Atlantische gemeenschap slaat nu open voor Grieken en Turken m HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Westerse defensie kan met ruim 730.000 man worden versterkt Attlee lost het eerste schot Nederlanders blijven hun pijp trouw Moskou mengt zich in Duits eenheidsspel yoor Europa's politiek m Jeugdig echtpaar pleegde inbraken in Wassenaar XL.' NIEUW SCHUMAN-PLAN Supra-natipnaal orgaan Voorstel zal te juister tijd door Franse regering gedaan worden Spitfire van LSK één dode Europa-politiek Aan .VS bedreigt vrede Gen. Juin neer.it commando op zich Belgen schoten met scherp: 11 gewonden Anglo-Iranian koopt olie in Roemenië Britse partijcentrales gonzen van leven Morgen referendum in Australië Vrachtauto in het Kanaal „gestuurd" Russen wellicht zelfs bereid om SED op te offeren Finland Heeft derde kabinet Kekkonen zege Churchill favoriet v.::,- 5:1 - Grote tankoperatie - óp Korea Ridgway eist patrouilledienst in Kaesong Buit (juwelen, zilver en kleding) bij lorrenkoopman tei'uggevonden Hé Jaargang, no. 222 Rad en Adm. Lange Haven 141^ Schiedam TeL 69300 - Abonn.prijs: per "W6ek Ö.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Vrijdag 21 September 19SÏ Uitgave N.V.-De-Niéuwe Pers'— Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrtef 3E r mnaajssirai^^ OTTAWA. De twaalf ministers van Bui tenlandse Zaken van de Noord-Atlantische Organisatie hebben zich gisteren eenstemmig uitgesproken voor de toelating vap Gricken- land en Turkije tot het Atlantische Pact Men verwacht, dat het desbetreffende protocol te gen het begin van het volgende jaar door de verschillende regeringen en parlementen zal zyn bekrachtigd. Dit zal betekenen, dat ruim OTTAWA. De Franse minister van Buitenlandse Zaken. Robert Scha man. heeft Donderdagavond verklaard, dat zijn land van plan Is de stich ting van een supra-natïonaa! Europees orgaan voor te stellen, dat ecu ge meenschappelijke buitenlandse"vredespolitiek zal formuleren. In een radio rede verklaarde hü, dat ztfn regering bet voorstel „te juister tijd'* zal doen, Schuin an erkende,- dat de verde- 'iÜïging van :Europa jn beginsel :een ilaak voor Europa/zeli is; Hij- voeg de hieraan toe?'-"'"-- „Wij/Europolen *2ijn -ons,ver.:.-yan.' ;bewust, dat onze reddingknietSal- ■leèn:.door;': .buitenlandse 'hülp'gfcÜn.: kenien, hóe edelmoedigenhoód^ zakelijk die hulp, bofc:y_'v.T\ 'p'atlë ?kanlslechts bèstaan éri vóor^bëitaan 'door de 'eigen, krachtsinspanning; IBaarom organiseert, eri verenigt Eu- ;iopa -zich -op'; het/ogenblik. Hei moet «en einde' mak§n ""aan-dev°-Wgfeld- jtieid, öiéf-'hef''- -verzwakt /dóór;'-^ de -verstrooiing; van zijn kracht :cn' hét ;moet inhei/bijzonder ëën f .streep: .zetten onderdo eeuwenoude. 'twis tten, waardoor' het\-herhaaldelijk SOESTERBERG. Omstreeks half vier "Donderdag Is' een «Dual Spitfire" van de L.S.BL -ln de'start Van de vliegbasis Soestej;berg af verongelukt. Deze „Dual-Spitfires" les vliegtuigen,:, kunnen twee per- Bonen .anëéypërea. In het veronge lukte 'toestel bevonden 'zich.„de reserve eerste luitenant-vlieger ;A. van Tienhaven uit Utrecht en de kapitein-vlieger jhr. B. Sand- berg uit Heemstede. De „Spitfire" kwam even buiten .fiet veld bij de Hertcnlaan te recht... De inzittenden werden zwaar.' - gewond aangetroffen en onmiddellijk naar het - militaire ziekenhuis „Oög. in Al" te Utrecht vervoerd. Tijdens het vervoer :s cefres. eerst-luitenant-v'.iegèr Van Tienhöven -aan zijn verwondingen bezweken. Hij studeerde medicij nen. aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Hij was 26 jaar oud en gehuwd. Senator Tait: MINNEAPOLIS. Senator Ro bert A. Taft heeft gezégd, dat de ^Amerikaanse politiek in Europa er meer uitziet om een oorlog met Rusland te /provoceren, dan het bombarderen van China zoü doen; fTaft.i.'zei dat Amerika een' nut teloze oorlóg op: .Korea v voert" omdat „de Russische bedreiging nog: evengroot is als 2(j was •vooc de Koreaanse oorlog". Hij voegde er aan toe: ,.ln fe,ite komt het mij voor dat de koers die wij in Europa volgen eerder de" Russen, zal' provoceren tot een derde wereldoorlogdan welke ernstigestappen ooit tegen Chi na voorgesteld". door1 .broederoorlogen verscheurd: -is';:-.;////,-.:,/''Vv./; .Schuman, wees er ten slotte op,; dat -Frankrijkook: het initiatief ge nomen: had., tot de Europese.,steen-, •kolen- én' staalpo'ol 'en"tót"-ds vor ming, van één Europees leger: ./PARIJS. Generaal Alphonse Juin heeft vandaag formeel, hét; opperbevel van-;-de geallieerde: grondstrijdkrachten ?ih;, cóntinén- i taal -Europa' .overgenomen. Iri deze .functie'" zaVlJujii-hetbevel. voeren; over de Atlantische infanterie, .-en .idé'^gëpaTi tserdéV «éritiëdèn^ vahj; De.-:' Mijnwerker verongelukt .HEERLEN .Gisteren is in de ondergrondse werken van staats mijn Hendrik te Brunssuin een 41-jarige houwer uit Brunssum do delijk verongelukt.. Hij werd tijdens het losmaken, van de., kool :.op de 730 meter ver dieping van' de'Hcn- 'drik.""door peervallènde/kplén be dolven er» gedood. De. bouwer was gehuwd en vader van zeven ...kin- déren. - ptuBisoiram Jir.friMrasiMin Tamelijk zonnig Weersverwachting' geldig .van g Vrijdagavond., tot- Zaterdag- évond:. 3 V Koude nacht met hier. en s daar. ochtendnev'eL..--Morgen g o.vcrdagtamelijk zonnig met y iets.jV-hogere. .temperaturen, g Zwakkê,, tot matige .wind, g hoofdzakelijk tussen Züld. en 1 Oost. - •'■v-'GL' H M 22 September Zon'op B o M m 5§ onder .18 u 41 m: Maan op 21 u 'S,22;»-onder. 14 u 57 m, -• as ^airjamaiiim w :'vsri;fi et'C'bÏEen 'kë:'jha'r j d it' legertop bijna 1 mfUioci. man tc brenger:.: HAMBURG. Elf geallieerde soldaten.cn een Duils .kind zijn gisteren gewond, doordat Belgische soldaten per., ongeluk met .scherp begonnen-tc schieten tijdens de Britse herfstmanoeuvres. Van enkele der gewonden is de toestand ern stig. De gewonde soldaten zijn allen Britten. Een diepgaand onderzoek wordt ingesteld. 750.000 man aan de Atlantischë strijdkrachten zullen worden toegevoegd. De toelating van; genoemde ianden wordt beschouwd als het meest concrete resultaat van de gisteravond geëindigde conferentie. Êen volgende stap ten aanzien van dc verdediging van het Midden- Oosten zal zijn bet instellen van een opper bevel voor dit gebied, waarschijnlijk onder jeiding van een Britse militair. In. een slotcommuniqué worden- nog de volgende vier belangrijke punten genoemd, waarover men het eens .is geworden: 1. De opbouw van de strijd krachten tot een voldoend peil en handhaving van een gezónde en stabiele economie. 2. De instelling van een tijde lijke commissie tot bestudering van behoeften en hulpbronnen der Atlantische mogendheden en van de middelen om de kloof tussen beide factoren te overbruggen. '3/Het. financieren van de bouw van vliegvelden, verbindingen en andere installaties, ter ondersteu ning van dc Atlantische - strijd krachten, in West-Europa. 4. De noodzakelijkheid vaker en regeimatiger te vergaderen. Verder besloot de- Atlantische Raad: ,;f - a. ;De volgende bijeenkomst in November t.e-:Parijs te houden. Öorspronkeiij k j zoii ,-raen .eind!; Oc tober in Rome. b'uèriikomen,' /paar:' de 'Sritteh •verzochten' 'in'",verband met' deóp 25 October /•"in Groot-" Briitannië ;te. houden algemene verkiezingen om vaststeUingvan een latere datum). b.. Generaal Eisenhower uit te nodigen 'in' November té Parijs persoonlijk verslag uit te brengen over de staat der"Europese ,ver- dedjging.' \yl\-\ i'l rir c. Herziening van", het.Italiaanse vredesverdrag te .overwegen. ,d. Een ministerscomité, .te^ vor- men van Belgische;/Canadese, Ita_ liaahse,". .Ne d er I'an'd se jen-, Noorse afgevaardigden "om voor_- bereidingenit'e- treflen. vcor .meer overleg over. dc buitenlandse po litiek en, nauwere samenwerking op economisch, financieel, cultu re-el en sociaal gebied. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, heeft na afloop van de conferentie 2ijn waardering uitgesproken over de rol, die -vele vertegen woord i- gers'van kleine landen op de con ferentie hébben gespeeld. Hij zei 'dat de NATO zeer grote voort gang heeft gemaakt, sinds zij twee jaar geleden werd opgericht. .De Belgische premier Van Zee land heeft er. zijn voldoening over uitgesproken, dat in sterke mate naar de s.tem der kleine naties is geluisterd. LONDEN De Anglo-Iranian heefr- bekend gemaakt, dat zij voor een mülióën /pond^sterling stook olie vSn-, Roemenië* zal kopehj De onderneming is /"overeengekomen 200,QOO/ifon/stook olie van Roemenië af 'té'- nemën voor v. de voorziening van Britse: scheper: in het Midden Oosten.De eigen tankschepen' van. de Anglo-lranian zullen de olie voor het /einde, van dit jaar afha len' in de Zwarte-Zeehaven van Cónstanzat/./ Verder../heeft de Angló-Iranian .een intensief cxploratieprogram in uitvoering Óm nieuwe petroleum- bronnen. te ontdekken in" India,: Pakistan, delen van Afrika met in begrip van... „Egypte, en,.: Nigeria, Wëst-Inöië enNieuw-Guinea. (Van onze correspondent) LONDEN. Nadat premier Attlee Woensdagavond bekend heeft gemaakt, dat nog slechts een goede maand Groot Brittannië scheidt van. nieuwe algemene verkiezingen, gonzen thans cc hoofdkwartieren der diverse partijen van politieke bedrijvigheid. De leider van de Labourpartij is zelf in zijn particuliere auto (met mevrouw Attlee aan het stuur) op weg getogen naar Schotland om daar een spreekbeurt te vervullen. Tevoren had hij in Downingstreet 10.bezoek van ver scheidene ministers ontvangen en bezoek gehad van zijn dokter, die verklaarde, dat zijn lichamelijke, con- ditie prima was en die Attlee volkomen opgewassen achtte tegen de vermoeienissen van de komende strijd Winston Churchill ontving in zijn buitenhuis Chart- well bij Westerham zijn naaste.medewerkers .en ook de Liberalen zijn in" touw. Attlee heeft in de verkiezingsslag reeds het eerste schot afgevuurd. Dat geschiedde toen hij 's middags in DowningsLréct dc voordeur uitkwam 'öm in zija auto te stappen en tot bet wachtende publiek 'yoor de vuist weg een paar woorden sprak» - ,jDe Labourpartij gaat de verkiezingen met vertrou wen tegemoet", zei wordenis i Attlee. „De .vraag die beslist zal wil men achteruit met de Conserva- tieven of vooruit met-Labour. On der het leiderschap -van -Labour heeft het Britse volk in de afge- lopen zes:jaar-'n onmetelijke taak van' sociale en economische recon- structie verricht. - De Conservatie- ven hebben deze resultaten voort durend gekleineerd. Zij hadden x geen alternatieve politiek. Het eni- gc. wat zij konden was'in-de op- - positie zyn." Natuurlijk zullen Churchill c.s. het antwoord niet-schuldig blijven. "Vermoedelijk zullen zij -zich-daar-' bü ijverig, bedienen van citaten uit het pamflet van de Bevan- groép, dat juist'op-dit'voor "de par- tij zobeslissend ogenblik als een bom in haar gelederen, is gevallen. Onmiddellijk jnadat het nieuws omtrent de komende verkiezin gen. bekend was verscheen in de Enpelse bladen.dit portret van de Conservatieve leider Churchill, jgefotograjeerd buiten zijn uilla in Westerhiim. Daar naast zag. men deze', jozd van de ■politiejce staf 'van de Liberalen. Van.[links!>tnaar. .rechts: Lord lSamuëVi(leider 'der'Liberalcriïin hct_ Hogerhuis')j.Clém€htDavies (leider der Liberalen. in Jtet La- 'gerhuis); Sir, Andrew, .McFa- dycan. vice-president der.partij en haar president Phillip 'Fo- thergill SYDNEY Morgen zuilen - vijf milUoen Australiërs hun stem moe ten uitbrengen om te beslissen over een referendum betreffende een' buiten, de wit stellenvan de communistische partij. Ift Maar.t heeft het hoge hpL uit-, gemaakt, dat het parlement'van het gemenebest niet de bevoegdheid hééft om: wetgevende' bepalingen' tegen de C.F. uit te vaardigen. Deze bevoegdheid" L'gt'.-bij :;dc"parlfcmeri- ten„.ya*n 'de zes staten. De federale regering heeft "de /staten /toén ge vraagd" hun bevoegdheden op'- dit puht aan baar i.over;.'-te dragen. Twee staten hebben zulks geweigerd. Daarom vraagt de federale" rege ring nu aan, liet Australische volk haar deze', bevoegdheid te géven. 'KONINGlN j j JVLï'ANA ontving •:DohdeTdagmïüdag :-óp het paleis So estdijk zes Curagapée padvind- sfers, die een reis door Europa' doen. De - meisjes vermoéddën waarschijnlijk niet; dat -hét'-ih Ne-' derland: tin September al zo. koet jkorixzijn, want zijwarén gekleed in - hun luchtige trppènrüriifoT- rnen. Hare Majesteit-'—die Mora- vedo (,jWoeder. ...van.: vele, dochte- ren"der Nederlandse padvindStèrs is tuas spoedig in druk gesprek met haar-'zes Overzeese a,dachters". Nanno Meinders Zaterdag naar huis '-' BREMEN.' Nanno Sjoerd Meitii dérv de achtjarige Nederlandse jon- gen, die van zijn.ouders/geschëiden wèrdf tóen hij- .drie maanden /oud •was,- zal Zaterdag naar zijn «huis inAssen komen; ..Hij zal vergezeld worden 'van rijn/Duitse pleegmoeder, mevrbuw Gerda Ullner en: een officiële func tionaris van deI.R.O.', de infernar tionalc vluchtelingen organisatie. (Van onze correspondent) GOOR. „Wat zal de baas wel zeggen?"- zei cc 28-jarige arbeider J. A. uit Enschede, toen hij zijn hoofd boven water stak, na met een zware tienlonsvrachtwagen in het Twente kanaal bij Goor te zijn gereden. De wagen had daar Donderdag getankt en de chauffeur had nog enkele for maliteiten të.. vervullen. In die tijd heeft A, kaas gezien de auto in de haven te chaufferen. Hij had nog ge luk ook, "want de wagen kwam op 'de rechterzijde terecht en hij had het portier opén laten staan. Toep hij van dróge kleren voorzien cn door de politie verhoord was,'kreeg'hij spoedig antwoord op zijn vraag:.Hij werd op staande voet ontslagen. Bij het ophijsen is de auto nog eens te ruggeschoten, zodat de niet: door ver zekering gedekte schade aanzienlijk is. Van een onzer uer- productie van stporct- Het toegenomen werk- slaggevcrsten te zien, t.w. 0.55 kg cn levenstempo in dé - pér hoofd 'iri* 1938 en geïndustrialiseerde Jan- AMSTERDAM Het 0.80 kg in 1950.;-Deze den .heeft de sigaret algemene aspect m de laatste stijging is niet („roken in de kléinste wereld van de tabak is, zo opzienbarend, wan- hoeveelheid") steeds ciaz de animo voor de neer we bedenken dat 7neer populair gemaakt, sigaret nog steeds groeitmeer en meer dames Maar, zei de heer Mor- die voor de sigaar en de na de oorlog tot roken lensen, ook in de Oos- pijptabak min of meer zijn overgegaan. terse landen, waar het afneemt. Dit onthulde de des- leuett in rustiger banen De sigaret heeft de' kundige E. Mortenscn gaat, domineert tip sir pijp verdrongen- in vele .Rome) - de deelne- garet, in Europa is cle landen, xoaar die in mers van het 'Wereld- smaafc gewijzigd ih; dé vooroorlogse jaren op congres voor Tabak, dat richting van de .sterk de eerste plaats kwam. in Amsterdam wordt ge- gearomatiseerde tabak: België Noorwegen en houden, blij stelde vast, Nederland. met een Nederland zijn de pijp rfcf er veel veranderd voorkeur voor Engelse echter trouw gebleven. is in de rookgewoon- Virginia, vormt een uit- msn ten over de hele wereld zondering. lnTri Wrfi? n «fi sinds de Deense prof. De gewoonte. van IfZnvJrtZnUih?,I «Jr Blrck in 1915 »vltL9 evcn 'n si9aret" hrS^SÏrr ui banvloek over de siga- overgebleven uit de brtu*tu inaar liefst 2.18 rct uitsprak. Het to- oorlogsdagen - bëstaat kg pyptabau, hetgeen j-cn vcn sigaretten nog alom en de heer een Kleine verhoging schijnt een gewoonte tc Mortensen zei. met een l*Kfomttn VC.T0 V xv* worden onder 'de min- onzichtbaar, knipoogje, met 1935. dere - man - zonder - dat de'Russische sigaret Dit feit betekent ech- veranttooordeJvkbeïds- met z'n lang mondstuk ter niet, dat hij minder gevoel, - de welgestelde, en een beetje tabak sigaretten is gaan ro- leeghoo/den en de vrgn- voor het stillen van de ken. Integendeel, dc sta- toen. Sigarettenuerbruifc nerveuze verlangens be- tistieken geven een aan- is een teken vdn dege- paald schijnt «itgeuon-, zienlijke staging deneratie" den,.. (Bijzondere correspondentie) BONN. Ter ondersteuning van bet offensief van Grotewohl, ge opend om tot het houden van verkiezingen voor geheel Duitsland te komen is thans generaal Tsjoeikow, de voorzitter der Sow jet-Russi sche controlecommissie in het politieke strijdperk getreden. In-een Interview met het Oostduitse persbureau A.D.N, verzekerde hij, dat de Sowjet UnJe het voorstel van de Volkskamer voor het houden van gezamenlijke Duitse verkiezingen „energiek en volkomen onbaatzuch tig" zal ondersteunen. De Sowjetregering zal haar volle medewerking geven aan de versnelde totstandkoming van een vredesverdrag met daarna,het terugtrekken van alle bezettingstroepen. in-overeenstemming met de werk e- Tsjoeikow ging echter niet iin rop de West-Duitse eis betreffende eert garantie van Sowjet zijde voor de politieke vrijheid in de Oostelijke zonè.ïvy- Het optreden van generaal Tsjoei kow heeft in. politieke kringen tc Bonn wel enig opzien gebaard, daar men er de bevestiging in ziet van het tot nu toe slechts vermoe de feit, dat Moskou geneigd is het voorstel tot het houden der verkie zingen op het hoogste niveau in discussie te brengen. Hierdoor wordt de toestand voor de regering te Bonn zeer moeilijk, cn dit te. meer, daar de leider der oppositie Schumacher, Donderdag .tegenover depers .verklaarde, datde sociaal-1 -democraten '/voor: orideThandelirigep over /de kwestie der gemeenschap pelijke verkiezingen zijn. - Voigens politieke waarnemers te Bonn schijnt de afwijzing van Gro- tewohl's voorstel niet meer geheel (Van onze Scandinavische correspondent) HELSINKI Finland beeft gis teren eer. •■nieuwe regering gekre gen, Dr Urho Kekkon'eri. die in het aftredende kabinet mimster-presi- dcr.t was. zal ook in de naaste toe komst als zodanig optreden. De nieuwe regering zal in dc Rijksdag over 119 van de in totaal 200 zetels beschikken." Zij omvat zeven afgevaardigden van de- boe renpartij, waartoe ook Kekkoncn zelf behoort, zeven sociaal-demo craten, één Zweedse liberaal en één onafhankelijke. Deze" laatste za» minister van Buitenlandse Zaken worden. Het is de directeur van de Finse: nationale bank Tuomioja. Hij .heeft zijn verkiezing op deze post. te danken aan zijn goede relaties met de Sowjet-Unie en zijn grote eco nomische kennis! Geen enkele par tij verzette zich tegen deze benoe ming. Parijse taxi-chauffeurs staken 24 uur PARIJS. De elfduizend Parijse tasd-chauffeurs zijn Donderdag voor 24 uur in staking gegaan. De oorzaak der staking.is de on langs door de Parijsepolitieleiding uitgevaardigde bepaling dat de taxi chauffeurs medisch gekeurd moeten worden. De taxi-chauffeurs, die bang rijn op oudere leeftijd hun betrek king te zullen verliezen, eisen nu dat bun in geval van afkeuring an der werk zal "wórden gewaarborgd. lijkheid te zijn. Men meent hier,, dat enkelè;pun- ten de kanselier ertoe zouden, kun nen brengen, hoèweb aarzelend, toe te stemmen. Men ..vermoedt o.a. .in Bonn. dat Moskou besloten Is,'zelfs de SED op te.offeren om haar doel de gemeense-iappelijke verkie zingen te bereiken en ziet in het optreden van Tsjoeikow hier van een bevestiging. Doordat Schumacher officieel naar de kant der voorstanders van ccn behandeling van de kwestie is over gegaan is voorts dc mogelijkheid groot," dat Adènauer slechts eéni zeer kleine /meerderheid voor zijn; starre afwijzende houding zal vin den. TRUMAN VOORSPELT: Democratische in 1952 WASHINGTON Président Tru man heeft op zijn wekelijkse pers-, conferentie verklaard, dat de Ver enigde Staten thans in hun be trekkingen met de Sowjet-Unie meer vertrouwen stellen in kracht dan in diplomatie. Truman gir.g niet in op de vaag. of hij zich in 1952 als president hprkiesbaar zou stellen. Hij zei wel, dat hij verwachtte mee te zuilen werken aan de opstelling van het programma van de democratische partij. Truman voorspélde een de mocratische overwinning in 1952 LONDEN.' 'De marktwaard® van^ de op de Londense effecten beurs verhandelde -fondsen steeg Donderdag met millioenen ponden sterling op het vooruitzicht van een. -.conservatieve- overwinning 'bil dè algemene verkiezingen „van 25 October: v ~"- -De. bookmakers «boden wedden schappen van 5 tegen l -aan jop een overwinning van Churchill. TOKIO :Een van de grootste geallieerde - gepantserde eenheden.; ooit in de Koreaanse oorlog bijeèn- gebracht, is- in de operatie „Clea ver" de IJzeren Driehoek binnen gedrongen, Na* de tanks trok de infanterie de „Vallei des Doods", zoals dit- gebied bij Pyongyang wordt genoemd,\binDen. Deze actie had ten- doel de sterkte ';van ,de vijandelijke -stellingen' te toetsen en elk gesignaleerd doel te ver nietigen. Van het Oostelijk front' wordt gemeld dat honderden Nöord- koreaanse soldaten' trachten zich over te geven.- 'ivf Om de vrede in Korea TOKIO. Het opperbevel van de Verenigde Natfes .heeft gisteren in allerijl de geallieerde voorwaar den voor een hervatting van dc wa penstilstandsbesprekingen lh:/ Kae song ln een definitieve.vorm.gego ten, Dc vconvaardcn werden niet gepubliceerd, maar zullen vermoe delijk gemeenschappelijke gealli eerd-communistische grondpatrouil- les -in, de' neutrale zone. van Kaesong cn een ononderbroken V.N.-ltichtpatrouille bij daglicht boven het gebied omvatten. Tremongeluk iri Brazilië:: twaalf doden RIO. DE JAKEISO. De een- trale. Braziliaanse spoorwegen heb ber. bekend; gemaakt, dat bij een .•--poorwegongeluk óp 19 September 12 mensen om het levenzijn. geko men en 90 anderen, zu'n gewond. Eet or/geluk, dat op 200 km ten Zuid-Westen van Helo Horlzonte geschiedde, gebeurde- toen een pas- sagiérstrein op het achterstuk van 'een goederentrein inreed. DEN HAAG. Een inbraak op klaarlichte dag, die 5 September in ©en huis aan dc Wassenaarseweg werd gepleegd ia opgehelderd.. Ecn^aanklen- IUk bedrag aan juwelen, kinderkleding, zilveren voorwerpen, bedgeref, herencostuums cn ondergoed xverd ontvreemd. De Wassehaarse politie heeft een deel van dc gestolen voorwerpen bU een Haagse lorfebkoopman cn bü diens a.s. echtgenote teruggevonden. Voorts heeft de rijkspolitie in lnsluiphig/én twpè-.'diefstallen van wasgoed. Hij pleegde-gewoonlijk de ''■'•'■"en,- tèïwijL'zij op deAiitkijk Het echtpaar;zal Zaterdag Oegstgcest hetnog jeugdige ..echt paar K. (23 en 20 jaar) gearres teerd. Na verhoor bekende het tweetal ia Wassenaar vérschlllcnde diéfsfallcn gepleegd te hébben, nL 'een'achttal dóór inklimming en diefstallen,-" terw ijl';zij;op dei stond. Het "echtpaar;: zalZa voor de Justitie, wordén geleid. Tevens' is- de -Leidse- koopman W. 'gearrêsteerd die de,goederen stegen lage prijs had opgekocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1