Succes voo-* jeugdige Sonnemans Viola Jefferson werkt met peper en zout )e schuldeloze bloem op er jarters aan stoot in de hoofdstad Zaterdagmiddag-voetballers met veel animo gestart -SHAKEN RONDE VAN OUD-BÈIJERLAND DuelKeUer- Roozenburg Zij brengt leven in alles wat zij zingt J. OUDENAARDE detective-verhaal Charlotte Armstrong ™wa5'ch«ni.1* e? J28S3 'St S|»a3K: eo^\^,-owt Parktournooien beëindigd Groot succes voor Eduard Flipse Meer dan 6000 toehoorders het Promenadeconcert VEERTIG JAAR N.B.B. Jhr Mollerus huldigt vijftien jubileum-kampioenen Radioprogramma Stranding ,Volkcrak' behandeld li- Maandag 10 September 1951 In K.N.V.B. werd Quick Boys kampioen vorig jaar verslagen Op de eerste wedstrijddag bobben de spelers van de Zalcrdagmiddai;- competitie aid. R dam 't bijzonder met 't weer getroffen. Er is dan ook met veel animo op de verschillende terreinen gespeeld. Zwal R. trok naar Zuid- Bcuerland om daar ZBVH, dc gepromoveerde tweede klasser uit afdeling B. te bekampen. De debuterende eerste klasser heeft zich kranig gehouden en slaagde er zelfs in een overwinning van 43 te behalen, een zege even wel, die aanvechtbaar is. Want wat was het geval? Vlak voor tijd kende de scheidsrechter de Rotterdammers een strafschop toe doch voordat deze was genomen, floot de arbiter af. Begrijpelijkerwijs protesteerden onze stadgenoten, zodat de strafschop alsnog ra de ontmoeting werd genomen. Deze leverde een doelpunt op. Zijn wij werkelijk juist ingelicht en is de gang van zaken geweest, zoals hierboven geschetst, dan zal de protest commissie zeker het ingediende protest toekennen en wordt het dus met 4I een verdelen van de punten. TSB deed te Vlaardingen niet on- nederlaag van 42 huiswaarts te der voor Liberias. Het half dozijn zenden. (Advertentie I. MO IK doelpunten dat ter wereld werd ge bracht. werd gelijkelijk verdeeld. Spijkenisse zette het nieuwe seizoen goed in door op eigen terrein het Vlaardingse DVO *32 met 3—0 in het zand te doen bijten. De derde club ■uit de haringstad. HVO, maakte een reisje naar Bolnes om daar de club van die naam te bekampen. Bolnes won met het enige doelp'unt van de "Wedstrijd. In de vierde klas B heeft TOGR al dadelijk flink huis gehouden door het Haagse Ornas met 7—1 een flin ke knauw te geven en te beduiden, dat de'Hagenaars het in hun nieuwe omgeving lang niet gemakkelijk zul len krijgen. De 's- Gravenzandse SV, die het vorige seizoen titelhouder is geworden, heeft 1951—52 goed inge zet door het Rotterdamse WOR zo i zeer in he. nauw te' drijven, dat het In de tweede klas A zijneer hoge met hangende pootjes (4-^-2) de ogen gegooid. Rozenburg heeft er te -Rhoon tegen de gelijknamige club flink op los gehamerd. De Rozenbur gers. die het vorige seizoen in afde ling B. op dc tweede plaats zijn ge ëindigd. gaven hun tegenstanders met de verpletterende cijfers van 38 een lesje. Laat dit voor Rhoon al aanstonds bet sein zijn om uit een ander vaatje te gaan tappen. GGK kon het voordeel van eigen terrein niet uitbuiten tegen Groen Wit R, dat met 3-r5 in de meerderheid bleef. ,WHR kreeg Vlaardingen op bezoek en deze clubs die beide in haar af deling in de bovenste helft zijn ge ëindigd in het seizoen 1950'51, wis ten niet beter te doen dan met 22 de schaal in evenwicht te houden. In afdeling B van de tweede klas heeft de gedegradeerde eerste klasser JGB al dadelijk een punt verspeeld door het tegen Grafobor niet verder dnn een gelijk spel van 1—1 te kun nen brengen. Quick Boys geslagen Het meest verrassende in de afde ling KNVB is wel, dat in de derde klas A de kampioensclub Quick Boys te Delft het tegen CSVD niet heeft kunnen bolwerken en met een ne derlaag, van 2—1 naar Katwijk aan Zee moest terugkeren. Excelsior Per nis zocht de bloemenétreek op om Ter Leede, een nieuwe eend in de bijt. te bezoeken. De Sassenheimers troffen de Pemissers in, goede vorm en moesten zich een nederlaag van O4 getroosten. Ook Rijnsburgse Boys, die het voordeel van eigen omgeving hadden, waren niet opge wassen tegen de Vlaardingse Zwalu wen. die met een overwinning van B—4 naar honk terugvlogen. Die Ha- gbe verloor op eigen terrein van ARC uit Alphen a. d. Rijn met I3 en Noordwljk kon het tegen Monster gemakkelijk klaren en zegevierde met 4—2. In de derde klas B eindigden drie Van de vijf vastgestelde wedstrijden in een gelijk spel; RWH.-de club uit Ridderkerk, die het "vorige seizoen iiog in de afdeling Rotterdam 'ope reerde. had een trip naar Pernis om 'de strijd op tenemen tegen Doto. Het werd met 1—1 een verdelen van de punten. De ontmoetingen WGZ Oranje Wit en Excelsior MGrote Lindt eindigden doelpuntloos. In de twee andere wedstrijden voor deze klas op het programma gesteld, wa ren de doelpunten goedkoop. Zo trok SSSK met de kampioenstitel in haar zak naar Vlaardingen, waar zij strijd leverde tegen Sunlight. De Klaas- ■walers gaven blijkook dit seizoen wel weer een hartig woordje in de strijd om het kampioenschap te wil len meespreken Hoe het ook zij, SS SK kwam in haar eerste wedstrijd met een zege van 3—7. goed voor de dag. NSW bleef' beer en meester in' eigen huis door Capelle met een Maasstad weer kon gaan opzoeken. KSM kwam ai dadelijk voor een moeilijke taak te staan, want JAC uit Den Haag, de gedegradeerde der de klasser, was haar eerste tegen standster. Met een gelijk spel van 2—2 hebben onze stadgenoten het er. ons bedunkens, niet slecht afge bracht. Dat is vao Zuidland in de vierde klas C uitstekend werk geweest. Het is een bijzonder goed debuut gewer den van de oud-afdelingskampioen om Zwart Wit '28, op eigen terrein nog wel, met 37 te verpletteren. Vermoedelijk hebben de Zuidlanders gedacht: een goed begin is het halve werk! Unicum en ZWSH hebben elkaar geen duimbreed toegegeven en met de 11 kregen beide partijen loon naar werken. IN EEN OOGWENK '/raag pnrptctus of Irrnonstratie bij de Remington Rand kantoren of bij Uw bandelaar. J AAR BEURS 5TAND 1D73-MOOFDGE B O UW -!• VERDIEPING Hofland wint (met voorsprongbij nieuwelingen Zonder geluk vaart niemand wel. Zo ook de 19-jarige Sonnemans uit Geldrop, die na de laatste dertig km. met Voorting aan de leiding te hebben gelegen, op een vry goedkope manier aan de overwinning kwam. Aanvankelijk leek het erop, dat dit met Voorting het geval zon zijn. Met nog drie ronden ie rijden (één ronde was 1600 m) kreeg Sonneman een lekke band, maar na haastig van fiets te hebben verwisseld wisthtf, bijzonder goed rijdend, Voorting in èén ronde weer In te lopen. Was deze kans dus voor Voorting voorbij gegaan, in de laatste ronde kreeg Voorting op zö'n beurt een lekke band en nu was het Sonnemans, die er voor zorgde, dat hij onbedreigd winnaar werd. NAGEKOMEN UITSLAGEN afd. Rotterdam K.N.V.B, Ie kl. A: Roekanje—Noorderkwartier 2—0. 2e. kL C: A.S.B.—Pechvogels 1—2. Vervolg van pag5 veel meer te weten komen, door de in het klassieke genre door de oud- wereldkampioen en de huidige titel houder gespeelde partijen t#ï onder zoeken. Keiler heeft van zijn mening over de natuurlijk door hem bestudeerde nieuwe theoriën van zijn huidige tegenstanderen diens voorganger weinig gepubliceerd. Door zijn spel had die sluier in deze partij, waar voor een enorme belangstelling be stond ook uit niet-dammerskrin- gen ontdekten wij bekende figuren enigszins opgelicht kunnen wor den, doch een dreigende dam com binatie verhinderde eerst de in het systeem passende sterkste positionele voortzetting-en daarna nam de we reldkampioen een grote remise-bren gende combinatoire afwikkeling. AI met al Is in deze zuiver klassieke siriid dit de eerste maal geweest; dat Keiler tempo-voordeel had'en wan neer hier of daar na diepgaande analyses rou blijken, dat Keiler ster ker hau t.'Jien voortzetten (b.v. bij de 44e zt t) zou dit ons geenszins ver- Wonderen. Winst verzuimd? De Zondag in „De Kroon" gespeelde vijfde ma ter. partij had van het begin tot het einde eveneens een klassiek ka rakter. Echter.- nu had Keiler tempo- nadeel en heeft heel handig moeten ma noeuvreren om verlies te ootlopen. Steeds valt het op. dat de spelers het tn het middenspel ..zoeken". Hetwelk ook logisch verklaarbaar Is. De" open tn gén worden vrij overzichtelijk gehouden en bij de overgang naar het middenspel wordt de partij een definitieve vorm gegeven. Ligt deze eenmaal .vast. dan wordt de positie gewaardeerd: heeft men vcordeel dan tracht men dittot. winst te realiseren? bij nadeel probeert dit, zoal piet weg te werken toch te - niseren 'ot hiervoor compensatie te ken.. - Waarschijnlijk heeft Roozenburr A deer tent ie (LM.) Waarom Gw leren te slijten op een pijnbank? Verdrijf Rheomttische Pflnen met wortel ra tak uit Uw ledematen. ■Met Kruschen Salts de wereldbe roemde wetenschappelijke samenstel ling van zes minerale zouten, -die Cw bloedzuiverende organen een voor een nodig hebben, om jeugdig en krachtig te functionneren. Dij een regelmatig ge bruik van Kruschen. nooit opeenhoping van pijnverwekkende onzuiverheden in het bloed. Nog veel minder kunnen deze zich vastzetten In gewrichten en schar nieren. Daar zorgen dan lever, nieren en ingewanden wel voor. waarop Kru schen zo'n weldadig aansporende wer king heeft. Wapen U tegen iedeTe nieu we aanval. Begin vandaag nog met Kruschen Salts en dan iedere mor gen die kleine dosis. Er was veel belangstelling voor deze eerste Ronde van Oud-üeijer- land, op initiatief van de plaatse lijke Oranjevereniging „Prinses Juliana" georganiseerd met mede werking van de wielerclubs „De Pedaalridders" en „De Hoekse ren ners". In het begin van deze 100 km wedstrijd waren o-m. Voorting, Ge luk, Huizer cn Verhoeven zeer ac tief en spoedig moesten de zwak kere broeders de strijd om de vele premies aan dc anderen overlaten en heel wat renners verdwenen naar de achtergrond. Maenen uit Valkenswaard nam heel wat tan die premies voor zijn rekening, want in de veertiende ronde (van de 60) ging hij alleen lopen. liet was natuurlijk nog te vroeg om reeds alleen een beslissing te for ceren, maar hij bereikte er toch mee.'dat de ravage In het peloton nog groter werd. Toen bij dan ook na 15 ronden alleen voorop te heb ben gelegen werd ingelopen, was het kaf van het koren gescheiden. Bos, Verhoeven, v. Geel, Declen, Verbiest cn v. d. Bragt hadden het grootste aandeei gehad in de ach tervolging op Maenen. maar ook Braspenninx. Verwijmeren, v. d. Elshcut, Geluk, v- Hasselt, de Vos, Vlamings, Voorting, Sonnemans en Nu ij ten sloten zich bij de wegloper Ja, Viola heeft het uitstekend ge daan bier in Holland. Zij is geen Marian Anderson met haar warme geschoolde stem en haar concert repertoire. Neen. Viola vertolkt het primitieve Negerlied in al haar scha keringen. De Spiritual, het' geeste lijk lied van de Noord-Amerikaan se Neger, de Blues, met al de on verbrekelijk daarby beherende hu mor en zelf-satyre., de Amerikaar.se revue-schlager enz., enz. Het op merkelijk hierbij is.'dat ze ook van pretentie', .-e. soms oppervlakkige liedje-' ia s „AH of me", iets tinr telend ••■•et te maken, door een gelukkig', combinatie van uiterst expressieve voordracht, zeer muzi kale melodie variaties en kleine tekstveranderingen die juist de peper en het zout zijn, nodig om het oor spronkelijk flauwe geheel tot iets verrukkelijks te maken. Viola's stage-routine getuigt on dubbelzinnig van de lange staat van dienst die ze op dit gebied reeds achter de rug heeft. Vergeten wij niet. dat. toen wij 'nog vrijwel niets van jazz' en alles wat er bij hoort afwisten, zij reeds' een gevierde vo- caliste was bij orkesten als van Fletcher Henderson, Earl H messen Fats Waller. Deze laatste zal on getwijfeld veel hebben bijgedragen tot de ontwikkelingvan haar ge voel voor humor. Trouwens op dit gebied, kunnen,-ook in Amerika, de blanke vocalisten veel van de Ne- gerartïsten leren, door hun aange boren gevoel voor humor cn hun uitgesproken acteertalent. Zij kun nen zich zoveel gemakkelijker in leven in iedere gegeven situatie, die zij moeten uitbeelden. Hun meer primitieve natuur zal hier zeker niet vréémd aan zijn. En het is juist dit spontaan kinderlijke element, dat,; nog afgezien van de kostelijke mu zikale prest.'ities, ons heeft geboeid cn geamuseerd, en ons in contact heeft gebracht met een vorm van kleinkunst, voor welks positieve waardén wij zeker niet blind mogen zijn. Viola Jefferson trad Zondagmid dag op in de Blauwe Zaal onder auspiciën van de Rotterdamse Jazz- Sociëtcit. PETER SCHXLPEROORT Geen plebisciet over stichting van Zuidduitse staat BONN. Het Westduitse consti tutionele gerechtshof, dat Zaterdag werd. ingesteld, heeft als eerste han deling een voorlopig verbod uitge vaardigd voor het houden van een plebisciet over de organisatie van ccn Zuidwestduitse staat, die Wuert- temberg-Baden, "Wuerttemberg-Ho- henzollern en Zuid-Baden zou om vatten cn 16 September zou plaats vinden. Het hof- acht de tijd te kort om de moeilijke grondwettelijke vraag stukken, te bestuderen, die met deze aangelegenheid samenhangen. aan, zodat even over de helft van de wedstrijd. 18 renners aan het hoofdpeloton waren, terwijl de rest van de renners kansloos was. Bos de plaatselijke favariet, pro beerde diverse malen ook dit pelo ton in gezelschap van enige renners te ontvluchten, maar de animo om met deze rappe sprinter door te gaan was niet groot en telkens wer den zij weer ingelopen. Totdat der tig km- voor bet einde Sonneman van een ogenblik verpozing gebruik maakte door er alleen vandoor tc gaan. Men kende deze gevaarlijke klepner blijkbaar en een heftige reactie in het peloton was het ge volg. Alleen Voorting wist echter aan de greep- van het peloton te ontsnappen en zich bij Sonnemans aan te sluiten. In de jacht dié. op de. weglopers werd ingezet, brok kelde de groep voortdurend verder af, maar de beide renners aan de leiding liepen steeds verder weg. Bos. die voor een. lekke,: banddrie maal van fiets moest verwisselen, viel weg uit het groepje, van zeven renners, dat uiteindelijk in tweede positie was overgebleven. Geluk won de spurt om de derde plaats in dit. groepje van zes renners. .Ihrdë'iuêüwëlihgenwedstrijd ont snapte de sterke Hofland uit Be verwijk reeds in het begin van de wedstrijd. Alle-.pogingen,: die door de. renners in pt grote peloton wer den ondernomen om hem tot de or de te roepen, bleven vruchteloos én met grote voorsprong werd Hof land winnaar. De uitslagen waren als volgt: Ama teurs 100 km. In 2.33.06 uur: I, M. Sonneveld (Geldrap), 2, A. Voorting (Haarlem). 3. op 1.10 ra. A. Geluk (R'dam).'4. J Maenen (Valkenswaard) 5. A.. Braspenninx (Zundert), S. P. Ver wijmeren.; (Terhvijde), J. v. Hasselt Zunderti, 8. H. de Vos (Den Haag) 5 W.. Bos (Greup), 10 P. Nuijten (Ulven- kout). Advertentie' (LM,) Een ff reep uitde grote collectie „J. Oudenaarde" Zeer. geurige zachte Braziel en Havana Melange 30 cent. EEN ZEER GROOT SUCCES „No. 8" Een geurige melange Bolknak model 20 cent. De verkoop van deze sigaar., heeft een: fantastische, omzet bereikt;! „Ideaal" Een iaangename middelkrachtige sigaar 115 mm 15 cent. SIGARENMAGAZIJN Jonker Franssiraat No. 8 Telefoon 25913. door Duff deed de papieren zakken ripp en deelde een rondje broodjes als iemand, die een gezellig praatje feiten, en onderwijl dachten ze.... komt houden. Ja. wj3t? J Dinny zat met opgetrokken knie- ^uff reageerde z.ch dathij met en op het bed met haar rug tegen hét' hoofdeinde geleund. Zij droeg nen heendringen of aoor het beeld een korte Schotse katoenen jurk met z?'> heenkijken dat zij hem ^van grote zakken op de rok. Haar schoe-- zichzelf wilden g<even. '^S? 1roe" non waren eens wit geweest, haar sen. goed vol sokken waren wel wit en schoon en belangstelling, aardige, verstandige 'vielen in rimpels om haar enkels, kinderen, Hy keek naar hun gezich- Ze had dikke vormloze kinderbe- teiV nen. Het haar was kort geknipt en vlakheia Vém hun ge krulde in een bleke stralenkrans ?«ht££,Iag ji* «an ïchero rond haar gezicht, aan baar slapen ^ij een go'vend als witte zij. Haar' huid S dat runuje di«jouj«s> - T_ffv ri„n verstand en de frisse-'en onbevoor- knakworst uit.'Mitch nam die s fj. hct bloed er doorheen oordeelde manier van de dingen te Davey 1Q bewaring et) begon benaderen, die nan jonge mensen de Sterkste eoortzenlne verzuimd en bet t baar vinger to hem te prikken. h" 3 eigen is. O ja dacht hij. volwassen ln ieder-geval zijn uitdager veel lastiger werd meteen wakker cn het nti én dan ppna haar mensen preken zachtheid en liefheid, k.,nn»Tt makpn. v., wprd h* remise. .^ek Wel of hij zonder enige over- ze gcVen regels gang van het slaap-stadium terecht 7, >T0uu0n L,!rn „Gij zult niet" iiiieen eravin het zou nebben gedaan, V '"f1-.. kunnen maken. Nu werd het remise. •Tot "Slot nog de notatie van de 4e parttj. Roezen burg had wit en Keiler zwart. L 33—28, 1»—23; 2. 34—30. 17—21; 3. 30—25. 21—26: 4. 40—34 11—17 5. 31— 27,17—21; 6. 38—33 13—18; 7. 43—28, 20— 34. 8 4440. 813; 9. 49—43 2—8: lö. 30—44, 44—20; 11- 25x14, 9x20: 12 34—29. 23X34(13. 40x29.' 20—25: 14. 29x20. 25x14; 13. 27—22,- 18x27; 16. 28—23 '19x28: 17. ,33x31.'14—19: 18. 32—27 21x32; 19. 37x28. 26x27; 20. 41x32. 16-21: 21. 38-33. 10-14; 22.-42—38, 5—10;-23: 39—34. 4—0;'24. 47— 42.--l2—18: 25. 43—391 7—12: 26 33—29. -v'79—24;-27. 29x20. .15x24 28. 44-riO. 13—19: .29.'36-31. 21-26: 20. 31-27. 8-13:. 31. 34 - —30 1823; 32. 30—25. 10—15 33., 40—34. >1—7; 34. 34-30. 7-11; 35 38-33. 13—18: ;36. 42—38, 9—13; 37. 39—34, 3-9: SR 34—, 23*34;- 39. 30x38.. 18—23: 40, 46^4L Jl—16; 41. 41-T-37. 13-18. 42.. 45—40. 9—13: -L•43.440^34. 6—11:- 44. '48—13. 11-17:. 45. 27—22 "J8x27: 46 32x21: 23x41: 47. 34—29. 10x27;''.48, 29X7, 41—47; 49.7—2, 19—24; 2x30,'- 1520; 51,* 25x14, 27—32; 52. - :'ï,38k 27. 47x38.—aemlje. -v,. "J spreekwoorden, gang vau net jaaap-fciauiuuj veiewin - _avin het 70u hehhPn eedaan 2UJt niet'S en gemeenplaat- kwam id het knakworst-eetstadium. h«' ""."bben Eedaa Ze houden> k&dcre„ deze Duft keek rond en kottdigde aan ?aah SJ b«na vwlaren ,tn dingen voor. ofschoon zijzelf er derven zou als bil er meteen mee j begon. „O. Brownie was een best roens Zc zeiden dat ze dachten van niet. zej ze achteloos „Maar wat weten wij. er nu van af?", zei Dinnyvragend- na ar te leveri En de kinderen ge ven hun leer om leer,-zij weerspie gelen welwillend het patroon. Zij .doen alsof ze onder'de indruk zijn. - maar in werkelijkheid; zijn rij dat 'Ze. is..met mijn moeder op scjaooj Zij _brt#ud?n ach. het recht geweest." legde Paul uit. Maak je maar niet-ongerust." zei „practisch een stuk van de fami- Alfie enthousiast. „Wat het ook is. lie," zei Alfie. „Ze was niet ge- hij zal ^hetwel uit ons weten te trouwd." krijgen."; .Duff keek. naar. het meisje en -toegang tof hun geheime we.-rid. „Vertel me eerst eens wat over haar twee grote broers. Alfie was Hij loerde om .een ander beeld te Brownie." begon Duff. „Wat oor groter dan zij. hij leek op haar, gebruiken, voorzichtig naar een kans soort vrouw was ze?" .HU ging er maar dan in een grotere uitgave. Zo om hun' vertrouwen te winnen en gémakkeiük bü ritten op een van volwassen waren die drie. Pratend hun werkelijke mening te leren de vensterbanken, hapte in .zijn met hem gaven ze hem de voor kennen, broodje, en hoopte-dat-hU eruit zag de hand -liggende en oppervlakkige voor. zelf conclusies te trekken, dié zfj voorzich -houden, cn wie zou hun dat kwalijk kunnen nemen? HU voelde zichzelf tasten napr de (Wordt vervolgd) A'og steeds: druk tennis „De Enk" In een niet aantrekkelijke stijl won mevr.- Toemcyer de eindstrijd van hel daines-enkelspel. Door haar vastheid wist zl) ln de challenge w aarln mej. Schouten .de beker verdedigde, haar tegenstandster nogal in moeiHJKheden te brengen en de eerste set in de wacht te slepen. Van Hout e, die ln het'nummer heren enkelspel goed had gespeeld, bleek tegen Bouwer, hoewel deze niet. in vorm was, toch niet bestand. Defore handdrive zegevierde van. Bouwer. De kostbare, beker, wèJke beschik baar was'gesteld voor de beste presta tie werd thans definitief gewonnen door mej. Schouten, Zij had nJ. drie eind strijden' gewonnen. Het tournopi. dat ongeveer een 230 partijen telde, is vlot afgewerkt. De uitslagen van de laatste ronden zijn: V>. Eindstrijd: mevr. Tiemeyer sL mej. De Mey Meclma 46 64 63. Chal lenge: mej. Schouten si. mevr. Tie meyer 57 6—2 62. Heren-enkelspel, eindstrijd: Van Houte sL Siccama 62 75, Challenge: Bouwer sl. Van Houte 64 6—3, Gemengd dubbelspel, eind strijd: mej. Schouten en Boender sl. mej. Koning en Bouwer 6—4 6^-2. Heren-dubbelspel, eindstrijd: Bouwer en De KOOinen sL Spanjersberg er» Siccama 5— 7 6—3 6—2. IJsclub Kraltngen De goede vorm, welke Slmonfs ln de eerste ronden reeds toonde, heeft' hij weten te behouden. Met rake cijfers kwam hij in het bezit van de titel van het heren-erikelspel A. Mevr. H; de Visser bleef taal en-vast houdend spelen tegen de aanvallende mej. Schapers. Niet zonder moeite kon de laatste in 3 sets beslag op de titel leggen. De uitslagen van de laatste ronden zfln: - A-toumooi, heren-enkelspel, eind strijd: Slmonis sl. Lith 6-1 6-1. A/B- tournool, dames-eaikelspel, eindstrijd: mej. Schapers 81, mevr. De Visser 6—2 26 7—5. Gemengd dubbelspel, eind strijd: mej. Rompa en Slmonis sl. mevr. Capelle en Lith 6—4 64. Heren dubbel spel, eindstrijd: Schapers en Landa sl. Lith en Voormolen 616—1. Dames dubbelspel, eindstrijd: mevr. De Hoog en mevr. Happel sl. mej. Schapers en mevr. Abelskamp 64 1—6 6—4. Nenljto-tennispark Het spel van mej. L. Versteege was blijkbaar toch wel wat te sterk voor dit. tournool. Zonder bedreigd te zijn won zij de eindstrijd, in 3 sets. Haar jongere zuster H. Verstéege. indien deze serieus blijft spelen., zal volgend seizoen een ernstige concurrente, voor haar worden. Na enige tijd niet aan wedstrijden te hebben deelgenomen, bleek Van Hou ten. zijn vastheid .nog niet, verloren te hebben. Mr, Pieters, die in de laatste set met 51 voorstond en bovendien een wedatrijdpunt ln zijn voordeel had. kon het niet bolwerken. De uitslagen van de laatste ronden zijn: A/B-touraooi, heren-enkelspel, eind strijd: Van Houten sl. Pieter 6—3 1—6 119. Dames-enkelspel.eindstrijd: mej. Versteege sl. mevr. Theunissen 6—2. 60. Dames dubbelspel, eindstrijd: mej. J. Versteege en mej. .Welschen sl. mej. V. d. Linde en mej. Seven 86 5—2; Met grote voldoening deelde Eduard Flipse Zaterdagavond in de Ahoy- hal de immense schare mee, dat cr meer dan 6000 Rotterdammers aan wezig waren om Yiaar het promenadeconcert te luisteren. Hij vond dat een zeer verheugend teken en wekte de muziekliefhebbers op ook de volks concerten in de Koninginnckcrk te bezoeken. De pers betuigde hij zijn dank voor de medewerking en de propaganda voor de promenadeconcortea» die aan een behoefte blijken te voldoen. 'AI heel .vroeg wa ren de 3600 zitplaat sen bezet en toen het concert om 8 uur be gon, bood de enorme Ahoyhal weer de zelfde aanblik als bij het eerste promena deconcert in Juni. Aan weerszijden van het legioen zitters hadden de honderden en honderden prome- nerende concertbe zoekers hun terrein en dan zag men weer vele lieden zitten op alles waarop maar te zitten viel: autoban- kën: zelf meegebrach te klapstoeltjes, re genjassen en ook wel gewoon op de tegels. Wij hebben weer de merkwaardig, goe de acoustiek kunnen bewonderen- Op 120 meter van de diri gent, helemaal achter in de zaal. miste men geen noot.. Het klonk allemaal helder en doorzichtig en waar lijk. niet alleen als de blazers er aan te pas kwamen: pizzicati, de solotrekjes op de harp van Margot Broeders, ze kwamen allemaal even mooi door tot op die.voor een concertzaal ongehoordgrote af stand. Het was niet minder dan eon sensatie de soli van concertmees ter Thomasso in de Danse Macabre van Saint-Saens daar uit de verte, diep achter het rookgordijn te he ren klinken, zo duidelijk'en: zange rig mooi of men'de violist, in "een kamer beluisterde. Wat ook opviel was de volmaak te rust en stilte van het publiek tij dens alle' nummers van het.pro gramma. Zeer geboeid luisterde men naar: Beethovens Ouverture Egmoijt, Eine. kleine Nachtmusik, de. Balletmuziek „Rosamunde" van Schubert, de Ouverture „Die Meis- tersinger", deFledermaus-ouvertu- re van Johann Strauss. De Danse Macabre en de voor concerten als Een fcldh deel .van de meer dan 6000 promenade-concertbezoekers. Boven ziet u de benen bengelen van de gelukkigen, die op het Azij-balcón" een zitplaatsje ver- overd haddem deze wel bijzonder geschikte No ten krakersuite. Er werd met en thousiasme gemusiceerd en telkens moest Flipse danken voor het ova-; tichele applaus, waarmee de: dui zenden hun grote voldoening uit- teii. Naar w|j zojuist -van bevoegde zijde vernemen ligt het ln dft be- doeI2n«f na de vier prbmenadecon- certcn nog twee volksconcerten in de grote Ahoyhal te eeven. Op bei de concerten zullen befaamde so listen optreden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, Zondag.Er is dit weekend een biljartleger in Amster dam aan het werk geweest. Tweehonderd en zeventig biljarters, de eigen keu in foedraal over de .schouder, trokken Zaterdagmiddag klokslag half twee de zalen binnen van het Parkhotel, de IJsbreker, Dubois en Snisse, hulden zich in de zwarte vesten. Met hen zetten 300 arbiters en schrijver» zich rond de tafels. Het grootste biljarttoarnool dat Nederland en volgens biljartofflcials de wereld, ooit heeft gezien, was begonnen. Zondagmiddag klokslag zes uur* dit tournool was door de jubileum commissie van minuut tot minuut met de stopwatch in de hand getimed, stonden zij in de grote zaai van Krasnapolsky en. luisterden twee uur lang naar de gloedvolle woorden,, waarmee hun bondsvoorzitter Jhr J. C. Mol lerus de vijftien kampioenen, die deze twee dagene opleverden, huldigde. Tweedagen rolde het ivoor door de biljartzalen van Amsterdam, twee dagen achtereen werd-er op iedere tafel gevochten om de winst .van een partij om de eer, zich jubileumkam- pioen te mogen noemen. En daar vochten niet alleen Kees de Ruyter, Sweering, dr Kok of andere groten. Zaterdagavond waren we even in Suisse. Daar streden de mensen die aan de tafel staan zoals dagelijks honderden even een partij .spelen. Mensen, met een moyenne' van ,0.25 maar met 100 procent strijdlust en vuur. "..'i..-""-?::.'-;' Er is winst uit dit tournool geko men. Die winst lag o.a. in hét naar voren komen van een man uit Leeu warden, genaamd Zondervan, die een partij cadre 38-2 ih-vier beurten uit maakte. En vol bewondering .ging Zondagmiddag door het Parkhotel de naam van de hèer Heytbrink, die eveneens cadre 38-2 eerst een serie van 160 en daarna een serie van 140 op tafel legde. In twee beurten was zijn partij uit. Dat zijn cijfers die dit tournooi relief gaven. Libre' hoofdklasse:- W. 'Soeterbeefc (Kaatsheuvel) .250—3—5831.25 Eerste klasse: Goudkuil (Goes) 200—20 —54—10. Jaarvergadering K.N.K.B. AMSTERDAM! In „Kras" hield de hoogste korfbalinstantie Zater dag haar' 46e. Jaarvergadering dié voornamelijk in het téken stbnd van het afscheid van de secretaris-pen ningmeester L: D: Versluys die thans van een verdiende rust gaat;genieten. In rijn plaats zal thans optreden de heer J. vau Drier te-Rotterdam. In zijT-; openingswoord bracht voor zitter Schaap (Utrecht) nog eens naar voren dat in bet raderwerk: der bonds instanties alle functies die ver richt worden belangrijk zijnom het geheel goed te doen. functionneren. Doelende op het spelpeil, zei spre ker dat hierin zeker geen vooruit gang valt te bespeuren en de speel wijze zeker niet overal goed ge noemd kan worden. Een leemte is verder het tekort aan scheidsrech ters. Voor zijn werk in Technische- en examencommissie, werd aan de heer Ir. Duns (Utrecht) de erebeker uit gereikt, een beloning die jaarlijks van bezitter wisselt voor de beste prestatie geleverd ln het afgelopen seizoen. Bij de Bestuursverkiezing was prof. dr. ir. Mazure niet meer be schikbaar, in',wiens plaats ir. Duns werd .gekozen. Een welverdiende huldiging viel de scheidende bonds-admlnistrateur de heer L. D. Versluys ten deel, aan wie behalve' stoffelijke blijken, het ere-lidmaatschap van de .K.N.K.B. werd aangeboden. Tweede krisse: G. Dekkers (Amster dam150—33—23—4.54. Derde klasse;. Van Dalen (Amsterdam) 100—31—14—3-22. -v" Vierde klasse: Rooyers Valkénswaard) 75—24—10—3.12. Vijfde klasse: R. Engels (Enschede). Cadre 38-2 Hoofdklasse: Franken (Til burg) 6—120(^-42—196—28.57. Eerste klasse: Wijde veld (A'dam); Tweede klasse: Heybroek.A'dam), Derde klasse: Bruis (Llndenheuvel). Driebanden Hoofdklasse:Svveexiiig (A'dam) 4— 146-r202— 7-0.722. Eerste felassev Van Braam- (A'dam). 4-143—216—5—0.662. Tweede klasse: Koenders (Utrecht) 41 IS—211—-5—0.563. Derde klasse:Swsalep (A'dam). Cadre 47-2 Hoofdklasse: 2. De Ruyter 6 1200 2. De Leeuw 4 1035 3. Kruythof 2 792 i: Elchelsheïm 0 974 21.05 15.23 13.42 12.81 2151 Rund voor de Scheepvaart AMSTERDAM Op 17 Maart 1951 is hét motorschip „Volkcrak" op do reis van Fowey naar Am sterdam tijdens slecht zicht op het eiland Wight gestrand. De beman ning is gered, het schip is wrak- geslagen. Het motorschip„Volkerak" be horende aan H. K. van der Meer kustvaarderlj te Rotterdam. Op 16 Maart vertrok de „Volke rak" beladen met 359 ton porcelein- aarde van Fowey besteminiug Am sterdam. Inclusief de kapitein be stond de bemanning uit acht per sonen. Te 0.00 uur van 17 Maart kreeg de stuurman weer de" wacht. De kapitein gaf order hem bij mist ie roepen. De kapitein wist, dat de stuurman geen radiopeilingen kon nemen. Op dc hondenwacht namen wind en zee toe. Het was af en toe slecht zicht. De stuurman heeft geen wa'v.uren en ook geen sche pen op zijn wacht gezien. Men voer uitsluitend op de Kis. Ze 3.30 uur werd het zjcht zo slecht, dat de stuurman de motoren op halve kracht zette. Hü waarschuwde de kapitein niet en liet geen mistsemen geven. Te 3.45 uur liet de stuurman dc kapitein roe pen, daar .deze van 4 tot. 8 nur de wacht zou kragen. De vaart werd ge schat op 3 h 4 mijl. Te 3.50 uur.zag-de stuurman op b.b.-boeg vooruit een wit- v:- te streep op het .water- de afstand kon hij niet schatten: Hij liet s.b.-r06r ge ven, het'schip draaide de witte streep verdween. Even later Jiet'h(j het schip langzaam op de oude koers terugkomen. Te 3.55 uur, toen het schip juist wecï v koers vóór lag,kwam de kapitein op v de. brug. Dc stuurman vertelde1 wat hij even tevoren had gezien en gedaan. v. De-kapitein heeft verklaard, dat hu f K:.' op de mededeling van de stuurman.: dl-v^?rg recht de motoren stopte, maar dat gelijkertijd het schip stootte. Hoewel terstond volle kracht achteruit werd gegeven bleef hét'schip vastzitten^.,,;vp Aanvankelijk maakte het sc3up;geea^^ water, maar Étootte hevig en^.kreeg zware stortzeeën ovèr.' Een reading^-; ploeg aan de wal adviseerde het schip tu verlaten. Na gehouden scheepsraad v/aa--./^ daartoe "te 10 uur beslotcm. Met het-wp-?,^;' pertoestel bereikten al Jen de wal. ".Ly.*, Behalve de scheepspapieren heeft- niets kunnen rédden. De inspecteur de scheepvaart heeft aangevoerd, de ramp, te.wijten,is aan op de gis vat ren-. Zowel da stuurman als de topne®. zijn opernstige wijze ..in hun_ phcht w.: DINSDAG 11 SEPT. HILVERSUM I, 402 m. AVRO;: 7.00 Nieuws. 7.15 Gramunuz. VPRO: 7^0 Dagopening. AVRO: 8-00 Nieuws. 8.15 wj,. .V.™He Gramofooomuziek. 8.00 Morgenwijding, kort geschoten. De inspecteur steit^ae 9.15 Gram,muziek. 9.30 Waterstanden, raad derhalve, voor de bevoegdheid van 9^5 Gram.muzJek.lo.50 Voor de klcu- de kapitein gedurende twee weken^ ters. 11.00 Voor de zieken. 11.30 Viool die van de stuurman-gedurende .3 en plano. 12.00. Gram .muziek. 12.30 i maanden te onbicmen. - -. Land- en tuinbouwmededelingen. 12,33 i De: Raad straft de kapitein doór Voor het platteland. 12.40 Piano en or- de bevoegdheidom ató .^apitem .op gei. 12.00 Nieuws. .13.15 Mededelingen kustvaartuigen te waren, «»tinemen voor de tijd van drle.maanaen,,en stuurman doorhemtwee maanden bevoegdheid te ontnemen. of gramofoonmuzièk, 13.20 Reportage of gxam.muziek. 13^0 Dansmuziek. 14.00 Voor de vrouw. 14.05 Gram.muz. 14.30 Idem. Intermezzo: Voordracht. 16J0 Hoorspel voor de Jeugd. 16.80 Kinderkoor. 17.20 Theaterorkest en'so list. 18.00 Nieuws 18.15 Pianospel. 18.30 R.V.U.: Prof. R. W. Broekman: ..Het vraagteken achter dc horizon van ons leven". 13.0C Fanfare-orkest 19.23 .Pa ris voU6 parl«". 19.30 W.i..*se muziek. 10.50 Voor burger en' mi-- air. 20.00 Nieuws. 20.05 "Actualltdten. 20.15 Lich te muziek. 21.15 De Antwoordman. 21.30 AVRO-allerlel 2L35 Muzikale causerie. 22.20 Orgelconcert. 22.45 Buitenlands overzicht. 23.00 Nieuws. 23.1^—24.00 Gramofoonmuzlek. HILVERSUM Tl, 298 m. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gramofoonmuziek. 7.45 Morgengebed en Liturgische kalender. 8.00 Nieuws en weerberichten 8.15 Gram.muz. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.35 „Lichtbaken", causerie. 10 00 Voor dc kleuters. 10.15 Gram-muziek. '10.40 Schoolradio. ïl.OO Voor de vrouw. 11.30 Schoolradio. 12.00 Angelus.12.03 Gram.muz. 12.30 Land en tuinbouwmededelingen. 12.33 Piano spel. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws en Katholiek, nieuws. 13.20 Actualitei ten. 13.25 Amusementsorkest en soliste. 14.00 Gevarieerd programma. 14.53 Viool en piano. 15.15 Gram.muz. 15.30 ..Ben Je zestic?" 16.00 Voor de--zieken. 16.30 Zickenlof. 17.00 Voor de Jeugd 17.13 Felicitaties voor de jeugd. 1815 Gramjnuz. 18.30 Orgelconcert. 18.45 Sportpraatje. 18» „Dit Is lever.", cau serie. 19.00 Nieuws 19.15 Actualiteiten. 19.23 „Hier Ij Europa", vaudeville pio- VDV vierde liaar ys9. vijfjarig bestaan De voetbalvereniging VDV' rit het Zwaanshals heeft Zaterdagavouu haar vijfjarig- bestaan gevierd de 'zaal aan. de Kammerstraau Voorzitter H. F. G. Banis opende de avond, waarna de toneeJgrocP VDV de klucht „De houten nam_ opvoerde. De aardige situaties het stuk cn de vlotte wijze wa^op deze werden uitgebeeld, oogsuer. veel succes bij het publiek. A311 oe heren K. F. G. en J. Banis werd. een portemonnaie- en eon ,P°rts" feuille aangeboden. Het elftal kreeg een bal cadeau en dc toneelvereni ging een voorzittershamer. Met een gezellig bal m.m.v. de band van Rino van der Laan werd de avond- besloten.- gratnma. 19.52 Buitenlands overzicht» 19.56 Gram.muz. 20.00 Nieuws. 20.05 D» gewone man zegt er 't zijne van. 20^ Radio Philharmonisch orkest. (In pauze: Actualiteiten). 2130 Cello •J1;-; piano. 22.00 Kamermuziek voor blazer». 22.30 Gramjnuz. 22.35 Gesprek-met mUn zoon: 22.45 Avondgebed eo kalender. - 23.00 Nieuws. Gramofoonmuziek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6