fff' isdjf shag! Generaal Hasselman heeft niet gesnauwd AAMS/mm Cassatie in zaak tegen Haagse speelclubs Joegoslavische danskunst feest van kleur en vorm Bent U modieus gekleed? Teer kereltje Aanmerkingen op officieren gemaakt op gepaste toon „Volendam" maakt twee reizen met emigranten Ameidcse woonkeet staan Nedex-land is bereid verdrag met Italië te herzien Tekenaars zien Rotterdam PEEK CLOPPENBURG Amsterdam weer dc roulette Bende smokkelaars „verdiende" 100 millioen dollar «fis Piet Bruin wordt uitgeleverd De m ode is grillig Maar niemand is graag ouderwets detective-verhaal Charlotte Armstrong! ot mond M - Brits oorlogsschip in aanvaring Nederlanders brengen taxi's van VS naar Finland en gewogen Dinsdag 2 October. 1951 DEN HAAG. Gelijk bekend, heeft het Tweede Kamerlid Vorrink schriftelijke vragen aan de minister van Oorlog gesteld naar aanleiding van een correspondentie over de oefening „Coontcrlhrast" in de Volkskrant, waarin vermeld werd. dat de chef van de generale staf, generaal Hassel man, dodelijk vermoeide officieren zon hebben afgesnauwd. Minister Staf zegt'In zUn antwoord, dat daarvan geen sprake is geweest. Wel Is een luitenant, die tegen zfjn ondergeschikten een onbehoorlijke uitdrukking bezigde, op duidelijke wU*e terecht gewezen. militaire verhoudingen moeten kun- Het bezoek van de chef van de generale staf. aldus de minister, had uiteraard niet ten doel een „show" te geven, doch een onderzoek in te stellen naar de gevechtsvaardigheid van de gevechtsgroep en in het bij zonder naar de wijze, waarop de commandanten voor hun taak waren berekend. Nodige aanmerkingen, zijn op gepaste toon gemankt. Het is te betreuren,'dat de betrok ken correspondent op lichtvaardige wijze een verslag geeft, waardoor een onjuiste indruk wordt gevestigd. Deze correspondent zal zich aan de Advertentie (I. M.) ECn nardleker.iflg is een waarborg van echtheid De waarborg op een Aspirin-tab let is bet Ba verkruis. ROTTERDAM. Vandaag zal het s.s. „Volendam" van de Hol land-Amerika Lijn naar Quebec vertrekken met aan boord onge veer 1560 emigranten, onder wie een veertigtal buitenlanders, die echter ook Nederlands ingezetene zijn. Om aan de vraay naar pas sage voor emigranten tegemoet te komen, heeft de regering de „Vo lendam" voor nog een reis gechar terd, die op 24 October a.s. te Rotterdam aanvangt. Mer. hoopt dan 1450 emigranten met dit schip te laten reizen. Bij deze 3450 is ook een aantal buitenlan ders. Advertentie I. M.) Wie bij iedere hap eten al bij voorbaat dat znnrbranden op do maag voelt... moét nodig Rennies nemen. Digestif Rennie pastilles -blussen brandend maagz-uur binnen enkele minuten. Van daar, dac gij. met een paar Kennies op zak, eigenlijk overal altijd alles eten kunt. waar U lust in hebt en wat de om standigheden "bieden. Rennlcs kunt U zonder bezwaar, onopgemerkt, overal Innemen, want. water of iets anders komt er niet aan. té pas. Simpelweg Uw Hen ries laten smelten op de tong dat Is alles. Ert Ren nies zijn "nog lekker ook.,. AMEIDE De woonkeet van de heer F. de .G. mag blijven staan. Dè Officiervan Justitie der Dord- rechtse rechtbank deze had de heer De G. bevolen de woning af te breken heeft per aangeteken de brief meegedeeld, accoord te gaan met hét verzoek van de heer De G. te willen volstaan met een symbolische afbraak, b,v. het - weg nemen van enkele - dakpannen. De vereiste vergunning van B. en. W. kan namelijk elk moment afkomen. (Dn heer De G. was door het Dordtse vonnis in. een zeer vreem de^ positie gebracht; want Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland hadden bepaald, dat de woning mocht blijven staan. De mededeling van.de Officier van Justitie heeft nu' aan deze merkwaardige situatie een. eind gemaakt. Red.), Mogelijkheden voor onze bouwnijverheid in Australië SCHIPHOL. „Indien. Neder land het aandurft, liggen er voor onze bouwnijverheid in Australië zeer grote „mogelijkheden, maar wü moeten niet denken, dat men daar 05 ons zit te wachten. De in troductie van het Nederlandse bouwproduct zal 2waar betaald moeten worden in investering en ervaring, voorbereiding en geco ördineerd werken der Nederlandse ondenerr.ers". Dit zei de heer J. de Geus, lei der van de commissie van het Bouwcentrum 'te. Rotterdam, die: gisteren uit Australië terugkeerde, waarbij in opdracht van 33 Neder landse bouwbedrijven en het mi nisterie van economische zaken uitgebreide studie heeft gemaakt van wat de Nederlandse -bduwnij-; verheid moet weten als zij in Aus tralië wil werken op een schaal, die voor do Nederlandse betalings balans. de moeite waard is. Dr Van Mook maakt reis' door West-Europa NEW YORK. Maandagmiddag is dr Van Mook, pas-benoemd: hoofd van de afdeling algemeen, bestuur van de organisatie voor bet verlenen van technische bij stand van.de Verenigde Naties, per K.JLM. naar Nederland vertrokken. Hij zal een reis van drie weken maken 1 door Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Zweden om de mogelijkheid van he.t ver krijgen van technische bijstand in deze landen te onderzoeken.' Luchtpost naar N.-Guinea DEN HAAG.- Met een i vlieg tuig, dat op. 13 October es. van Schiphol vertrekt, kan .Iucbtpost- correspondentie voor Nieuw-Gui- nea worden verzonden. Hèti-ver- dient aanbeveling-'de stukken-üifcr- Juk 12 October voor 12 uur ter.post te bezorgen. nen aanpassen. Indien zulks ook in de toekomst niet het geval mocht zijn. heeft bet geen zin om hem ver der tot het bijwonenvan militaire oefeningen uit te nodigen. In het antwoord wordt er verder op gewezen, dat generaal Eisenhower en veldmaarschalk Montgomery., die de Nederlandse soldaten zouden heb ben geprezen, aan de regimentsgroep een bezoek brachten zonder op eni gerlei wijze een inspectie uit te voe ren en op tekortkomingen te wijzen. DEN HAAG. De Nederlandse regering juicht het initiatief van Engeland, Frankrijk en de Ver enigde Staten toe, dat de moge lijkheid opent om bepaalde arti kelen in het vredesverdrag met Italië ia bilaterale overeenkom sten te herzien. Nederland werkt met Italië sa men in de OEES, in de Nato en in de Raad van Europa. De volledige ontplooiing van de samenwerking met Italië in deze Europese en Atlantische organisaties wordt 'door sommige bepalingen uit het vredesverdrag met Italië bele merd. De Nederlandse regering is c ook voornemens om over de her ziening van deze bepalingen t spoedigste met Italië in overleg treden, zodra haar een hiertoe strekkend verzoek van de zijde van de Italiaanse regering zal hebben bereikt. (Advertentie J. M.)_ Sportieve Plusfour Costuums in wollen tweed-stoffen, moderne kleuren en des sins, leeftijd 7 jaar 29* „Tien jaar Rotterdam" heet 'de tentoonstelling, die in het Gemeen te-Archief aan de Mathenesserlaan is ingericht en waarvan de jaar tallen 1941—1051 vrij willekeurig zijn gekozen. Iets anders is, dat de Rotterdamse tekenaar Chris Schut thans tien jaren voor het Archief wérkt, in welk feit men aanleiding heeft gevonden een gehele, zaal te bestemmen voor zijn tekeningen. Het zijn meest grote gebouwen en panorama's, waarop de heer Schut zijn talent heeft beproefd, een brok wederopbouw dus met steeds wis selende aspecten, waaruit toch wel blijkt, dat er in Rotterdam niet is stilgezeten. In een andere zaal vindt men tekeningen en aquarel len, die gedeeltelijk in werkver schaffing zijn gemaakt, o.a. werk van Kikkert. Visser, Spetter en „humoristische" tekeningen van Guust Hens. Tenslotte zijn in een aparte zaal foto's ondergebracht, die betrekking hebben op allerlei ge beurtenissen uit de jaren 1940 en *41. Vooral de affiches zijn merk waardig, omdat wij ons op het ogenblik nauwelijks kunnen voor stellen; dat de regeriQg in die tijd moest worden opgewekt de cor-, settenmakers nan werk te helpen/ Of de aankondiging van een groot kledingmagazijn: lever hier twee lakens in en u kunt een costuuur laten maken De tentoonstelling wordt gehou den van 3 October tot en unet 4 November. Wollen Jongenssportkousen in unikleuren, leeftijd 4 jaar, per paar 1.25 Alle artikelen met kleine stijging per maat. AANVANG VERKOOP WOENSDAGOCHTEND 9 UUR S3 Beter..., en stuteea qotdJurjw! AMSTERDAM DEN HAAG - ROTTERDAM GRONINGEN. LEEUWARDEN- UTRECHT LEIDEN HAARLEM ARNHEM NIJMEGEN EINDHOVEN ■**-, T i •- I aan het Thorbeckeplein. Het bestuur Woensdag draait te heeft de Statuten en reglementen (Van ome-verslaggevers) DEN HAAG. Dc waarnemend procureur-generaal, nr. Zaayer, heeft beroep In cassatie ingesteld tegen dc uitspraak van het Haags Gerechtshof, waarbfj de zeven ge dagvaarde Haagse speelclubs buiten vervolging zön gesteld. De behan deling door dc Hoge Raad kan ech ter nog enkele maanden op zich laten wachten. Hoewei. diverse, kleinere clubs weer clandestien draaien, spreekt de politie" met .nadruk het door sommige .ochtendbladen verspreide bericht tegen, dat ook de Aristo- club haar deuren weer sou hebben geopend. Het parket stelt zich op het standpunt, dat de uitspraak van het Hof geen: verandering in de si tuatie heeft gebracht; de politie heeft nog steeds opdracht nauwlet tend toe. te. zien en overalop té treden, waap biertoe aanleiding mocht bestaan.' Inmiddels maken le den van grotere clubs in de laatste tijd geregeld trips naar België,'waar met Nederlands geld kan - worden gespeeld, dank zJj een clandestien inwisselsysteam, Woensdagavond zal te/Amsterdam de roulette weer. draaien in -• de amusements-vereniging „Eureka" scherper gesteld om de beslotenheid der vereniging^ te accentueren. De substituut-officier van Justitie,' ntr, Nouhuis, en de politie zijn van Euro- ka's voornemen op de hoogte gesteld. Zijhebben hun houding t.o.v. deze nieuwe gelegenheid: tot roulette-spel nog niet bepaald. NEW YORK - Een bende gouö- smokkelaars van zestig leden, die per jaar de liev'e som van 100 mil lioen dollar „verdiehde" en ernsti ge schade berokkendeaah de fi nanciële,,positie van de Verenigde Staten en- andere landen, is door de Amerikaanse federale politie onschadelijk gemaakt - De leden van de bende kochten in Amerika goud op tegen de daar geldende .prijs, om het vervolgens in het buitenland, tegen ongeveer het dubbele van de koopprijs van de hand te doen. Toestemming, tot de aankoop van- het goud verkregen zij. door het invullen van. valse, verklaringen, waarin' werd gezegd, dat het goud bestemd was voor de toegestane vervaardiging van. juwelen. Daarna werd het- dan per - schip buiten de V.S. gebracht.,.,-v (Advertentie LU.) PARIJS De Franse regering heeft thans toestemming gegeven tot de Uitleveringvan Piet Bruin, de- 21-jarige jongeman, die er. met 113 duizend gulden van de gemeente Amsterdam-wyvandoor'ging en in Zuid-Frankrijk is gepakt Wanneer, de uitlevering zal plaats vindenis nog niet bekend, doch dit zal -niet lang meer duren. i.Dit (betekent niet, dat Piet 'Bruin .."regelrecht' w van: Frankrijk.- naar.Nederland^zal wor den overgebracht; Bruin zal worden uitgewezen, naar België; en als.-'de 'Belgen eveneens toestemming tot uitlevering verlenen, welké toestem ming in Brussel is:'aangevraagd wordt hij aan de Belgisch-Neder landse grens aan de- Nederlandse marechaussee overgeleverd. Sibajak naar Indonesië en Nieuw Zeeland ROTTERDAM. Het ms. „Siba jak" van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd. dat op het ogen blik bij de Rotterdamse Droogdok Mij. wordt verbouwd, vertrekt 13 October naaj. Djakarta. Op 12 De cember wordt het schip in Rotter dam terug verwacht, om dan 22 December weer zee te kiezen met bestemming Nieuw Zeeland. Deze reis zal worden gemaakt door het Panarr.a-kanaai. (Advertentie LU.) Inderdaad, de kenner is vol be- wondering voor de buitengewone zachte, volie en rijpe geur van Douwe Egberts Zilver-Shag! Kunstenaars zijn meestal de brillantste ambassadeurs van het land, dat zij vertegenwoordigen. Met eenvoudige lieden, zoals deze Joegoslavische dansers, die op volstrekt ongedwon gen wijze de folklore en de oude dansen van hun land in den vreemde tonen, is het al niet anders..Wij:schreven reeds uit voerig over de uiteenlopende dansen en liederen der verschil lende delen van Joegoslavië, maar dit blijven dode letters in vergelijking met de werkelijkheid, die de volle zaal van de Rotterdamse Schouwburg mocht aanschouwen. Mannelijk en. virtuoos zijn de dan sers, lieflijk, doch al even trefzeker de danseressen. De'dansen uit het Noorden, slepen de toeschouwer mee :in.: v hiïri ji-'golvende':bfewegitigen en spreken;een:-ieder/a'ah. Men zoü zo in hun reidans mee willen doen. De dansen uit; Macedonië zijn^ fascine rend en soms beklemmend/ zoals de Maskoto, een oude, bijna .vergeten .mahnendans. Wellicht de grootste indruk maakt de krijgsdans uit Ru- govo (Zuld-Slavië), gedanst door twee mannen met zwaarden, bege- Advertentie LM.) Hoe staat het met de .rokken? Worden ze korter of langer gedra gen dit seizoen? IJ behoeft zich hier geen zorgen over te maken. Ze zijn Inderdaad iets langer, maar het is een. kwestie van een of twee centimeter. Een verstandige vrouw kiest - daarom de gulden middenweg ongeveer vierendertig centimeter van de grond en op die manier heeft zij het langste profijt van haar kle ding. Maar als TI dan toch prijs stelt op langere draagbaarheid van TJw gar derobe,-neem dan ook. de uiterste voorzichtigheid met wassen in acht, Udraagt in de herfst en in de win ter immers veel wol en daarom is het goéd. te weten, dat wol .voortaan zonder gevaar voor yervilten - of krfmpen, gewassen'kan worden in het alkalivrije Castella Wolwas met KleurActief. Ook de baby- en kin- derkleertjes,die altijd een extra sopje nodige hebben, blijven, dank zij dit prachtige nieuwe wasmiddel, dat gien schadelijke bestanddelen bevat, als hieuw.; Bovendien voor komt het Kleur Actief het vaal wor den van .de tinten. Het spreekt daar om vanzelf, dat wollen en' ook zij den kledingstukken nu voortaan minstens vier maal zo lang meegaan. Castella "Wolwas met Kleur Actief is in een rose pak in de handel en is samen met Castella mét Actief Wit (blauw pak), dat voor de ge- zinswas gebruikt wordt, een onont beerlijke factor tct het welslagen van Uw wasdag. door »Maal" hij zei een ;T leek absoluut een spontane inpiaats van een r, „ik ben doo--oL kenning; QPnWw h* u -"Waarom heb Je dat v uinny dte achter hem stond nam daan?" vroeg Pring. zijn gezicht tussen haar handen en niet ent- dit niet Mitch's eerste ontkenning was. Dié beminnelijke spontaniteit EG_ was een-herhaling. En nu had Da vey gezegd daT: ze loog. '*1?# knuffelde hém- Ail Mitch keek hem ernstig aan. „Om- .PP- Davéy niet afgaan,' i~ j tegelijk maakte dit dat ik daar ript san epriarht Vphzei hij. hardop- „Juist," zei Pring en zijn lippen „Of ik wat zeker weet?" neerslachtig.. toch:" Pring was „Het valt niet mee met die kin- plooiden zich weer tot ëen '5^ v™wisseld Ccix!u" zei Duö vol meegevbel. - - -|K. h«WÏ Je hebt de Ues van de tafel .Heelt U mevrouw Moriarity nog 31 Robin kwam en bekeek bet servet van Mitch. „Ze heeft die fles dus Inderdaad «afgeveegd, dat heeft U goed geraden meneer Duff." Heeft.U haar gevonden?" Robin knikt« in de richting van de keuken, en Duff en hjj liepen door de kleine vlerkante bijkeuken naar de grote, vee) donkere keu- aIsof baar huishoudelijke capacitel- kon. waar Dinny het ontbijt had klaargezet op een tafel met een zelltj,e en waar Davey en Mitch naast elkaar, als lammetjes, uit grote ronde kommen cornflakes met melk zaten op te lepelen. bijkeuken deur. keken zijgend toe f naSr ?e WM»» «gracht en kunnen bereiken? Mitch leek in't minst fflft yerlf- b,jkcu'tca nlet 03 ds een te ztin aeworden door haar tal0, E" publiek. Integendeel, zc zag er heel geloof van niet. Ze zei het tevreden uit cn ze speelde coquet Peinzend, alsof ze deze mogelijk- met het lepeltje in haar band. heid objectief in overweging nam. ..Luister «cos. heb jn dc flos soms fe'edaan' UaVey7" tv afoovnoaAi uu z®1 Dinny zachu. Davey zei: „Ja hoor, dat heeft zc wel gedaan." ,/t Is niet waarP „Wel waart" „Davey, „lk( ben geen jokkebrok, vandaag gisteravond al. Nicotinc-sulphaat nCJ' ,zc,1 Usvey. voor jjjsectcr.."' Er was afkeer in MTcb keek de mannen aan,, een 2jjn,6tem. Duff trok zijn wenkbrau-. beetje angstig. „Gaat U me nou m ^ven bp. „Stond dat er gisteravond de gevangenis stoppen?" vroeg ze. nog?" - Davey's oren werden vuurrood cn zai weten hoeveel van die hij barstte plotseling m tranen uit. kleine flesjes zij niet heeft? Het Pring Viucbttc voor dit lawaai en fjcsjo dat wü gevonden hebben was dc hal, veegde zyn niet vol.'* ook afgeveegd? Hij was zekér een beetje kleverig, hè?" „Natuurlijk heb ik hem afge veegd." zei Mitch verontwaardigd „Zij komt tegen de middag thuis met het andere kind," „O ja?" T „Ja, het kind. is een stuk beter, 2k geloof dat ik maar niet naar het. ziekenhuis ga, maar wacht tot ze hier komt en dan met haar praat. We gaan nu in de schuur kijken, cm te zien of we ook iets over het hoofd gezien hebben." „Nicotine gevonden?" „Daar hebben we niet overheen iL sekeken. die hebben »;c gevonden ten fn twijfel werden getrokken. „Met je servet?" Mitch knikte. „O Mitch," jammerde Dinny, .vnjn geeft zulke lelijke vlekken!" - Mitch bleef Pring recht aankij- Pring kwam door de andere ken.-„Wat wilt U nog meer weten?" deur binnen. Hij nam een van de vroeg zc, zette het glas melk aan 0 stoelen, draaide deze een kwart haar mond en dronk in. écn teug het verdriet naar slag. om; en ging zitten. „Jij bent laatste beetje op met een gebaar gezicht af en zei' „Wat héb ik In "vingerafdrukken? Of waren die er toch Mitch he?' hij vertrok zijö alsof het een cocktail was. 's hemelsnaam verkeerd gedaan?" aok afgeveegd?" gezicht tot een glimlach. „Ik zou willen weten wat je nog ..Je deed het reusachtig," verze- ;,Op al die 'lesjes stonden alleen Mitch knipperde met baar lar.ge meer gedaan hebt." kerde Robin hem. maar vingerafdrukken van die gro- zwarte wimpers en ging door. met „Wat nog meer? Ik heb het'glas ..Ja. maar die. kinderen! Denk jü te jongen, Paul bedoel ik," zei Ro eten, zónder iets te zeggen. omgewassen en afgedroogd en te- nou öat 2U dlc flessen verwisseld- bin. „Als je kunt, vertel me dan eens ruggebracht en.toen-heb ik er wat hccft' °f niet?" „Paul? Ik heb begrepen, dat hij wanneer je kleine broertje wat van mijn melk ingedaan, dat het er ..Ik zou zeggen van niet," zei Ro- veel in de tuin tverkt.", van die wijn gedronkón heeft. Zei niet zo schoon zoü uitzien natuur- hoofd schuin op zijn dikke „o ja?" Je.niet dat je niet wou, dat juf- lijk." - nek houdend. -,Dat hebben ze me tenminste ver- Natuurliik" Dnff hM knn „Waarom dacht ze dan dat ze teld. Weet U misschienook...," het niet helpen Mitch 'keek hem naar de gevangenis moest, als zo Duff stelde het als een vraag, „of aan cn knipïogde .Hijdraaide zich om nicotine een maag-vergif is of een frouw Brown het te weten kwam? „Dat is zo," zei Mitch. „Dus wat heb je toen gedaan? Probeer het ir.e eens te vertellen." ,Jk heb hem *t glas af gen om an en het omgewassen." „Hij bad er toch al van gedron ken, niet?" .JImhm." Mitch knikt© heftig van ja. Prinê kcêfcTh-ën's Maar ia dïcM noar dle .J"'5.1. k5am e»n<°: contact-verïtl?' 1-nng Kees streng, .jnaar ie aacn. ncn _>Wot maakt y Saar ml ui, „Contact-veri dat ze misschien zouden zien,.dat er minder wijn' in de fles zat, en. daarom heb Je toen de flessen om gewisseld?" „Watte" Haar krullen vlogen van de ene kant naar de ander. Het zei- rozen Robin ln,.xnJja: pen. op?" - prompt. „Ik heb Duff schudde zijn hoofd: „Ik tuin." kreeg de indruk dat ze die flessen, .Rozen," mompelde Duff, vaag niet heeft verwisseld." zei hü: a.en voor zich uitkijkend. Hjj wist, wat zjj niet wisten, dat (Wordt vervolgd) leid doorde .tapan (trom),: die be speeld werd door de veelzijdige Mi- losavljevic. Sleepte het tweede deel van het programma.;het publiek wellicht het meeste mee. het eerste deel kon op de grGotste artisticiteit bogen; Niet alleen verraste de gevarieerd heid der dansen, ook de kostbare authentieke costuums oogsttende grootste bewondering, om het even of Jiet de vrolijke costuums van het Noorden of de strengere uit het Zui den waren. De muziek maaktover rompelende -indrukken Öoor het rij ke -verrukkende rhythme en door het herkennen van interessante va rianten 'op oud-Duropese toonscha len. 'Daarbij hoorden wij- allerlei tussenvormen tussen dei traditionele err de tegenwoordige muziek; In en kele gevallen heeft de West-Euro pese invloed de oerkracht der senti menten reedsgeheel verwerkelijkt tot sentimentaliteit, o.a. in de dopr twee danseressen, bü harmonica begeleiding gezongen liederen van Slovenië. Hetrhythme. van deze. volksdan sen is dat van een. eeuwen-oude in gegroeide traditie, van een tot; na tuur geworden cultuur. Wij hoorden, hier het, ónbewust-volmaakte in:een schone werkzaamheid, die nooit met bewuste oefeningte: .bereiken valt; Vandaar die' gelijkheid, ook in de gecompliceerdste bewegingen van grote groepen. Het .dans-rhythme, waarin d an - we er in de muziek, dan weer lalleen met de voeten een an dersoortig: rhythme telkens zo prik kelend wordt; ingesponnen, is hier uiteraard belangrijker dan de melo die. hoe karakteristiek van, stem ming en obsederend haar.: formule herhalingen oók 2tfn. - Dezè,: eerste kennismaking mét de Joegoslavische' zang. dans en mu ziek was een overweldigend .succes. Een ovationeel applaus was de belo ning, waarop onvermijdelijk een- toe-; gift moest volgen.- L/ENKJE en Klaasje -zyn allebei f nier jaren en drie maanden oud. Daar. zij bovendien pa zeggen teg-en'mijn -buurman,heeft de scherpzAnrngeAezerfalypegrepeTidat zij eenttoeelingfvonnend Nukdragen die jongens, tcél eendere petjesdoch niet dëzélfdé amandélènd: Die 'van Henk bezorgden tenminste nogfniet de geringste last toen zijn broer, pp doktersbevel, naar het ziekenhuis moest om gepeld'te worden: r V-r Zo'n drama mag dan alledaags zijn in het huts van deb etrokJce- ne veroorzaakt het1' altyd :een. be zorgde ontreddering." :KlaasjetocVd door zijn ouders mét onderschei ding en praematuur friedelijdenbe handeld, tóen de gang;.: naar,sËde operati etafe l na d er de. .Men .'dronk de teen^en:(.'panzijn lippen en - als Tiü voor de;pierde keer een koekje ver langde, zag niemand daar bezwaar in. Zijn.iïróerfêing een beetje verle ren in 'het teder tumult dat naar het tweede plah schoof,Mis schien iocs 'zijn vader' daarom wél zo getroffen, toen hei ventje-bij hem. kwam len zachtjes zei: ,JPa, als Klaasje dood gaat in; hef ziekenhuis,- dan zal ik vreselijk: hui len." _r Hou je dan zoveel van je broer tje?" klonk het gero.erd.. Waarop bef jongetje sprak: Mee,, maar ik hou] zoveel van huilen." -*> KRONKEL Advertentie (LM.) LONDEN. Een Brits oorlogs-" schip, de „Grenville" en het/Ita liaanse., vrachtschip „Alceo", ..uit Genua (6.097 ton) zijn kort na tnid- demacht in de .nabijheid van Start Point, Devon, met elkander in aan varing gekomen. Een Britse ma troos is gedood én een andore ge wond. Twee officieren en drie ma trozen word-n vermist. Dc „Granville" kreeg schade aan stuurboord. Volgens de berichten maakt het schip water en is de stuurboordmotor onklaar geraakt. De boeg van de „Alceo" werd even eens beschadigd, maar het schip, kon op eigen kracht naar Ply mouth opstomen. CHICAGO. De eerste 50 stuks van een party van 500 gebruikte taxi's, die voor Finse rekening in Chicago - aangekocht zijn, zijn Maandag in het Nederla ndso' vrachtschip Willem UI geladen. Zij .zullen naar Rotterdam ver voerd worden en vandaar met een ander, schip naar Finland gaan.; .Wekelijks zullen schepen vandé, „Oranjelijn" een gedeelte van de party taxi's- meenemen.1 De ;wa-; gens zün door de Finse vereni ging van beroepschauffeurs in het taxi- en vrachtautobedrüf in Chi cago gekocht' Verfris uw mond en qeniet Man de geionde.. VWWVVVVVVVVyVVVV^A^WVA. NÓBELprüswlnnaarWllllail Faolkner/ van -^wiens^Intrudéitf -in&the TJust v Ihans een vertaling is verschenen onder de titel „Ongenode Gast'T'iWereld- b[bliotheek,..is geen schrijverikiieJër. op uit is ztchzèli of'zijn:-lezers gemakkelijk ,e maken. Langademige zinnen. Ingewik- keLd van bouw. vergen reeds veel van bet geduld en wanneer daar''nog eens een zeer bijzondere verhaaltechniek bij komt, die hoge eisen stelt aan het con centratievermogen. worat Faulkner's proza voor de gemiddelde- lezer al gauw vermoeiend. Daar staat tegenover, dat 't lezen een genot wordt als men zich ge heel aan de schrijver'gewonnen kan 5?.v*n/ P311 ervaart men het oorspronke lijke talent, dat-in „Ongenode Gast" allo kansen benut om het'leven van een op- gejaogde neger zo doordringend te teke nen. dat bet ons „met afschuw vervult voor nen, die zich !n Amerika san ras sendiscriminatie bezondigen.: Na .prachtige en voor het'Toneel 2eer brulfcbsar gebleken vertaling 'dlo Bert .Voeten van Christopher Pry's „Vemis .Obscn'ed•:.• maakte, ia. thans bJJ de- Wereldbl hltotbep.k N.V. verschenen vertaling' von Shakespeare's .Merchant of Venice". „Da Koopman, van. Venetië". De stnds'Jaren door.'ónza toneelgczelscriabpen.gebruikte 'vertaling yan:: BurgersdUk „.Is" waarschiinlljk^.op somm-gé -plaatsenexacter,maar '.ze' stellig minder; rhythralsch. minder' poë tisch. enjeewrongener,dan deze-van Bert Voeten pe-nl*uwe vertaling, waaruit <S« vaak .Ingewikkelde1 Shakespeareaans® beelden verrassend fris en zuiver naar voren komen. ,zou men spoedig in een yertonteg wensen te horen, zy.vtrxtient het stellig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3