HET ROTTERDAMSCH PAROOL" Nederlands defensieprogram in de waagschaal Engeland zet Perzië onder zware druk DE KLANT IS WEER Amerikaans Congres al te zuinig MANNEN EN'HUN- SPEELGOED Papagos nog niet zeker van regeringsmacht [Verwachte steun: 100 in plaats van geraamde 155 millioen [Verzet onder Oostduitse arbeiders Twee Russen zigzag en schietend door n „Geef 'dé man nog één kans Raketten achter geallieerde front op Korea Aristo's vordering tegen de staat afgewezen Brief bleef achttien, maanden onderweg Geen buitengewone faciliteiten meer nu olie-export wegvalt AI tiende deel van Tzuinniaruni naar Amerika 57e Jaarbeurs geopend "Verkeer eist steeds Jongen sticht" brand uit (misplaatste) /wraakgevoelens Meèrderheid wor Griekse „Gaullisten'', maar Venizelos ziet: nog een kansje Kinderverlamming in Maurik Tito reikt Italië de vriendenhand. lie Jaargang, nq. 213 Eed. .en Adm./tanga-Haven 141. Schiedam Tel 69300 - Abonrtprijs: per week 0.40, per kwartaal"/ 5TS, losse .nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Dinsdag 11 September 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postcrfrcr 39Q6Ü Bankier; Amsterdaasche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries! (Van onze correspondent te New York) NEW YORK.' •—•Besprekingen welke deze week in Washington en volgende week, ge durende de N.A.T.O.-conferentie, in Ottawa zullen worden gehouden, zullen een beslissen de invloed uitoefenen op dé vraag, in hoever re Nederland in staat zal zyn, zijn voor de toekomst ontwórpen militair en civiel pro gramma te handhaven. Deze besprekingen, welke aansluiten bfi hét overleg, dat thans tussen de ministers van Buitenlandse Zaken der Westelyke Grote Drie met de Britse en Franse ministers van Financiën, Gaitskell en Mayer, en verantwoordelijke Amerikaanse in stanties wordt gevoerd, liggen in de schaduw van beslissingen van het Amerikaanse Con gres, welke aanzienlijke besnoeiingen in de E.C.A..-steun doen voorzien. Hoewel beide huizen van het Congres het over de definitie ve besluiten nog dienen eens te worden, lijdt; liet geen twijfel, dat de bijdragen, welke de Amerikaanse autoriteiten aanvankelijk in het vooruitzicht hebben gesteld, niet zullen wor den gehandhaafd. r Wat Nederland betreft, houdt mén er in wélingelichte kringen reke ning mee, darihet aandeel, van dit-land een aanzienlijke proportionele ver mindering zal ondergaan. Men gelooft, dat Nederland op niets meer dan 100 millioen dollar voor dé periode SOATuni 1951 tot 1 Juli 1952 zal mogen rekenen, in plaats van de aanvankelijk geraamdé 155 millioen; De ernstige, gevolgen hiervan zullen niet zonder uitwerking kunnen' blijven op de Nederlandse" defensie-inspanning, tenzij langs andere wegen'bevredigende oplossingen .worden bereikt. Aldus tekent zich de situatie af, waarmede de ministers Stikker en tieftinck, die beiden in Washington vertoevon, reke ning moeten houden. In het jaarverslag van de Wereld bank en van het Internationale Mo-, nétaire Fonds op,het. ogenblik in: zitting bijeen, dn aanwezigheid van minister Lief tinckénde -president; van de Nederlandse' Bank. de' héér; Holtrojp. verwezen' /naar. „ernstige problemen",' waarvoor 'Ne derland zich. geplaatst -ziet '''in1 zijn! .pogingen om. zijn. buitenlandse reke ning' in! éven wicht «te brengen, ter-: wijt het tezelfdertijd een uitgebreid defensieprogramma uitvoert. Ook in bevoegdeAmerikaanse kringen be staat begrip'voor Nederlands moei lijke positie, maar de' houding van het Congres, laat de Amerikaanse re gering, weinig keuze. Nochtans kan wellicht in een la ter stadium/het Juistere inzicht, dat de ministers Liéftinck en Stikker ongetwijfeld 'ten aanzien van-> Ne derlands pósitie [zullen trachten te Wekken, vruchten- atwèrpcn. Want terwijl nien; op-Hetogenblik de tno- gelijkheid^dat hét Congres'ten: min ste een deèl %-an1 zijn- besnoeiingen alsnog oiigedéan roaakt/'uiterist ge ring acht,-meent >nre»[/cócït,'dat; .dé: moéilijfehe.Öén^^wrèlké ^haèrdocrv 'voor de handhaying^Yan^dérJSeeteuropes e. ^ei!méi^!^<ömh^fzüQ^>ant|Staan^ •wellicht .hitmen "aMenbare tQhét; ,-Congres^tot!:heraiening7vah-,;zijtt "digé standpunt1 .zullen hopen. Men houdt althans rekening' niet de mogelijkheid.- dat generaal Eisen hower krachtige, aandrang - in1 dit opzicht zal-uitoefenen. Heeds eerder heeft hjj' verklaard, .dat 'bezuiiungen op de steun aan het buitenland en Vertraging van "Wést-Europa's .herbe wapening de zekerste weg is! om. slechts de helft der gestelde doelen te bereiken' tegen dubbele /kosten. Zo is dé huidige-toestand in feite •nog uiterst onbestemd. Maar in- ieder geval kan men er van opaan. dat zowel hier,'in de besprekingen van '"/BERLIJN. Ernstige moeilijk heden niet de arbeiders .In som mige gevallen openlijk verzet doen zich voor In bët':doar,-de. Rus sen bezette.; Oost-Duitstand. Dé communistische heersers erkennen dit thans openlijk en gevèn de schuld er van aan agenten van het Westen. >7 De thóeilukbèdén - zijn békend geworden, tóen de leiding van de; 'Communistische /Federatie van •.Vrije Duitse Vakverenigingen <FDGB) plaatselijke," vakbonden 'duchtig pndèrh'andéh.'nam wegéns laksheid ten/aanzien van het on dertekenen; van. „collectieve.con tracten", die; verhoging van pro ductie ih; génationaliseerde indu strieën 'tendoel hadden. De arbei ders .ver2etteh3;'zich. tégen .die con- tracten,; omdat; daarin eèn verhoog, de productie,wordt'; geëisttegen een ...geringe df: zelfs"; geheel'zonder enige vérhogipgvan de. lonen. En wat' deze'; contracten'vnog ^slechter maakt in de'idgen der arbeiders is; dat er straffen;'— -mét inbegrip van', gevangenisstraf ,invzijn opgeno- mén/bij, nalatigheid in het nak'o- ,mender - bepalingen,- In sommige fabrieken;- ih /Saksen,-; hét; centrum van/de textielindustrie; en in Sak- senfAnhalt. waar de groteLeuna- fabrieken: van,; sjotthetische petro leum;/ rziJh/Cg^vestigd, /zop .hettot volslagen verzet zijn.gekomen. De arbeiders zouden'daar te'hoop zijn gelopen, geweigerd hebben con tracten te tekenen en ..vakvereni- gingsleiders, die het zouden wagen te tekenen,' met molestatie, hebben gedreigd." kram iiramEïii;i;it3tiiBiamrri.io(iii Veranderlijke .■bewolking' Weersverwachting geldig van g Dinsdagavond tot Woensdag- g avond: N g Vanavond, vannacht "en mo- h gelijk .ook nog morgenochtend op vele plaatsen mist Overdag veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of on weersbuien. Aanvankelijk zwak ke, later matige wind uit Zui delijke -richtingen. Vrij warm. 12 Septomöer. Zon op 6 a 8 m onder 19 u 4 m; Maan-" op 18 u 7 m onder, l u 2S m. J. de Grote Drie. als op de aanstaande conferentie van de landen- van het Atlantisch Pact te Ottawa juist op: hét onverbrekelijk verband tussen economisch' herstel en opvoering van de defensie-inspanning de volle na druk zaï worden gelegd. Probleem Duitsland Een van de. -belangrijkste vraag stukken, waarmee" Schuman, Morri-, son en Acheson! zich verder in.-de, komende dagen zullen bezighouden, zijn de toekomstige regelingen met Duitsland en Duitslands plaats - in de Europese verdediging. Ik ver neem, dat hierbij .ook met Neder lands. inzichten rekening zal wor-' den gehouden/Nederlands vertegen-; woordigers zullen, evenals hun-'dé< genoten in de Benelux, gelegenheid krijgen, hun opvattingen hieromtrent kenbaar te maken, vóór tot defini tieve stappen wordt besloten. [BERLIJN. Twee dronken Sow- jétrussische soldaten -zijn Maandag avond met hun auto .lh volle, vaart door de afsluitboom .van de sector grens bij Klein-Maclïriow gereden en hebben vervolgens een' wilde zig zag-rit door, de straten van het dis trict Zehlendorf Ln de. Amerikaanse sector gemaakt. Sowjetrussische •wachtposten en Oostduitse politie mannen 'losten aan 'de sectorgrens bü dé Berlijnse voorstad veertig scholen op het. tweetal, dat zonder vaart te minderen doorreed en een arrestatie door de»Westberlijnse PP- iitie wist te voorkomen door deze met pistolen te bedreigen. Na een Duitse vrouw omverUe hebben ge reden sprongen zij in de tuin van een villa en openden vandaar het .vuur op een naderende Westberlijn- sc politie-man. Een versterkte poli- li cm acht legde tenslotte een cordon bm. de tuin cn slaagdef er toen in de twee Russen .aan deAmerikaanse militaire politie uit te -leveren. (Van onze correspondent) HILVERSUM. -J- Bij de berechting van een overtredicg^van de 33-jarige Amsterdammer Ar S. pleitte de Hil- versumse advocaat,'mr/Beks uit de Insulindelaau yoor; de-, rechtbank dringend om clementie voor zijn. cliënt. „Ik zou dezó man nog één kans geven!', zeide -/.raadsman.De rechtbank zwichtte voor deze drang en de verdachte kreeg zijn kans. Hij ktvaro [op vrye voeten, reisde naar zijn adyocaat m Hilversum. die échter rmét:■"vacantié/tln'Noordwyk bleek. De. cliënt ging naar Noordwijk, wist, in-één /gesprek.. ,met'i zijn/ adyb-j caat het reisgeld .térug/té/krijgen;en réisde prontpl,: naar Hilversum om in déwónirigfcvan' "de[advocaat Ln tei breken! - 1 1 .De buit wasvêcbtex spoedig geheel; achterhaald/Maar de Amsterdammer' had de wijk'naar België kunnen ne mén. Bij het/passeren vhn de- Bel gisch-Nederlandse grens is hij echter weer aangehouden. Raadsman Beks zal nu wel niet om nóg een kans voor deze vërdachte pleiten.... TOKIO. Raketten van een type als de Rossen ln de jongst" tvereld- eprlog hebben gebruikt, zijn -naar heden officieel werd gemeld, te rechtgekomen achter de geallieerde linies aan het Oostelijke centrale front op Korea. Men veronderstelt, dat zij wel licht naar Korea zijn gebracht door de communistische Kaukasische troepen, die kort geleden .in de nabijheid van bet front zijn gesig naleerd. Men - acht het mogelijk, dat zij onopzettelijk zijn afge vuurd. Er werden geen geallieerde installaties getroffen. J- officiële kringen weigerde men zich uit te laten over het aantal raketten dat was neergekomen. Bezwaarschrift ingediend bij het Haagse Hof DEN HAAG. - Voor. de. vice- president ;van de Haagse rechtbank is 14;dagén geleden; bet geding;be handeld.- dat vier. -..bestuursleden van de te Scheven in gen gevestigde speelclub .►Axisto" 1 aanhangig maakten tegen de staat der/Neder landen en "dat1vér band. hield' met 'het optreden/van de justitie tegen dèzé- clubjij.De président; verklaarde1 zich 'tDeh tén aanzien van twee punten der[vordering onbevoegd. Ten aanzien /van het derdé ptmt wees hij de- vordering /af. 'Eisers werden .veroordeeld in de kosten van het geding. y - 'i Tégen deze uitspraak is bij het Haagse Hof een bezwaarschrift in gediend, dat. Maandagmorgen door dit college is onderzocht. Nadat, beide partijen'nograaals hun stand punt uiteen-hadden gezet hield het Hof de uitspraak voor onbepaaldé tijd aan. PtmMEREND. Een brief, die mej. C. Koppen uit Kwadljk in Maart 1950; naar haar zuster in Westgraftdijk stuurde heeft ,er achttien maandenover. gedaan .om! zijn bestemming te-bereiken en werd eerst dezer dagen1 bezorgd. w v b, Het ki7idrin-dc-7iuin evolueert door de eeuwen jnct tedere uitvinding •mee. De men die treintje speelt, óe man die miniatuur-motorbootje I ucart. de electriciteitsknutselaar en de radio-mean: zy vinden steeds. meer bezigheid voor hun aan hobbies verloren innerlyk. Hier spelen drie grote Engelsen mét een speelgoedjachtjef dai zij per. radio van.. Dover naar Calais hebben doen var&n, divars over. het. Nauw van,\ Calais. Er zat een 5 cc Dieselmotortje in hét ding èri het.dééd dé - overtocht in. 9 uur, d.i. sneller dan de snelste Kanaalzwetmner.J (Van onze correspondent te Londen) LONDEN, Het Britse' ministerie van Financiën beeft gisteren bekend gemaakt, dat dé Britse regering zich genoodzaakt heeft gezien om bepaalde „buitengewone-faciliteiten",/die Perzië dat zelf geen lid Is van het zo genaamde „sterling-gebied" voor het omzetten van pondenIn dollars genoot, in-fe trekken. Eveneens wordt het tot dusver doof Perzie genoten recht ingetrokken om sterling[voor betaling naar en uit andere landen van bét sterlinggèbied te gébruiken. Tenslotte wordt ook de export van be paalde schaarse goederen'noar Peraië verboden. in! dollars en betalingen ih sterling voor-Perzië zullen worden stopgezet. De K.L.M. breidt kaar die ren en:gedierten.sefincë steeds verder uit. Zij wil dat olifant inoch- stekelbaarsje om het klachtenboek roept Het ver voer, van- levende vis in. meta len containers is minder goed bevallen. Daarom vüngen de K.L.M..piccóU>'s in,: Hun vrije tijd stekeltjes (voor een goed gevuld huishoudjampotje krij gen zij een [gulCan), metwelke stekeltjes de K.L.M. vervoer- proeven neemt .in plastic-maie- yTiaai met vergroot -zuurstofge-: halte. En die-knapen maar ste keltjes vangen! Kleine volksverhuizing (Van onze correspondent) LEEUWARDEN Hét Friese landbouwersdorp Tzummarum zag dezer dagen de heren J. Posthumus en A. Stelpstra net hun gezinnen naar Canada vertrèkken en heeft vastgesteld, dat -daarmee in totaal meer dan 200 inwoners, of tien pro cent van bet totale zielenaantal van het dorp, naar het buitenland is gegaan. De emigratie is van oudsher in deze'streek een traditie. Er is bij na niemand'in het dorp die geen familiebanden met Amerika heeft. De emigranten zijn in het alge meen kleine zelfstandigen, waaron der een-groot aantal tuinders, die op enkele hectaren grond een goed bestaan vonden in de teelt - van pootaardappelen. Tengevolge van de wet- op de bestrijding van de aardappelmoeheid waren deze men sen gedwongen die teelt elk jaar tot een derde te beperken. Omdat zij geen gewassen .konden of móch ten, verbouwen die evenveel op brengen als de pootaardappelen,. dreigen zij in financiële moellijk- -heden te komen, De; maatregelen zijn kennelijk. be doeld om te verhinderen,dat Perzië door [verkoop, van olie buiten de Anglo-Iraanse om toch dollardevle- zen zou kunnen verkrijgen. De nor male- gang vaii zaken was, dat Per zië .de, ponden, die het' onder 'de overeenkomsten met, de Anglo- Iraanse ontving, naar^vrije werkie- - - "Ai■•■■•Vg&jpx dSt Perzië -thans direct aan dérden/zou -kunnen ievèren en.' dan-toch Xn- stèr- ling.betaald worden- De Engelse motiVéring7van[ een en ander,;is. dat het- ophouden van de. olie-export/uit Perzië niet /alleen de reden, van „speciale voofxechten." wegneemt, maar bovendien' de? Brit se regering noodzaakt om zélf aan zienlijke bedragen in dollars, (on langs door de kanselier van de schatkistop' tussen 300 - en 400- mil- lioeii dollar'per jaar geschat) Uit'te geven om elders olie to kopen. De motivering-voor het stopzetten van bepaalde, exporten naar Perzië C is, dat uit hoofde -van het' bijzondere belang van dé -Perzische olie voor de Britse huishouding aan Perzië bepaalde prioriteiten waren gege ven,. maar. dat de Britse regering ér thans- geen belang .meer bij heeft om bepaalde schaarse! goederen, waarvoor er/steeds eenhele rij van kopers is. ook haar" Perzië-' te. zen- •den.-Z' f In de desbetreffende officiële me dedeling wordt nog gezegd,dat de regering: hoopt, dat, de' noodzaak voor de maatregelenniet"vën. lange duur! zal hoeyen blijken' te zijn: Te vens,: dat het"' hun' bedoeling is/ om de door de daden van de Perzische regering toegebrachte schade te be perken.Zij zullen zo - worden' toege past, dat alleen 'de op.olié-transacüés gebaseerde omzetting van sterling Mr J. Milius dg directeur van de Koninklijke Nedert. Jaarbeurs te Utrecht, schreef voor ons nevenstaand artikel bij de opening van de 57e Jaarbeurs. Niét dus opandere transacties ge baseerde conversies. standigbëden, waarin de omzejlen een neiging tot dalen vertonen. Welke koers moet nu worden gekozen? HEDENMORGEN is te Utrecht de ,./^6 Winkelier, die'dagelijksaan den 57ste Jaarbeurs geopend. Dui- £c.. Uqutdxteitsmoeilijkheden yenrlen ex-ms'inteo hehhén nn dn ondervindt, zal er verstandig aan expositieruimten weer km stands dom ein gelden niet ta tnvcstctea gieo lov^moge^ye v^kleincn. ingericht, tienduizenden kopers staan J» art.kelen. die moetltjlt hunnen Hj ^^^dus wel bereid tatn weer Bereed voor de reis nasr de worden, geruimd. Integendeel,'run den get enden, nieuwe artikelen in te n'oudc Domstad om hh^ kennis td n®ste^ng ral in do eerste plaats kopen, mits hij ervan overtuigd is némen va?k!t omvaiïïrdke assorü! nitgaan naar het courante artikel, nat da verkoop een'redeUjke kans nfent/^^rtikeVn dat fabrikant en aUcn tude ronder, moenijkhe- van succes en een geringe vcrUcd- teSSttï£."2?hSr ito «rt-'.-kumum worden, verkocht.' kans met zich brengt. SS afneraei? t.rllen Voorü.ligt he, voor de hand dat.de De wrnkeher. die tn het komende De-huidirro raarheur. vair In een grootste Interesse zahpuitgaan naar seizoen zijn klanten Op de juiste pcriotte van overgang Was het tot artikelen, die onder scherp concur- wijze wil hedioneu en in zhn midden- voor kert betrekSmk ecmékkeliTe ferendo voorwaarden kunnen wor- standsmak de beste artikelen wil een bevredif^de omzet t/boralen! aangeboden Het is-begrüpelijk aanbieden, doet er dus verstandig thans is dit oehmea* noV «.tl winVeHor' tr.-if.m- yiin aan zich zo vollediB mopf»1nk aanzienhik moeiUiker datook ecn winkelier' tracht zijn aan. zich.zo.volledig mogelijk té ,rr0I^ J orienteren. Hij zal zich op de hoogte klant is[weer koning. i|i|iiii iffwi i i .im l||ll'lll^^1 stellen van de ontwikkeling van de geworden. De En dit betekent dat iedere winkelier zich weer tot het uiterste, moet in spannen om het zijn cliënièüe nnar ce zin te maken. Deze ontwikkeling zal natuurlijk ook op dc komende Jaarbeurs op de een of andere wijze tot uiting komen. Daarvoor is het .zakenleven to zeer onderhevig aan. onzekere factoren. Bovendien iyde politieke hemel dus danig door donkere wolken ver duisterd, dat het vrijwel onmogelijk is op langere termijn, enige voor spellingen te" doen. En ook dit zal natuurlijk het zakendoen ter beurze beïnvloeden. Maar dit alles neemt niet weg, dat er misschien toch bij benadering reeds knn worden vast gesteld, welk beeld de Jaarbeurs zal bieden. r^E positie van de middenstand is •L-' over het algemeen niet erg roos kleurig; Vele winkeliers hebben te kampen met iiquiditeitsmoeilïjkhe- den. Daarenboven gaan zjj zwaar ge bukt onder de.last dlc de "fiscus hen op de schouders legt Voorts staan zij vrijwel allen voor de grote moei lijkheid een compensatie te vinden- voor hun stijgende. Jrosten,'in orh- MR. J.'MIÖrS g van de prijzen en van de voorwaarden, waarop hij zo nodig crediet zal kun nen verkrijgen van zijn. leverancier, de mogelijkheden van nieuwe arti- kelen enz, ?.;/-"[■ ■fff- 'Paswanneer'hij op al déze gebie den voldoende InÏLchtmgen he eft in- gewonnen, zal hy zich veilig kunnen voelen -in het besefalles in bet werk [te hebben gesteld om [zijn cliëntèlé en zijn zaak op de -beste/wijze -, te hebben gediend, HET 'is z"ónder[ noeer duidelijk;dat de'Jaiarberürs bij dit alles eën bè- Tangrijk hulpmiddel kan 'zijn.' Er/.is 'immers nauwelijkseenbetere ge legenheid' denkbaar,1 waar. in' korte tijdrzoveel waardevolle inlichtingen op/ vrijwel elk gebiedkunnen wbr- deningewonnen.van' .fabrikanten, [grossiers en •-importeurs; Juist op' grond vanhet feit, dat wij'/ons - op !t ogenblik ln een "periode van/over- gang i bevinden, Waarin" het'/voor. Teder, dés -Té.- noodzakelijker is volle- dig op/da hoogte te1 zijn .van/hétgécri er. omgaat,; kan vöor de Jaarbeurs, dia .thans wordt gehouden; een grote-, belangstelling yan.serieuze;hezoeker3' voraeri tegemoet gezien,"'/./-'f. .DÈN HjÖLG/-^' Yolgens de cijfêrs van/hét;; Centraal1- Burèaii/'voor1 de Statistiek steeg het aantal verkeers- pngevallen 'in ons. land; van - 29620 in het le halfjaar'1950 tot 34922 in het: Te-halfjaar 195L:'/ In laatstgenoemde periode bedroeg het aantal ongevallen/met dodelijke afloop 451 (410), met ten hoogste ern stig letsel 4.879 (4^01), roet ten hoog ste licht'letsel 3.885, (3.'464), terwijl by 25.707 21.545) ongevallen uitslui tend materiële schade werd gecon stateerd. STADSKANAAI.. ln de nacht van. Zondag op Maandae ontstond brand in vier korenmijten van de landbouwer N. M. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon wéinig -uitrichten tegen het vu ur, zodat alle vier mijten in vlammen opgingen. De schade bedraagt ruim 7000.— i Al spoedig bleek, dat hier brand stichting in het spel moest zijn. De rijkspolitie stelde een onderzoek in en/ hield nog dezelfde nacht de achttienjarige E. E. afkomstig uit Anlo -aan. E. bekende de brand te hebben g^ticht uit wraak tegen ge noemde- landbouwer. Later is ko men vast te staan,'dat. deze wraak gevoelens misplaatst waren, omdat dejongen zich had vergist Dit is de eerste keer dat E. met de poli tie in aanraking kwam. Hü zal voor dé officier van justitie wor den geleid. dolop; uitum- dingstenCopnsiellihgen, --Ji waar men zich aan Tiet 'nieuwste-■uah/:' het. hieurosfe kan. vergapèru: Veel 'verwacht men van- 'êerï)40- pond zwaar .een^aT^/ieUcójitèr- tje-met-fiefszadel ~De .Sp^c^tanlc i garandeert een vlucht fvari 4/ uur- ppwdarisférik f voorwaarts, - ,als'-TUMirde ccnzamefiladderaaT AM eé^/[nteutn 4(J)iperk Wie'vieeili.7:- - Een Amsterdammer .importeerden uit Italië1 een f fiets. '- Dat is op zichzelf nicts -bjjzorigeTs. xnaar alsmen hoort dqt hetli;fhicj< bv afgebeelde) vehikel -vrijwel'ge heel uit houtvervaardigd is, wordt de zaak tochwe l andêrs. - Framefuif een; stuk), [stuur, velgenen spartbordén z.Ün van „- hard, elastisch teakhout. De uit<: einden uan -uoor- enfachtervprk rusten in metalen bussen en/dé-- ze gaan over in metdien assénf Zo'n: fiets uit het ..nieuwe '.hou- ten tijdperk)ko!s t t roe c/ lapjes. - van honderd- ATHENE, Veldmaarschalk Papagoi*,' de populaire;:67-jartge gewezen opperbevelhebber van 't Griekse leger, kan er nog niet helemaal zeker van z|in, dat hém de vormlng van 'n nieuwe Griekse regering wórdt opgedragen of dat hjö over een absolute roeerderheid "ln hc| parlementzaïvTjMcljlkke[nh::;. Weliswaar heeft zUn nieuwe rechtse Griekse concentratleparty/yó^ thans bekend geworden uitslagen, van. 31588 van dé 3JH0 V/stémbürèau'a b||na! 35 van de, Zondag uitgebrachte stemmen In de/algcmcnc/yerkle- zingen behaald, maar ziin concurrent, dé liberaal Sophocles rVenizelos, hoofd van bet huidige zakenkabinet, heeft bét er ('beteraf gébracht; dan wen aanvankelijk dacht. Venizelos heeft gezinspeeld op een /samengaan1 van/-liberalen/en progressieyen om een coalitiekabi net van -/hét centrum te vormen. Venizelos is van mening, dat de. Griëksë -concéntratie waarschijnlijk maximaal 95 van de 250 zetels ln het parlement zal krijgen., doch' dat de liberalen en - de progressieven samen meet- zetels dan papagos kunnen verwerven. - >TIEL In hét; gezin van de familie .VanO. té;:Maurik" is: veen •geval van kinderverlamming ge constateerd. .Het .patiëntje is haar het Ziekenhuis te. Tiel gebracht. JffilfflllUitlllST:!!./.: SPLIT Joegoslavië wil het verléden vergeten, het verlangt een.' oplossing van de kwestie Triest .- en.* wil in vrede leven met Italië. „Hier Is onze vriendenhand. "Wij zullen* haar nltgestrekt houden en wachten op uw antwoord." ;:'»- Met' deze vrién'délijké/Slwoördë^/ richtte/-maarschalk Tito -.zich'Ltot-1 Italië-;j n een1 rede; tijdëns; de/'Jóëgó-/; Slavische" vlootdag te - Dimlr Hij/uitté" echter*/teyeris[-de[[waai'-/[ schuwmg/':datA;ïederë/;'pc'giQg)/:^mèt.v •geweld: J oëgoslavisch al; gronagëbièd$ 'te veroveren, met-geweld zou. wor-A den beantwoord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1