I :lü „Sugar" Ray Robinson na tien ronden wereldkampioen SPORTPRÖ GRAMMA „Goldstein ontnam mij een kans", zégt Turpin De schuldeloze bloem KRABBELS VAN KRIS-KRASSER xSAS^l RADIO-PROGRAMMA Randolph Turpin op rand vank.o. als scheidsrechter ingrijpt Brit gaat driemaal door z'n knieën Millioenenwedslrijd Waarschijnlijk nog derde wedstrijd Varen en voetballen gaan best samen delective-verhaal Charlotte Armstrong Drielandéntournooi biljarten .■W1* I 17.50] |-|j 2 I Donderdag 13 September 1951 NEW YORK. Randolph Turpins wereldkampioenschap in het midden- gewicht behoort al weer tot'de historici Ray „Sugar" Robinson heeft hem de titel weer ontnomen, aan het einde van de tiende ronde van het ge-, vecht, dat Woensdagavond voor 60.000 toeschouwers op de New forkse polo Grounds werd geleverd. Met een rechtse trof hü Turpin keihard en onverwacht op de kaak. Zo verschrikkelijk hard, dat de Brit een onderdeel vah\en seconde nodig bad om tot zich zelf te komen. En dat was het psychologische moment voor Robinson om door te tasten. Hij vuurde on- V.iniidileliök een zulk verb azen d sne 11 e seri e stoten op het li chaam van Turpin af, dat deze op een laatste rechtse neer ging. Tot de negende tiel. Toen kwam de moedige Turpin moeizaam overeind, hulpeloos. Robinson hamerde hem meedogenloos in de touwen, tot scheidsrechter Goldstein tus- 'senbeide kwam en Robinson winnaar en wereldkampioen noemde; voor de tweede maal sinds 10 Juli. -Zoals gebruikelijk bij een grote wedstrijd .werden er vooraf een aantal- prominente .boksers een voor. een iit de -ringvoorgesteld. Zij; schuddén elkaar de hand, -grijnsden en grapten; Joe Louis werd luidde toegejuicht toen hij in de. buurt van de kleedkamers het stadion binnen kwam en langzaam naar>de ring liep» i-iïj Na hem verschenen o.a.,_ Yersey joe IValcott én Ezzard.;Charles. De' publieke belangstelling overtrof alles sinds de tweede wedstrijd van Joe Louis tegen Max Schmeling, Sommige 30 dollar-plaatsen brach ten 100 dollar op. Toen Turpin en Robinson hun kleedkamers verlieten ging cr eer. golf van opwinding door de men senmenigte. Robinson klom het eerst in de ring. Hij streek over zijn blauw zijden mantel en danste in zijn hoek. Drie minuten later klom Turpin tussen de touwen. Hij liep naar Robinson's hock en klopte Ray op de schouder. Dc jonge Engelsman glimlachte onder de bijval van zijn supporters. Bij het dichtknopen van de hand schoenen werd het stil. 5 De strijd begint Robinson begint agressief en Turpin wijkt terug.. Turpin maakt een sterke indruk tijdens enkele ogenblikken van invechten. Toch valt hij een 'keer bijna op zijn knieën, maar hjj -is onmiddellijk weer rechtop. Na de eerste ronde zijn de bok sers nog ongetekend. Tienduizenden mensen, die dik wijls vechtend, de Televisie-bios copen zijn binnen gestroomd,kun nen dit zien op het witte doek. In de tweede ronde is Robinson opnieuw in de aanval met zijn flit sende linkse maar turpin drijft, hem terug met harde 'slagen op" het lichaaxn.55jEen harde - linkse van Robinson treft Turpin op' het lichaam maar de Engelsman schijnt zich hiervan weinig^aan te trekken. Ne wat sparren o*p ;hele afstand komt hij terug met een dreunende linkse op Robinson?? hoofd- Er is luide bijval" van -liet publiek!Dan. komt Robinson weer in met een harde rechtse- op het hoofd. Turpin zinkt, op de knieën -maar is i weer, overeind voordat de scheidsrech ter gelegenheid heeft Je tellen. Beide boksers beginnen voorzich tig dc derde ronde maar Turpin zoekt het gevecht op korte afstand, vecht hard in, maar moet een moordende rechtse van.Robinson tegen het hoofd incasseren. Heel even'leunt de Engelsman tcgën de touwen, maar hij kan wegkomen, schijnt ongedeerd-en aan het .eind van de derde ronde is Turpin weer £n de aanval. -T Beiden beginnen de 4e ronde met boksen op langeafstand. Turpin duikt en clinch t, het tempo zakt iets.-Turpin probeert het initiatief te nemen, maar een rechtse op de kaak weerhoudt hem. Robinson werkt voordurend met zijn. linkse steekstoot, Turpin's hoofd en middenrif moeten het ontgelden. Een punch van Turpin op het lichaam. Clinch bij de gong. Béide-boksers' zitten onbewogen en nog steeds zonder zichtbare be schadigingen in hun hoek. -vele toeschouwers- zitten,, tyj dit zoele weer, te transpireren "van de warmte en de emotie. - Te veel clinchen Weer .een tamelijk langzaam be gin met boksen - op lange afstand. Turpin komt in met een linkse op het hoofd, maar hij wordt opgevan gen door Robinson's linkse in het gezicht. Weer komt Turpin in de clinch. Scheidsrechter Goldstein zegt de boksers, het clinchen te staken, Dan Robinson's linkse en een harde rechtse op het hoofd, iviaar. Turpin' schijnt niet ernstig geraakt te zijn en valt weer aan. --r wordt in het midden van de ring gebokst als de gong gaat. ne zesde ronde begint met bet be nende beeld Robinson steekt zijn i üJiitse en Turpin komt, ontwijkend, in met slagen op het lichaam. Robinscn heeft een gering punten- voordeel. Do zevende ronde begint met een-clinch. Hoewel het tempo nu hoog is, ver tonen geen van belde boksers tekenen van vermoeidheid. Turpin danst terug voor Robir.son's eeuwige linkse maar Ray krijgt hem toch te pakken en Randolph moet verscheidene harde, linksen en rechtsen nemen. Onvervaard komt Turpinterug met een linkse naar het hoofd. Het gevecht tusseh Turpin en Robinson heeft ongeveer een half uur geduurd. Deze wed strijd en de "iijpartijen (Jackie Turpin, een jongere broer van Randolph won op punten van, Joe Wamsley uit New York) brachten 767.630 dollar oftewel twee en een half milliocn gul den-op. Robinson-tverdiende in dit halve uur 230.000 dollar (zijn hoogste gage tot nu toe) en Turpin kreeg dc som van 190.000 dollar als pleister op de wonde vah de verloren wedstrijd. ..Natuurlijk boks ik ,wcer teeen hem," zei Robinson. „Ik boks tegen- iedereen. Dat is mijn Business." V--»•-. -••• J Opnieuw»; vermaant Goldstein helden niet te lang te clinchen. - Een harde rechtse van Robinson op -fcrt'lichaam. Boksen in 't midden' van de ring, dan clinch. - Boksers grenzen Bobinson moeten een dreunende link se op het hoofd nemen. Opnieuw: clinchen. Dan draaienspbeiden nabij de touwen om elkaar 'heen. ïlet lijkt een dansje en de boksers grijzen'tegen elkaar. Een linkse van Turpin naar het hoofd, opent de negende ronde. Maar Robinson, komt.snel in voor een slagwisseling op; korte afstand,; Hay heelt steeds zijn llnksè paraat. Veel van zijn slagen zijn rilet hard; zij lijken op vermanende tikjes, maar er zijn ook andere bij. Venijnige stoten die tellen. Beide boksers hebben een glimlach als Goldstein hen nog eens uit elkaar stuurt. „Shake hands"; heel even de handschoenen togen elkaar. Harde slagen oogsten bijval. Turpin vait aan met lange harde linksen. Robinson vangt hen op met 6neHe comblnatiestotcn op hoofd en lichaam. Handolph moet enkele snelle maar niet harde stoten op het lichaam nemen. Maar hij geeft verscheidene lange en duidelijk hard© linkse slagen terug. De oude blessure Aan het einde van de negende ronde heeft Robinson een vermoei der indruk gemaakt dan de titel houder. Bovendien blijkt hij het begin van de tiende een vrij ernsti ge wenkbrauwblessure te hebben opgelopen, die flink bloedt. De Amerikaan schijnt er echter niet te vee] hinder van het hebben. Turpin lijkt, bij het vorderen van het ge vecht, wel aan kracht te winnen. Hij blokt Ray's stoten opnieuw met boksen op lange afstand. Toch weet de uitdager hem in het midden van de ring te pakken te krijgen en hem met geweld achteruit te- drijven. In de touwen, krijgtTurpin een regen van sla gente verduren, maar hij komt in de clinch. Robinson vecht zich vrij, lanceert ëenvwaar bombardement van snel le lichte slagen, met een rechtse als T: eeitó mokerslag tnt ^.besluit!? Turpin, die deze stooï op het hoofd krijgt, valt neer. imet zijn rug.op het- canvas. Hü blijft liggen ..;en: wacht tot de negende tel. Dan staat hij op, terwijl de Amerikaan fu rieus en hevig bloedend uit zijn pogwimd, om hem heen danst. Met harde stoten drijft hij Tur pin opnieuw in de touwen en Ran dy kan niet meer ontkomen. Hij kan nog met zijn hoofd zwaaien, maar zijn handen kan hij niet meer omhoog krijgen. Geen ontkomen aan Robinson blijft zo hard hij kan het armzalige hoofd van de Brit bestoken. Scheidsrechter Goldstein ziet nauwlettend toe hoe Turpin wordt toegetakeld. HET KRITIEKE MOMENT. Na. twee minuten en 47 seconden in de tiende ronde raakt ■- Randolph Turpin aangeslagen dcor Robin sons laatste keiharde rechtse. De Brit zakt dan vóór negen 'tellen naar. hep cahvfis.-Alswanke lend'/overeind 'komt laat Ruby Goldstein de wedstrijd staken,. Ro binson ,:.isujinnoar cioór tech nisch k.o. (ANP-Telefoto) Op het ogenblik dat de Brit, ter wijl de slagen op zijn gezicht beu ken, voorover dreigt te si aan, komt Goldstein tussenbeide en staakt het gevecht," Turpin strompelt vooruit en 'zakt dan met» een wanhopig ge baar alsof hij nog boksen wil, op de knieën. - Toen Gcldstem Robinson ais overwin naar uitriep klonk er een stormachtig gejuich, dat vele kilometers ver Pon worsen gehoord. In dit gevecht Is wel heel duidelijk gebleken, dat Robinson zijn les van Juli van dit Jaar te Londen goed had geleerd. Hij had een antwoord gevonden op de vraag, hoe hij de aparte stijl van Turpin zou kunnen overwinnen. Bovendien waren de slagen van Robin son barder en hadden zij meer effect. Zeker drie keer had een slag op de kaak de ..Brit' even in.verwarring.gebracht en. daarvan heeft dé snej reagerende Ro binson dankbaar geprofiteerd.,.. V: Draverijen te Leeuwarden (Van'"onze paardensportmedewérker) pOpVrijdag; ,i4vSej3ternber zijneer ;vier: Tange'»baandraveri3e5i.Jój)'j de'.WIlhëlmih'a- baan te Leeuwarden;" waaronder 1 serie dra verijalsmede» eêh' kortebaan-num- mer. Onze tips" zdjnCaslndra-prfjs Olymphia 5., Omxxo. Brewer, Oeke; Elionora.pljs: Oscar.'Major, Karei. Pluto, Marry Simons;-Hollandia Hanovér K> prjjs: Nestor B.. MÖekops, .Milly Dyna mic; Traditie-prijs;--King(Scott, Merels. Louis F. H. Konebaan: Oscar Major, Nestkuiken S-,Petronclla. BERLUN. Wereldkampioen Jan Pronk en Cor Bakker eindig den in een stayerswedstrijd over 100 km op de wielerbaan te Berlin- Neuköln met grote achterstand op de7e en 6e plaats. C Walter Lohrnann (Duitsland) won op overtuigende avijze. André Le- liaert (België) bezette ae tweede plaats en Gustav Kilian. (Luxem burg);' wérd derde! NEW FOREL De beslissing van scheidsrechter Ruby Goldstein om Ray Sugar Robinson in de tiende, ronde tot winnaar te verklaren, werd door Randolph Tnrpin na af loop van. het geveoht sterk aange vochten. Turpin motiveerde het aldus; Robinson was in die tiende ronde zeer vermoeid. Indien het gevecht niet was gestopt, zou ik zeker een kans op de overwinning hebben gehad. Inderdaad was Ik een beetje duizelig, maar ik wist. dat het einde van de ronde nader de en lk stond stevig op mijn voe ten. De gegevens van Goldstein we zen uit, dat hij aan beide boksers vier winstronden had gegeven en een geüjkr'maar in puntenwaarde ring stond Robinson voor met 5 tegen 4. Beide juryleden hadden eveneens Robinson als. winnaar.op .hun briefjes staan£!.'op;-'4het ogen- blik dat de scheidsrechter de match- staakte. Een jurylid bleek Robin son 5 ronden te hebben gegeven tegenover Turpin 3 en een ronde gelijk, bet andere jurylid had ge noteerd staan 5 ronden voor Ro binson en 4 voor Turpin. Ray Robinson-verklaarde op rus-, tige wijze maar met een vermoeide stem: toen mijn oog opengeslagen was. had lk slechts één keuze, doorgaan of verliezen. Ik mocht geen risico lopen dat de scheids rechter hét gevecht zou moeten staken wegens die blessure aan mi in wenkbrauw. Boksdeskundigen waren van oor deel, dat de scheidsrechter een juiste beslissing had genomen. Turpin stond hulpeloos in de ring na een roffel van slagen. On getwijfeld zal bij scheidsrechter Goldstein ook de gedachte hebben voorgezeten, dat enkele dagen er voor een bokser, Georges Floras genaamd, gestorven, was tengevolge vah één'- k.o.stoot;; in een gevecht te Nèw .-York. J: "T Na afloop van de wedstrijd werd Robinson gevraagd; of hij accoord zou, gaan' met een' derde gevecht. „Natuurlijk, zei'de-nieuwe wereld- •kampioen, zal ik nóg -' eens tegen Randolph Turpin uitkomen." - - Turpin van zijnkant verwacht ook, dat ér. een „belle" komt tus sen Robinson et hem; „En de vol gende keer zal ik - hem duidelijk J- u:5er,,aantoe.",.; dat hü zich het volgend jaar uit de ring zou willen -terugtrekken als hy nog eenmaal de kans krijgt tot een. revanche .tegen ^Sugar Ray Ro binson. p- Handy's moeder,' die bij vrienden het radio-verslag beluisterde, was eerst stil. Toen zeide zij ?Ueen maar; Zolar.g mijn jongen veilig is en hij veilig naar huis komt. is alles in orde. Van grote Invloed is waaxschljnlijk ftet feit geweest, dat dewenkbrauw van Rabinson in de-negende ronde was ge raakt. Vermoedelijk vreesde de uitdager, dat dezeblessnre ;hem In de-nog res terende ronden hem danig zou kunnen hinderen, waarom hij besloot,in eenieUe aanval zich - geheel- té geven.-ten >éinde" op deze wijre wellicht een beslissing te forcerer.. Intern, tennistournooi in Venetië VENETIE. De partfj uit de eerste ronde heren dubbelspel tussen het Ne derlandse tennispaar Wilton-Kryt en d« Belgen Washer en Gecihand,. die Dins dag in het voordeel van onze landge noten werd gestaakt, is Woensdag voort gezet. Wilton en* Krijt wannen deze partij met 62. 'J—1, 75. Verdere uitslagen luiden; heren' dub belspel eerste ronde; Drobny en Cernik (Egypte) si. Seegal ér» Wright (Z.-Afr.) 7—8. 6—1. 6—3?' Heren dubbelspel t\veede ronde; H del Bello cn Belardlnéllt-dt» sl. Davids- son en Blomquist (Zweden) 6—2. 0—3. 0U. 6—0. Borotra en Remy .(£T) Gory eaCaccia (It) JO—-8, O—B. 6—4. 6—3;CucellI en. M. del BeUo (It)- sL "Wilton -en Krijt .(Ned) 6—2. 6—0, In .'het - heren:: enkelspel(2é ronde) won de Italiaan Guercilena met;. 1—6, 6—2, 6—4 ran onze landgenoot Wilton. Voetbal ï:le klasse A AGOVV—DWS Velocitas—Frisia Ensch. B.-Go Ahead ■t Gooi—Heerenveen Elinkwijk—Theole De Volew.—Haarlem - Te klasse B YSV—DOS Achilles—Ajax - Sn-iek—RCH - Wagen ingen-Ensch. Oosterp.Vitesse Blauw Wit-Be Quick Xa:euw,-—Zw.Boys Te klasse C BBC—BW NAC—Juliana Eindh.—Sittardia ADO—SVV Willem IIMW Bleyerh.-Qu.'rk (N) DHC—Feijenoord ie klasse. D, Emma—N O AD NEG—Sparta - Xerxes—PSV HDVS—HBS MauritsLimburg! a vw—Longa Chevrem.—Brabantia WEST H 2e klasse.;Ai.; Fort unaCW VCSEBOH Velox—Neptunus RFC—DFC 2e klasse B Overmaas—Unit as COAL-Schcveningen Gouda—UVS FLUKS—VUC - Quick—Excelsior i3e klasse A Rljswijk-BI. Zwart TYBB—Archipel BMT-RKAW Hoodenb.-H. v. Holl. De Postd.—HPSV VIOS—Hillegom 3e.klass^.B:. Zandvoortm.—GDA Woerden—La akkw. VVP—Alphen LFC—Leonidas Wassen .—West erkw. Excel, -20—HBC 3e klasse C HOV—DCV HLilesluis—Flakkee VDLPapendrecht Spart. "20—Olympia SVW—ODS 3e klasse; D DHZ—Slikkerveer DCLDe Musschen Schoonhoven—VOC I The R. Hope-SIiedr. Dubbeld.Moordr. 4e klasse A WarmundaTHB Teylingen-ConcjH} LugdunumSJC WSB—Rouwkoop DCO—Lisse J Wilhelm.-Gr. Will. U 4e klasse B SIOD—Celexitas SVR—Delft 'a-Gravenz.—DUNO Spoorwijk—RAVA Naaldw.—H'berg Cromvltet-Maasatr. V' 4e klasse C Voor bWestlan dia ETC—DHL tf: :'»v Zvr. Blauw-'t NoorcL" VDV—RVC v- TexasOlivea Trans v.-Quick Steps V'4e/;Jdasse_ D DVCConcoTdi a Belvédère—HDV GSV—Tonegido St. Volh.-Kranenb. FDK—DRL Te Werve-L. èn Snel •'-.'4e klassè.'É v:;L Gouderak—Oudew. Stolw—Ammerst. SV MoercapelleDSO AlphiaHaastrecht UNIOVHP "Waddinxv.-Meerb. 4e klasse F SMV—HDW FSV Pret.—OVV Foortugaal-Dindua Martinit—Aeolus ZwerversEDS "Wit Rood Wit—DZB 4e klasse G VND—PFC RDM—NADO Nieuwenh.DEH Ur sus-Hel! e v o ets 1 ui s CKCHermandad Dirksland—HlON 4e klasse H BCD^-Bolnès V A Ihlasserd.-Menvede f; SSW'a-Gravendeel Strljen-G eluksvógels Lekkerk.-Hardlnxv. OSS—Zwijndrecht Hes. Ie klasse SW 2—Feöenoord 2 DFC 2—Overmaas 2 Neptunus 2-^-ADO 2 Excel. 2—H.-DVS 2 Sparta 2—RFC 2 .Hes. 2c klasse A HBS 2—Excel. 3 i RFC 3—ADO 3 Emma 2—DHC 2 Fe ij en. 3—Xelx es 2 Sparta 3-Scheven. 2 Res. 2e klasse B UVS 2—NeptunusS VUC 2—Xerxes 3 ADO 4—Gouda 2 Fejjen. 4—HVV 2 CVV 2—Sparta 4 - Resi 2e klasse C EBOH 2—Fartuna 2 DFC 3—VUC 3 Gou d a 3SW 3 Léerd.2-De Holl. 2 Unitas 2—Quick 2 Res. 3e klasse D Tonegido 2—BEC 2 Hava 2HBS 4 VUC 4—De Holl. 3 Laakkw. 4—DHC 3 Fortuna 3—VFC 2 Hes. 3e klasse E DHC 4—DHS2 Hermes DVS S-CW 3 KvTxes 4—BFC 4 Neptunus 4-MartinitZ VFC 3—Excel.'20 2 Res. 3e klasse F SVV 4—Overmaas 3 CVV 4—CDS 2 DHZ 2HiJJesluia2 Excel-4—H.-DVS 4 DCV 2HOV 2 i Hes. 3e klasse G DEH 2—SMV 2 ;-i HOV 3—FSV Fret 2 j EDS 2—DCL 2 Moordr. 2—HxUesl. 3 Flakkee 2—CKC 2 Res. Se klasse H De Musschen 2-VND 3 D RL 2—DHZ 3 VOC 2—Coal 2 HION 2—Spart.'20 2 Bolnes 2—Transv. 2 Korfbal klasse j b Zuid-Holland ViëL: Orien.-Ons Eib, Fluks—Deetos AchillesSpangen Het Zulden-Gymn. 2e klasse A Hegenboog—OSCR Deetos 3—Deetos 2 Qlymplaan—Quick Zwervers- Ons Eib2 2e klasse B Vier. Órientis 2-Ready HSV—Algemene Gymij .2—Actief Die Hagbe-Het Zuid.3 Het. elftal, van de ASV, „Rijndam", zoalshei gisteravond - 'tegen Puck van Heel's Vrienden-: speelde. De •namen'' zijn: doel: -Blaauiviekel; achter:.: Van Eyck, Thapé; midden: De Vries, ■■Rephcp' Dumee; voor: Dörr, Mussig, De-Leeuw, Lafèber, Nagelkerke. - -• ZIET verhaaltje,: dat zeelui rich can detpal ontoenntg voelen en eigenlijk niet goed raad weten met de tijd,, die zij trnsen twee rei zen gedwongen zijn onder de land rotten door te brengen, kunt u zo ge er nog geloot aan mocht hech ten op Kris Krasser's advies ge rust zonder enige plechtigheid in net grote rijk van de sprookjes, bijzet ten. Kris;-Krasser heeft deze weten-: schap niet uit een boekje of vah eenijverige propagandist van het Instituut 'tot Bevordering vah de Kennis onder de Burgers 'van: de Vaste Grond over het Leven en Streven van- de Zouiwaterklanien,. maar regelrecht vande zeeman zelf, Weliswaar niet zo een cis'de. teke ningen in jongensboeken ';df "tie prentjes op sigarettendoosjes ju; kent dat wel metringbaard, ver weerde kop, stenen pijp, gestreepte trui en hupse juffers af imposante ankers op borst en armen- maar toch een echte metzo'n typische „ruime blik" in zijn ogen en als-ie pas thuis is nog met de geur en de frisheid van zilte luchten. Kris-Krasser weet niet precies,toot hij op zo'n schip doet, al is-ic dan zo'n; beetje zijn buurman, maar hij kan. over z\jn reizen esn gezellige boom opzetten en aan dewal zit deze zeerob waarachtig geen 'düimèn te' draaien van: verveling. rI-, Kijk, -zo zijn de mannen van- dat mooie, niéuwe schip van cie Holland Amerika Lijn, dé „Rijndam", nu oaki Zeelui tot. et» met, want ze 'zijn tróts op hun schuit, maar ze. heb ben ook - een; flinke' portie? belang-: stelling voor dé dingen die «u en Kris Krasser bijvoorbeeld^ interes seren. Varen? Best, maar aan boord en,:op de wal als het éven kan gezelilge én gezonde ontspanning. De beman- door 15 „Was het'gaan regenen?" Duff zeven." keek beleefd maar; sceptisch;- hü „En Brownie stond op en ging dacht het'zijné van dit scherts ver- naar de hal toe?" haal, Paul antwoordde: „Ja, om met hem te praten." „Ja, 't 'regende een beetje." „Kon vje haar in de - hal zien „Ging ge door met het bespuiten staan?" - - van dei rozen in de regen?" „Niet toen ik in de eetkamer „Ik heb U toch gezegd, dat je de was,", zei Dinny, „ik zat er 'mét besproeier altüd moet ;';.leegmakenl myn ;rug haar-.toe." Bovendien was hét een coniact-be- „Een van de anderen misschien?" sproeiing." Duff zei niets. Ziet U." „Ik kon haai- wel een beetje zei Paul, „jé hebt insecten die de zien," zei Alfie. bladeren opvreten. Dan moet je een „Zag je de dokter uit haar wün- maagvergif zoals loodarsenaat op glas drinken?" de bladeren spuiten en dat eten ze „Nee, want ik..." - „Dc moest de rozen bespuiten," ^aD- °P en daaraan gaan ze'dood. „O, ik wel," zei Dinny, „ziet U, zei Paui, „dat had Moeder me ge* Andere insecten hebben zoiets al3 jk 2ou voor moeder een blad naar vraagd." een» slurfje dat zé in de plant, bo- boven brengén en ik wachtte: tot de „Paul hélpt heel vaak in de tuin," ren en waarmee ze zuigen, en die toast klaar was. Ik ;liep vlaklangs legde Dinny uit,- „hij maait het kun je alleen maar tepakken krü-, hen- heen... en ik zag hem; een gras met de,machine". gen met een contact-vergif. Als ge slokje nemen, voor dé grap begrijpt „Ik kwam om zes uur thuis", zei ze daarmee raakt, dan stikken ze., ujy. 1 Miteh.„ik weet dat ze precies Ret ts nogal logisch dat, wanneer De wijn was tóen dusnog- niet' want Sally's moeder stuurdme ie. deV bladeren wilt bedekken met vergiftigd," zei Duff. „Hoe lang naar huis." vergif cn het regent,-de Tegen het hebben ze staan praten?" „Wat deed ;Brownie al die tyd?", goedje wegspoelt, Maar-wanneer je Dinny zei: „Dat moet U een van vroeg Duff, „bleef ze op het terras een insect probeert te. doden-door de anderen vragen, wantik bracht zitten wijn drinken?" hem;te raken met dat andere goed- het blad naar boven en net. toen ik „O nee, ik hoorde dat ze naar bov is**weer beneden kwam begon ze te yenging,.vrij gauw nadat de-dok- „Dan is-T-ie dood. _zei_.Alfis* gillen. De dokter zei dat ik Mitch jon- „laat het dan maai- regenen aenÜB.!?.. b „Dank je wel", zei Duff, „ik ge- nf Jat»- ïli* hot nu hcffi-ilnJ' 'FTii en Davey zo vlug Lals ik kon, mee naar boven moest -rnemen, en dat heb ik toen; gedaan." - „Wacht eens even,'' zei Duff, „eii; die tweede fles wijn?" „Ik weet niet," zei Dinny';;'.met gefronste wenkbrauwen. ;,Hij stond in de bijkeuken toen ik van het ter kwam;ik geloof datze wilde weten, wat de:-dokter ...van Tafiy. vond. Ze, kwam weer: naar; beneden o, even voor half zeven en loof, dat' ik het nubegrüP' «U zei dat moeder gezegd had, dat we wendde zich nu tot Dinny.. „Jui lie maar" moésten: gaan. eten en toen zaten dus aan tafel om ongeveer zijn we allemaal aan. tafel gegaan." half zeven?" --v - „Behalve Paul," hielp Aplfie haar „Ja, maar ik moest natuurlijb .herinneren. telkens opstaan om dingen utt de ,^tr3nd thuis kwani, alle.?twee de; „Ja dat is waar, Paul was nog be- keuken te .halen. We.aten _spiegei- f]essen trouwens. Ze waren beide zlg in de rozentuin." eieren en sla en kaas en jam en open gemaakt en zë waren geen'van „Je moet de besproëier altijd leeg pindakaas en toast _en beidemeer helemaal voh Brownie, maken," legde Paul uit; „als je de „Uitjes," zei Mitch slaperig.- dronk er buiten op het terras een besproeier gevuld hebt, moet je „Ja en wat nog meer? Fruit,en glas; van. Ik begrijpwaaróm docff.gaan inet spuiten tot hij leeg dat was alles." - ze beide flessen heeft open:,:, ge- is,".... „Je bedoelt dat we het zo u d e p maakt. En ook -.-„niet waar die' twee* ;,;Tot hoe Iaat ben je doorgegaan?" eten," zei Alfie; de.vandaan kwam, want:de avónd „Totdat Alfie: me riep," zei Paul, „Brownie at. met ons mee. We erVoor stond er maar iéén li?-delibür; „ikwas net- klaaren vik5. wou de hoorden de dokter naar beneden - besproeier na het eten gaan schoon- komen èntelefoneren. maken.. Ik heb;.hem open .gemaakt" Tijd?" om de druk eruit te Maten lopen." „Ik weet het met, ongeveer half keuken. En vanmorgen ook nog; Ik begrijp het niet- van. die tweede fles." - (Wordt vervolgd) ning van de „Nieuw Amsterdam" heeft een vereniging, die voor de nodigeafwisseling zorgt 'met sport en spel. Wel, die van de „Rijndam" wilden natuurlijk niet ..achter blijven en in no 'time was: deamusement en sportvereniging Rijndam opge- richt. - Kris Krasser heeft; gisteravond met de afdeling voetbal kennis ge maakt. De Rijndarrvmers, die al een paar wedstrijden hadden gespeeld. cü. tegen Pijnacker en de broeders van de Nieuw Amsterdam, hebben op het terrein van Coal hun "krach ten gemeten met Puck -van Heel's Vrienden. Het is een gezéllige wed strijd gewordenmet spannende momenten èn soms ook behoorlijk" speL. De grote Puck liet als' linksback bij de Vrienden zien, dat; hij nog altijd een goed strateeg en techni cus ls. Dat was wel nodig ook, want,, zijn directe tegenstander Dörr bp de rechtsbuitenplaats kon best met' een baj overweg. Doel- man Blaauwiekelvan de schepe lingen mochter in zijn oranjetrui ook- zijn,want de Mmtebiimèn' van de Vrienden, de oud-Excelsiorman Timmermans, vuurde af en toe als een oorlogschip, tenminste als hij de. stevige-back Thape van-;zich had afgeschud en. dat ging niet ^gemak kelijk .Dc ruist .*gtng::1h ,;met blanke stand,maar' Me; overwinning', viel tenslotte tem deel aan Puck van Heel's Vrienden met. de cijfers 1—2. :Za terdag ;stomen de zeerobben: weer dé Nieuwe Waterweg uit, maar de'.voetbalkoffers gaan meer want in NewYork'; is:: er misschien ook- nog wel even tijd' - voor éen partijtje. Voetballen en varen gaan best samen. g AMSTERDAM. De twaalf sterk-, ste biljartspelersuit Frankrijk, Bel- 'gië :,en Nederland (vier, van ieder, land) - zijn m: Krasnapols'kyitè 'Am* sterdam begonnen aan de drtelan denwédstrijd (internationaal invita tië-toürnooi>, /.waarmede de. Neder landse Biljartbond, na het grote na. tionale jubileumtournooi van de vo rige wéék, zijn.40-jarig bestaan viert. Vier': dagen - lang: 'zullen des mid dags en des avonds deze twaalf bil jartvirtuozen tegenelkaar uitkomen,'- zes van hen in het anker-kader 47/2; en.zes in het driebandenspeh De. uitslagen van de eerste twee par- tljen ln het anker-kader 47/2 luiden: v. d.'Pol (Ned.).;400 25 16.00114 Delf org© (Fr.) 157 25 6,28 51 Van Hassel (Belg) 400 48 8.69 88 De Rnyter (Ned) 260 48 5,63 85 Deuitslagen van de wedstxJjden drie banden luiden; Lagache (Fr,) 50 74 0.675 7 Sweering (Ned.) 44 74; 0.504 6 Vingerhoedt (Belg) 50 71 0.704 5 dr Kok (Ned.)) 34 71 0.478 7 De stand na de eerste dag van het drielandentoumooi luidt: 1. België 4 matchpunten ult-2 partijen. 2. Frankrijk 2 matchpunten uit 2 par tijen. 3. Nederland 2 matchpunten uit 4.partijen.' Engelse league 'LONDEN. De op Woensdag'gespeel de wedstrijden voor de Engelse league lulden: ;-y.; ;•-» Eerste.» divisie; Chariton Athletic- Manchester Unitèd 2—2; 'FulhamStoke City 5—0;', .Liverpool—Arsenal:- 0—0 Tweede divisie: BarnsleyNotts.Coun ty 2—1; Birmingham City—Sheffield Wednesday Or-0.; Leeds UnitedCardiff City 21; Notts Forest—Everton 2—0; Southampton—Donca3ter Rovers 2—0, Advertentie (I.M.) •3- is,M ,ere." ,VVu>«" PRIMA BEDSTEL ;2; per*.-» 3 <3eüg mei 2 (aajens, gebloemde damast .- -'nil j PRIMA MATRAS 1 pers. met kwseri. A4) 50 "gebloemde damèstv: nil" *T'j£im IMPORT SMYRNA KARPETTEM| g". prima kwalrleHPBrztiebe. dessins V - 190,290 nu 109--;: 76 ;.;i LIBERIY KUSSI r ligiloelea" - •"-''-'■I, vd 'rï prima vulling^ peau de -péêKé:'-': fa '- div;kleureiu 3430,/ 4 Vct1 Uti sxime^ Pracht kwaliteit I PEAU DEiPECHe I in bruin èn lerra piii. ;t DUBBELE VELOURS 1 diverse kleuren p.m. KRUISKADE 4 PRETORIALAAN 4 7 ROTTERDAM VRIJDAG' 14" SEPTEMBER:-.;'...:;.." li HILVERSUM 1. 402 m.] VARA1.00 Nieuws. 7.18 GramVmliziék. 8.0é Nieuws en wderbér. 8,18 Grara.mU- ziek,,'8.50 Voor de hulsvrouw. 9.00 Gram. muziek. (8.309.35 Waterstanden». VPRO; 10.00 „Thuis", causerie. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram.muz. 10.30 Voor de vrouw. ,10.45 Sopraan én plano. 11.05 Radföfeuilleton. 11^25 Orgel spel. AVRO:,- 12.00 nrkestcorcert. 12.30 Land- én luinbouwmededelingen. .12^3 Gram .muziek. 12.45 Sportpraatje.» 13.00: Nieuws. 13.15 Mededelingen of gram; muziek. .13.20 Orgel .en accordeon, 14.00, KookprSatje 14,20 Groot koor,. Omroep, orkest en eollsten. 15.10 Voordracht. 15,30 Dansmuziek.VARA: 16.00 Grami muziek.' l6.30; Voor de jeugd. 17,00 Pia- r.odüo. 1720 Muzikale causerie. T8.00 Nieuws. 18.15 Felicitaties. 18.45..Denk om de bocht". 19.00 Pianospel. 19.10 Spreekuur voor. e ml g ran ten.;,., VPRO: 19.30 De nieuwe Kerkorde" causerie, 19.50 Berichten. 20,00 Nieuwe. 20.05 Boekbespreking. 20.15 -• Gram.muziek. 20.30 ..Benelux", causerle. 20.40 ';,Een fiterk.volk", cauaerie.VARA22.00 zoekprogramma J 21.45; Bultënlènds: »oVèri: :zicht,;;22.00 (Lichte -musüek, 22SL5Gësproi ken portret. VPRO: 22.40„Varidaag"; causerle. 22.45 Avond wijding. VARA:. 23.00 Nieuws. 23.15 Sport 23.25—24,00 -1.- o;].; HILVERSUM U. 298 ra. KRO;--7,Oü Nieuws!7.15 Ochtmdgym- nastiek. 7^0 Instrumentaal septet.7,45 Morgengebed, en Liturgische Kalender. 8.00Nieuws en wéértier. 8.15 Gram.mu- ziek. :9.0ov Voor de hulsvrouwv -9.35 Schoolradio, 9.45 Graraunuzlek.: 10.25 Pi- anó,. Viool en 'cello. 11.00lVoor..dé;.zieken. 11.40 Kamerkoor. 12.00 Angelus. -12.03 Gram.muziek. 12.30 Land- en tülnbóuw- meacdclingen. 12J3Gram.muziek.l2,D5 Zonnewijzer. I3.0O Nieuws ?en Katholiek nieuws. ;]3.20 Actualiteiten.] 13.25'Metro,-, póie orkest; 13.45. Voor rde huisvrouw. 14.00 Schoolradio: 1450-Twéé violen- en. piano. 15.10 Grarrmnuziek. 1G.Ö0 Vbor d© zieken. 17.00 Voor de Jeugd:; 17.15 "Kin- denkocr 17.45 Politiekape] 1B.18''Kathol Hek signaal. - 18^2 Gram.muziek. V:18.30 Amusementsmuziek.18^2 Yraaggesprek met de voorzitter van hèt* comité Pro Palestina".' 19.00 Nieuws.'; M9.15 'Rege- rlngsultzending: Verklaring J en -toellch- ,ting. 19.35 Lichte muziek'.: 19.48 Kathd- lick» signaal enbuitenlands 5 overzicht. 19.56Gram.muziek:' 20;Ö0 Niéuws;»?20.05 De. gewone Vman;;.zëgt:erfc't.:;zijnei.-van. - 20.12 (Omroeporkest:én rsotisten^llIO Brabans halfuur. 21.40. Pianorecital.'21.55 ..Opbouw .in Llefde^i. oaüSerle.gZaiO Ac- tualitaiten.'; 22.17 Harprecita]22.35 ,Alg die van .Ons", klankbeeld.'22.45 Avond gebed v; en Liturgische kalender. -23.Q0 Nieuw?,:. 23.15 J-i- - - H ■f i| U ti-l] t- f-'-j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5