- E—i Oiidj es vierden eerste" lustrum Schiedamse korfballers nieuwe competitie DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB VS toegankelijk voor half millioen Vuilafvoer reeds naar de Scliie Men vermaakte zich best in de Volksbond Sluitdeur van een steriliseerketel weggeslagen AGENDA JONGSTE BEDIENDE (mnl.) Vlaardingen Donderdag 13 September 1951 ifï53. Kid wirdt ri-n zo begint hy: „net zouden wij san het week: i uan zag komen. Jie boot kwam niet recht epj nelijk omdat de schipper onainiet vertrouwde, gaan. toen de uitkijk een sneiie patrouilleboot ons af, maar bleef in een kring rondvaren, ken-j Plan van Javits: Sedert enige weken is men op het industrieterrein aan de Schle bezifi met het in bedrijf stellen., va n/de: proefinstallatie voor dé vuilverwer king die de V.AM- daar heeft ge ïnstalleerd. De cotnpostbereiding uit huisvuil is. een geheel nieuw procédé en zoals, te verwachten was, zal het dan ook wel enige tijd duren voor kan. worden gesproken van een regelmatige verwerking. Teneinde de capaciteit van de nieu we installatie te beproeven,wordt reeds meerdere malen .per week een deel van het huisvuilnaar wij vernemen soms reeds meer dan de helft door de V.AM.ver- wérkt; In verband met het op gang. ko men van de vuilverwerking aan dè Schie heeft men hij de gemeente- reiniging besloten de gehele vuil afvoer aldaar te doen plaatsvinden. De stortplaats aan de Wilhelmïna- haven is verlaten. Voorzover het vuil door de V-AM. nog niet wórdt verwerkt, geschiedt de afvoer per schip nü door'rde Scnie, i WASHINGTON, Een nieuwe emigratiepölitiek, niet gebaseerd op de huidige landenquota maar op vakbekwaamheid ennuttigheid en op het aantrekken van mensenma teriaal uit' het ,';grote reservoir"1 van overtollige ^arbeidskrachten m Oostenrijk, West-Duitsland, Ne- dérlandi Italië en Griekenland, is Woensdag bepleit door de Repu blikeinse afgevaardigde, Jacob K, Javits. Hij 'diende in het..'Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden eert wetsontwerp j in, op "grond waarvan 500.000. buitenlandse ar beiders tot' het land toegelaten zonden worden, die een vakbe kwaamheid bezltten,: waarvan men in de eerstkomende vijf jaren pro fijt zou hebben, Prioriteit'zou- gegeven worden aan overtollige 'arbeidskrachten uit die; Europese landen, die meedoen aan de programma's voor Europees herstel en wederzijdse veiligheid. ALS HET NODIG IS I Burgerluchtvloot in S 48 uur gereed voor defensie WASHINGTON. Amerikaanse militaireeh burgerlijke functiona rissen' hebben overeenstemming bereikt over de- omvang van een. vloot viermotorige vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, die in geval van oorlog aan de strijdkrachten zou worde» overgedragen. Dit is bekend gemaakt" "ineen rapport van honderd vooraanstaande per sonen op luchtvaartgebied, die door de nationale veiligheidsraad waren aangewezen: Hoeveel vliegtuigen het hier betreft.' wordt niet in het rapport vermeld. Er is een rege ling-ontworpen waardoor deze luchtvloot binnen 48 uur overal ter wereld voor miÏÏthir- - gebruik ge reed kan worden gemaakt. ïn negentienhonderd zes en veertig startte de Bond van Ouden van Dagen in Schiedam met zes tien leden. Het waren ondanks hun hoge ouderdom enthousiaste leden, die er met elkaar de schouders on der zetten, om het ledental zo vlug mogelijk omhoog te werken. De groeiende, afdeling verkreeg de medewerking van het gemeente bestuur, het bedrijf stelde rente beschikbaar voor een eigen soci- teit en- bet duurde dan ook niet lang of er was een ontspannings- lokaal tot stand gekomen, dat on danks- tegenslagen tot op de dag van vandaag een toonbeeld mag heten voor heel het land. Natuur lijk stimuleerde de sociëteit weer de medewerking en hoe snel bet daarmee wel is gegaan, dat liet dering. die 38 en 19 September in Amsterdam zal worden gehouden, kwam de heer Van Beek tot de hul diging van dc afdeling-pcnning- me es teres se mej. Kamerling, die vijf jaar lang op zo voordelige wy- ze penningen beheerde. Burgemeester Peek, die met wet houder Sabel en de heren Oost- lander en Ruseier van Sociale Za ken de eerste-lustrum bijeenkomst bijwoonde, kwam namens' het ge meentebestuur gelukwensen aan bieden.'- -'Ac;A A... ƒ- Het beproefde drietal Leen ae Bruijn, en Bartley en partner zorgde met Hakkert's band vérder nog voor een gezellige middag, die werd opgeluisterd met. enkele verfrissingen. Vanmiddag vond éen tweede bijeenkomst plaats. Ge tracht zal 'worden' nog een derde lustrum bijeenkomst te organiseren voor de leden, die nu geen plaats konden bemachtigen. voorzitter W. van Beek in de Roomskatholieke Volksbond horen, waar het eerste lustrum werd ge- •'•vièrdi..7T Dertienhonderd Schiedamse Ouden van Dagen zijn momenteel georganiseerd, in de bond, die op de bres staat voor de verdediging van de rechten van deze omvang rijke bevolkingsgroep. Over het werk van de bond, die in totaal honderd acht en veertig afdelingen en veertigduizend leden telt, heert de heer Van „Beek ook een en. an der medegedeeld- Hij deed 'hét met trots want niet alleen. is.de heer Van Beek voorzitter van de afdeling Schiedam, maar ook pre- sideert hij het landelijk bestuur. Naar hij mededeelde, vond Dins dag overleg plaats tussen de bond en de vakcentrale over het Wets ontwerp betreffende de Ouder- demsverzekering, die de Ncodwet- Drees straks gaat vervangen. Er zal een actie worden ingezet om het wetsontwerp gewijzigd te krij gen. Nadat nog mededeling was ge daan van de algemene jaarverga- BUBGEKLIJKE STAND Geboren: Mariëtte D. L d. v. A. Jordaans en M. J. van BerkeL Ge- radus L z. v. W. P. Post en G. Vrij hof. Petrcnella d. v. B. van Seters en J. A, L Wink es. Comelis z. v. A. P. Zuidgeest cn A. M. Spruijt. Dirk z. v. A. P. Zuidgeest en A. M. Spruijt. Gustav R. z. v. G. de Wit en J. L. Slingerland. Overleden: X van Noortwijk 82 j. Advertentie (L Mj Goudse arbeider gedood, collega ztvaar gewond GOUDA. Een ernstig ongeluk in de Goudse Melk-Inrlchtlng heeft Woensdagmiddag één arbeider het leven gekost, een andere wordt in zorgwekkende toestand in het Van ïterson-ziekenhuis verpleegd. Doordat de afsluitdeur van een onder druk staande steriliseerketel wegsloeg werd de 36-jarige E; van der Vliet een arm afgerukt, terwbl hij eveneens een ernstige hoofd wonde kreeg. Hij is aan deze ver wondingen overleden. De -heer A. de Joode werd bedolven onder de duizend flessen, welke in de ketel stonden, en die met stoom en ko kend water uit de ketel werden geperst. Hij liep ernstige brandwon- den op. (Advertentie l.M.) ten keur van apade modeHen^it onze met 2org samengestelde collectie MANTELS EN JAPONNEN voor het a.s seizoen tonen v/ij in onze Christelijke.'bescherming van de Jeugd viert zilveren jubileum AMSTERDAM. Minister Mulde- rije heeft de 'feestelijke zilveren jubileums-bijeenkomst van de Cen trale Bond voor Inwendige Zen ding en Christelijk Maatschappelijk Werk geopend met een vaktechni sche rede. welke aanving met de kinderwetten van'." 1901, het onverge telijke werk van wijlen minister dr. J. Th. de Visser ren de oprichting van de Centrale Band (Pro Juven- tute is iets ouder). Hij ging vervol gens over op ds voortdurende ac tualiteit' van al de facetten van het Bondswerk. onder welke vooral die van de gezinsverpleging, en van de doelstellingen van .de oecumene van Genève (Wereldraad van Kerken). Na een gelukwens met de gebrui kelijke woorden, dat de Bond moge groeien en bloeien in zijn onmis bare arbeid voor.de jeugd, sloot de minister zijn jubileumrede. AMSTERDAM.— Mr U- J. N, de Graaft secretaris, van de Ver eniging voor de Effectenhandel, zal zijn functie neerleggen. Per 1 Ja nuari 1952 wordt hij directeur van het bankiershuis ,Labouchère en Co .N.V. te Amsterdam. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: AL M. H. Evers. Lange Haven 81. Bellen bfl ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstelling en 15 en 16 September. Power-hall Werf Gusto. Za.12—19 en Zo. 10 18 uur: Schildersclub .Bëati". Toneel: 15 September, Volksgebouw, 8 u: Kunst na Arbeid met „Het ze vende gebod". Pllms: Passage. 2 en 8 uur: De weg der hoop (14 jrX Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: „Dos sier 649" (18 jr.). - Bjjeen k.<\m sten: 13 September. Passage-theater, 8 uur: Revue-avond onder ausp. van Coöperatie D.E.S. 15 September. Aula' Stedelijk. Museum/. 3 uur: Opening ten- toonstelling „Zuiderzee wordt land".; - 17 September, Musis Sacrum, 3—5 en 8—10 uur: Modeshow Bervoets. Vergaderingen: 14 September. Stadhuis, 7.30 uur: Gemeen'.eraad. op Maandag 1 7 September a s. fn Musis Sacrum, Lange Haven 111-115, Schiedam des middags ven 3-5 uur en ces avonds van 8-10 uur Toegangsprijs I 2.50, inclusief -ihé-complet. Kaarten, in beperkte mate, verkrijgbaar in onderstaand filiaal. Regenachtig Augustus activeert leeslust I» de maand Augustus werden in hethoofdgebouw van de Gemeen telijke Openbare Leeszaal en Biblio theek aan de Lange Haven uitge leend 10.478 boeken; (vorig jaar 7716), waarvan 1385 (vorig jaar 678) kinderboeken. 3220 (vorig jaar 2553) studiewerken, cn 5873 (vorig jaar .4484). romans. In 'het filiaal inide Gorzen wer den uitgeleend 1036 (vorig jaar 876) boeken, waarvan 352 (vorig jaar 247) kinderboeken. 136 (vorig jaar 112)studiewerken. 548 (vórig jaar- 517) romans.' Ia Kethel las men 774 (vorig jaar 627) boekem waarvan 216 (vorig jaar-132) kinderboeken, 51 (vorig jaar 64) studiewerken en 507 (vorig ■jaar 431) romans. 'Aan het Weeshuis der- Hervorm den werden uitgeleend 157 (vorig jaar 145) boeken en aan het Zieken huis 314 (vorig jaar 255) boeken. Het aantal houders van .leeskaar- iea. bedroeg 2493 (vorig jaar 2419). Bamckdes bij Berlijnse sèctoreng'rens BERLIJN; De Oost-Berlijnse autoriteiten hebben bij 63 .van de 90 doorgangsplaatsen tussen Oost en West-Berlijn barricades opge richt, aldus 'maakt de West-Bcr- lijnse politie bekend; In kringen der westelijken gelooft men, dat de barricades ten doel'hebbèn decon- tróle van het verkeer over de sec torgrens door -de Oost-Berlijnse politie doelmatiger, té maken. .FILIAAL SCHIEDAM. BROERSVEST 59-61 YLSSERIJBERICHTEN SCHEVEntnGEx. Vanestberiehten 1 Van hedenmorgen uit zee; Haring drbf- nctvlssers: Sch 78 met Z5 k. Sch 195 atet 5 k. thuisstomende, Sch 243 met 40 k. Sch 245 met -3 k Sch254 met 2 k. Sch 341 met 3 k. Sch 342 met 0 Je Sch 402 met 6 k. Sch 412 met 0 k, Sch56 met O k. Sch 2«3 .iiiet 30 k. Sch 365 met 20 k. Sch 332 metJ^/'-Sch' 4; met 2 k. Sch 77. :met:J2;K^:;Sch,v5Tiróet .80 k, Sch l81 met ;Js. thujsstóroead; Sch :-lS9 met 17 .k.r Sch 189 met 42 k., Sch 247 met 2 k. Sch. 282 met 45 :k. Sch 285 met 0 JsA Sch 25 met:,34'.lc-- Sch 30: met 10 k. Sch 35 met X- BO JLSch 37 met.24 k.:Sch,89.met 50-Jc, Scfc '130 met 34 k;.Sch 210 hm7:35-met 15 K. thuisstómend, Sch - 248 mét 20 k, .Sch 297 metOl'k: Sch 353 met 0 k. Sch 223 met 25-k, Sch 78: met 30 k. Sch 141 met O k/ Sch" 186 met 0 k, Sch 284 met; 40. k,- nog ia "netten.:Sch 361 met "60 k,- Sch. 443 met Jt;lSch ,64 met 34 k. Sch 81 met 0 k. SchJ39.' met 12 :k. Sch .95 met 70 k. Sch 103 met 25 k; uit'de halve vleet.' Sch lBO m'et Jk; Sch '242 met 34 k: >V Sch 84 met 35 k, ,Sch'Z75"met 3 k, Sch 14 - met' 60 k,- ttit de halve vleet:: Sch 47: met B5 k.' Sch AIO met 30 k. Sch .302 met 25 k. VJJ. 40 met 55k,: VI;. 53 met 20 k, nog 20. netten. Vi.; SS^mét' 24-Ki: nog 10 netten, yi. ao-mef 7? k;cn-30 netten. yaagsten van gisteren harmgtrawïers: 7 sch-305; met 14 k. :ScKr. 87 ",met 35 .k, Sch200 'mét 50 k. -/ Sch 158 met 5 k, sch 229 met 35 k.' sch 339 met 40 k,-; j; Sch'23 met 40 k. :eir 90 manden. Sch"53 met '34;k, 'SCh': 104met 70: k./Schv39 met r.-S k;' ScH 40 met 59 k; Sch 133- met 50 k, Sch -233rmet; 54 k; Sch 5' met 10 k,"cn 150 manden. Sch 9 met-220 mandén.Sch: f-xi9xoetioo lahahden:;!. sch45 met 200 k; A'Séh' m mét; 20: -k^KSch: 314 mev 50. k. Sch ;7!met 70 k.' Sch:140met 70. k. Sch:24, .mét 200 manden; Sch: 18 "met- =3 kantjes. Sch >120 met'120 k. Sch 121 met>100 k. Sch 333 met 140-k, Vl.:71 met .40 k, -VI; 83 j./ihet 40 k. VJ. 200 ^met 29 K Ma. 5.. mét -B2^'en. itéV;SchevenlnRenloggers Sch;225 J«etti9 last cn 200 kisten, Sch 312, met 5 Jast cn 500 kisten, Sch 3 met 4 Jast erf 200 kisten verse haring.; Sch .325 met. l llrlast tm "300 kisten verse haring,Sch 49 inet 5 last- en,500, kisten versé haring, Sch "is -met „ia, last. .-'../i - VlAAHDINGEN',.W Binnengekomen 7 "VI,-" 85,' J.' Verdayn:. 11 Jast 750 kisten >'verse/harthg; :;Z00/.kisteri makreel en 40. klstén di-vtirsén en de VL142":L.: J<u3per. kisten verse'harmg en; 50 kis-': 'f-ïèn-iMdfverfénïr Bot:1 Vlv? 14|3 3V-Bógr>Vl; ^196; ^^n'Oótïv^'YLKfftie^:ZüurmOTïdï-;-VI4,-^Sv.::'' -KJ; 'T>xonkrv-,Vi;-<,l78i,t'P.: (Groenévöd 'ï*iVl;-166,: A. West er dijk ea J. Bog. Veertig jaar bij Tante Pos Vrijdag hc-irnkt de heer H. Pi- roen en met hem'waarschijnlijk wel- heel de bezeiting van het postkan toor aan de Tuinlaan, zijn veertig jarig jubileum in dienst van het Staatsbedrijf der P.T.T. De eerste schreden op bet poste- iijke pad werden door de heer Pi- rocn gezet in Den Haag, waar htf in September 1911 in dienst kwam. In Februari 1919 .werd de heer Piroen bevorderd tot hulp-bestel- lOr en in Maart 1920 besteller. Tot I October 1938 verbleef hij in Den Haag om daarna tc worden over geplaatst naar-Schiedam,- waaf de heer Piroen per 1 Januari 1948 tot besteller 1ste klasse werd be vorderd. Gevraagd op distillateurskantoor .per. 1 October a.s. SUCCES OP BLOEMENCORSO VOOR STADGENOOT De beer J. Vogel te Vlaardingen behaalde bij het bloemencorso te. Aalsmeer de eerste prijsvan zijn groep met een wagen 7. die „-bij had- gemaakt voor veiling Bloemenlust en waarop hij o m. met behulp van 4000 anjers een Russisch ballet had uitgebeeld. Hij bewees hiermee te vens de beste prestatie te hebben geleverd van de ruim 80 deelnemers door in het bezit te komen van de medaille, die H.M. de Koningin voor; de beste prestatie had uitgeloofd. Brieven onder nummer S 77 aan het bureau van dit blad. OPLEIDING 25 cents Karei I (markant) in eenvoudige verpakking. Nu 50 stuks 7.50. Dullaard Sig.handcb «Rotterd.dijk 272. (voorlopig Diploma) Aanvang AVONDCURSUS OCTOBERS ,A.S. InL enz. Zaterdagsavonds van 6—7 uur. julianalaan 80 A. Schiedam. Rijwielen va. 125.—com pleet. Betaling-.desgewenst- in overleg.. Frans Walt-- man, Rotterd.dijk 240 a.- Te lefoon .68948.- Clandestiene Duitser gehuisvest Voor het Kantongerecht moest zich Woensdag ook verantwoorden mevr. M. S„ die in haar woning aan de Am. van Solmsstraat een jonge Duitser had gehuisvest, die clandestien de grens was gepas seerd. Deze. vreemdeling was uiter aard niet aangegeven bij de Vreem delingenpolitie. In haar verweer ontkende de pensionhoudster van de2e clandestiene grensoverschrij ding te hebben geweten. Zij kreeg een boete van f 15.—, eventueel te vervangen door zes dagen hechtenis. Opnieuw verchromen van h orl ogekasten 2.25. Als nieuw terug. H. A. Dicte- rich. Horlogemaker, Goud smid. Prof. Kam. Onnes- laan 98. COMITÉ HELPT HONGEREND 'INDIA 7 Er is tc Vlaardingen een comité gevormd dat ten doel heeft,, gelden bijeen te brengen voor .1000 kisten gecondenseerde melk. waarmee een bedrag van 35 30-duizend gul- den gemoeid is. Op 17. 18 en 19 September .wordt met intekenlijsten een huis-aan-huis collecte gehouden, terwijl ook aan de bedrijven inte kenlijsten, worden gezonden. Het co mité van aanbeveling bevat de na men van vele beksnde en vooraan staande stadgenoten uit-alle rich- tingen. Tarief: 115 woorden f 065 Elke 5 woorden meer f 0.20 Meubelbeurs-Nieuws. Radio- en rooktafels zullen door de verhoogde belasting duur der worden. Komt daarom; bijtijds Uw keus doen bij „De Meubelbeurs"., -. Lange Haven 95/ Filiaal Groene- Laan 109.: j Permanent-Wave, compleet, ƒ5,75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „AJida". Groto Visse rijstraat 3 E (hoge stoep). TeL 33762, Rotterdam. Een fiets is een onontbeer lijk iets!! LD.W., Buitenha venweg 178, t.o. Politiepost, levert U reeds een splinter nieuwe fiets vanaf 3.50 p. week. Dus op zeer gemak kelijke betalingsvoorwaar den. Komt U eens pratén? Autostalling aangeboden 1 October, as. tegen billijke- prijs - bij particulier..; Omge ving'Franselaan. 2 min. v.a. station Schiedam.- -- Br. "no. 7154,bur. V; d;.* blad of; tel. 66062' (na5uur). -;■ Terua uit de tropen Bij de 'burgemeestér is bericht binnengekomen dat- de navolgende militaire» der Zeemacht,- na.een langdurig verblijf in. de Tropen, laatstelijk Niéuw-Gulnèa, op 18 Sepv tember te DenHeidér,per Hr. Ms, oorlogsbodem „Tematej', in het va derland zullen terugkeren: A,. R Polet,Slachthuislaan/ 33b jen J. Bostelaar, Boerhavel'aan 65b. VOORDRACHT JAN MUSCH Het Comité voor Volksontwikke ling begint het seizoen goed. Nie- mand minder dan de bekende :fo- néÈfe^lër/en-voordrachtskunstenaar Jah. Musch" komt -Maandagavond naar Ylaardihgeh en hij zaj werk voor- dragëmvanShakespeare; Allah Poe, Lessing /en y Paradies. ;-Deprijs; be- draagt2 J:;;7j'L50 èn. de bijeenkomst wordt gehouden in da .zaal Harmo nie. Gevraagd een nette kost ganger, vrije slaapkamer, huiselijk verkeer,.-'klein ;ge- zih. Br. nr. S 78 bur. v. d, blad. Soomers. Simplex, Pon. en Empo rij wielert/JiiO-carrier motorenP. Spomers, v. Bevèrènstxaat 2. 7'..;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2