Snoek slaat Langley als van De Brum v. m Hamburgse reacties op de niemve Hansabond "I BONG ERS - Gord el weg Spaar tijd stroom „harmonia'' uhileum-koopjes voor de kinderen! Bmm mmm&SSmm boekt ho.-zege Rectificatie KERKNIEUWS Rijnvaart ASSISTENT V0ÓR DE BOEKHOUDING LEZING f. Dinsdag 2 October 1951 Snoek siond gisteren voor dé twee ledig moeilijke laak: Jan de Bruin, die op doktersadvies niet/mocht bok- sén, iti; het gevecht tegen de Engels man tahglcy waar digs t e vc rvangen èn hetpubliek"over de teleurstelling heen te helpen, dat De Bruin niet in de ring verscheen. De Amsterdammer slaagde daarin voortrelfelijk. Het is teen tam elljk^':eenzüdig i, vecht geworden, waarin Snoek prac- tisch alle ronden, op zijn haam wist te brengen, ,In de eerste ronde was: het reeds duidelijk dat de Amster dammer zijn weg naar de overwin ning zocht door? sterke hoeken.'op korte rib en;: ïeverdXangley scheen daar aanvank elijk vrel 'rtggen te kun- nen en bleef een beetje .stijf terug trekkend deze stoten accepteren;; Totdat in de vierde ronde de rechte; lijn.van zijn rug:een kromming ver toonde door een rechtse opstoot van Snoek, en hij hierover enige tellen op het canvas na moest denken. Di rect 'daarna ondervond de Engels man datSnoek bleef volharden In zijn tactiek.! Veel, schade bracht de Amsterdammer; toe aan de stoom- voorraad van zijn tegenstander, - die eerst, na in de zevende ronde nog eens met de vloer .van "do ring kennis, te hebben gemaakt,'inde 8e ronde iets losser ging temgvechtén Toen bleek dat Snoek: zichbvoóéjaeze avond een bijna nietite' doorbreken dekking had aangemeten eritJiét. lukte Lang ley niet zijn ogenschijnlijk gevaar lijke rechtse maar eenmaal, te plaat- sen. Als antwoord -op denaar Snock'szin iets .tebrutale houding van de Brit, krëeg'deze in 'dei. ne gende ronde een felle serie te in casseren; Een punten-overwinning van dëi-jury. en een1 lulde ovatie van het publiek' vormden de dank ..voor ""in^'de -ol/ime pa' lij kreeg Fiet .Voorwinde der moeilijke taak om. dé evenvinnige Belg, Aimé Devis, er.dn-: dér té «houden. Dc.eerste ronden* verlie pen niet zo gunstig voor de-. jonge Rot terdammer. dte kennelijk .heel veel moeite:, had om de fellé linkse stoten van zijn tegenstander te. incasseren. In. de derde ronde w.erden die moeilijkhe den zelfs vrij-groot;: Met dc van hem: bekende moed: wist Voorwinde -zich. er door te 'vechten en „langzaam de schaal in evenwicht te bréngen. In de laatste •ronde brachteen fel offensief met goed Iljf-aan-lijf werk hemeen ver diende overwinning op punten. Met veel verlangen werd naar het volgende gevecht uitgezien. Frits van Kempen, een van de meest hartstochte lijke pupillen van Theo'Huizenaar, zou Supportersvereniging Xerxes Zondagavond hield de suppor tersvereniging Xêfxes haar eèrste lustrum in.r gebouw Palace. Voor een; overvolle zaal opende de voor zitter, de heer W. G- Kiene, de, avond waarna het theater-bureau Minerva een-, keur, van artisten voor het voetU^-ibrachtr'-ö^! ;.Jah =C6r- duweher,; dei Wama's, ^Peteri Pi cos en veïe anderénl'."' •- De zusterverenigingen Ncptunus,.' Excelsior en RFC .gaven blijk van belangstellingdoor bloemen, en een verenigingsvaantje. 1 - Het- wast een 'zeer geslaagde avond, wélke werd beslotenmet een bal onder: leiding van het dans- orkest van COr de Graaf. IZ ff0' vtijvvy Een der koppen op de sportpa gina van gisteren, boven het ver slag van de :PijIehrit van de RAC- Oost vermeldde .-.^Constructeurs rukte eeh'-ïiir te vroeg in". Indien ér geen twee-zetfouten waren ge maakt, waarvoor onze 'verontschul diging, dan had 'er., gestaan „Con troleurs rukten eenuur, té vroeg Harry Bös tegen Co chard DEN HAAG;,— Dinsdag; 9 Octo ber a.s. zal te Amsterdam een boks wedstrijd worden? gehouden. tussen de Nederlandsé middengewlcht Har ry Bos en" de Belg -: Pierre Cochard. De partij zal gaan over 10 ronden van elk' drie .minuten; Op dezelfde avond 'zal Wim Snoek een partij over 3 ronden elk van 3 minuten.in het halfzwaarge wicht boksen "tegen de -Belg Emil' de Gréef. a/': Van Est actief tè Cohnar COLMAR, Een, koppelwedstrijd over 100. km, gehóuden op. dé baan te Co.mar, werd door Koblet-Hoer- mann gewonnen met 19 puntenge volgd door Bobet-Barbotin met 15- pat. Op de derde plaats eindigde bet koppel Coppi-De Santi met 18 |»h m^ar met 1- ronde achterstand. Het Nederlands-Belgische koppel Van Est-Impanis werd vijfde. even eens op 1 ronde. De ach tervolgings wedstrijd voor ploegen eindigde in een zege-voor Coppi-De Santi met Koblet-Van Est op de tweede plaats.: t.... Klaas Schipper leidt Luxemburg-Finland DEN HAAG. Dc heer K. Schipper -uit Groningenzal de wedstrijd LuxemburgFinland leiden, welke Zondag 4 November in de hoofdstad van het groother-, togdom gespeeld wordt. Posities ICLM-vliégtuigeii 'AMSTERDAM. Indonesiëroute te. -Thuisreis: PH-TDG (Gouda) is vanmorgen uit Cairo: vertrekken, wordt vanmiddag in München ver-! wacht; PH-TDE (Eindhoven) is vannacht uit Djakarta vertrokken; PH-TDP (Rotterdam) is Maandag middag op Schiphol geland,' - -Uitreis;. PH1TDI (Enschede) is fandag in Bangkok; gearriveerd; PH-TEP (Pontianak) -is vanoch tend uit Rome in Cairo aangeko men. -'-.x:? /Ned,-JBervLKerkv-?/ v Aangétiömen naar Antwerpen(3 e g.p.) C.'W.' Graaf, can d. Ie Hippolytus- Aanflenomen naar Vtnkeveén, G.' C. Boósendaal té Llenden. '.Bedankt voor Randwijk, J. Boezec te Setben en Drongelcn.Voor Rotter- dam-Charlols (vac. G.'J. van de Ree) L. D. van Dfjl te Koudexérke. - ArmanyDevemie?UltBelgl&j ontmoeten. :Het begin was - eea/b eetj e schokkend Dev. Rotter dammer;™ dié* zijn dekking misschien weieens iets:te laag houdt, liep in op eén ïstevige'-rechtse vaxi:%de' Belg en maakte zeven -tellen - zittend' op.de plaats rust. Toch had deze on-? verwachte tegenslag bij Van Kempen niet zoveel Indruk gemaakt. Rustig ging hij door naar het zoeken van. de zwakke plek in de verdediging van De. vemle, daarbij verschillende, lang: niet ongevaarlijke kaajestoten incasserend; De tweede en derde? xonde sterkten, de Rótterdammer in de-overtuiging dat hij ook nu weer zijn kracht moest zoeken In hoeken, geplaatst Jn series op maag en lever. Toen hij in. devierde ronde op weg was zijn 'taktlek tot volle ont plooiing te brengen, ging de .Belg twee maal neer en vond het daerria raad zaam om door het opsteken vatv zjjn hand:, kennis te geven van zijn opgeven.' Datwas echter>nlet nodig, want de scheidsrechter telde de Belg normaal „Jn - de voorpartijen, van deze door Theo Huizenaar georganiseerde^boks avond, boksten de -Rotterdamseama teurs Kouwenijzer en Winkelman tegen elkaar, „welke partij onbeslist '-eindigde.. Jan den Haan behaalde een gedecideer de puntenzege op de Amsterdammer Slaap*. "f Danny O'Sullivan weer in de ring LONDEN ,De voormalige Britse 'kampioen bantamgewïcht Danny O' Sullivan, die ..thans in de vedergewichtklasse.'is'-'gekoihen, heeft een: .contract'gesloten voor een gevecht I tégen de Belg Alex Sinnaeve;v: dat^' op ..29,1October té' Brighton zal plaats hebben. Aangekomen schepen 1 October WALDEMAR SIEG Huelva Waalhaven' Fr. Sw. ert3 Kersten Hunik Co.: SEA- BROOK. Newcastle Waalhaven. St. H. V. kolen Ned. Zw.: CHANTaLA Port Maud Vlaardingen n.m. stg.-Gen. Steam: ER- RINGTON COURT, Hamburg Lekhaven T.HH. stg. Meyer; GAZELLE Kopenha gen Schiehaven N.Z.-atg. -Wambérsle; GIORGIO Hampton Roads Waalhaven Fr. Sw. kolen Anih- Veder:!' HELDER A'dam Pelgrimskade. ledig Hudig Veder; C-ERNAY P. isroire Waaih 12 st.: C.' Comrrt. Mar; REGEJA Teigrmiouth Waalhaven1 97 klei Schellen; MECKLENBURG Har wich Hoek van Holland: SPARTA" Os- tende 2e Kathaven O.Z. ledig G. Vlnke; BJÖRN. STANGE terug proeftocht Per nis VanwOmmeren; KLINTHOLM Ko penhagen Merwehaven C. Sw. stg. Ruys: FRISIAN COAST. Newcastle IJselhaven stg. Burger. 2 October MOLDANGER Vancouver Lekhaven stg, Vinkef-PORT LYAUTEY Gongre-, vi 11e Pernis I boelen benzine Van Om meren; UNITAS UddevaJla 2e Kathaven Velt 'hout Nigoco; ATT S. Swansea Waalhaven, pier 2 kolen RJK-C.: COR DELIA-Tappll a Waalhaven Q D hout Nubel; ASTRID Vesteras Dordrecht erts Mauritz: MOKT GASPE Antwerpen Merxvebaver. K. V. stg. Van Ommeren: BIRMINGHAM Antwerpen Merwehaven ledig S.S.M.; VLIER Portemao Merwe haven W. Z. Stg. Hudig Pieters; JUNO Bristol Merwehaven stg. Muller: KAREL terug uit zee na aanvaring Bjjl Park kade Van Ee: ARNHEM Harwich Hock van Holland Hudig Pieters; SPLIT Rye- ka IJselhaven stg. Kuyper Dam Smeer." SOUTHLAND Savannah Waalhav 91 stgd. Gar.str, KONSUL SARTORI--.Ant werpen Schtehavy-gtgd:" v.'amber si e. gE- TEXIDADES 'Liséabon Merwehav.:Q.D. stgd. Kersten Hunlk. DOTTEREL Man chester Merwehav. K.V. stgd. Vsn Es. FOGDO Norxkoplnc 2e Katbav. V.K.M. érts Oudkerk. KWIEK Norrkoping Dordrecht hout N.B.TC. MEERMIN Ber gingsvaartuig Noordzee Maassluis. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALBIReo van Buenos Ayres 2 te Las Palinas; ALTAIR van Porto Alegre ver wacht 3 de Kaap Vërclische Eilanden te passeren. 6 te Tenedffe verwacht. AAR- Dijk 6: ;van New Orleans vla Havre verwacht. 3 Scilly te passeren; ALPHE- RAt van Baltimore pass. 2 nam. Zuide lijk van Kaap Race; ALPHARD van Porto .Alegre via Antwerpen pass.2 Fimsterre: ANDITK van Houston via Londen verwacht 3 Miami te passeren 24 hier verwacht;, ARNEDIJK 2 van New Orleans via -Antwerpen "16 bier verwacht; AAGTSKERK van Japan' 1 van Marseille. BATAVIER.'1 van Casablanca 2 té Londen; BIRMINGHAM'van Antwerpen binnenkort venvacht; BREM van Lissa bon 2 te Oporto. CALLISTO van Newport Nëws pass. 2 Zuidelijk van Sable Êïl.; CITADEL 2 van Antwerpen. DUIVELAND Van "Sundsvall- 6 verw, (Mauritz):- EDAM van NewYork 2 te Antwerpen. FRIESLAND (S.SJVt.) van Casablanca pass. 2 Kaap Sao VI neen te 7 verwacht. GORDIAS van Amsterdam 4 .verw.; GAASTERlaND van Grangemouth 4 venvacht. HELDER 1 van Amsterdam te Rotter dam; HAULERWIJK var. Baltimore pass. 2 Wight 3 .nam. verwacht. JO van Colchester binnenkort verw. (Wagenborg); JUPITER van Levant pass. 1-2 's nachts Dover. KEDOE. v. Djakarta, 2 te Singapore ca. 13 Nov. verw.; KATWIJK, v. Os- karshamn, 6 verw. (Mauritz). LEUVEHAVEN, v. Kopenhagen bin nenkort .verw. (Uden): LEUVEKERK. v. Madras via Algiers, pass. 2 Kreta: LOOSDRECHT. v.. Calcutta, pass. 2 STraat Messina. 4 te Genua verwacht: LOOIERSGRACHT, v. Hamlnft, 2 nam. 2 uur verw. MODJOKF.RTO. v, Djakarta, pass. Port Soedan n. Suez: MIDSLAND, van Grangemouth; 6 verw. NASSAUHAVEN. v. Aalborg, 3/4 ver wacht; NIEUW AMSTERDAM,' V. New York. 2 vm. te Southampton; NIEUW- LAND. v. Grangemouth, -4 verw; OVERIJSEL", v. Melbourne, via Aden paEs. 2 Cape George Sand, PRINS ALEXANDER, v. Montreal, 6 verw.; PLATO.'iV.f'A'dam, 4 verwacnl PRINS 'WILLEM IV; v. Chicago, 2 te Antwerpen, 4; venyj PRINS WILLEM Port Alfred, .pasis; 2 Noordelijk v, Azoren, 6 te Havre verw.;PRINS FEED ERIK HENDRHC, v. Chicago: ,2 ite? Port Alfred:fü'-P^:- RUNDAMjv v. New York> 6 'viC te' Cowes. STAD S CTIIED AM._ v.'?: Casablarfca, p S.Kaap? Sao Vincente. 7 verwacht. - a 'Iw Ne_ WALENBURGH," v.- iBordeauxj?''^ ver wacht; WESTLAAN;: 2? v. HaraÖurg 3 nam. verw. V'1". IJSSEL, v. WéstIbdld vla-jHavre. pass. 1 nam. Mpna.Passage. ZEELAND,. v.:5:Djakarta via. Havre, verw/j 3r;deMaladiven te pass.^ Oroto Vaart ALNATI.naar Buehos, Ayxra i'nam. té Montevideo:;-ALtrDRA' pass; '2 'Scilly a. HamptonRoads;--AHENDSDUK pass 2 Kaap Sao Thome. 3-vm te Rio de ja- ;helro iverw. ARENDSKERK pass. 2 Be- Iawan "n.-Japan 3 te Singapore" verw) AVERDIJK Z te New York, AALSDUK -n.. New Orleans pass. 1 dwars van H- nlsterre. ALCHIBA pass. 2 nam. Gi- braltar;:n;:iSy«ihey. ANNENKERK pass. 2 Kangerpe Eiland 3 te Melbourne verw. ALIOTH 1 nam. v. Las Palm as n. Rio def Janeiro,. ALPHACCA n. New. York -2' ham; - te: Hheos. ARKELDUK pass. 2 Z'uidelijk.:van Cape, Sable 3 te NeWYork-verw^' ALGENIB: -29 ::'van Santos naar Porto Alegre; ALMDUKvl! te Tampico; ARI ADNE 2 tel Gdynia; ATLAS pass.1 Gi braltar naar A'dam. BANIX7ERMASIN 2 te-Soerabaja. BENNEKjOM::T.nam", te Mollendo. BOS KOOP „lVté Trinidad.. BLOEMFONTEIN ,h. A'dam' 2 "te, MarEeille. BAARN 2' te Arlca. BILLITON 2 te New York, BLI-; TAR vertrekt 3 nam. 2 uur v. R5dam n.' Djakarta. - -r'.;y:-C :>BACCHUS 30 te Ciudad TrujiHo: BLI-. TAR, vertrekt 3 nam. 2 uur van R'dam naar Antwerpen; BOISSEVAIN 27 te Dar eSCA^TOR 4 te New York verw. CLIO 30 te St.;Lucia. V DALERDIJK naar Cristobal pass. 1 na middag dwars van- Fihisterre; DRENTE 2 te Tuticorin;"DELFT 4 te Port of Spain verwacht.':'" DELFSHAVEN 30 te San Nicolas EENDRACHT pass. 2 FlnJsterre naar Alexandrië. ELMINA- vertrekt 12 van Lagos naar Luanda. GOOILAND 2 te Rio de Janeiro; GROOTE-BEER 2 te Fr-mantle; GAAS TERLAND 2 te Hamburg; GAROET 1 v. Soengel Gerong 3 te Soera'oaja verw. GRAVEL AND 3 van Buenos Ayres tc A'dam verwacht: GOUWE pass. 2 Kiel n. Delfzijl; GANYMEDES 27 te Mobile. HELENA.pass, l nam. Ouessaht naar La-Guayra: HEEMSKERK 1- te Port Kemblar HELICON 2 nam. të'La Guayra, HESTIA' l ,nam. van Port of .Spain; 3 vm, te La Guayra verwacht; HOLLAND 2,;,te. Moebase.r 1 -• HECUBA12 van Barranquilla 2; té Car tagena verwacht, ILOS 2 te Fort Li bert 6 Haiti); IRIS 2 te Gothenburg. TNO 30 te Cap Haitien." JAPARA (KPM) 2 té Belawan Döi; JAVA' 2 te Soerabaja. KOTAlAGOENG 2 te Djakarta ;„KAR- SEK 30 te Kema. LAERTES pass, 2 Banka 3 te Djakarta verwacht; LANKOEAS 1 van Baltk Pa-, pan 4 te Sorons. verwacht; LAREN- BERG pass. 2 Gibraltar naar Bagnoli: LEKKERKERK naar Calcutta pass. 2 Minikoy, 3-4 te Colombo verwacht; LIS- SEKERK 2 v.m. van Suez naar Muscat. LEERSUM 27 ..te New, Orleans: LUNA' 2 te Beirut.'- - ■- MARIEKERK naar Sydney 2 te Aden; MAETSUYCKER pass. 2 Sharksbay 4 te Fremantle verwacht; MARKEN naar Philadelphia pass, l dwars van Oues- sant- MENTOR naar Cyprus 2 nam. btj (Advertentie I.M.) RAT noch MUIS o n fs n ap f a ah h ei onweerslaanfaare Kreta;MUSI2 te AmbonMAASKERK' pasa.- 2 Dover naar Amsterdam. - .r MELAMPUS 29 te ProbDUngo;,MAAS KERK 3 v.m. van West-Afrjka te A'dam. verwacht.- NESTOR 1 nam. te Calamata; NOORD- WIJK pass. 3 Kaap Bon naar Bas van Gent. - NOTOS 28 van New York naar Port de Paix; NERO i te Savona. ORESTES 2 teBouaire; OBERON 2 t&rPort au prince; ORANJE pass. 2 Elba Cape (Rode Zee) naar Amsterdam 3 te;Suez verwacht;ORANJEFONTEIN naar Kaapstad 3..te Tenerlffe verwacht. ORANJESTAD 2 van Cristobal. 4 te Aruba verwacht; ODYSSEUS '2' te Ko penhagen. PRINS WILLEM VAN t ORANJE pass. 2 Belle Isle 4 te Montreal verwacht; POSEIDON naar Barbados pass. 1 dwars vhh Flnisterre; PRINS WILLEM II naar Golf van'México 2 bij de Azorcn; PRINS FREDERIK WILLEM naar Chicago pass. 1. Zuidelijk van Cape Cléar (Ierland). PYGMALION 2 van. Curagao naar Mo- bile. v RONDO naar Djakarta 1 nam. te Pórt Said; ROSSUM 2 Te. Huelva; RUYS - 1 van Montevideo 3 nam. te Santos ver wacht- BEAEL'':i:: van Soerabaja 3 te Macassar verwacht; RIOUW pass. 2 Fi- niKterré- naar- Amsterdam. PRINS WILLEM IU. 27 tc Chicago. - ROEPAT paas, 2 Beachy Head „naar Houston. "vó-"-'.v1- - :.v SALAWATl naar Amsterdam 2 nam. naderen Malta; SARANGAN 1 te Port Swettenham;SIAOE 2 te Cnéribon; STAD /MAASSLUIS pass? 2 de Alands Eilanden 3 Ti am. :.te Lulea verwacht; SWARTENHONDT. 1- van Menaöo 3 te! Donggalaverwacht; SLAMAT 1 te. Port-, land (Oregon!;-: SOESTduk pass. 2 Malta naar Java 5 te Alexandrië verw.: SCHIEDIJK 29-te Hotèstoh; TJITJA- LENKA 28 .te Hongkong. SCHIEDUK 3 te Houston; STRAAT SOENDA 28 té Yokohama; STAD ALK MAAR vertrekt 3 van Viaardingen naar Golfhavens; STAD VLAARDINGEN Z v. Narvik -naar Eraden: TASMAN 2 te Hongkong: TAWALI pass. 2 Brothers (Rode Zeé) naar Bah rein; TJTBODAS 2 te Djakarta; TIBA 2 te Trinidad; TIBERIUS 2 te Deme- rara; TRITON 2 te Maracalbo. TRAJANUS 29 te Houston; TJITJA- UTRECKT, 2 te San Francisco.: VAN RIEMSDIJK 2 té Semarang. VULCANUS 30, te -Mutzuna. WINTERSWIJK pass,' I .nam. Ouessant naar Ceuta en. :PortO Margheraf WIL LEM BARENDSZ naar Curasao 3-4 bij de Azoren Verwacht. ZUIDERKRUIS 2 van Wellington n. Soerabaja (nader bericht); ZAAN.1 van Slite riaar Lulea. Korte Vaart r' ANNA SYLtTA "2 'tè Hamburg. AL PHA 2 te Stockholm. - AKTJO 2 te IJmuiden: ABEL TASMAN 1 nam. 7-25 uur- uit', de. Waterweg n.< Proves ten. AFIÉNA 2 vm. .45 uur uit de Waterweg n. Abo. ADM.'DE EUYTER 2 te A'dam. BETTY 30 V. Saffl n. Nantes. BADZO 3 te Zaandam verw. BARRACUDA 29 te Frederikshamn, BLUE BOY 1 te A'dam. BARENDSZ l-te "Veile. BERnINA 1'te Rouaan.: BETA3 v. Huelva n. Nantes. CRONENBUBGH pass.: 1nam.- oues sant 3te Bilbao verw. CERES 1. in Washbay ten anker.' CORN. HOUTMAN pass. 2 Goeree n. Kopenhagen. CORO NA pass? 2 Brunsbuttel n. Garston. CRESCENDO 2 te Helsinki. DOMBURGK pass. 2 Dover n. Bor- deaux.-DE.RUYTER-2 te Londen. DENI. l v. Nykjobing n. Antwerpen. DEO FA- VENTE-T v. Havre- n. Bordeaux. EVERTSEN, I' te Londen; ECHO, 3 .f*. j ."j J' f, yrt*: —dj. - *- In Hamburgse rederekringen wordt scherpe critick geuit op de Rotterdamse bedoelingen, die men vermoedt achter rle vooreerst mis lukte bijeenroeping van een confe rentie der Noordzeebavens. De „Hamburger Hafen Nachrichlen" stelt de vraag, waarom van Neder landse zijde .eerst te elfder - ure werd bekend gemaakt, dat Ant werpen niet bereid was, aan de havenconferentie deel te nemen. Van Duitse zijde was de deelne ming van Antwerpen vanaf het begin- een- conditio sine qua non geweest,, zo zegt het blad. Men had steeds geen Nederlands-Duits doch een,gemeenschappelijk Ne derlands-Belgisch-Duits contact ge wenst»;;. Na er op gewezen'te hebben dat de opbouw van een zeeyerkéer met het zwaartepuntin de .eigen havens een realiteit van- de eerste orde is, gaat het blad verder: „In enigszins overdreven zin lijkt ons de Rotterdamse haver.po- litiek aan te sturen op het doel een „European carrier", te wor den. Dit is wel zeer verklaarbaar, want Nederland moet zich gewel dig inspannen om het bcze gat der verloren koloniën te sluiten. Tran- sitoverkeer staat ook thans in Ne derland inboog aanzien. „European carrier" betekent ech ter met een blik naar het'achter land van Rotterdam erj Amster dam in hoofdzaak carrier voor de Duitse in- en uitvoer. Op dit punt botsen onze ideeën, plannen en noodzaken; men moet. met Euro pees inzicht érnstig en niet over haast zoeken naar een synthese, die ieder recht doet, vooral ook de Duitse Rijnverkeersbelangert". WOENSDAG HILVERSUM. 4fl2 m. NCRV; 7.Ö0 Nieuws. 7.18 Gew'jde muz. 7.45 Een woord voor ce da.e. 8.0U Nieuws en weerberichten. 8.15 Koroelranc. 8.45 Gram.muziek.- 9.C0 Voor dc zieken. 9.30 Waterstanden. 9.35 Gram.muziek. 10.4S Jëem 10.30 Morgandienst. 11.00 ..Spiegels der Zier-, hoorspel. 11.55 Gram.muziek. 12.00 Alt en piano 12.30 Land- en tuin- büuwmededelingeh. 12.32 Gram.muziek. 12.40 Kerkdienst. 1259 Klokgelui. 13.00 Nieuws. 13.15' Protestants Interkerkelijk Thuisfront. 13.20 Arr.userr.entsmuz 13.50 Gram.muziek. 14A5 Voor de meisjes. 15.00 Kamerorkest en soliste.' 16.00 Voor de jeugd. 17.00 Meisjeskoor. 17.20 Orgel spel. 17.45- Regeringsuitzcndlng: J. W. Jansz; ..Postzegels - verzamelen in In donesië"; 18.00 Nieuws. 18.15 Zigeuner kwintet. 18.30 RV U.; Dr H. Groot; ..Mo dern maanonderzoek". 19.00 „Spectrum ,-an het Christelijk Organisatie, en Ver enigingsleven". causerie. 19.15 Boekbe spreking. 19.30 Granuhuziek. 19.40Ra diokrant. 20.00 Nieuws en weerberichten-. 20.10 Vijf minuten. 20.15 Omroeporkest en solist. 21.20 „Eier is Rome", causerie. 21.40 Blokt3uit-er.se.mblo. 22.00 Koorzang. 22.30 Internationaal Evangelisch Com mentaar. 22.40 Gramunuzlek. 22.45 Avondoverdenking. 23DO Nieuws 23.13— 24.00 Gram.muziek. HILVERSUM H. 298 m. VARA: 7.00 Nieuwe. 7.15 Ochtendgym nastiek'. 7.30 Gram.muziek. 8,00 .Nieuws én weerberichten. 8.18. Gramïmuziek. 8.50 Voor de?hu:5vr0uw 9.00 Granumuz- VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA r ,1050 Voor de huisvrouw. 10.30 Gram.muziek.' 30.45 Voor .de vrouw. 11.00 Gram.muziek. 12.00-Voor dé kinderen;" 12.15- Orgelspel. 12.30 Land- en tulnbouwmededellngen. 12.33 Voor, het platteland. 12.38 Orgelspel. 12.55 Kalender. 13.00 Nieuws. 13.15 Me tropols Orkest. 13.45 Grarr..muziek. 14.00 Gesproken portret, 14.15 Gram.mmlek, 15.00 Kinderkoor. 15.20 Plar.ovoordracht. 15J0 Voor de zieken. 16.00 Vror de jeugd 17.30'Gram.muziek. 18.00 Nieuws. 18.15 VARA-Varla. 18.20 Actualiteiten. 18.35 Lichte muziek. 19;Q0 „Gelijkstelling ook bij - het „nij verheiüsonderwljsï", dis cussie. 19.20 .Gram.muziek. VPROi 1930- Voor - de jeugd VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Politiek commentaar. 2C.15 Konink lijke Militaire Kflpel, 20.45 Aetherforura. 21:25' Radio PhilharmOniéch "Orkest en solisten. 22.20 „Prdblemen rond de -kin der verlamming";.- causerie - 22^5 'Dans-.' muziek.1 23.00 Nieuws,'23.15—24.00 Gra- mofoonmuziek, ENGELAND BBC Light programme... 1500 en247 m. 12.00 Lichte' muziék.' 12.45 Orkèstcon- cert. 13.45 Voor de kleuters 14.00' Voor de vrouw, 15.00 Amusementsmuziek, 15.38 Voor de soldaten. 16;45 „Mrs. .Dale's Dagboek". .17.00. Orkesteoncert. 18.00 ld. 18.45 Hoorspel. 19.00 Nieuws en. radlo- joumaal. 19T5 Sport. 19.30 „Diamond Ju- hilce Club"'. 20.00 Hoorspel.'21.30. Orkest concert. 22.00 Nieuws. 22.15 Actualitei ten. 22.20 Liehte muziek. 23.00 Voor dracht. 23.15 Orgel en viool. 23 FG24.00 Nieuws. BRUSSEL 324 m. 11.45 Gram.muziek. 12.30 Weerberich ten. 12.35 Gram.muziek. - 13.00 Nieuws. 13.15 Klassieke muziek, 14.00 - School radio 13.30.JMe Schöpfüng". oratorium. 16.45 'Internationale ^"Radio-Universiteit. van de 80ste verjaardag-van Stijn Streu- vela, 17.50 Boekbespreking. 18.00 Voor dracht. 18.30 Voor de soldatpn. 19.00 Nieuws.' 19.30 Gramunuzlek. 19Cau serie. 20.00 Omroeporkest. 21.00 Actuali teiten. 21.15 Oporaconcert. 22.00 Nieuws. 22.15'Kamermuziek; 23.00 Nieuws 23.05— 24.00 Grammiuzlek. In het Europese gebouw mogen volgens het blad de zwaartepunten niet in het Westen worden gecen traliseerd. In hetzelfde Hamburgse blad wordt bok uiting gegeven aan bezorgdheid van de Hamburgse havenkringen over de toetreding van de Nederlandse en de Belgi-, sche 'spoorwegen tot liet „zeeha- vendoelverband" dat beoogt, de verkeerspolitiek tussen West-Dults- Isnd, Ooistenrijk, Joegoslavië en Triëst te regelen. te Belfast; EBAN». 2 tc Antwerpen: EX PORT; 2 te.Londen; ■:-1, FEROCIA, 2 te--Swansea; FREDERIK 1 v. Wismar-te'Londen; -1"-4, GAASTERLAND,' -3 te Lelth;verw,; GEZLENA, 3 te Middlesbro verwacht; GAZELLE, 29 v.' Gór'dbyne Bry haar zee;-. GEERT BODEWES. pass. -2 Kaap de Gata;4 te Casablanca verw.; >GEMr MA',7.2 y-teV Landeni'iGLORY. 1 nam. - te A'dam. 7';.v HOUTMAN, '3 'te Middlesbro" vérw.; HEBE NOBEL. 1 v. Antwerpen.n. Mac duff; HELVETIA. 1 te Brldgewater; HOLENDRECH'X,1 v) Swansea n.' Nan- •tesi'-.:,v"^7;V JACOBA'- CATHARINA, 1; V,, ;casa- blancaAnl'. Bordeaux; JAVA, 1 -v Pors- •grun n; HekKëfiord: JOSEF SWEN- DEN._28.te Pemovikeny' JOKURNA.'.l t« Zaandam;..JASON, pass. 2 vin. Land's End n;- FleetwoodJABA' 30. v. Fur n, Colchester; JAN KREUXvIER. pass 30 jKlel /n; Lowestoft. KOR^NAXR. pass. ,1 Sandbaramern 2 te. Helsinki verw. /•:- - 'LUCAS BOLS I, 2 te Ardrossan; LIES 2 te HamJna; LEUVEHAVEN, l te'Go thenburg. - 2 'té 'Tornea; MAKTETJE BOHMER; 1 te Methili MICHEL SWEN DEN. 30 te-Kopfog; MULAN, 1 te KJa- mila; MARVIC, 3 te Kopenhagen ver wacht; MARIA THERESIA, 2 te Wig- mar; MAYMERE, n.. Liverpool, 2 vm.! b« Skerries ten anker (machfneschade); MATAR-.N;,. pass. 2Texel n. Kotka;- MADZY, ;2 te Grangemouth; MARA- THON, 2 te Wlsmar; MARKAB. 23 v) «^ngbor« ö- "L'imfjord; MERWEHA- VEN, 20-te Casablanca.1 ^NOORDERHAVEN, 2 te GarstonNEP- ZHÏÏHt Portsmouth verw.: NOT-' ■TINGHAM 2 nam te Harlingen: N.OORD- van Torefors n. Antwerpen; NETTA. 1 van Bremen,n, Garston ^T?RES.-.ROasEVELT.^l te'- Bordeaux; PINGUÏN, 2 te Rostock;;-,PHOENlX.'pass." 2 Terschelling naar Bohus; PONTO 2 te. Gefle; POORTVLIET 30 te Wasklot;, PE TER SWENDEN 28 varr-Stockholm naar Yxpila;..PRINSES .MARGRIET 2 teNyk- IRT 2 te Lissabon; ROBERT 2 nam. op de Theems: RIJNHAVEN base; 2 Dover 4 te Hamburg verwacht; "RÓSE- MARIE 30 van-Delfzijl naar Stockholm; REMA 1 van Kopenhagen naar HamJna: RIGEL 29 van Victoria naar Lagos. SILVRETTA 2 te Kopenhagen; SHAM ROCK-2 te Oslo; SWALLOW 2 te Delf zijl; _SEAHAMV2te Góote; SIAN/Ivan Hogenes haar'Gefle; .SPURT 1 v Telgn- mouth naar Stockholm'. - TIMOR 2 te -Manchester; TRIANCA pass. 2 Sandhamrnem naar Liverpool; TRUDE' K.' 2van IJmuiden'naar Trelle- borg- TONIpass. 2 Kiel naar Grange mouth; TEXEL 2 van Rotterdam naar Hamburg... UHMAJO 1 van Boom naar Grange- mquth.- -.- - VINDICAT ATQUEKPOLET 29 van Garston naar Mostyn;; VAN GELDER 2 te/Sunderland; VAN- BRAKEL 2 van Middelfahrt naar Vestiervik; VIDA 2 te Goole; VEENENBURGH 3 vjïi.-te Midd lesbro verwacht; VROUWEPOLDER nr. Lissabon 2 te Antwerpen: ViRUBURGH pass. 2 Kaap-Sao Vincente 3 te Casa- hlanca -verwacht; - VERA 2 te Tonsberg; VIVO 'pass. l -May -.Eiland naar Bom- holm;. VIKING-, 30 te Ekenes. WIM pass. 2-Texel naar Rostock; WO- TA pass. 2 Terschelling naar Trelleborg- WIEBOLD BOHMER 2 van Rotterdam naar Amsterdam. -. ZEELAND (S.S.M.) 2 te Baybnnè. Tanlivaart AGATHA .2 ,té,.Penan2. CHAMA pass. 2 'Scilly n. Stanlow. CALTEX- NEDERLAND pass. 2 Kaap Bon 10 te Pernis verw. CALTEX UTRECHT pass. 2 Casquets 3 te 1 Pernis verw. CCRELLA pasB» 2 Elba Cape (Ro de Zeef) tl'. Mena al Ahmadi. CALTEX DELFT pasa, 2 Malta^lD te Pemia verw. CALTEX„TIJE^HAQ.UE, .Pass. 2 Kreta 4 te 'Sidon vérw.: CALTEX LEIDEN pass. .;2/:nanV.,,Malta,10-te Pemls verw. .hDtJtVENDRECHT n. Londen en Ant werpen'passi 2 nam.. Zuidelijk'vhn Sa ble Eil. I- -' - •- ES SO DEN HAAG 2 nam. v. Aruba te Pernis.ESSO AMSTERDAM pass. 2 Dungeness n. Aruba, ERINNA 1 hij Sin gapore ten ankér. ELIZABETH B. nog steeds ten anker in de.FIrth of Forth, x FRISIA 1 te-Ardrossan (Clyde). MACUBA h. Ras Tanura en. Bombay 2 te Port Said. MARCELLA 2 te Havre. MARCELLA 2 van Gonfreville -naar Pauillac; MATTHEW -2 van Oskarshamn' naar Viaardingen; MONICA 29 te Dublin. NOORD 2 te-Ambet. v PAFENDRECHT n.' Isle - of Grain 2 nam. bij de Ingang van het Engels Ka naal. 1 SARpENA; 1 van Mlrl 4 te pladjoe verwacht; STANVAC TALANG AKAR 2 te Pulo Bukom; .SCHERPENDHECHT L-V8 Algiers -naar Montrea): SLIE-; SCHT 2 ,van Menaal Ahmadi naar Land's End V.O. TARLA pass: 2 de .Biirling Eilanden naar Mena/al? Ahmadi. Buitenlandse schepen op Weg naar" Rotterdam AFOUNDRIA. van Tampa, 4 verwacht IRunciman AMERICAN JURIST, van New York- L ite: Antwerpen (V.S.L.); AKKA vai» Wabana 4 nam. verw. (Oud- kerk). -* z'- BRAGANCA vanWest-Afrjka blnben- kortverwacht (FurriessBENJAMJN H.' BRISTON. van Noord-Amertks4 nam? verwacht; BLACK CULL van New York I te Antwerpeh 3 verwacht (Niev.:Gou- drlaan);, BOGOTA van. Portugal 6 verw. (Eurowacht): BRIANCON v, Hongkong 5 verwacht (Reunis):- B.Tri 8 van" Le ningrad 3 verwacht (Furness).; BATAAN van San Francisco"8 verwacht (Burser). CAPf/D'AGORNE 'van. -PortJerome binnenkort yerv/acht fvl Ommeren): CAPE 'NOME Van New'York l'.te'Ant werpen 6 -yërwacht iVinke); CITY OF COVENTRY Van.' Oost-Azië..- 6 'verwacht CHoyman Schuurman);:; CALCHAS van Swansea .4 1 vèrw. 1 (Meyer j; - CAPERATA van Mena al Ahmadi 3 verwacht:,(v. Om merenCHRYSS van Narvik 3 V.m, 10 uür verwacht-(Oüdkerk). - DETTIFOSS van Reykjavik .5? verw. (Sccuwcn). EPINAL' van Borongal binnenkort ver wacht (v. Uden); E. RUSS van,. Nóord- ee- 6 'verwacht (Ruysk - .- FENIX vanGeflc 4.verwacht (Burger). FAERO SHELL van Esbjerg binnenkort verwacht (V Ommeren).- GEHEIMRAT SARTORI van Montreal verwacht- (Wamberste); GOOD HOPE CASTLE' van - Zuld-Afrlkavrö verwacht tKgffeagSmeeij y CRIESHEIM van Huelva. 2 nain, 6 uur verwacht. IRAN van Spanje 3 verwacht (Euro- vracht), JALAMOTI van Karachi 5 verwacht (Furness); JELo van A'dam 5 verwacht (Burser)."- KENRIX van - Antwerpen 6 verwacht (Ruys)^KONINGSBERG vani Londen. 5. verwacht -(Maurita). LEVANTE van-Levant 3 'yerw. (Wam- bersie); LOUISIANA van Bahla Blanca. ,4, verwacht (Ruya); LIVNO van Noord zee -3 nam. 1 liur verw.; LILLIE MAT-, T Hl ES SEN van A'dam binnenkort verw. v, Ommeren)LEONTIOS van Balti more binnenkort verwacht (Vinke) LUHESAND van Karlstad 6 verwacht (Suys). MAR DEL PLATA van. Zuid-Amerika 5 verwacht (Heriurtb);„MOBILIAN van New York 5 verwacht (BuncLman) MI- RA' van Dubrovnlk 6 verwacht (Oud-, kerk)/MELROSE van -Lelth .4 verwacht (Burger): MAVIS HILL van Norfolk 4 verwacht (Ruys). ;'iv>li? NORA van Newport-News 5 verwacht; NUEVA FORTUNAvan Port ..Churchill binnenkort verwacht (Furness). OLIVIAN COAST van Newcastle 5 ver wacht (Burger). i POLLY M. van Londen 5 verwacht. (Ruys); PALMETTO STATE van Gulf- ports 3 verwacht(Lenders); PANAMA EXPRESS van1 Hamburg 4. verwacht (N.B.K.)J PODGORA van Ryeka 3 verw. (K.D, en Smeer). RAUNALA van Narvik 6 verwacht (Ruys); REGIN van Aren dal 3 verwacht- (Oudkerk): RADLEY van Baltimore 3 namiddag verwacht); REPTON van Am- sterdam'binnenkort verwacht (v. Omme- ren). - SETE CITADES van PortugaL 1 te Antwerpen'3 verwacht (K. Hunik); SO MALI, van Japan 5 verwacht (Gen. Steam); SOUTHLAND van Amerika 5 verwacht' (Gans Tr.); SANTA IRENE v. Baltimore binnenkort verwacht (Van Uden): STORK van Londen 4 verwacht (Mauntz), TOULOUSE van Oost-Azlë 5 verwacht '(CDmelder): THEVOSE van Australië: 6 verwacht (Gen..Steam); THORSHAVNv„ Noordzee.4 verwacht; TSFONTT v. Lon den 4 verwacht (v. Ommeren)TANGA van'Norfolk pass.1 Caaquets-2 nam. ver-, wacht (Hudig Veder). WINFIELD S. STRATTON van Phüa- delphia- binnenkort verwacht (v_ Uden) WARJO van- Stockholm - 4 verwacht (Burger); WASHINGTON EXPRESS van. Antwerpen 4 verwacht (N.B.K.). Slecpvaart ELIS. te Port Etierifi'é- liggend hééft een draad in de schroef, een- -duiker tracht het obstakelrte verwijderen. EBRO, met 2 bakkétt/naar Oran, p. 1 Beachy Head. - NOORD HOLLAND.':h.- Albany, pass. 1 nam„ Noordelijk van. BenghazL POOLZEE, met 'sleep naar Australië 1 op 129 mijl N.N.O. v, Flnisterre. ZWARTE ZEE. J met ,3. korvetten n. Hamburg, 1 op 360 mül W. ten N. v, Flnisterre. - WAARNEMINGEN- Luchtdruk; 1021.2wind:O-N.O. 3; temperatuur 122-, maxim, temperatuur 17.6 gistermiddag: 2 uur; min.- tempera tuur 1D gr. hedenochtend. 5 uur. Weers- aeBteldheid:- betarokken. :;!-i r£ Het Tlotterdamse motorschip Maymere Isvamhorgen vroeg .n)ve- gëns .machirieschade iiengtuikef/ ge gaan by- de" Skerries. Het;Schipvis op weg ven.Almeria naar^-.'Uver- pool 1 '"---O M v ."-•£ƒ ;-Hët Nederlandse^motorschip „Karel''r dat hedennacht vsn Rótter- dam is vertrokken riaan.Helsinki.' is op de Noordzee m aanvaring ge- onx tt eest met? eèn niët :nadërVgenoe!Tid Le- schip. De ';JKsrel": bekwara schade ?aan hct; voorschipen-: is-' -van zee'Je- - ruggekeerd en opgestoo'md naa?: de Parkkade-'.ter Rotterdam." vV .'-'.C OPVAART LOBlTHiGepasseerd; op l October. .1851 voor 13 uur mét bestemming Duitjlar.a: Magda,-.de Ridder; Marij, Govaert; Fldutie,; V. Veén; 'Jantje, Hof;. Express. Maasj, Spera in Deo, Arends; Main 117, Wenzel; /;Capi, Schreuders: Johanna, Griffioen; Tenax 2, Jansen; Guinea. Blom-Zwerver, Heuvelman; Tenax 2, Jansen.; Guinea. Blom; Mar- gricta. Bootsman; SUvermecuw. de Kaap; Ca'.harihalWlcgers;-' Helena. La- rooij -Result. Boer .'/Disponibel, v. d. Veen;- Onderneming, v. Dorsten;-Animo, Koning Gans; '.Helena, Heuvelman; Loire," v. Roekeide Gruljter 33. Lud- wlg Rhelhfahrt -14, Hofmaan: -Wetter- ham, .Bu5Seme;„.Rheinf8hrt 312, Berg- 'mann; M. StInr.es 79, Köhnen; R. Kar- ?cher. 97. Berodüari Pr. Juliana,-Peters; BalkMeijer Roniba,Mouthaan; Wat- teaii, Sohn; Helena, de Graafj.y-Neptu- nus, Vi.ZuIdam f Seam ierTack; Feja, v. Graaf; R. Kafcher 28. Hefman* Seam? 2, Lóch; BarOma 2./ Beekman; Desire. Ilmer; Ida. Havers;" Okia, Muih; Erasmus. .y:- Trierüni; Damco :i34; Du- rlnck;Béveland, Jóosten; Sibajak; van Zandvliet; Welcrang. v. Kle|j; 2 Ge broeders.' v.: Gelderen; Stella. .Jeas;,Le- ro, Joos: Allda "2. FeenstTaExpress 6. Kalva; :PaXi .v,.:d, Vlag i-RqelofJe,.Hart- man; Hoop op Welvaart. Oorburg:- Nel- dlco, Schtdlenburg-; Onruat; Heuvelman; Hoop op Welvaart, Verkalk/Neldicor. Schullenburg; Onrust, Heuvelman; Ida, Weichcrt; St. Antonius, <JeBe(jer;?WlI- jo, vj Ooijen;/Chichau, Czeijakri.Theo, Engelaar*, Mercurius, Hefjman; Energie, Galenkamp;T.R.G. 10Zaun-, Margare- tha, Ahus Verandering, v. Gelderen; Suzanna. Bertsch;. De Gruijter' 36, Top- bo veri: Wannhom/ Melj;. Rhelnfahrt ,149. Wagner;Marconi, Binnendijk; Klbo. Zwets; W.T.A.G.167. Klewann; BatoervLenden-, Tampornas. Berns; Saga, v. d. Gardé; Fxeia; Donck: ;lsala 1, BokBlag; /Borgir,, Hartman r>Werbel, v. d. Berg; R. /Karcher- 8,' Stelnért- R. Karcher 75'; Nipsken;, W.T.A.G;- 137. Schmidt; Haniel, Eann."Wlihelmina, Kramer; sydra. Sllvius; jWestschlifahrt 20. Wenzel;-. Damco 138. Stout; Damco 130, v.. Inimerzeeli'Caland, K5up;: Ag nes, -Mol^^r^Dorothea, Hildebrand.: i-.V" Naar Bazel: Wengeralp, Koch; Qua- termout, Bertsch; Aguella. de Bot; Rl.inschelde 1. Hogendorp; Alplna I. Meester? Fanto 11, Schulz; Rheinunion 8, Claesaens; Express 41. Swartjes. 3 Oct. Hoog water te'Rotterdam le t|j 5.55 2e Üj 17AB., :ir TUINBOUWVEILING DER ZU1DHOLL. EILANDEN Meloenen 037—0.43 per. stuk; druiven 0.82—0.01; Cox Orange Pippin «039; Manks Cedlin 0.30; Notarisappel 0.14— 0.1S; Transp. de Croncels 0.31; B. Lebrun 0.430.48; Bonne Louise 0.45—0.54: Con ference 0.24—0.60; Leglpoat 0^30.59: Maagdepeer 037—039; Nouveau PoiteaU 021; Will. DucheBse 0.48-^020: Trlnmpha de Vierme 0.72—0.75; Zw, wUnpeer 0.27 0.30. Aardappelen 0.000.10: andij vie O.O00.11; bloemkool 0.16—0.27 per stuk; snijbonen 0.750.78; sUmprlnses sen 0.39—0.50; pronkbonen 0.33: kom kommers 0.11—0.16'per ;stuk;.krotên.: 0J3 0.1Sr+;rade kool 0.14—0.15; gele- kool 0114;': groene kool 0114^-0.16: bospeen 0.17 per bos; waspecn - 0..22—0.23; prei -0.16; 7 sla 4.20—8.40 per 100-stuks;: spinazie 0^2 —0,?7;:,tomaten 0.17—0.42; uien 0.18^-0.18: witlof; 0.45.7—- Alles per k£. teasij anders ataat vermeld. AARDAPPÈLBEURS ROTTERDAM /BOTTERDAM, Kleiaardapp. 35 mm opwaarts: Eigenheimers f9,50—f 10; Bintjes f. 8,50-^1. 8;. Bevelanders f 'fi.25— f >9,75; Meerlander f 9f 3.50;.Koopman®' 7' blauwen f 9f 10; Uaselster f 8,59—f:8.75. Zandaardapp,35: mm opwaart* -Nieuw- - landse aardappeienyf.18,50—f-9,5pJJ'?.?:f Voeraardapp.r zieke aardappelen f 4ï gezond'.voer-f 4,60, Allca per hónderd kg. Prijzen bere kend op. de handels voorwaarden, vastge steld vaor de verkoop van consumptle- aardsppelen „op .wagon,'schip-of auto. Hiermede betuig ik ook namens de naaste familie mijn harte- hjke dank aan familie, vrien den en kennissen voor het medeleven bij het verlies van mijh ionlg. geliefde vróuw W. C. HAACK v. d. GOES- ZE VERBOOM Uit aller ..naam: P. K. W. Haackrv. d. Goes Paradijslaan 5 A. Hiermede zeg ik mede na mens de familiehartelijkdank voor de vele blijken vaj^ deel neming - betoondbij het over lijden van mijn echtgenoot JOHANNES BOOT. Botterdam,- 2 r October' 1951. J. M. BOOT-DONKER. VANAF 3 OCTOBER Woensdag- en Zaterdagmiddag: POFFERTJES WAFELEN - Aanvang der voorstellingen: 2.30 r~ 3,30en 4.30 uur WH rullenUwTerouderaoaiofzuigerln bij aankoop van een? modem apparaat met 15CO lit«r luchtverplaatsing per minuut.? De baste merken. ookón fiuuhkfryp V&naA. UJEWiZONVER VOORUITBETALING x HOM EENS KUKEH OF VRAAGT Z/CHTZEh'D/NG CLAES DE VR!E5EUAN66stel'32BB8 Op -klein fab'riekskantoor te Rotterdamwordt gevraagd: Vereist: djplorna bopkhoudên'en machlneschrijven. Leeftijd"tót 25 jaar. t -• - Uitvoerige brieven met opgave verlangd salaris ën.'datum van indiensttreding onder do. 7274 bureau van/dit blad. -Ned. Veï*. van Spiritisten afd. R'dam.; inL Tel. 41416-: Jr Donderdag'4 October /-: 's avonds 8 uur/ met lichtbeelden in de school - RÖS; Manszstraat 151 door de Heer G. ZOBAB Onderv/erp: Waarheid? en bedrog bijhet para^ psychologisch onderzoek.; Toegang voor niet-leden 50 ct„ leden 25 cent 20 jaér Kapt aan Groene Hflfedljk. In alle filialen brengen wij extra voordelige, aanbia- 'idirigen. Of U "'nu voor Uw klnderèri of voar.Uzejf schoenen of pantoffels nodig heeft, in deze "Jubileum', verkoop vindt U juist dal koopje, waarvan U leunt profiterenI ly 7t»6ifeum« Jubileumkoopje 'Kóóp "nu kaplaarzen! Straks bant U ar blij me*. 22-23 3.25 24-26 4.25 27-29 5.- - 30-34 B.25 35?38 7,50 39-42.8,50 Jubileum- koofjt Dat zijn ze, hè jongens! Hogo schoenen .met ;wree(riëm«n. In bruin box met onvertlljibare harde rub- berzoo', wBrsierktmet itootplaatje en extra lederen, gëzóndhelds.tussenzool.; Bruin boxmelijëstclsoehtje». Leukévlechl verstering.'Dub bel* crip* zolen en;ledëren gerondheid sJussenzoo I,v, vffl-r ïiis V" ,22-Uia.SB yubj/eum-troctatfe» in 'alte filialen - ,5'®S Vlotte, ?sporti*vé: k jo n géf) sm oi iè r«T. Ih bruin boxcalls-met zwë'ro- crêpe rubberzolen en lede-: <?ren gëzóndHeidi-binnenzool. M I0.B5 ÏM5 12.93 31-4014,95 Postorders. Al» Uzelf niet komen kunt V orr» van deze speciale aati' blading; ié profiteren, stuur?1 dan ÏUw böae.of.schrijt nóar on t hoofdk* ntoörMaih en es- sar!aan 29, Rotterdam,Ver- "loeef/ U wïmaatïrileL1' Giert Vïi ADVERTEER REGELMATIG Onze prima gymschoenen tn zwari en wit zijn steeds, voorradig. 27-29 2.95 /30-34 3.25 24-26 2.25 35-4 2 3 Aller*ardlg»l kinderichoenlj#.- met "taniaile- bewerking. In -bruinbox- -met %j(- lederen zool.ert leder gevoerd/ M 4.95 n-U S.ss J4-2I B,'9J Jublleumkoopje

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5