Generaal Marshall neemt on als minister van Defensie HET ROTTERDAMSCH PAROOL Onderminister Lovett opvolger; geen wijziging in politiek Amok ih Belgische Statenzitting Perzisch ühnriajum is verzonden Japan zegt Indonesië herstelbetalingen toe Grote Drie zien vrede nog jaren bedreigd lie jaargang, no, 215 Donderdag 13 September 1951 „OMZEER PERSOONLIJKE REDENEN": Vliegtuig met 23 passagiers zoek Kabinet-PIeven weer in de knel Ontslagen leraar (oud-Rus) lost 28 schoten Wolkbreuk in Goes Amerikaans vliegtuig in zee, gestort? ^[■ixnannBaaaiDnainiiiiiv Aan llarriman overhandigk op Witte Huis in Washington Visvangst voor Japanners in wateren van Indonesië voorlopig verboden Demonstratie tegen Andrei Groinyko Stratocruiser stort neer bij Frisco De Gaulle, ridder op de bres voor de eer van Frankrijk Robinson heeft de titel weer Urker 'schipper:vüt trommèltje met geld op Sneller bewapeningstempo moet vrije landen veilig voor aggressie maken Red. en Adm. tqnge Haven 141. Schiedam TeL 69300 - Abonnprijs: per week0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries WASHINGTON. —- Generaal George Marshall is afgetreden als Amerikaans minister van Defensie. Hij zal in zijn functie worden opgevolgd door de tegenwoordige plaatsvervangende minister van Defensie, Robert A. Lovett, die op zijn beurt als onderminister zal worden opge volgd door WiUiam C. Foster, administrateur van de E.C.A. De adjunct-administrateur Richard M. Bissell, zal als plaatsvervangend administrateur met de leiding van de E.C.A. worden belast. Dat is het nieuws, dat gistermiddag door het Witte Huis bekend werd gemaakt, nadat Marshall zelf daarvan tevoren reeds mededeling had gedaan op een persconferentie van zijn departement. Het aftreden van de minister van Defensie is geschied „om zeer, persoonlijke re denen". Na afloop van de persconferentie verklaarde een adjudant, dat de gezondheidstoe stand van de thans 70-jarige generaal niet de „beslissende factor" voor zjjn besluit vormde. President Truman heeft het ontslag van Marshall „met grote tegenzin" aanvaard, doch hij liet Hét pnmiddë??"V ingaan. In bevoegdè kringen ih de Verenigde Staten verklaért meh, dat noch het aftreC n van Marshall, noch dat van Foster als administrateur van de E.C.A. enige .verandering in de politiek met zich zal brengen» i ciijiiïHiiniGinM-'TOTiJininMiiiaiiSTiisiiiiiSEissisHREiiBiïiifiraffiïnsirarn GENERAAL- MARSHALL ROBERT A. LOVETT' Marshall, zo merkt men op, wordt vervangen door eén. oud vriend van hem, die zijn opvattingen volledig" déelt, uit dezelfde school stamt als hij' en ook al zijn plaatsvervanger was, :toen Marshall nog als minister van Buitenlandse Zaken optrad. Bis sell deelt; het standpunt van de vroe gere! administrateurs van de...ECA,' Hoffman en Foster en was adviseur' van beiden. Marshall volgde ongeveer een jaar geleden de toen aftredende Johnson als ministèr van, -.Defensie, óp.Hij was toen reeds op non-actief gegaah. Op zijn persconferentie zei Marshall: -„Toen ik deze functie op 'mij1 nam was het mytt bedoeling haar: slechts tot 30 Juli te hekleden. Met'het oog op de belangrijke militaire: wetge vende actie van.:het Congres is mij verzócht tot dit' tijdstip aan te blij ven. Jk heb er in toegestemd op mijn post te blijven tot het einde van deze zomer en tot het gereed komen van een rapport va"n een speciale commissie,, waarin' aanbeve lingen worden gedaan voor litaire opleiding." In zijn ontslagbrief aan Truman schrijft Marshall: ..Zoals gij zeer wel weet zal ik steeds beschikbaar zijn voor-iedere tijdelijke dienst die gij van mij zoudt verlangen." ïri zijn antwoord zegt- de presi- ,tn feitè heeft geen" man. obit ;'êan*lmeeÊ;:bij zond e re" 'van dienst eri'^neer vaderlands liefde gediend -dan gij. Ik heb vele malen, In 'het openbaar en 'in be sloten kring, melding gemaakt van de vele diensten, die gij in uw lange en buitengewone loopbaan als rege ringsdienaar het land gegeven hebt. Thans wil ik in het bijzonder mei ding maken van de geweldige voor uitgang, welke onder uw recht streekse leiding gemaakt is ten aan zien van het leggen.van een gezon de basis voor ons militaire program voor de omvang der strijdkrachten zowel 'als voor - de productie. Dit- heeft onze defensieve kracht; reeds in hoge" mate versterkt, Namens 'ons land wens ik u te danken voor al les wat gij gèdaan hebt". Voor mij persoonlijk wens ik. tegenover u mijn diepe waardering té -betuigen voor de wijze raad en de onwankel bare stéun. dié gij mij in deze da gen der beproeving hebt gegeven." i Een woordvoerder van de'Ncdcr- jiandsc regering in Den Haag- heeft het nieuws van Marshall's ontslag een volkomen verrassing genoemd. Men betreurt, zo zeide hij, het heen gaan vandeze bekwame bewinds man en: vraagt-; zich .af, waarom hij dit besluit juist op dit .moment neemt, nu er belangrijke beslissin gen op/internationaal 'militair ge bied moeten worden genomen. PERPIGNAN. Een Dakota van de „Air Atlas", een kleine Franse luchtvaartmaatschappij, is Woens dag op een vlucht van Perpignan (Franse Pyreneeën) naar Oran in Noord-Afrika, vermist. Er bevon den zich 23 passagiers aan boord. Het toestel is. het laatst, boven Va lencia waargenomen., Het vol bracht een vlucht in de geregelde luchtverbinding tussen Perpignan en Oran. Begin van. sociale onrust maakt zich merkbaar (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Vandaag begint in het parlement-hét grote debat over de sociale kwestie. De socialisten heb ben de glijdende loonschaal voorge steld en vermindering van de sala ris verscbïRèn, die uit de klasse-in deling der departementen vóort-, vloeien. De regering is bereid de glijdende loonschaaltoe te passen op bet mimnjumsalaris. Maar het werkelijke conflict tossen haar en dc. oppositie zal waarschijnlijk uit barsten over het socialistische voor stel. dat mioimumsalaris te laten berekenen door de Commissie, van Arbeid, waarna het automatisch voor de regering bindende kracht zon krijgen. De communisten hebben inmiddels een interpellatie ingediend, die waarschijnlijk gevolgd zal worden door een. motie van. afkeuring/Het is nog niet bekend, óf de:'socialis ten hun verbitteringover de school strijd, in zoverre kwijt zijn. dat zij bereid worden, tegen de motie' van afkeuring te stemmen. Het bestaan der regering zou dan direct afhan kelijk zijn van. de houding der Gaullisten. Pleven schijnt hiervoor niet veel te voe en, zodat in dit debat opnieuw een regeringscrisis zou kunnen, gaan dreigen. In het land is o.en begin van on rust merkbaar. Dc leraren, onte vreden over de salarisklasse waarin zij zijn ingedeeld, hebben geweigerd de herexamens, dié thans aan de orde komen, ax te nemen. Aan de andere kant" hebben de slagers ge dreigd hun winkels te sluiten, in dien de voorgeschreven prijzen, .die de regering sinds verleden week "Vrijdag ingesteld heeft, niet worden opgeheven.. BRUSSEL. Tijdens de zitting van de Provinciale Staten van de Bel gische provincie Brabant heeft Woensdagmiddag een leraar aan een pro vinciaal instituut voor onderwijs, tegen wie een voorstel tol ontslag we gens wangedrag was ingediend, een revolver getrokken en geschoten op verschillende ledéri -van de staten. Een hunner werd daarbij gedood. Twee Statenleden werden .zeer ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis wo-den overgebracht. De dader heeft uiteindelijk de revolver op zichzelf gericht en. zelfmoord gepleegd. Stad voor groot gedeelte blank gezet GOES. TUdens een hevige wolkbreuk, vergezeld, van onweer, Is een groot gedeelte van het Zeeuwse stadje Goes overstroomd. Vele kelders Hepen onder en in sommige huizen stond het water wel 30 cm hoog. De schade is niet gering. In het tehuis voor ouden van dagen aaD dc oude Viscbmarkt moest de brandweer het water uit de kamers pompen en het markt plein werd veranderd in een meer/ De Statenvergadering zou de heer Tchetceroukrne horen, profes sor aan het Centrum: voor; Onder wijs en.Onderzoek der Voedselin dustrieën. De centrale administra- "lieve commissie' van deze -inrich ting had' zijn, britslag geëist en de heer Tchetcerpukïné bad tegen dit voorstel bij de Staten protest' aan-, getekend. Hij wérd bijgestaan door twee advocaten. H- Ka uitleg, té hebben verschaft .en. zonder te wachten óp de, uitspraak van de Staten trok .Tchetseroukirie, een genaturaliseerde:, Rus, plotse- ling eenrevolver en vuurde 'op de heren Sterckx, onder-directeur van het Centrum. Van Loer. directeur van het Centrum, en Erbrand di- DEN HAAG. Het Nederlandse schip „Eendracht" heeft vanmorgen om negen uur gemeld, dat er bij Goodwin'-Sands.- (bijNorthforelaind) een vliegtuig in zee is. gevallen. Het heeft in de buurt van dc South- goodwin-boei I een grote olievlek en een gele bus waargenomen. Vliegtuigen van dc opsporingsdienst zochten de zee af. Later méldde;Reuter uit Londen, dat. esn Amerikaan sëv,Thunder jet" bij de Good wip; Sands zou; zijri ;néer- 'gestort.- Nadere bijzónüér heden ont brekentot dusverre. recteur van het technisch onder wijs der .'provincie Brabant. De heer. Sterckx wérd gedood. D he ren "Van": Laer en Erbrand werden zwaar gewond. Tchetseroukinp. die in. totaal 28 schoten loste",, vuurde in de richtingvan oudere leden, zonder hèd'; temaken en schoot'zich daarna eén kogel door -hét hoofd. Vlak voor de schietpartij zei Tchetceroukine tot- j Sterckx: „3k geef-u vijf seconden om uw beslis sing In te trekken."Sterckx zei tót de gouverneur dér provincie: „Ik trek niets dnHierop. zei Tchetceroukine: /„Ik heb onweer legbare argumenten: Ik zal ze u tonen." Daarop haalde hij' twee r evolvers te voorschij en begon 'te. vuren,..-. ^pDffliiiiiiiifllJiihiiiniridifiriïiniiiiRiiRiiPiiiüiipjiiiiiipiiiuiiéiiBiitsii^^ Veel koeler Weersverwachting géldijï van .g. s Donderdagavond tot 1 Vrydag- m m avond: Aanvankelijk zwaar, bewolkt.m 1 met regen- of onweersbuien, ge- 1 m paard gaande, met flinke-wind- g stoten uit Zuid ..tot Zuid-West..g M Later, opklaringen en ..krachtige s 3 tót- matige Zuid-Westelijke g g-wind. Veel koeler.,:-'; - ':;lf 14 September. Zon-op 6 u .ll m S g onder 19 Maan, op 18 u 31 ra M onder 4 U. 31 m. jg TEHERAN. Het Terzische ultimatum over de olie-kwestie, .dat haar bekend van Groot-Brittannië binnenveertien dagen hervatting der'be sprekingen verlangt, is naar de Perzische ambassadeur in Washington ge zonden, die het document Woensdagavond ontving. De ambassadeur heeft de Perzische nota terstond op het Witte Huis aan de Amerikaanse bemid delaar Averell Harrtman overhandigd, opdat, bet door zijn tussenkomst naar Londen zou kunnen worden gezonden. mntum 'ter sprake werd'.gebracht. Het ultimatum -dreigt met een intrekking van ce verblijfsvergun-- DJAKARTA. Te Djakarta zijn thans rapporten ontvangen over de Informele besprekingen, die te San Francisco door de Indonesische delegatie met de Japanse minister-president zijn'gevoerd, aldus verneemt Aneta uit! regeringskringen. De besprekingen gingen voornamelijk over de oorlogs- herstelbetalingen aan Indonesië. Volgens mededelingen uit deze regerings kringen zal Indonesië restitutie ontvangen van door Japan in beslag ge nomen goederen ter waarde van 72 millioen en zal verder vergoeding worden-verkregen door de confiscatie van Japanse eigendommen in Indo nesië ter waarde van 92 millloen roepies. Voorts zal' Indonesië aan Japan Het besluit tot verzending van het ultimatum is na enige keren uitstel, door dc iCPerzische premier Mossadeq genomen, ondanks de houding van. de" Perzische oppo-, sitie, die door boycot van het Per zische parlement, een stemming cr over door de Kamer van Afge-; vaardigden verhinderd heeft. Zo als men zich herinneren zal heeft de Perzische Senaat premier Mos- sadeq vorige weck haar vertrou wen geschonken, toen de kwestie van het versturen van het ulti- Drie klappen met hamer Gevluchte soldaat slaat chauffeur van taxi neer (Van onze correspondent) UTRECHT Een militair, die uit i.ct tucht- en detentie-kamp tc Kicuwcrsluis was ontvlucht, heeft tussen vB reu kelen en Utrecht een taxi-chauffeur tijdens de rit over vallen. De chauffeur, de -heer. Jo Boaman. een bekende schaatsen rijder' die. als Elfstedènrijder naam heeft gemaakt, werd hierbij, licht gewond. De overval mislukte en dè militair moestvoor de tweede keer op de vlucht. Tot nu toe is hij niet gevonden. Kort na dc 'ontsnapping uit hét kamp te Nieuwcrsluis is de omge ving van het kamp afgezet. Daar voor had de soldaat al kans gezien bij-. een inwoner van Breukelen de beschikking .over een hamer te krijgen; en een taxi te bestellen om naar Utrecht te, rijden. Halverwege Breukelen en Utrecht kreeg de niets verm edende chauf feur drie klappen met eenhamer op het hoofd. Hij- remde uit alle macht;, iwaarop de militair uit dl wagen sprong ën het hazenpad koos. Dé .heer Bosman: zakte .op straat ineen, en is later door voor bijgangers gevonden. Hij. is naar het Stads- en Academisch Zieken-, huis' te Utrecht vervoerd en; daar verbonden./Hij 'kón 'evenwellater in de nacht naar huis worden ge zonden.- - - r.Lngen van de. Britse personeels leden van de olieraffinaderij te Abadan, voor het geval de Britse regering weigeren mocht aan de Perzische verlangens tegemoet te komen. NEW YORK. Een menigte van ongeveer 400 personen heeft de Russische afgevaardigde Andrei Gromyko er, andere leden van zijn delegatie uitgejouwd, toen zij'van de vredesconferentie te San Fran cisco in New York arriveerden. Buiten het station hadden zich! dertig leden van de Amerikaans- Hongaarse federatie opgesteld, -dié borden droegen, waarop geprotes teerd werd tegen - de deportaties van Hongaren naar Siberië. Op een der borden stond:' „Gromyko, de sluwste diplomaat met'twee gezichten, js aangekomen." Vierjarig jongetje einder- meelzakken bedolven BREDA. Te Zevenbergsche- hoek is Woensdagmiddag óet vier jarig zoontje van de familie Van Te tering onder twee meelzakken! bedolven en om het leven geko men. A'. -v grondstoffen leveren voor de ver vaardigicg van voor' Indonesië 'es sentiële verbruiksgocdercn, die dan zonder betaling aan Indonesië^ zul- .len worden geléverd. De détails hieromtrent zullen worden vast gelegd in eén bilateraal verdrag tussen. Indonesië en Japan, waar- jvoor de onderhandelingen- spoedig jna de ratificatie _yan het yredesr -verdragmetJapan' züiléri"'aahvah- gén. Ook zal Indonesië in de .ge-, jJegenhëid worden gesteld. Japanse 'deskundigen aan te trekken' "ten behoeve var de opbouw. Wat betreft de Japanse visvangst ih dc Indonesische wateren zeide men in deze regeringskringen, dat de'. Indonesische regering, in af wachting van het tot stand komen van overeenkomsten met andere landen over da visvangst, aan.iedere Japanse staatsburger het uitoefe nen van de visvangst verbiedt in het gebied van de Pacific en van de Indische Oceaan ter. Westen en ten Zuiden van een lijn, die van Hainan oostelijk van de Philippij- ncn en oostelijk van Australië, naar de Zuidpool voert. SAN FRANCISCO. Een enor me stratocruiser van de Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij „United Airlines" is ten zuiden van San Francisco in de baai bij de San- Maten-brug neergestort. Het toestel was een dubbeldekker, die zich op een oefenvlucht bevond. Er waren geen" passagiers, aan boord. Na de val kwam de machine ondersteboven in het water terecht, voor de kust bij Redwood Poir.t juist ten noordoosten van Redwood City. Men neemt aan, dat van de bemanning niemand meer in leven is. Een helicoptère en een reddings vliegtuig begaven ïich onmiddellijk naar de plaats des onheils. Vracht auto's, en reddingboten zijn even eens uitgerukt. De Grote Drie zetten, mét het resultaat van San Francisco nch- tër de rup, re Washington hun strategische, beraadslagingen voort wat de wereld moet doen tegen, de communistische aggressic Links: Robert Schuman („de zachtmoedi ge vrijgezel van óe Quai d'Orsay' midden: Dean Acheson (USA); rechtsHerbert Morrison, Enge- land, de man die onlangs in de Moscovische Prawda een interuieio heeft gekregen. PARIJS. De Gaulle .iieeft 'n ac-: tueel ,,nummer", Gaullistische Tea.- litéItspolitfc"k 'weggegeven •voor 'de Frans-Amerikaanse persvereniging., door' te VfcrklarehV" Frankrijk' houdt- rekening met een aanval, Frankrijk acht'zich onvoldoende beschermd. West-Duitsland kan een belang rijke, bijdrage leveren tot de vei ligheid -van Frankrijk, maar het dient dit te doen zonder Europa opnieuw wantrouwend en bezorgd te maken. Frankrijk dient volledig gekend te .worden bij de oplossing van zijn, delen6ieproblemen, Aan eén buitenlander, al is hij nog zo knap, kan de opperste ver antwoordelijkheid voor Frankrijks defensie niet worden overgelaten, anders houdt FraDkryk 'op eeu staat te 2ijn, Frankrijk offert voor zijn defen sie reeds meer dan criig ander land, Amerika dient zich buiten onze politiek in Noord-Afrika te hou den. De Gauüe zinspeelde hiermede op generaal Eisenhower en Ame- rika's bemoeiingen in Marokko. Hèrfst gG&ft schromelijk ver- wat de zomer gfjf s,"(rTO&'; ons onthield c, dagen,:A- Achténzestig graden,-, ideale tempe ratuur om te zwemmen! !JZo komt het, dat zwembaden die reeds ge- sloten waren, om de badjuf/routu. in dé gelegenheid té stéllen '.nog gauw een trip naar de Rivièra-te - dpen; in in allerijl hun poorten hebben her opend, om de jeugd in de gelegen heid te stellen een week voor de herfst officieel begint haar scha.'in te halen. „Sugar" Ray Robinson.heeft Randolph Turpïn zijri wereld titel middengewicht' boksen weer ontnomen. A Aan het einde van''dé' 10de-rónde van een meedogenloos"gevecht kwam scheidsrechter Goldstein tus- senbeide en verklaarde Robinson winnaar. Turpin'was juist hulpe- toos' overeind, gekomen na" negen .tellen -te xijn neergegaan -op - een2, snélle' série stoten;" ge volgde door eén" A rechtse mokerslag van „Sugar-"/ Ray;*-; - J- ,v Ji Voor uitvoerig verslag .zie. elders in dit blad. URK. Een goede vangst' deed schipper L. Kamper van de Uk 40 uit Urk. toen hij tegelijk met een hoop- wriemelende, "palingen .een. trommeltje binnen boord haalde, waarin' zich een* vrij groot bedrag aan gangbaar geld bleek, te bevin- den. Na aankomst -la de havea-. j: deed schipper Kamper aangifte b(j de 'politie. Op haar verzoek wordt het bedrag voorlopig geheim - ge-y. houden. Het - trommeltje;, is na de geldsancring te Wafer geraakt'. -i .Schipper Kampér houdt bet geld; voorlopig onder zijn berusting in? afwachting of er zich iemand, zal*, aanmelden die rechten-méént te - kunnen laten: gelden. - - WASHINGTON. De ministers van Buitenlandse. Zaken van de Grote Drie zön het er over eens, dat dc paraatheid van het westen om nieuwe communistische aanvallen af tc slaan veel groter is geworden. ZD zijn echter ook van mening, dat het westen zyn bewapeningstempo nog verder moet opvoeren om ,de vrije wereld veilig voor aggre&sie te maken. De feiten nopen hen tot de conclusie,, dat Rusland en zyn satellieten niet van plan. zyn hiin pressie op de oyerlge staten te verminderen'en zij' geloven, dat de bedreiging van de wereldvrede nog jarenlang zal' blijven ;vóort~ bestaan. Tot? in details spraken Acheson, Morrison, en Schuman op! hunbij eenkomst van Woensdag .over de donkere wollcèh, .dié zich samen pakken boven-, Perzië, Egypte y en Frans Marokko. In het algemeen, kwamén zij - 'tot de 'conclusie, dat het roodzakelijkr'is ,d? économische hulp. aan-. deze'. '—-- ëh-''aan:nnderë;-' landen in.hét;;! Midden Oosten të verlengen „teneindete .voorkomen, dat de Sowjètunie munt zou, slaan, uit 'de nationalistischel'/bestxGyin- gen die zich daar openbaarden. Ambtenaren van. het State De partment hebben verklaard,; datin. bet middelpunt 'van/der.besprekin- gen oyer het; Midden Oóst.en stond, het vaste besluit yvan;;,Groot Brit- - tannic om .térzakcv varidey*petro- lcumbclangeh "in Pérzië '/yoét/ bij stuk te houden, - Voorts is gesproken.; Gv-srde wachte t: élating van: Griekenland én Turkije - tot. 'het ïloordatlantisch pact én de/ gevólgen .hièryari - .voor dé verdediging'Vyvaó. het Midden Oosten. - 1 A - ,'s Middags hielden', zich - dé mi nisters j bezig - met! Westeuropa's pro bleem 'nummer téé'n:Duitslatid. Het vraagstuk van :eén drié-mdgéndb e- A den-overeenkomst .voortecin vredes- verdrag :zuUeh -rij: oplósséiitmét be hulp van">hun Hoge Commissaris- sen in dat inland.v- ;!-' 22"- C-; -2.- V In de avondzitting lichtte rdinister Schuman hët plan-Plevéntvóor een% Europees1 leger .uitvQeflgfta^ADe ihi-:- nisters' Acheson :lëri'Morrison* zegden er- met enige yoorbehpudén, hun steun aan .toe; om,daÜzijyër/''dë: beste i: oplossmg .;voorA-het .rvra"agstuk: der Diiitse;bijdrage aan de Wéstéuropese verdediging-mzagen-I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1