KR-EMLON soda mmmmmMÊrnrnm een. JJJJQ -ttooli mpe van het ltggeh,f VAN BEEK DE TUNNEL schrijft Mevrouw P. uit Hilversum A fe/T) Het kost SODA AUTOGEEN- en ELECTRISCH LASSERS FILMPROGRAMMA'S van 14 DANS-INSTITUUT u HEDEN INSCHRIJVING DANS-CURSUSSEN MORGEN GAAN WIJ SCHEIDEN c. ketelarbeiders en/of hulpstokers BQN -V^ HET PURPEREN MONSTER MET SODA KUNT U ROYAAL ZUN! Alléén de echte .Brillantine Russe draagt he* tfierfc: RADIO STUK? BEL OP: 347 7 2 VAKKUNDIGE - EN SNÉLLE ^R-EPARATI E v GRATIS ADVIES AAN HUIS LEVERING VAN DE NIEUWSTE MODELLEN 3rKRtnJ afd. radio ——HET "VERTROUWDE ADRES MATHENESSERLAAN 516 - ROTTERDAM DE ROTTERDAMSCHE GEMEENTE ROTTERDAM Donderdag 13 September 1951 Wat een genot, zon BEO. Echt een matras, die noodt tot een .beetje gevoegelijk Juieren", ronder moe t» worden van het liggen. Want een BEO is een vol' maakte matras, die Uw lichaam gewichtaloo* maakt/ Op een BEO voelt U Uwbed ai et, noch Uw led*-? maten.' Deze matras schenkt U die heerlijke' ontspan ning van spieren en zenuwen, zo nodig voor een verv stérkende, -verfrissende rust Dé nooit aflatende soepel* beid, dat prettige raeeveren, maakt van de BEO - een bed van ruat Een vernuftig geconstrueerde na tras eo daarbij zo m-^n-in solide. Het binnenweg, bestaat uitsluitend uit nieuw prima materiaal. Bekleding met prachtige speciale BEO-damasten. in beschaafde kleuren en moderne dessins. De prijs van de BEO valt mee! Verkrijgbaar in iedere goede bedienaaafe. Wet zo n handjevöl soda méér, bespaart U guldensaan dure was- en reinigingsmiddelen, Wees royaal met lSod<¥ I I immers maar enkele P centen.... en niets OêiauHBiS J i Sa^ïSSii'*- reinigt sneller en SJÏJ beter dan échte soda! Kost iets maar practisch niets GEVRAAGD Aanmelden hedenavond bKABO", Mathenesser- laan 406. TTdam of J. Th. Lorjjn,j Jan Porcellistraat 4.. Ik was pas 4 maanden klant, toen ik voor het eersi- mijn cassabons natelde. Ik had er voor een bedrag vap even méér dan loO gulden! Ik kon mijn ogen niet gglovet^zoujkjiu heus 15 gulden terug krijgen? 'p IT' as "i een wipj gebeurd in. de winkel. De juffrouw telde vlug mijn stapeltje na. en-gaf me die 15 - gulden zomaar over de toonbank. Ik vind 't iets geweldigs I Schrijf 'dat maar gerust ja de krant"' 'r Si- Let vooral op de nagn KRf-Ml ON zoals U ze zèli maakt Qok. U - zult verrukt zijn over deze nieuwe MAGGI-soep, die U minder tyd en geld kost; dan Uw'zelfgemaakte- groentesoep Krachtige vleesbouillon en. geurige groenten vormen de ideale combinatie; die MAGGI5Groen tebouillon- soep zo overheerlijk- maakt. Bovendien, een korte kookte 4t1 r'jvoor y.4 borden krachtige soep U hoeft er niets voor te plakken. U hoeft er niet naar te raden; JtjfL U hoeft er niet op te wachten De Gruyter s cassabons zijn ALTIJD geldig, ALTIJD inwisselbaar ën, V krijgt ALTIJD een gulden terug voor tien gulden aap bons. Tracteer morgen op.MAGGI3 Groentebouillons oep. Neem een' paar zakjes In huis, ook voor onverwachte gasten Dat bespaart U tijd, -geldv ea moeite L;.-.- -.1, y;-'h 'ActualHeHwtOnderlekeningVredesverdrjg met Japan. Koningin opent JanJenanatarnim. Grootste Batmesquê van deze rwv in Venelii. Sport: Concaurs Hippiqye Ie Ra tter-dsfnOn^nas- Sjf y.teonls te For«tlHi1fj~Wietrsrinen',-Pai-ij»-6r-estv.v. AVONTUUR OP SARDINIË EES FOM -OVER DE BESTRUMSC FAS DE MALARIAMUG EES KOSTELVXETEKESFILH IS KLEÜRES .Lei op de naam MAGGI de Kruissier .gee/ rode verpakking siogti VRIJDAG 14 SEPTEMBER n.m. 3 uur van het geheel opnieuwgerestaureerde CAFÉ BIJLLARD met vergunning NIÉUWE"vV;-v; "'YY 'dagelijks van '10—10 uur .1 v Beukelsdük 3 - Rotterdam Tel; 30705 2de klas inrichting," 3de klas prijzen, lste klas consumptie Aanbevelend, C; ,GY' OFFERMAN, Tevens Beheerder- van het bekende CAFÉ .1CAREL DE STO-Ü TE"', Wolphaertsbocht boek Boergoerisestraat Zo zijn er! Spreek er geen schande van. Niemand kan zich voor Alles interesseren. Zelfs niet voor alle belangrijke dingen.' Maar wèl 'dient U van alle belangrijke dingen althans de kern' të weten, Omdat die dingen U direct of indirect'aangaan. Daartoe hoeft U niet links en rechts de nodige kennis op te doen. Ook hoeft U niet alles te lezen, wat de kran ten dagelijks schrijven. V KUts U zich van week tot-week op prettige wijze op de hoogte laat houden juist van al. die dingen, die er op aankomen door SOPHIE DESMARETS' JEAN DESAILLY In LOUIS CUNNY'S .geestige comedie SAG. 2-7-930-UUH ZAT.- EN .-ZOND. v T^5-<-7-V30 ÜUB Rotterdams ToneeJ' Dir. Kó ArnoHi Zaterdag 15 en Zondag 18 September, S uur - EERSTE VOORSTELLINGEN VAN BU de electrlsche centrales van het Energiebedrijf kun nen met spoed worden geplaatst: (DEMAIN NOU5 CHVORCONS1 HEHIC BRETON d. énige met ruime pr&ctyk en'in het.bezity. het diploma N.V.!j.; Loongrenzen £52,zS - £62,28 bruto per week (te verho gen met event- kindertaelagej; van William Shakespeare- Regie: Frits vari Dijk Décors: Lucas. Wénsing -. Costuuma: 3. E. Du Mont I Première-abonnementen Zaterdag geldig, j j Coupons geldig op belde dagen." Maandag 17 tot en met 'Donderdag 20 September iédere avond 8 uur HOOFDSTAD OPERETTE V Dir. Meyer Hamel - Otto Au rich - Fritz Steiner Lv.v. de voorm, Fritz Hïrsch Operette SLECHTS 4 OPVOftreiNGEN VAN ICH KÜSSE IKRE HAND, MADAME Muziek van Prof. Robert Stolz. Met Fritz Steiner, ótto Aürlch. Ruth Rhoden, Herman Vaïsner, Claire Clatry e'.v.a, IL;.- Opvoenngen in de oorspronkelijke teal, Regie Otto Auxich - Orkest en Zang-ensembles oJ;v. Fredy Salten. -j .Prijzen i 'L50 4.azJ. bekend methet loasen van kolen uit gchepen op de wal; voor de bediening en het onderhoud van kfltellnstat- laties; zo mogelijk ervaring.in dergelijk werkaan boord, van grote zeeschepen (tevens kunnen enkele pérsonen, die nog niet voldoende ervaring maar wel over enige werJctujgkundige scholing beschikken, voor de functie van stoker worden opgeleid). Loongrenzen voor de.functies onder B en C: f48.38 - 154.51 bruto per week. (te: verhogen; metr eventueel - kindertoëlage).;.'."..,':^...s-< Aanstellingiboven de minimum-bedragen Is mógelijk. Aanstelling geschiedt In tijdelijke 'dienst;met de moge lijkheid van een vaste aanstelling na verloop van'2 jaren. Persoonlijke aanmelding elke werkdag van 9-12.30 uur bij het Bureau Personeelvoorzienlng, kamer 33^ Raad- hnla, Coolslngel. - Deze week o.a. - ;-v^;v>: M.H. Vos over '.j'f: De politiek der Britse ArBeiderspartij Aan Vrij Nederland, Raamgracht 4, Arnsterdam-C; Ondergetekende wenst zonder enige verdere -. ver plichting Vrij Nederland gedurende drie weken GRATIS' ter kennismaking, te ontvangen. i TECHNICOLOR 'sljhSy Hét tweada éi» laatste deel vin dt lantaitlsche Hls» DENM1S MOORE EN UNDA STIRLING ZAAK IN ELECTS. HUISH. APPAKATEN zoekt VEEKOOP-LEIDEE voor haar afdeling acquisitie. Tevens enige VERTEGENWOORDIGERS i ■""'"h -l" J gevraagd. Soli, met uitvoerige inlicht onder no.; 7153-tiur.::.BIad; (39 STAPPEN) REGIE: ALFRED HITCHCOCK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6