Nieuwe aanpak nodig van nijpend vluchtelingen-probleem KONINGIN SCHRIJFT Zieke plek moet uil het lichaam der mensheid worden gesneden" Britse troepen-e vacua tie uit e? Langspeelplaat]e van 17 cm doorsnee Treinramp in Engeland eist vijftien doden Koning George VI moet geopereerd worden Mogelijke oplossing: assimilering Morrison wendt zich met persoonlijke boodschap tot premier Nahas Pasja j V AT VOOR WEER Mooi weekeinde. Duitse generaal bepleit dienstplicht NIEUWSTE PHILIPS-FABRIEK MAAKT: l'rof. Suponio terug naar Djakarta New-York beproeft luchtalarm- Prof. v. d. Leeuw-prijs ingesteld Oplettendheid van remmer voorkomt tweede ongeluk Zware gevechten in Centraal Korea Pérzië -wil nu weer praten zonder stok achter de deur Gortzak zal regering interpelleren Chirurgische behandeling binnenkort in Buckingham Palace Gas-explosïe eist vijf doden F ranse schoolwet is aanvaard iiillllllil Telt .prijs: per week 7 0.40, DEN HAAG. Koningin Juliana Heeft gisteren door tussen komst van Haar ambassadeur te Washington, rar. .van 'Royen, een persoonlijk schrijven doen overhandigen aan presfe ÏLent Truman, waarin zij Haar bezorgdheid uitspreekt over het internationale vluchtelingen-probleem en verzoekt om een ini tiatief,"teneinde „deze zieke plek uit?t lichaam der mensheid te mijden, waaYïn het anders 'n dreigend politiek gevaar zou blij ven vormen". Mr. v. Royen deelde de president bij de overhandi- jfging van dit schrijven mede, dat de Nederlandse regering be sloten heeft ophieuw 100 a 200 oude en gebrekkige vluchtelih- ?gén in Nederland toe tc laten» De brief van ILM. de -• Koningin luidt als volgt: v ri „Mijnheerdé President,. In déze" iia-oorlogsejarènheb. ik veel nagedacht, over het steeds moei lijker; wordende probleem van de „vluchtelingen en van huis en haard verdrevenen in alledelen vande .wereld. De. oorzaken van deze onrust barende situatie-, buiten beschouwing latend, ben', ik diep begaan met de noden dezer vluchtelingen en ont heemden én vooral met het lot van die moeilijke gevallen, die- nog lange .tijd verzorging en onderhoud nodig ..zullen hebben* -. .v-v/ri ,T ri Ik ben mijten volle bewust van i het prachtige en bewonderenswaar dige werk; dat in de loop van deze jaren is verricht en van de. resul taten die bereikt zijn door: de U.N.FLR.A., .de J.R.Ö,,- de kerkenen door particuliere organisaties. In, al deze inspanningen heeft het Ameri- .kaanse volk helgrootste aandeel ge nomen. zowel wat betreft dc ter beschikkingstelling van werkers als de verschaffing van middelen. Wij in Nederland proberen-ook ons aandeel te .léveren, niettegen staande ons eigen, ernstig overbe- volkingsprobleem. "De "JJt.O.'beëindigt thans haar taak. De Verenigde Naties hebben een Hoge Commissaris benoemd om Koningin Juliana - te heiven is, hen a-p,.te.nemen in'V; staat raken.:. .dc^'v.ër^twöoraElpK-; f heïd te dTagen voar 'degenen; die 1 van hén aihanlcèlijk .zijn". LONDEN. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Morrison, heeft een persoonlijke boodschap gezonden aan premier Nahas Pasja van Egypte. Vólgens gewoonlijk betrouwbare kringen heeft hij daarin mede- gedeeld, dat Engeland bereid is hét verdrag met Egypte met wederzijds goedvinden'op te heffen, als bet vervangen zou worden door een „afspraak of overeenkomst", die- tie verdediging van de zone van het Suer.kanaal voldoende zou beveiligen Het Britse voorstel zou voorzien in het binnen bepaalde tijd terugtrekken van de Britse soldalen uit de zone, doch staan op instandhouding van militaire installaties op sleulelpunten. De-leiders vaïi de Egyptische re- taris-gcneraal van dc Arabische Liga. heeft gisteren verklaard „verrast" te zijn over het feit. 'dat zonder overleg met de Arabische staten besloten -is een N.A.T.O.-commando vóór het Midden-Oostèn op Z te richten. Hij weigerde hierop verder in te gaan maar zèi, dat de-zeven léden yén de Arabische - Liga - dèkwestiezouden bespreken op een op 28 September te houden vergadering van de politieke.: commissie, dér Liga.: W -;- De eerste perscommentaren over; •het voorstM zijn niet gunstig. Twee van Egyptê'sïgrootstè bladen' verklaren in; -him Zaterdagochtend- .edities!, 'dat Egypte een verdedigings- commando voor het -Midden-Óósten zal afwijzen^ tenzij de-Engelsen eerst ,uit dcstrategisch belangrijke Suez- kanaalzöne wegtrekken. iV- te voorzien in de internationale be scherming van: grote groepen vluch telingen, maar bescherming is niet voldoende. .Een. internationaal appa raat is opgericht voor de Koreaanse en de Arabische vluchtelingen, maar elders ontbreken zulke organen. Er is geen waarborg, dst grote groepen ..vluchtelingen ook die materiële steun zal worden verleend, die, zij hard nodig hebben. "Evenmin Is het zeker, dat de noodzakelijke .maat regelen zullen worden genomen om het mogelijk te maken, dat die vluchtelingen, "die men niet in an dere landen, kan herplaatsen in het land, waar! zij thans verblijven, ge assimileerd worden. Waar de vrije landen reeds over belast. zijn met politieke.militaire; én .economische problemen van iede re dag; zou het vIuchteJïngen-vraag- stuk.;op de achtergrond kunnenra ken.'-Maar'U zult bet met mij eens zijn, datpolitieke kwesties op de gevaarlijkste 'wijze kunnen worden' toegespitst door de.óntevredenheid: en onrust van miilioenen, die tal rijk genoeg zijn om een groot' land te bevolken/ Daarom leg ik U: dit probleem voohriin *al zijnurgentie voor vandaag. en,: voor1 de komende tijd. Ik zou U 'willen vragen het initiatief te willen nemén voor een nieuwe aanpak om deze. zieke plek uit het lichaam der mensheid té snijden," waarin' het anders een drei gende politiek gevaar zou blijven "vormen. Dit kan. naar mijn mening, alleen bereikt worden door deze ménsen te verlossen van hun gevoel .van on vrede en mislukking en hen zodoen de te' helpen hun onafhankelijkheid en zelfrespect "te herwinnen. Ik ge loof, dat !de beste wijze om hen te helpen' is. hen öp te hemen in het economische leven, opdat zij in slaat raken de verantwoordelijkheid 1c dragen voor degenen, die van hen af hankelijk zijn. Dc assimilatie "dér vluchtelingen moét hét doel. zijn. In veel gevallen .zal dat vgrdere.. materiële'hulp ver- cr^n.'maai--"-- kbal^ 'met 'mij-héns zult ziin die hulp.kar slechts doel treffend zijn. wanneer zij wordt ge geven in eer. Christelijke geest van onderlinge verantwoordelijkheid en liefde. Slechts dan zal de enkeling voélen, dat voldoende aandacht wordt geschonken aan zijn.moeilijk- jgering-!—-ponder,wie Nahas en de Minister Avin -/Buitenlandse: Zaken, Salah 'el Din Bey hébben herhaal de malen' 'gedreigd, dat zij het-pact van 1936 bullen opzeggenals Enge-.r land. niet; met nieuwe en construc tieve! voorstellenkomt ómhet' ge schil .tussen beide landen.ie;regelen. Dc kern van dit geschil is de eis.-van? Egyptë, dat Engelarid 'zijn meèr dan: lO.ÖOO'mah.troepen en 4D0 piloten hit dé SuCzkahaal-zdne: en andere, delen ■.van het -land..terugtrekt. Abd.el-Rahmarr Azzam; Pasja, secre- -.. (Van' onze'.-weerkundige medewerker) - Vocir xTièt. - komends' w.eèkeinde staat - óns mooi ei?, rustig najddrs- weer té wachten.tiiet. iets hogere temperaturen dan wij de ■laatste da- oen 'gewend; zijn. Hei';centrum van. een hogedrukgebiéd1 is over ons land 'naar het Oosten getrokken thet het gevolg, dat in onze omgeving,thans Zuid-Oostelijke:-tot; :;Zuldelijkg totnr; den waaien. - dié warme re lucht. aa)i- voeren; 'Dat zal ook morgen het 'gé val rijn. al/ -komt7. Nederland dan Zondag ook Iri het-. overgangsgebied; tuisen, hét gebiedv uan hoge, druk en een ■'uit- iieBiWe$ten- naderende depressie; -waardóórde bewolking i ixi dé loop .'Pan dè dag vèrrnoedelijk wéér zal tóenênjen. Dé kans op neerslag', wordt voorde Zondag..,Ce-, ring geacht. - 1 Rog iets zachter S gv ;!'t; J^ëèrsverwachtinggeldig vkü s, s Zaterdagavond tot!; Zondag- rig avond:.„ - .,V.S.' \:M:- iMéë'rj'bewpXking:m!air>.'waar- |g r j schSjnlijk'Mbt* aan'-:bët:! eindevan-jl s ee 'rhi.ddag' bvëral dröog weer.- S' gMatige:töt'cyrijrkrachtige Zuid-:-M' i Oostelijke? tot Zuidelijke wind.jf- /.SS''Zowel vannachtals' "'morgén ./overdag: ';iets-.'hógèrë' temperaiü-- s. '.g.-.ren,....- 5 Sv .23 'SeptemberZón op. 6u 26 m.| g; odder 18 u 39 m; Maan: óp 22 u-^' ;M 19 mionder 15 u 46 m 3È. r'S 24, September .Zon! op 9 n -2T m rEonder iB u 36m: Maan.'op; 23 -u.'2T,g s m.,onder. 16 u 23 m. a' ^!t !l (1 [IIT1HIIH «I j; I) BONN. Generaal Hans Friess- ner, in de oorlogsjaren comman dant van ce Duitse legergroepen Noord en Zuid aan het Russische front en thans voorzitter var. het Verbond vnn Duitse Oudstrijders heeit op een persconferentie ver klaard,1 dat iri 'West-Duitsland de dienstplicht ingevoerd zal moéten worden,'wil "er een Duits leger ko men. ï'P iV": „Zij. die'"'zich vrijwillig - voor dienstneming in het léger zullen aanmelden", zei "hij, „zijn niet de men'sen," die men. nodig hè eft. Bij ■henzullen zich' véle avonturiers bevinden èn -mensen, die op ccn gemakkelijke, manier aan de kost willen komen./ Onder' de huidige omstandigheden zplléh' ;-de". ménsen," uiè men nódig 'heèft; zich niét van ganserharte'voor dienstneming aanmelden"? Prins BernharcR enkele daeen naar Biarritz SOESTDI JK>PrinsBernhard is.; gisteren met een klein gevolg per vliegtuig naar. Biarritz vertrok-, ken,'(waar hij enige- dagen zal. ver- bhjvén. De. prins is om 16.35 iiur op - -het a vliegveld Biarritz-Farme :aapgekom"en.' y. -,(Van onze Goojsêfóorrgspondeni) BAARiV. De jongste'Rhilips-iri' dustrÏEi de N;Vtry Philips; Rhpnogm- jische fnriusttic,.opgëricïttfcih oep,-; tcmber .1950\brengfédèN:éólgende 'week een niéuw pTOdlictriop'iA'dé;: markt: de z.g. viihigroèfplagiNH ei '(is- eenlaiiespecipIaatje^fdiflmfeieh^TJ c.m. en,;speeIduUT .vanEVW;riiih?ite0 pér kdiiijy dat óp .de jnörmale pramb-. jömiappcirn.fuurvan ;j7S jtperenjikani worden gedraaid. - -ririrri; .Ook deze.'nieuwe platèiaiziJii;'hage-: noeg „ruis"-vrij, onbréékbaariën 'Ter gen vanzelfsprekendóók 'aanzienlijk minder bergruimte dan „de nöfmaièï platen van'25 of 30 cm." e Zijvragen-slechts een andere picfc'-T 'up dan de tegenwoordige. Daarom zal Philips :ookr \nijwel tegelijk -niét de' platen, feeen speciale - pick-up irt'" de handel.brengen Van zeer-bèschèi-- dèn prijs;/ die" 'door éen, dubbel?.; saphier zówel dé nieuwe :plateii' als' de normale 78-toereh-piaten zal kunnen af spélen. ;De platen wórden thans' nóg in Doètinchem vervaardigd, doch In bét; voorjaar van 1952 zal Jde; fabriek 'Tn Baarn in vol bedrijfzijQ^Heti labo ratorium' is hu' reeds in Baarn ge vestigd. Hét zal 't wetenschappelijke' centrum worden: vobr alle maat- schappijen ter vyerèld, die !vóor Phi-i. lips "werken. Het repertoire, op de nieuwe platen vastgelegd, za! "zo véél mogelijk worden opgebouwd lilt wat in Nederland .-beschikbaar; is, -waar"-; door; dus de naam van-Nederlandse; kunstenaars: over de gëtiëlë wereld verbreid zal, wordënNatuurlijk zui den .ook ophamén; van grote butlen- laridsèjjorkësten en' -'solisten, wofdeii vér,vaardig^. .SCHIPHOL Prof. Suponio en mr/ Zajnj zijn""glstëravónd per' KLM naar Djakarta- vertrokken, v Zoals békend,hebberr f zij inNederland' Thfórmelëj'bésprekingen gevoerd over;dëTómzèttingl' vah„;del jNeder/ dands-Inddnesische Unie/in een/ge woon A Internationa al 'verdrag. Na mens dè regering: werd hun uitge leide. gedaan door rar1' N.vS'.riBlom, -secretaris j van -Buitenlandse /Zaken. Qok dè. .waarnemcnde .fHoge Corn- hnissaris van Indonesië in' Neder-; land,, mr jpjumhana, Was op 'het vliegveld /aanwezig. Fróf. Süpomo wénste; geen. nadere verklaringaf •te 'leggèh ].ovèr hetTyerloóp der be- sprekingen. riaj.he.t i-.rceds., gisteren- gèpüblïc eerde slotcommuniqué; hédenpnhaar yérachillende aspec ten;/én/dat het ygehe.eT.vanjzijnriun- damen'teie mensenrechterizoals, dié d oc r e Ve re nigde Na t i e s zy' n óf ge - kondigd,! tot. een levèndeÊwcrkeljjk-. heid' wórdt. Ik geloof, tót wij-slechts ici: die. geest eeii.oplossing' zullen kunnen' vinden yoor dit en alle.ande re grote probl emen der mehshéidj Zij, .die in nood yerkérèn,;!'móeten om het eens zo uit té drukkeh r— bezien ^worden metde! ogen van de- ma atschappélij ke^werker.-Te véab worden de^vluchtelipgen, 'slechts be naderdüit ,eèn ;oogpunt van hun waarde als 'a rbeidsfactor." Voor "zó ver.zij.,niet. tot .werk in staat.zijn, worden zij'als een last. beschouwd. Wij mogen .evenwel niet over, het hoofd zien. dat er oud en va n dagen zijn en zieken-, gebrekkigen én kin deren. Evenmin mogen, wij omstan digheden toelaten, waardoor gezin nen uiteen gerukt worden. Zolang zulke dingen gebéuren,.móét de we reld hun vijandig toeschijnen.Pit 'zal. hen diep verbitteren. en.allen leerden wij dé lés,., hos zeer verbit- terde mensen.'genéigd raken tota- litaire ideologieën aan.teshangen, Bij hulpverlening/is qualiteit; nóg belangrijker daa. quantiteit én, zoals altijd, kan ook hier! de .gënèeSw.ijze slechts tot resultaat leiden, indien die wordt toegepast.in een geest van. eerbied voor de vrijheid van iëdèré. mens en ieder "volk, aangezien slechts zulk een vrijheid hen in staat' kan stollen deel. te nemen in de opbouw van een gezónde wereld. ri Omdat ik weet;, hóé zwaar de last is, die drukt op dè schouders van de président van deVè'rerilgdé Staten, heb ik geaarzeld u té benaderen. Ik weet evenwel, dat u er niet slechts het politieke belang van ziet. maar dat u ook het menselijk'begrip en bet geloof hebt, die nodig zijn om deze e va^ NEW" YQRK1- .GisterehA werd in New/ "York/de ïaats.tèvyóh- ,e.cn-'ieeks- k oefeningen metride l stédejij ke luchtaïarmsirehes'gehóuden.'ri- Al.het gémeentepersoneei -bad:" op-, dracht jgekregen „leHdoeni alsófeen echte aanval dreigde, r-j f Rechters verlieten, - in-;: huH: toga de rechtzaal en begaven; zictv/naar dc" schuilkelders. Ook de gevange- 'nen 'werdénnaarde; ^schuilkelders overgebrachL ln vele; gemeentége- bouwen Tdonk, het brandalarm.'- De autoriteiten verklaarden, - dat deze laatste proef een succes .ge weest is. Eon kantoorgebouw:Vari ,12 verdiepingen; waarin-1:200 men sen werkten, werd b.vriin/driè mi-, nu ten ontruimd/ Toen zathetge- hele' '-"persöneel veilig en wél in dé schuibriimteh. ri.v-ri MINISTER RUTTENMiidtde bel ten téken, dat/dé/{eerste) middel bare confècties'cHool ,Mr. Koet sier" genoemd, naar/uur. -Joh. H. F. Koeteier;pionier-Ader Ne derlandse fcleÖincs-inditstTië; is geopend. De school staat in Am- sterdam. Keizersgracht S04); haar taak is géspecialiseèrd- kader -rooór de confectie-industrie on te leiden. Onöntploïtè bom gevonden in Venray VENRAY Gistermiddag stoot te men bij dègrondwerkzaamheden van een nieuw te bouwen pand in de Patersstrast :te 'Venray op; een scherp gestelde niet-ontploftebom van 150 kg.. Gelukkige gebeurden er geen ongelukken, maaruit voorzorg moest bet werk worden stilgelegd;" Dè:'mijnopruimingSdieist te Vonlo wérd; gewaarschuwd óm dé bom' ter plaatse" tè Üémohtereri, Opdezelfde plaats in Venray kwam enige.maanden geleden een granaat tol ontploffing; die vëel matériëlè .schade aanrichtte;'/ -'V; DE LIEV.E -JONGEDlAME, die. in oud-Hollandse tabnJcstui,hkel ken-; velijk „vakkundig" één Goudse' pijp stóptyjs. de „tabaks-koningin"'. Shirley Ahnri Suillutm.' ;.Zy ./.„rê-.' geerde" het:piiabakscongres,:-:: dat deze week in. 't Instituut .vóar de Tropente Amsterdam ts gehouden. Voor. béste compositie UTRECHT ïn een b'üéenkomst op de. „Hoge Vuursche" maakte de staatsscrètaris vanOnderwijs, Kun sten, en Wetenschappen, nar; Cals, bekend, dat de Philips Phonografi- sche Industrie in overleg met het departement een jaarlijkse prijs, van f 3.000.— uitlooft vóór het bes te; muziekwerkvan een Nederland se/ componist. D'ezë. prijs- zal. de naam dragen vanJ de „prof. dr., ,G. van derLeeuw-prijs". /Prof. dr. van der Leeuw heeft als minister van O. K. en; W. de grootste stoot ge geven .voor de: vorming van: het Nederlandse culturele levèn, aldus ■rar. Cals. -.e /-"•- WEEDON (Engeland). Dertien mensen zijn gisteren om het leven ge komen in de wrakstukken van de sneltrein, die van Liverpool naar Londen onderweg was en in dc Midlands bü de Stow Hill-tunnel ontspoorde. De rijtuigen en de locomotief lagen her en dér verspreid. De locomotief had zich half in een veld ingegraven. Van dc vijftien rtftuigen sleepte de loco motief er twaalf mee. Drie werden verpletterd. Andere kwamen dwars over de rails te staan. Slechts drie rijtuigen bleven op de rails staan. Van de <00 passagiers - moesten, er 50 In hetziekenhuis van Northampton opge nomen warden. Anderen konden vertrekken, nadat hun licbtè kwetsuren verzorgd waren, In de loop van de nacht zijn nog twee gewonden overleden. Door de vaart reed de*zware-trein. v->~-1 a nadat de wielen de rails verlaten hadden, nog/ ongeveer 1000 meter ■door;' I?e Siïgörbaan wasj,!bezaa.id ,mét bagage ^èhVSukkéii e glas.De Töcdmó- tief maaide een hele reeks ;telégraaf- palcn neer.. De draden/zaten in de wrakstukken vei*ward en .terwijl - de redders, hun werk deden wex-d: het Een massa- «errorongen 'staal, uerspltnierd hout én glas bleef, over van het voorste stuk van sneltrein Liverpool—Londen, na dat 'de locomotief en enige wa gons uit de rails ulopen. Rechts op de voorgrond riet men de.* ontspoorde locomotief. Tokio. verwacht héden Instemming van lUdgway met nieuw overleg TOKIO. Van /betrouwbare, zijde werdi vanmorgen!teTokio vernomen, dat de/geallieerdë .op perbevelhebber generaal Ridgway vermoedelijk nog/in de -loop van heden zpü/ antwoorden:/ op /het tAvee dagengélèden door "de mili taire leiders, der noordelijken -ge- dane voorstel om de wapenstil standsbesprekingen te' hervatten. Men verwachtte dat Ridgway zal instemmen met eèn hcrvattihg dèr' onderhandelliigeh, die, .sinds ..23 Augustus 'zijri opgeschort. De. afge lopen 48. uur he.eft generaal Ridg way voórtdurèhd Triverbinding gestaan mét de Amerikaanse 're gering en hèt hoofdkwartier der Verenigde Naties. f TÖ'KIÖ. Een geallieerde pantseraanval aan hét Cëntrafe front op Korea is op heftige com munistische-, .tegenstand .gestóten. De noordelijken hebben zich in gegraven-en bedienen zich van anti-tankgèschut, versperringen, mijhènj zware artillerie en mor- tiervuur/ 5" Na zware gevechten;.slaagden de verbonden, troepen! ér .'jn; commu nistische troepen té verdrijven uit heuvelstellingen, die zjj reeds. '12 dagenhardnekkig 'hadden/ verde digd.- Een poging, der-noordelijken de verloren stellingen te''herove ren ,is door 'de geallieer den afge slagen. ri contaètmét/de/b'mtèawérélè /ónder- houden door radio-auto's van de politie,- ri^Dé.óorza afeyaji^h ekongéluk jÉs-iog niet vastgesteld,maar verscheidene passagiersverklaarden,? dat/de' trein al begon të'Etóteni1 toen hij nog in de Stow Hi U-tunnel reed.: Zoweldè machinist als de stoker ontsnapten aan /de' dood/ Dc machi nist lag anderhalf uur onder de kolen bedolven. Hij was gewond en verdoofd, maar kon lopen. Door de oplettendheid van een remmer van de verongelukte trein is vermoedelijk een tweede ramp voorkomen. Hij besefte, dat dc Royal Scot, een trein van Londen naar het Noorden, elk ogenblik dc plaats des onheils kon bereiken. Hij liep hard -over de baan naar een seinpaal, die hij op onveilig zette. Twee minuten later zou de Royal Scot in volle vaart op'de wrakstukken ingereden zijn. TEHERAN Perzië heeft heden rechtstreeks aan Groot Brlttannlë hervatting van de besprekingen over 1 de ollekwestie voorgesteld zonder hierbij gewag tc maken van -een termijn van vijftien dagen al* waarvan eerder sprake was. Economische hervormin- gen in Joegoslavië .Belgrado: vrijdag - iuiiei beide hui2ën van de Joegoslavische Nationale Vergadering bijernkomc-n voor de behandeling van fundamen tele hervormingen. Een van de acht-in te dienen wets ontwerpen heeft betrekking op eea nieuw stelsel van officiële economi sche plannen cn financiële maat regelen. DEN HAAG De Tweeds Ka- mer heeft de heer Gortzak (comm.) toegestaan'zijn interpellatie ie hou der. over de moeilijkheden der ge- pensionneerden. "(Van ome correspondent) f .'-// LONDEN. De Engelse koning zat'in de eerstkomende dagén een zware operatie hebben tc ondergaan. Het korte, door zeven doktoren ondertekend© bulletin van gisteravond zegt, dat dc'toestand van een der longen „reden tol bezorgdheid geeft en dat dc geneesheren met het oog op de geconsta teerde „structurele veranderingen*' in de longen, die in het vorige-bulletin werden bekend gemaakt, aan de koning geadviseerd hebben „in de naaste lockomst" een operatic le ondergaan. De koniug heeft dit advies geaccep teerd cn de operatie zal in Buckingham Palace plaats vinden. 'duurt .vomit rij een voortdurende be-, 'dreiging van de-gezondheid en-geèfi' Tczclfdcr tijd werd bekend ge maakt. dat dc uiteindelijke beslis- 'singToj?£rihctj al of niet doorgaan van "hét "koninklijk bezoek aan Aus-r iralic cp. •>N»cuw Zcejand „binnen een weck of tweb" bekend zal wor- dci>^ gemaakt. Tcvcr.s werd: mcdc-j gedeeld; dat de jHis«-van, Prinses Elbaboth,cn de ^Hertog van Edin burgh volgens, dè 'vborgenomen plan.; ncn plaats zal vinden. "Hut prinsc- :lijk ipaar/zaT-échlcri hibt aanstaande Dinsdag pér" schip haar Canada ver trekken. maar op -een latere datum per vliegtuig, zodat zij op tijd in Quebec zullen zijn om hun rondreis op 2 October te kunnen beginnen. Uit dit arrangement kan jne.u op maken, dat dc operatic vermoedelijk zeer spoedig zal geschieden. De medische correspondent.van dc. „Times" concludeert uit dc beide laatste bulletins, dat de loogaandoer ring waaraan de koning in 'het be gin van dit jaar heelt geleden tot een zekere littekenvorming en ver nauwing van de luchtwegen heeft geleid. vZolang - deze .toestand voort- Z ROCHESTER. Door èen reeks yefSch.rikkëlijké/gaséxólósies in dè voorstad "/Brighton //zijn gisteren A^üf röensen ómwhét levén gekomen, •15*'gewond en 28 huizen verweest. 'Dè cèrste explosie t ontstond, doordat een ■.regulateur'op een hoófdlëiding V niét-?.;^rkte,ri.AsldÜs Vërklaarden fühcüoharissén'-.:vah/dè; gasfabriek. '-''//./. De.:Zontploffingen veroorzaakten bier én daar een paniêk. ""Eeh pfersooa/ óVerleed/tengevolge V an rèc a rih a^ta an val j//:vèrqórzaal^t 'door "de" ópwihding, i-ceeft kans op hèrnieuwde longontsteking en verder structurele schade.- 5- '.V Vertrouwen in regering-ij diep geschokt (Van onze correspondent):. PARIJS. Alleen'ten'koste'v/aa' uitermate subtiele sterr.combinalies. heelt dc Franse/ regering' zich lcun-Z nen handhaven in dcafgelopen week die in de hoogste mate 'pre cair Is gebleken. In do nacht yam Donderdag op Vrijdac haalden dè socialisten metde hulpvan htm "aartsvijanden, de communisten 'cn. dc Gaullisten hun voorstel tot in stel ling van de glijdende loonschaal tegen.'dc zin van de regering er' door. en Vrijdagochtend had het ka--, bitiét/ het eyènccns./zwaar /te/riyer-ri ;ahtwÖórden vanwege'dé 'schoólkwès-1! rtiéri.hoofidoDrzaak; van ^anhln-'/ 6enin/de.repuhIikèihseZ"meerdBr-. 'h'cid, - - •ïnmiddeli'lside schoolwet/in' twhe- •yaardi 'Dè/sDciallsten gingeri'yópr/da! z ;tweede;rimaalri. ónder'- bel/jukri'-Zdéri": ;mol.iéke)Tschpqi/dóó'r:vDè/KathoRè4cèr- scholen hebbèn hun subsidies.'; Er is* geen' .stabiele meërdèrheïd1-' jn/'het,-parlement-, ;"dat/is 'de;;les;piev" ,mèn üit,de.ervaringen yanx de, ;gelopen ';Week';/móet trekken/" Mhaif zoals „Le. '-M.on.de"'1 gistera vondjopé, ■nierkte, er"' is'nog; een regèriqg/; /riHet vertrouwen 'in' haajr/'y.aH/Hé, .Franse^,, burger.'.; die/'overvwéd'|;Vióë-;.; 'ken" naar. deiHtembüsrifiMtjjiiayéjï«itó diep gèschokt. iri?//: s.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1