Grote Drie aceoord over pact voor Midden-Oosten HET ROTTERDAMSCH PAROOL Arabische staten zal men uitnodigen Bonn zal Grotewolil spoedig antwoorden Nanno Meinders met gejuich begroet Koning George Zondag geopereerd „Couiitertlirust" - zeer geslaagde oefening Man in been geschoten in Rotterdam-Zuid jlie Jaargang, no. 224 Maandag 24 September 1951 Egypte tevreden Australisch volk verwerpt hau tegen communisme Amerikaanse bases in Frankrijk en Onbewaakte overweg eist slachtoffer Sowjet-voorstel tot conferentie van Grote Vier mogelijk Zweefvliegtuig landt op zolder Perzische stad door brand verwoest 1 Wisselend' wéér J Vnamima i urn nBunnmniu^ Geheimzinnige explosie in Pesaro Schatrijk en toch verhongerd Jongen gèdood tussen dorsmachine j' Londen verwerpt nieuwe nota van Mossadeq Minimumprijzen van jenever <P Toestand is zo bevredigend als maar kon worden verwacht Rotterdamse -gedood bij .autobotsing- Plevèn wint strijd tegen dure slagers Besprekingen in Kaesong NW teleurgesteld over de sociale politiek Attlee én Bevan begraven de strijdbijl Achttienjarige pleegt dertien inbraken Nederlanders nu naar Franse zone Beschonkene springt agent op de rug en verwondt hem ernstig Vechtpartij om een pistool Bed. «n-Adm. Lange Haven 141. Schiedam ToL 69300 - Abonn.prIJs: per wèèk 0-40. per kwartaal S.1S. losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave NV. De Nieuwe Pers Poetalro 398644 Bankier: Amsterdamsche-Bank .te Rotterdam Directeur: B de Vries JL tegen Cairo grote bezwaren heelt, zal WASHINGTON. Over de schepping van een defensief pact voor het Midden-Oosten gebonden aan de N.A.T.O. Noord-Atlantiscch Pact Organi satie) .is tussen Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk overeenstemming bereikt.Het zal worden gesloten, zodra - de opneming van Turkije in de Atlantische alliantie een feit is geworden. Generaal Bradley, voorzitter van het Amerikaanse comité van chefs van staven,' zal, misschien vergezeld van Harrïman, die waarschijnlijk door president Truman zal worden be noemd als Amerikaans vertegenwoordiger in dé N.A.T.O.-commissie van twaalf leden, welke een studie moet maken van de militaire behoeften en economische mogelijkheden der pactianden, zó, spoedig mogelijk de Oceaan oversteken om op het hoofdkwartier van generaal Eisenhower en in Ankara voorbereidingen voor dc nieuwe organisatie in het Midden-Oosten .'te treffen. De opperbevelhebber van de strijdkrachten der pactorganisatie van het Ittidden-Oosten zal eèn Brit, raar men vermoedt generaal Brian Ro bertson, zfln. Amerika en Frankrijk zullen lid van het pact worden, maar geen grondstrijdkrachten leveren. Nahas Pasja van Egypte dealde gis-" teren op eèn zitting van zijn kabinet mede, dat de betrekkingen tussen .zijn land en .Engeland een wending; ten goede hebben.genomen.. Nahas vertélde zijn .Collega's! dat er spoedig een accoord tussen beide landen te verwachten is. Men mag daaruit de conclusie trekken, dat het Brits- Gehoopt wordt, dat de Arabische stateri, die alle uitgenodigd zullén .worden,zich by het pact zullen willen aansluiten. Deze landen zul len echter geen lid worden van het Atlantische Pact. Het is ook niet de bedoeling het commando voor het' Midden-Oosten direct aan dat van generaal Eisenhower te binder,. Het feit echter, dat Amerika, F.ngetand, Frankrijk en .Turkije lid van 'oeide organisaties zuilen zij'n. staat borg voor een gemakkelijke regeling der betrekkingen. Israël zal in ieder geval voorlo pig niet uitgenodigd worden tot het pact toe te treden, omdat het op het ogenblik nog niet mogelijk schijnt, dit land 'in een organisatie met dc Arabieren te verenigen. Ge hoopt wordt, dat men hiervoor in Tel Aviv begrip zal hebben en dat er geen verslechtering van de thans zeei goede betrekkingen tussen Israël en het Westen uit zal voort vloeien. De eerste reacties uit de Arabische wereld zijn niet ongunstig. Premier ..Regering lijdt nederlaag in referendum SYDNEY. De Australische be volking beeft afwijzend beschikt op het verzoek van de regering om meer bevoegdheden, die het kabinet in staat moesten stellen de com munistische partij te .verbieden; Dé laatste cöfcrs van dc volksstem ming warm-.Zaterdagavond: „Ja" 1.80L303, „Neen" 1.954,965. De „neenr Btemnaers waren dus met 153.662 ii de meerderheid. Ongeveer 1.000.000 stemmen moeten nog geteld wor den. Het grote aantal ,,neen"stemmers wil niet zeggen, dat. dc meeste Australiërs met hei 'communisme sympathiseren tijdens dc laat ste algemene verkiezingen kregen de communisten in totaal slechts 100 stemmen. ;- Wel blijkt dat het volk er, eten- als vroeger is gebleken, geen zin tn heeft zijn grondwet te wijzigen, om de federale regering in Canberra grotere macht te geven. tegen Cairo grote worden vervangen door een over eenkomst. waarbij de verdediging van de Suezkanaalzone, nu nog een uitsluitend. Britse zaak. 2al worden overgedragen aan het nieuwe inter nationale bondgenootschap, .waarvan ook Egypte deel zal uitmaken. Egyptische verdrag van 1936. waar-/ter plaatse. WASHINGTON. Na lange on derhandelingen is een overeenkomst bereikt om in het kader van het Atlantische Pact bjjna ,30 bases voor Amerikaanse straaljagers in België cn Frankrijk op te richten. Dr ba ses zouden beantwoorden aan een té Ottawa aanvaarde standaard. .Aldus, meldt dé „Washington Post''. DEN HÉLDER ,Op: de onbe waakte .overweg bij Breezand is Za terdagmiddag de ongeveer 50-jarige J. Ruëck uit Dén Helder door een uit genoemde plaats komende trein gegrepen. Het slachtoffer overleed BONN. —- Het Westduitse parlement zal nog. deze week, waarschijnlijk Donderdag, op de Oostduitse oproep totbesprekingen over het houden van verkiezingen in geheel Duitsland antwoorden. Dit bericht kwam, nadat de „Taglicbe Rundschau", bet officiële Sowjetdagblad in Berlijn, had be weerd. dat de Westduitse regering bang was om tc antwoorden en het pro-' bieem zou willen voorleggen aan «le geallieerde Hoge Commissarissen. Indien dit mocht gebeuren, kan: ecu. voorstel tót een niéuwe vier mogend- hcdenconferentic over Duitsland het gevolg zijn. aangezien'bet Oostduitse voorstel de officiële Russische steun beeft. Het Hamburgseblad „Die Welt" ^.voorstellen' vandé Oost-Duitse-pre-. HILVERSUM.- Door hét maken van ceri vliegfeut- en een onjuiste landingsberekening landde' de -18- jarige .zweefvlieger J. P. H. Brüge- rnann uit Utrecht Zondag niet op het vliegveld Hilversum, van; waar hij ook was vertrokken/ maar op de zolder -van ëeü boerenwoning, en kele; honderden meters van het vliegveld', af gelegen. Met een énor me klap drong -het laag vliegende toestel het pannendak van. de boer derij van de ;famihe. van Dolder aan de Raamweg te Nieuw-Loosdrëcbt binnen. Pé:-bestuurder mocht vaii groot geluk- spreken, dat- de neus van het toestel juist hetdakbin nenschoot op een plaats, waar vroe ger eenluik heeft gezeten, .waar door de zware dakbalken werden: gemist,- hetgeon hem voor een ern stig ongeluk heeft behoed. Nu kwam hij met cockpit en al op de zolder terecht, waar de geschrokken bewo- ners een bejaard echtpaar, dat eerst blikseminslag vermoedde hem 'tenslotte uit zijn benarde po sitie konbevrijden. TEHERAN. De Perzische stad M.ianeh, aan dé spoorlijn Tehevan- Tehris, is door brand.1 bijna geheel .verwoest.. De brand, .die Vrijdag namiddag begon, kon niét geblust worden. De bevolking van - 30.000 zielen Is gevlucht. Men; vreest, dat; een groot aantal inènsén omgeko -mén is. N\ ipniun g r "Weersverwachting geldig van g W Maandagavond tot Dinsdag- §f g avond: f; /Aanvankelijk toenemende bé- g wolking. -'gevólgd -dpót:.' enige; g jg régen, - later ^wéérf:hu én .dan' .m' m opklaringen/ maar jóok.. kans op. g s verspreide buien. Matige tot g g krachtige wind tussen Zuid en! g: p Zuid-West. Weinig verandering g :"tëihpératöör.{~-,.".é.'g g .-•• 25 September Zon bp u 25: m 3 g onder ;-X8-,.iiK34 vrti.-Maan op ;.=g. onder 16 u 49 m, v rneemt... dat. .welingelichte diplo matieke'kringen in-Bcmhiémdéroaad' zulk een Russisch voorstel verwach ten, indien de West-Duitsers niet op het yoorsteJ »an de Oost-Duit sers ingaan. „Die Welt'* beweert verder, dat Rusland de conferentie in Berlijn gehouden wil zien en dat „naar verluidt Stalin, indien nodig, bereid zou zijn Rusland te verlaten om er aan deel te nemen.'* Inmiddels hebben dc Oost-Berlijn- se communisten de uitdaging, om oe oprechtheid van bun propagan da voor de hereniging van Duits land te bewijzen,-afgcslage;» door een formele uitnodiging tot bezet ting van hun zetels in de Berlijnsé gemeenteraad bits af te wijzen, indien zij verschenen waren, zou het Westen dit als een eerste be wijs beschouwd hebben, dat cc PESARO.' Een geweldige ont ploffing heeft Zondagavond,een-ge bouw-in" Ferinignano. een stadje nabij Pesaro. ,.als een kaartenhuis" ineen doen storten. In het gebouw had zich een aantal communisten verzameld voor een bijeenkomst, die deeluitmaakt van een in ge heel Italic gevoerde campagne tot vergroting van de oplage van het communistische blad „Unita". Er zijn drie doden- en dertig ernstig gewonden! Auto in water gereden, inzittende verdronken (Van onze correspondent) ROERMOND. Zondagmiddag is tc Loozen-Wcert. tegenover het landgoed „De Advocaat", eer. auto met vijf inzittenden in de Zuid- Willemsvaart gereden. Bij dit on geluk is de 32-jarige Van Kcuke- lom uit Valkenswaard om het le ven gekomen. Een half uur na hét ongeval werd hij uit de volgelopen auto gehaald. Kunstmatige adem haling mocht niet meer balen. De vier,3ndcre inzittenden kon den zich met veel moeite uit de - gekantelde wagen redden. DETROIT Een van d.e rijkste vrouwen van Amerika,, mevr. Ma rian Pèck Miles,'is gisteren op 44- jarige leeftijd overleden. De oor zaak van haar dood is volgens haar doktor en eèn te strengdieet. -.Mevrouw.;. Miles,die als; eenvan dè. mooiste; vrouwen van Amerika' werd beschouwd, was de erfge- name van een kapitaal van 100 miïlioen.; dollar, dat haar vader in. 1925 /naliet;,; Ondanks de waar- schuwingen van haar dokters pro beerde zij door een streng dieet steeds meer af te., vallen, waardóór ■zij/aanernstige bloedarmoede ging lijden. Somsleefde zij uitsluitend op koffie. .4'. y:(Van ónze correspondent) DEN BOSCH; -Zaterdag is dé vijftienjarige Jan- van Riemsdijk tussen de dorsmachine gekomen; zijn rechterbeen weird' afgerukt, pè jongen werd naar het Groot /Zie- kèngasthuis te Dén Bosch veryoërd, daar ishij ovcrlcdexn rnrer '.Otto Grotev/ohll. oprécht- wa- -ren.juwUPM*- f 'Z -/Tn .-' afwezigheid vah /dé commu nisten' hoorde de gtaneer.teraad Za terdag burgemeester. Ernst Reuter verklaren, dat „de Russen vrije verkiezingen in de gehtde stad Berlijn steeds onmogelijk gemaakt hadden, sinds zij in 1946 een ern stige nederlaag léden." Voor Buckingham PaJace dromde dr. gehele Zondag een menigte be langstellenden samen, die in stilte wachtte, maar „God save the Kmg" riep toen het tmikmn werd opgehangen. Nadien werden, de i mensen door de politie langs hel hek geleid. LONDEN. Dc Britse regering ontving Zaterdag een nieuwe nota van dc Perzische premier Mossa deq in het oliegeschil. Volgens een; woordvoerder van het Foreign Of fice bevatte deze nota niets, dat. op een wijziging in het Perzische standpunt wees en derhalve zag men er aan Britse zyde géén basis Voor een hervatting der onderhan delingen in. Aan de Perzische re gering is hiervan mededeling ge daan. De Perzische nota bevatte niet het ultimatum, van een.' citwijzïhg; der Britse technici, maar was in' feite gelijk aan de voorstellen,^ die indertijd door de Britse onderhan delaar Stokes waren verworpen. Overigens begonnen i-x Teheran, besprekingen tussen Perzen en Russen over een ruilovereenkomst, welke zou moeten voorzien in een grotere uitwisseling van goederen, gedurende 1952. In dc Majlis^de Perzische Twee de Kamer roerde de oppositie zich hevig tegen deze politiek. len in het- ver.vo 1 g1 o-é£P''café yan dc prijsklasse" Z" minimaal 30 cent kosten een glas oude jeneveren eer. glas zwaar bier tenminste 35 cent. Dit .heeft de vakorganisatie „Gedistilleerde dranken" besloten om de prijsverhouding tussen bier en jenever, die door de accijnsverho ging was verstoord, te herstellén. Van onze correspondent) ASSEN. .Nannu Sjoerd 'Mein-' ders is. weer thuis. Honderden" Assenaren, 'die Zaterdagmiddag voor het huis der Meindersen aan de Tuinstraat samendromden, za gen hem tegen vijf uur uit een glimmende slee stappen. Enige mi nuten later stond de jongen tus sen zijn beide broertjes en zijn zusje met grote ogen naar eer. kolossale taart te kijken, die in de kleine huiskamer op hem wachtte. Sinds in hot begin dezer weck een telegram in de Tuinstraat 64 werd bezorgd 'waarin mr. John Troniak, de vertegenwoordiger van de I.R.O., .de thuiskomst van Nanno Sjoerd op Zaterdag. 22 September aankondigde heerste er onder de vijf Meindersen grote spanning. En deze weck niet eer der, dan nadat Zaterdagmiddag de lang verwachte /autovoor de deur/ stopte - waaruit achtereen- volgens.'h Nederlandse verpleeg- 'ster,^ 'mr;# Troniak van, de; I.RIO,, Frau .Ullncr (Nanno's Duitse pleegmoeder)v - haar verdediger, mr. Labore envtenslotte.. Nan- :np zelf stapten.Uit:: de samenge stroomde. ineiiigte steeg een ge juich ^dp, waarvoor Nannoechter niet :meér daneen beduusde -blik oyèr "diad.-; Eenmaal binnen, kwam djongen ecti térjsppedigïlosvoor al :-nadat; hijde; reuze-taart -—..ge schenk; van de fabriek, waarop' zijn vader als: chauffeur werkt. hadontdekt-WimmieenHerikie, zijnbeidé- bfóértjès,Grietje/ 2ijn zusj hi,èlpeh !hem:; dapper bij de snoepëfii»; terwijl/ de ouderen. Frau Uilner incluisde .'be- hóuden thuiskomst vande .jóngen-- vierden- meiééen.';:glaasje.en een- flink-stuk taart.- 's Avonds aanr vaardaen FrauvUllner en haar ad vocaat dè terugtocht, i. - HET GEZIN MEINDERS iceer •uottedip. Van Lw.r.: vader Mhin ders. Gricljc, - moeder Meinders, Nanno Sjóerct Op de vooragrond: Willem en Hendrik. iVan onze correspondent) LONDEN. De longoperatie «p de Engelse koning Is Zondagmorgen verricht. Om vfjf uur *s middags werd bet eerste bulletin aan het hek van het paleis opgehangen. Hierin werd gezegd dat de koning ochtends een operatie voor „Inngrcscctie" bad ondergaan en dat, hoewel voor een aantal dagen de bezorgdheid over züo toestand zou blijven voortbestaan, de conditie van Zijne Majesteit onmiddellijk na de operatie „bevredigend" was. Om kwart over Degen zéi een tweede bulletin, dat de conditie van de koning „voortgaat zo bevredigend te zijn als verwacht kan worden". Dr. C. Price Thomas verrichtte de operatie. Onder*; „longreséctie" wordt ttet.j alle gezindten wérd gisteren voor verwijderen van het geheel cf van j het welzijn van de koning gëbts-. een; gedeelte van een der- longen 1 den./"l" verstaan. Hoewel na zulk een in grijpen het herstel gemeenlijk in de eerste dagen snel.pleegt te zijn. blijft dc kans op latere complica ties steeds bestaan. Koningin Elisabeth was natuur lijk de eerste, die van de dokters van het verloop der operatie ver nam. Prinses Margaret was toen bij haar moeder. Even later werden Prinses Elisabeth cn de Hertog van Edinburgh per telefoon gewaar schuwd. Het nieuws Werd eveneens' direct naar Marlborough House, do residentie van de Koningin Moeder en naar Downingstreet getelefo neerd, waarheen eerste minister Attlee per vliegtuig uit Schotland was teruggekeerd. In dc ochtend hadden de konin gin, het prinselijk paar en de prin ses ccn deer de aartsbisschop van Canterbury in de kapel van Lam beth Palace geleide godsdienstoefe ning .bijgewoond.; In alle;, kerken van 0 DELFT Op de niéuwe Rijks weg ten oosten van Delft is Zater dagavond een ernstig ongeluk ge beurd. Een personenauto uit Rot terdam raakte, r.a het inhalen en passeren van een andere auto. dwars over de weg. schoof door de .heg, die de twee rijbanen scheidde en kwam in aanrijding met eén „sta tioneer" van het Rode Kruis, welke afkomstig was uit Den Haag en waarin een lid van het Rode Kruis was gezeten.' In de personenauto-zat een gezin uit Rotterdam,bestaande uit vadèr. mqeder en dochtertje. Zij werden alle drie zeer ernstig ge wond naar het gasthuis te Delft overgebracht, waar het dochtertje is overleden. Dé toestand van de .•vader is zeer ernstig. Bij. de moeder is geen direct' levensgevaar,/aahwe- iigr/Dé inzittenden; van dé. - veron gelukte volkswagen- waren; de v.38- jarige vertegenwoordiger Van Hel den uit-; Rotterdam,'/ zijn 37-ja^ige echtgenote en hun - vierjarig- dóen-; tertje. „De bestuurder- van de Róde Krtils-auto is niet gewond. PARIJS. De Parijse slagers heb ben besloten:: hun winkels /Dins dag te heropenen: Zodoende heeft de regering de ^eerste ronde; iii, Saai - strijd vópr lagèZ prijzen'gewóniièti. De slagers namen hun bes Luit nadat dé regering duidelijk had doen uitkomen! datzij "niét bereid zou zijn :te ondérhandéleri, zolattg de?stakiiig -voortduurde. Voordat het Zondagavondconcert In de Royal Festival Hall begon nodigde dc dirigent Sir Adrian. Boult zijn gehoor uit, het volkslied :te zingen, .hetgeer in - Engeland hoge uitzondering is. Een zelfde ge- haar maakten de reizigers op het Paddington Station toen daar 's och tends hét orkest der personeelsver-. eniging als altijd het gebruikelijke Zondagóchtendconcerfc met het „God Save the King" eindigde. TOKIO. Geallieerde en com munistische verbindingsofficieren zijn vandaag, eerst in Pan Moen Djon en later in Kaesong zelf, bij eengekomen om te beslissen ovér de datum, waarop de wa pens til- standsbesnrekingen, die 23 Augus tus werden opgeschort! zouden kunnen worden hervat. De besi>rckingen vonden plaats enige uren nadat de communisten een voorstel tot spoedige hervat ting van volledige onderhandeling gen hadden bekend gemaakt. Dc Noordkoreaanse autoriteiten hebben gezegd, dat dc volledige wapenstilstandsdelegaties bespre kingen zouden kunnen voeren over oen geschikte procedure voor toekomstige en bewéèrde schenr dingen van de,neutrale zone van Kaesong. Generaal Ridgway heeft de_ com munisten meegedeeld, dat hij -zijn verbindingsofficieren opdracht had gegeven dc voorwaarden voor een hervatting der besprekingen nauw keurig te bestuderen „teneinde de mogelijkheid van onderbrekingen, tot een minimum terug te- bren gen". De besprekingen hebben een uur geduurd. Na afloop zijn geeii nadere mededelingen verstrèkt. (Van' onze correspondent) ENSCHEDE. „Hét NW is niét van plan tc blijven berusten In de gevaarlijk onsociale,, politiek van de regering. Wanneer - déze 'onge voelig blijft voor ónze 'eisen dwingt zij'ons de samenwerking'met' haar en de werkgevers te verbreken en terug tc vallen op onze oude strijd- positie". aldus dc voorzitter van het NW, de heer H. Oosterhuis in een rede. Zaterdag voor de tcxtiel- arbeidersbond in „De Eendracht" gehouden. De NVV-voorzitter stelde de re gering o.m. de volgende eiser.: een bouwplan van 50.000 woningen; crediet-corjtróle; opvoering der pro ductiviteit door.;betere bedrijfsorga-'. nisatie; doorvoering ouderdoms- eh wachtgeld!én werkloosbeidverzeke- 'ritig. LONDEN. Er zijn tekenen, dia. er op wijzen, dat.de officiële leiding van de Labourpartij en hun linkse oppoDenten, waarvan Aneurin Be-* van de spreektrompet is, zich gedu rende de verkiezingscampagne zullen onthouden van wederzijdse «nitiek. Attlee heeft zich'in "een iri; Schot land gehouden, verkiezingsredevoe ring zorgvuldig van iedere zinspe ling op de aanhangers van Bevan onthouden. En Bevan, heeft .in het linkse Zondagsblad „Reynolds News" een artikel gepubliceerd, dat droop van braafheid en orthodoxie, zodat men bijna "zou kunnen denken, dat het uit Transport House, het "hoofd kwartier der partij, afkomstig was. Bevan geeft zijn zegen aan.Attlee'S besluit en schrijft,'dat alle. leden van Labour mét alle macht aan een'ne derlaag van de Tories moeten wer ken. :v»>-»,• y.-. -• - Vorige. Wifeek.^z- ;een :aent m politie 'óp een "hacnt 'een. v' jctlgen ;aan-> de .- dakgoot--vaneen- van .de nood winkels hangen. Toen de, poli tieman naderde, nam de jongen de benén. Na heel veel - moeite slaég- de de hollende-agent er. in. de vluchtende jongeman te grijpen- Het bleek de 18-jarige J.J. L.;te zijn. die. nadat hij in Middelburg was gevlucht, zijn inbraken-serie in de Maasstad vervolgde. Dertien maal is hij er in geslaagd, noQd- wïnkels binnen te dringen. Nu adt hij veilig achter slot en grendel op het hoofdbureau van pólitlè.. -,;'T)B waarde van. de gésbolèn goederen bedraagt i 1000.- v- AAN.'OVER. Het signaal „Tlic war Is over" heeft Zondagmorgen op öc Xüneburgcrheide een einde gemaakt aan dc ncgcndaagsc geallieerde leger- on luchtmachtgefenlng Count er IhrUst. Tèrwyl de soldaten vermoeid en slaperig op zoekgingen naar hun kwartieren, réden de divisie- cn brigadc-commandantcri naar het hoofdkwartier in Hamiover. Veldmaar schalk sir William Slim,'general d'armee Juln, généraal sirJohn Harding, en vice-luclitmaarschalk sir- Harry Broad li urst given! daar op een slotbc- sprekjng hun oordeel over het verloop van de oefening. Hun mening- kan aldus worden samengevat: de oefening is zeer geslaagd. Te spreken over een volmaakte oefening zou 'echter overdreven zijn!Constante training in- 'grote én klei tie eenhéden.en .vooral eèn in - tensiévérè, training /van dè indivi duele soldaat zjüIct nodig! zijn; om ge ma ak té fóutén entékortkomingén te .verbeteren, Naar het oordeel van' 's?,r;V Jóhn Hardirig. de opperbè- velHèbtier van hét Britse* legér aan- dc Rijn en leider van de oefening, ■is', het -éérste; gédéeltè vaii^e! roa-: noeuvrés, ,te wètén het ophóuden van! één vijandelijke aan val óp zéér goede wijze door troepen én staven uitgevoerd..7 Hét verloop van het tweede deel.' de AegènaanvalQp/'dé voorlastste - dagvan de .'oefening,: achtte hij* echter niet geheel bévre-: digend. !/v Heti einde vanConnterthrust be tekent, geen- tefugkeer voor de Ne derlandse •..;31e;>- regitnentsgeyechts- groep! die Nederland .tijdens'. deze oefeningLwRèeft.yèrtegéhwö'ordigd. De jongens1/'van déze- troep /..zLtlléh; na een- rustperiodeyan twee/ dagen -CM aan dagen Dinsdag) msneJ-lem po ruim óOa km -zuidelijkcT /Cgaari. om nog ééns deel te 'hemen.-//aan een../ "óefëhin'gin,;-déi^Fransé;;%örie^ Pas op 3 'October komen 'zij in! Nederland "terug. Jongen steekt dronken vader dood -(Van onzecorrespondent)'-.'.-"" DEN BOS,CH/;--1Vantrachtrbéèjft ;èén;-izeVéhtiëhjatlgé'r!jön^^ dér,de 44-jarige Van D. óit '/Her- licum. met - eèn- mes; in - dé xug"-'gé- stoken. Do; man -was/op slag.döod- :.Van^ D.v die geregeld dronken thuis kwam,was .ook vahnachtvwéeri/lbè- schónken. Hij/;joeg "zijn :- vrouwen kinderen het huis uit; ;'In /drift is toen ..een; -van zijn v/zoóns)'.."tot-vde, noodlottige daad gekomèn./ De jon-; geman. is gearresteerd. - (Van een onzer verslage vers) Zaterdagmiddag ontstond er in de.-/ tussen twéé agenten en dc 28-jarlge H. dié géén beroep hertt B-.!dl« dróhkén was cn" door de agenten gesommeerd om'mee te gaan haar het politiebureau, sprong plotseling onverwachts een der agenten opjde Tijdens de worsteling, die hièma ontstond, wist 'de dronken man een der agenten een ploertendoder té ontrukken, waarmede hU de/'andere .ag^nt; èen hersenschndding sloeg. Om z^jh collega te redden zag; dé eerste apmt zich genoodzaakt de door het dolle heen geraakte wildeman in «én héén t» schieten. 'Omstiréèks vier uursurvéillêérde7 een agent door deSlaghekstfaat, teen eèn bakkér op hem. afkwam en hem" mededeelde,f.dat een dronken man een-brood uit zijn bakkerskar had gestolen en daarna in een., café in de Slaghekstraat was verdwenen/ De agent trad. hetcafé binnen en sommeerde, dc man mee te >gaan naar hét' bureau. De map weigerde echter, waarna de politieman assis-* tèntié van een collega inriep. Hier op ging! dé; beschonkerie "rustig met; de beide agenten hét café uit. doch goed :..etr wel op straat -'gcköm'en't sprong de 'dronken man plotseling eèn dèi- agenten óp de rug. /Een wilde vechtpartij ontstond./ Dc beschonken man was/.büftèn zijn zinnen én slaagde- èrin een ploerten doder .los tc /rukken, waarmée hy één /der. agéntéh// èént horsenschud--: ding: sloeg. Ook rag hkam dan-; (lére ïagént éen pistool te. ontrukken doordat hét stiksel vanédc hólster afbrak. Et' ontstond:;toén. een vecht-; partij óm het! 'bézit/yan./hel /pistool! /indien )het.; vuurwapen ijn:'handen, van de'wiideman-.zou vallen- zouden' de gevolgen wellichtvanernstige; aard' hebben kunnenzijn, De /-agent wist echter, .heteerst,, hetpistool te" .bemachtigen .en. schoot toén »dö. wfl- deroan neér./Hlj ^erd-geraakt; lh' eètv been -;:èn;-;mp.est:'/met .cèn/ gebrokéh been haarHét Züïdérziëk'énhuis;vwörè den vervoèrd. iDaarheeri is ^oók/ dé gewonde v agentvervoerd! die!-later échter/ naar huis kón wordéh "ge bracht! I 7 Uiteraard verwekte dé vechtpartij ■grote..: consternatie Tn. de /Slaghek straat-. en omgeving. De wildeman'. s' -als zéérongunstlg/ békènd. Hij iS j-/reeds eerder door dé politie neergeschoten. Charles ElIea?io,/reen;-,FransthQn, dieèrvanhoudt: riuteren öb "bn-;-' aebvvikclijteè wij ze .over te'/ité.-'-' /een,/Is gisteren op eeA:.atéói^;ka- beltquw j overFdÈ^fTheerrusiigeroan^ hóé h^;byCharlhgi/CjóSa/mMlliet :-: harte, pan Löndenmeter .yiaar dè 'andgre Tiep-— èen dfstand., ódh drca :320>:meter;'/DeWóneVföchi duurde 29. ;minut«Ri»Lrxert.) EUéano'v; tfclaarde ,nad èrHand/'. dèf:";- hy.Vde - •'Th'eetns:ó;è®I^'^<'ét^kéri*gébottden>:-S:! •had dan', dz Donatf - 'aüde -Sön!;,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1