BELANGRIJK! Hedenavond morgenavond ymtMrw. K im/fopJ en MIDDENSTANDS- DIPLOMA BOEKHOUDEN NED. HANDELSCORR. de inschrijving is alléén TYPISTE NETTE MEISJES EN JONGENS INSTITUUT „CUMIDA' J^meer^tóvrouim 1 luuinM nu ietiMnudeii ?nefiïd ef/ed va/i,./lctiefWit" FRANS, ENGELS. DUITS SPREEKVAARDIGHEID HANDELSCORRESPONDENTIE EMIGRANTENOPLEIDING aan het Bureau van Cowboy schoolschoenen HERLAERSTR. 10a FIETSJONGEK ZEESTER** (d&niciiMdc GEdElfl C.V: FRANK RADEMAKÊR'S CACAO- CHOCOLADEFABRIEK geroutineerde STENO-TYPISTE BETONIJZERVLECHTERS opMiaaktedadbwh DIR. DRS. i. i. VAN VLSET Sterker dan andere ennet zo goedkoop Donderdag 13 September 19S1 Kijk go«xj uil *k U nieuw* meubelen kooptl U be* taalt bi] „Do Meubel, beurs" altijd minder er* U slaagt er beter Da Grote Visserijstraat is. to bereiken mei lijn 4*1T. 16-22 an da conduc teur weet, waar U uK moet stappan Voor MD« Meubelbeurs" U bent welkom op de Bloemententoonstelling ,Groei en Bloei" in Diergaarde Blijdorp (ÉflBbj£t/m 16 September (Com eens kijken hae Rotterdam me ri de natuur (ft hun stad Heien. U ziet sir Ideale volkstuinen - het ideale tuinhuis inzendingen v. d. R'dantse Bond tr. Volkstuinders *s Avonds fraaie verlichting. Complete huiskamers 1 225 -, f 315.-. in En. gelse uitvoering-1 475^, i 560.-. i 695.-. enz. van 7-10 uur laatste gelegenheid om in te schrijven voor de cursussen: voor beginners,, gevorderden en voor de practijkexamens (conversatie diploma) en De lessen worden gegeven in de volgende scholen I H.B.S. Hofstedestraat, Rotterdam.W. H BÜ. AfrileMflderpfain R otterdam-Z. H.8.S. Witte de Withslr. Rotterdam-C* HB.S. Bargsingel Rotterdam-N* School fJscIobstraat Rotterdam-O* Nu kan iedere huisvrouw van de Castella-vooidelen profiteren. Castdla, met Actief Wit, is in prijs verlaagd. Laat nu ook UW gezinswas vele malen helderdcr-Vbrden... J en vele malen zachter! Cajtella Wolwas»- speciaal gemankt voor de behande ling via Uw mooie jumper-, tjes. Uw kosrbare lingerie. Uw fijne zijden blouses van al wat te teer is voor de normale gezinswas 1 Laat ou Uw wollen goed en fijoe lingerie viermaal zolang meegaan Met „Kleur ActieT', - dat zelfs vaal geworden Ideuren fris en gloedvol maaki! Wet ieder pak CasiriLa profiteert Uw spaarvarken van de ver laagde pegs/ Nu kan CasCeUa aanwezig tgn in tedere keuken van iedere huis vrouw. die zichzelf respecteen. Boekenkasten, *ri sieraad in Uw huiskamer f 77^50, 1 110.50.. f 133.50. Ntt ts het ^AètwftPit" de vondst van ons laboratorium onder ieder» bereik >\ukan iedere waslij n hei heldere bewijs' leveren van Cajcella's onovertrefbare waskracht. Zijstraat Noordsingel t/oGerechtsgebouw Brieven m. inlichtingen aan het bureau schépenstraat 67 RotfTdam Complete slaapkamers van f 500.-, I 600 - en f 700.— verkoper* wjj nu voor f 345.-, f 398-*, i 475.-, f 525.- enz. JONGENSSCHOENEN SECRETARIAAT van BEDRIJFSORGANISATIE vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een Rooïs!aute«»!s mèi?ve» rende kussens f 47.50, f 59.50.172.50, f 85.- enz.'1 Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van verlangd salaris onder no. 4361 Adv. Bur. J. Grijseels Jr., Nwe Binnenweg 163, Rotterdam. voor de verpakking.van chocolade, bonbons en Hopjes, en fabriekswerkzaamhederi. Aanmelden: Voorhaven 90,' Rotterdam-W. C. H. CRAMENDONK—NIEZING voor haar werken op de Veluwe: DamesfauieuJls, gemak, lefijk zittend,! 24^0. T29J50,f37.50.f 52*50 i 65,-, era. 1734. Niemand wist, dak mijn geschreeuw; om.,hulp een truc was om Sinister onschadelijk te maken en daardoor trok het direct de aandacht. Ook. die van' tw«® grote mannen van de reddingsbrigade, die ds hele zomer aan het strand al duimen hadden, zitten drapien. van vervelingomdat'hièmand gered hoefde te worden. Zij verrezen op mijn geroep tegelijk als bij.' toverslagI „Tiswat," zei; deene-. .„Eenklantl'*-„Aan- pakken'V murmelde de ander; „Voorwaarts!'' Toen startte: dat tweetal, ze stormden in recordtempo hef strand over, stortten zich in de golven en waren bij de plaafswaar ..Sinister ondergedoken was' vóór je tof tien had kunnen tellen. Ik kee t handenwrijvend >tbe; want Het ging precies zoals ik gehoopt had.'Sinister/ die terug wilde keren naar Atlantis om het Neptunus weer lastig te maken werd door dè 'twee stoere red ders onder wafer bij armen en benen gepakt en naar boven gesleurd.. Hij gflde en spartelde tegen, maar het tweetal wist hoe je met weerbarstige drenkelin gen te werk moest gaan. Met enige technische grepen en; onder het mompelen van aanwijzingen kregen zij ■'dé roageredocfor klem vast en droegen hem de zee uit! ;,Prachtigl!V juichte ik: „Zag je ddf/M«C Drd'last- (gost,ben, je kwijh hetls.gebeurdI" lk draaide me om, jmaar staarde oyer een lege zee. Mini was verdwenen! „Da's jammerI", mompeïde ik: „Ze is teruggekeerd naarhaarejgen rijk, ze is 'zeker bang gewórden voor /airdie bïfdehandfe mensen. Hm, misschien heeft ze Wtl gelijk gehadV. Hoogtartefloon, Vrij reis- en verblijfkosten. Aanmelden: Zaterdag. *"rV; DB GOEDE, Kleinkoolstraat 38, Rotterdam.. (Bbipolder) Industrieel bedryf *e Rotterdamvraagt voor spoedige indiensttreding: GRÓÓT PROVINCIAALDAGBLAD zoekt: - r fV:"" met ruime ervaring op dit,gebied, goede 'f.-:'- algemene ontwikkeling, organisatie-ver- mogen, leiding kunnende 'geven san uit gebreide personeelsstaf. Leeftijd niet on der 35 jaar. Ook gepensionneerde spoor wegbeambten komen in .aanmerking. Brieven onder: nb;!-7148 bureau van dit blad.- i GroteVisserijstraat 8-10 49 do Mstyienesserfanifl. Kéem $jn>erLig daar hmS NedetltndJ Bekendh. met editie-systeem strekt tot aanbeveling Brieven onder'rio? U 03l raan het bur. van ditbladL 1 <s'sS">-'. Jf.wvj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8