E m kmBBB i li yier dagen Jang groots feest in Ahoy'-hal I ill iè - Jr OUD-ROTTERDAM KOMT TERUG Lichtpetroleum in - prijs verlaagd Beurtvaarttarieven omhoog ,t, - Dat telt ook meel Wile V Fr! OFFICIERS Juist NU Adverteren Wt ri» i I SS 'M ::rif| nog slechts ;- ..v I 3 VOORSTELLINGEN VAN TERESA EN LUISULo l /ri 4//S "Sr Maandag 10 September 1951 (Aduerferifte -J. M.)" g. MWIMjCTBBiMMKr WBWWK:.JHM i *-**•* o Voor een goed doel bidden. October zal er.in Ahoy* een grootse show. worden gegeven, waaraan niet alleen zeer bekende orkesten hun medewerking verle nen, maar waar ook talrijke cabaret-artisten bij betrokken 'zijn. Het ligt in de 'bedoeling deze ge beurtenis te .laten plaats vinden, op 13. 14, 15 en 16 October, direct na het sluiten van de Femina. De grote zaal vanAhoy* zal .veranderd wor den. in een- enorme .dansvloer; in een andere zaal van Ahoy' verrijst het nu wel .beroemd geworden Oud-Rotterdam en weer in een andere zaal .zal gedurende vier avondeneen doorlopende' cabaret- en revue worden gegeven. Verder bestaat de mogelijkheid, dat er. op eon middag van deze dag een enorme modeshow zal worden gehouden, het'bekende or- kost, van -Johnny Ahoy* komt terug, alleen is het nog niet zeker of deze populaire figuur er zelf bij zal zijn. Vier avonden lang dus' en waar schijnlijk ook nog wel enkele mid dagen, zal Ahoy' veranderd zijn in één grotefeesttent, waarin talrijke attracties, te bewonderen zullen zijn. De gehele organisatie van deze plannen berust hij de Contactcom missie van de Vereniging van Ex- politieke gevangenen eri Het Voor malig Verzet,.'.Toegangsprijs is be paald op. een gulden. De baten zul- Roodzarid, Vlist en Struyk in lift zilver Toen pp 6 September 1926 de aannemersfirma Roodzand, v. d. Vlist erl Struyk de eerste spade: in de grond stak voor het eerste bouwwerk: een villa in Hillegers- 'berg, heelt men niet kunnen ver moeden dat -vijf en twintig jaar la ter, de firma onder zo'n. overweldi gende belangstelling het zilveren jubileum zou vieren, want er waf ren heel wat gasten op de- receptie in. Caland West. "Vertegenwoordi gers van verscheidene gemeente- instanties, woningstichting en van: vooraanstaande.architectenburéaux; gaven, acte de presence in de tot bloementuin herschapen receptie zaal. Bij devele cadeaux van .col lega-aannemers, wilde het perso neel van de jubilerendefirma niet'' ...achterblijven en-.het bc>od: de direc- f'.i'.iftie' een. fraai .'êébrain'dècHilderd- ge-, denkraam .aan, dat in de. toegangs deur van -het kantoor is geplaatst. Ondanks het vele-werk, want men is op het ogenblikdruk bezig in het Groothandelsgebouw -met de inrichting van kantoren, ihagazy- n en eri":showrooms, heeft de directie op haar "beurt het vaste personeel een fijne bustocht aangeboden, 'waarmee de goede verstandhouding in'de zilveren aannemersfirma nog eens duidelijk onderstreept werd. DEN HAAG. Bij de prijsbe- schikking licht-petroleum 1951 no.- 2, zijn de prijzen voor licht-petroleum met een halvecent per liter ver laagd. Deze verlaging is mogelijk^ gewordendoop. het vervaUen van de omzetbelasting van dit artikel per 1 September. ■Ien ten goede komen aan die ille gale werkers, die in moeilijkheden verkeren en niet geholpen kunnen, worden door de Stichting '40*45. Hoewel dit evenement in Rotter dam georganiseerd' is zal driekwart van de opbrengst ten goede komen aan de landelijke kas van de orga- niserendeverenigingen. Mr Donker blijft voorzitter van enquête-commissie DEN HAAG. Nnar wij verne men zal rar L. A. Donker die thans definitief met ingang van Prinsjesdag ih de Tweede -Kamer zal optreden als voorzitter van de P.. vf d. A/. fractie, deze functie gaan combineren met Het voorzit terschap van de Parlementaire Enquête; Commissie.' Integenstelling tot. aanvankelijk geopperde .veron derstellingen,.- zal hij zijn activiteit in de enquête commissie dus niet beëindigen. Opvarende vermist op de „Kieuw Amsterdam" DEN HAAG. De „Nieuw-Am- sterdam" heeft geseind, dat sinds Zaterdagochtend half een, een op varende wordt vermist. Men acht het mogelijk, dat hij over boord is geslagen. Het schip bevond zich op het tijdstipvan de' verdwijning onf geveer 600 mijl ten. westen van Ier-, land. Aan 'schepen in de omgeving is verzocht scherpfuit te zien. - De vermiste man Is de 36-jarige olieman H. K. uit de Dirk Smits- straat te Rotterdam. - DEN HAAG Nadat kortgele den de spoor- en wegvervoertarie- vanDreeds zijn verhoogd, hééft thans ook de beurtvaart {oestem- ming.--Verkregen om haar „-tarieven te verhogen. De toeslag van 5%, wélke mochtworden berekend op 'de - tarieven van het, .'gewijzigde beurtvaarttarief. 1948, is met ingang ,vatx. 5 September -gewijzigd in een toeslag van 10%.v .V/ Verkiezingen-1952 werpen nu reeds schaduw vooruit ROTTERDAM. Zsterdagmid. Ia g heeft de secretaris van de P, v. d, A.. de heer Albrecht, op een drukbezochte kadérbijoankomst van de P. v. d. A, in Diergaarde Blijdorp uiteengezet wat zijn. partij denkt te ondernemen met hét oog op de verkiezingen yan 1952 (of éef~; der): a.s.: Zaterdag lal'de P. v. d/'A. een oproep .richten tot het Neder landse Volk, Jan Schitthuis zal een middenstandscongres leiden, eind December komt er- een Plan-congres, begin Januari komen de onderwijs deskundigen bijeen, in Februari de agrarische sectie en vervolgens-ris er een Jeugd-congres ri (Jeugdbescher ming," Jeugdbeweging.sport)welke acties met Hemelvaartsdag hun be kroning zullen krijgen te Amster dam met een landelijke demonstra tie. In navolging van Zweden wcfrdt het geheel gestuwd en gedragen door een Fakkeldragersactie van 30.000 vrijwilligers uit de leden. Luchtpost voor N.-Guinea DEIN HAAG. Met een vliegtuig dat op Woensdag 12 September van Schfpnol vertrekt, kan correspon dentie voor Kicuw-Guinea worden meegegeven. Het/verdient aanbeve ling do" stukkenniet later dan II Septembey om 12 uur iè posten. Posities KLM-vli eg t ui gen AmsterdamIndonesië-routo j Thuisreis: PH-r-ÏDO (Maas tricht) '.--'op Schiphol/./PH—TFG (Friesland) in. Bangkok. Uitreis: PH—-TDD (Delft) in Bangkok; PH-TDE (Eindhoven ijl Bangkok. 'UjU Prijzen .aan de visafslag Heden -werden van IJtr.uiden, Scheve- ningen. Vlaardingèh én elders MO kisten zeevis aangevoerd/ Schol middel 22—28, klein 12—19: schelvis groot-middel44— 54, middel 3547;'kabeljauw groot 45 50, middel 28—30, klein 13—17; makreel 10—15; koolvis 25—27; WÜtüiK 10—14; ha ring verse-1&—IS.jAlles per kist.. Veemarkt ie Rotterdam Vee, aanvoer totaal 1301stuks; waar van 913 vette koeten/én 388"varkens. Prijzen; vette koelen per kg. 2,50— 2.70, 2.20~/:2.40,/ L85-/, 3,10; var-: kens i 2.14—2.10 en 1 2.07. Aanvoer vette koelen zeer ruim, han del traag, teruglopende prijzen. Var kens per levend gewicht: iets kleiner, handel lui, prijzen laag. M.s. „Vlier" signaleert wrak van vliegtuig DEK KAAG. Scheverüngen Radio meldt: het motorschip VHer heeft op de Noordzee in de richting West drijvende wrakstukken van vliegtuigen waargenomen die ken nelijk al enige tijd ronddreven, o.a. een vliegtuigwiel," benzinetanks en. andere -wrakstukken,, verspreid over ongeveer twee mijl. Nieuwe directeur voor - Wambersie en Zn, De rijkshavencómmissaris W.van Enst is met ingang .van -1 Januari as. benoemd tot directeur van Wam- bersie en Zoon C.V.OA.' Naar wij Vernemen is dit besluit genomen op voorstel van. de 'beherende, ven noten. W. A. Engelbrecht en H. Visser.. De heer Van Enst is tevens aangewezen als voorzitter van het gezamenlijk bestuur van .beherende vennoten en directeuren, in welke hoedanigheid dé heer Van Enst zal' worden belast" met de algemene-lei». ding der vennootschap. De heren Engelbrecht en' Visser, blijven als beherende vennoten.-in-functie. Aangekomen schepen ■•A8 SEPTEMBER - STELLAR Kalmar Rijnhaven 6 hout B erg tra ship; HARMATIAN Immingham Waalhaven 54 ledig- Anth. Veder, GON- ZENHEIM Thameshaven Waalhaven C. Sw. Kerst". Hunik; EUROLAND Ham burg. Pernis boeien, olie van Ommeren; RODOFI Piraeus Merwehaven C. Sw. stukg. - Vbike. TAURIN1A Baltimore 2e Kathaven .VKM v. Uden Tr. t T.YRO- Amslerda/n Merwehaven KV stukg Hud. Veder; EOSAL3A" .Bizerta; Waal haven 53 erts - Spedico;- iLOULA NOMI- KOS Norfolk Waalhaven" Fr. Sw. kolen- Kèrst. Hunik;.MARTHA RUSS IStan- boul Lekhaven W.Z. stukg. Ruys;- ARISTOCRATIS Norfolk Waalhaven C. Sw.kolen Muller;WINNIPEG San Francisco Merwehaven C." Sw. stukg. Heunts i' PRINS MAURITS Chicago Rijnhaven ZZ. sntkg. Anth, Veder; BASSET HOUND'. Rouaan Pernis BPM Olfe van Omir.erer.: DANGULF OIL Holding/PemlsBPM ledig Vinké Co: KON, EMMA Harwich 'Hoek vanHal- land; FJVUCIA Klrigslynn Cap,; a, rif, IJssel ledig Wagenborg; EMERG-O Lon den'Jobshaven stukg. Ir.votra ;.MATA- RAM Antwerpen Uoydkade stukg. Ruys Cc 9 SEPTEMDEK FIDUCIA N. Stocka Sehlc Schlekan. hout Erh. Dekkers; WESTLAAN Zaan dam 2e Kathaven Velt., ledig Schellen; ROBERT Sunderland Binnenhaven ko len Ned. Zw.; POSSEHL Wasa Rijnha ven paal B hout Nuble .Co: GODAFPSS Reykjavik Lekhaven-, THE stukg geeu wen; EBAN Londen Rynhaveh ZZ le dig Niev.- Goudr. MIDSLAND Grange mouth - Merwehaven 3e gat kolen Sch St. My;- JUPITER Stocka Menvehaven. QD cellulose'Wambersidj FAEROSHELL Esbjeré Pemls BPM oile van Ommeren; NORW- TH TRADER Yarmouth Mer- weha :!-u K.V. ledig Van Es: JESSIE MAEi.1' New York Merwehaven KV stukg 'van Ommeren: AMSTERDAM- Har\vich Hoek van Holland BERND LEONHARD Melilla Waalhaven Mei Sz crbj.Spedico: DORINDA Londen 'Spoor- haven ledig Niev. Goudr.; CHARLOT TE MAERSK Purfleet Schiedam Wil ton ledig van Ommeren; HANS - CARL Looden Rijnhaven OZ' stukg.' OUe Sch. Bevr.; ULMBRDDER 3 Kopenhagen Duitsland stukg. Rott. Rijiiv. Bedr.; BA TAVIER 2 Londen Jobskade stukg. en pass.- Muller Co. VESLERFJELL Mon treal Merwehaven 2è gat 8tg: van Wan-' kun";. MALLOREY LYKES New Orleans Merwehaven C. Sw.rstg-Lykes Lines; FRIESLAND Le Boueeau Vlaardlngen erts SSM; FEROCTA Gravelinos Merwe haven KV'stukg. Van Ommeren; ANNA SALEN Southampton van Ommeren. Hoek van Holland; GAPERK Kristtae- hamn Dordrecht erts Spedlco. PROTEUS Eluseusbaal Waalhaven CH Stinnes i MEDINA TANYA Boston Vlaardingen ENCK Jedlg ENCK fabr.; XUWI Amsterdam Waalhaven 55 ledig I Lenders;'AÏ-cttiBAlRio"- dé'- Janeiro Waalhaven 25 erts Nfev. Gouöriaan; SPRINGCRAG; .Londen Uselhaven stgi Anth; Veder; MELROSE ABBEY Hull Parkhaven gtg. Ver. Humber; JORINA Londen Binnenhaven W.Z, stg/Invctra: GREENGFINCH Londen Me'rwehav. KV stg VAM; TEES WOOD Gent Waalhaven- 71 ledig, Erh. Dekkers: 'HELLENIC BEACH Norfolk Waalhaven C. Sw. ko len v. d. Gevel;- WOODFORD Montreal' Maashaven THB stg. P. A, van Es; LUISE WEITERT Duitsland Hamburg. Gllé.van Ommeren; MATHERAN- Middlesbro Maashaven. TJI.B. stg. P. - A, van Es;.. CAMPEN - Herno- sand R'ljnhavèn-4 hout Wagenborg AS- PEN Karlstad Waalhaven: stg. Ruys Co; M AR IE KERK. J - Antwernen Riinhaven NZ stg Ho 11- 'Austr. Lij nTHOR Tha- meshaven Dordrecht erts'G. Maurxtz; UNDEN Otterbacken. .Dordrecht erts G. Mauritz; SOLHAVN- Thamshavn Vlaar- dingen -VH .erts SEAM; PARAMOUNT •Londen .- Maassluis ledig Spliethoff MECKLENBURG Harwich Hoek van Holland; KRUSAU Hamburg Pemis ■BPM ledig KH 'Int;::-ARDENS Dublin Waalhaven. 31 .led.. Anth. Veder; CLAU DIUS MAGNIN Le. Boueeau Waalhaven QD ijzer Erh- Dekkers; RIJNDAM New York. Wilhelminakadè. sig: HAL; DUI VEL AND'New-,Castte Merwehav. 3e gat kolen SSMi LIB FT .1 .F Run co rn Bohus Bijl Parkkade oliè. Sch.;.. RIZE Ham burg IJseihaven W.Z. stg;Anth. Veder; TraQUAIR Grangemouth Waalhaven Fr. Sw. slg. Burger. •10 SEPTEMBER EXPRESS Mlddlcsbro Merwehaven stg. Muiter; MAAS (slbt) Gont L. Smit er. -'Co. Hoek van Holland: HELI CI N V Mena al Ahmadi Pernis BPM olie van Ommeren- C ALT EX UTRECHT Stdon Pcmis Caitex olie Ruys; LEUVEKAVEN Kopenhagen Rijnhaven 2?.,Z stg-van Uden; BADEN Oslo IJseihaven st. Bur ger; PUCK Gdynia Rijnhaven Z.Z. stg. van Uden Tr.; ARNHEM Harwich Hoek van Holland; THISBE Rouaan Maasha- veh SHVVMuner; -KATE OLTMANN Hamburg -stg. Wambersie. CORYDA Purfleet Schiedam Nieuwe Waterweg ledig ■van"'"OihmerenGE- VERBDORP .Londen-.Dotdreeht- stgd. Mauritz- KORNAT'LuIea Waalhaven 12 erts Oudkerk;" ADAPTITY Londen Rijnhaven 5 lédJg AVK; GlACOMO C. Hampton Roads1 Waalhaven: 34' kolen Akkexmans; LA SIERRA Port Churchill Maashaven 8 graan van ommeren. Nederlandse schepen, op weg naar Rotterdam ALTAIR v," Porto Alcgré-10 tc Parana- gua; AXELDIJK v. New York: jq vm. te Antwerpen; ALCHIBA 9'vi Zuid Ameri ka te R'dam; ARUNDO v. Newport News verwacht 11 Scilly te- passeren 13 verw.; AAGTEKERK v. Japan 11 te Co lombo verw.; AMSTELDIEP v. Balimo- re pass. 10.: Scilly 32 verw.; AALSDÏJK v. :New" Orleans via Havre pass. 9 Zui delijk van Kaap; Kaco; ALDABI v. Bue nos Ayres 10:v. ïias Palmas; ALMKERK 8. v. Otard via Hongkong; ALPHERAT pass. 9 Scilly .10 nam. verw.-/ALBERT D. pass."8 nairu- de Hebriden n. Maas sluis. BLITAR v. Djakarta pass. 8/9 's nachts Minikoy: BOSKOOP 9 v. Antwerpen te R'dam;- BREM 9 v.' Lissabon; BLOM- .MEHSDIJK -v. New York vla Antwerpen pass. 10 vm Zuidelijk van Kaap Race. CRONENBURGH v. Bilbao pass. lu Dung'eness. - - -: DOLLARD v.-Liverpool 11 vm, verw DIEMERDIJK v. Vancouver via Ant werpen pass. 9 nam. dwars van-^Bar- ranquilla,. EENDRACHT v. Levant via Bremen pass. 10 Finisterre: ESCAUT 9 v. Havre., HAVIK v. Liverpool 10 's avonds verw. HENK v. Fremit:gt,ün 10 nam. verw. KERTOSONO V. Djakarta pass, 10 El- ba Cape CRode Zee n: Suea) 23 verw. KIELDRECHT v, Japan via Antwerpen pass. 10. vim. Finisterre., -LEMSTERKEBK v,,Bushire 9 te Khqr- ramshar.' 12 Octverw. LEUVEKERK v. Calcutta -10 te Madras. LOOSDRECHT v. Calcutta 8 vi- Chittagong n. Aden 6 Oct. verw. LIEVE VROUWEKERK v, Basrah pass..-10 -Finisterre.. •MATARAM 9 v. Antwerpen te R dam. MENTOR v, Levant pass. 10 CasdUets.-ll nam.' l~uür' verw. MODJOKERTO 9 v. Djakarta, via Penang 6'Oct. verw. NIEUW AMSTERDAM v.New York Pass,: 10 nam,.'Scilly. NEPTUNUS v Li verpool pass. 10 Lizzard. NUEXvBUBGH v. Stockholm 10 nam. 8 uur-ver. "ODYSSEUS v. Midd. Zee pass. 10 Wight 1) verw. PRINS WILLEM VAN ORANJE v Three Rivers 0 ta Havre, PRINS MAU- RITS 8 v. Chicago, tr R'dam. rijndam 10 v.m. v, New York te R'dam.' RIDDERKERK v. Australië pass. 10 Ras Benas- (Rode Zee) n, Suez. RP.S, v, Swansea 10 nam 6.30 uur verw- .STAD MAASTRICHT v. Sfax pass." 10 Ouessant. SEAHAM v. Swansea 10 nam;1 7 uur verw. TOMINI v. Djakarta' pass. 10 Malta;: TROMPENBERG-v. Savannah .vla Havre pass. 10 Noordelijk van Bermuda's. \(LIER v. Leixoes 10 in de, Golf van Blscayè.V WICKENBURG v. Casablanca via Lon den, pass 10 Wight, WILLEM1 RUYS v. Djakarta 10 v. Southampton 11 v.m. 2 uur verw. WESTERDAM v. New York pass 10 Zuidelijk var. Sable Eiland. WES- TEREEMS v. Bestor. 1. 10 nam. verw. WESTPOLDER 8 v. Lissabon via Ant werpen. Grote Vaart ALGENJB 10 te Recife; ABBEKERK naar A'dam 9 te Marseille; AAGTE-. DIJK' naar Buenos 'Ayrës IO te- Santos; ARENDSDIJK 9 te Norfolk; ALNATI pass '10 "Ouessant naar .Rio. dé Janeiro; AMSTELVAART; 9 van New Orleans te nam bij de St. Paul's Rocks; ARENDS- KERK pass 10 Gibraltar naar Genua en- Amsterdam i ALKAID naar; Bahia' 10 Japan; ALAMAK pass -10 Masirah 12: te Karachi verw./ ALPHACCA' 9 te Bue nos Ayres; AMSTELKERK 9 v.. Bor-„ 'dea/nc naar Dakar en West-Afrika; AN- NENKERK pass 9-10 ,'s nachts Kreta h.. Sydney i AVERDIJK pass; 10 Wight n. New York; ARNEDUKpass 40 Straat; Florida 12 te New Orleans:verw. BENNEKOM H te Antofagasta verw.; BACCHUS verwacht 11 Mona .Passage, te: passeren :h. New- York' BILLITON n.' New York 3,nam, tc Djibouti; ,.BAN-; TAM n. Halifax 10 nam. bij de Azoren; BLOEMFONTEIN. 10 te MpmbassaBO NAIRE pass 9 nam Ouessant n. Madei ra 'en West India;.BALI pass 10.de Geél- vinktiaal -n. Macassar: BAUD 10 ta Sin gapore; "B1NTANG 9 "v. Calcutta naar Straits- BORNEO 19 te .Ballk Papan; -BARITO io :te .Macassar; BEVERWIJK pass 9 Finisterre n. Ancona. CERAM 10 te Hamburg; CHESHIRE pass. 9 Kreta naar A'dam/. CELEBES. pass 10 Minikoy n/Pondicherry én Dja karta/ CONGOSTROOM pass 9 nam. FI. histërrë ri'. A'dam, 11 te Havre verw.; CASTOR 10 te -La -Guayrt,'. DRACO 10 te Algiers; DANAE pass. 10,BrunsbuttcL.naar Helsinki; DELFT S te Hamburg; DID O pass 10 Kaap Palos n„ Genua; DUrVENDlJK pass 9 -Flnlster- ré'n.' Vancouver/ ELMINA 10 te Freetown. FLEVO 10 te A'dam; v GOOILAND 10.te A'dam; GORDIAS pass: io Malta h, Gibraltar.; GROOXE p BEER pass 10 de Marquesas Eilanden 12 r te Papeete ITahiti) verw,; GROOXE-. KERK pass 10 Ouessant n/TeneriXlë eii Kaapstad...'ri'.y GANYMEDES 9 v. Trinidad n. Mobüe. ETAULERWIJK.pass 10.Sable Eiland.n Hampton, Roads"; JiECUBA pass 9 Oues sant haar. Curasao/ HELICON.pas» 10 Flores (Azórcn) nnnr Antwerpen- en Amsterdam; HERA 9 te Punta Cardon; I3ERSILIA' 10 te Buenaventura. HERCULES 7 -v. Rodosto n, Mudania 1 Oct.-te A'dam.verw. INDRAPOERA pass 10 Kreta n. Dja karta; ILOS 9 té New York, JAVA 10 tc Tegal; JAGERSFONTEIN 9 te Easj London," 4'Oct te A'dam ver wacht. JAGERSFONTEIN 10 -te Port' Elisa beth.- KOTA GEDE pass 10 Finisterre naar Djakarta;,- KARSIK 10 te Soerabaja; KASIMBAR 10 :,te. Ambon; KLIPFON TEIN' n.' Kaapstad -pass - 3'' dwars van. t-MciiiroWajl KOTAri-" AGOENG para(A10 •vm Brothers (Rode ,.;Zee.);« n. Java, ,11 nam,-te Port'Soedan verw. -LEKKERKERK: n. Calcutta-9 te Mer- sèille: LOMBOK 9 te ManiUa; LOE- NERKERIC 9 v. Madras 12 te Calcutta verw.;/LAWAKverwacht11 Sobang te passeren;"! naar Singaporei LEERSUM pass'-'TO Key rWcst -'12 te" New - Orlean»- ;verw.; LE MAIRE. D,- ta.Djakrta ..verw,; LINDEKRRK -,;-10r:te Damman; L'AU- RENSKERK pass. ,-10= Fort Soedan naar- Muscat; LOPPEESUM 'pass 9 Flniste/xe. naar Casablanca;LARENEERG ;pass 10, Finisterre naar. Sas van Gent. ::ie A*dam- verw.;";MAAS- pasé 10 Kaap MOLENKERK "io té Hamburg ca, 16 tè-A'dsbi-Voriv.-"- "MAAS'-'pass.lO '-Kaap" de^rGata n.-;-Tel-rAviv-MaASKERK 9 v.Lo a rida 13 té Tako r a dl verw.MA AS - ,LAND pass .JO ..FinistErre., n. A'dam; MUlDERKE^Cp'ass/Loi Straat' Messina ;p;TBömbayt^MADOE3l A'r9 - te' Bombay; MIDAS'.pass./lO/Ouéssam n/"A'dam. MAETSUYKER.7 téFremahtfe.' NOORDAM<»pass.-,9/nam/-Scilly naar tNewriYqfk-'//NIGERSTROOM pass. 10 Las Falmas n/'Antwerpen en A'dam; NESTORrLO/vm.'ricvHanibiirg; NIEUW iHOLL'ANp j, 10/itSemarang; NOORD-, i WIJK'pass 9 OUésSAht .n:Ceuta. i NQTDS- 6 téCapHaltlén. t OCÈANUS DO ite Vizagapatam;OBE- jR'ON- 9' -te' Puerto Gabelló; ODYSSEUS •'gaat haar 'RTd%/h; QRANJE 10 vra van iBelawaö' ll'tté'1 Singapore: en 13 teDja- 'kHrta' -vérw.-;'ÖRANJEFONTEIN 9 te :Bremen; ORANJESTAD n West Indië 21 :,te; Madeira verw.; - ORESTES 10 te Kouston.I.:. -iPARKHAVEN .10. te t Georgetown; PRINS ALEXANDER pass.' 9Bètle Isle III te-Montreal verw.; PRINS PHILIPS WILLEM.'9 te - Héiifax; PYGMALION. 10 té Grenada: POEL AU L AUT pass 10 Brothers (Rode Z,e®> Ad'am; POLY- DORUS pass 3-10 ,'s nachts Minikoy n. Belawan cn Java: PRINS PREDER1K HENDRIK 9 te Toronto; PRINS WIL LEM llL.verwacht.il Belle isle te pas seren n. Montreal; PLANCIUS 9 te Boe. leleng.. RIJNLAND pass 10 Macelo d. St. Vin cent c.v. en A'damROEPAX 9 nam, -v, Port Said n. A'dam; ROTTI 10 tc Dja karta; RïOUWr9 te Djakarta; ROEBIAH pass 10 vm Dondra. Head (Ceylon) naar Belawan en Java. ri STRABO 11 te Bilbao rverwacht/ 5A- VBANG 9 te Samarinda; SARPEDON 9 te puertó'Cabello/SIBEROST 9 nam v, Singapore naar Djakarta; SIjOTERDIJK nam. té'Djakarta; STAD:VLA'ARDIN- GENripaS5.9 tiStavanger 11. té Emden verw.; SUMATRA pass. 10 de Nicoba- ien naar Madras; SOESTDIJK 8 te Lake Charles; SIACE 9 te Djakarta; STAD ARNHEM pass -20 Finisterre -.naar Am sterdam; STRAAT' MACASSAR naar Hongkong IQ te Port Said; SWARTEN- HONDT 9 tc Soerabaja: STAD DOR DRECHT; pass 10 Kaap Sao. Vincente n, Palermo; '- STAD MAASSLUIS pass 9 Sandhammem ni Emden. SOMMELSDIJK 8 te Houston.- i TJIBESAR- 10 'te Yokohama; TITUS pass 9 Dungenèss naar Alexandrië; TA- WALI n.'Beirut pass 9-10 'snachts Zui delijk van Nantucket; TABIAN pass IQ vm. 'de Dahlac Eil. (Rode Zee) n. Co lombo en. Java! TAB1NTA pass 10 Kan- gerog Eiland n. Sydney; TAMO pass"-10 Ouessant: n, Buenos Ayres; TEIRES2AS n. Java 10 te Belawan; TBLAM-ON 9 te. New York; TJIMENT.ENG 8 v. Kaap stad n. Buenos Ayrès; TJITJALENKA 10 te Macassar: TOMORI pass 10 Perim naar Sas Tanura; TIBERIUS pass 9 Kaap Hatteras h. Port au Prince; TJI- BODAS 7 v. Moji-'tl. Tarakan; TJIPA- NAS 8 van Tan jong Manl naar Mirii TJISADANE 9 te Nagoya: THESEUS pass 10 Ouessant naar Gibraltar, - TERO 10 v. Schiedam n; Hampton HoadS. v.:..; - VULCANUS .9 te. Piraeus; VAN RIE- BEECK 10 te. Sarong; VEENDAM pass 10 vm Sablc "Eiland -12 te New York Verwacht: VOBENDAM n, Montreal piass TO Noordelijk van Azoren, .- V»*AAL 10 te Port Au Prince; WEL TEVREDEN pass. 10/vm Kaap de Gata naar Alexandrië en JavaWESTLAND. pass 10 nam. Boa Vista naar Rio; de Ja neiro; WINTERSWIJK; pass Jo Gibral tar naar Huelva.- .- IJSSEL- .10 nam te Belize (Hondu ras). .ZUIDERKRUIS verwacht 11 de" Ga lapagos Eilanden te .passeren naar Par peete.' - ZAAN 8 v. Kalix n. Zaandam. ri 1-V'v:Konte. Vaart;-/' -/v:: ADM. DE RUYTER-9 te Rostock; AL-' PHA 10 te Kopenhagen; ARAK 12 te Liverpool verw; ABRO 10 te A'dam; ARY SCHEFFER 8 v.Casablancan. Carthagena. i- BIRMINGHAM 10 te Letth; BETA '9 te Huelva: BRANDARIS li te. Rostock verw; BERNISSE pass. 9 Beachy Head: n. Barry; BREE-HELLE 10 te Antwer pen; BILl) S- pass. 10 -Finisterre n. Lis- sabon; -BBRNINA 9te-Parijs-, BETTY :B v. Mazagan;h'.- La.palllca; BIANCA 10 te Nemours. -- CORNELIA B. 12 te - Hamina verfv,; CORNELIA B. H 10 te Bordeaux; CO RONA 10 v. Antwerpen naar Ipswich/ (Advertentie'l.'M.) ROOK- KnTEH COOLHAVEN 10 te Duinkerken; CA LAND.-10 té'Rocftefort; CRESCENDO XI te.Hull verw.; CITADEL 8 te Visby. DA CAPO 8'te Dakar;. DENEB -10 v. Londen naar Gothenburg; DEFA 11 te Malmö verw.; DOMBURGH _pass.r 10 Finisterre haar Casablanca; DAJR BOHMEB. 8 te Livorno 20te A'dam verw.; DENT 12 te Gothenburg verw;; DEO FAVENTE :9 van La Pallice .12 te -A'dam verw.- - EBEN.HAEZER 9 te Kingslynn; ER--. NA 9 nam/ te Kirkcaldy; ELJO pass.,, 10 Spiekeroog naar Port Talbot; ECHO 10 te A'dam; ELMA 10. van Kalmar n. Nederland. FRAM ,0 te Boston L.; FRANKA 10 te Rouaan: Fr At 9 te-Londen. GAASTERLAND 9 te Kingsiyrsn; GEEST BODEWES 8 van Marseille n, Casablanca. - HEBE- NOBEL 8 te Grangemouth; HOUTMAN 8 te. Stuer/ HOC VINXES 10 te Londen; HASKERLAND 9 te Goo- le; KENRICA. 13 's avonds te Brldgc- wood verw.;-HENRICA B/'3 té Kotka HAST TV" 9 van Vlissingen n. Kopen hagen; HAST I- S van Bordeau> naar Londen; HAST. Hl 10. te Rouaan; HAST 8 te -Hamburfi,. IMPORT pass 10 Finisterre- naar Lis sabon; IBIS. iD van IJmuiden n. Skel- leftea. -j-- --"./ri v» JOKURA9 te A'dam; JACOB OOR BURG 9 van Requejada haar/ Antwer pen; JOZINA pass 10 Gibraltar naar Yarmouth; JULIA MARY 9 te Fowey; JAVA 9 te Zaandam; JACOBA CATHA- KINA q van Lowestoft n. Rouaan.; KEMPHAAN 10 te Belfast; KON. JULIANA -pass, 10 Finisterre naar de Humber: 'KONINGSHAVEN 8 van Ma- zagan n. Hamburg; KEIZERSGRACHT 12 te Abo verw. LUCAS BÓLS I 10 te Plymouth; LY RA 9 te Londen; LIES pass. 10 Trelle- borg n.West Harüepool;LARIX 9 te Zaandam. - - - MADZY B van -Londen' naar Zwe den; MAARTJE 9- te -Montrose; MAR- GARETHA 9 te Rostock; MAYMERE n. Genua 10 te Gibraltar; MATAR N. 10 te Hamburg: MARNE pass. 10 KieL naar Stockholm; MARKELO pass- 10 Kreta ti. Bordeaux en A'dam: MERAK N. 9 v. Lbctudy naar Casablanca; MARA THON TI te Newcastle 'verw.; MIZAR N. 8 tc Gothönburg. NEZO 9 te RostOCk; NIMROD 10 te Manchester;. NASSAUHAVEN 9 v.; Vlis singen 11 te Kjoge verw; NIEUWLAND 10 te Grangemouth; NOTTINGHAM 9 te Delfzijl; NETTIE 8 te Bordeaux. ORANJEPOLDER 9 te-Londen/OISE te Boston- PRINSENGRACHT 12 té'Kotka verw; PONTO pass. 9 Bomholm ri.. Yxpila; PONZA pass. 10 Bomhqlm naar Zaan dam.--":^ *v 'i:v/. .--•■l'4 RUJA-9 te Londen. ROELF 10 te-Ko penhagen.- RAPID 7 v. Rouaan n. parijs; REMMERT 8 v. Antwerpen, n.- Oporto. SAMBRE 10 v. Rouaan n..Parijs; SO- BAT 9 te Londen; SERVUS 10 rié Parf, SWALLOW TO.rite- Bordeaux:; SÏLVA- PLANA/lü-.ïe 'Kopenhagen/'SANDETTIE 10'te A'dam; SHAMROCK-.lO te-Boston Lr, SPOLANDA 12/13te' Bayonna verw;. SPURT .10 te Raumo; SULVRETTA 11 te Aarhuus verw.- TEUBUS S te A'dara; TEXEL 10 te -Hamburg: TROMPENBURG!!19 te Hamburg TIMC, 9 te Londen;' TEMPO 12 ham., te SoIvesLorg verw.;. TIMQR 9 -te Pcole- TRUDE K. 9 hij Kalmar: •ten anker; -TSXELSTROOM 11 vm. te. A'dam. venv.; TEUN A lo te Londen. VAN--GELDER 8 van Tliddlesbro n. Norrèsundby: VAN BRAKEL 8 tc Kot- ka: VENUS 9 te Londen: VKENBURGH- 10 te Aberdeen; VINDICAT' ATQUE! POLIT 12 .te Garston verw.; VIVO. 10 te Lomma;VlRGO pass/10 Brunsbuttel -naar 'Aberdeen/-v.V WOLANDA9-,te Stockholm"WEGRO 9rie Norrkopinat WESTERDOK 9 te Londen!' WOTA 10 'te Rostock-/:WEE- BOLd BOHMER; pasé 10 Kaap 'de 'G'ata 12 te "Barcelona, verw.; WIM lo ts Par; wjLHELMJNE-:.'9 ie Sharpness/. WIL LEM BARENDSZ 9 te Bordeaux. Tankvaart' ANTONIA 10 te Bangkok; ADINDA 11 te Saigon verw.; AGATHA 9 te Pladjoe; ALDEGONDA 9 te Bangkok, CALTEX UTRECHT 10 vm v. Sidon te Pémis; CALTEX NEDERLAND 10 nam. v. Sidon te Pemls verw.; CALTEX PER NIS pass. 9 nam. Ouessant b. Sidon; CISTULA 13 té Abidjan verw.; CALTEX DELFT pass. 10: vm Malta n.(Pemls/ CALTEX LEIDEN n. Pemls pass. - '10' Noordelijk van Benghazi: CALTEX. THE HAGUE n. Sidon IQ nam. bij Kreta; CHAMA pass. 9 Majorca n.. Spezia; CLA- VELLA pass. 9 Soerabaja n: Melbourne; cleodora pass. 10 Land's End 11 te Stanlow verw. CORYDA 10 v, Purfleet te Schiedam; CALTEX NEDERLAND 11 .vm. 9 uur te Pernis venv. (Nader bericht).ri, DUIVENDRECHT 10 vm. te Londen,- ERINNA 9 v. Aomori n. Singapore. FELIPES 10 te Saigon. GADILA pass;., 9 Car dweil n. Nieuw Zeeland. - INGEBORG 8 v. Helsinki n. A'-dam. LEENDERT B, .pass. 9 Casquets 11 te Nante? venv. MATTHEW 10'te Middlesbro; MAR- CELLA nasa.. 9: Texel n. Gothenburg; MAL VINA n. Kaapstad en Buenos Ayres- pass. 10 dwars van Durban1MARISA pass. 10 Timor Laut n. Sydney;. MTTRA pass. 10 Kaap Bon nCuracaoMALE A pass. 10 Brisbane n. Sydney; METULA pass. 10 de Dahlaé EU. (Rode Zeel n. Bombay; MIHZA n. Port Said/pass. 10 Noordelijk van: Benghazi, v 1 OMALA 10 té 9tbfi?p0re: OVULA pass, 10 vm.Kaap <le Gata n.'PemU.ri PAULA 10'te Bangkok; PERNA pass. 10 Perim'n. MombaBsa. ROTULA verwacht 11 Fernando^/No-, ronha te passeren n.- Curasao, --ri SUNETTA -pass. 9 Fortalezajiiaar; Phl-: ■ladelphia. SL1EDRECHT h. Cochin 10-t» Port Said; STANVAC BENAKAT 10 te Soengei Gerang. STANVAC PENDOPO 11 - te Saengci. Gerong verw.-, sauolna 9 te Soerabaja-,ri ri v TIBIA 10 te< Élnswarden; TANKHA VEN in. 9 te Tandjong Oeb&n. WOENSDRECHT pnsG.'lO 'vm,. Tlores (Azoren) n. Curasao. Buitenlaads&; schépen op weg v naar Rotterdam ri'',vri v-- cAR^ENA^vT"' J^arvUc'^i vm.' verw. V DABAIBE Vi New/ CasÜe 11 vin 4 il. verw. (N.BK.). .ri .'EGEE^v.' Ro uaan -10 verw/ (Mulleit) ÉLS BETH WIARDS v.-Hampton Road* 14 venv. (Bergtraship); ,ENSENADA 7. Noordzee 14vm G uur: verw. j /BERIEDEN v.:-:Noordzeé-„/l3, verw.: FAIR WATER v. Rouaan 12 verw.-(MuL. ler)FENJArV. Mena al ,'Abmadi llr nam 6 uur.'verw. GREAT CITY v. Australië - 15 verw. "(Lenders)- GREAT. -HOPE'V. Bilbao 11 -verw,Muller)GRIESHEIM y./Narvik -i-ll vVerw.. (Güdkérk) GRETH V. Kfisti- nested 13 verw.(Bergtraship). ri„ .HERALD SCHRODER V.:Noordzee 10 nam. 8, uur „verw./ HOLSTEIN van Noördzee'16 vrn: verw.;HARTLEPOOL v- Lulea1'13*: verw.r HELFRID' v.' Iggc- sund 13 verw. (Oudkark); HARMATRIS v.-Lulé-i 10-/.Yerw.;; (Oudkerk). v IRAN. yan.Spanje H,n.am 5 uur, verw. Eurovracht j JCIAS. v- ,-VjlariCOs. A2 verw. (Muller). ',t jOH.: ;GORTHON v. Puerto .Barrfos 10 nam- verw. (Muller). 7 KOREA van Japan via Antwerpen para rfo Gibraltar 16 veivv. .v;/.>S 'ri-'LA SALT,F V, Newport News 14 vm 10 uur verw. (Runrfman). 1 MATANIA: v- Londen 32 verw (Gen. 'SteaoiLv,.-: NOREG v. Svartvik 10 verw. (Oud- kerk). - - PBRYNfi v.- IJmuiden 12 verw/ (Mul- Ter)PERÖ DE ALENQUER vi UssabOn 10 te Antwerpen, (Kersten Hunik); PORTSLADE van Seaham 10 verw. (In- tertransp.).'.' - - --;r -RAJAH van Liverpool 1L verw. (Gen.. Steam). ?*v ri" v SANTO-DOMINGO van Huelva 11.vm verw.; SEA CORONET van Norfolk 13 vin 5 uur verw.(Ruys),SEABRAVE. v. Noordzee 12-13 verw.; SKAGERN van 'Luléa 'll-verw.'- :"-/"• -'•/ TAD DEL. van ampton Roada 14. verw. (Muller); THISBE v. Rouaan 10 verw. (Muller). Slcepvaart ATLANTIS pass 9 ide Dardanéllea n. Genua. BLANKENBURG mei bak naar Rot terdam pass 9 Finisterre; ELIS pass. 10 vm Ouessant. KUM3ER n. Suez pass. 9 de Zebayer Eilanden (Rode Zee). MAAS met motorschip 9 te Ger.t, sleepboot was 10' te Hoek van Hol land/' ri_- RODE ZEE met'.stóomsehlp Vincent nri Liverpool 9 op150 mUl/West Yan Minikoy. ri-.':- ri'ri- SCHELDE met drie bakken 10 wan Sheemera n. R'daR^i,,v:- -,'ri-j-;(i-f," THAMES met kruiser,-10; te FerroL TYNE met baggermolen en twee bak. kén naar Callao-9 np;?6O0 mfjl ^.Z.TV. van -Madéira£lri-ri WITTE' ZEE met drie Pontons naar Duala pass 9,.Eddystone./- ZWARTE ZEE niét 'drie korvetten, n. Hamburg 9 opMOO mijl West vanSt. Lucia. ri RIJNWATERSTANDEN Trier 125 —9; Rheinfelden 25S Breisach. 213 -~17i Strassburg 284 24; Maxau "440+3; Mannhéim 315 4-10/ Malnz 280 +3; Blngen 185 1; ri Caub 200 1; .Coblenz; 205 ^-4; K«lh 177 —10; Ruhrort 386ri^8Botrn 176 —6; Dussel- dorf '299 11; Wesel 361 7;riEkrnhericlt 303 4; Plochingen 127—30; Stelnbacb 108 'ir-S;"/ Lobith'.-fiö 1 -L3Nijmegen -771 7; Arnhem 777 6; Eefdë 209 4; De venter 205 4; Monsln 5550 -1-10.-' Visen 5007 -43:'Borgharen 397S —13/ BeLEeld. 1080 —35; Grave '462 —16. Minste'waterhoogten. - Pannerden— Heveadorp 250; Heveadorp—Vrees^vak 230; Ussel boven Eefde 245. - 2(( WAARNEMINGEN i Luchtdruk DlriO; Wiitcri.:O.Z.O.ri 3 S Temperatuur 17.4; Max. temp. 21.8 (gis termiddag 8 uur); Min. temp.rl5i (he denochtend 8.40 uur). Weersgesteldheid Onbewolkt. 1 -i; vVAARWATERXHEPTEN iJsseikbjj-Heveadorp '2^';ri'HévQad< -Wijk bU D. 240; W«k bij D.-Vreënw 230;, IJsselkop-Doesburg 233; Doesburg -Zutphen 255; ;Éat|)hen.-Eefdo 370:' Ara- - li Sept Hoog water te Rotterdam tij 12-30. 2e tü r EN 2-4 ACHTERSTAND mAAR VICTORIA WAS, NU BEN HE«BOR£Im PLOOS f KEKÖP KSeR SCHUDDE RICK □ch De ACTIEVE 6T0P TOSTEKDE. HET GUDEIENDE VtRwhL VAN ZICH AF), DE SATURNUS-VE£TU*Sri; OH OH' ue HEB *H IqTQSCNIATEN vftAl.uer was SsCMra UlTSTEUVAN EXECUTIE/ri. Wordt morgen'-vervolga. Droog leer. rixnpclc cn gaat baratén.: Poets daarom ook <le zijkanten .zorgvuldig met Erdal. Dan. „voeden" "edele was5oorten' h'et leer-en - bHjft bet soepel, sterk en barstvrïj I Een dagelijkse Erdal beurtboude Utv kostbare schoenen steeds glanzend nieuw jPoets en spaar .met Erdal! Verkrijgbaar in de; kleuren zwart, donker-, middelm licht bruin, wit en oxbibód. GROTE DOOS - 28 CENT E. 456 S. 'f 'ri ■-/■. -/ -ri' - U '/ri van succes. "(L verzekerd zijn Alle kiosken in plaatst dan een s•-.■ - in Rotterdam. ri nevien KOERIERSTER/.. Koeriersters dan. .y ri ri;:ri'-. ri-ri i - te) Gevraagd voor-dlreoto indicn^ttredtagriri :ri Aanmelden; Fabriek van Chocolade, en. Suikerwerkeny- G. ENGELBRACHT ,ZN, -V-'ririri V,':" Polderstraat 10,Hotterdam-ZuldririD/") ri MAISON MOSSEL CJaG5' de Vrieselaan 101 - ri Te], 31479 a f vraagt: rile-- iOameaJsapper (s'fcer) 2e Danjèsl»pper(steir) evèntaëel- noodbüipji DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG rif.® 'l-ri V ririri?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7