Electrische trein (snelheid 100 km) vliegt bij Sloterdijk uit de rails I HET EOTTERDAMSCH PARCDL Grqte brand aan Nassauhaven legt houtloods in de as Grootste ontsporing van na de oorlogtwee licht gewonden Russische atoombom explosie nr 2 Hag enaar verdacht van millioenen-smokkel REIZIGERS AAN DE DOOD ONTSNAPT „De heer Schacht is een verachtelijke schurk Geallieerden in Korea beginnen offensief Smokkelaars worden weer actief Bloembollenexport overschrijdt millioen Brandweer, belemmerd door enorme hitte, werkt met 35 stralen f/oo Fictieve zaken met Belgische „relatie" brachten bergen zicarte francs op Mossadeq Zondag naar New-York Heistelling zakt in elkaar: één dode f 400 millioen voor woningen Spionnagecomplotïn Oostenrijk Communisten wijzen voorstel van ■generaal Ridgway af Twee proeven: een geslaagd, een mislukt He Jaargang, no. 233 Donderdag 4 October 1951 Red en A dm. tange Haven 141Schiedam Teh 693C0 Aborm,prijs; per week 6.40* per kwartaal 5.15, losse nummers 0.0? Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644BankiertAmsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries De wagens, van; de diesel-electri- sche trein, die gistermiddag bij Sloterdijk uit de rails vloog, heb ben op de spoorbaan een dusdani ge ravage aangericht, dat het treinverkeer tassen Haarlem en Amsterdam waarschijnlijk niet voor vanavond zal kunnen wor den hervat Dwars over de schots en scheef staande wagens liggen afgeknapte masten, van de boven leiding en van de houten biels is totaal niets oüergebïeven. (Van onze correspondent) HEEFLLEN. De laatste weken is de activiteit aan het smok- kelaarsfroct langs de Nederlands- Duitse grens in de buurt van Aken weer toegenomen. Het is niet a21ecn koffie, npg steeds een zeer gewild artikel in Duitsland, die via Nederlanduit België •wordt „geïmporteerd", en, de douaniers in grote hoeveelheden in handen valt. Nu hield de- dou ane by .Kerkrade een luxe-auto aan, die een geheime bergplaats had onder de spatborden. Hierin bleek voor ruim 2000 tafelzil ver en kristal verborgen te zijn. De auto en de lading weiden- in beslag genomen. De bestuurder wist In de wagentvbnd-1nen, 'ïwee -lege balen,, waarin' koffie.'had, gezéten. HAARLEM. Naar wij van de Bond van Bloembollenhandelaren vernemen, heeft de bloembollenex port uit de oogst 1951 thans reeds de honderd millioen gulden Over schreden. verleden - jaar werd dit resultaat eerst tegen de Kerstdagen 'bereikt., (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks kwart voor tien hedenochtend is door onbekende oorzaak een ernstige brand ontstaan in de hontopslagloods van de N.V. Everest aan de Nassauhaven. Arbeiders, die juist schafttijd hadden gehad zagen plotseling grote steekvlammen. In een minimam van tijd stond de gehele loods van onder tot boven in lichter laaie en sloegen de vlammen boven het dak uit, dat binnen korte tijd instortte. Met 35 stralen heeft de brandweer het vuur moeten bestrijden, doch zü stond vrijwel machteloos tegen de verstikkende hitte, welke het vuur ontwikkelde. In de opslagloods lag voor tonnen aan allerlei houtsoorten'opgeslagen. de reeds een dakspant, doch die was snel geblust. De brandweer sloopte daarna de gevaarlijke restanten van deze dak spanten. Zo.-hevig was dé hitte, die de 'gehele, straat oversloeg,,...dat, de autospuit 9. zelf aan de blussing, .deelnemende» ook moést worden nat ;E^pbten,,iaangezien.ide._. rode verf van de wagen reeds bladderde.: De brandweer, die zeer snel op het.- terrein aanwezig was, stond voor een- gevaarlijke en uiterst moeilijke taak. De. 'hitte was nau welijks te harden en de houtwan den' van de loods dreigden élk ogenblikin te storten. Omstreeks tien voor half elf stortte een wand voorover op straat en moesten de brandweerlieden haastig., wegsprin gen. Daarna- werden de vallende brokstukken brandend naar bene den gehaald. Met natte doeken op het hoofd en zakdoeken voor het gezicht ble ven de brandweerlieden hardnek De brand is begonnen in een hoek van de loods, dichtbij een ketelhuis roet een hoge schoorsteen. Het vuur greep zo snel om zich heen. dat arbeiders, die zich in de loods be vonden. nauwelijks tijd hadden het vege lijf te redden. Met- achterla ting .van kledingstukken, jassen ert geld moesten.zn.zich ijlings inivei- -ügbeid stéllen.- Naast de opslagplaats is-een meu belfabriek van dezelfde firma ge legen, aan de andere zijde een loods. Waarin hennen en vlas liegen opge slagen, Ook déze loods liep ernstig gevaar, Woningen ontruimd Het, meeste, gevaar dreigde echter Voor de .aan de overzijde van de houtloods gelegen dicht bevolkte woningen van de. panden 7563, tot de hoek van de Steven Hoogeti- djjkstraat. Verscheidene ruiten van deze woningen sprongen door de hitte. De verf van de dakgoot blad derde. IJIings werden deze wonin gen ontruimd en door de brandweer nat gehouden. Hier en daar brand- DEN HAaG> üriC.','vahdérr Berg, öirëctettr-generóa 11 van de: afdeling internationale volksge zondheidszaken van 'hét ministerie van Sccjale 2akënis benoemdtot voorzitter vyaft .:dë;ecfémmissié van deskundigen öp bet-gebied van de sociale ènXmeflischè bjjstand. van de Raad van. Europa'. DEN HAAG.TT De Belgische minister van Wederophouw, de heer A. de Boödt, zal vandaag met minister Lleftirick spreken over de uitvoeringvan de- wederkerigheid der oorlogsschaderegelingen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Anderhalf millioen gulden aan Belgische francs *ün betrokken bij eco deviezcn-smokkelzaak, die op bet ogenblik b\j de Rot terdamse douane-recherche in onderzoek is. De hoofdverdachte V. is een 49-jarige Hagenaar J. H. HL van D, die in de jaren 1947 en '48 door een sluwe interpretatie Van de toenmalige deviezen wetten er in geslaagd zou. zijn, zich enorme Betalingen in Belgische francs te laten doen, zonder daarvoor de goederen te leveren. Voor zover. thans kan worden vastgesteld, was Var, D., die in dienst was van een Haags bedrijl, dat geheel buiten de.zaak stond, koper en verkoper van het mate riaal, waarvoor, hij zich deviezen- vergunningen verwierf. De „Glas fabriek", waarvan hij zich directeuc noemde hoewel de fabriek in jhet geheel niet bestond, -f deed op deze manier goede! zaken met een Belgische „relatie".- Toen de; zaak bekend dreigde te worden, vluchttezekere S., dié Van D's rechterhand was, bij al deze duistere manipulaties, naar- Zuid- Amerika. Daar.is hij au nog, bui ten het bereik van. de Nederlandse, justitie.- Van D. .blee'fiets koelbloedigcr.- doch toen hét hem om een andere zaak (verduisteringvan een autoj in Den 'Haag tóch' ook té warm 'on-. der de- voetenwérd, - Vluchtté hij naar Noord-Afrika en vandaar naar Zuid Spanje., Tenslotte- is Van D. door dé Spaanse politie gearres teerd eh uitgeleverd .aan Nederland, dit echter in .verband met de on derzoekingen 'van ;de Haagse poli tie. Hij is -enige tijd -vastgehouden in de residentie, doch kwam kort geleden weer op'vrije-voeten Ge durende zijn -voorlopige hechtenis was echtert- zijn 'deviezensmokke) uitgekomen- en - daarnaar wordt thans een "diepgaand onderzoek in gesteld.- 1 .Vj;>1 Va;. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Dank zjj het uitstekende materieel van de spoorwegen zijn er geen slachtoffers te betreuren bij een der grootste na-oorlogse ontsporingen, die gistermiddag om vijf uur de electrische trein AmsterdamHaarlem even buiten de bebouwde kom van Amsterdam uit de rails deed lopen. Acbt wagons ontspoorden, twee kantelden en vielen in een smallet ondiepe sloot. Twee bovenleidings masten werden zwaar beschadigd, één werd er verbrijzeld en volkomen om een der wagons van de trein getrokken. De rails werden over een afstand van- tweehonderd meter geheel vernield, verwrongen en op sommige plaatsen dertig centimeter, in de grond gedrukt. Vlak na bet onge luk, toen de honderden passagiers van deze forensentrein over de rails en door de chaos van verwrongen staal en houtsplinters de snelweg AmsterdamHaarlem trachtten te bereiken, naderde uit de richting Haarlem een andere diesel trein. Aan de tegenwoordigheid van geest van een langs de spoorweg werkende aannemer, de heer A. Dikker- boom, is het te danken dat deze trein bijtijds stopte en geen onheil aanrichtte. Waarschijnlijk zal het treinverkeer Amster damHaarlem pas vanavond laat weer hervat kunnen worden. Een ziekenhuis als hotel TEHERAN. .-— De Perzische mi nister-president Mossadeq vertrekt Zondag uit Teheran naar New- York om Perzië te vertegenwoor digen bij de behandeling van het Engels-Perzische oliegeschil door de Veiligheidsraad- Wegens zijn slechte gezondheid zal Mossadeq zijn intrek, nemen in een zieken huis te New'York. Hij zal worden vergezeld door zijn zoon Gholam Mossadeq, die; arts .is. De buitengewone-gezant en ge volmachtigd van Perzië te 's Grai enhsgej-P zat zich eveneens p'^'^liegtuig- naar New York begeven. Hij zal Mossadeq van advies dienen - over de uit spraak van het Internationaal Ge rechtshof inzake het oliegeschii. VOLlLENHOVE. Vanmorgen is een te Vollenhove opgerichte heistelling van de fa. Blok, aan- kïg de strijd tegen het vuur vol-i nemersbedrijf uit Rotterdam in x elkaar gezakt. Een. derde deel van de heistelling is gebroken. De 26- jarige, ongehuwde arbeider A. Doosman uit Urk, werd hierbij op slag gedood. houden. Ais mieren kropen ze te gen het verkoolde stapeltje hout op, weken snel uit voor een uit elkaar vallende. - stapel verkoolde bintjes en zochten dekking tegen, soms neerstortende stukken hout. Niet verhinderd kon echter wor den, dat de loods met: inhoud vrij wel geheel uitbrandde. In de Joods was voor een kapitaal aan .edel-1 houtsoorten, triplex. multiplex. meubelplaat enz. opgeslagen. Bo- i vendien bevonden er zich zakken! houtmeelen zaagsel. De naast de opslagloods gelegen meubelfabriek j van de zelfde firma was buiten ge vaar, aangezien de windrichting de andere kant uit Was. In de fabriek - werkten circa 350 mensen. He jongere personeel werd on middellijk naar huis. gezonden. Een brandweerman kreeg schroeiwon- den aan de nek door de hevige hitte: hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de blussing, die aanvanke lijk onder deiding van onderbrand meester C. Janson stond, later over genomen door de. hoofdlieden H. v. d.'Burg. en Nieuwhuyzen, werkten o.m. mee de slangenwagens 62. 63, 64: 13, 71 en .drie-autospuiten, twee blusboten, "eenladderwagen en een gcrcedschapswagen. De ontsporing Is veroorzaakt- dat blokhuis vier in brand stond, door het springen van een stalen band om de voorste wielen van. de derde wagon- Daardoor zakte dit wiel van. de rails af, en wer den door de enorme vaart van 100 kilometer alle wagens achter dit rijtuig uit de rails getrokken. „Van de weg af kon ik een gro te rookwolk zien", vertelde ons een automobilist, die nét op de Haarlemmerweg reed toen. het on geluk gebeurde. „Eerst dacht ik Rijk wil borg staan voor grote leningen "ES- HAAG liiTii-, r Lieftinck vfaagt van de Tweede Kamer machtiging tot garantie voor f400 millioen. welke de Bank voor Nederlandse gemeenten voor wo ningbouw kan lenen van z.g. in stitutionele beleggers (spaarban ken. verzekerings-maatschappijen, pensioenfondsen e.d.) Deze beleggers hebben zich in Juni bereid verklaard f 3S0 millioen te lenen, die in twee jaar zullen: worden gestort. Omdat het om grote bedragen gaat verlangen de beleggers algehele zekerheid voor terugbetaling. Daarom, vraagt de minister het parlement de garantie-machtiging. De machtiging geldt voor f 50 mil lioen méér dan het aangeboden bedrag, omdat'het totaal der le ningen waarschijnlijk de f 350 millioen zal overtreffen. maar toen ik even doorreed zag ik de ravage. Onmiddellijk heb ik toen telefonisch alarm .geslagen. Toen ben ik weer teruggereden om te trachten gewonde passa giers te helpen. 'Er waren echter geen. gewonden tot mijn grote verbazing." Wagenvoerder J.. B. H. Dries-; sen stond er nog een beetje wit jes naar te kijken, vlak na het' ongeluk. „Ik voelde plotseling de trein schokken, maar voor ik iets kon doen had een der passagiers al-.aan de noodrem getrokken. Ik heb toen" onmiddelijk de beugels van de. bovenleiding losgemaakt, en moest afwachten, niet wetende of dè ,i trein ergens tegenop zou vliegen, of door zou .rijden. Pas toen ik stil stond zag ik,wat er 'gebéurd was", vertelde hij. Politie, brandweer; en G.G.D. .waren, vrijwel onmiddellijk tér plaatse.- Gelukkig mei er, voor de laaste niet veel' te. doen. De heer il F.- Duisterberg uit Haarlem kreeg schaafwon den aan de linkerpols. Mevrouw A, H. "Wijkhuizen-Kastelein uit Heemstede kreeg schrammen aan beide benen. Zij konden na ver bonden te zijn op eigen gelegen heid verder reizen. Vlak na. het ongeluk: waren ook technici van de spoorwegen en de directeur, ir F. Q. den Hollander, Wagenvoerder J. B. H„ Driesen, ...tk bleef kalm.,... bij het ongeluk. Men begon direct maatregelen, te treffen om de schade zo snel mogelijk, te heratel len Kraanwagens werden uit Eind- - hoven en Utrecht naar de plaatsr van het déraillement gezonden, materïaalwagens en montagewa gens kwamen uit Amsterdam en Haarlem. Vannacht bewogen zich "tiental len spoormannenmet heldere lan taarns over de rails en tussen de ravage door,. Twee locomotieven stonden onder- stoom, lange ka bels werden uitgelegd om de ont spoorde wagens weg te, .slepen. Er was voor hatriumverlichtiug- langs de baan gezorgd eningenieurs gaven druk hun aanwijzingen.; „Het is wel het ernstigste onge luk van na de oorlog,, wat de schade betreft", zei een ingenieur van de N.S. -Dat vanavond het. treinverkeer Amsterdam—Haar- lem weer hervat ;zal kunnen wor- den, is voor - iedere leek, dié;, de ravage gisteren en vannacht ge zien heeft, een xaadsek. Ir E, Q. den. Hollander "deelde, ons vanmorgen mee, -'fdat hij dé schade op een ton schat WENEN. Woensdagavond hebben Amerikaanse- Iegcrautori- teiteh hier bekend gemaakt, t dat door de Amerikaanse .veiligheids politie te Salzburg vier. personen, zijn gearresteerd. De arrestaties staan in verband met ontdekking van een Tsjecbo-Slowaaks spion- nagecomplotin Oostenrjjk. DR KEENLEYSIDE IN INDONESIË DJAKARTA. Dr. Hjalmar Schacht, Hitler's vroegere financiële genie, die-thans ïn Indonesië is om daar de financiële, problemen te bestuderen, heeft Woensdagavond op een receptie in Djakarta een pijnlijk moment beleefd. De receptie werd. gegeven; door-het kantoor, van-de commissie ;TOor. Technische; Bijstand van de Verenigde Naties, ter ere van het bezoek van de directeur-generaal van die commissie, dr. H. li. Kcenl'eyside aan Indonesië. Dé gastheer,'sir Mizza Ismail, wildé het 'echtpaar 'Schacht aan de eregast voorstellen. De heer Keenleyside drukte mevrouw Schacht be leefd de hand, maar trok deze onmiddellijk terug, toen dr. Schacht hetn dé hand wilde geven. - r r' Dr. Keenleyside zei daarbij: „Het j was geen verontschuldiging voor spijt niij zeer; Sir Mlzra.. maar jk zjjn actieve medewerkihg ten tijde, ben hiet'van plan deze man de hand dat concentratiekampen, pijnigings- te drukken. Ik ben .dezelfde mening j methoden en -gaskamers georuikt TOKIO. Hoewel de berichten uit Korea sinds enige dagen streng ge censureerd worden, of misschien wel juist daardoor, gelooft men in Tokio, dat de troepen der Verenigde Naties een najaarsoffensief van grotere om vang zijn begonnen. Vast staat in ieder geval, dat de geallieerden op een front van 65 kilometer breedte in West- en Centraal-Korea, na een hevige artilleriebeschieting der vijandelijke stellingen, met tanks cn vlammen werpers tot de aanval zijn overgegaan. Volgens berichten uit het V.N.- hoofdkwartier zjjn daarbij belangrijke posities in de heuvels bezet, maar radio-Peking zegt, dat het offensief met zware verliezen is afgeslagen. Wanneer het doel van dit nieuwe offensief mocht zijn, de communis ten, die nu al weken lang de wa penstilstandsbesprekingen". onmoge lijk maken, weer aan de confereh- tietafel te krijgen, dan is. deze op zet, in eerste aanleg althans, mis lukt Er was enige nieuwe hoop gewekt door een boodschap der Noordelijken, dat zij hun antwoord op het voorstel va ngeneraal Ridg way.- om de onderhandelingen te hervatten op een plaats in nie mandsland, ongeveer 19 kïlpmeter ten Zuid-Oosten van Kaesohg, ge reed hadden. Hedenmorgen is dit antivoord door geallieerde verbin- dingsofficieren per hefsschroefvileg- tuig te Pan Moen Djoh afgehaald en daarna naar Tokio overgebracht. Daar bleek, dat de .communisten bet voorstel van generaal Ridgway hadden afgewezen en blijven' vast- toegedaan als alle fatsoenlijke lie den. die met heer Schaebts ge schiedenis u -kpnd zyh". 'Het echtpaar. 'Schacht verliet daarop de receptie,.'Toen hem hier-f over later V* ggn: gesteld werden; zei d'r. Keenleyside, dat; hij Schacht nooit tevoren had ontmoet, maai' dat hij, een. studie, had gemaakt van. de gedragingen van .deze, Duitser gedurende; de, nprlóg en .daarvoor. Hij beschouwde deheer - Schacht als iemand, die metalle, winden meewaait," zonder ..Principes eh' ^alé een verachtelijke schurk. „Dat Schacht uiteindelijk met Hitier brak werden tégen Duitse én andere vol keren". zei dé heer Keenleyside. Verder was hij van mening,dat geen functionaris van de Verenigde Naties sociale omgang zou kunnen Hebben met dé man, die zo voLledig een vertegénwoordiger - is. van dat gene ter bestrijding .'"waarvan de Verenigde Naties inhet leven zijn geroepen, 'hierbij 'de oorlog inbe grepen. De hgei' Keenleyside -be schouwde de',heer,r£phadht als "een .„schade voor ..der. mensheid", aldus eindigt dé mededeling van hét Bureau van de commissie.voor Technische Bijstand- van de Ver enigde Naties ;ïn Djakarta. Si imitiiiiDE. lifinQiniinQiiiiigiiiiaüi^iisimüiiHBg;:!;; EnuHiiaiitmii Plaatselijk mist Weersverwachting geldig van g Donderdagavond tot Vrijdag- "avond: g In de nacht en ochtend bp g vele plaatsen nevel of mist, §j overigens droog-weer met mor- g§ gen. overdag meer bewolking. g§ Zwakke tot matige wind. uit uiteenlopende richtingen, 'Mor- - gert overdag over het alge- 'M i meen Iets lagere temperaturen s dan vandaag. g j' 5. October Zon .op 6 u 46 m i onder 18 u tl m; Maan op 12 u 53 m ander 19 u 36 m, g houden aan Kaesong als onderhan delingsplaats. WASHINGTON. „Onlangs is in de Sowjct-Unie opnieuw een atoom bom tot ontploffing gebracht," aldus is gisteravond door de perschef yan president Truman, Short, medegedeeld. Short weigerde nadere bijzonder heden te \'erstrckken cn beperkte zich tot de verklaring, dat in gevolge de politiek vait de president om het Amerikaanse volk ten volle van de ont wikkelingen, die de Amerikaanse nationale veiligheid raken, op de hoogte te honden, hij van de zijde van de heer Truman opdracht tot het doen van deze mededeling had gekregen. Shorts verklaring volgde op niet- officiële berichten, dat in de Sowjet- Unj'e onlangs-twee proeven met atoombommen zijn genomen. Vol gens deze berichten was de tweede proef goed geslaagd, doch was de eerste, vroegere proefneming mis lukt én waren de bewijzen voor de ze eerste proef minder zeker. Deze proef zou échter geenvolkomen mislukking zijn geweest: waarschijn lijk was slechts atómisch vuur ver oorzaakt dat het materiaal aantast te doch niét tot ontploffing,bracht, Naar men gelooft zijn:de proeven in het laatst van Juli of in Augus tus in Siberië genomen. Men neemt aan. dat een bom tot ontploffing is gebracht bji een laboratorium voor atomische wapenen, waarvan men weet. dat het in'Midden- of Noord- Oostelllk Siberië ligt. In tegenstelling tot de officiële verklaring van 1949. waarin gesoro- ken werd over een „atomische ont ploffing", gebruikte Short in zijn verklaring het woord ..bom". Volgens Reutpr valt uit het ge bruik van de woorden ..een nieuwe bom" te concluderen, dat men aan- KleuTcntelcutsie is uandacg het nieuw tie nieuwtje uit de tcle- visiehoek: Spyros Skouras, hoofd directeur van de 20th Century Fox, heeft alle rechten gekocht van een Zicitserse'uitvinding op kleriren-iclevisie-gcbiedi Skou- ras werd voor de Zwitserse ex perimenten gewonnen toen hij zag hoe de kleuren van een oud- Holjands stilleupn (druiven, ge schilde citroenen, rijp ooft, enz.) overkwamen. Daarom overhan digde dc aardige Zwitserse Jean ne Roos, Annc-Maric Blanc, aan Skouras een mand vruchten toen de koop een feit was geworden. neemt, dat de vorige „atooraont- ploffing" ook een boni gold. Uit de stelligheid, waarmede thans over ..bom" wordt gesproken, zou- .men kunnen afleiden, dat de Amerikaan se waamemingsmiddelen voor. deze zaken verbeterd zijn. De voorzitter van de gemengde Congrescommissie voor atoomener gie. McMahon. heeft verklaard, dat dc nieuwe Russische atoomproef be tekent.. dat Amerika zijn pogingen, om op het gebied der atoomenergie paraat te zijn. dient te verdubbelen. ..Van zelfs no.e groter belang is het. dnt wil oo3 krachtig streven naar een rechtvaardiger vrede verdubbe len. Wij hebban een zeer grote voorsornng op het gebied van de stoomenergie op de Sowjet-Unle. Wij moeten deze voorspong nog ver- Eroten." -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1