Veiligheidsraad neemt Perzische kwestie op de a igenda ~"r Prins Bernltard naar Amerika HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bijna f 300.000.000 wordt weggegooid Londen besluit om Britse staf Woensdag uit Abadan te evacueren Peron: Amerikaan heeft opstand voorbereid W oningbouwmag geen sluitpost zijn Franse hoofdstad gonst van vredesgemchten Flauwe kost op Labours jaarcongres „Wij kuimen winnen Uitroeiïngsveldtocht tegen oppositie begonnen Zeilvaart exit! zegt Bradley Noodlandingsoefening werd eensklaps écht Zware ontploffing in Brazilië: elf doden Erepromotie van de prins: 16 November SECRETARIS WONINGRAAD .MEENT: V Tranen op de olie Parijse pers reageert echter met veel reserve Deelnemers trokken zichzelf de critische tanden uit Bevanblijkthet populairst Meer vliegtuigen voor leger van Eisenhower Zwijndrechfs gezin emigreert vandaag zonder hem HUISHOUDRAAD BEWIJST He Jaargang, no. 231 Red. en A dm. Long* Haven 141. Schiedam Tel 69300 - Abonn.piljS: per wtek J 0.40, per kwartaal t 3.15. losse nummer* 0.09 DE SCHIEDAMMER Dinsdag 2 October 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier j Arosterdatosche Bank te Rotterdam Directeuri B: dé vriea NEW YORK. De opening van de zitting van de Veiligheidsraad, waarin de Perzische kwestie aan. de orde zou komen, was Maandag 'n spectaculaire gebeurtenis, waaraan de talrijke schijnwerpers voor filmopnamen Hollywoods karakter gaven. Terwgl in de eivolle zaal, waarin velen moesten blijven staan, de kwestie werd besproken of het Engelse voorstel wel op de agenda kon worden geplaatst, zorgde Londen op zijn beurt voor een spectaculaire wending, door naar Abadan te telegraferen, dat de Britse staf Woensdag aan boord van de Engelse oor logsschepen moet worden genomen. Deze beslissing*werd buiten de Anglo-Iranian om genomen, doch moet niet worden beschouwd als een capitulatie bij voorbaat. Volgens een officiële Engelse verklaring hooptmen, dat eca beslissing van dt Veiligheidsraad .der.toestand in Abadan zal herstellen. Intussen is de Veiligheidsraad met de zaak nog niet verder gekomen dan het op de - ajgenda nemen van de kwestie; de behandeling is voorlopig opgeschort. 95 BUENOS AIRES.Door woordvoerder^ die nauwe verbindingen roet Bet leger onderhouden, is medegedeeld. da. 200 officieren en manschappen In arrest z|jn gesteld. Verder heeft de geheime politie de leiders vso de radicale, nationalistische, communistische, moeialUtisehe en conservatieve partijen gearresteerd ten einde de oppositie tegen de regering-Peron te breken. Een woordvoerder voor de regering heeft gezegd, dat politieke minderheidspartjjen „gefinancierd- door het Noord-Amerikaanse imperia lisme" hoopten de regering-Peron omver te werpen bij de opstand, die Vrijdag onder leiding van het leger ontketend werd en mislukte. US&rafciSUSfcAi&fa. cna&tUr. -■ w>»y.a h President Peron heelt op een pers- conferentie te Buenos Aires, die uit sluitend door Argentijnse journalis ten mocht worden bijgewoond, ver klaard, dat de voormalige Ameri kaanse ambassadeur by zijn regering, Braden, ,4e eigenlijke aanstichter van de opstand is". Braden zou ook de revolutie van 1945 hebben -voor bereid! Braden, die in 1945 vier maanden Amerikaans ambassadeur-was in Ar gentinië, zou volgens Pecon. de staf van de ambassade en al het geld, dat hij er voor kon krijgen,., gebruikt hebben voor de vorming van de „Union Democrat! ca". dé coalitie, 4|e zich. bij de rétkiezïngen,to;3946togem. Peron verzetté Daarna Zou hii toJé onder-minister van Buitenlandse Za ken te Washington zijn ondermij nend werk hebben voortgezet. In New. York heeft Braden de. be schuldiging van Peron „volmaakt belachelijk" genoemd en er aan toe gevoegd: „Hij laat precies zien. hoe zwak en onzeker hü is. Hij moet zich wel in een slechte positie bevinden om dergelijke wilde beweringen uit te spreken." HONDEN. Voor het eerst sinds het jaar dat „Lloyds shipping in dex" werd gepubliceerd, dat was in 1880, komt in dit boek dat da gelijks verschijnt en de namen en: bewegingen van nagenoeg alle ter wereld varende koopvaardijsche pen bevat, niet. meer een door zei len voortbewogen schip voor. Het laatste zeilschip, de „Viking", die lange tijd in de Rotterdamse ha ven. lag o,m. tijdens de Aboy-ten- toonstelling, is thans uit da lijst verdwenen. Toen op Vrijdag 2 Juanuarl 1880 .Lloyds shipping index" verscheen, bevatte het de namen van 12.000 zeilschepen en 2000 stoomschepen. Heden ten dage omvat de lijst rond 13.000 namen van stoom- en motorschepen, dus ongev. 1000 min der dan 70 jaar geleden. Dit vindt zijn oorzaak in de sterke toene ming van het draagvermogen van het zeeschip in de loop der jaren. SEOEL. „De strijdkrachten der Verenigde Naties kannen de oorlog In Korea tot een: succesvol militair einde brengen. Indien de opgeschorte, wapenstilstands- besprekinfen" geheel worden af gebroken", aldus verklaarde gene raal Bradley. de voorzitter van het Amerikaanse comité van chefs van staven, die met generaal Kid- vay een Inspectietocht door Korea maakt, gisteren Hy liet rich niet nader nit-over de betekenis van de term «militair einde." In de loop van de korte verkla ring zeide Bradley: „Iedereen, die van hier (Korea) is teruggekeerd, heeft schitterende berichten ge bracht, Ik zie mets, dat daarin 'ge corrigeerd. moet worden".1 Hij deelde mede, dat hij alvo rens naar Amerika terug te ke ren, vermoedelijk nog zou confe reren roet vice-admiraal Joy, de leider van de onderhandelaars der V.N.: i y* Bradley werd voorgesteld aan de bevelhebbersvan deNeder- lanse, Belgische, Griekse, Thai- landse en Filippijnse eenheden. GEFFEN. Een militair lestoe- stel, afkomstig van dé luchtbasis Gilze-Rïjen heeft/Maandagmiddag omstreeks half zeg in. het polder land onder, de gemeente Géffen bij Oss een noodlanding gemaakt. Hét "toestel werd slechts licht bescha digd. De inzittenden, een sergeant- mstructeur en. een leerling-vlieger, kwamen met de schrik vrij. De noodlanding werd "gemaakt, na een noodlandingsoefernng. Tijdens,- een dergelijke oefening moet de leer ling-vlieger het toestel tot vlak bo ven de grond orengen en dan weer optrekken. Ditmaal mislukte de oefening en liep op een echte nood landing uit..'. Vader Kolêry en zoon Molérg te Metz (Frankrijk.) zijn voor de liep accordeonmmiek een koste lytëstel, want zjj vormen niet alieen een contrast in leeffyd maar vader Moléry heeft een grotere ac cordeon dan zoonlief. Die van vader meet liefst 1 meter 75 hoogte met 400 toetsen en 880 bassen. Als vader Molêru thuis repeteert, schuift moe der gauio de ramen op... Sow jet-Rusland verzette zich tegen de plaatsing op de agenda, van het Brits-Perzische dispuut met het ar gument, dat de zaak de Verenigde Naties niets aanging- De. Russische gedelegeerde Tsarapkin zag in de behandeling der kwestie een „bru tale overweldiging" van Feme's souvereinlteifc. Hij vond steun bij de «^vaardigde vanMoego-Slaviè, doch de andere in de Veiligheidsraad ver tegenwoordigde landen waren bereid om aan de behandeling mede te-wer ken, waarhij van verschillende zij den het standpunt ten opzichte van de Engelse resolutie uitdrukkelijk werd voorbehouden. Nadat de Raad^met negen tegen twee stemmen (Sowjet-Rusland en Joegct-Slavië) besloten had de zaak. op de agenda té plaatsen, betoogde sir Gladwyn. Jebb, de Engelse gede legeerde. dat er,'zelfs bij een mini mum aan goede wil, in het geheel geen. réden was, waarom beide par tijen niet spoedig tot een volledig bevredigende oplossing zouden ko men. Doch dan moest Perzië eerst van zijn „zelfmoordactie" worden af gebracht. Kort gezegd was de Britse rege ring van oordeel, dat het onduldbaar was, dat een party, in een zaak voor het Internationaal Gerechtshof toe- - gestaan zou.worden de bevindingen van het Hof te'bespotten éri unila teraal haar wil-door te dryven. Jebb-drang, er qr aan om de. En gelse resolutie te ;aan vaarden vóór Donderdag, de dag,;.waarop de .uit-: wiizingstermyn verstrijkt. ;l De Perzische gedelegeerde ver zocht de Raad het debet tien dagen uit te stellen. De Perzische regering was weliswaar van mening, dat de kwestie de Raad niets aanging doch zij had besloten aan het debat deel te nemen. De Veiligheidsraad verdaagde het debat tor een door de voorzitter na der vast te stellen datum, welke echter niet later.dari.lt October zou mogen vallen. De Raad kwam tot het laatste compromis tussen het Perzi sche verzoek tot uitstel en het Brit- se om het debat te vervolgen,'na een bespreking van een half uur. RIO DE. JANEIRO Als gevolg van een .vijftal ontploffingen in een munitiefabriek by Petropolis, 48 km van Ri© de Janeiro gelegen, zijngisteren 11 mensen om het leven gekomen. Er zjjn voorts 13 vermisten en tien-gewonden. Volgens met-officiële berichten zijn er 30 mensen omgekomen en ruim 40 gewond. DEN HAAG. Prins Bern- hard zal pjpstreeks half October voor particuliere zaken, een onof ficieel bezoek aan,4e Verenigde Staten brengen. De Prins zal van deze gelegenheid tevens gebruik makenom in zijn hoedanigheid van inspecteur-generaal -van de Koninklijke Marine, een bezoek te brengen aan enkele Amerikaanse marineetablissementen. Prof Kluyver promotor De rectar-magniöcus der Tech-- nische Hogeschool prof- dev.. -O- Boltema, heeft in een buitenge wone senaatsvergadering meege deeld, dat '4e erepromotie van Prins Beruttard op 16. November -zal. geschieden in de Nieuwe Kerk. Prof. -Bottema zei, dat de senaat verheugd was prof. dr.- ie. A. J. Kluyver bereid te hebben .^gevonden de-Junctie van promotor te aanvaarden. vé:'.«:v' /HIUGHEIDS. BflANSE {Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM. „De woningbouw is van zo eminente betekenis voor de sociale rust in ons land. dat het, ook politiek gezien, volkomen onhond- j baar is deze te gebruiken als sluitpost, zoals nn het geval is. De woningbouw moet Uit het moeras geholpen worden, waarin hH zich thans bevindt. En het is vooral het ontbreken van planmatigheid, dat hem daar heeft ge bracht," Dat zeide ons de secretaris van de Nationale Woningraad, de heer W. Seherens,die wy zyé mening vroegen over bet bouwprogram 1952, dat zoals bekend.'voorziet ln de bonw van 40.000 woningen, waarvan 15.000 wontogwetwóttingen. Een van de Oorzaken van de huidige financierings- moeilljkheden is de stimulering van de goedkope woningbouw met vermin derd erijksbydragel de zgn. „Booma-woningen") in 1S50. Hoewel in het bouwplan van dat De nieuwste politiek: Met de verkiezingen in richt -zijn alle tegenstellingen binnen de La- boarpartlj tijdelijk vergeten. Op het grote partij-congres in Scarborough stonden preker Attlee (links), de minister van Buitenlandse Zaken Morrison (midden) broederlijk naast de „rebel" Becan (rechts) op het podium. Sevan zette aüe regis ters van zijn redenaarstalent wijd open, niet om zoals enkele maanden geleden hef bewapeningspro- prrtmma aante vallen, maar om flink van leer te trekken tegen, wat hij noemde „de oorlogszuchtige Conservatieven-. (Van onze correspondentte Parijs) PARIJS. De geruchten over een vredesaanbod, die ook een week geleden opdoken, nemen sinds gisteravond veel aandacht la Frankrijk ia beslag. Verleden weck was er nog sprake van geruchten, dat Stalin apart met Frankrijk over de Duitse herbewapening wilde confereren, doch dit geluid is niet meer hoorbaar in het woud van vredesflttisterln- gen. De meeste bladen hebben het bericht gebracht, dat door het linkse Britse blad „The People" Js gebracht, inhoudende dat Staün bereid zou zijn, persoonlijk deel te nemen aan een conferentie van vier, die In Berlyn zou kunnen worden gehouden na de algemene verkiezingen in Engeland. Daar zon Stalin een serie nieuwe vredesvoorstellen doen. Uit Stockholm komen de geruch ten, dat Sowjet-Rusland bereid is hét IJzeren Gordijn zowat geheel op te trekken. Dit zou geschieden, volgens bedoelde berichten dan altijd, door middel van een econo mische wereldconferentie, die eind van dit jaar of begin volgend jaar in Moskou zou worden gehouden, door middel van uitwisseling van intellectuelen en wetenschapsmen sen tussen, Rusland en Amerika en door middel van de toelating van niet-communlstische journalisten en van een beperkt aantal toeristen in de SowjESt-Unie; Uit dit alles blijkt wel, dat het woord nu aan Stalin is. Wat be treft Korea, de eenheid van Duits land, de onafhankelijkheid van Oostenrijk en in het algemeen de verhouding tussen Dost en West is het nu de Sowjet Unie, 'die de vol gende stap moet doen. Het isniet Stalin's gewoonte zulke stappen van té voren befcend te maken en men mag^'daarom een. goed deel van de geruchten aan wensdromen van het Westen toeschrijven. Zo denken ook de meeste Fran sen er - over. In het algemeen rea geert de Parijse pers met vee! re serve. Alleen enkele boulevard bladen hebben de publicatie uit „The .People" en uit Stockholm se rieus ec groot opgémaakt overge nomen. De communistische Huma- m'té vermeldt achter met geen woord deze vredesgeruchten. Voor lopig heeft zij nog bevel tot een ander soort geruchten. Maurice Schuman, de staatssecre taris van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren naar aanleiding van de geruchten verklaard, dat ntet3 wijst op een-vredesoffensief van de Sow- jet-ünië, maar dat Rusland wel zal antwoorden op riet aanbod van de Grote Drie, wanneer het Westen eenmaal sterker is. (Van onze correspondent te Londen) SCARBOROUGH. Met het stroomlijnen van het Labourcongres van een jaarvergadering tut een verkiezingsdemonstratie heeft het voor de toeschouwer veel aan Interesse verloren. Nu met het schrap pen van alle ingediende resoluties het congres zichzelf de critische tanden heeft uitgetrokken, is, wat in de tien minutenredevueringen uit de zaal naar voren komt, onsamenhangende en eigenlijk flauwe host, die natuurlijk hevig met vexhiezingsvuur is gepeperd. Aan het manifest valt immers niets meer te veranderen en wat zin heeft het dus. afwijkenden denkbeelden of stokpaarden naar voren te brengen? De leiders der vakverenigingen verzekerden het bestuur openlijk van hun steun. Thema's, die herhaaldelijk naar voren komen en die dus straks ook in'de verkiezingsstrijd zelf een rol zullen spelen zyn allereerst de sug gesties, dat de vrede bij Labour in veiliger handen is dan bij de con servatieven.- - V ";y Op de herbewapening wtifdt zo min mogelijk de nadruk gelegd (Attlee zei wel terloops even. dat men het programma zal uitvoeren) en Shin well, die het debat sloot gaf nog ééns het thema aan dat „niemand^in 4e Labourpartij veel met de herbewapening op heeft" ,J3r was," zo zei hij, „echter geen alternatief. Het herbewapenings programma had ten doel de oorlog te voorkomen." SCARBOROUGH. Sevan Is he den bij de verkiezingen voor het laudeigk bestuur van de Engelse Labourpartfj de populairste persoon lijkheid b|j de gewone leden der party gebleken. H|j werd met het hoogste aantal (858.000) stemmen In bet hoofdbestuur herkoren. Mej. Barbara Castle. Tom Driberg en Ian Mikardo, die allen tot de Bevangroep behoren, werden even eens gekozen. De minister van landsverdediging, Emanuel Sbinweli die langetija lid van het bestuur Is geweest en een intiem vriend van Attlee is. wist zijn zetel uiet te herwinnen. De drie andere plaatsen worden ingenomen door de kabinetsleden Morrison, Griffiths en Dalton. Over de Perzische kwestie het evacuatiebesluit was hier natuurlijk nog niet bekend werd gisteren, behalve door Attlee, die het even noemde als een illustratie van Labour's aanhankelijkheid aan de "Verenigde Naties, met geen enkel woord gerept. Het antwoord op de stijgende kosten van het levensonderhoud is, dat die in andere njet-socialistische landen veel meer zijn gestegen. Attlee. dié gistermiddag het alge meen debat over het verkiezings manifest inleidde, bestreed nog, dat Engeland in de wereld aan aanzien zou hebben verloren. Integendeel, het neemt in de wereld een unieke plaats in. Het was ook niet Enge- land's fout dat de wereld verdeeld was Labour wenste geen kloof tus sen Oost en West. Het stond steeds bereid om met de mensen van de andere kant van het IJzeren Gor dijn tot een vergelijk te komen, maar het woord was thans aan hen. Muziekprijzen voor Frid en Ruyneman LUIK. In de wedstrijd voor het beste strijkkwartet werden de tweede en de derde prijs toegekend aan de Nederlandse componisten Daniel Ruyneman en Geza Frid. De eerste prijs was voor de Pool M. Barkowicz, GRONINGEN De nieuwe bur gemeester, de heer J. Tuin, is Maandag in een bijzondere raads zitting geïnstalleerd. NEW YORK. De Indonesische gedelegeerde bij de V.N., Palar is via San. Francisco naar Indonesië vertrokken. jaar slechts ruimte was* voor 6.000 van dergelijke woningen, zijn er rtiet minder dan' 22.000 goedge keurd. Daardoor heeft men geanti cipeerd op de fondsen, die voor *951 ":',en" 1553 besc!HkbBör»:*arÉf!fe- Daarbij komt, dat een vrij. groot deel is 'gefinancierd met kort lopend geld. De t meenten waren hiertoe genoodzaakt, omdat de staat ,geeh mogelijkheid heeft de inves teringen naar de woningbouw "l dirigeren. Het zou mogelijk zijnmet het bedrag, dat nu voor de woning bouw is uitgetrokken, nL f 480 mil- lioen, 5.000 woningen meer te bou wen, door in plaats van 15.000 wo ningwetwoningen (die per stuk f 9.000 kosten) er 26.000 te bouwen, het aantal premiewoningen (ad f 12.500) van 15.000 tot 12.000 te verlagen, de herbouwoorlogsschade -Cf 17.000 per woning) te beperken tot f 2500 (bouwprogramma f 40000) en voor de „vrije sector" 4.000 wo ningen te reserveren in plaats van 6.000 zoals het bouwprogramma dóet.--. Intussen is het nog een open vraag hoe het bedrag van f 128 millioen. dat in het bouwprogram voor de woningbouw is uitgetrok ken bij elkaar moet komen. Men zal naar nieuwe middelen moeten zoeken» niet alleen om de 15,000 woningwetwoningen té bouwen, maar ook voor 10.000 woningen extra, die nodig zijn vanr de hand having, juister gezegd voor de schepping van een behoorlijk wo* ningpeil. Hiervoor is een bedrag van f 100 tot f 150 millioen nodig. Er zijn verschillende mogelijk heden, aldus de beer Scherens. In de eerste plaats financiering uit Marshall-gelden. Uitschrijving van een premieleniög (een plan dat in vergevorderde staat van voorberei ding verkeert) is reeds in April door de Nationale Woningraad voorgesteld. Een looptijd van vijf jaar, zoals thans schijnt te worden overwogen, is echter, veel te kort. Het zou minstens dertig jaar moe ten zijn- Tal van gemeenten doen op het ogenblik een beroep op hun eigen inwoners om gelden; te ver schaffen voor de woningbouw. Ook nog zevende divisie uit F.S. naar Europa WASHINGTON - lid, komen- de tien maanden xuilen de ter be schikking van generaal Eisenhower staande Atlantische luchtstrijd krachten worden verdrievondlgd, aldus verneemt Ai\P. van welin gelichte zijde. Er zullen minstens vier groepen Amerikaanse Jagers, elk ter sterkte van 75 vliegtuigen, naar Europa worden gezonden en mogelijk nog meer. Bovendien komen er vffftfg lichte bommen werpers. 'In de allernaaste toekomst zal hij zes Honderd en korte tijd ,daari.: na trihxt; chüzónd :Atocrikaai^;.mi«-. r iltaire vlïegtifigen t$t- tijri^bfeSéhife- king "hebben, hieraan moeteridrir luchtmachten ."der Europese .kond- genóten nog worden toegevoegd. Van dezelfde .zijde wbrftVver- nomen, dat de Verenigde Staten, nagaan of zij nog een divisie in«?- fanterie naar Europa kunnen stUr»' ren. Er zijn er nrr reeds zes. In.-* dien dit zou doorgaan, zouden zich. in totaal, het personeel der lucht strijdkrachten inbegrepen, 400.000 man Amerikaanse troepen in-Eu ropa bevinden^ - •...f-* Zoon nam dé beneni 2VHJNDRECHT, Dinsdag. -r^De politie zoekt naar de vijftienjarige Daniël Prins, die sedert Maandag avond half acht verdwenen i&» Men heeft geen treden om aan een ongeluk te denken, doch zoekt.de achtergrond van deze verdwijning in familieomstandigheden» j Na de dood van zijn* vader is Daniëls moeder hertrouwd met 'n zekere L. Enige tijd geleden be sloot de heer L. met zijn gezin naar Canada, te emigreren. Tegen deze emigratie heeft ïich de grootmoeder van moeders kant steeds verzet. Men* acht het. niet onmogelijk, dat dit verzet én de verdwijning van Daniël met él-» kander verband houden. Het ver-, trek naar Canada was bepaald dp twee uur hedenmiddag. Het gezin, besloot toch maar:, te gaan, de jongen kan dan altijd 'nog later komen. CVan. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM U weet mis schien wel. dat een platte fluitketel een zuiniger gasverbruik geeft dan een hoge ketel, waarvan U vergeet de dop te gebruiken. Dat oud pa pier en lompen tegenwoordig veel waarde hebben, is U waarschijnlijk ook bekend. Maar U weet stellig niet, dat door bet wegwerpen van dit waardevolle afval, van etens resten alleen al in een stad als Rotterdam wordt per jaar 1.238.000 kg brood weggegooid! ten gevol ge van vernieling door muizen en motten en nog veel meer verspil ling in Nederland per jaar mate riaal verloren gaat tot een totaal bedrag van- 290 millioen gulden. Hiervoor zouden 32 vrachtschepen van elk 10.000 ton kunnen worden gebouwd of 29.000 moderne arbei derswoningen of, wanneer We dit bedrag omslaan per gezin, zoudt U de beschikking kunnen krijgen over f 145.— waardoor U enkele hoog nodige dingen zoudt kunnen aan- I Dit wordt aan het licht gebracht door de Nederlandse Huishoudraad* terwijl het Ibrtituut voor Indus triële Vormgeving, onder protest, aantoont, dat er in ons land min stens 160 verschillende broodzagen! en -messen worden, verkocht. --V ^inim Aanhoudend droog j g Weersverwachting, geldig Van- ff Dinsdagavond tot Woensdag- ïf g avond:. 1 Droog weer met overdrijven- ff de wolkenvelden. Overwegend g matige wind tussen Oost enU S Noord-Oost. Dezelfde: of iets 1 1 lagere temperaturen» p .3 October Zon op 6 f onder 18u 15 m;Maan op 9 u 57 j m Onder l& ti 38 Al t Sms

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1