Nederlandse televisie heeft uitstekende start gemaakt HET BOTTERDAMSCH PAROOL Overal in het land groot enthousiasme Intense spanning b alle medewerkers Churchill wenst „brede basis" - geen coalitie Bijna n proces verbaal wegens kinderarbeid Komen politieke gevangenen in Argentinië vrij? rlan voor generale staf der VN Oost-Duitsland zal Adenauer deze weck antwoorden Bonn waarschuwt ex-genéraals jMijn T. V-ervaring' door omroepster i Jeanne Roos Televisie in Schiedam Ty-indirikken van elders Voetbal haalt vliegtuig neer lie Jaargang, no. 232 .Woensdag 3 October 1951 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 - Aboan.prtjs: per week 0.40, per kwartaal S.15, losse nummers 0.0? Uitgave N V De Nieuwe Pers Postairo 398644 BankJer: Amsterdamsche Bank te Rotterdam- Dlrecteuri B. 'de Vries Minister van Luchtvaart - is afgetreden - BUENOS AIRES - Om het hou den. van werkelijk vrije verkiezin gen op 11 November, mogelijk te maken, heeft de federale politie op dracht gekregen, alle politieke ge vangenen, die naar aanleiding van de ..beraamde samenzwering gear resteerd zijn,, vrij te laten. Dit ver klaarde Dinsdagde Argentijnse mi nister van Binnenlandse Zaken, Berlanghi, op een'persconferentie. De foto geèft'een beeld van. de bedrijvigheid in de studio. Ih een hoekje ziet u Albert van- Dalsum en Louis. Bouwmeester, op wie schijnwerper en camera zijri gericht. WASHINGTON.: Een plan; dal voorzietin de.stichting van- een uitvoerende ^militaire autoriteit 'deri Verenigde Naties, die -een ptaat kan zijn of een statengroep,' is ontvouwd in. een rapport der commissie van de Assemblée; die indertijd benoemd is om collectieve, maatregelen voor het geval van agressie 'voor te be reiden.- - - .Verder, - acht. *t rapport, het uiterst belangrijk, dat de leden-staten bin nen het kader van hun. eigen troe penmacht een speciale eenheid ge reedhouden voor eventuele opne ming in het leger der V.N.. zodat voortaan niet, zoals in het geval van Korea, geïmproviseerd behoeft te worden. De voorstellen zullen aan de Assemblee, die in November ih Parijs bijeenkomt, worden voorge legd;.- BERLUN. .Vólgens medede lingen van het secretariaat van de SE.D. zal- de Oost-Duitse regering hetkomende weekeinde officieel antwoorden, op het uit veertien punten bestaande voorster van kan selier Adenauer-tot het houden van verkiezingen in geheel! Duitsland. IVrjj dag wordt Ulbricht, vjce-pre- Jnier en secretaris-generaal van de SiE.D. en president Pieck van een langdurig verblijf in -de Sowjef- Unie.in Oost-B erlyn verwacht. Vrij rustig herfstweer Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot Donder- :pnoAE3Ep In de nacht-en ochtend hier en daar mist, overigens droog 'overdag op de meeste plaat sen zonnig weer. Weinig ver andering in -temperatuur. -Ma tige tot zwakke. Oostelijke wind. 4 October Zon op. 6 u 44 m onder 18 u i3.m;,Maan op ll u Z5 m onder-19 u 2 m. zenuwen, Het 911^988^^ is een gecon-tfnmBp^ 'centreerde ze- gen yam te veef engeslspen, duizenden problemen moesten-' oplossen' èn vlak. voernjdév-uik 'zending ontdekken, dat't'zij, er' nog een paar,, honderd hadden vergeten.Ténminste: wat de ze eerste Uitzending betrof.. „Van zenuwen'* was - ik een uur te vroeg; .'t. Was heet in de studio, en schel-van licht. Ik moest een geruitejurk aan en' werd ge-: schminkt: lichtbruinon'derlaag- je zónder rouge, poeder :en groén- op de' ogen en een bleek- aangezette mond.: Ik moest in-, eens „op" en wist geen woord meer van mijn tekst....- Alle lampen flitsten aan, hoofd een beetje op, nog 10 seconden Good Luck, zegt de regisseur, het rode lampje gloeit aan, ik wil wel hard weg Iepen, maar ik hoor mezelf zeggen „Goeden avond.. dames cn heren"De electrische spanning van de te le visiefabriek- op kookhitte trilt in je, ém je, dóór je heen Een paar technici steken hun. duim op. Dus: het gaatl, het gaat!Je wordt ineens rusti ger en je bent door de eerste anderhalf uur heen voor je-.het weet Pauze, koffie met. specu laasjes, even uitblazen... .En. dan weer ,.op". Een storinkje? Niets erg. Je vertelt kalm, dat alles verholpen zal zijn over een. paar minuten.Je zit er „in".... Het went"..,. Oudstrijders achten dag van 20 Juli '44 een van- „verraad" BONN. De West-Duitse rege ring heeft de nieuwe en machtige organisatie van Duitse büflströders gewaarschuwd het land niet in twee kampen te splitsen door zich te mengen in de politiek. Tegelij kertijd werd officieel bekend, dat -de regering het parlement geld zal vragen terondersteunJng van Jbe-: hoeftige nabestaanden van de sa menzweerders, die geprobeerd heb ben Hitler op 20 Juli 1944 te ver moorden; (Hitier overleefde de; bomaanslag in zijn hoofdkwartier) In de waarschuwing werdén geen namen genoemd; maar de ver wijzing naar de samenzwering van- .20 - Juli., maakt het..duidelijk,'/ dat de. recente, poging van ex-gene-: 'rsals om de samenzweerders van de 20ste„ Juli ,*44 als verraders te brandmerken, van regeringswege doorkruist wordt. v De Vshello groei, vanhet „Ver-: band Deutscher Soldaten" heeft in parlementaire kringen; te Bonn ona ger ustheid gewekt. Men vreest het els eon ftogelijke staat in de staat. Het verbond had beloofd' politiek neutraal te blijven en de bonds republiek te steunen, maar het slaat die belofte in de wind. Gemenebest-bevelhebbers komen bijeen LONDEN r-' De .regering heeft alle opperbevelhebbers der .domi nions uitgenodigd tot het bijwonen van een geheime conferentie van één dag, die 17 October zal "wor den gehouden. Er zullen .géén. beslissin gen worden génomeh. Het doel der bijeenkomst is het, uitwisselen; van. -meningen overde-'algemenc mili taire toestand en 'över de verdedi ging van het Gemenebest en West- Europa. -'•i.-'- Arnliem heeft - een, orchideeè'n- -feittoonsfeïting, waar hei edelste van het edele on dit bijzondere bloemengebiedte genieten valtJ. Mevrouw Djoemhanaechtgenote ran de waarnemend hoge com missaris van Indonesië: in Neder land, ontdekte by haar Tondtoan- dcling menig schoon exemplaar uit haar geboorteland. Hier daten Avij- ih'. telegramstijl énige indrukken- volgen; waaruit blijkt, hoe de eerste officiële tele- visie-uitzending ih diverse- plaatsen in ons.lahd ontvangen'Is: UTRECHT: Ontvangst goed. Geen storing. Veel televisie-toestellen in uitstalkasten. Honderden belangstel lenden. ROTTERDAM: Prachtig ontvau-' gen. Heer wat beter dan indertijd de eerste films. Overweldigende belangstelling op alle plaatsen, waar het publiek in dc gelegenheid was gesteld de uitzending te vol gen. DEN HAAG: Zeer goede ont vangst. EINDHOVEN: Uitzending via Lopik even goed als uitzending via Eindhoven. OSS: Uitzending via Lopip beter dan uitzending via Eindhoven. DEN HELDER, GOES en MAAS TRICHT: Beeld .én jgeluid voortref-' fel ijk. GRONINGEN: Beeld eerst uitsté kend; -later hoe langer hoé: vager. ASSEN: Constant beeld. LEEUWARDEN: Geluid honderd procent; beeld zestig procent. ARNHEM: Voortreffelijk beeld, geen storing. AMERSFOORT: Veel belangstel ling,- kennismaking met televisie uitstekend bevallen. ALES, (Zuid-Frankryk). Een zich voor reclame-doeleinden In de: lucht bevindend hefschroefvlieg- tuig vloog boven een voetbalveld in Zuid-Frankrijk, waar voetballers aan het oefenen waren. .Bij het overvliegen wérd de hefschroef door de bal getroffen. Het hei- schroefvliegtuig moest een nood landing maken. Zo langzamerhand waren er al heel wat van die opzichtige televisie- antennes op Schiedamse daken verschenen en het kijken naar de i eerste uitzending van de 'omroepverenigingen1 beperkte zich"dan ook' zekerniet', tóteenenkele plaats in de stad. Waar het binnenshuis gebeurde, verzuimde men over het algemeen niet er een-feestelijk tintje aan té geven door;, een grote schare van familie enkennissen, uit te nodigenOok. zakelijke overwegingen leidden soms tot massale kijk-clubs, al of niet in de buitenlucht. Nadat velen tevergeefs op do Broersvest een blijkbaar niet juist ingeschakeld toestel uit en te na' hadden bekeken en bewonderd, trok men omstreeks half negen naar andere uitzend-punten, zoals op de Rctterdamscdijk, waar onze foto- - graaf deze belangstelling signaleerde. De ontvangst in Schiedam was zeer goed, '-•V- v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1