MHM1 BELANGRIJK! ■- - I I 'ii DE REGENBOOLiSERlËlHf] SfSSsïS alzlehxcs Johannes ouwerling KUNSTGEBITTEN VERLOÏiliGSRfNGEN LUXE. LEIDEN De Nederlandsche Staalindustrie DE LEIDSCHE ONDERWIJSINSTELLINGEN JONG LEIDER(STER) ffl - llÉt® lUii i IS® i. DE .Actuele Sportnieuws ÊS GOEDKOPE boeken in DURF lijden! 12 idolen van bekende'auteurs 'voor slechtsjf j.-■■ «boodenin halflinnen banden, betaalbaar met 2.50 (of méér/.: per maand, Deze week inschrijving INSTITUUT XUMIDA" f HERLAERSTR, 10a 1 INSTITUUT „CUMIDA" MIDDENSTANDS DIPLOMA BOEKHOUDEN INSTITUUT „CUMIDA' FRANS, ENGELS, DUITS EMIGRANTEN OPLEIDING HERLAERSTRAAT 10a PHILISHAVE" IVOOR, PHILIPS f 6.- terug- f 4.- terug (Maar het blijft er niet liggen KOERIERSTERS GEHEIM oTZEESTER' FAMILIEBERICHTEN Maandag 10 September 1951 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze ^hartelijke dank aan familie, •vrienden, buren, de directie van. de <je kapitein" en bemanning van, het nis. Daler- dök, Fa. v. Olffen te OveiscPle en de Fa. Bomkamp voor de hulp en bet medeleven betoond bij net .ongeluk, onze zoon en broeder overkomen. Dit aller naam: A. 8. OITWKRLING, Hoogl&ndstr. 40. R'dam l ADVERTENTIES Ineen; UUR klaar Claea de Vrleselaan 21 b nieuwa modellen Zijn iwegloos gesmeed. Specuuil fiard goud en kunnen altijd groter ei» kleiner worden gemaakt. DE RING VQQR UW LEVEN N.V, Consfructiewerkplaatsen en Werkluigenfabriek KEILEWEG 40 - ROTTERDAM-W vraagt:, electrische lassers aanbouwers constructiewerk boorders constructiewerk sjouwers aankomende stalen-ramen-bankwerkers halfwas-draaiers Aanmelden bij de portier. I" b'ina 30 jar«» werden vele honderdduizenden opgeleid Bevoegde leraren met ervaring In schriftelijk onderwijzen Opleidingen voor erkende examens en liefhebberij-studies Meer dan 300 cursussen waaruit bieronder een kleine keuze ^ktnWigl»maBo.kl>c.vdm T,ton: N«l„ Fn..v Ouin. Mod.-. Kop-, Fi™r«.lw,n d'-'l 'B'dï'l!"" m'1' to'" Ooooriüof-. Illuiirulrl- Vnj Soacapr. dipi. 6edr. adm. Malêii. Utt|n- Handclicorr. tokenen en Schilderen Ane- M.O. Hendclswetenschap. A. Hoofdcorrojpond. L.O:- en tomie. Tekenen LO. Eoleur. MC?"f™o™e B"5aZn ^-O.-ekecn. Tixl-enLeteark. Redameick." Recltme-asjiec Lj economie. 8eor.econ. enz. v.Ernijr. |ournaf.Gymn. Sch^ontehr. Ameo-fotos-mfwi Oecïfotechn. Mdiotechniek H.éLS., MULO. Alg.Oncwikk. Drogi«. Dame^enKindeTkT Bchjwkunde. VVaterbouwk. Onderw.- en Hoofdekt.Psych. Mod?Keukenen Huhhc^dine Autoteehn.Werktuijbouwli. Muziek!.Kuruc..Muxiekeeich. v'"-. - - d,nf Wiïfc^ Natuurtc.ScheikundB. PoL-dipU Schaken. Dammen - Muxiekzesch. Zuivel-, Vceteel,-. PloTm^e- Land-en Tuinboowcurtunen GRATIS PROSPECTUS: J. de Wiltjtr. 670—677 Leiden <N«<j«rl) F Herenconfectiebedrijf in bet Westea des lands';heeft .vacant de Junctie van Gegadigden moeten in staat zijn duidelijke en /vakkundigeinstructies te geven. Voor, goede. geroutineerde kracht prettige,- Interessante, werkkring tegen aantrekkelijke Balariëring. v - Brieven. öëti.v<énnéldin.g van: opleiding. :levéns- loop ën tegenwoordige functie onder Nr.7800. Adv. Bur. Jan G. Verheul Co., N.Z. Vöorbur.g- :wal '286. Amsterdam-C. Abonneert U door onderstaande bon in te jenden aan ons adres: SCHEDAMSEVEST 42 ROTTERDAM BON v Ondergetekende: Adres: Woonplaats: "wenst rich te abonneren op „HET ROTTERDAMSCH PAROOL" .-.sis kwartaalabónné a f 5.15*) a!s weeitabonné a 0.40 Gedurende één week gratis op proef. Doorbak-li wit niet gewenst wordt. ":-p5iSc||ê I -./-'Ba'besta (ontspanningslectuur, voor L^_J de laagste pr(ja. y y iriif'sw.formaat der boeten U4 x 19% cm /'iriCRéter jHawson, ,',H«Bloedrode,- Hoefijzer" 276 blz. E.' Brent,:Sy? „Vonnlehtig Behandolon" 258 ■4-1y/.Tirrnpjïl'MllKiiit' do Maixeava)" 220 n :,»2lA.''-TfifflAJ.Mi: J'nrJ ,i ..Ceen prraDJflg' AIfllébllBft'> 218 ï:;;BrS^dnéï' Horter, ,.G«9aar" i Ijq 208 'Z': 228 ^7»^ veruch rikkïnjr'348 :SilO^J|.dè^neralr,::^v;;'.»Het' gri>erie -.«ios -van "Hl?;:Fü:da SlhclaikïCc SverhardaB,vi>a» t»p". 264 SEDsatoflrieï?vaat;öe^GEHELE SERlEi -FRANCO levering. $I>uidelGlc iopkeven FiWat '.trien' per^maajïcl;; wen at te - b e talen. pïen verwrldeibU beatellinJT V,Regenboop Parool';. të, l a„d O. J. ORAAtJU y - - mix^szméM: IGS, AmsteriJam Cnatrain, ^TatofóéftlfiWtojr--. roBtglrot48605 Gem. Giro G. ZOZV Te koop aangeboden van particulier aan particulier z.g.a-n, OPEL KAFTEIN y 1350; 17.000 km gelopen, m. stnur- schakeling, rolhoes en tem peratuurmeter. Schiedam voor 5 uur tel. 68827 of 66674. Na 5 uur 69827. SCALA, DEH HAAG Red|e/s MILLOEN-DOILAR SHOW .Iédere avond8 uur. Zondag enWoeoriag 2.30 ui malinée Bespieekt Uw 'p!aalsen 'dagelijldT:. van 10 uïaE, leMl77.14. Yoor 'i eerfl in Nederland. Geprolongeerd Lm. 30 September. voor onderstaande cursussen van1 is.UITSLUITEND san ons BUREAU Zijitreet Noordilngel t/o Gerechtsgebouw KORTE EN DEGELIJKE OPLEIDING VOOR T EERSTVOLGEND MIDDENSTANDSEXAMEN Lessen uitsluitend door bevoegde en ervaren leraren des'avonds van 7-10 uur, 1 x per week, aanvang September. De léssen worden gegeven in de volgende scholen: 'jH.B.S. Hofittdeiirart, RotUrdam-W. Afrika a ndcrplsl n R&itardam-Z. ÏH.S.S. WMta de WHHjtr. Ratterdam-C ^H.B.5. Eergxlngel Rottardam-N. - Schoei IJsdubitrut Rotierdam-0.1- i' T PRACTIJKDIPLOMA OpIaidinQ voor hot aisodatla-axomaR. Lasten dat avendi van 7 tot 10 uur, 1 x per. waak. Aanvang Septambar Dalastanwcrdangegevenlnbovangan.tcholaii IN ALLE DELEN VAN DE STAD VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN Opleiding voor de prsctljkazamans SPREEKVAARDIG HEID (ConVarJ«tledlploma) an HANDELSCORRES PONDENTIE. Aanvang Saptembar 1 xpsrweiL Da lassen worden gegeven In bovengenoemd# scheten IN ALLE DELEN VAN D6 STAD Inlichtingen en inschrijving voor alle boven staande cursuisen, uitslüilend mondeling van a.s. Maandag t/m Vrijdag des avonds van 7-10 uur, aan het administratie-adres: U kunt slechts tijdelijk profiteren van de uniek: gelegenheid, om op zeer voordelige wijze in het bezit te komen van een Philips electrisch droog- scheerapparaat. Koop nu een het meest ideale droogscheerappara.it van deze tijd. Bij aankoop van een „PHILISHAVE" IVOOR, prijs f 47. ontvangt u voor een oud Philips droogscheerapparaac: of voor een ander merk electrisch droogscheerapparaat: of voor een gebruikt scheermes (gewoon mes of veiligheids apparaat) en scheerkwast: Per „PHILISHAVE" IVOOR kan slechts één van de g noemde artikelen worden'ingeleverd. U kunt bij uw eigen handelaar kopen, die de boven staande vergoeding direct met u verrekent. Ingeleverde apparaten behoeven niet te functionneren, maar moeten compleet zijn. Té koop gevraagd"] koop gevr. net gedragen schoenen. Alle soorten, elke hoeveelheid. Br. end, no, 5004 bur. van dit blad. Hand- of trapnaaUnachtne, eiken linnenkast, -2 pers, op- klapbed, 2 fauteuils, 4 stoelen, tafel, en div. ander huisraad. Tenwolde, Werkhoefstraat 11a, tel. 38339. Gerepatrieerden.Wij kó' peperkorrels tegen de loogste pr. Spec, in alle soor ten specerijen. G. S. Spaan, Crooswijkseweg 176. Te ber. m. lijn 10 en 15. Tel. 27723. Te koop aangeb. Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok, het uurwerk met wijzers koopt U voor f8,75, Geveke, Nieuwe Binnenweg 355. Telefoon 33835, zltsbankcn, uitschulfbaa'r tot pers. bed 1B5,-r. f 120.—. 160,—, T 190,— enz, ,;De Spe-" dalist". Burg.Roosstraat <bij Zwart Janstraat).. Voor eiken-, benken- en vu renhout triplex, boards, hét vóórdeligste adres: H.' J. Tam- minga, Gr. Visserijstraat 14-16, tel. 37730.: Vvi.; Gemakkelijke 1 betaling. L De enige 3-zitsbank met'ingebouwd veren bed: Meubelen, karpet ten. „Hovi", Witte de With- straat 17, Tel, -22399. Een. z.g.aji. Engelse kinder wagen te koop aangeboden. Mevr. Bakkes, Noorderhavcn- kade 60, tel. 46702. en.,; HET *731 1731. De zeester zetfe.er wat meer vaart ïr», maar boven het water en ik deed hetzelfde en.keek toe. Sinister bleef het wonderding volgen, hij had nergens „Da's boffen/,', murmelde ik, terwijl ik naar, het stamp- anders ogèn voor. „Het werkt reusachtig," mompelde volle strand keek; „Dit is.de badplaats waar ik mn ik op een veilige afstand: „We zijn al een heel eindvacantie wilde doorbrengen en waar mijn hotelletje uit AtlasijT':, v/eg en daar zal Ncptunus ondertussen stapS. We treffen het, net is pracht weer en het we- wel orde c; J-?nken stelïen. Als nu ck-ze meneer melt van de badgasten Nu kan de voorstelling be- iig de Oceaan uifgeloodstus, heb ik mijn erk ié r gmnen 10 was hel >r ster In zijn vreemde kledij gedaan! Ik geloof,-, datwe de kust beginnen, fe na- -uit het waïeropgedoken bleef .niet lang. onopgemerkt. deren, ik voet'de strammer van de branding en de „Kijk eens!", riep een jongetje met sproeten: „Moedert sier gaaf naai toi,enf dot kan niet missen. Over een Daarl D>k venll Hij heeft een Sir.terklacspakje aan paar minuten hebbc-'- ve het spel gewonnen .4 hïhv v/ct een grapjas He broer, mag ik die jas eens moet alleen nog zorgen, dat Sinister niet terugkeert- van je lenen?" Nieuwsgierig-kwamen de mensen;dich- naar Allanus als de xeesier zijn krachl verleren heeft, lerbsj en wezen naar do eter, Sinister die uit zifn vor- Opgelet, we lijn er!" De zeester bereikte de opper-, dovtng ontwaakt was en bleek van schrik in de kabr vlakte/ Sinister-— als trouwe volgeling dook kletsnatbelendé golfjes stond uit te druipen: Onbegrijpelijk, maar wij verko pen een old finish huiskamer mét groot dressoir en schuif tafel voor t £99.—, f .399.—, f 459.èn 479.— met club fauteuils. 't Meubelhuis, West. Kruiskade 5 (tegenoverAre- aa). OnbegrUpeliJkl! Nergens goed koper!: zware geheel draaiba re rooktafels mét varllchting en chroom garnituur nu slechts f. 33.58. :.*t. Meubelhuis,. West Kruiskade 5 (tegenover, (Are- nai). Gemakkelijke betaling. Meube len, 3-zitsslaapbanken.: bedden, dekens; tapijten, kleding. N.V. Mij. Dé Pool., Rochussenstraat 54—56 tel. 2B891. Bentiiicklaan 10—12 (Blijdorp).-- Slaapbanken. Van 3-zitabank tn één handbeweging tot 2-pers bed. 120x190 cm„ met berg ruimte voor kussens en dekens Prijs vanaf f 135.-—Rietveld. Essen burgstraat 34. Ford, Taunus,'1950 te koop. in staat van nieuw, l ,op 14. Des kundig onderzoek toegestaan. Genegen'grotéréfwagen iri të ruilen., Jan Sonjcstraat34 a. Te huur zi~"èr chauffeur 4- pers. Fiat en Skoda's Fordson bestelwagen 1950 3D0 kg. Jans- sens Sneïlinckstraat; G a. - 'Hulpmotoren .uit; voorraadz. zoi 'ala .,,Mobylette", '„Te-Ha";(de R.T.)en Cyclemaster bfj C'. P. de Jong. Hoevestraat 35 (bij Walenburgerweg)tel; 44869. Auto's zonder chauffeur. Bin nen- en buitenland. Uitsluitend naoorlogs materiaal. Billijke tarieven. Molenaars, Anna Paulownastraat 62. tel. 30525— 84407. MetT, van Rossen, Schiekade 117 vraagt voor direct flinke dienstbode voor de dag, een voudig kunnende koken. Meer dere hulp aanwesrfg."Tel. 42073. Lessen Muziekonderwijs, les op alle instrumenten v.a., 3.50, per mnd. .'ihstr, op gem. voorw. .Mathlplein 2i;/;a-, Spreekuur Dinsdag 79 uur. Hawaiian guitaar. Ten,; accor- dconlesscn f 4v— p.w. met gra tis gebruik van instrumenten. A. Switsen, Claes de Vrieselaan 15 b. 'r/r/Ti Tekoop, Ogar (Jawatwin) in prima ^taat. Van der Wou den. Bollenland 25, R'dam-Z. Radio en Gramöfoon» Te koop: electr, radio-giamo- fooncomblnatie in pracht no tenhouten salonkast. 80x95x45, in g. st. W, van Huizen, Dirk Hoffstraat 25 a, R'dam-W. Na 18"/üur. Muziekinstrumenten Sterk verlaagde prijzen in onzé gehele meubelafdeling. Komt u eens kijken? Vrij te bezich tigen.-. De tramlijnen 4, ;11 er> 16 brengen u naar .Jle Meubel beurs", Grote Visserijstraat 8- 10, Rotterdam. Complete huiskamers; enkele stuks modelkamers van f 1050 f 795.—. van 975.— nu 725.van 825.— nu I G95.-, van 7 695.— nu /495.—Komt zien en overtuigt IJ. „De Meu belbeurs". Grote Visserijstraat 8—10, Tel. 38763;-. 'Dames, een chique hoedje v. 2.50. Uw. oude vllthoed ver vormd. Ruime keuze., nieuw-, ste modellen: ook. modellen voor oudere dames. Nwe Binr nenweg 59 a. - Nieuwe accordeons v,a, f 57.50. Guitaren f 39.75. mandolines f 37.50, banjo'a f 45,—, gramo- roonplaten. Simonis, Beyer- landselaan' 29. Tel. 71160 Dorps-, 'weg 32, Charlois.Telef. 76493. Lange'Hilleweg 13. Telef, 74301 Franse stnüleplano, in prima staat," Bevragen bij Schrovers, Gaffelstraat 59 b. Te huur gevraagd Jongeman, studerend, zoekt kosthuis, eigen kamer. Brie ven met prijsopgave; ond. HO. 1695 bur. van dit blad. Te huur aangebodeni;| Pr; rookfaot. 45.—, haard- faut.:iy.a. 22^0, V old- finish bdekenk: 45.—,4 clubjes i 260.—.1, v. Hebberen. Boom- gaardstraat 36 kl. 2. Inmaakpottcn ,3.G( grote 7.50,weckflessen met ring 37" ct.. keukenstellen '(24-dlg) f65.98, zinken emmers 7 2.98, nesteri schalen 3^5. „Kat"- ëmaille 25 petkorting (2e keusWaskuipen 15.—. Trap leren,- 'strijkplanken, teilen; wasketels enz. Vos, Zwaans hals 309. - V Zeemlappen tegen. fabrleksprU zen. Voor elke beurs- hebben wij een zeemlap: 98 ct/./ 1.18; t -1.65, i 1.98. 7 2^8. f 3.98," 4.98r 5.50 en 6.50. Vos, Zwaanshals 309. Nieuwe Nationaal, snelwegers, klokschalen en vleessnü ma chi nes vertegenw, -Dè Hoogé, Oude Raadhulslaan 51,JVdara. (N,), tel. 45435; '"-'.Vaartuigen'. .j| Te -koop Ijzer motorbootje, van 14 tot 18- p,k. In; prima staat voor s werk of plezier. Lengte én;breedte' 1.75 m. Telef. 45021. 'r .1 ,Y-,-. Auto's, Motoren en Rijwielen C/ Hij wlelenS'.-S'port,! tour, ;i ballon, van t, 3.— per week af. Zonder vooruitbetaling. Radio Boons, Stadhoudersweg ;17, tel, 4835% Aangeboden: - gemeubileerde zit-slaapkamer per --1* "■'Oct;," mooie stand Blijdorp,: "zonder pens,, bij 'alleenwonende, dame voor een dame b.b.h.h. Telef. 46019,pyj j PersoneeJ aangeb- Jongeman, 20 jaar, einddipl. HJ8.S/A, zoekt werk tot .half November. T. T, v. Reèüwijk, Oranjelaan J8b, te]. 28441. Personeel gevraagd Colporteurs encolportrices gevr. voor damesweekblad ;MargrIet" Adres. Rechtertctte." kade,. 13a,. R'dam. Gevr- strljkstors en nette meis jes.'voor pers- én mangelka mer.'; StoomwasserJJ Streevelaar Raephorststraat 85. Net meisje gevraagd vóór de dag:'Vlasman; Mijndert Hobbc- malaan 9, R'dam,. tel; 21791; Zelf st: dienstmeisje gevr., bo- 20 jaar, v^.g.v. 1 midd. en weekendATijgezin - 2 pers. Mevr.' van Huisteyn,- B. DorpS- Etraat 1, tel., 4ü48l. Engels. Opleiding praktjjkexa- mens Conversatie, ens. Dag-en. avondlessen. Overdag ook aan. huis. Houtman Bergseiaan 368 d tel. 41767.y Huwelijk Dame, 37 jaar, vlotte verschij ning. zakenvrouw, eigen. Vwo ning, wenst kennismaking.'met dito heer. Br. ond, no. 1694 bur. van dit blad. I Woningruil - j le étage Noordsinsel kamers ens. keuken, kl. veranda; vrije binnengang iS zolder;voor liefst kleiiiér huls f 34.50 per mnd. Br. ood, 'no. 7124 bur. y;: d. bh Vrij bovenhuis, best. uit ïtatner en:.'(suite, drie zolderkamers; ruilen' voor benedenhuis, liefst groter. Br. ond. no. 7125 -bur, van dit blad, - Vrij huis in Viaardtngen; /bev. :3 k., gr., keuken, gr. tuin, ste nen loodsje 4.50 per w. yoor ben.woning. in Rotterdam Lof Schiedam, Klippei, Eleonorastr. 34, Vlaardingen, r": j Ben.woning, Valkeniersweg;/ 2 k., keuk. en tuin,' in ruil yoor huis met. een k. meer: Liefst Zuid. Br. nó. 1693bury van dit blad. ■."•■•"-''-"-"".'••-i1:/ Diversen Wat', iwordt/dlé matras -dunl Da's waar ook even ,34739..bel len „De Beddenfabrikant!'.:Nw. Binnenweg 194. In één dag voor Jaren klaar. Java-kapofc. prima' damasty-"'; '/y:/' Direct •r/"(stoffeerder./ Over- trékken> 2 fautiV;4; stoelen.1, stofr leerdoek vanaf 7 40,—Molen dijk. Boczemslngel 1 '48„'; Tel. 25565 <hk-;Boezemstr.)Scöok- landsestraat 26:c.l. Klnderledikanteh blank--/: 14i90.' gelakt 22^0. tonmadellen' ge- lakt 7 37,50; -kindercommódes. blank J 31,50, gelakt 39,50. met 3 laden, kast enuitschuif ge hakt. 7. ;40,—;: ómbouwkasten 1' 17,50, kinderboxen, stoeltjes tafels 750, 'v sl b ap kaniétstae 1 i 7.50, tafel 11^0; volop,mas sief eiken kasten 3-deurs, ook blank of old Lnish :169,—,;.Bij- passende: .ledikanten 79,50/AU les eigen'fabrikaat. 30 %':goéd- koper. Gebr. Bos;. SamyMUUpr-, straat 9-a-b-c, Telefoon,'.36811. Gevr.iit klein: gezin :inc. bene denhuis' Blijdorp: flink ölenstL meisje .v/*: d;Cen> n,; in staat zelfst. te kunnen werken. Aanl melden' alvorens telefonische Gevr.' ervaren huisnaaister vuór -nieuw: 5 en-;verstelwerk, Mevr/ Schors, Straatweg 30 b, tel.- 49512.,-: yy;; Fllhk: meisje gevraagd^als hulp in de huishouding .van8—5 u- .'s Zondags /vrij. Aanmelden hedenavond van;;7^-9 utiri Strooband, v, d.fifeydestraati 48 bi;/; Uw matras of ledikant verma ken -wij tót opkiapbed df kan- telopklèpbed. Vraagt prijs-" Yap Oudheüsden/ Eedden- :cn!JdeuV belhuis .Jdéaal", Goudseplèin hoek "v.-• d.' Werffstraat.,.y.tell Waardebon f L50.''Voor .'eën.-be- tere (Permanent.J Maison/Hele- ne vanaf f :6—Oliebehande ling i 7,50. Op vertoon-van, de- zei- advertentie ,f l,50 reducUe. Kerkhoflaan 57.; del. .25745;::/ üw: véren-/ of kapobbEd 3-de- lig makéri- bijvhUéatrhét- Java-, kapókïl./dag^klaar./Vertrouwd én-/vakkutidlg-l adres Bedden-; magairij- Y.'C; UIJee,. Hooidrift 129,. "lel.. 34473. Uitslag verloüng/ buurt^Ven 'speBlttdnvereingintf.(./vNiA=yiO./--.v nummer 2743,, 1742 en 2511. ;;/:^///i/y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8