•Yulpen, diemet water gevuld wordt )peds en nieuwe autoj mzssm Eerbiedwaardig jubileum herdacht Mutua Amicitia op Dijkzigt OPENLUCHT-FILM - VOORSTELLING Simson en De!ila ^Brillen met edelstenen als y de laatste mode Politie-officieren uit Thailand in Nederland Dansdemonstraties in Palace belangen Róbinson-Turpin in Capitol Streekveren igingen in Rotterdam gaan samenwerken NET PERSOON BEKWAAM METAALDRAAD EN HALFWAS DRAAIER Plaatst een Koerierster Zeevishandel A. VERBEEK&Zn. HEDEN GEOPEND Zeevishandel A. VERBEEK&Zn. WAT JAMMER DAT IK ER NIET BIJ WAS!! WERFBAAS nette beheerster Harmonie TheaterRotterdam BATALJON DER DAPPEREN geprolongeerd CINEAC - VICTORIA COLOSSEUM ,:-?Don'derdsrgil3 September 1951 ROTTERDAM OP DE JAARBEURS (Van een onzer verslaggevers) Hoev «1 er dese keer op de Jaarbeurs niet zo bijzonder veel nieuwe snuf jes te itewonderen rijn, brengen de Rotterdamse zakenmensen, die daar met him islands staan, toch nog wel bet een en ander, waarnaar men nieuwsgierig en vol belangstelling kan kUken. Zo komt F. F. y. d. Endè' bijvoorbeeld uit met de vulpen, die men de Amerikaanse soldaten tijdens de laakte oorlog wel kon zien gebrulken.rnaar die rindsdien niet meer te krijgen was. Het is een vulpen met een inktstift, die met -water gevuld -mrxit worden, waardoor de gebruiker dua^iyioltophet kritieke ogenblik zonder, inkt komt. te zitten.- Dehnert en Jaimènv.ikteiivdérbezpekers vol trots -'gen damast tafellakenzien, waarvan de;bo!veiikant inet plaa ti c bedrukt is, waarin dan bovendien nog bloemen verwerkt* zijn. -Terwijl we nog wat liepen na te denken over bet gesprek met de - standhouder van Nebom,die ons verteld had, dat de Amerikanen nu ook de brillen al in'de mode heb ben betrokken en dat die mode bovendien reeds" in ons land begint door te dringen, boorden we. dat Holland Electro, deze keer met een nieuw type handstefzuiger van Ne derlands fabrikaat uitkomt. Die Amerikanen brengen, het al zover, dat zij edelsteentjes in. de brillen monteren/ terwijl er bovendien naar gestreefd wordt de onderkant van de montuur zo dun mogelijk te maken. Over dun gesproken,- van Berkd heeft weer ccn nieuwe snijmachine in de bar.del gebracht, die waar schijnlijk niet dikker of dunner snijdt-dan de anderen, maar die van bet te snijden'product geen restanten overlaat, maar ze tot het laatste eindje snijdt. Ook een nieu we schaal zagen .we daar. Veel ge bruikt bij de PTT en grote kanto ren. want zc ij? ..buitengewoon ge schikt voor de 'post, kan 3200 gram dragen en weegt tot het laatste grammetj e nauwkeurig. Zowel In- du stria als Blessing Etra zagen we met stands, die een ruime sortering van electrische materialen bevat- ten, Foka demonstreert' vol ijverige ..liefde, dc tape-recorder en natuur lijk wordt de "bezoeker, daar ook gewezen op dc filmstrip-projecten,. dé kleinfceeld- spiegci-reQcx came ra 'en de „Pan-Cinor" optiek. De Reeder heeft buiten 2ijn "andere verlichtings-artikelen alspiece de resistance een .ovalen kap met TL- verlichting; terwijl Stepban een ruimesortering yerwermings- en kookappnratenlaat zien. Na de stands'van Haagman (aantrekkelijk ingericht), 'NoOrdermeer (ver chroomde kleine meubelen, en luxe artikelen), kwamen we bij A. J. Rooy,' diebuiten een- ruime collec tie parels ook weer enige Zwitser se Wokken kon aanbieden. De stand van Ruys- behoefde eigenlijk:-geen aankondiging, want voor. iedere Rotterdammer bleek: wel uit bet -model«van dc loodsen en de haven met wie bij te doen had. Triëm Engros laat een grote glaswerk zien, terwijl gtëreCRfZonen. een verbluf? zijn rijet' foto's vgn knappe'dames en Everest" brengt de huisvrouw 'In vervoering door alle huishoude lijke artikelen,1 die hij heelt uitge stald. Op "~de. derde verdieping kan men zwelgen in het snoepgoed en alle andere lekkernijen; Giida, Van Melle en De/Heer staan daar prac- tisch schouder aan schouder met het lekkerste wat men zich maar denken kan. Van Nelïe brengt deze keren speciaal de Adams Chiclets kauwgom onder de aandacht van de kopers, Limburg en De Knecht tonen een nieuw type autoped en dan kan de door de broeihitte dor stig geworden bezoeker zyn lippen «aan aflikken bij Van den Heuvel Sr. of bij. Van den Heuvel en Co.» .die beiden laten zien. uat men bij janever alleen niet behoeft te leven, maar dat er ook wat anders isïals' men. öaar trek in heeft De standhouder van Oehme's .Es sence's brieken-: verteltU, desge wenst. vól] trots, dat. de dames straks niet meer handen vol geld behoevenuit te' gevén. om een fles- ijè>. parfum ,:van de hoogste kwali- teit-ide kopen;Zij zullen dan 1 bet natuurlijkeproduct wel niet krij gen,':: maar men,:is: gedaagd een. vervangingsproduct^ie maken voor bepaalde'. basis-grondstoffen en de prijs daarvan. is riechts .een. fractie van: die, welke voor de na-:; tuurljjke grondstoffen gevraagd wordt. En tenslotte willen we dan besluiten'met Kerkhoven, die even als altijd eenvruime; collectie- phar- maceutische r artikelen heeft uitge stald. verzameling glaswerk zien, terwijl, heren J_ Grootes en H. F. L.,de zowel Vajxti*?esterborgf7«o^ZoneR.- W7t,""flÖtf^'*oudr.bestuurders entien- taüOT JarerT verdienstelijk lidv het ereüamaatscnap aan tc bieden. hadden, waarbij dan de poppen nog' wel het meest de aandacht trok ken. Kamer mans brengt weer het bekende mand- en rietwerk. Chro mo de lijsten, die steeds opgesmukt (Van onze correspondent) VLAARDINGEN. Sinds enige tijd bevinden zich te Vla ar dingen twee Siamese politic-officieren, die door de .Vlaardingsê politie te water in het vak worden opgeleid. Siarrv of Thailand, zoals het tegenwoordig heet.:-heeft een lange kustlijn' en de -hoofdstad Bangkok ligt pngevêer 2JV km van. de kust aan ean rivier. Deze wordt". thans uitgebaggerd door de Amsterdamse Ballastmaatschappij en aangezien men een drukker scheep- vaartyerkeer verwacht zal men be hoefte krijgen aan politie te water. Hiertoe verblijven tot het eind van dit jaar twee politie-officieren in Nederland, waar de politic te •Vlaardingen hén bekend maakt met de geheimen van het vak. Tevens oefenerf zij ..toezicht uit op de bouw van -drie politievaartuigen, die in Nederland worden gebouwd in. op dracht Van 'dê~'Thaiian"dse regering. Dei directeur-generaal van de Tbai- landse politie heeft zeer onlangs een bezoek gebracht: san Vlaardingen en hierbij meegedeeld, dat volgend jaar nogmaals vier officieren- ter oplei ding-paar. Nederland-'gezonden zul- - len worden..Naar men ons van po-, litiezijde mededeelde, worden nog .meer-orderscT op politievaartuigen, verwacht. - Vereniging Fabrieks- cn Handwéürksnijverheid in de Blauwe Zaal Negentig jaar geleden, om pre cies-te zijn op 12 September 1851, werd-, te Rotterdam de Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid opgericht, *n bijzonder feit voor de mensen ver enigd In deze naar buiten welis waar bescheiden optredende, doch niettemin uiterst belangrijk werk verrichtende organisatie - cn een feitdus ook, dat Woensdag met toepasselijke luister werd herdacht. 'De herdenking stond' voor een goed deel in het teken van de koopvaardij, ccn essentieel onder deel der economische bedrijvig heid! van de Maasstad, 's Middags namelijk zyn de leden de gasten, geweest van de Holland Amerika- lijc tijdens een langdurige bezichti ging van'-.vhet moderne touristen- scbip. Rijndam. *s Avonds, in' de Blauwe Zaal van...de Beurs, kwam de jubilerende vereniging opnieuw bijeen, 'hu om te luisteren, in ;de eerste plaats naar voorzitter ir "W. E-. Kroon, die in een interessant overzicht -releveerde hoe de ver- enïging-slnds de vorige eeuw reil de en zeilde cn tevens gelegenheid vond onder algemene instemming der aanwezigen aan de burgemees ter, de heer mr P. J. Oud, en de herenJ» Grootes en H-. F. L. de Burgemeester Oud toonde zich zeer erkentelijk voor de hem be toonde eer, daarbij opmerkend, dat ze hem niet persoonlijk toekwam, maar zoals de voorzitter al zeide, •moest worden, gezien als een eer bewijs aan het volledige gemeente- bestuur en de ambtenaren die ten. aanzien van de bevordering - der nijverheid te Rotterdam, voortref- De demenstratie-avond, welke de Rotterdamse dansleraar Marcel Mulders gisteravond In Palace-or ganiseerde, kreeg een bijzonder cachet door het optreden van -het danspaar de heer en mevrouw v. d. M.eulen. Dit danspaar was zo-* juist vanuit Duitsland gearriveerd, waar het met succesvol resultaat aan een internationaal danscon- cours 'had" deelgenomen. In. de* af deling Latin American dances had het paar de eerste en in de afde ling ballroom-dances de derde prijs behaald. Vanzelfsprekend volgde 't publiek met extra aandacht de ver richtingen van hét paar op de dansvloer én menig „open doekje" was dan ook.de beloning voor d» dansers.-Ook de andere paren, wel ke demonstraties ten beste gaven, ie weten de,heer Flipse en partner en de heer-v, d. Velden en partner, oogstten veel succes en menige be wonderende uitroep begeleidde de. passen .van quick-step, slowfox, tango, samba en rumba. Het orkest The Sound/Diggers met de croo- nette Elly Roy verzorgde de dans muziek. 'Dc kringloop der Donder eri bliksemflitsen noch nè'treiterende 'dreiging van de daarbij behorende regenbuien, kon den gisteravondverhinderen dat aPTopvoering van-" Jadnte Bena- vente's harlekinade De kringloop: der belangen door Mutua AmicI-, tia in het - openluchttheater Dijk-' fcigt, een groot succes werd en een waardige viering van het elfde' lustrum depbekende Rotterdamse amateur-toneelvereniging- Men had voor deze feestelijke gelegenheid de spelleiding aan niemand minder dan Richard Flink toevertrouwd. En daar had men goed. aan gedaan, want. het is-voor. amateürs een moeilijke opgaaf Be- naveote's speelse, maar wat breed sprakige satyre met de nodige zwier en-lichtheid te realiseren.De auteur zegt immers zelf. in zijd proloog'dat de toeschouwer met onmogelijke kituatiés zal worden geconfronteerd en dat hij de figu ren niet als levende mensen.moet zien, maar als levensgrote mario netten, waarvan men de dikke touwen, nog wel-in het halfduister kan zien. Hei spreekt wel vanzelf, dat niet alle spelers er in slaagden de har- Ickinadestijl steeds vol te houden, maar het bleef toch, dank zij de- fleurige aankleding en de knappe misc-en-scènc, ccn voortdurend ge noegen de schelmenstreken van de twee avonturiers Crispijn en Lean- dér te volgen cn te zien hoe zijde dommelen wei nig scrupuleuze lie den bij dc neus namen, door ze in hun bfctar.gen te betrekken, zodat' zij 'genoodzaakt worden op hun beurt "de avonturiers té'helpen, al- diri eèn~"kringloop van belangen vormend. Wil men namen, dan in de eer- ste plaats die van- Otto'Plat,' die als Crispijn bizonder aar dige dingen deed en "eigenlijk een ran de weinigen was die qua dictie en plastiek geheel voor hun taak berekend waren. Ook Freddy Rom- fa outa, Harlekijn Bram Reyngoudt (de waard) en (vooral) Bart van edr Weert, de rechtsgeleerde Gcr Slooter, als Polichinel, speelden verdienstelijk. Over het algemeen waren de heren sterker dan de dame3, van wie Truus van Loon wel-een liefe lijke Silvia was, Polly Slootér- Goetzee- een goede verschijning als Polichinels vrouw, Cor Burggraaf- Knoops een vervaarlijke Dona Sirene. Leerlingen van Henny van Irsen luisterden het geheel op mét een dansje- cn dan mag het voortref- felijke strijkje van M. A. dat het muzikale deel verzorgde zeker niet onvermeld blijven. -v' Aan het slot hebben de talrijke belangstellenden hartelijk geklapt. Ook mooie ruikers ontbraken niet. R* V. lelijk werk hebben verricht. Aan oud-gezagvoerder van de Hólland Amerikaljjn, dé heer J. van Duiken- was de taak toegeval len." te vertellen over de ontwikke ling'van. Rotterdam als haven- en scheepvaartstad, iets wat. wél is toevertrouwd aan een zeeman, dia weliswaar de, kapiteinspet al enige jaren geleden aan de kapstok hing, rr.aar nog; immer met hart en ziel aan zee en haven is verknocht. Met een geestige voordracht van de schetsboek schrijver van de NRC de heer Ch- A. Cocheret, over zijn werk en de reacties van de lezers daarop, werd de uitstekend verlo pen h erdenkingsavond _besloten. Niet naar de Poio-Grounds ge weest om het machtige gevecht tussen Robinson en Tuxpin te zien?" Voor de: Rotterdammers niet erg. De directie van het Capitol theater heeft- de oplossing gevon den, Zij heeft beslag weten te leg gen op de film die van deze wed strijd gemaakt is en zal deze van Maandag of Dinsdag af exclusief gaan draaien - op daarvoor speciaal vastgestelde tijden. Oefeumeesters tennissen op Kralingen Óp het tennispark ..IJsclub Kra- lingert'V -zullen^ Zondag- een zestal wedstrijden worden gehouden tussen de Rotterdamse en de Haagse oefenmeesiers. - Voor Rotterdam komen uit: A. Waasdorp. A. Hemmes, E. Haze- broek en' S. Parlevliet. Den Haag wordt vertegenwoordigd door: W. Hemmes. J. A. Schuuring, M. Bruin en A. Dekkers. Het .ligt in dc bedoeling zowel 's morgens (om 10 uur wordt begon nen) als 's middags twee enkelspe len (waaraan, dus allen deelnerrmn) en één dubbelspel te spelen. Aan spanning zal het niet ont breken. daar èn in de Rotterdamse ploeg (Waasdorp 15 maal kampioen van Nederland), èn in de Haagse (o.a. W. Hemmes) geroutineerde wedstrijdspelers uitkomen. Twee nieuwe functies voor ,;Bruine Kees" De promotor van het Schutters veld-voetbal. de heer C. H. "Koor neef beter bekend als Bruine Kees, wordt nog actiever. Hij is nJ. be noemd tot leider van één van de senior-elftallen van Fijenoord en bovendien commissie-lid van de Afd. Rotterdam van de KNVB geworden. Rotterdamse GLO-jeugd buiten de school Na In de jongste nota van de Minister van Onderwijs onder an dere voor het voortgezet onderwijs aandacht wordt gevraagd voor een ruimere aesthetlsche en sociale vor ming krijgt het werk van de Ge meentelijke T7.L.O.-commissie voor buitenschoolse ontwikkeling en ontspanning, welk werk op de Rotterdamse TT.L.O.-scholen sedert vier jaar reeds met succes ter hand Is genomen, een speciale actualiteit. Voor het cursusjaar 195i/'52 is weer een aantrekkelijk programma samengesteld. De commissie propageert bij de hoofden van de openbare IJL.O.- scholcn rondleidingen in museum Boymans, het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart en het museum voor Land- en Volken kunde." Voorts zullen diverse lezin gen en-films worden gegeven. Van de sprekers, die aangezocht, zijn eenvoordracht té houden noemen wij de heer J. van Duiken, oud gezagvoerder van de H.A.L., ir. F. J. Appelman, van Diergaarde Blij- dorp en de beer I. L. Mark, hortu- lar.us van Diergaarde Bbjdorp, die zal vertellen over interessante ge vallen in de plantenwereld» Aangemoedigd door de resulta ten van voorafgaande jaren meent dc Commissie ook in het komende seizoen de Rotterdamse UL.O- leerlingen weer in de gelegenheid te moeten stellen op een vrije mid dag de toneelspeelkunst en de de clamatie te beoefenen. Willem v. d. Loos heeft de leiding van de toneelgroepen* Voorts staan er be zoeken aan diverse bedrijven, sportfestivrtciten enz. op het pro gramma. Posities KLM vliegtuigen AMSTERDAJM.: - In mesiërou te: Thuisreis: PH-TDE (Eindhoven) is vannacht'in Beiroet -angekomen. Uitreis: PH-TDG (Gouda) is gis teren ia Calcutta gearriveerd; PH- TDO (Maastricht) Is vanmorgen uit Karachi vertrokken; PH-TFF (Vcnló) is'vanmorgen in Cairo aan gekomen. Chartervlucht Sydney: PH-TES (Soerabaja) ia te middernacht In Cairo aangekomen. De in Rotterdam gevestigde streek- vexenigjng- Friso, Gruno, het Olde Landschap' (Drente) de Twentse club <voor I Rotterdam;Zeelandia cn 'limburgiai- hebben "merendeels tot doel. om de taal en de. folklore van de verschillende gewesten voor de uit die gewesten afkomstige en: thans in Rotterdam-: wonende personen Ie— vendigétt- iristandste;! houden. Om eren nauwere, samenwerking te. krijgen tussen deze verenigingen, bovendien om de leden .daarvan, meer met elkaar in contact 'te' bren-, gen en vooral om de bevolking van Rotterdafa in hun woonplaats een gelegenheid tè bieden, kennis te ma ken met de zeden, folklore en taal van de verschillende gewesten; heb ben deze verenigingen een commis sie-samengesteld. om daarvoor; plan- nen'uitdewerken. De burgemeester van Rotterdam heeft^zbn^instemming doen blijken. Reeds;;St^ ;er .een - tweetal avonden op stabri waarvan het programma overeenkomstig; het gestelde doel zal worden samengesteld. Ze zullen wor den geêèvbn \hPj.20 en 31 Januari. Min. Iu T Veld opent sluis in Oude Tonge (Van onze correspondent) Mr. J.è in 't Veld. minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, zal op Dinsdag 25 September de hersteldé sluis van de gemeente Oude Tonge officieel in gebruik stel len. Harwich Hoek van Holland; JRAGNE-. BORG Kemosand RJ)nhaven ZZ cel- luiose Ant. Veder; GAASTZRUAND Kingslynn Merwehaven 3e gat stgd. SSMPHRYNZ Umulden Waalhaven. 10 ledig Rotrama; SEABRAVE Mena al Ahmadi Pemis BFM boei a olie Kuys; NATlLUS Nordmallng naar Breda; ME- LISICERK Calcutta Merwebaven Muller stgd Holland Burma BengalenUJn; AC TINIA Swansea Waalhaven Fr. Sw. ko len "James; TJLMBRUDER 6 Kopenha gen a. Duisland hout Rott. Htinv. Be- orytCJMBRIA Hamlna Merwehaven QD hout Nubel; LAUSANNE New York Maashaven graan van Ommeren; BURY Huil'Parkhaven stgd. Ver; Hu rob er Ag.; POLEÜS Liverpool Merwehaven C. Sw. stgd Meyer; JULIA. Cardiff naar Skive bijlegger hoek van .Holland Carebeka; WESTLAND i'New Casüe 2« Kathaven VKM kolen Nei ZwitserseNIEITW- LAnD Grangemouth Merwehaven 3e gat stgd;"' kolen SSM; ROCKET Gent Merwehaven ledig van Ommeren; STAD MAASTRICHT Sfax Vlaaraingén fos- fast Vulcaan. Nederlandse schepen op weg naar Botterdam AH UNDO 13. nam. 3 uur van Newport News te R'dam; AMSTELDIEP 12 nam. - van Baltimore te R'dam; AXELDIJK. 12 Aden hV Muscat: LlMBURo 13 te. Port nam; van New York te R'dam; AMAZO- Elisabeth; UNGE 12 nam. Emden.; 13 r. Bremen n.. Antwerpen; DIDO 13 te Genua. ENNGANO 12 van Hamburg n. Ant- Said en Djakarta CANYMEDES 13 nam. te Paramaribo; GROOTEKERK; n. Kaapstad 13 te Tc- neriffe. HECUBA pass. 13 Azoren naar Cu- raaco; HEELSUM naar New Orleans pass. 13 Zuidelijk van Berrondaa: HEC TOR 13 tc Catania 1 Oct. te A'dam ver-, wacht: HELICON 13.ham. bij Ouessant. IS vm te Antwerpen en 16 de A'dam verw.; HES TIA pass 13 vm. Casquets n. Barbados. IRIS 13 v. Gothenburg,te A'dam; IN- DRAPOERA 13, Van Suez n.. Djakarta; JAVA 13 te Soerahaja: JAGERSFON TEIN 4 Oct. van Afrika te A'dam.'ver- wartit. 1 ,r KLIPFONTEIN n. Kaapstad pass 13 Oostelijk: van St. Helena; KOTA GEDE pass 13 Algiers naar Port Said en Dja-, karta; KOTA: AGOENG naar Java pass. 33 de Dablae Eilanden 14 te A'dam ver- wacht. iv KATWIJK pass. 12 ,Ouessant n. Gent LOMBOK 13 te Tarakan; LEOFOLDS- KERK pass 13 Straat Messina ni Bas rah; LARBNBERG 13 naro, te Terheu- LAUHErjSKERK pass 12 's avonds Aangekomen schepen 12 SEPTEMBER VALGARDENA Antwerpen Merweha ven stg Arm.: Farina; ROSA SMITH Lissabon Waalhaven 14 pyriet NRV; CERES Londen Maashaven suiker Furness; -MARIA WETTERT Hamburg Pcmls ie Petr. boel G benzine van Om meren NORDMARK Mantyluoto Rijn haven P B hom Bergtraship; BROTT Baltimore Waalhaven D kolen Anlh. Veder; GRIESHEIM Narvik Waalhaven 98 erts Oudkerk; WENDOVER Montreal Maashaven NZ stg. en graan P. van Es; FIATLonden Rijnhaven OZ jtg. Invo- tra; AMSTELDIEP Baltimore Waalha ven Fr. Sw, kolen Rotterdams Sch Ag. JOSEF SWENDEN terug van proeftocht Parkkade Vermaas: OLWE New Cbstle Waalhaven Fr. Sw. cokes Hanno; ALENQUER Ussabor. Vlaardtngpn VH erts Vulcaan; FLUT Kasko Duitsland hout Nubel; JUPITER Krtstmestad Rijnhaven P5 bout Bergtraship: AXEL- DIJK New York Rijnhaven P2 graan en stg HAL; JO Norrkoping Spoorhaven L6 hout-Wagenborg; KONINGIN EMMA Harwich.Hoek. van Holland; LOOIERS GRACHT Kotka 2e- Kathaven OZ hout Splicthoff; VELUTINA Mena al Ahma di Perrus BPM ledig van- Ommeren; ANTHONY Hampton Roads Waalhaven IRAN BILBAO 2e Kathaven O.Z. stg. Euro vracht; AMITY Liverpool Perns Bat. Petr. Mij. ledig van Omroeren; 95 Turn ess PIRRIGNY flouaaa Waalh. 24 ledig Worms; ZELO Swansea Waal- haven kolen RKC; SEACRONET Hamp ton R. Waalh.- C Sw kolen SEAM CORO NA Kotka st Burg. LYRA Londen Jobs- haven stg Kersten Hunlk: HERON Wor kington 2e»?Kathaven VKM kolen Ned. 7.w.Sch.;ABEL TASMAN Brihtlngsea IJselhaven OZ ledlg Burger; ODER (Uchter) per slbt Havre Hamburg: SE- RULA Amsterdam Merwehaven KV stg van Ommeren. 13 SEPTEMBER HELFR1D Iggesund Waalhaven boel 71 erts Muller: OSCAR S. STRAUSS Hamburg Vlaardingen NM olie van Uden; AMERICAN COUNSELOR New York Merwehaven OZ stg. United St. ,L.; SEGURA Goole Waalhaven Fr. Sw. kolengruis Kersten Hunlk; THAUMAS- TUS Mamonal Pemls BPM olie van Ommeren; KANTO Amsterdam Lekha ven KNSM stg. Hu dig Veder; BRUNO Demarara Merwehaven- C. Sw. stukg. Meyer,* I.UNA Amsterdam I.ekbaven KNSM stg. Hudtge Veder; RIO SEGUN- DO Buenos Aires Schiehaven NZ stg. en meel Wambersie: ANTILOPE Kotka Maassluis sfcout DSA: NORBRYn Lulca Waalhaven Fr. Sw»erts Oudkerk; ORANJEPOLDER Londen Jobsbaven stg. Muller; MARVEL Thamshavn' Vlaardmen erts SEAM r LlSSEKERK Londen Rijnhaven N, Zijde stg. H.P.G. Lijn; ALI S. Sboreham Lobith dedig Niev Goudriaan; AMSTERDAM 'Har wich Hoek van-Holland; ORANJE NAS SAU Tilbury Jobskadc stg. en,pass Mul ler. CUNDBORG SEGKELL' Hamlna Mer wehaven C. Sw. hout NBK; VIENNA NE van Goole. 15 verwacht (Kérsten. Hunlk);, ARNOUDSPOLDERvan Ant werpen 14 verwacht; ALBIREO van 1 Buenos'Ayrek 13 te Montevideo. 8 Oct. /verwacht; ALPHARD van Porto Alegre van Colombo 14 Oct. verw.; ALDABI ran Buenos Ayres via Antwerpen pass. 13 Fióisterrc 19 verwacht; ALUDRA van Baltimore pass. 13 Zuidelijk van Sable Eil.; ALTAIR var. Porto Alegre, 13 te Santos 11 Oct. verwacht. BLITAR van Djakarta pass. 13 Aden naar Suez, 26 verwacht: BREM van Lis sabon 13 verwacht. CAS ANA U van Farüs. EENDRACHT van Levant pass. 13 Goodwins, 15 v.m. te Bremen en 24 hier verwacht. GORD IAS v. Levant pass. 13 Kaap de Gata 14 te Gibraltar en 22 hier verw. HERCULES v. Levant 12 te Kslyvia 4 Oct. verw.. IMPORT 13 v. Lissabon via Oporto.. KÏELDRECHT v. Antwerpen 14 verw.r KORTOSONO v. Djakarta via Napels 5 v.; port".;Said 26 verw. LUNA 13 v. A'damte R'dam* LlSSE KERK .13 jv. A'dam te R'dam; LEUVE- KERK v,'" Calcutta pass. 13 Point da Galle 14 te cochin verw.; LOOSDRECHT v. Calcutta via Aden paas. 13 Point de Galle;. LUTTEHKERKya Kopenhagen: 17 verw.; LIEVE VROUWE KERK v. Bas rah 13 nam. verw. MANTOi 13 van A'dam te R'dam: MAASHAVEN 12 v. Philadelphia 25 verw.; MCRAf v. Antwerpen 17 verw. (Vermaas); MARKEN v..Newport News n. Vlaardingen pass - 9 Kaap Charies t MODJOKERTO v. Djakarta 13 te Bela- wan ca. 6 Oct, verw.; MELISKERK 13.van Calcutta te R'dam.. ORANJEPOLDER v. Londen 33 v«rw» PRINS WILLEM VAN ORANJE van Chicago "13 te Hamburg 18 verw.; PRINS FREDERIK /WILLEM v. Mort- tteal verwacht 14 Scilly te passeren, 15 nam. 11 uur te Antwerpen en S3 bier. vrrw.; PRINS WILLEM TI 11.Mor.-, treal (of naar A'dam), STAD ALKMAAR pass. 12 Stadlandet 15 vm 8 uur te Vlaardingen verw:; STAD MAASTRICHT 13 van Sfax „te Vlaardingen. TOSATti van Djakarta via Suer pass 12 nam. Sabang ca 7 Oct. verwacht: TROMPENBERG van Savannah via Havre pass 12 Zuidelijk, van Kaap Ra ce 1 Oct. verw.; TOMInI van, Djakar ta pass 13' Gibraltar 19 verw.;,TROM- FENBURGH 12 van Hamborg: TEXEL 22 v. Bremen. - VRIJBURGH van Casablanca vla Landen.pass 13 Oporto."i WESTPOLDER v. Lissabon vla Ant werpen pass 13 vm Dun een ess ca. 18 verw.; WICKENBURGH v. Londen 13 nam. 4 uur verw.WESTEKEEMS v. Boston L. binnenkort verw. (Wagen borg); WIEBOLd BOHMEB 13 tc Tarragona zo: 'MMEWIJK v. Newiprieans ps3»:13» VÜLCANUS13 te -Stambaul delyk van Azoren. WELTEVREDEN n_ AlevanriV Noordelijk van Azoren. Grote Vaart AMSTELPARK 15 te Philadelphia verw.ALNATT pass.'13 Madeira naai- Rio de Janeiro; ANNENKEHK pass. 13 Brothers (Rode Zee) naar Melbourne; AVERDIJK naar New York pass 13 Noordelijk van Azoren; AGAMEMNON 13 te Aruba; ALKA1D pass. 23 Macelo 14-15 te Bah ia verw.; ABBEKERK 23 v. Afrika te A'dam verw. AMSTELVAART 13 v. A'dam n. Golf van Mexico; ABBEKERK vertrekt 14 van Barcelona n.ar A'dam; ALIVAKI 12 van Bahia n. New York; ARENDS- D1JX 12 te New York. y BALI 13 te Macassar; BINTANG 13 te Penang; BILLITON naar Halifax pass. 13 Deadalusbank 14 nam. tc Suez verw.; ROISSEVAIN pass. 13 Sabang n. Mauritius; BEVERWIJK pass. 13 XAbp de Gata naar Ancona; BONAIRE n. West Indië 13 te Madeira; BRITSUM 13 ler rede van Newport News. CELEBES 12 nam. van Pondlcherry n. Be la wan en JavaCHESHIRE pass 33 Gibraltar o. A'dam: CASTOR 13 nam tc Guanta; CONGOSTROOM 15 v. West Afrfka ie A'dam verw. CAllisto 12 v. A'dam n. Hampton Roads. DANAE 13 te Helsinki. MUIDERKERK n. Bombay 13 ie'Pórt oaid; MAAS pass 13 MaRa n. Tel' Aviv MAASLAND pass -12 nam Dungeness'n A 'dam; MER WEDE 13 teBrowttsvüie; MADOERA pass. 13 Cochin naar Chitta- gong; MA PI A pass. 13 Eelwan tuSuez; MEERKERK.. 12 -!s avondsTanga; MINJAK 13 te Pontianak; MAASKERK- 30 -v, Takoradi te A'dam verw.; MO. LENKERK 17 van Hamburg te A'dam verw. - MELAMFUS lo van Ch eri bon n. Ba- lik Papan; MAASLAND ,13 nam. 9 uur te A'dam" verw. .NOORDWIJK'haar Porto Marghera 13 te Ceuta; NESTOR 13 te Bremen; NI- GERSTROOM pass. 13Finisterre naar Antwerpen 19 te A'dam verw. NIEUW- HOLLAND 10 té Semarang. OBERON 13 te Aruba; OKANJEFON- TEEN: 13 te Hamburg; ORANJE 13 te Djakarta. V- ODYSSEUS 13 nam. te A'dam. POEL AU LAUT n» A'dami wegens ma- chineachade door ms. Singkep.n. Suez gesleept; POSEIDON 18 v. HuU te.Am sterdam verw.; PARKHAVEN 13 nam te /Trinidad.j' PRINS FREDERIK HENDRIK 10 V. Toronto 'n. Cleveland; PRINS PHILIPS WILLEM s v. Haltfax n, Caraquet N.B. ROEBIAH h„ Djakarta 12 nam. ter re de v BelawanROEPAT pass. 13 Kaap Bougaroru 19 te A'dam verw.; RODAS 13 te Curacao; REMPANG '13 te Aden 28 te A'dam verw.; RIJNLAND pas?. 13 St. Paul's Roek*; n. St. Vincent e.v. en A'dam; REYNIERSZ 12 nam te Mera- do. SHJNDOENG 13 te. Soerabaja; SA- RANGAN 13 te Soerabaja; STAD MAASSLUIS 13 v. Emden paar Lulea: SCHEE 13 nam. 6 uur van West Indië te A'dam verw.; SLOTERDIJK 13 te Singapore; STAD ARNHEM pass. 13 Dungeness n. A'dam;- SCHIEDDK naar New Orleans 13 te Antwerpen; SOEST- DIJK pass 13 Straat Florida n. New- pOi/t-r-Newsi- /STAD. BREDA pass.- 12. RockalFn. Newport News; SALAWATI verwacht 14 MaJadiver te passeren n. Aden en Amsterdam; SUMATRA 12 nam. te Madras.- SWARTENHONDT ;3 te Macassar: STRAAT MACASSAR 13 v. Suez n. Hongkong. STRABO 13 te Santander 22 te A'dam verw..* STAD HAARLEM 13'vm 10.35 u. uit de Waterweg, n. Spezia; ALA TIG A 9 te Vancouver; STAD SCHIEDAM 13 .v. R'dam Di Savoria. - TABINTA 13 te Sydney; TASMAN 13 te.Belawa» Deli: TJIBODAS 13 te Tarakan; THESEUS 14 's avonds te'Gi braltar verw.; TABIAN pass- 12 nam. •Socotra n. Colombo en Java TJTPA- NAS pass. 13 Enggano Eil. a. Lorenzo Marques; TIBERIUS pass 13 Inagua 14 te Port auPrince verw. TJiBESAR lo te Yokohama. VENUS pass. 13 Algiers 15 te Malta verw.; .VOLENDAM pass. 13 Belle Is le n. Montreal.' WELTEVREDEN n. Alexandria pass. ,13 -Noordfclijk van Benghazi; WLVSUM pass. 13 Dungeness n. Palermo* WEST- LAND pass. 13-St.-Paul's Rocks n. Rio de Janeiro; WILLEMSTAD 28. v. Bar bados te A'dam verw. ZEELAND 12 nam. te Petta. ZAAN pass 13 Brunsbuttel 15 vm tc Zaandam verw. Korte Vaart AfiFTA 14 te Stockholm verw.; ABGO 14 v Fowey te A'dam verw.; ARAK 13 te Liverpool; ALCARVE 13 te Hudiks- vall ATT. S. 13 te Vlanna. BBINDA 15 te Helsinki veru-.; BATA- Vlöt n 13 te Londen; BATAVIER UI n. Casablanca 13 te Bordeaux; BADZO 12 tc Umulden; BETTY 13 te La Pailice BLUE BOY 13 nam 8 uur te Adam verw.; BIRMINGHAM 23 nam. 7 uur te BrLL S 15 Leixocs; BEREND N. 12 tc Antweroen. CORNELIA B. 13 te Hamina; COOL- HAVEN 12 nam. v. Duinkerken n. Ca sablanca; CORONA 13 v. Ipswich n. Goole; CARP O 13 te Fowey: CRESCEN DO 12 te Huh. DEO FAVENTE 13 te A'dam; DOM- SURGH 12 te Casablanca; DUIVELAND M te Newcastle; DORINDA pass. 13 Brunsbuttel n. Norresundby- De RUY- Tin» win- «*1 TTT.--1-X Pound ti pflJT DAJE BOFMER. 12 ".V. Napels o. Car- thagena 24 ie A'dam verw. E. EN A. SCHEER 12 tc EMERGO 13 te Londen; ELLEWOUTS» dijk 12 te Blyth t ERNA pass d» Shetland E3J. n. Frederikstad; EBEN- HAEZER 13 te A'dam: EGBERT WA GENBORG 11; te Dundee; EVERTS EN 12 van Gothenburg n. Hamlna. FEROCJA pass- 13 Dover naar SouthamptonFRE.M 13 v. Hemosaod te A'dam FRAM 12 te A'dam. GLASHAVEN 13 te Antwerpen: GLORY'13 të Antwerpen. HEBE NOBEL 12 van' Newburgh n. Londen;'HAST III .l 2te Rouaan; KAST IV 12 ta Malmo; HAST: V 12, v. Ham burg n". LiverpoolHOLLAI-TD. 13 te Norrfsundet- HEERENGRACHT 12: v- Londen HAST IH 12 te Rouaan; HAST LAAN pass. 13 Stockholm 17 te Zaan dam "•verw.,-, i Tankvaart ADINDA 12 v, Saigon 15 te Haiphong verw.ALDEG ONDA 12 van Bangkok n: Pladjbe. ARMILLA 10 v. Hongkong naar Pladjoe. u. CISTULA 13 te Abidjan; CALTEX DELFT pass 13 Gibraltar n. Pernis; CALTEX•LEEDEN pass 13. Kaap. Tenez n. Pernis; CALTEX PERNIS pass.13 AI- giers; n. Si don; CLAVELLA pass 13 Ti mor /Lauj. n. Melbourne.- CX-EODORA 22 v.: Stanlow te R'dam verw. FRISIA 13 vanArdross2n n. Old Patrick. INGEBORG 13 (e A'dam. LEENDERT B. pass. 13 nam. ,Ei- nisterre n. Leixoes. MERCUHIUS 13 te Poole; MARISA pass. 13 «.m.- Thursday Eiland n. Syd-' ney; MURApass 13 vm Gibraltar Curasao; MFTULA pass. 13 Ras Far- tak n. Bombay: MIRZA n. Perzische Golf 12.'s avonds tc Port Said. MONICA if te Belfast; MARCELLA 3 v. Malmo n. Frederifcstad; MAT- THEW 13 v. Kiel n. Kotka. NOORD; 13 te St: Malo. OMALA n Yokohama pass 13 dwars van Saigon; OVULA pass 13 Finister re n.- Pemis. 1 PAPENDRECKT 14 vm te Trinidad verw; ROTULA h. Curagao.'pass. 13 dwars van Sao Lüiz. ••-?«*' STANVAC PENDOFQ 13. ie Soeraba- ja r S AID J A 12 van Pladjoe naar Sin gapore; SLIEDEECHT pass. 13 Port Soedan n. Cochin; SUNETTA n. Baton Ruuge pass 13 dwars van Cayenne. TANKHAVEN HI 13 te Tandjong Oeban. TIBIA 13 v. Einswaxden n. Curagao. WLELDKECHT n. Beaumont pass l3 dwars van Para River. Buitealaadse schepen op weg naar Rotterdam ASPF.RTTY v. Londen binnenkort verw. (AVK). BASS ETHOUND v. Rouaan 14 verw. (van Ommeren); BJORXSTANGE van Rouaan 13 verw. (van Ommeren). COVLSACK v, Londen fctrmenkort verw. (Furnesa); CHAKDINA v. Mldd- lesbro i5 verw. (Gen. Steam). DAGMAR BRATT v Swansea 15 ver wacht (K. D. cn Smeer); DIOXI van Newport News 23 nam. verw.; DJER.A- DA van Dubrovnik 14 vm 11 trux verw. I Oudkerk EKRINGTON COURT v. Pepel 13 nam. 10 uur verw.; eMSRIFF v. Noord zee 15 verw.: ELBING IV v. Londen 15 te Vlaardingen verw. (Van Es). FRIEDE^T v..Lulea 13 nam ft.uur ver wacht I Oudkerk). J GEORGE Mr. KULUKUNDIS v. New port News 13 nam. 4 uur verw.; GRAS- L1N v. Frankrijk 14 vm 1 uur verw. HARTLEPOOL v. Lulea 13 nam 5 uur verw.; HAROE v. Stugsund binnen kort verw. (Vihke); HOLDERNOOK v. Duinkerken 15 verw. (HudL Pieters). JUTLANDIA v..Korea' 15 verw. (Cor- nelder). KENILWORTH V. Philadelphia 15 nam. 5 uur verw.; KUNSOL ARLT van Hamina verw. (Bexgtiashipl. LAVADARA v. Hampton Roads 15 verw. (Buys). MARIA v. Oran .18 verw.; MARINE FORTUNE v. Baltimore J6 -verwacht; MATIANA v. 'Afrika' 15'/verw. (Gtn Steam). i*' NICOLAOS PATERAS v. Noordzee IS vm. Verw.; NORTHPORT v. Norfolk 1* nam. 5 uur verw.* OAKFTELD v." Duinkerken' binnen kort verw. (Ommeren)}; ODA v. Ham burg binnenkort verw. (Slavenburg Huyzer); OTIS v. Gothenburg 13 verw. t Ommeren). PTARMIGAN v. Londen 13 nam. ver wacht PERSIAN COAST-11 van Swan sea 14 verw. ROTHER v. Goole 14 verw. (Hud. Pie. ters). SEA VAI/3R v. Curasao 16 nam. 10 uur verw. (Ruys). TH A MES FIELD V. Stanlow 14 verw. (Ommeren). SJeepvaart ETLIS pass. vm Llssabon n. Port EUenne. RODE ZEE met s.s. Vlr.eént naar Li verpool 12 op 700 mijl oost van Kaap Guardafui. WITTE ZEE met drie ponton» naar Duaia 12 op 130 mijl Noord van Fi nisterre. ZWARTE ZEE met drie korvetten n. Hamburg was 12 btJ St. Luda. 14 Sept. Hoog water te Rotterdam l€ tU 3.37. 2e «J 1S.45. cansinsiituui Nu wordt 't tijd Om U even in te latcn schrlj- ven voor een der cursussen, welke Zondag en ver- der iedere week- avond aanvangen, i 3nl. en inschr. 1 Schlebrockselaan en Math.weg. ATHEHB5ERW16 209*211 IEL 47422 PRIVÉ A ORES i SCHIEBROEKSCNEIAAM 45k liefst wonende omgeving Kra- lingen~of Hillegersberg, voor' boodschappen. Goed kunnende - fieteen. Annmclden tussen 8 cn 5 uur, oagelljks. Tsndtechn. Laboratorium Halvax. West- molenstraat 1. Schiedam. GEVRAAGD bij voorkeur bekend -met motor-revisie workzaamhe- I den. Aantrekkelijke voor- waarden. Motorenfabriék De Sutter, Willem van Hillegaersberg- straat 106, Rottewiam-N. Telcf. 43160-83859. COOLSINGEL hoek VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT een geheel modem cn hygiënisch Ingericht filiaal aan de OOSTZEEDIJK 354. bij Oostplein 'reJ kennismaking met ons nieuwe filiaal gevrn wfj iedere Sdste koper (ster! t.m. Zaterdag «.s. EEN GROOT BUK OVERHEERLIJKE ZALM CADEAU w y hopen dat U ons filiaal met hetzelfde vertrouwen zult begunstigen al3 onze zaak aan de Coolslncc*. U kunt verzekerd zijn, dat ook hier al Uw bestellingen met dezel.de nauwgezetheid zullen worden behandeld. Ook Uw telefonische, opdrachten hebben enze speciale aan dacht en worden stipt door ons uitgevoerd. Oostzeedijk 354, Cootslngel hoek v. Oldenbameveltstraat C.O. ToL 20.8025842, ^Speciaaladree v. levering aan zeeachepcn en restaurants Dat zult U zeggen wanneer U boort van de die gehouden wordt hedenavond om 8 uur in de Plantage bij de muziektent Twee prachtige gelolds-flima worden er vertoond: 1. GENEZING 2. TERUGKEER Ter afwisseling zult U kunnen luisteren naar een muziekkorps en een zangkoor. Ds. W A. KRIJGER. Geref. Pred. en 'Sr. Majoor P. DEURLOO van het Leger des Heils itullen de sprekers zijn! ZIEN HORENGENIETEN ZEGT HET VOORT! LAAT IEDER KOMEN! gevraagd op scheepswerf in het Westen des lands, speciaal bekend met moderne coasterbouw. Brieven onder no., -U 933 Rotterdamsch Parool. N.V. vraagt *oor enkele flllalèn te Rotterdam e«n Leeftijd tussen 23-40 jaar. Zij die menen hiervoor ln aanmerking- te kunnen komea, gelieven schriftelijk te solliciteren btf de Personeelsafde ling. Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam» mmuiiiimiiiiiiiiiiiiainiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiinKiiiiniTmniiiiiiini Raltengewone grote nachtvoorsteflmg op Zaterdag 15 Sept. 's avonds 12 uur. Ten bate v. b. op te richten monument L h. voorm. Duitse concentratiekamp te Amersfoort. Pierre BI an char: De Schrik der Duitse Nazi-bandieten. In het gehele land uitverkochte zalen.'Voorziet U ril- dig van plaatsbewijzen. Kaartverkoop en plaatsbespre king van af Vrijdag 14 Sept. a. d. kassa. Het Harmonie Theater is gratis ter beschikking gesteld Wegéns enorm succes wordt In EEN PARAMOUNT-FILM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7