Productiviteit moet in twee jaar 1U% HET ROTTERDAMSCH PARCDL NOODZAAK VOOR NEDERLAND Engeland zet vervoer naar Perzië stop Grote Drie bereiken aceoord over Duitsland Minister Albregts: Taak is te volbrengen Ambonezen Cerarn of willen naar Nw. Guinea Economische integratie kan redding brengen r -v J Zestig milliard voor defensie J Republiek van Bonn wordt onafhankelijke staat -J 1 s j Symbool van de 5-de Mei 1945 ie Wageningen MINISTER LIEFTINCK ZIET UITWEG -Hie Jaargang, no. 216 Bad- en Adnu Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prifs: per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE [Vrijdag 14 September 195Ï Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier; Axnslerdamscbe Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Voornaamste punten uit prof. AIbregts' program Het program, dat minister Al- bregtin zijn rede te Hilversum ontvouwde, laai rich samenvatten in de volgende punten I Ondanks le noodza/cely'ice «ersoberinp in de Nederland se volkshuishouding moet een re delijk u;eivaartsni»eau, vooral voor de minst-draagkrachtigen, worden gewaarborgd; -> De arbeidsproductiviteit moet m twee jaar met tien procent toenemen; 3 De - pTaductiyiteitsDeThoptng dient, vooral te toorden be reikt door verbetering van de organisatie Ire de bedrijven en opvoering van de arbeidspresta- "ties; 4 Verdere toepassing van stan daardisatie. en normalisatie is een dringende eis; 5 Bevordering van prestatie-be loning kan de productimteit zeer ten goede komen. Dit" is mogelijk zonder de loonbeheer- sings-politiek prijs te geven. Parlementsleden op excursie langs industrieën - DEN HAAG. Een grote groep Eerste en- Tweede Kamerleden maakt,gedurende enkele dagen, een excursie langs de belangrijkste - Nederlandse industrie-gebieden.;Zij - willen zich, voordat het pariemen- taire' werk begint, een -inzicht ver werven over de stand dérvindu- strialisatie. Dit is van grote bete kenis, omdat ongetwijfeld tijdens de komende begrotingsdebattm zo- wel van regéringszydelaïs dogrrve^ le Kamerleden -Öé noodzaak O; vata verdere industrialisatie welke haar speciEiebejjpoblemeh heeft zal wordén betoogd. yz\ De parlementsleden hebben reeds een. bezoek gebracht'1 aan T grote Brabantse en Twentse fabrie- ken, en zijn. daar door de beidryfs- leiding voorgelicht over de gang van zaken. Donderdag bezochten zij verscheidene bedrijven in Amster dam en het - Gooi- TOKIO.De geallieerde be- zettingsmogendhedén hebben Jas pan 'Verstrekkende bevoegdheden gegeven voor het voeren van rechtstreekse onderhandelingen met buitenlandse diplomatieke mis sies te .Tokio. 52 .inLVEBSUM. De economische ontwikkeling, in het bijzonder zoals die zich beeft"voltrokken sinds het uitbreken van het conflict op Korea, gevoegd bij de omstandigheid, dat de Amerikaanse hulpverlening van ka rakter is veranderd en in de toekomst in de eerste plaats ten goede zal komen aan de defensie-inspanning, heeft een aanpassingsproces in de Nederlandse volkshuishouding noodzakelijk gemaakt, dat op korte termijn bezien moet leiden tot een vermindering der bestedingen ook op bet terrein der consumptie. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat een redelijk welvaartsniveau, in het blonder voor de minst draagkrachtige groepen der bevolking, gewaarborgd dient te zijn. Omdat ons welvaarts peil op langere termijn bepaald wordt door de omvang van onze export en de grootte van onze productie, mag zowel van de regering als van werk gevers èn werknemers beiden worden geëist, dat aan een opvoering van de productie en de export alle aandacht wordt geschonken. Zo ongeveer is Donderdagavond betoogd door- prof. dr A. H- M- Al bregts, de minister zonder porte feuille,, speciaal belast niet de pro ductieverhoging. Zijne Excellentie sprak tijdens een diner, dat te Hil versum werd aangeboden door de Kring, van Amsterdamse Industri ëlen .en de Amsterdamse Industrie Vereniging ter gelegenheid van het bezoek, dat leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben gebracht aan _een aantal Nederlandse indu strieën. De minister zeide» dat van de mogelijkheden die ons ten dienste staan om de productie uit te brei den, vooral die van een-verhoging van de productiviteit zo Volledig mogelijk moet werden benut. Naar de mening, van prof. Al bregts dient de tplossing van het vraagstuk van de productiviteits verhoging, met name in een hjd van kapitaalsehaarste, in de eerste plaats gezocht te worden in een verbetering van de organisatie op heb gehele terrein van de productie, alsmede in een vérhoging van de arbeidsprestaties. De practijk heeft geleerd, zo zei- de jluj, dat een behoorlijk organi satie-onderzoek er iri veel gevallen toe leidt, dat de productie vaak zondernoemenswaardige verdere investeringaanmerkelijk kan wor den vergroot-Wat de externe orga nisatie betreft: de minister is van oordeel, dat de, specialisatie jxóg baar 'isXChm dit te bereiken is ver- dere toepassing van standaardisa tie en normalisatie een dringende is. „Wij zonden beneden, de maat blijven", aldus minister Albregts, „indien wij slechts onder de ge sel van werkloosheid en afzet- crises in staat zouden zijn pres taties te leveren, welke thans, zij het in mindere mate, van ons worden verlangd. Indien dit het geval was zou de regering ge dwongen worden zich ernstig ie bezinnen op de vraag of de'be scherming welke het bedrijfsle ven thans op onderscheidene ge- Protest tegen „valse yerdachtm akingen (Van onze correspondent) 's-GRAVENHAGE. Twaalfhon derd Ambonezen hebben Donderdag- avond, tijdens een vergadering in de grote zaai van de Dierentuin, ge protesteerd tegen „valse verdachtma kingen in verband met de incidenten int de verschillende kampen", - gelijk de beer Aponno, commissaris der „Commissie rechtspositie Ambonest militairen en schepelingen" (CRAMSj het uitdrukte. De heer Aponno meende uit het feit, dat generaal b.d. Scholte aan het hoofd is gesteld van de Ambonese woonoorden, te moeten opmaken, dat de Nederlandse regering het" recht van militair-zijn der Ambonezen er kent.- De heer Wairata van het.bureau Zuid-Molükken zei. dat slechts 'twee antwoorden op dé vraag „Wat nu?" zijn goedkeuring kunnen heb ben: „Of naar Ceram of naar Nieuw- Guinea". De politie, die moeilijkheden voor zag, had uitgebreide veiligheids maatregelen genomen. Er deden zich echter geen incidenten" voor. bieden geniet, economisch ver antwoord is." -v./. Voor de bevordering van de pro ductiviteit noemde spreker het be leid inzake lonen en arbeidsvoor waarden eveneens van grote bete kenis. De bevordering van presta tie-beloning neemt een belangrijke plaats in onder dc elementen, die de productiviteit ten goede komen. De minister acht dit mogelijk zoo der de politiek van looefceheersing prijs te geven. Aan de hand van cijfers van het Nationaal Planbureau betreffende de jaarlijkse toeneming der pro ductiviteit, de toename der bevol king en het tekort op de betalings balans, maakte de minister het dui delijk, dat het streven gericht dient te rijn op een extra productiviteits- toe neming van tien procent, welke m een periode van twee jaar zou' behoren te worden bereikt. In dat geval zoo Nederland gelijke tred houden met de-voorgenomen pro ductie-uitbreidingsplannen van an dere, OEES-Ianden. Straffen voor bezoeken aan West-Berlijn BERLIJN. Leden, van dc „Vrije Duitse Jeugd", van wie te hewtf- ,zen is. dat rij méér dan een. be zoek aan- West-Berlijn hebben ge bracht tijdero.;;§het jeugdfestiyal .zullenalS „onwa^-'Tr-'gn" ':uit het. verbond.-gestoten ^eti/ylS&r -eentigé- redit vworden ;^daagd- -B|j een en^ kelvoudig 1 bezoek zal? men van eventuele functies worden onthe ven en naar een „verbeter-afde- lïng" worden, gezonden. Senaat der VS voteert: WASHINGTON. De Araeri- kaanse Senaat heeft met 79—0 stemmen een wetsontwerp aange nomen op grond waarvan voor de landsverdediging een bedrag van bijna 60.000.000.000 dollar beschik baar gesteld wordt Het is de grootste som, die in de geschiedenis van de Verenigde Staten in één enkele wet voor de defensie is gevoteerd. Te elfder ure heeft de Senaat besloten het totale bedrag ad 61.033 836.030 dollar met 2.5 pro cent te verminderen. Zodoende is het toegestane "bedrag onder de 60 milliard dollar terecht gekomen. Zoals het wetsontwerp tenslotte door de Senaat goedgekeurd is staat het de uitgave toe van een bedrag dat 3,5 milliard dollar ligt hoven de som, die hét,. Huis van Afge vaardigden heeft goedgekeurd. Massale vergiftiging in Italië MILAAN. 4P Vijftig arbeiders van een fabriek te Sesto San Fio- vanni zijn. na het nuttigen van een middagmaaltijd in de cantine ziek geworden. -Vijf en veertig arbei ders moesten in zorgwekkende toestand ia het ziekenhuis opgeno men worden. De rolitie heeft een onderzoek ingesteld. Schepen, die onderweg zijn moeten hun koers wijzigen LONDEN. Engeland beeft Donderdag aan alle Britse schepen ver boden vracht van welke aard ook naar Perrië te vervoeren. Schepen, die thet „bepaalde schaarse materialen" naar Perrië onderweg rijn hebben op dracht ontvangen van koers te veranderen. Dit is in Londen meegedeeld door een woordvoerder van het Britse ministerie van Handel, die er ?an toevoegde, dat deze maatregel in overeenstemming Is met de verklaring, die het Britse ministerie van Financiën eerder in deze week heeft afgelegd. De order is afgekondigd in overleg met de betrokken scheepvaartmaat- schappijen. Ferzlë ral-schadeloos worden gesteld voor die verschepingen, die reeds werden betaald. De onderweg zijnde goederen zulten worden ge lost in de dichtstbijzijnde havens, voor het merendeel in Basra (Irak). Uit Teheran meldt Associated Press, dat de plaatsverv&nger»a« Perzische-premier Hoessein_Fatirav verklaard berft, dat Perzie tegen de fmanc^feT fhaatn^èlen va» 'Groot Brittaitólé .zal protesteren. Via rijn nationale .bank zaLPcvzie van Engeland eisen rigtrifinanciële overeenkomst na te komen, „die: niet zonder inachtneming van.'een; opzeggingstermijn vari drie maan- NAAST EIGEN KROOST, OOK en opvoeding op zich NOG DRIE TIJGERTJES >it genomen van drie tij- gertjes, uner moeder Memsahib tijdelijk, of misschien voorgoed, uit- de moederlijke macht ontzet is, want zij deed ongelooflijk lelyk tegen haar bloedjes van welpen. Vader Tijger keek om een hoekje en vond het allang goed dat de Zjondense Diergaarde-voogdijraad besloot alle rechten op de tijgertjes (zie Winnie de Poch) over-te dragen op de collie. Het beste wat Den Helder te bieden heeft, een ploeg Helden dér Zee (oud-redders) van de vereniging Moed, Volharding, Zelfopoffering, heeft Donderdag een tocht gedaan naar Rotterdam, om er.Tnet eigen ogen de weder opbouw te zie» ere om de Nieuw- Amtyerdam van de Hollani-Ame- rika-Lifn van onder tot boven te bekijken, en, als het kon, even van de stuurhut uit te „voelen". Burgemeester Oud en de gezag voerder van het vlaggeschip heb ben dé zestig Dorussere Rijkers persoonlijk ontvangen en hun ge schenk een schilderij voor ieder erkentelijk aanvaard. WASHINGTON. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Drie zijn het Donderdagavond definitief eens geworden over de bepalingen van een „vredescontract" dat beoogt West-Duitsland op te nemen in hei defensiestelsel van de westelijke wereld. De Amerikaanse, Britse en Franse Hoge Commissarissen in Duitsland zullen instructie krtfgen met de Westduitse regering te onderhandelen over een regeling, die voorziet in: L vrijwel algehele onafhankelijkheid van de West-Duitse regering op het terrein van de buitenlandse politiek en ©p dat der binnenlandse aangelegen heden; 2, opheffing van de bestaande Hoge Commissie der drie westelijke mogendheden en haar vervanging door ambassadeurs; 3. wijziging van de status der bezettingstroepen In defensie-strijdkrachten. Functionarissen van het State Department .hehben meegedeeld, dat de westelijke grote mogendhe den enige bevoegdheden wensen te behouden. Hieronder bevindt zich bet recht om zich wél in de Duitse aangelegenheden te mengen „Indien het communisme de West duitse republiek dreigt omver te werpen, hetzij door een binnen landse coup, hetzij door aggressie van buiten af'. De Franse minister Schuman heeft in de conferentie verklaard, dat Frankrijk zich niet tegen een Duitse bijdrage in de Europese verdediging verzet Deze moest echter opgenomen worden in het kader van een Europees leger, dat wil zeggen onder internationaal toezicht staan. Frankryk is bereid voor de kleinste nationale eenheid die omvang te aanvaarden, die de internationale deskundigen van het Atlantische hoofdkwartier de beste achten. Met de vorming van de eerste Duitse contingenten zou reeds voor de definitieve opbouw van het gehele ontworpen interna tionale verdedigingsstelsel begon nen kunnen worden, echter onder dit voorbehoud,, dat deze -vorming onder internationale c&ntröle zou geschieden. Acheson heeft het Franse plan de beste oplossing voor de Duitse verdedigingsbijdrage genoemd en verklaard, dat de Amerikaanse re gering zonder voorbehoud Schu- mans denkbeelden steunt. Op dc bijeenkomst van Donder dag hebben de drie ministers ook nog gesprokén over: mogelijke re gelingen om het vredesverdrag met Oostenrijk te bespoedigen; Italië's verzoek om drastische wijzigingen in het met dit land in194? geslo ten vredesverdrag, waardoor de weg voor uitgebreider herbewa pening wordt geopend en de Ame rikaanse onderhandelingen met. Spanje, die tot doel hebben mili taire bases voor de Westeuropese defensie te verkrijgen. den kan worden geannuleerd.1? In haar strijd tegen Mossadeq heeft de Perzische oppositie steun ontvangen van de gewezen premier Sayed Zia Tabatabai, een pro- Jwesters potiticusj ;diè na cen,2aóge afwezigheid op Set jpolitièfee toneel: js teruggekeerd. Twintig Perzische volksvertegenwoordigers hebben; hun Invloedrijke collega Madani verzocht tussen de aanhangers der regering en de oppositie te be middelen, opdat een gezamenlijk front kan worden gevormd in de „door Mossadeq geleide strijd te gen de Britse overweldigers.' W.-Duits luchtruim voor Tsjechen verboden Pressie om Amerikaan Öatis vrij te krijgen (Bijzondere correspondentie) BONN. De Hoge Commissie heeft met onmiddellijke Ingang alle vlochten van de Tsjeehoslowaakse luchtvaartmaatschappijen boven West-Duits zebied verboden. Offi ciële instanties hebben tot dmv er geweigerd inlichtingen te verstrek ken om welke reden deze stap on dernomen werd. De maatregel wordt échter gezien als een onderdeel van de campagne tot vrijlating van de Amerikaanse correspondent van As sociated Press, Oatis. die momenteel als verdacht van spionnage in Tsje ch oslowakijé een vrijheidsstraf van tien Jaar ondergaat. Tot dusver hebben de Tsjeeho slowaakse luchtvaartmaatschappijen wekelijks veertien vluchten boven West-Duitsland gemaakt, o.m. naar Amsterdam. Brussel .en Parijs. Aan het einde van het vorig jaar. hadden de Amerikaanse autoriteiten de Tsjechen reeds het vliegen boven Duits gebied op de rcrates naar Ro me en Zürich verboden en de vluch-.< ten naar Amsterdam. Londen en Brussel aan beperkende bepalingen onderworpen. Han Richteris Nationaal Vrijheids beeld voor hotel De Wereld te Wageningen aan de beroemde drie sprong waar de Duitse capitulatie tn Mei 1345 een feit werd. is Don derdag door prins Bernhard Ont huld, nadat professor Tendcioo een iw de jonge Rotterdamse beeld houwer bemoedigende en dankbare rede had gehouden. Er is n.L veel onaangename tegenwerking geweest, omdat het beeld geen confectie- pakje oan-had. Boven het grys- granieteit voetstuk met drie leeu wen verrijst een bronnen figuur die hoofd-en-hauden in ootmoed heft om het geschenk der Vrijheid we derom te aanvaarden. De opschrif ten herinneren er aan dat wij care '40'45 leuren ..„in de Tc lauw en in de beet" van de ovenreldiging ere dat try deemoedig dankbaar heb ben te zijn voor de bevrijding. Na mens Wagenihgen aanvaardde mr- M. de Niet Gz.. burgemeester, het sobere, rinrifke beeld. Truman: Ik ontsla Acheson nooit WASHINGTON President Tru man heeft Donderdag op een pers conferentie verklaard, dat zo lang hij president is, Dean Acheson, mi nister van Buitenlandse Zaken zal blijven. Op de vraag, hoe lang hij president: zou kunnen blijven, ant woordde Truman, dat hij deze func tie wellicht nog wel enige tydzou vervullen. Lachend wees hij sug gesties van de hand, dat zijn woor den zouden kunnen wórden uitge- egd als een aanduiding, dat hij het volgend jaar zou pogen op nieuw gekozen te .worden. ;v Later toenemende. I wind 1 "Weersverwachting geldig van g Vrydagavond tot Zaterdag- g avond: p In de avond en nacht weinig H bewolking met zwakke tot'ma- g tige wind tussen Znld-West en Éf Zuid; Morgen overdag toehe- p mende bewolking met later'f| kans op-enige regen en gelei- deiijfc aanwakkerende Zuide-s Iijke wind. Weinig verandering 1 in temperatuur. m f" j V B 15 September. Zon op 5 u 12 rn M onder 18 u BS Maan op lïu l m onder 9 U 57 m. a VmarawHuiMffluij is» Btasa^1 Haarlemmer (ernstig overspannen) schiet slengun leeg HAARLENL Donderdagavond werd de Haarlemse politie gealar meerd omdat een 3B-jarige bewo- nér ■éan-ac" Kotte ^Begjjneaalraat'^ zijn woning salvo's Iosténifr een. stengnn. De politie.die spoedig met tientallen manschappen aanwe zig was. kort [aanvankehpc, vanwege de rondvliegende kogels, niet in de woning doordringen. Tenslotte slaagde een aantal agenten en rechercheurs er in de man. te over meesteren, doch niet dan nadat deze een der agenten met eén kris in het dijbeen had gestoken. De man bleek ernstig overspannen te zijn. Met een wond aan de schou der is hij opgenomen in hei Grote Gasthuis. WAGENLNGEN". Onder binten- gewoon veel belangstelling heeft prins Bernhard alhier het Nationaal Vryheidsmonument onthuld. op welks voetstuk gegrift staat: „Verlos mij uit der leeuwen muil' ipsabn 26> Het was het hoofdmoment van de feesten ter gelegenheid van de viering van „?3 jnar Landbouwon derwijs" te Wageningen. ProL Tendeloo opende de plech tigheid met oen rede. waarin bij memoreerde wat „de Wngeningers tijdens de oorlog telkens weer was wedervaren, tot generaal BlaskowiU in Hotel Dc Wereld capituleerde voor de Canadese generaal Foulkes op 5 Mei 1945. Spontaan ontstond de actie otn in een monument dit bevrijdingsmomcnt te vereeuwigen, maar er is zoveel obstructie geweest op allerlei gebied, dat men zich wei eens in een vacuum der de mocratie waande. "Wij rijn de beeld houwer Han Richters dankbaar voor rijn overtuiging en zijn volhouden. Hij wete. dat hij niet de enige- ge lukkige is op dit ogenblik. Er gaat van. rijn beeld een grote rust uit." Engels student zoek in Den Haag DEN HAAG. Donderdag 6 September arriveerde in het Fries hotel aan de Zwarte weg te Den Haag de 30-jarige medische Engel se student Robert Goodman uit Blackpool, die voor 10 dagen met volledig pension zou blijven. Zon dagmorgen 9 September is hij met ,een lunchpakket bij rich op/een geleende fiets weggegaan.. Sinds dien is er niets meer van hem ver nomen.: AI rijn bagage is er nog. Correspondentie is niet gevonden. Organisatoren „1-0" veroordeeld ROTTERDAM De kantonrech ter deed gistermorgen uitspraak m de zaak tegen de.voetbalprijsvraag „10" uit Den Haag. De organisator, de 43-jarige W. van der L., uit Den Haag_ werd ver oordeeld tot een hechtenis van dna weken, de 50-jarige journalist-uit gever C. H. G. uit Amsterdam, tot een ooete van 250.subsidiair twee weken, èn een voorwaardelijk» hechtenis van een maand met ee» proeftijd van twee jaar.de 38-jarige ML A. van der A. uit Loosduicen» de door de ambtenaar OM. ge noemde „keiéer der voetbalpools" tot drie weken hechtenis. De 46-jarige vertegenwoordiger W. de J. uit Krommenie,die ook i» de zaak van dev .^porttevorieti* te recht heeft gestaan,,werd. veroordeeld .tot'1 'en.-de 47-jarige .qé,;CA'Ött:/-. St. G. uit Den ïfaSfc'/dïe ,^.000 gefburheéra 'jeou- hébben. tot eé» geldboete van' ;-ƒ/3560,— subsidiair:, twee wéken hechtenis èn een voor—: waardelijke hechtenis van 'n maand met een proeftijd vantwee jaar. Twee der. veidachten rijn van rechtsvervolging ontslagen, de ove rigen werden veroordeeld" tot geld boeten variërend van 3500.tot 30.—. subsidiair twee weken hech tenis en een voorwaardelijke hech tenis van een maand met een proef tijd van twen jaar. a Nederland hoopt op Amerikaanse defensie-orders (Van onze correspondent le New York) 1.-> WASHINGTON. „Vermindering van de economische steun aan Neder land tot een lager totaal, dan aanvankelijk in.het vooruitzicht was gesteld, zou ons land in een kritieke positie plaatsen," aldus verklaarde minister Liettinck om tijdens een onderhoud op de vraag, of, wanneer eenmaal vaststaat, dat ook Nederlands aandeel zal worden besnoeid, .ons land ia staat zal zijn om het huidige defensieprogramxna in zijn voorgenomen omvang te handhaven. „Uiteraard", zo vervolgde minister Lïeftinck, „zul len wij eerst moeten afwachten, op welk bedrag aan steun Nederland zal kunnen rekenen, wanneer de verdeling in totaal is vastgesteld. In ieder geval dient men echter rekening tc houden met de omstandigheid, dat nog andere mogeljjkheden open staan. Hulp kan Immers op verschillende wfjzen, •worden gegeven. 4 Naastvoortzetting van de ci-: viele - steunverlening zouden ook orders voor defensiemateriaal ten behoeve van dé bohdgenoten in het Atlantische Pact ih Nederland kun nen worden geplaatst. Hiermede 'zou een verdere mogelijkheid vodr ons .land worden geschapen om additionele dollars te verdienen. Het zal dus zaak zijn om alle fei ten, .welke de situatie kunnen be ïnvloeden af tc.wegen. Alles zal afhangen van de mo gelijkheden. welke rich alsnog bie den. Ons huidige defensieprogram- ma gaat nu eenmaal tot dc uiterste grens, welke, wij ons kunnen ver oorloven. Terwijl ik dus dien vast le houden aan mijn verklaring, des tijds in de' Eerste Kamer afgelegd ,dr.t wanneer tot een ander steunbedrag mocht worden beslo ten, dan .waarop de Nederlandse regering heeft gemeend te mogen rekenen, rij haar militair en civiel programma zal moeten herzien ligt het voor dc hand, dot alle tér zake dienende factoren, hierbij in aanmerking worden genomen, W|j zouden alleen van de grens, welke wij gedwongen zijn te stellen, kun nen afstappen indien jccn-,noodtoe stand mocht ontstaan, welke een overschakeling naar.de totale: oor logseconomie wettigt Doch dan kan bij voorbeeld van. liberalisatie van hét handels- en betalingsverkeer geen sprake mee* rijn. Een verdere mogelijkheid," zo. ging de heer Lieftinck voort, „is het tot stand brengen van een nau were economische samenwerking tussen de leden van het Atlantisch; Pact ten behoeve van de defensie inspanning. Door integratie van hulpbronnen en de potentiële ver mogens is nog veel in de richtlntf van een onderlinge economische expansie bereikbaar. Op de. kómen- de conferentie te Ottawa zal mea de primaire betekenis van dit pro bleem dienen te erkennen en zich moeten afvragen, ©f thans het ogen blik niet is aangebrokenom tot een veel constructievere samenwer king op economisch gebied tussen de leden van het Atlantisch Pact te geraken." Bij de besprekingen welke mi nister Lieftinck hier heeft gehad» is hem gebleken, dat in brede krin gen begrip bestaat voor Nederlands bijzondere kwetsbaarheid Wat de liberalisatie betreft, blijft de zestig procent, waarop Nederland rich, heeft vastgelegd, de grens waartoe het kan gaan. „Onder de huidige umstandigheden," zó besloot minis ter Lieftinck. „kan Nederland deze grens niet overschrijden tenzij con crete stappen worden genomen ter versterking van de economische sa menwerking In het kader van het Atlantische Pact" Fietser raakt in duister te water en verdrinkt EINDHOVEN. Donderdag- avond, te ruim 8 uur is de 42- [jarige M. C. Maasakkers uit Gel- drop metz|jrJ f3 ets in het Eindho- yens kanaal gereden en verdron ken. Vermoedelijk fs 'hij door de duisternis misleid. Nadat 'n vrouw en een man zich te water hadden begeven om te trachten^de dren keling te vinden, slaagde de brand weer er na eén halfuurdreggen, in de man. op te halen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1