:1 HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Londen voor düemnva door de uitwijzing van Britten Nog geen besluit over gebruik van militaire machtsmiddelen Liftend uit - met eigen auto thuis „Stahlhelm" gaat weer marcheren Wenen-Rome-expres botst op goederentrein m Nu naar Abessinië Nederlandse Opera zingt Wagners „Lohengrin" mm Krachtig Brits protest Negentien doden uit wrakstukken gehaald Trein ontspoort in noodweer Koning George: vooruitgang Noorderlicht was goed zichtbaar Grote luchtslag boven Korea. Bilil agps- Eén gedeukte kachel cn' icat scherven... Twee Hagenaars vereeuwigen de Noordkaap ÉZÈ - w''- Lovett: nieuwe wapens geen wonderwapens Russische spionnage in Zweden Pruisisch militairisme wenst bewapende jeugd in uniform Gró BrouwenHijn én' Frans Vroons blijven, ondanks contracten elders, meewerken Roerige ex-SS-ers prijzen Nederland Stoomtram duwt man voor .zich uit He Jaargang, no. 226 Red. en-Adm.'Lange Haven 141. Schiedam Tel 693C0 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal 5.15. losse nummers 0.09 Woensdag 26 September 1951- Uitgave N<V, De Nieuwe Pers Postgiro |398MA |Efankier:?iAmsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur.- B. de Vries CjrimiïtirjajrsMrninntiiHiwnatBiTJiitiwiiiisDit LONDEN. Groot Brittannlë lieert de Britse ambassadeur in Te heran, Sir Francis Shepherd, aan de Perzische regering een protest te gen de uitwijzing der Britse technici laten overhandigen. Een woordvoer-': der van het Foreign Office h'eeft te kennen gegeven, dat het Britse protest' in zeer krachtige Bewoor dingen was. gesteld. Leeuwarden: in de barak Voor besmettelijke ziekten te Leeu warden zijn twee patiëntjes, die lij dende zijn aan kinderverlamming, hoewel in lichte mate. opgenomen. 'J v (Van onze correspondent) LONDEN. De order van de Perzische regering, dat de resterende Britse technici te Abadan het land moeten verlaten is „een nieuwe ernstige ontwikkeling", die''een onderwerp van ..urgente overweging" uitmaakt,. Aldna verklaarde gisteravond een woordvoerder van het Britse ministerie van'Buitenlandse Zaken, H3dat premier Attlee de jongste ontwikkeling in dé Perzische oliecrisis met een groep ministers cn enkele militaire adviseurs had besproken. De bijeenkomst vond plaats zonder de ministers Morrison en ShinwjBÜ; omdat de ernst van .de toestand niet gedoogde op hun terug keer uit 'de Verenigde Staten te wachten. Of men tot definitieve beslissingen is gekomen is zeer de vraag. In teder geval zal Donderdag zeker een "vol - taillgc kablnctezitting worden gehouden. Ket is duidelijk, dat Attlee's regering vlak voor de verkiezingen nog voor 'n ernstig dilemma is geplaatst. Afgezien van de invloed, diede: komende verkiezingen op het bui tenlands beleid zouden kunnen uit oefenen een invloed, „die .men vooral niet moet overschatten, is" daar het feit, dat de, regering in. Juli bij herhaling en met enige na druk heeft verzekerd, Abadan •niet zonder meer prijs te zullen geven. En de Conservatieve critiek op het Perzische beleid kwam op die ver zekering voot een goed deel tot be daren. V i Op 30 Juli zei de premier, dat WENEN. Minstens negentien personen werden gedood en 20 werden ernstig gewond toen vanmorgen in een dikke mist de WenenRome-expres hÜ Graz op een goederentrein inreed. Het ongeluk geschiedde op het sta tion van Langenwang. De locomotief van de expres liep uit de rails en kantelde. De rijtuigen schoven in elkaar. De slachtoffers werden allen in het eerste rijtuig gevonden. Het zijn op een enkele uitzondering na Italia-, ncn, onder wie een aantal vrouwen, op wie geen papieren werden gevonden. De expres was'-overvol en''tussen' .fMicBUiuiai MJU«iitinua3iiw:i6ai«iMiaaiSaii;tiniii»ianijüiï8iiSiiiiK? de wrakstukken zit 'nog een. aantal personen beklemd.. Men verwacht, dat het aantal dóden .nog zal stij- V "aan'tf1? den bedraagt, is nog niet bekend. V-tén. van hen zijn .er echter ern stig aan tc-.v- -De goederentrein werd in de: flank getroffen. De machinist .van de .expressen de.v.stationschef van Langenwang zijn doorde '.politie gearresteerd. Ambulances en brand weerwagens hebben zich uit de nabijgelegen stad Muerzzuschlag onmiddellijk naar de plek des on- beils begeven. Reddingsploegen en brandweerlieden zijn. koortsachtig bezig met -het uitzagen van perso nen^ die-in de vernielde, wagons zijn gesloten. Het is gebleken dat een signaal verkeerd stond .•ROME. In Rome .en andere delen van Italië heeft gisteren een hevig noodweer - gewoed. Zeven Duitse studenten, die in de omge ving van Rome kampeerden, wer den door de bliksem getroffen. Zij werden' alle zeven naar het zieken huis gebracht., >V:' In de .omgeving van Livorno liep' dé ëxpresstrèin van Rome naar Tu rijn bij hét oversteken van een door de regen gezwollen rivier uit de rails. -De locomotief,-de bagage- en postwagons stortten van de-hel ling naar. beneden. Er. werden vier mensen .gewond; In Teramó in Midden-Italië wer den een moeder en-een zoon door de storm overvallen Zij verdronken.^ LONDEN: Op het Buckingham Palace is gisteravond een buDetin uitgegeven, waarin wordt meege deeld. dat koning George VI een rustige dag heelt gehad en wat voedsel tot zich heeft genomen. Vandaag deelden de doktoren mee, dat de koning '„een. minder rustige nacht heeft gehad".Zij- zeiden ech ter,: dat „zijn. algemene: toestand" goed Is ,en dat'hij blijft vooruitgaan na de longoperafie van '.afgelopen Zondag. -De hertog van Windsor 's Konmgs oudere broeder heeft zich gisteren naar een Londehs ziekenhuis be geven om zich' röntgénologisch te laten onderzoeken. HILVERSUM. Van het Me. teorologisch Instituut te De Bilt vernemen wij, dal Dinsdagavond in ons land aan de noordelijke hemel duidelijk noorderlicht is waarge nomen. Het begon om 19.30 uur en om 22.30 uur was hetbelangrijk sterker geworden. Hoewel noorder licht meestal een paar keer per jaar ln ons land.is waar te.nemen, v/as het Dinsdagavond toch wel bij zonder duidelijk. Het Meteorolo gisch Instituut berichtte dat er de laatste dagen ook sterke magneti sche storingen in Noord-West- Europa worden waargenomen, die het radioverkeer met verschillende gebieden belemmeren, vooral met Amerika. Groenland en IJsland. Vanmorgen was bet magnetisch veld rustig zodat, er .weinig kans is dat het Noorderlicht vanavond weer zichtbaar zal zijn. 'TOKIO in de grootste lucht slag i vin de gehele- Koreaanse OQr~ log raakten: vandiag geallieerde straaljagers slaags met .ongeveer 120 Mig 15 toestellen boven Noord- Korea; Eén Mig werd vernietigd, vier andere beschadigd. Gisteren vond boven hetzelfde gebied een. luchtslag plaats ivaarhij vJijf, Mig- toestellen werden vernietigd cn yyf beschadigd. De geallieerden verlo ren een Sabeltoestel. T Geallieerde en communistische verbindingsofficieren hebben van^. daag in Kaesong meer dan 80.-mi nuten gesproken over een mogelij ke hervatting van de ..waperistil- standsonderhandelingén. Slechts enkele uren voor de bij eenkomst van vandaag aanvaardden de communisten het. voorstel om een derde bijeenkomst te houden. Er waren geen aanduidingen, dat over „voorwaarden", gesproken zou worden. v: Niemöller spoort aan tot dienstweigering WESTERBURG. Ds Niemöller heeft 'op een Evangelisch congres 'te Westerburg, dathij als hoofd van de protestantse kérk" in Hessen .bijwoonde; "tot dienstweigering aan gezet.' Er; rnoet verhinderd worden, dat Duitsers in dienst van Ameri- kanen of Russen tegen elkaar vech ten, aldus Niemöller. Duitse Christe» nen moeten trachten een eigen weg Te .volgen, zo voegde hij er aan toe. ingeland niet geheel en al uit Pe: zië. zou evacueren" en de volgende dag herhaalde de. Lord kanselier nog eens, dat de regering „alle gevol gen, die uit dat besluit voortvloeien accepteert" Sindsdien hebben de of ficiële zegslieden altijd naar deze worden teruggewezen. Geleidelijk echter is bekend ge worden dat Amerika dit vertoon van Britse kracht onwenselijk, acht omdat zulks wellicht door de .Rus- Een als een. voorwendsel in Noord- Perzië 'zou worden gebruikt Alleen een interventie ter;bescherming van de levens van Britse onderdanen zouden de V.S. kunnen accepteren. Een dergelijke bescherming lijkt niet nodig als de Engelsen op hoffelijke woorden teruggewezen. In de practtjk 'is de Engels-Ame rikaanse--samenwerking -vaak -min der harmonisch dan in de redevoe ringen, cie zo vaak aan dit onder werp worden gewijd.' - - De „Times" van 1 hedenochtend blijft van mening dat men zich te gen de uitvoering van Mossadeq's Trotser dan op zijn duin, zijn bou levard en zijn strand is Katwijk aan Zee op zijn nieuwe reddingboot de baron van Kattendijke", waarvoor een apart botenhuis is gebouwd.- Er is at direct mee geoefend, want: seizoen of geen/seizoen, -weer of geen weerstroom van zomervacan-r tiebadgasten of leeggewcaide win ter duinen én reddingmopelukheaen langs onze gevaarlijke kzist moeten dag cn «acht in orde zijn. Zodat by het eerste alarm de stoere redding- paarden het kleine scheepje tot in het geweld der golven kunnen trek ken en dan gaat het „erop of er onder", want er staan mensenlevens op het spel. Nood in zee het land antwoordt; deze zekerheid voor alle zeevarend-en is de roem geworden van onze kust... Pootje-baden, ijsjes snoepen en caharetjes-nalonen kan men ouêra!, maar" gered-worden •niét. Om) dat plaatste, nu vis' .de ge- vaartyke Höltendsè kust -: tóch" een kust geworden met een goede faam van. veiligheid enje-gebnrgen we ten, Ten roosteiti ban, dé. uitwate ringssluizen *van HePOÜdè'Rijn.'is fchems Katwijk'snieuwe redding huisje; en. de nieuwe motorredding- besluit zo nodig met .gcwclösmaat- j bnot van.-ÏO ton heeft de roeiersvlct regelen teweer moet stellen. .1 vervangen. 'Een verkreukte lampékap, een ka potte radio, een gedeukte kachel en' het versplinterde deksel van een piano cis?Hede wat, scherpen, vorvi- den het trieste beeld, dat de-Tol- lensstraat in Rotterdam gistermiddag te zien gaf. Een smid en koper slager, tot het uiterste- gedreven door de harde hand van de'fiscus* smeet in blinde woede'zijn huisraad Uit het:raam, toen deurwaarders zijn bezittïngèn- kwamen opeisen. Een jongen, de- li-jarige Theo B., wo nende Mathenesserweg, werd ge raakt. door. een scherf van een uit het 'raam suizende kachel en moést niet een schaafwonde boven het rechteroog in het ziekenhuis worden verbonden. Maar- érger gewond- zijn He gevoelens van de koperslager, die een leven lang heeft geploeterd om een-bedrijfje op te bouwen en dit alles verloren moest zien gaan, om dat een van zijn opdrachtgevers het niet kon bolwerken, failliet ging en de smid in zijn. val meesleepte. De fiscus heeft geen medelijden. Drie duizend. guldenbedroeg deschuld, een bedrag, waarvoor men nog niet eens eert fialve dienstauto kan ko pen. Maar., voor dit bedrag werd een, leven verwoest i. F 1 Naar - wij vernemen is dé smid en koperslager in een psychiatrische in richting. (Van een onzer redacteuren) B |JE middernachtzon op jj^de Noordkaap von den we wel hét mooist", zo vertelden'ons RuöIFuI.- der en. Plet Moget. de twee jonge Haagse kunstschil ders, die juist teruggekeerd zijn van een liit-sludiereis naar het Hoge' .Noorden. De Nóördkaap met zijn on vergetelijk en wéergaïoos. landschapsscboon bereikten zy. met een watervliegtuig van Narvik .uit. Het re tourtje betaalden zij met het maker, van een recla meplaat 'voor. dézelucht- trip, welke; vdlgèhs. dê, ex ploitant-hotelhouder wel in staat zou zijn. bezoekers tot een tocht naar de Noordkaap te verleiden, Een deel van de reis van Uppsala via Jokknokk;,in Lapland naarNarvik.maak-. ten beide Hagenaars in 'n vrachtbus. De tocht duurde enige dagen en daaróm was de chauffeur bljj dat Rudi zes uurtjes lang het stuur ces. Eén der Zweedse ko- ovemsm om hem wat pers. die met vacantie uit nachtrust te gunnen en Addis Abbeba 1 over was. zelf.... te leren autorij- adviseerde Rudl en Piet den. e^I,s naar Abbessinië te jimranMiimsiip» In gesprek, met'een Zweeds architect op de'besloten, expositie in de. tuin van 'n kunstminnaar te Stockholm Opde terugweg maakten de schilders in een ihotel een reeds bestelde wand schildering en. vandaar uit 'réisden zijnaar afgelegen -Lappennederzettïngcn; een dankbaar arbeidsveld; waarvan zij met bolle wani gen terug kwamen. De oorzaak van die bolheid waren de vele vleesmaal- fijdën. Verse groente moes ten, ze echter aldoor mis sen want die is" in Lap land onbetaalbaar duur. (spinazie 91 per kilo) En aldoor maar kötbollar. Jvleeshallen) - eten gaat ook vervelen, i - .Twee tentoonstellingen: 'in Noor wégen" haalden een zeer goede persi.i. maar verder- was - het' slecht. Oorzaak: zomerseizoen,,va- cantietijd en énorme be lastingen vanwege de be wapening. Héél wat bëtër ging het. met;de expositie iri besloten kring te Stock- holm. Dat werd een-sue-'. komen. Een succes was ook de expositie in Boros. Hiér hingen behalve eigen werk. grafischekunst van zeven andere 1 Hagenaars: Citroen, Berserik, De Hoog, Kromjong, Andrea, Jenny Dalenoord en Beuning. ,_De. "basis voor deze- expositie bad Rudi Polder al op zijn -vorige reis gelégd,'. Op de terugreis volgde nog een bezoek aan de om roep -in Flensburg, waar de Haagse kunstenaars een radio-inter view óndergin- gen, - Tenslotte kwamen zij met welgestelde. gezifte11 en eenauto geruild ypor schilderijen -- weer in Den Haag aan. Voordat Polder, Moget plus mevrouw Moi. get metdie"'.autovia Zwit serland naar Afrika gaan, zullen ze waarschijnlijk nog een zakentrip.naar - Zwe den m oe ten maken. Het is een drukke nering géworden. :v •'1' 'NjNNNI WASHINGTON Op zijn eerste Ëersconferentie nis minister van 'efensie van Amerika heeft Lovett do waarschuwing geuit; dat Ameri ka niet de „overdreven voorstelling van zaken" moet aanvaarden, dat de ontwikkeling van nieuwe wa- pens zou leiden tot een goedkope of geheimzinnige, methode om in de. nabijetóekomst oorlogen te winnen. Zolang nieuwe wapens 'en, een nieuwe militaire toepassing van'- atooinenergie -niet te-.• velde ingang gevonden - hebben, 'hangt ^de' natio nale- veiligheid 'bij een "aanval, nog af van -de. bestaande conventionele wapens,-aldus Lovett.. (Van onze Scandinavische correspondent) STOCKHOLM - Eén nicüw gér val van Russische militaire spion nage. bedreven door leden.' van dc Sowjetrussisehe legatie,' is in Stockholm .bekend geworden. Een onderofficiervan - "de Zweedse ma rine Anderson genaamd, die ver bonden-is aan het marinestation te Stockholm,*-' 'is gearresteerd. Bij huiszoeking' is' gebleken dat hij 'in contact stond met een employé van de Russische legatie, een zekere Orlof, die sinds twee jaar 'in Zwc- den verblijf houdt en vloeiend, Zweeds spreekt. Het Zweedse ministerie van Bui tenlandse Zaken 'hóeft dc Russische zaakgelastigde ontboden 1 en deze meegedeeld, :datOrlof terstond het land moet verlaten. KEULEN. In dc bovenste ver dieping van een door bombarde menten beschadigd gebouw in Keu- len hebben journalisten kennis kun-, nèn maken met de herboren „Stahl- helm"; thans" een vereniging van., budstrijders én vóór. Hitiers machts-: overneming.viii Januari 1933 even-, eèns-: een organisatie ;van gewezen 'militairen op 'nationalistische grond slag^ die werd ingelijfd bij de voor-,' maligo De - „Stahlhelm", aldus een. woordvoerder,„wenst" dat in West-Duitsland.een) jeugdbond zal komen, welks leden, uniformen zul-: leh dragen':' en die ;zullen worden geoefend m; het gebruik van kleine: vuurwapens., Bij de jéugdórgani- satie- van de ,.Stahlhelm" zijnreeds zeven duizend j ongeren aangeslo ten.' De„Stahlhelm" is geen neven- organisatie van een politieke party, doch staat op ..politieke grondslag. De „Stahlhelm" wil gaarne nauwe samenwerking met de .'.Unie van Duifse soldaten" (deze laatste staat n iet óp politieke; grondslag. Ree.), zonder daarin op te gaan." .-De nieuwe.v,Stahlhelm" héeJt een uit twaalfpunteit' "bestaand ;en In vage termen gehouden programma. Er wordt b.v. in gezegd. „Wij steu nen de Westers-Christeüjke cul tuur en beschaving", zonder dat (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Nederlandse Opera heeft Wagners .Lohengrin" vijftig jaar nadat deze haar Ne derlandse première beleefde deze winter ln haar repertoire op genomen. Dc eerste uitvoering wordt op 18 November- gegeven on der muzikale leiding van Karl Elmendorff uit, Wiesbaden. Greet Koeman, Frans Lcchleitner (Zurich) en Kaspar Bröécbëler, een Neder- laodse bariton, die in Bremen woont, zingen de hoofdrollen, Broecheler zal ook in. Leoncaval lo's."' in „Paljas" ëh Offenbachs „Hoffmanns vertellingen" optreden. Josef Krips, die. al in September de Nederlandse Oper. zou dirige ren, maar door het uitblijven van haar. definitieve pldnnen elders een verbintenisheeft gesloten, zal waar schijnlijk in Januari Mozarts „Don Giovanni" lelden. Naast Charles Bruck, 'die; vast' dirigent" van de Néd. Opera blijft, zullen Nicolai Malko. VIttorlo.-Gul: en enkele Ne derlandse dirigenten {o.a. André Kieu) voorstellingen leiden, j 'Voor de muzlek-directeur der Ned. Opéra Paul Pella, die wegens een conflict in de leiding ontslag nam, is nog geen opvolger gevon den. Waarschijnlijk zal een Italiaan se dirigent „dezé plaats tijdelijk „be zetten. 7 1r i 'f Het Is ónjuïst, dat Frans Vrbbhs :en Gré BrouwcnsLijn voor dc Ned. Gpera verloren zijn. Vroon: .treedt deze winter wel op; in New y.ork,' 'Londen en* Dublin, maar'hij komt terug. Gré Brouwenstljn zal tussen October en Januari verscheidene weken in Londen en r Bordeaux voor het voetlicht treden, méar ook' ;zij blijft aan dc Ned. Opera ver- Jbonden, -- --.-fy: Vele buitenlandse zangeressen én zangers zullen medewerken: o.a. Claude Hector ..(Brussel). Hans Hoffmann - (Hamburg)Paolo Gorin (Israel) en waarschijnlijk ook Hil da Zadek. Dragica Martinit, Trm- gafd Seefrled en Sdlange Michel, Ook nieuwe Nederlandse krachten zyn geëngageerd. -• Al deze mededelingen deed de directeur der Ned. Opera, deheer A v d. Vies, tijdens een persconfe rentie. HIJ zei. dat hij niet eerder j a m iRinnc lini'biiiffliDa iriiud wirainiiiiniri iiniiBiii i hifi iloinii Wisselend bewolkt j g Weërsvèrwa'chting geldig van g s .Woensdagavond tot Donderdag- g avond: - g p Wisselende bewolking en op g 2 de meeste plaatsen droog weer. s S Matige Zuid-Westelijke wind. 1 Ongeveer dezelfde temperaturen g |f als vandaag. g s 2? September Zon op B o 32 m.s g onder 18 u 29 m; Maan op 1 u 57 jg P m onder 17 u 23 m. met. zijn planncp voor de. dag :kón kómen, ómdat het voortbestaan der Ned. Opera lang onzeker is ge weest. Dezelfde omstandigheid Is ook oorzaak, dat geen plannen-op-, lange-termijn konden worden opge steld, met alle nadelige, gevolgen van dien....v Onaangename lof HAMBURG Voormalige Duitse valschermjagers hielden in Ham burg een bijeenkomst, waarop het rumoerig toeging. Talrykeoud-SS- ers namen er aan deel. Exr-Oberr 'sturmfiihrér "Harald Milde deed een. beroep op alle organisaties van Duitse .oudstrijders, zich te vereni gen, „teneinde met succes tussen-: beide, te kunnen komen voor de bevrijding van gewezen leden van de Webrmacht, en SS-ers in het bijzonder, die nog in de Westelijke landen-gevangen zitten." ptto Laun, president van de hulpactie Ivoor; oud-valschermja gers, oogstte grote bijval toen hij 'naar aanleiding -van de medede ling, dat géén-, enkele nóg' in 'Ne derland vastgehouden Duitse krijgs gevangene de doodstraf meer zou krijgen, opmerkte: „Wij hebben het geweten-van de. Nederlanderskun nen wakker schuddèmen hun de ogen geopend voor recht en on recht." Leven van Frans kabinet voorlopig weer gered (Vanonze correspondent). PARIJS- Gaat de Assemblee nu op reces,;- of gaat zij niet op reces?: Ja,, nee, .ja, nee; ;ja., ..Het moest weer een nachtzitting- wor den én een droevig schouwspel van politieke onmacht, om tót resultaat te.komen. Het leven van het kabi net is voorlopig gered, maar. voor hoelang? De socialisten éisten onmiddellij ke behandeling van de;' glijdende loonschaal in tweede lezing 'bij terugkeer van dit Voorstel uit de Senaat; Déze socialistische eis werd verworpen mei 294-207 stemmen. Doch toen voor. verdaging' der As semblee tot6'November' moest wordengestemd, vormde zich óp- nieuw het monsterverbond tussen socialisten, communisten en Gaul listen. dat gezamenlijk de verda ging. met 327—2Ö2 stemmen ver wierp. President Herriot verraste toen de Assemblee met een voorstel om bijeen te komen op zijn convocatie, waarbij: de: vermoeide, vergadering zich neerlegde. rNN hét .woord.„democratie" wordt;:ge-.,t. npemd. In een vjk: de;, programma- punten staat: „ui StahlhetoJzal niet ""werkeloos toezien ""'indien krachtén,' die .vyandig' tegenoverde staat" staan, vrede',orde'én veilig heid van oris volk in gevaar-bren- gen." -■ Dó woordvoerder izeide -^voorts, dat. de 'Stahlhelm'? toegaf, .,'<3at ;de nationaal-socialisten- ,-goéde punten in hun bewind hebben; gehad". Machidi sf getibaarst hnmi - door grlhttd publiek - ROTTERDAM. - Dins dag mor- gen. :is,: öe^.31-jarige ïabrieksarbëi-u der C. Sanders, Oranjeboomstraat tégeneen treinstel van de i-RTM-T in dé 2e Rosestraat gereden- DpóivN; dat hij kans zag ;stèédsvooir ,de Ipcbm'oti^'ti^iijiyiien^ ./kreeg;? den e malen een düw>tran':-de 'löcó*5 motief kreeg, geeh;'"lëtsél. "De'lïhaV: chinist' had van dè'éfanrijding' niéts,, gemerkt. Hij werd door hetgilr -. lend publiek er op: attent- gemaakt; Toen de locomotief tot stilstand was gèkom en, hoordeeen agent; b an 'dc andere- zijde - er van een meisje huilen.Het" bleek de 13-ja-:: rige Maria, van Zwol, Eben Hae- v zerstraat te. zijn, die op onver- klaarbare wij ze methaar fiets 'ge-'. - vallen was op m: afstandvan de, locomotief.; De RTM - had ,15 minuten- - vertraging. Hetmelsjs kwamer "ook zonder letsel .;aL Met cchs en cchs werden' dit cocktalljéponhetje met bijbehorend asje de manneguindie beiTj de droeg ontvang en,.door,.het pp..made beluste., publiek,dat'.fiis- teren in hét 'S^cltet'eninpse -Kur- l haus .was samengedromdóm vfe I kijkenTwateNincite Couture bracht Ofjdé^achs en och$ al dan niet instemmend, enj bertiikt^fclonkett, T/erklappen we nu eéns/niet. Wat j 'denkt ;- ;u;. ku7itu hct -zelf vie 11 pissen? -.y-" j Met auto te water gereden en verdronken - 1w/jddikxvekn: ec ra-ja- rige Waddinxveense méübelfabri- kant, de heer 0.);A.,:i;H.^Matse, - is gisteren ter hoogte?"'van'Jde Prins Hendrikstraat te Waddmxvee?. met- zyn'- autoinhetwater, van de Gouwe gereden en verdronken, NIJMEGEN. Binnenkort wordt de nieuwe ijkwet van kracht. De voornaamste wijziging, welke zij zal brengen, is, dat op de keuren het leeuwtje'zal worden vervangen door de tulp. Het z gr ijkblaadje blijft- ge- handhaafd, gmm i vti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1