Washington steunt Franse yisie van Europees leger HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Duitse armee komtmaar buiten de macht van Bonn Blijdschap en afwijzing in Duitsland Symbool Werkloosheidswet op 1 April in werkiT,np? Pool doodt ex-verloofde en Dapper meisje ontmaskert „Sjef de Leugenaar" "WAT VOOR WEER? 'Flinke wind en regen „Mauritius" weer voor Abadan NA BESLUITEN VAN GROTE DRIE Adenauer in de zevende hemel Schumacher ontevreden in Engeland grootste van Europa Pr Pleven komt Franse arbeiders tegemoet Drie mijnwerkers omgekomen .in Börinage van a zee ssi Meerderheid SER adviseert tegemoetkoming op premie in moeilijke bedrijfstakken Televisie komt op gang Chinézen nikken Lhasa binnen LIEFDESDRAMA IN BREDA Meisje vluchtte, tevergeefs, naar de burexi Bom bedreigde zes jaar het verkeer Löchtvaart krijgt toeristenklasse „GELDERSE DAMES VRAGEN" Steller van misleidende advertenties Tri arrest gesteld wegens schaking Wel bedankt3', zei hij. lie Jaatfgang, no. 217- Béd. «n Ad*i. Long® Herrén 141. Sehlédöm JèL Ó930Ó - Aböno.prlji: per week 0.40, per kwartaal 3.13, lógsè riumrairs 0.09 DE SCHIEDAMMER Zaterdag 15 September 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pér* Fo9t«ro 393644 Bankier: Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vrle» s (Van ónzè correspondent te Parijs) 1 PARIJS. Na een ietwat aarzelend démenti, dat het Quai d'Orsay gisterenmiddag uitgaf naar aanleiding van berichten iri de Parijse ochtendbladen, dat, op grond van de Washingtonse j afspraken, thans onmiddellijk roet de recrutering van Duitse soldaten zou kunnen worden begonnen, is nu een tegenspraak gekomen, die inderdaad dé verwachting wettigt, dat de onder handelingen te Washington voor Frankrijk gunstig verlopen zijn. Er is besloten, zo vertelde ons het Quai d'Orsay, Duitsland zo spoedig mogelijk in feite de soevereiniteit te hergeven, doch daarvoor raoet Duitsland dan vrijwel hét geheel der Franse voorstellen inzake de opbouw van Europa, bet plan-Pleven ent het plan-Schuman aanvaarden én ratificeren. 1 Zowèl Engeland als, Amérika hebben dit keer een veel - intenser interesse voor: het plan-Pléyén ge toond, de Europese organen- zijn in uitzicht gesteld. Zij zullen zeker op de duur komen. Er kamt een Engels-Franse conferentie om die toenadering verder te bevorderèn. Om dit te bereiken heèft Frank rijk twee belangrijke concessies gedaan: zoals hét er nu uitziet •wördt de Europese armee niét op gebouwd uit compagnieën' of an dere gévechtseenheden kléinéi dan divisies van verschillende landen, die te zamen tot divisies worden gevoegd. Er komen homogene divi sies, die dan tezamen gevoegd worden tot grotere strategische een heden. Daarmee vervalt het groot ste bezwaar dat dè. Engelse rege ring en dat ook orize regering had. De. recrutering^ varL Duitsers zal voorlopig dpor Eisenhower ter hand genomen wórden, nadat dé .Europese organen tot stand gé bracht zön, maar zolang deze or ganen nog niet geoutilleerd zijn. Hét isonduidelijk wat het ver schil tussen „bestaan" en ..ge- ontilleérd rijn" nu: precies is, maar vérmoedélilk*-zaI de recrutering ■bégmnen 'nadat het plan-Plèven •door alle betrokkenen is., geratifi ceerd. Hoëvéel tijcï er dan - nog verloopt, vóór dé Europese; <?rj?a- n en „volledigexisterén" tal van vele dingen; afhangen, van dè aandrang,, die van. da Europese staten uitgaat. - Niettemin',er';';zai;:'-hict^getecru;- teèrd jvnrden.Vóór.!.:Dttitriand1 hét plhh-PleVeri'ttéeft geratiEceeiaLDe recrutering iaXnïét ^geschiédendoór Duitse organen. doch door ;de STTA.P.E, éérst. door. Europese :vé-. «rruteringsburéau's daarna. Er Jeó- men Duitse divisies, zo men wjl «fen Duits legér. Maar hét komt niét: ■ter beschikking van dé Duitse re gering. Dit rijn hittere pillen voor dè Duitsers, maar hét schijnt,, dat de houding dér Duitsers, daarian zélf «chuld is. Hun eisen zijtï zo h<*jg "gestegen en .hebben zulke ongege neerde vormen aangenomen dat dé Amerikanen, dié..hen oerspronké- 3ijk tegen dé Fransen in béscher- ?ming namén; èr van - géschrokken rijn - eh^in vele opzichten nu de Franse visie..^hébben" aanvaard. Mén hèeft 'echter Duitsland réchts» mogelijkheid beloofd èc het hestaén -vap Duitse divisies zAl dus de sterk ste drijfveer: riln om tot een Euxo- ■peSé autoriteit té komen; waaraan dan de divisies "der andere landen •op gelijkè wijze als-die van Duits- land ondergeschikt kunnen .worden. .Eerst dan zal. de militaire hulp van (Amerika,, aan,; de Europese organen geadresseerd dórden, irt plaats vèn aan 'de landenzelf.Tot- die tijd functionnèren de verschillende, mi nisters van Oorlog op oude wijze in '^Atlantisch verband. In afwachting .daarvan heeft Frankrijk aangeboden .rijn continentale legermacht Tér be schikking, te stellen vin dèSJI.APE, 'Dit'is echter vooralsnog; een gebaar. (V"an.. onze weerkundige .mèöewerkèr) Wü. gaan, aïsde.; tekenen niet be driegen,' eén vrij winderigweek- .eind tegemoet. Al een paar dagen ewojdi, hét weer „in. one land .:be- cjireigd dooreenpaar oude, maar <nog lang niet 'Vermoeide cyclonen, Wié op 'deAtlantische Oceaan rond- picerven,' De Taat-zomerie wcCrmte, -waarin wij Onè tijdens de eerste .dagen van -de - week. nog koèsterden, hébben c.zij alweggevaagd, «w ko- -w.eii; ti} ons flinke, tüind fittS h$£ Zuiden of. Zuid-Westen) en wat re gen brengen. De staart der cyclonen trekt van daag, in de. vorm van- een kléine, .maar roerige depressie, snel over Engeland naar de Noordzee. Hij ■zal ons, als totf de deur uitgaan. dwingen regenjassen aan te trekken «n hoeden stevig op het hoofd te planten. :De zon zullen we niet zo ■veel zien-als'de laatste dagen. Het schijnt'dat wij ons er óp moeten voorbereiden, dat de zomer voor vele j maanden afscheid «an ons heeft genomen. Iets koeler Weersverwachting geldig van Zatèrdagavond tot Zondag avond: j;V Aanvankelijk zwaar bewolkt xnet regen en krachtige tot harde v'nd tussen' Zuid en Zuidwest Later wisselend be wolkt met enkéle verspreid óp- 'trpdende'.' buien en krachtige tot matigs - Westelijke wind. Iets .koeler overdag. 16 September. Zon op 6 u 14 m onder 18 u 5! m; Maan öp 10 u onder 7. u 20 in. 17 September. Zon op a 16. tn „onder. 19 u'53 m; Maan op 19 H m-onder 8 u 42 m. en Frankrijk stelt daarvóór eisèn, dié nog vele onderhandelingen met Amerika zullen; vérgéh.;; - Blijft dé vraag'ofi<behatv,e Frank rijk) Duitsland hét aanvaardt cn indien dat gébéurd is. of.de recru- tèringsbureAU's dé nodige Duitse vrijwilligers zullen vinden, vooral wanneer Guderian c.s. voortgaan met propaganda er tegen tc voeren. Wat zal de houding,van .Rusland, zijn? Indien Moskou niet 'de moéd. heeft tot daadwerkelijke Vérzèts- maatregeien en dat achten wij het waarschijnlijkst, dan kan het altijd probéren de oppositie. Bïe "zowel iri Frankrijk'als in Duitsland tégen dé recrutering van Duitsecs bestaat, te stimuleren. /.i j. ABADAN De Britse kruiser" .Mauritius" ligt opnieuw voor an ker in de Si at-ei-Arab tegenover de raffinaderij' te Abadan, Waar hij vanmorgen vroeg dè .Euryalus' heeft afgelost. Te hall elf worden nog dé torpédobootjagers; ?;Vigö" en Armada"; met dè ^aintes" én, de „Gravelines" verwacht, Beide eerstgenoemde oorlogsschepen zullen eveneens in de buurt van. Abadan voor anker gaan, de twee laatstgénoemdcstomen op naar Basra. (Büzondere corréspondentie) BONN. De in Washington door de Westelijke Grote Drie. genomen beslissingen over de toekomstige geallieerde politiek tm aanzien van Duits land hebben in Bonn een yèrechillende ontvangst gehad. Tprwtfl dé rege ring de hesluiten van de drié ministersila goed nieuws toejuicht, waardoair de deur voor nlenwé onderhandelingen -wordt geopétid"-eh. het ^Duitse volk dé echte vrijheid terugkföst, betreiirt de sociaal-democratische .oppositie zé daarentegen. De SjJ>. verklaart, dat de Amerikanen hebben toegegeven aan dé Franse eisen én in Overeenstemining met:bfct plahrElevèa toestem-:; men'ïn één óngél0feë behandeüng vah"Re'Duït«e:<sèldatè%.failtét'jEiird|)e^e;; leger. Zij kondigt één krachtige oppokitfe; tegen dé bèriiütentvan ton aan. BohdskahaelierAdenauer „daaren- tegën,r- i d^eft het., -Washingtonse- ,com- mumqué^doórcénfbijtóhdêré;'^^ •riertpégézon deii »ire eg. -vérMaarde tjjdèös.'l^en' bëtoging' op;f,öe- 'Kni:- promenade In Bad Emsrv^Wij dan ken tïoa,;' dat: dè |bè5lissmg zo ik iiitgevSllèn. Erbegint eert niéuw hoofdstuk in „de Dultsè geschiede nis. Wij némen de verplichting op ons röedé te helpen aan dé ophpuw, van een Niéuw Europa dat in vrede cn vrij béid kan. leven» Hét ANP voegt hieraan toe, dat omroepers door de avondlijke stra ten van Bad Ems werdén gezonden, om ie bevolking voorëen bijzón dere mededeling in het. Kurpark op te róepén. Duizenden. Emsenaxen vernamen het niéuws iuichehd uit: de mond van minister-president Altmëyer. dé régeriiigschef van Rijnlénd-Palts. Na de mededeling werd Spontaan het" „Deutscbiand über Allés" gezongen, waarbij dè autoriteiten de: derde, strofè, de .be- Attlee waarschuwt Perzië: Niéuwe raffinaderij j FAWLET. Minister-president Attléè heeft een nieuwe rafflnaderjj In Groot Brlttannlë geopend en dfi Perzen, gewaarschuwd, dat Engeland hnn petroleum wellicht niét langer nodig zal hebben: „Wij zullen géarne mét Perzië ^ot overeenstemming komen én onze vriendschappèlijke' samenwerking hervatten," zei Attlee, „maèr de Perzen moéten beseffen, dat de markt, voor Pérzische petroleum door eèn lang talmen verloren kan gaan.'! Hij zei, dat de" productie van de,niéuwe raffinaderij, benevens de groter wordehdè leverantiesvan andere zijden een waarborg vor- diên dat Grodt-Brittahnie op rijn. minst cvenvéel' petroleum ,zou ónt- vangen als hét van Perzië kon ver wachten.", De nieuwe Britse raffinadérij, die dé grootste *van Europa is-en waar in 105.000.000 dollar geïnvesteerd rijn, wérd gèbouwd door de Öritse dochteronderneming van de Stan-: dard Oil en. beslaat eén oppervlakte van -130 hectare^:in het Zuid-Engél- se plaatsje Fawley bij .Southamp ton. VerwachtWordt, dat alleen in déze riffihadérij al een.' derde van' de motorbrandstof géproducéerd kan wordéo, die Engeland nodig heeft. Dank zij déze nieuwe raffinaderij zal Groot-Brittannië véle dollars kunnen besparen. Kind van twee jaar in regenbak verdronken BRUINISSE. ,;Het 2-jarig tweelingzoontje van de fèmilie De Koning uit Bruirasge viel Vrij dagmorgen iri eenonbewaakt ogenblik in een regenbak. Hoewel hét er. weer spoedig uitgehaald was, slaagde een ijlings, ontboden dokter ér niétin, de 'levensgeesten weer op té tv ekk en. Belgisch Slatenlid aan verwondingen: bezweken BRUSSEL. Dè directeur van het Belgfsché Centrum' voor Voèdselon der zoek, de 58-jarige M. H; van Irier, die Woensdag bij een schietpartij in de.Provinciale Staten van Belgisch Brabant werd gewond, is aan aijn verwondingen bezwekenj volking.•é'cfifttrt.'"dei onistredén .éprpiè' (Van onze corrèspóndent te Parijs) PARIJ S. -J»': Hét debat over de sociaal-economièche'kwesties is ta melijk bevredigend voor de rége- rine verlopen. Er heerste in dé oude regéringsmeerderheid een stemming van verzoening, ten minste 's morgens. De vegenng, bij monde van dè mmister-president Pleven, deelde jneé. dat zij de klas- sé-indéling zo; gauw mogelijk zal iikvrideren. Zijn rede was in véle opzichten een tegemoetkoming aan de idééën-.en gèvoelens der socialis ten. 'V- H' 's Middags ging men verder met. bét debat ovêr dé glijdende loon schaal. Hier stuittè mén op fèt ver- zét van de ródiealén, die daarbij van Washington oit krachtig wor den - gesteuriH door hun minister vèn Financiën, Renè Mayer- Het débat wordt' gecomplicèerd, door dat inmiddels de Senaat bezig is met de schoolwet De katholieken zouden gaarne met de socialisten samónWerken; maar ztj moéten op- passem voor de radicalen, die in dei Senaateert 'poging doen dé school-' We» tè torpederen: Indien eén der radicale ariieritiëmenten mét de ab- 1 sólute meerderheid wordt aangèno- men, moet öe Kamer zich in twee--' de lering -evenzeer met absolute meerderheid 'Uitspreken voor het oorspronkelijk ontwerp, wil dat wet worden. Maar het is zeer de vraag of dië 314 stemmen bereikt worden: In eersté lezing viel dé be slissing, mét 313 stemmen voor- HONS". Zeven mijnwerkers zes Italianen - en een Belg zijn Vrijdagmiddag tengevolge van een instorting in éen mijn Ze. Quarcg- rion in „de Börinage .op een diepte yam zeshonderd meter 'onder, de grond van de buitenwereld afge sloten. Reddingspflbegém die koortsachtig werktenom hen van achter een vijftien» meter dikkè „muur" steenkool, te; "bevrijden, wa ren er 's avonds om: IL uur in ge^' sl'aagd de lijken* van diriè huhncr te- berger. Van twee- anderen -wist- men óp* dat tijdstip met zekerheid, dafzij nog in-leven waren- Om-i trent iigt lot van-de overige twèe was^-mMs békènd.' ."y BALTIMORE. Eèn 31-jarige, nègëriii^ moeder van vijf kinderen, Schonken" aAo,1 vierling». HoofltepunÉ; va» Koningin op de Wapenwipsè; feesten (75 jaar :i pCZOBrC in .rpksiand boute- Wageningen j yrïjheidsmonument, enz.) was Vrij dag het bezoèk van de koningin, die aan ieder onderdeel van het rijke héraenfcl7tpsprógTa7rimaaarir dacht besteedde. Op Hinkelo;ótd wérd éven [gerust; nan de dansendé: ïJ3rans" genoten, thee'gedronkén en' met de' hoge landbouuiwereld "in at haar schakeringen kennis gemaakt:. Bij het- moeilijk tot'Stand gekomen. Bevrijdingsmonument complimen teerde- H.M. de beeldhouwer Han- Richters. .-Op de fötoz H.M. bij een microscopische-" bijzonderhéid in hét laboratorium - van de Plantenziek- tenkundigeDièrisi:' Veel tófèr' dan oorspronkelijk geprojecteerd was, verliet de koningin het herrezen en hérteefde Wageningen. jtr tèhier èen oud man, die nétten boet. goals' hij daar Zit, de tachtigjarige Edammer Willem Boclsz is hij 'n riSine- beeld van de gec. De vtije gee die duinen maakt, du then met móóie diepe, groene pannen, waar grote groepen van vrouwen zingend en babbelend de bruine nétten boe ten en waür kunste naars de boetende vrouwen op alle mo- gèlijke wijzen ver- eéwoigèTu Maar ook -is deze eenzame oude man een symbool van eert' onvrije zee, die afgesloten, ingedamd én drooggelegd en 'n zoctwatermeer werd. Vroeger vóir hij ge woon uitWillem Boclsz.. Hij is nu $0, zijn zee ts er niet meer en daarom zoe ken zjjnbezige handen ander werk op z'n eentje'nétten boeten in Edam. PEN HAAG. De meerderheid van de Sociaal-Economische Raad heeft de minister van Sociale en Economische Zéken- geadviseerd^ te gemoet. te komen bij-de preaiiobeta- Rög .voor de Wachtgeld- en Werk- lèDsheidSverzekerixig. die wettelijk, is yastgelégd op 27. September 1949 en Vrijwel zéker bijwerking treedt op 1 April 1952. Een minderheid voelt al èen voor tegemoetkoming, als door -eventuele doorberekening van. de premies welke de werkgevers moe ten opbrengm*. de prijzen zullên stij. gen. Een atntal leden var. de SER heeft geen voorkeur uitgesproken. Minister machtigt tol doen van experimentele uitzendingen DÉN HAAG. Het A-N.F.ver- néémt van welingelichte zQde, dat de minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen dezer da gen een beschikking aal dóen nit- gaan ten aanzien van televisie- uitzendingen» Mét Ingang van I October zal, onder bepaalde voorwaarden, een machtiging tot het doen van ex perimentele televisie-uitzendingen worden verleend aan de Neder landse Televlsftstichtirig te HU- veipum. Op gkmd- van deze beschikking zal binnenkort een Telèvisieraao worden ingéèteld, dié dè regering van adviès .zal diénen over alle aangelegenheden, welke van be lang zullenr„zyn voor hèt tot stand komen vin een definitièf tël'evi- siebéstëï. -•"Nader-weet hét AlfP. nog te meldèn, dat de Nederlandse Tele- visie-Stichtïrig heeft besloten de eerste uitzending, op grond van. deze .machtiging, te doen plaats hebben.'op. Dinsdag 2 October, des avonds om kwart over acht TOKIO. i Radio-Peking heeft Vrijdag omgeroepen dat eenheden van het Chinese communistische volksleger de Tibetaanse "hoofdstad' Lhèsa zijn binnengerukt. BREDA. In de Daan van Ide- dekerke te Breda heeft zich Vrij dagmiddag een liefdesdranm af gespeeld, dat aan twee personen het leven heeft gekost. De 38-ja rige- Pool G. heeft met' een revol verschot zijn 21-jarige ex-ver loofde, mèj. J. van 8. gedood en onmiddellijk daarop zichzelf door dé linkerslaap geschoten. Mej. Van S. was verloofd ge weest met G., die na dtr bevrijding vin Breda geruime tijd bjjbaar ouders was ingekwartierd. Van bet ogenblik af. dat kort geleden, deze vèrlovlng werd verbroken, beeft G. alle mogelijke moeite ge daan opnieuw met het meisje ln contact te komen. Vrijdagmiddag vervoegde hij zich aan' de keuken deur, waar .mevrouw Van S. hem té wóórd, stond en hem duidelijk té Verstaan gaf, .dat haar dochter er niet méér aan dicht dè relatie te hervatten, Juist toén G- het huis 'Verliet, kwam het meisje thuis, De Pooi trachtte eèn gesprekte; beginnen. Toen mej. Van S. daar niet op in giog, greep bij zijn revolver en loste een schot op haar, d'at echter miste. Een tweede schot trof even min doeL '.I -j'''S,V/.T' Het meisje vluchtte - naar het huis van een buurman, waar het raampje van de. voordeur opèn stond, zodat zij gelegenheid had naar binnen te komerj. G. zat haar echter kort op de hielen. Vrijwel gelijk tpet mej. Van S. stond hö in de voordeur, en staande op de drempel loste hij ëen derde schot dat haar in het achterhoofd trof. Zij zakte stervend in elkaar en overleed kort daarna.' :d°.' f De Pool „richtte toen het wapen op, zichzelf en baalde voor de vierde maal de trekker over. Hij wds op slag dood. De SE JR. meent, dat in het al gemeen de hoogte der premies kan lig£2n rond 225 procent van het loon. Voor de z.g. „moeilijke be drijfstakken" het agrarisch be drijf, de bouwvakken, het havenbe- drjjf. em.-de-'WJsetS zal ditper- céntage te laag rijn; De bouwvak ken b.v. hebben veel. te lijden-van seizoen werkloosheid to het agra risch bedrijf valt in het algemeen èen vrij sterk verloop van losse ar beiders te constateren. Voor hét agrarisch bedrijfi'meent dé :SJ5JL dè premie in theorie'te moéten stellen op tien procent van het loon.Een dergelijke premie zal échter door werkgevers en werknemers niet op te brengén zijn. Subsidiëring zal de premie om- la Ag moeten bréngen, adviseert de S.E.R. Voor de bouwvakken veronder stelt de SEE. alle risico inbe grepen een premie van 3.15 pro eent voldoende zhi zijn. Indien, de ■werkloosheidfondsen. wasroyéf de vakbeweging beschikt, naast de wet ïn werking blijven, zal waarschijn lijk een premie van 2.S procènt van hét loon voldoende rijn. BRUINISSE. Zes jaar lang li al het verkeer, dat via het veer bflj Anna Jacobapolder het eiland Schouwen binnenkwam, over een. niet ontplofte vliegtuigbom van. honderd kilo „gereden, die slechts 15 a 20 cm» onder de klinkerbèstra- ting van de weg naar Brmnisselag: Dat is dezer dagen gebleken rtoétt arbeiders b§graafwerk op hèt ge vaarlijke projectiel stietten. BLONDEN. - Zondèr twijfel aal in de luchtvaart een toeristenklas se worden ingevoerd- Dit is na af loop van de bijeenkomst dqr Inter nationale luchtvaartorganisatde, verklaard door de president dér 1-A-T.A^ Sir Miles Thomas, Deze toeristenklasse, zo deelde hij op een persconferentie mee; zal het eerst worden ingesteld op de lucht lijnen over de Nóord Atlantischa Oceaan, De luchtvaartmaatschap pijen, die er voorstandster van zijn* zullen de - nieuwe en. goedkopere wijze van passagiersvervoer dóór de lucht individueel uitvoeren» Zij zullen dan haar .ervaringen dn, LA» TA--verhandkunnên uitwisselen.. LEERDAM. Door de dnrt van een LeenUn» mèlske Is de^polttie aldaar er in geslaafd de 61-jarige C. de ff» beter bèkettd als ..SJef d» Leuvenaar", te arresteren wegens schaking. Geruime tijd reeds'mócht hJJ zich verbeugen in de beroepsmatige belangstelling, van de politie te .Bergén. op Zoom, Eindhoven en Dordrecht Tot dusver echter was mén er niet ha geslaagd hém een strafbaar feit ten laste te leggen. Thans is een.einde.ge- komen aan zijn praktijken,waarvan diverse goedgelovige,'werkzoekende meisjes o.a. 'een-onderwijzeres uit Eindhoven en een 14-jarig meisje ni4 Dordtbet slachtoffer zijn geworden. .V"' Temeuzén waren. Daar kwam te gen de avóud dé ontknoping^ .Toen De W. een eindje met-hèt "meisje ging wandelen, wérd hetyoói,; de politiemannen tijd om fa te «rij pen. Zij zou gillen nis dat nodig was". Het hulpgeroep kwam prompt toen „hèt paartje" ondér eenbrug ..moest schuilen voor de rcgeri'VDe W.'s 40-jarigê knecht S., die óók in bet complot was "is everieénó-dóór dé politie aarigehoudèn. De W. plaatste in diverse bladen advertenties van de volgende ju-, houd: „Gelderse damés vragen net meisje niet beneden .17 jaar. TÜ- dens verhuizing ƒ5 per dag. Ouder loos meisje kan als dochter wor den aangenomen. Goede behande ling." Brieven moesten onder num mer, aan de bureau's der bladen worden gebonden en werdén door De W. afgehaald, die zich vervol gens als „zaakwaarnemer en ver-, trouweiing" van de „Géiderse da mes? voordeed. Het Leerdamse meièje, dat be zoek van „Sjef* had gekregen, vatte argwaan op en mengde de politie ,in de zaak. 22j werd bereid gevonden het spelletje voort- te zetten .nheeft dit,., hoewel1 ang stig. dapper volgehouden. Zij had wat kortaf: gedaan tegén de zaakwaarnemer ,en ontving.daar over van dc „dames", alias De W„ die alle correspondentie zelf fa briekte, een schriftelijke repri mande. Dat zij heiil „opa" had ge noemd, deugde evenmin.„Als het nu nog oöm was geweest".,.. In overleg met de politie schreef het meisje een berouwvol!»- brief. Het „lieve oompje" tlpjbelde er fa. Er kwam een telégram: allés 'was vergeven en vergeten en het mélsje weM tiitgenódigdin Bergen op Zoom1 met de dames te komen ken nismaken. Toen zij zich. vergezeld van enkele politiemannen ln bur ger,. daarheen begaf, hoorde zij van „oom Sjef', dat de „dames" fa {Van onze correspondent) LEEUWARDEN Twee joh-: yens uii Rotterdam, tien eh rèlf jaar oud, zijn bij het spélen in. een zandgraverij in- Sieoersmou- de; bij Drachten,— waar zij -lo geerden om aan te sterken -r- onder het zand bedolven. Dè ene jonpen kan spoedig worden ge red; de andere werd pas' na een half uur gevonden. Toen men hem bevrijd had, waa het eerste - wat hij zeide: „Wei bedank?'. De jónaen was Hchü ffeWond door, de schop, waarmee zijn réd- ver hem uitgroef. Zijn vriendje, die aa«t)anfeelilk buiten hetoust- zijn was, maakt hét nu ook «B- etekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1