelfde deed in de vierde klas B. Voor de protest-commissie is er dus al aanstonds werk aan de winkel. DDC heeft in haar plaatselijke ont moeting tegen Transvalia wel eniger mate verrast, want als wij heel eer lijk zijn dan hadden wij toch ver wacht, dat de bezoekers de winst punten mee naar huis zouden heb ben genomen. Het liep echter anders, want de thuisclub .produceerde een doelpunt, en dat leverde haar de overwinning op. Het Noorden, de vorige week zo goed begonnen, te gen Voorburg, boekte zijn tweede zege en wel op het Haagse BTCr een vrij zwakke tegenpartij. Dit kwam al direct tot uiting door een véldmeer- derheïd van de Rotterdammers. Doelpunten bleven voor de rust uit, deels door goed verdedigen van BTC. en ook door het missen van. enkele goede kansen. Tien minuten na de pauze opende Hulsker voor onze stadgenoten de score en. twee minu ten later werkte, de Haagse .verde diging de bal in eigen doeL Een strafschop aan •- Het Noorden toege kend, brachtde, eindstand, op. 3--0. De vierde.klas. iX) '.bracht.'.DRL: en Steeds .Volharden, twee Rotter damse clubs tegenover.elkaar. DHL toonde zich sterker en won met 2—0.' Belvedere, een. van: de zwakkere clubs uit de vroegere afdeling D;. heeft getracht zich tegen Tonegido ook al niet een van de sterkste clubs in het vorige seizoen, staande te"hou den. Het heeft evenwel een bedroe vend figuur, geslagen door de korf-, balrijfers 9—3, die de club uit Voor burg bevocht. In de vierde klas F rijn er heel wat Rotterdamse dubs onderge bracht. Goed geteld zijn het er ze ven, als wij Martiriit uit Schiedam dan buiten beschouwing laten. Er was ditmaal maar een plaatselijke ontmoeting in deze klas-en wel die tussen Dindua en FSV Pretoria, die UVS niet het sterkste deel .van de -ploeg vormde. Van der Linde pro fiteerde in de 25ste minuut dank baar van een pass van Van Os, 0-1. In de 28ste minuut vergrootte Van Os met een fraaie kopbal de voor sprong tot 02. In de 32ste minuut bracht de Geus met een hard schot de stand op 0—3. Na de rust speel de Coal te verdedigend. UVS kon daardoor de toon aangeven en trachtte de achterstand in te; lopen. De achterhoede van Coal gaf ech ter geen krimp. Na 20 minuten spelen wist een der achterspelers van UVS niet beter- te doen. dan dc bal langs zijn eigen doelman te plaatsen, 0—4. In de 38ste minuut ging de bal in de voorhoede van man tot man, tot tenslotte Zwets het beslissende schot loste, 05, eerstgen o emde met het. enige doel punt van de wedstrijd, won. SMV trok .naar Oostvoome om OW te bekampen en kwam met de buit naar huis terug (1—3). HWD en Wit Rood Wit deelden met 1I de punten, en Aeolus leed tegen Poortugaal een nederlaag van 1—2, DZB. hield zich. in haar strijd tegen de Zwervers uit stekend door met 4I te zegevieren. In Schiedam ging de wedstrijd Mar- tinit—EDS. De Rotterdamse gedegra deerde derde klassers begonnen niet bemoedigend, want het werd al da delijk een nederlaag van 2—1. v Bij Nado/VVND, een wedstrijd, die vóór de vierde klas G naoest wor- den gespeeld, mangride het aan een scheidsrechter. Zo iets mag toch niet voorkomenl DEH en RDM deelden in een plaatselijke ontmoeting met. 2—2 de-punten en Hermandad stak goed van wal door Ursus met5—2 in het zand te doen bijten. Van Hion hadden wij tegen CKC beter, werk verwacht dan een nederlaag van Een tweede gelijk .spel was de 22 in de ontmoeting Helïëvoet- sluis—Nieuwenhoorn. Geen kwaad begin van Nieuwenhoorn, dat voor het eerst in dc KNVB uitkomt. punten door Flakkee in eigen huis met l2 te kloppen. De oud tweede klassers zijn dus het nieuwe seizoen met goede moed begonnen, in de hoop het weer zover te brengen, dat zij spoedig weer in de tweede klas kunnen worden opgenomen. Hille- sluis kwam bij Papendrecht op be zoek en ondervond aan den lijve, dat de Papendrechtérs in eigen om-: feving geen gemakkelijke tegenstan- ers zijn. 41 was het resultaat van deze geanimeerde strijd. Spartaan '20;. ging naar de Merwestad om te ont waren, dat ODS in goede doen is. De 3-0, die de Rotterdammers te slikken kregen, viel wel wat rauw, op hun maag. Te Vlaardirigen heeft VFC het Gorcumse SVW ternauwer nood van het lijf kunnen houden. Het werd een magere overwinning v an 2-r-l De and ere Vlaar dingse deelnemer itt deze afdeling, de Hol- landlaan, was minder gelukkig en moest te Krimpen het onderspit del ven tegen DCV (2—0), dat tot de tanden toe gewapend was. De ontmoeting VOC—DCL voor de derde klas D gespeeld, heeft leven dige strijd te zien gegeven. Na veel inspanning hebben de. bezoekers met het enige doelpunt van de wedstrijd gewonnen. Het plaatselijke treffen tussen de Musschen en DHZ is, zoals wel enigszins was te verwachten, uit gelopen op 'een. zege van de gasten, die met 24 de baas bleven. Rising Hope, dat het vorige jaar een niet benijdenswaardige plaats Innam" in de derde klas C. be'gon de compe titie slecht door tegen. Moordrecht een nederlaag van 3—0 te lijden. SliedrechtSchoonhoven was een wedstrijd tussen de oud tweede klas- ser en. de kampioen; van de vierde klas G. De oud-tweede klasser toon de zich sterker(3—1) dan het pas gepromoveerde Schoonhoven. Een gelijk spel van 1—1 bevochtén Slik kerveer en BEC en te Leerdam was het LSV, dat zich Dubbeldam (0—2) niet van het lijf kon houden. Het Zuiden organiseerde met Ons Eibernest en Deetos een driekamp., waaraan van elkeclub acht twaalftal len deelnemen. Deuitslagen der wed strijden waren: Eerste afd,; Ons Eibernest—Het Zuiden 24. DeetosOns Eibernest l1.; Het Zuiden—Deetos 8—2; Tweede afd.: Dee tos 2—Het Zuiden 2 03. Ons Eibernest 3 Deetos 3 7—3. Het Zuiden 2—Ons Eibernest 2 30; Derde afd.; Deetos 3 Het Zuiden 3 1—2; .Ons Eib. 3—Deetos 3 2—2, Het Zuiden 3—Ons Eib. 3—1; Vier de afd.:,Ons Eib. 4—Het Zuiden 4 1I. Deetos 4Ons Eib. 4 10; Het Zuiden 4 —Deetos 4 3—t; Vijfde afd.: Ons Eib. 5 —Het Zuiden 5 1—2, Deetos 5Ons Eib. 5 5—1, HetZuiden 5—Deetos 5 1—2: Zes de afd.; Deetos 6—Het Zuiden 6 '2-r-l, Ons Eib. 6Deetos B 4—1, Het Zuiden. 6 Ons Eib. 6 31; Jeugd: Deetos—Het Zuiden 41, Ons Eib Deetos 31, Het, Zuiden— Ons-Eib. 1—2; Junioren; Ous Eib.Het Zuiden. 3—1. DeatosOns Eib. 2—2, Het Zuiden—Deetos 2—1; Puntentelling: Het Zuiden 18 p.. Ons Bibernest 17, Deetos 13 p.,: Advertentie (X. MO Wedstrijden van Rozenburg Rozenburg" hield op zijn terrein aan de Gordelweg wedstrijden. De uitslagen luiden: Eerste afd,: Ro zenburg—Poortugaal 3—3. Eindhoven- Succes 32. PoortugaalEindhoven 3—2, Succes—Rozenburg 0—5. Rozenburg- Eindhoven 24, PoortugaalSucces 30. Eerste prijs Poortugaal. Tweede add.: Rozenburg 2Succes2 14—1, Succes 2 Eindhoven 2 26. Eindhoven 2Rozen burg 2 08. Eerste prijs Rozenburg 2. Derde afd.: Rozenburg 3Overkanters 2 44, Qverkantexs 2Spangen :3 12, Spangen 3—Rozenburg 3 3—1. Eerste prijs Spangen 3. Vierde afd.: eerste prijs Wion; Vijfde afd.: Eindhoven A; Zesde afd.: Spangen B; Zevende afdh Span gen. C. - VLISS1NGEN. —.-Tienduizend; toe schouwers woonden te Vlissingen da Internationale Vlissingse Boulevardloop bij4 Bij de seniores over 3600 meter ver beterde Hans Harting zijn eigen record door 10 min. 26.4 voor zich te laten' afdrukken, het oude was 13.6 sec. De voornaamste uitslagen iuident 1. Hans Harting <AAC, A'dam) 10 min. 26.4; 2. De Wagtere (Da Gantöise, Gent) 11 min. 02; 3, Herman Harting (AAC, A'dam) 11 min 07.3; 4. Van Zeeland (AAC, A'dam) 11 min, 10.B; 5. Soethart (La Gantoisc, Gent) 11 mis. 14.3. (Advertentie 1M,) Afd. Rotterdam In de eerste klas A fs DJS nog; slechts de enige vereniging, die na twee competitie-Zondagen geen en kel winstpunt is kwijt geraakt. De gedegradeerde KNVB-ers gingen bU Bloemhof op bezoek en de Hovenie ren leden een nederlaag van 15. Ons Huis. dat in. een eerste com petitiewedstrijd een doelpuntloze strijd voerde tegen Noorderkwartier, had ditmaal wel een.zeer produc tieve voorhoede. Daarvan werd Nes- toro, dat bij Ons Huls te gast was. de dupe. 8—2 zijn cijfers, die waarlijk geen twijfel laten. Hurricanes slaag de er In het eerste winstpunt te ver overen door DHS een gelijk spel ,van 22 af te dwingen. Ook in de ontmoeting LMOSchiedam bleef de schaal in evenwicht en wel door een 11 te bevechten. In afdeling B hebben de verdedi gingen in de wedstrijden Activitas Barendrecht en St. LodewljkWF de boventoon gevoerd. Geen \'an de vier voorhoedes kon het vijandelijk doel met succes bestoken, zodat het resultaat twee brillen werden. Wicu is op eigen terrein ODI de baas ge bleven. Met 42 haalde Wico de eerste .twee winstpunten binnen. Schiebroek bracht AVO na haar eer ste zege op Activitas, thans een ne derlaag toe en wel van 4L Floris sant schijnt het verloren terrein te willen herwinnen, want als oud- KNVB-er boekte zij wederom een overwinning en wel op RCR, dat een 13 nederlaag te slikken kreeg. Onit en DRZ zijn in de eerste klas C de enige verenigingen, die nog geen winstpunt hebben ingeboet. Onlt zegevierde over DOK met 0—3 en DRZ bracht bet thuis tot een zege van 43 op Roga. Oud-Beijerland had van rijn reisje naar Rotterdam wel pleizier, want Singelkwartier, die voor het eerste jaar in de eerste Ma? uitkomt, zag zich met 34 dc winstpunten ont nomen. Zwart Wit kon, gelijk te ver wachten was. Saturntis niet van het lijf houden. Toch is het slechts een kleine overwinning van 12 gewor den voor de gasten. De koplopers in de eerste klas D, Demos en Tediro hebben ook nu weer aan het langste eind getrokken. De plaatselijke ontmoeting te Schie dam tussen SFC en Demos leverde een 25 voor laatstgenoemde op en Tediro. dat op bezoek ging bij Pro gress, nam de winstpunten mee naar huis door een zege van 2—4. Eureka heeft de eerste twee winstpunten in de wacht gesleept door NHS. dat het vorig seizoen drie plaatsen hoger op de ranglijst stond dan haar tegen standster van gisteren, met 2I te verslaan. Germinal, de gedegradeer de KNVB'er, wist Soag de punten niet afhandig te maken. De uitslag werd 12 voor de gasten. •vs" 'k.*-- Op Laag Zestienhoven is voor de vijfde maal het tournooi om de Erasmusbokaal. uitgeschreven, door de- hockey-vereniging MRHC, ge houden. De uitslagen van de halve eind strijden en eindstrijden luiden: Dames: - Halve eindstrijden: QuickHHYC 0—1, Togo—Straw berries 3——2. Eindstrijd: HHYC— Togo I—0. HHYC werd-dus win- naar...v y-" Heren: halve eindstrijden: HHY C—Kampong 0—0, Kampong wint na doelschieten, TogcKangeroes 30,' eindstrijd: Togo—Kampong 2—0- Togo werd winnaar. Lange afsfandkampïoenscliap"' pen R-BuV. Apollo De door de R.R.V. Apollo gehou den lange afstandkampioenschap pen hadden de volgende resultaten. A klas: 1. F. Rorijs, 2. H. Pas, 3. W. Top, 4- M. Muus, 5. J. Karelse, 6. H. Buys./: B klas: 1. .T. Nikken, 2. M. Bra- venboer, 3. A. Bravenboer, 4. N. van Groningen, 5. F. Moolenaar. C klas: Ï.'S. Verhoef, 2. T. Jub- rend, 3. J. van Leeuwen, 4. J. Gru- ben, 5. H. van Dumme, 6. J. v. d. Klaoser, 7. W. Tweehuizen. Jün' .rés: 1- W. de Koning, 2. A. van Iersel, 3. J". v. d. Pluym, 4. P. de Vos, 5. J. de Backeri WEST' .2':'. Tweede klasse A £YV—REC ïfëOH—Vrischaar VCS ;'iigVv^-Néptu^vs Vdo;< '".Twéede' tclssse. B ÜhltésQuick - - gchev.—ove^aas- UYS-Coal ,-VUC-Gouda riXcefeior-T-Deerdazn v .Res. le Masse - gB'C 2Excelsior 2 H-DV5 ,2^-Nent,. 2 - :.£PO Z-^DVC Füyn z—a P. sa '2e A cè - 2 -2LEFC -3 ""-v ADq 3-HBS 2 3 32"' 2e ldasse B £garta 4—Fa>'en. 4', ."•fiyV 2—ADO ANy 5ferxes 3-rïf^, '2 0—3 3-2 "6-2: 1—2 5-0 2—1 3—1 0—5 5-2 :0—3- 2—0.'. 4—1 .;3^ .0—3:. 3-3 0—1 :t—2: ;"Res:: 2s-Kissse" C ^ÖUick .2—Leerdam 2. 0—2 :;g?«da 3^BolL:2 ST*- 3—DEGS ^-1 3_lebor 2 j.YPrfe'2-^Uri ltas"2 ResSe- KlassévD -YEc 2—Laakkw;;^ t-P5C«3LvDC:-"4;. HoK .2 -1 l~ f: gss 4—Tonefldö 2 6—1 ï^SC: 2— Porfona 3 -^-2 Ues._3e klasse B J^e;';:r2Ó'2^NePt:"'"4 2 Martiriit zL3<jftrxes 4 ';2—3 "**•"- :5—2'-: l-l 1^; 0^1- -3 ivJÏBB 2—VFC /^/lR.es.L"3eKlasse 'F fe^^2-^£ÓrisV::4::- OÖ3 2—SVVi 4 2 2—0 .22-2 -/2-r32 DCL 2—HOV 3 3—3 ESV-Pret. 2—DEH 2 0—2 SMVr Zr—Flakkee 2 Resi 3e klasse; H Transvatla 2—HlON 2 0—6 Spart; '20 2—drl 2 1—7 DHZ 3—VOC 2 0—3 Cóal. .2De Mussen 2 2—0; .VND 2—Bolnes 2 5—2 Afd. Rotterdam Ie klasse A Bloemhof—DJS 1—3 Hurricanes—DHS LMO—Schiedam Or.s Huis—Nestoro le klasse B, A ctl vit as—Baren dr. St.. LodewiïkWF RCR—FJorissan t 1S chlèbroel:—AVO VflCO—ODl. Ie klasse'.C DOK—ONIT. 0-3 DRZ—Röga.'4—3 S.kwart.-—O. BeiJerL 3—4 Zwart Witr-SatumuS l-rr-2 le klasse D Euieka—NHS Cerminal—Soag progress—Tediro; SFC--Demos 2e klasse A - Sportv—RK V/IK Sunrise—Abbenbr. Voorw;TOGB WCR—St. Hooger Zulderater—SVDP 2—2 1—1 8--2 0—0 0—0 1—3 4—1 4—2 2^—1' 1—2 2—4 0—1 0—1 l—3: 0—2 '5-1 Vedero—Smeetsland ZVC—RET 3e klasse D DCB—-VBP DOZ—VOB Oldi—SVO R?.pid—Don Bosco Res. le klasse A CVV .5—Exc. R. 5 F'oord 5—Xerxes 5 Neptuh.5—HDVS 5 f>/ermi3as 4—Coal3 Sparta 5— RFC 5 Res. le klasse B Goal 4Xerxes 6 Ecrtuna 4—TheS.H. 1 F'oord 6—Sparta 6 Res. lc klasse C Exc: R. 7—DCL 3 Exc. *20/3—DCV 13 F 'oord 7—VOC 3 .Mussen 2Spart. "20/3 Siikkert'. 3—Sparta 7 r\ 2e klasse B .The B. BoysRWB 2—1 DESV—Dilettant - 2—0 Postef—DKS 3—1 Puttersh—BUjdorp: YIR—AVS 2—4 2e klasse C USC—Hekelingen GVMD—W. End mVS-SSAVR V3e klasse A HBBGBR - E/ Groen—Kortenaer 2—1 •;/3ejkIas5e ,B. HAVpÓR—Crooswijk 0—3 j—6 0-5 .6—1 PSBr-Luno KJBL-dj^b t syDpy/—onyv. i.r.',3e' klasse. C NECL-Sp'ortifiar. ,OML—Fiofl. 6—0' 3—2 6-0 0—8 2—2 C—8 5-1 51 4—3 2—1 1—1 5—2 2—2 2—r5 5—3 1—2 2—5 Res. le klasse D Belvédère 2—AeOlus2 72 D'ndua 2—HIVd 2 4—4 Koorden 2~H*berg 2 14 SJod 2—OVV-2 1—6 Hes. le klasse E Nieuw.h: 2—FSVP 3 3—0 RDM 2DRL 3 6—0 Sf-Voih. 2—Trarsv.3 Zr—O Res. ie klasse F Holland. 4-DHZ 41—6 HOV 4Gillesluis 4 6—0. Mussen 4—Exc. PL 8 2—0 VDL 3—EXC.. '20/4 Z—3 VND; 3—VFC V4] 1—I Res. le klasse G DHZ S—St. Lodew. 2 4—1 Roga. 2—Schiedam 21—6 DJS 2—'t Noorden 3 7—C Tediro 2-0. Beljeri. 2 8—2; - Bes. lé klasse H Bloerah. 2—Schiebr.2 1—2 AV OIar^Actiyitas:: .2 4--3 Floriss. 2—Hurric. 2 1—J ODI 2-Rockanje 2 0—T SFC 2—Saturn us 2 1—1 Res. Ie klasse I DHS 3— Postel 2 2—0 Sportifia 2— Sunrise 2 34 TOGB 2—Soag 2 84 Res. 2e klasse A F'oord 8—Leonidas 2 51 HDVS G~CW 6 3—1 Neptunus 7—Sparta 8 0—1 3—3 3-1 3—3 3-1 Res. 2e klasse B CW 7—RFC 8 F'oord 9Sparta 9 Leonidas 3—PFC 2 VOC 4SW 6 Reu. 2e klasse C DCV 4—SW 7 DCL 4—Hellev.flI. 2 2—3 Fortuna 5—WRW 2 8—0 Th. R.H. 4—Sparta 10 2—7 Leonidas 4—EDS 3 1—2 Res. 2e klasse D Aeolus 3—Martinlt 3 3—3 CKC 3—OVV 3 B—2 Hlon 3—St, Volh. 3 9—1 RDM 3—Dindua 3 2—1 Res. 2e klasse E DCV 5—SW 8 3—0 DHZ 6—FSVP .4".., 1—1 Gerrrün. 2—Mussen 5 i—I VFC. 5—HWD 3 3—2 Res: 2e. klasse F Eureka 2—Wico 2 NES 2—RCR 2 K.kw.ner 2— Demos Res. 2e klasse G Hekel. 2—RKWIK LMO 3—Zw. Wit 2 Progress 3—Tediro Sntumus 3GLZ 2 SVDP 2—DJS 3 Res. 2e klasse H AVS 2—HWS 2 GVMO 2fichled. 5 Pechv. 2DHS 4 Schiebr. 2—Croosw. 3e klasse A 2—4 2—1 2 e—3 2 1—6 8— l 3 0—3 18—0 3—3 5—1 2 2—2 4—1 6—0 7—0 4—3 7—2 Res. CW' 8—Fortuna 6 F'oord 10-SW 3 HDVS 7—Overm. RFC 9—Coal 5 Xerxes 7—Neptun. Res. 3e klasse B HDVS 8—Sparta 11 3—5 Neptunus fl—SVV 10 1—1 Spart. '20/4-Sllkk.v. 4 7—1 Res. 3e klasse C Siod 3—Belvédère 3 7—1 DZB 3Hilleg.berg 3 8—1 Hermand. 3— Bolnes 3 8—2 VOC 5—PFC 3 11—4 Res. 3e klasse D DHZ 7—EDS 4 0-3 FSVP 5—VND 4 4—2 Hillesl. 5—Exc. *20 5 2—0 The R. H. 5CKC 4 S n.O. SMV 4—Musschen 6 0—2 Res. 3e klasse E Dindua 4—Aeolus 4 5—2 ONIT 2—Noorden 4 53 Res. 3e klasse F Hurric. 3AVO 3 3—3 ODI 3—Gr. Witten 3 8—1 Roga 3—WF 3 J— SFC 3—DRZ 3 3-2 Res. 3e klasse G Blij dorp 2-The B.B. 213—3 Smg.kw. 2—RKWIK 3 3—6 WCR 2—Steeds H- 2 1—I Res. ,3e klasse H DJS 4—A9B a._ 3VDPW2—Futtb. 210—1.. Tediro 4—Voorw. 2 1—1° Zuiderst. 2DEiSV .2 4-0 Res. 3e klasse I Hekel. 3—RKWIK 44-1 V/F<4-^AVS 3.-'-,v use 3-ASB 3 7—1 Res. 3é klasse J NKC 2—RKWIK 5 R3dio 2—TOGB 4 SVDPW 3—Luno 2 Rfes: ie/'klMseA Coal 6—Sparta 12 Exc H- 9'Neptun. HDVS 0—SW 11 - RFC 10—Overm 8 Xerxes8—E oord 12 S—1 Res. 4 e klasse B - Coal 7—F'oord 13 Fortuna 7—Overm- 8 5-3 HDVS 10—Nept. 11 4--3 KFC 11—Sp.taan'M 5 ®*--4 Res. 4e klasse C DCL S—Ene."'20 6^1—2 Spart.*20 6—Hell.v. 3 2—2 Xerxca 10-NadO' VS 1-L Res. 4e klasse D DCV 6—HDVS 12 5—1 Hilieal. e—Xerxes -11 ó-4 Leonidas Exc.'20 7 2—4 Sp.taan"20 7—HOV 6 1—3 yPC'6—VOC 6 .11—3 12—0 3—2 3—1 3-5 '0 2—0 2—4 Res. 4e klasse E HOV 7—Exc. '20 S 9-0 PFC 4—DHZ 8 0-13 St. v. 4—Spart. '20 8 2—0 Tranavalla 4—RDM 4 3—1 VOC 7—DCL 7 8—1 Res. 4e klasse F Bolnes 4—DRL 4 5—1 DHZ 9Sp.taan'20 8 8—0 H'berg 4—DEH 4 Hlon 4—HOV 8 Nado V 4—Siod 4 Res. 4e klasse G CKC 5—EDS 5 DRL 5—Nado V 5 SMV 5—DZB 5 2—1' 4—3 7—1. 1—2' 7—1 9—2 Noorden 5—DHZ 10 1—0: Res. .;'4é'klasse H;,';., Bolnes 5—Martinit 4 8—1 St. V. 5—FSVP 6' 3—2 Transvalia 5—VND .5 3—0 Res. 4e klasse I Abbenbr- 2-ActiviL 3 4—4 RCR 3Soag 3 S n.O. Sineelkw. 3—W; E. 2 .1—4 SSAVR 2—wico 3 7—2 Res.'.' 4é 'klasse J Germln. 4—O. Huls 3 2—1 GLZ 3—Bloemhof 3 2—3 ONIT 3^—Zw Wit 3 3—9 Res. 4e. klasse K DRZ 4—Gr.' Witt. 4 3—1 t MO 4—DOK 4 4—1 ODI 4— Schiebroek 4 32 SFC 4—Nieuwenh. 4 12—0 Res. 4e klasse L St. Lod. 4—WCR 3 n.O. RVVB 3—Wico 4 6—0 SVDP 2—Activitas 4 6—2 Res. 4e klasse M BlUdorp 3—Pechv. 3 0—1 DESV 3—-Voorw. 3 6—1 DKS 3—St. H. 3 1—5 DHW 2-West 5 West E n.O. SVQ 2—FSB 2 6—0 Res. 4e klasse N j. Hagero 2—RET 2 4—0 Kortenaer 2—HBB 2 2—l VBp 2—Sohled. B. 2 5—0 VOB 2—Index 2 3—0 Res. 4e klasse O DL3 2—DCB 2 17—2 voorRJB 24 DOZ 2-OML 2 6—J RVVB 4Oldl 2 5—2 Res. 4e klasse,? Tediro 5—Germin. 5 Res. 4e klasse Q Croosw. 3—DJS6 Kortenaer 3—Luno 3 SVO 3—NRC 3 Res. 4e klasse R DOZ 3—ZVC 3 ZATERDAG COMPETITIE KNVB WEST li 3e klasse A Noord wijk—Monster' T. Leede-Excelsior P Die Haghe—ARC RUnsb. B.~Zwal. V CSVD—Quick Boys 3e. klasse B SunUght—SSSKv,2 NSW—Capelle WGZ—Oranje Wit Exc. M—Groote Lindt. Doto—RVVH A 4e klasse B 'a-Grav. SV-WOR RSM—JAC HTSV—Jodan Boys TOGR—Omas Semper Altius—PPSC 3e klasse C Zw. W it '23— Zuldl. HoogvlietWE Rijsoord—SHO UnicumZWSH Res. 3e klasse B Monster 2—CSVD 2 Die Haghe 2—HTSV 2 JAC 2—HBSS 2 Res.' 3e klasse C SSK 2—Doto 2 SHO 2—TOGR 2 Heeriansd. 2-WGZ 2 Exc. P 2—Kor. B. 2 Zaterdagaf deling je klasse Eolnes—HVO TSBLibcrta® GEB—MFB Snaken.—DVO '32 2BVHZwaL R. 2e klasse A GGK—Gr. Wit B. MeliseantGTB Rboon—Rozenburg VVHR—Vlaardingen 3—1 6—1 4—3 4—2 0—4 1—3 3—4 2—1 '4—2 2—2 n.d. 7—1 0—5 3—7 1—3 0—l 1—1 n.d. n.d. 24 1—0 3—3 3—5 2—2 1-8 2e klasse B Goudsw. B.HCSZ 2—3 GrafoborJGB 1—1 ZuidzijdeNationale 31. Zwervers—Zinkw,. B- 11 3e klasse A Ermezo—Mullerco 32 - GSVS—Lafamo 6—1 VDL—HZ 1—0 3e klasse B BVCB—RPP 6—1 HCBPVM 8—3 Insu lindeSDV 5—2 W1AVulcyon 52 3e klasse C GOZPuttershoek 50 Silkk.v.Hcincnoord 24 ON LM—Progress 1—5 Tediro—Piershil 3—2 Res, le klasse A PPSC 2Hoogvl. 2 3—6 Rozenb. 2—Sunlight 2 14 Spijken. 2—DVO'32 2 '0—2 Zuidi. 2—Zwal. V 3 2—3 Res. le klasse B 2—4 CapeUe 2—RWH Z NSW 2ZBVH 2 4—1 RSM 2-WOR 2 1—0 Unicum 2—ZWSH 3 4—2 Res. 2e klasse A Exc. M. 4—GEB 2 7—1 Vlaard. 2-HVO 3 1—4 '1SB 2—Zwal. V 4 4—4 Res. 2e klasse B DOS '32 2—Unicum 3 2—2 Gr.W.R. 2—HoogvJ. 3 9—3 GTB 3—Rboon 2 0—0 Res. 2e klasse C Res. 2e klasse D Liberies 2—DOTO 4 6—1 Bolnes 2—RSM 3 5—1 TOGR 4—Zwervers 2 3—1 Res. 2e klasse E Heinen 2— Zuidzijde 2 4—1 SSSK 3SHO 3 2—0 Res. 3e klasse A HBSS 3—Exc. M. 6 6—0 MW'27 2—PPSC 3 7—2 Zwal. V. 6—Vlaard. 3 2—2 Res. 3e klasse B HCSZ 2—BVCB 2 2—3 MFB 2—GGK 2 7—2 Capelle 3—WOR 3 4-2 VVHR 2—WIA 2 7— 2 Res. 3e klasse :'C RPP 2—Zw. ÏW. '28 4 1—5 Stedos 2Spijken. 3 0—9 Nationale 2—GSVS 2 1—7 Rea.;'.3è-:Itlafise D." JGB 2—Gr, W. 3 JGB n-o. Vulcyon 2—Capelle 4 15 HCR 2—WIA 3 WIA n.O. Res. 3e klasse E Sunllght 3—GSS 3 3—3 Zwal, V. 7—HBSS 4 3—0 DVÖ '32 3—MW'27 3 6—2 Exc M» 0—HVO 4 3—1 Res. 3e'klasse F Rhoon 3Zw. W. '28 5 0 12 SDV 2—BVCB 3 1—4 TOGR 5—DOTO 5 2—1 GOZ 2—Zwervers 3 S—2 Res. 3e klasse G Unicum 4—DOS'32 310—0 PVM 2—HCSZ 3 3—6 HBSS 5—DVO '32 4 3-4 Res. 3e klasse H RWH 6—Barendr. 3 0—1 H'oórd 2—Slikk.v. 2 4—2 Zinkw. B. 2G. B. 2 3—1 Res. 3e klasse I Liberias 3—TOGR 0 6-7 ZWSH 4-BVCB 4 BVCB n.O. Res. 3e klasse I SVW 2—zwijndr. 2 0—2 Fluks 2Sliedr. 2 1 4 ODS 3—Leerdam 3 3—1 ESOT 3Slikkerv. 1—0 Junior-afdaling Klasse A afd. 1 Fort. al—SW ai HDVs al-Sparta al 0-0 Mept al—Exc. R. al 1-4 F'oord alXerx. al 21 Klasse A afd. 2 Ccal al—Overm. al 2—0 Hillesl- al—CW al 1—0 DCV al—Mussen al 5—0 DHZ al—DRL al 5-1 Klasse A aid S Exc.M. al—Exc.'20 al 1—0 VFC al—Zwal. V. al 4—2 Klasse A afd. 4 Aeolus al—VOC al 4—0 32 CKC aUnicum al 2—1 HOV al—Trsnsv. a 1—2 Spart.*20 al—Leon, al 3—1 Klasse A afd.VB'.,; DCL aBolnes a 3—1 FSVP al—Exc. P. 0 3-0 RWH al—TOGR al 7—1 Zw.W.'28 al-Zwerv, al 2—1 Klasse A afd, 0 TheR.H. al—BVCB a 3—2 Gr.W.R. al—Tediro a 2—3 H'berg a—St. V. a 1—0 St Lod. al—NRC a 5—1 Klasse A afd. 7. TOGB a—Zwal. B. o 6—0 ODI a—EDS a 2—2 DOS'32 al—Florisa, a 7—2 Klasse A afd. 8 RFC a2—Sparta a2 1—4 Klasse A afd. 9 F'oord a3—Xerxes a3 8—0 Nept. a3—Exc.'20 a2 1—1 Sparta a3-SW a3 3—1 DHZ aS—Aeolus a2' -/jl—0 Klasse A afd. 10 Exc. It a3—SW a4 1—3 HDVS a3—F'oord a4 2—3 Klasse A afd. 11 Coal a2Sliklc.v. 0-3 I Klasse A afd. 12 F'oord a6Xerxes a4 5-2 TOGR c2—Aeolus a3 6—1 Klasse A afd. 13 Holl.d. a2—SVDPW al2—0 Vlaard. a—VOLA 2—2 Klasse A afd. 14 Activitas a—Voorw. a 0—3 SVDP a—Germinal a 1—4 Nado V. a—Wico a 2—2 Klasse A afd. 15 Eelvéd. a—DOTO a 6-0 Zuiderst. a—LMO a 4—1 Klasse A afd. 10 Gr. W. a—Spijken. a. n.d. Klaase A afd. 17 Exc.*20 a4Exc.M. a2 15 ZwaL V. a2—Fort. a2 0—2 Klasse A afd. 18 N.kwart a—O. Huls a 12 ThcR.H. a2—HWD a 1—2 Klasse A afd. 19 Leonidas a2—CVV a3 2—4 ji i -5" .r, - '4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4