tè er 85 Nederlandse militairen, ter naar Duitsland o Ipljp Marshall's taak volbracht Felle strijd" te wachten in driehoek Hannover-Hamburg- Bremen Oorlogsgravenstichting bestaat vijf jaar mwwm Deventer fietsenfabriek gaat auto's maken Bezuiniging Operatie Counterthrustbegint Vrijdag Duizenden graven in !:V; beheer - V erkeerspolitie Wordt geallieerd excuus niet aanvaard? 'Émlëm Hogere belasting in Engeland In 1952 elke week vijf kleine (in licentie gebouwde) tweezilters D' Levensloop van Marshall Robert Lovett Polen 17e staat van USSR? Donderdag 13 September 1951 3 (Van een onzer verslaggevers) - - Zevenduizend Nederlandse militairen zijn hedenmorgen de Duitse grens overgetrokken. De ene helft bij Nijmegen, de andere bjj OI- denzaal. Hun reisdoel is Neustadt én Nïen- burg, twee Duitse plaatsen ten Noorden van Hannover. In de driehoek tussen Hannover, Hamburg en Bremen worden de grootste mi litaire manoeuvres (aangeduid met de naam De stemming onder de Neder landse troepen was goed gister ochtend, wanneer men tenminste in aanmerking wil nemen dat wei nig mensen vrolijk de wereld in Zien om vier. uur 's ochtends. Er werd wat gemopperd op de; wei nige marken, die men heeft mee gekregen. voor deze oefening in Duitsland en op het,, eten, dat een voudig is als bij ieder leger te velde. M£-_' er was geen werke lijke slechte sfeer.Weinigen van hen realiseerden zich, dat dit in de geschiedenis van Nederland een zeer bijzondere dag is, want voor het eerst gaan onze troepen in groot verband over de grens om hun kwaliteiten te toetsen aan die van andere soldaten, eventueel hun peil verbeteren en dat alles in een sfeer van —- haar wij aannemen onderling goede verstandhouding, die meestal wel heerst tussen mili tairen van verscheidene nationali teiten, die aan één. kant staan. Een maand lang zullen deze mili tairen niet in Nederland terugke ren. Na de oefening „Counter thrust", dié tien 'dagen zal duren, verbfekt de hele Nederlandse co lonne van 850 auto's naar Beieren om daar in- Amerikaans verband nog verder te oefenen, speciaal in het vechten in heuvelachtig ter- rein. Maar voorlopig zullen zij zich te zamen met de Belgen, Noren en Britten moeten verdedigen tegen aanvallen van Amerikaanse, Franse en ^eense troepen.in.de grote drie hoek in Noord-Duitsland. De En gelse luitenant-generaal M. Ward zal het commando hebben over de „blauwe tro.epen", waarvan Neder land deel uitmaakt, De Nederlandse troep heeft het gemakkelijk tijdens deze manoeu vres. De eerste nacht brachten de meesten door in hun kleine tentjes onder de blote hemel, liggend op de maar weinig droge grond die in de loop van de nacht steeds vochtiger t weri!. - Mubt het werkelijke militaire leven, dat bovendien geenszins een ongestoorde nachtrust garandeert, begint Vrijdag pas als „Counter- thrusts" begint en zestigduizend soldaten van*allerlei hationr1 'feiten „te wapen. - komen" in een oefe ning, die aan beide zijden van het IJzeren Gordijn met meer dan ge wone belangstelling wordt gevolgd. „Counterthrust") van de Westelijke mogend heden sinds 1945 gehouden. Zestig duizend mi litairen van acht landen zullen daar tien dagen oefenen. En 'n niet onbelangrijk bestanddeel daarvan is de 31ste Rcgimentsgevechtsgroep, 1 mannen van de Nederlandse lichting 1950 2, die nu ruim een jaar in militaire dienst zijn en grondig worden voorbereid op een taak, die zij geen van allen ooit hopen te moeten ver vullen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De personeelsle den, de raad van bestuur en alle naaste medewerkers hebben In onveilig Amsterdam In particuliere wagens achter overtreders aan (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De Amster damse verkeerspolitie zal zeer bin nenkort particuliere auto's gebrui ken bij een verscherpte controle op verkeersovertredingen. De on rustbarende stijging van het aantal verkeersongevallen maakt het nood zakelijk om de zachtzinnige me thoden, die tot dusver werd ge volgd, te laten schieten en met liarde hand ln te grtfpen. Mede daartoe gedwongen door materiaalgebrek zal men nu gebruik gaan. maken van het aanbod van particuliere autobezitters om gedu rende enkele uren per dag door de stad te rijden met een politieman in burger, teneinde verkeersovertreders op heterdaad te kunnen betrappen. Men denkt voorlopig alleen gebruik te maken.van de diensten van auto mobilisten, die in bet bezit zijn van een Rallye-diploma. Zij mogen uiteraard geen verkeersovertredin gen op hun straflijst hebben staan. De actiezal reeds een dezer dagen beginnen. TOKIO. Radio Peking heeft er Woensdag op gezinspeeld, dat dc communisten de geallieerde ver ontschuldigingen voor het beschie ten van de neutrale zone V2n Kae- song op Maandag j.l- niet zoucen aanvaarden. De radio citeerde een telegram van een communistische correspon dent in Kaesong, die schreef, dat de geallieerde „bewering" dat het be schieten een vergissing was, „dwaas^' is. In Midden en Oost Korea zijn Amerikaanse en- Zuidkoreaanse in fanteristen. gesteund door vlam menwerpers, tanks en vliegtuigen, gisteren langzaam in noordelijke richting opgetrokken en een be perkt offensief begonnen. Zij ontmoetten een tegenstand, zoals zij de laatste maanden nauwelijks hebben gekend. Aan gevluchte Tsjechen wordt asyl verleend SELB De Amerikaanse auto riteiten in Duitsland hebben be kend gemaakt, dat zij aan de 25 Tsjechoslowukcn. die per trein uit hun land naar Westduitsland zyn gevlucht, desgewenst asyl zullen verlenen, Op een leeftijd die der „zeer sterken" wordt genoemd en. waarop gewone mensen van hun pensioen genieten en hun klein kinderen by 3choolsommetjës helpen (van die lastige, over va ten met leeglopende kranen), wordt aan politieke rotten geen dag rust gegund. „Schüder-iü nog wel' eens?", vraagt Edouard Her- riot aan Winston ChurcF»U.,,Wtis 'het maar waar", zegt Churchill, ,geen tijd,man. Schrijfjij nog je had immers zin je in Schu bert te verdiepen,. „Neen", zégt Herrioi, „ze kunnen in dié roerige Franse Kamer geen ogenblik zonder hun aartsvaderlij ke voorzitter. Geen tijd,, geen tijd, mon cher." „Wij hebben wel een rijk,- bewogen leven', bromt Churchill: boerenoorlog, twéé wereldoorlogen; heel de, wereld ben ik rondgetrokken orri de eer van Engeland en zyn vrijheid te redden en nog ben ik niet klaary. geen Lagerhuiszitting of ik moet overal-vooraan bij-zijn." „Ik ben dichter b(j huis gebleven, maar tussen Lyon en Parijs ik kan die weg dromen! maar heb', voor dc eer van mijn trotse Ma rianne geledendisgijzelaar ih een concentratiekamp". En dan gaan ze elkaar anecdoten van 60 en 50 jaar geleden ver tellen: Harriot van Clcmenceau de Tijger en Churchitl uit de da gen dat hij krijgsgevangen werd gemaakt.En ze Jcchc7i om dingen, die wijin 1051, amper kunnen begrijpen. Oude vrien den,, beiden nog zo levend als. een hart, bij elkaar op bezoek in Parijs. Woensdag in een intieme bijeen komst op het hoofdkantoor van dc Oorlogsgravenstichting het vijfja rig bestaan van de stichting her dacht.;:1; De Oorlogsgravenstichting werd op 13. September 1946 op initiatief van wylen dr A. van Anrooy in het leven geroepen met het doel alle graven en begraafplaatsen van na de negende Mei 1940 gevallen Ne derlanders, zowelmilitair als bur gers, te verzorgen en in stand te houden!. De Stichting heeft op het ogenblik niet alleen een grote Cen trale Begraafplaats in Loenen óp de Veluwe in beheer maar tevens het toezicht op honderden graven elders in .het land. Een belangrijk deel van het werk van de Stichting ligt in het buitenland, vijftienduizend graven, in Duitsland!! Ook voor de graven ïn Engelandwordt gezorgd- Men is begonnen met plaatsen van stenen óp deze graven van Ne derlanders die voor de Nederland se zaak het leven, lieten.- Voorts zijn graven ingericht in -Noorwe gen, op Sicilië en op Curasao. Het is een veelomvattend werk dat .veel geld vraagt en honderd duizenden guldens zal kosten voor het.:-: voltooid, is. Totnutoe hebben van de meer dan duizend gemeen ten slechts 350 toestemming ver leend voor een collecte ten- behoe ve van de Stichting. Deze inzame ling heeft het kapitaal van de stifhfmg gebracht óp'bijna zes ton, een bedrag .dat echter nog lang niet toetèikind is:' (Advertentie l.M.) LAAA LLU Lil i -i.i-A..-. Advertentie (1. M.) Gaitskeü kondigt aan: WASHINGTON. - De Britse minister van Financiën Gaitskell.; die zich momenteel in Washington bevindt, heeft in een radiorede verklaard, dat Groot. Brittannië's toenemend dollartekort tot gevolg zal hebben, dat- ér hogere belastin gen in Engeland zullen komen. „De kosten van levensonderhoud zullen stijgen, dc lonen zullen achter blij ven bij de prijzen," aldus GaitskeLL „Wij hebben weer een dollarvraag- stuk," -zo voegde hij hieraan toe, ..en het ziet er naar uit, dat we dit nog geruime tijd zullen hou den.**-!! !Y (Van onze correspondent te -Apeldoorn) DEVENTER. Burger's Rijwiel en Machinefabriek zal eerlang be ginnen met de fabricage van kleine automobielen voor twee personen, welke het volgende jaar tegen een. prijs van ongeveer acht en twintig honderd gulden op de markt zullen worden gebracht. Al een poosje geleden kreegde directie van de fabriek de 'Duitse licentierechten voor de landen van de Benelux, Indonesië, enWest-Tn- dië en dezer dagen ontving zij de verei ste vergunning vöor het im porteren van de motoren van der gelijk goedkope miniatuur-wagen tjes uit Duitsland. Het ligt in. de bedoeling alle onderdelen .voor 'déze, autootjes, behalve de hiotor, zelf te vervaardigen of hier te lande te laten fabriceren, omdat men'in Duitsland zelfnog niet aan: een geregelde porductie van deze kleine auto toe is. - De motor, van dit „twëezittertje" zit, evenals bij de Volkswagen, achterin.-- De neus heeft een: be hoorlijke ruimtevoor bagage. De kracht van de motor, die drie ver-, snellingen en één achtèruit-schake ling heeft, wordt alleen op het lin- kerachterwiel overgebracht. Het rechterwièl wordt niet aangedreven. Men hoopt in 1952 te beginnen met een productie van vyf auto- tjes per week. Advertentia (LM.) Laaiende Pijn van Zuurbrand op de maag - een kwelling voor velen. Maar talloze lijders aan brandend maag zuur wapenen zich daar - tegen met Digestif Hënnie.Een prettige afdoende remedie: één -ot. twee Kennies laten smelten op. de tong. dadelijk na tafel, D5n van zuurbranden geen spoor meer. Eigenlijk hoorde iedereen Kennies bij zich te steken, als 't niet voor eigen ge bruik is. dan voor een disgenoot, want o zo velen lijden aan deze pijnlijke angstaanjagende kwaal. Amerikaanse minister van Defensie, generaal Marshall, heeft zijn functie neergelegd. „Om zeer persoonlijke redenen", zoals hü op een persconferentie mede deelde. Hoewel men geneigd zou kunnen zijn, achter deze, bij het plotseling aftreden -van hoogwaar digheidsbekleders gebruikelijke terminologie geheel andere dan zuiver - persoonlijke redenen te zoe ken, geloven wij, dat zy in dit ge val volgens baar letterlijke beteke nis, kan worden opgevat. Anders dan de minister van Euiteniandse Zaken, Acheson. op wie door een deel der republikeinen nog steeds felle aanvallen worden onderno men, genoot minister Marshall het vertrouwen van de beide grote Amerikaanse partijen. En :wat er ook waar moge zijn van de ge ruchten, dat de meningsverschillen tussen de drie weermachtsonder delen landmacht, luchtmacht en marine. over de - verdeling van de budgetaire koek een nieuw hoogtepunt tegemoetgaan, de car rière van minister Marshall staat er borg voor, dat dergelijke moei lijkheden hem eerder tot aanblij ven dan tot heengaan zouden heb ben genoopt. Het aftreden van minister Mar shall moet daarom waarschijnlijk uitsluitend worden gezien in het licht van'; zijn benoeming;, zoals ook. officieel isgedaan. Deze dateert van een jaar. geleden, van een ogenblik dus, dat de Amerikaanse weerbaarheid, als gevolg van de bezuinigïngspolitïek van de toen malige minister V van Defensie,, Johnson, een allergevaarlijkst diep tepunt had bereikt. De bijna vol komen onparaatheid, waarmede Amerika de communistische agres sie in Korea moest tegemoet tre den. maaktede val van Johnson onvermijdelijk. Tegelijk stelde dit president Truman voor! de nood zaak, een man te vinden, in wie het gehele Amerikaanse volk en niet slechts één party voldoende vertrouwen zou kunnen hebben om in zijn handen de. enorme mili taire middelen te leggen, welke het van dat ogenblik af zou moeten, opbrengen. Geen persoonlijkheid, die 'voor deze functie meer geschikt was, dan de thans afgetreden minister van Defensie, die reeds als Staf chef gedurende wereldoorlog nr II als minister van Buitenlandse Za ken tijdens het begin van de.koude oorlog en als vader van het plan- Marshall getoond had een buiten gemeen kundig en integer man te i zijn. Maar minister Marshall was, I toen de president dit beroep op hem deed, reeds 69 jaar oud en had kort te voren, wegens zijn geschok te gezondheid, de leiding van het State Department moeten overdra gen.: Desondanks stelde hy zich op nieuw beschikbaar om zijn land,' in de moeilijke situatie, waarin het ge raakt "was, mei inzet" van zijn ge hele persoon te dienen. WANNEER' men thans terugziet op het jaar, dat minister Marshall aan het hoofd van de Amerikaanse delende stond, staat men bijna verbluft over1 de veran dering, die zich in die tijd vol trokken heeft. Inplaats van de 14 milliard dollar, die volgens Johnson het maximum was. dat de Verenigde Staten per jaar voor hun weermacht zouden kunnen uitgeven, bedraagt hét militaire budget voor het kc.nende belasting jaar 61 milliard dollar. Het aantal manschappen van het leger is ver dubbeld en de uitrusting omvat een veelvoud van die van het vorige jaar. De Amerikaanse vloot is uit de mottenballen gehaald. De luchtvloot.'een jaar geleden-op pa pier 48 groepen tellende, wordt nu snel tot 95 'groepen uitgebreid.; In Los Alamos vordert men; snel met de constructie van dc waterstof bom en over de gehele Verenigde Staten Is een net van atoomfabrie- ken en laboratoria ingericht; waar wapens zijn ontwikkeld, die wel licht een totale verandering in de oorlogvoering teweeg zullen bren- gen. Dat alles is nog maar een begin de lopende banden zyn reeds, in ge reedheid gebracht, maar binnen kort, zal daar de stroom van nieu we wapens afvloeien. In Korea z'yn het al lang niet meer dé commu nisten, die er- de toon aangeven, maar de geallieerden, onder Ame rikaanse leiding. En het beste be wijs voor het welslagen van een politiek,, die voor ccn groot deel door 'minister Marshall gedragen werd, is de nederlaag, die de Sow- jet-Unie tegenover de op militaire kracht berustende ferme houding der Verenigde Staten in San Fran cisco leed. |\/f INISTER MARSHALL kon daarom thans met bet volste rechtménen, dat hij zyn taak vol bracht heeft, temeer daar bet werk zal worden voortgezet door éen man, ih wie hij het grootste .ver trouwen heeft: zijn oude medewer ker Robert Lovett. Geen Ameri kaanse staatsman, sinds de oorlog heeft meer voor zyn land 'en voor de vrije! wereld! gedaan dan minister Marshall. Nu, op zijn 70ste jaar, is de tijd en de moge lijkheid gekomen voor dc rust, die wij hem van ganser harte toewen- George Catlett Marshall, de zo juist afgetreden minister van De fensie der VS., werd in 1880 ge boren in Union town in Pennsylva nia. In 1901 studeerde hij af aan het „Virginia Military Institute" en geleidelijk klom hij toen op tot de hoogste rang in het Amerikaanse leger. Hy deed dienst op de Fhillppünen en was In Frankrijk gedurende de Eer ste Wereldoorlog. Van 1924 tot 1927. vertoefde hy ln China, waarheen hy in 1945 opnieuw zou worden gezonden als Trumans speciale vertegenwoordiger. Als stafchef van het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog woon- "de hij alle belangrijke internationale conferenties bij. Hij was aanwezig bij de opstelling van het Atlantisch Hand vest in 1941 en bij de conferenties van Casablanca, Quebec. Cairo, Teheran. Yalta en Potsdam. Nadat hij uit China-was teruggeroe pen werd hij tot minister van Bulten-, iandse Zaken benoemd. In 1950 maakte een speciale wet van het Congres het deze beroepsmilitair mogelijk als mi nister van Defensie op te treden. Van klerk tot minister De nieuwe Amerikaanse minis ter van Defensie, Robert A. Lovett ontving zijn opleiding aan de Yale- en Harvard universiteiten en be gon zyn loopbaan als klerk bij de nationale handelsbank te New York.; f Later .werd hij deelgenoot van'Brown Brothers, Harrtman and Co, tot 3940. In dat iaar benoemde president Roo sevelt hem als assistent-secretaris voor de luchtmacht aan het departement van oorlog, met de ogenschijnlijk on mogelijke taak de productie van bom menwerpers op te voeren van 3 4 pér maand tot 500. daarna 775. en tenslotte 1000. In 1945 verliet hij het departement van oorlog om weer als bankier Werk zaam te zijn, maar twee jaar later werd hij onderminister van buiten landse zaken; ln 1049 keerde hij op nieuw Jn de fcankierswereld terug, maar hü werd plaatsvervangend mi nister van: defensie onder Marshall toen deze in 1050 een beroep op hem deed. Ale diplomaat heeft Lovett voor al een krachtige houding tegen de Kus sen aangenomen. STOCKHOLM. Poolse vluch telingen in Stockholm hebben ver klaard, dat Polen Moskou mis schien binnenkort zal verzoeken als 17de republiek in de Sowjet-Unie ingelijfd te worden. Dit gerucht doet ook in communistische krin gen in, Warschau, de ronde. Het verzoek zou aan Rusland uitgaan nadat een nieuwe Poolse grondwet naar Russisch model tegen het ein de van dit jaar goedgekeurd zou zijn,- -v-X- v vï";' io:-v QlNDS de ster van Lieftinck oe- LJ Qon te flonkeren is de maande lijkse twist over de - problematiek van het tekort eert mooi stuk fol klore geworden in elk Hollands bin nenhuisje. „Kyk eens", besloot ik deze keer, „de héle. zaak ts, dat jij het geld te gemakkelijk uitgeeft. 'Héb je aardappels nodig? Goed je stapt bij de eerste de beste groen teboer bïr.hen en koopt. Fout!Een échte huisvrouw weet dddr zijn ze een paar centen goedkoper. Ze loopt een straatje verder en ze be spaart op die manier een aardig sommetje per rpaand...," Zó kwam het Ze had er niet veel op teruggezegd, maar de volgende middag vroeg zij, op éen toon van met gif doorregen beminnelijkheid ,JHe tóe, help me eens mef het vinden van die goedkope winkel tjes. Je weet hoe sukkelachtig ik ben..:. ;,"-v Per fiets gingen we op pad, want wie a heeft gezegd, moet de rest van het alfabet aandurven. Ik stuur- de maar. naar een straat waar over het algemeen nogal scherp wordt geconcurreerd. In een zijsleuf vond ik een soort, groentegrot, waar met ruwe hand geschreven prijskaarten de stoutmoedigste aanmoedigingen onder de attentie brachten. „Hier", zei ïk, van de fiets 'stap pend. Zjj zette één voet aan. de grond en keek critisch neer op de uitgestalde aardappelen. cA. „Inderdaad", 'sprak zij, „een volle cent goedkoper dan bij demijne. Neem, maar drie kilo, des te gauwer zijn we uit de ellende." De man in de spelonk was, geloof ik: een beetje kwaad-op me, want hij smeet de aardappels grommend in een vies, nat stuk papier en duwde mijde knoedel in de hand, of ik "t hem afgebedeld had. „Da's alvast drie spie", sprak mijn vrouw vals-opgewekt. toen wij ver der fietsten, „koop nu nog billyfc brood, goedkope worst en pak-weg- blaemetjes en waarschuw even, als je genoeg bespaard hebt om me die zomerschoenen te geven...." Ze maakte er maar ,een pretje van, in dé hoop mij te doen afknap penmaar ik bleef goed in vorm, zodat ik op de. terugweg nog maar net één hand vry had om te sturen. De billijke bloemen prikten, in mijn kin en de aardappels hingen zwaar in het papier. Ik was tenminste blij dat we even konden uitrusten bij de verkeersagent, want toen we het kruispunt '.over waren, leek de last veel lichter. „Je wordt geroepen", zei -mijn vrouw. 'y. We keken om. Aar. de overkant stond een,yman haast de drie kilo aardappelen.'die op de rijweg lagen. De zak in mijn hand--bleek,met de bodem, ook zijn inhoud te hebben prijsgegeven. - .Aardappelen" tien de man en wéés *ër - óp. 'Ikknikte maar eens 'geruststellend, want-ik: kon niet bij hem komen, aangezien dé agent juist het kruisende verkeer doorliet Be hulpzaam bego n de, man de drié kt~ lo in een krant te pakken. Toen hij er mee gereed tuas, stapte hy op zijn stoom fiets en lachte welgemoed in myn richting. „Een geschikte vent", zei ik. De agent gaf orze richting vrij. Ik keerde mijn ryuiiel, teneinde de man tegemoet te gaan, doch inplaats van te stoppen, tufte hy my by- zonder snel uoorby. „Bedankt!" riep hy, in hc£ passe ren. Niet zonder itieemoed keken hem na. 1 ,HÜ dacht zeker, dat hij)ze mocht houden", sprak ï(c sip. - „Sssst, ik: reken"f zei m(jn vrouw. „Als je nil nog acht enyveertig- keer de aardappels in dat iiiinkëltfe haalt, heb je de schade vergoed. En dan. begint de besparing. Achj ik heb maar. niet verder aan gedrongen. ,Al5 het er niet in zit", zei mijn tante altijd, „dan zit het er niet in." KRONKEL Om f 55 te verdienen... Niet geboren kind aangegeven Officier presenteert de rekening: acht maanden (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. Acht maanden, gevangenisstraf Heeft de off ieder van. Justitie bij de Leeuwarder: recht bank geëist tegen de 38-jarige L. V. uit Heerenveen, 'die', op;;27 Mei 1950 bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Ütingeradeel aangifte deed van een;, nooit geboren kind.' V. deed" déze .vaisé aangifte om zó ïn het bezit té' komen van de 55. kraamgeld,. /yf- ,Na;, de 'opheffing' van de {distri butie is dit een betrekkelijk zelden, voorkomend misdrijf, dat evenwel als. een ernstige zaak: moet worden, beschouwd. Als er namelijk in iets - niet geknoeid mag wordendan is het in de Burgerlijke Stand, uitge zonderd dan ln oorlogstijd als het er om gaat de vyand afbreuk te doen", zei de officier van Justitie, die in dit geval dan ook een rede lijk zware straf op zijn plaats achtte. Uitspraak over 14 dagen. NEW YORK Joegoslavië heeft bij de VerenigdeNaties een klacht ingediend over een schending van zijn grens door Albanese militai ren, waarbij een Joegoslavische grenswacht werd gedood. I N Herman gorteris Verzamelde Wer ken, deel V (C. A: J. van Dlshoeck, Bnssnm en Em. Querldo,'Amsterdam) ig het gedicht „Fan" opgenomen, waarin de éénwording van dc gehele mensheid met de natuur wordt geschilderd..; ïn 1912 kreeg dit gedicht zijn-eerste vorm geving om vier Jaren "later," in 1915! zijn eindstadium te bereiken. Van een be scheiden hoekje was „Pan" toen ge- groeid tot een statig werk, nagenoeg de drievoudige omvang van zijn eerst© verschijningsvorm. „Pan" is, na Mei"; Gorter's grootste schepping; het is-alleen minder bekend geworden, waarschijnlijk, omdat er met opzet minder aandacht aan is besteed vanwege het duidelijke, politieke karak ter, zijn liefde voor het communisme, voor de arbeidersklasse als vertegen woordigster van de mensheid, voor da mensheid als bloemi en kroon.,van het heelal. Ten onrechte overigens.' dit door sommigen laatdunkend neerzien op een ■gedicht." waarvan men meende, dat het een politiek testament zou zijn. en der halve kunstzinnig van geringere waar de dan het zozeer bewonderde Door geheel het werk vleugt öi# hartstochtelijke en tevens zo zuivere toom welke karakteristiek ls voor Gor ter. Hij doet denken aan eenÖiep-gelo- vig mens, die dronken van liefde, het voorwerp van die liefde het socialis- houdt omhelsd en-met een brok In de keel zich moeite, geeft zljri hevige ontroering vorm te ge ven.. Af schuw van het kapitalisme en hunkering naar'broe derschap vervoeren, hem tot;de stoutste beeldspraak, .waarin echter voor alles de Schoonheid wordt gediend, schoon heid van bet woord, het rhythm» de beelden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3