Op Femina vindt de huisvrouw alles van haar gading iWilhelminahaven in AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Een oecumenische bijeenkomst Groot aantal shows vormen bijzondere attractie Dr Hirschfeld in Nato-commissie Vara-secretaris gaat televisie bestuderen Leuke kleding voor Uw meisjes en toch voordelig JiMidjmJmdxxms )X DfUwcuiqsm Dinsdag 2 October 19511 1704. De twee mannen leggen de plank niet uit. maar gooien wat blikjes met levensmiddelen over de spleet, die gretig worden opgevangen- En wat roepen te in gebro ken Engels? ..Dappere mannen boeven niet bang te rijn! Kid Blauw- neus goeie man. Zal dap pere mannen spoedig W» J m«ü moet w«t«a: Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp. Singel 81. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaaa 89. Telefoon 6939a Tentoonstellingen: 15 September1—21 October. Ste delijk Museum. Da. 105 en 7—9 uur. Zo. 35 uur: ..Zuiderzee wordt land".. ';F"i Passage. Da. 2 en 8 uur: De leuk- stë thuis (alle leeft,) Monopole. Da. 2, 7, 9 uur; Alles wel aan inord (alle leeft.). B |j e e n k o m s t e r 4 October, Pasage-theater, 8 uur: tJitvoering Schied. Mondaccord, ver. „Syraphonia". ^0^ vrijheid terug gevenj**, MgWf En dan draaien ze zich 1 'l5| om en lopen grijzend Mp^g^y).-.- msÜ>^-3PMM terug. Larry roept hen jWljf nog iets na en één der W!wwi-uw£*in^IF. mC} JqPffff 1 iffiir JÈav'^i andere gevangenen goo t JiU'ftffHBflBéHndËm Ï^TPS^Jmfli. t\VÓÏCJIeKIi %*-Sr^jS.'i. m woedend een steen naar Mjir *^rtt%!MVrlr*' r^rrf r rGm de trawanten van Kid- 1,"1i mn ar wenaBee^a* Maar daar bereiken ze niets meeRob wacht geduldig tot het twee-1 hij tc voorschijn. Larry zal wel opkijken, wan- l seling ziet opdagen. UI uit het gezicht is verdwenen en dan komt I neer bij straks zijn oude vriend Rob zo plot-1 Over het onderwerp „Hedendaag se aspecten van het Oecumenisch werk" hoopt Donderdagavond om kwart voor acht ia dé Lutherse kerk te komen spreken jkvr C. M. Baronesse. Vaa Heemstra, secreta resse van de Oecumenische Jeugd raad in Nederland.''-.•■• Baronesse van Heemstra, die zelf Gereformeerd is en. één, der we;-i- gen in de Geref. kerken, die aé praktijk van het oecumenisch werk: dagelijks van binnenuit meemaakt, zal vooral aandacht besteden aan de Oecumenische Beweging en aan het vraagstuk van de aanslui ting van de Geref kerken, bij de wereldraad, die momenteel bij dé Geref. kerken inn discussie is. Er is gelegenheid, voor vragenstellen. Advertentie (1. M.) Gemeente-publica ii« Kosteloze Inenting tégen diphterie Op Vrijdag 5 October1951 rs mid- dagsvan 2r-3 uur bestaat gelegen- held tot kostelozeinenting tegen v'diphthérie- vcor niet .schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in hei gebouw van de G.G. en G.D., Jaarvergadering van damclub „Schiedam" De jaarvergadering van de dam club ..Schiedam" verliep in een zeer snél tempo. Na een uur vergaderen was de agenda geheel besproken. -Uit het jaarverslag van de secreta ris bleek dat-het ledental nog wel iets te wensen over laat. Er zijn veel dammers inonze stad die ine-, nen dat zijin een vereniging een slecht figuur slaan. Diegenen ver gissen zich. echter, want elke ver eniging ként zowel sterke als zwak ke krachten eh juist door tegen sterke spelers te dammen, verhoogt men zijn spelkennis en tevens de animo voor het mooie spek Voor de nieuwe competitie speelt heteerste tiental vanSchiedam haar eerste wedstrijd legen D.O.S. uit Rozenburg; Voor de overige leden beginnen dan de. nieuwe bor den wedstrijden.' Ook niéuwe léden -kunnen"reeds "direct aan de winter competitie deelnemen. Dit seizoen, houdt de damclub Schiedam haar clubavond elke Donderdagavond vanaf half 8 in zaal 10 van Het Volksgebouw Tuinlaan. 50. Na sluitingvan de vergadering speelde de Schiedamse kampioen, de heer J- Onink, simultaan aan 11 borden, van welke partijen hij: 8" won, 2 remise speelde en slechts één partij verloor. DEN HAAG. Tijdens de jongste conferentie van de Noord- Atlantische Raad te Ottawa werd c.m. besloten tot de instelling van een tijdelijke commissie, bestaan de uit vertegenwoordigers óp. mi nisterieel niveau der 12 aangeslo ten landen. Deze commissiezou zich in hetbijzonder moeten bezig houden mét de vraag, op welke .V/yzé de militaire behoeften van. de landen van:het Atlantisch Pact in overeenstemming zouden' kun- n en worden gebracht met de fi nanciële en economische moge lijkheden, welke dézë landen ten diénste staan. De Nederlandse re gering heeft als haar vertegen woordiger in deze commissie van 12 landen benoemd dr. H. M. Hirschfeld, regeringscommissaris voor het economische en militaire hulpprogramma. Burgerlijke stand Geboren: Martin S. z- v. J. Boels- ma en H Jans. Fiëter z. ,--v. H. van Gulik en E. C. Bussed er. Karei m v. J. van Zellem\ eu ••'M...;; 'Prein.' Wilhelmina L.d. v[[ J. Roctus en van Rutten. Overleden: i£L' Ri, IJ. - Zuydam, 33 Sz A. WH. Heliemons. 3 j. Dansacademie P. JANSEN Jzn bericht de aanvang der nleutve danslessen voor Beginnende» per begin October'" op Zondag en weekavonden 'en staat ge reed TJ met de nieuwste en meeat attractieve variaties van het komEnV «Sana- selzoea in ï"oxtrotrmnge!se Wals, Tango en Slowfoxtrot van dienst te zijn en U correct dansen te leren. Inschrijving: dagelijks van 3—4 en 8—10 uur, (Zondags 3—10)." VOverhofstraat 116—US, Telefoon44Ö1—«538L Elke Zaterdag "en Zondag Soirée-Dansante Toegangsprijs f in Geen swing - Geen Be-bop. Gezellige, beschaafde sfeer. MONOPOLE „Alles teel aan boord George Brent is kapitein op een luxueus jacht en Jane Powéll gaat ditmaal door voor zijn dochter, die ondanks het verbod van va derlief zich niet ontziet om als verstekelinge arm boord te gaan. Maar goed, dan is er ook nog. een hardnekkige vader, waarvan dochterlief afstamt en die haar doorzettingsvermogen voorlopig in dekoelkast zet door haar op het schip de meest werkzame kar weitjes te laten opknappen. Maar kijk, op .dat schip is Pa niet .al leen en zo kan het gebeuren, dat er een aardig vrouwtje komt op duiken, die poogt de liefde van een wispelturig manspersoon te peilen. Zij vindt ook het dochter tje van de kapitein,, ■dat nog steeds met het dweilen .van het dek bezig is. Het kostje vande kapiteinsdochter is gekocht. De welwillende tante koopteen. eer- ste-felassepassage-biljet voor het meisje, die-dan kans krijgt haar Pa aan een geschikte huwelijks-' partner te helpen, en zichzelf een aardig baantje te laten aanbieden. Al deze wisselvalligheden van het lot .zijn tot énmet: Donder dagavond te. zien ,.inj,Monopole, waar .deze zilveren jubileuznfilm van Metro Goldwin Mayer in fel technicolor draait. Xavier Cugat laat er zich ook nog in aandienen, evenals de bekwame zanger Lau- rïiz Melchior. eens eerste tenor aan. dc Metropolitan. Opera ie New-York. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Op 19 October zal de secretaris van de VARA, de..beer, J.W. Rengelink, voor een studiereis' van twee drie maanden per vliegtuig naar Amerika ver trekken om daar de televisie te bestuderen.' „Wat. mij in het bijzonder interes seert", aldus de heer Rengelink, „is hun studiotechniek en de .wijze, waarop men in de Verenigde gta- ten de programma's voorbereidt-.en uitvoert Tevens ga ik -eens kijken naar televisiefilms en de mogeUi k- heden om bestaande Amerikaanse producten op dit gebied naar Ne derland te halen". "De heer: Rengelink is tevens van plantin contact te treden- met de- Amerikaanse- vakbonden,"die reeds televisïeuitzendingén verzorgen. Vani. da wy ze, waaróp, zy de uitzendingen speciaal voor :de arbsidetsklasse voorbereiden en brengen, hoopt hij voor de V.A.R.A:-televisie het: nodi ge' op te stékeh.'Van zij n verblijf in de Verenigde Stateri' maakt de' secretaris van- dé V.AJt'A. gebruik rijn reis uit te breiden' naar Suri name en Curasao om eens te kijken hoe de radio daar wérkt en om eventuele cdntaéten te leggen. W.F. handbal houdt de punten thuis 'De handballende dames van Wïlton-Fyenoord hadden een wed- istrijd in competitieverband tegen Meeuwen 2 op het programma staan, maar aangezien de tegenpar tij met slechts zeven dames aan wezig was, werd er een. vriend schappelijke strijd uit geboren.: Het werd 8—2. voor WJT, Het tweede elftal van de. heren, speelde tegen Snelwiek. Hoewei W.F. overwe gend in de aanval was, kwam [het eerste Ooeipunt toch van de zijde van Snelwiek. Na achttien minuten maakte Adiie Boer echter gelijk en dit w-s blykbaar hec sein voar een hernieuwd offensief. Bob Bin- nenkamp; maakte er 2—1 van en even later Wim van Zessen 31. Nog voor het aanbreken van de rust werd het dankzij alweer Bin- nenkamp 5—1. Aan het einde was de stand 12—2 tem gunste van WJ. WJ, 1 (heren) ontmoette Vodo uit Den Haag. Lou Boer, die weer terugkeerde in de W.F.-gelderen, had een groot aandeel in het over wicht van zijn club. Voor de rust maakte bij maar liefst vier doel punten! Vodo verzamelde in die periode drie delpunten, ontdanks het feit. dat Adri van. Dam bij zonder goed op dreef was. Na de rust kwam Vodo meer opzetten en scoorde zelfs al spoedig de gelijk maker (44)Maar W.F. kwam. terug met Lou Boer aan het hoofd, die de stand op 64 bracht. Piet van. Dijk zorgde voor het zevende Schiedamse doelpunt eh Manus v. d.Zalm maakte er zelfs een acht ste bij. maartóen bad Vodo er. al een zesde punt bij. Verder dan ze ven, zou men het echter niet bren gen, zodat ook deze Wilton-ploèg de punten in de wacht sleepte. Reclasseringscollecte Wordt iugeleid Zoals 'wij reeds eerder berichtten, hebben de reclasserings-instellingen het voornemen een nationale Reclas- seringsdag te houden, teneinde dé geldmiddelen, van de verenigingen te versterken.; Alle instellingen doen aan-deze actie xnee. Ook in onze gemeente is een co mité gevormd, dat speciaal is be last :.met de uitvoering der( Collecte óp 2iateriag 6 October. Teneinde deze collecte zo goed mogelijk tedoen slagen vertrouwt het comité dat zoveel mogelijk col lectanten eh cpllectrices zich zullen melden, hetgeen kam geschieden óp Zaterdagmorgen acht uur in het ge bouw der Chr. Soc. Belangen, Lan ge Haven 73. Voorts worden ellen, die iets meer van het reclasseringswerk willen weten. Donderdagavond acht uur verwacht in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen, waar een bijeenkomst wordt gehouden, met een enigszins gezellig karakter, waaraan verschil lende jeugd-organisaties hun mede- I werking verlenen. MewVëijc voor tfe fextfèL fabrrëïten, j en goedkopen Er zijn res fabrielcen van e ma illepa n men its H e der I and V en dié fabrieken maken als maar pannen, die onverkocht in da pakhuizen worden op geslagen. Want kunt U voor een nest pannen van 4 stuks (en dat ls toch geen overdreven aantal) (19.75 betalen En toch is die prijs niet abnormaal hoog in verhouding tot de enorme prijsstijging van de grond stoffen. Maar één van de fabrikan ten die er weinig voor voelde om zijn fabriek stop te zet ten, verkocht ons een partij B-keus voor een prijs, die lager is dan die van het ge bruikte materia af. G.T.B. de meerdere over Rozenburg In dc wedstrijd tegen. Rozen burg, die G.T.B. met 21 ver diend heeft gewonnen, rgingén de Schiedammers al spoedig na de aftrap tot de aanval over. 't Had succes, want onhoudbaar voor de Rnzeriburgse doelman verdween de bal in hét net (10)i: Te be treuren-was. het, dat "de ''grens- 1-echter van de tegenpartij zich niet ontzag om bij "Schiedamse aanvallen ten onrechte te vlaggen voor buitenspel. Meer' doelpunten bléven hierdoor vooral uit. Na de hervatting behield: G-TIB. het beste van het spel. Het werd 20. Rozenburg gaf zich echter no e niet gewonnen "én j ging, goed, ■gesteund door haar middenlinie, tot het tegenoffensief over.Een kwartier voor het einde werd het zodoende nog 2-1. G.T.B. 2 werd de dupe van on sportief optreden van enkele spe lers van Zwaluwen. V 4, die een Onverdiend gelijk spel (i—l) be werkstelligden. f-.;- r Het derde -elftal van G.T.B. maakte eeh vergeefse 'reisnaar Rotterdam daar Zwaluwen R 2, verstek' liet gaan. Brandweer machteloos: twee boerderijen afgebrand HOORN. Door het omvallen van een brandend petroleumstel is Maandag brand ontstaan in het boerderijtje van de heer C. Schuur-: man aan de Zuiderkade te Opmeer. De plaatselijke- brandweer was spoedig aanwezig., doch. kon niet verhinderen, dat bet pand .totaal in de as werd gelegd. Het vuur sloeg over. naar de aangrenzende, kapitale hoeve van de heer C. Glas. Ook deze boerderij ging geheel verloren. Verzekering dekt de scbade. „De Blauwe Doffer" komt uit Oldeirzaal De vereniging .X>e Blauwe Dotfer" hield een wedvlucht van Qlder.zaal uit. afct. 130 km. De prijzer. werden als volgt behaald: EkrisSchrumpf 1. 25: J. Wenteler 2. 28. 32. (9 D. Bakker 3. 41: A. Scheper 4, 35; J, V. Legner 5. 13; W. v. d. Heyden S; A. Bakker 7. 34. 40, 47; J. Sehmrr.pf 3. 39 f B. de Jonjc 9; Se- br^chts 10. 3»; J. W. Kazenhroot 11. 12; A. Nieherg 14; A. Limtcrg 16, 33; J- Doejaaren 17, 20. 3d; Cebr. Ballj^.s 18: v. Cogh-Kosten 19. 23; H. v. d. Steen 21. 29; J. Broeders 22; A. Broeders 24; v. LeeuwenSchrumpf 26: J. v. d. Berg 27P. Wjmtles 30; L P .3eckers 31; H. BrSkllng 37; T. v. Weely 38; Nagelker- ken 42VerboomSchafthuizen 43. 46: J v Ophnen 44; M, J. Kouwenberg 45: Bakker 48: C. Barzelay 50; F. Claes, dipt. De duiven werder. gelost 12 utir 30. Aankomst eerste duif 14.39.22 - uur. Laatste duif 15.02.57 uur. De hercr. Gebr. Lems behaalde op de liefdadigbeidsvlucht ten bate der bloed transfusiedienst van het N«d. Koade Kruis van Arlon uit dc ]e prljg in het krlngconcours VLaardingen—Overschle en Schiedam. Zondag 7 October wordt een stede lijke wedvlucht gehouden van Gorin- chcm uit. Iedere Schiedamse duiven- liefhebber Ken daaraan deelnemen. Het in korven vindt plaats 's morgens van 7 tot 8 uur ln lokaal Schie 22. E. Fokkinga, directeur PTT Rotterdam, overleden ROTTERDAM. De heer E Fokkinga, directeur der PTT te Rotterdam, is Maandag 04. jaar oud plotseling overleden,-Na de bevrijding .van Nijmegen,waar hij in de oorlog zijn taak vervulde, was hij door het MG. belast met de PTT-leiding voor Zuid-Neder land. Li Augustus '45 werd hij be noemd tot directeur te Rotterdam. 300 NESTEN PANNEN van vier, courante maten en dat niet alléén, ook een grote partij vergieten, alwasbak- ken, steelpannen en fluitke tels konden wij kopen voer een In verhouding dezelfde lage prijs. Zilveren jubileum bij Techn, Bedrijven .Op de eerste dag van October was de heer 3. B-. Heggelman een kwart - eeuwin dienst van de; Technische Bedrijven der ge meente Schiedam;Begonnen als. jongste bediende, klom hy in de loop van de jaren op tot chef van de loonadministratie. Maandagmorgen werd hij om streeks half twaalf met zijn echt genote ontvangen in. de directie kamer, waar behalve directeur en adjunct-directeur; jubileumcom missie ook. de wethouder vóór de Technische Bedrijven, mr.. M. J. Slachtoffer busongeval overleden TXGELEN. De heer K. claes- sens, tweede secretaris van de voetbalclub „Geleen", die gewond werd,toen een bus metspelers^ en supporters van deze cliibZondag middag tegen, een .boom, reed,; te. overleden. De toestand van het tweede slachtoffer, de heer W. We ver, is zorgwekkend. BERN. - Zwitsers* banken zul- len voortaan geen credieten ver- lenen voor transacties, welke de M. van Kinderen,' aanwezig was. heruitvoer 'van strategische mate- In de gehouden toespraken viel rialen naar Oost-Europa inhouden. te beluisteren de grote waarde- r M V. ring, die er bestaat: voor de .werk-;' parijs - Vandaag;: vertrekt" 'de zaamheid van ds jubilaris. _Er Zuid-Afrikaanse "minister van Eco- ■werden geschenken aangeboden nomische Zaken naar Nederland en voor. mevr. Heggelman in het voor het voeren van besprekingen, bijzonder waren er bloemen. met Nederlandse ministers. structfp.u-erkers, smeden en barste!-, makers. "Vrouwen; Dagmeisjes, fabrleks-tirbefd- sters .strijksters en verkoopsters :-vcor'' levensmiddelenbedrljf. - Bij' bet kantoor Schiedam, -van.- het Gewestelijk Arbeidsbureau staan mo menteel de volgende aangeboden en ge vraagde arbeidskrachten ingeschreven: Als-werkloos ingeschreven: Bouwbedrijven: TJitvoerders, timmer lieden. bouwvaksjouuem en meubel makers. -.. Metaalbedrijven: Landmachlmst en. chauffeurs. Alg. Bedrijven: Boekhouders,'kantoor bedienden. incasseerders, magazijn bedienden, vertegenwoordigers, trans portarbeiders, bezorgers, musici, verko pers. kellners, filiaalhouders, ■.schoen makers, kleermakers,.. distiilaVeurs- knechts, sigarenmakers, banketbakkers, -wskers, etaleurs, tuinlieden, koks, buf fetchef en fabrieksarbeiders. Jeogdbemiddeling:. (ben. .19 jaar) U. automonteurs; ■.tnstrumentmakerB, e»ec- triciëns, loodgieters., metselaars, ma chinebankwerkers. meubelmakers, tïm- •merlteden, schilders. decoratiescMIder- etajeur.-jonRSte- en aankomende Jóii-' too'beditii'den, v-* v. Vrouwen: Naaisters, typi&ten en leer ling verkoopsters. r Gevraagde arbeidskrachten: - ïBouwbedrUveni iHaarschbonmakers, 'borstel- en kwastenmakers. N Metaalbedrijven - Machinebanlcwér-: kers, metaal draaiers, èiectrlschlassers, vormers, plaatwerkers, pijpfitters, scheerÖjzerwerkerB,crasseurs, machine-: constructeurs. tekenaars,- bikkers en ververs. - -:.;Alg. Bedrijven: Boekdrukkers. kwas- .tenmakers, .agent-lncasséerder ben. :35 jaar.,en -f»brieksarbetdeT$,-;:,;.ir/,.;';-: .;ci;:-:.'; Jeugdbemldiieiing: "(bënA'19: jaar): Fabrieks-, lóóp- en fletsjongens. boek- druk? jre,zeUmaker6, slagersjongen, plaatwerkers," raetanlslljptrs. metaal-; draaiers routlnedraaiera. vormers, in- st-mmentmakers, electrlschlasseTS. kem- makers.* koperslagers, loodgieters, cón- VISSEKXJBERICHTEN SCHEVENINGEN. Vangïtberichteh. van hedenmorgen uit zee: Sch 305 mét 65 k, Sch 87 met 25 k, 5cb 200 met 34 k. Sch. 195 met Z k, Soh 245 met 25 k, Sch246 nog halen, gisteren 255 k. Sch" 254 met 2 k, Sch 341 met 23 k, gisteren 170 k, :Sch 342 met 24'k, Sch 402 met 20 k, Sch :4l2 met .15 k. gisteren 204 k. Sch 263 met'23 k, uit de halve vleet.' Sch 339. met 12' k.. Sch 365 met 6 k. gisteren 204 k. Sch" 53 met'40 k. Sch 1Ö4 met 50 k, .Sch 39: met' 75 k, uit halve vleet, Sch 201 met 80. k, Sch 264 met 25 k. Sch 75 met 34 k, gisteren 160 k. Sch 77 met 5 k, Sch 57 met 70 k. uit halve vleet, Sch181 met 5- k, Sch .199 met 45 k,: gisteren 204 k, Sch 32 met 40 k; Sch 40 met 28 k; Sch 49 met 75 k, ült 60 netten. Sch 132 met 40 k. Sch 133 niet 30 k, Sch 180 met 60 k,.Sch 247 met ZO k, Sch 285 met 5D k. Sch.5 met,20 k. Sch 15 met 40 k, nog 20 netten, Sch IS met 35 k'; Sch-25- mei, 2 k. Sch 30 met 34 k. Sch 35 met 8 k, Sch 37 met 2 k.' Sch 45 met 40 k. Sch 210 met. 50 k, Sch 249 met 40 k, Sch 230 met 2 k, Sch 207 met 51 k. Hit 'de 'halve vleet. Sch 310 geringe vangst. Sch 312 met 25 k, Sch 353 met 70 k, Sch 20.:met 0 k, Sch 223 mét 40 k,: Sch 225 met 70k. Sch, 79- met 40 k. Sch 141 met 25 k.' Self 280' met 10 k, Sch 46 met 30; k. Sch 50 met 2 k, Sch 64 met 17 k, Sch 66 met 10 k, Sch-81 met 15 k, Sch 89 met 85 k.: uit halve vleet. Sch05 met110 k, Sch 116met 60 k.- Sch 140 met 2 k„ Sch 242 met 10 k, Sch 275 met 20 k, Sch^ 3 met 10 k. Sch' 14 met 9 k. Sch 2L gisteren .120 k;.Sch"24 gkterén 400..man-: den, is thulsstómcnd. SchL47 niet 12. k,- Sch .110 met. 34 k, Sch :325. met 3 k, ;.- Binnen te Scheven!ngen de loggers Sch 107met 2Z last en300 .kisten:"verse:, haring.:Sch 107 met-6 laet 'en 500;,kisten- verse .naring,,Sch 248 met "16 last en^QO.- kisten verse haring, Sch 229-roet 8 last en 300: Kisten,.verse' haring. DANKBETUIGING Hiermede danken wij fami lieleden, vrienden en; ken nissen', Dr. Onnel en in 't hij- zonder de Rijnstr.-bewoners voor dc. overstelpende ;be- langstelling tijdens - ziekte en overlijden "van onze -lieve dochter en verloofde JE ANNE 'KNIKMAN. J. Knikman. ;,M. i Knikman—Polêt, F. W. Ossenfórth. Schiedam, .Oct,1951. Toiletspiegels, 3-delig. kun nen gewoon tegen de muur worden opgehangen. Glas platen v. ronde tafels, thée- meubelen, glas ln lood. spie gels moderniseren "en 'i' op nieuw verzilveren, v. Loo- pik'sGlasindustrie,Boter- straat 39. Schiedam. Tele foon 68945. Vlotte MSJBJES MANTEL, capuchonmet ruit gevoerd; dubbel gewevenstof, Irt alle modekleurenmx Deze leuke KÏNDEBJVBK, ln ldiverse ruiten deaainS,mooi .gegarneerd;.; en. [prima, kwel; a 95 j&i-Mi Zuiver wollen Velours -KIN- DERMANÏEL met: aardige fluweel garnering óp rug, zakken en capuchon, in bleu.;: terja, reslda en. rood. Slecht, .18»®" Meubelbeurs-Nieuws. Het toppunt van comfort! Liberty Fauteuils met' uitscbuiibaar voeteinde, cninpleet met vér rend interieur -.Kussen 120.-, bij „De Meubelbeurs", Lange [Haven '95,: Filiaal Groene- laan 109. Woensdagmorgen om' 9 uur begint de verhoop :van dere - bijzondere partij email Ie In Reseda; goudbiös (wil van binnen), engels buitengewone aanbieding^ koopt. >U deze 'nesten emaille-,;' at Ar* pannen voor 5V Ta t Le ft 1—15 woorden -0.65 Elke 6 woorden meer f 0.20 ■■■--' - Twee nette ..heren vragen Bij huwelijk en feesten be- net: kosthuis m.[ vrije slaap- horen REPORTAGEFOTO'S, kamer en huiselijk .verkeer,- dan naar K. v. Vuuiren, Liefst dicht bil'station -(geen Hoogstraat 4Ö6, i Schiedam, beroeps)Adres: v. Marum- TeL 06720. (straat 18 c. [IliilMiÖIPISIilJilSliiÜIQiJtllflilllSUJUlSSIIUiniliirBEJIJlMïlIBlIDSltl'.BiniCDllilllllllllJniBlüllilllilllinilBIllBlBtlllIlllillHIlïlIlSlBliSI Een Luchtballon voor ieder kind WINKELCENTRUM BINNENWEG V<£4t-"X •i-X- r^ï.'.<Cr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2