Stalin erkerrt: Sow iet-L nie neemt proeven met de atoombom HET ROTfEklAMSCH PAÉCDU en dier zien U aan via TV-venster Wij zijn niet van plan Amerika of enig ander land aan te vallen Stalins doel Piloot landt en strandt op Mont Blanc Adenauer en Grotewohl kruisen de degens MICHELINE I Geen A-bommen in Korea W.H.A. Burgwal overleden WAT VOOR WEER? Stralende herfst Dr A. F. Philips ernstig ziek mmmmm Door de lucht is hij er heerigetogen en op zijn benen weergekeerd Weer hvee doden op „onbewaakte" Politieke jnoord OM DUITSLANDS-HEREMGING Russische ministersdelegatie komt vandaag naar Berlijn Op het allerlaatste nippertje stapte emigrerende kleermaker van boord van de „Nieuw Amsterdam'?. Hij kón niet van zijn jonge vrouw, scheiden Ik hou te veel van 1 o 1 k „Zegt neen op Westers plan" Boer brak, haas ham de benen lie Jaargang, no. 235 Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 693CQ AboQD.prtjs: per week 0.40, per kwartaal. 5.IS. iosse numcneis 0-09 DE AMMEE Zaterds6.0ctoBer: 19-4 .UliSOV»:N.V. De 1 LONDEN. Stalin heeft vandaag toegegeven, dat dc Sówjet- Unie proeven neemt met atoombommen en wel van verschil lend kaliber. De explosie, waarover Truman's perschef, Short, Woensdag sprak, is de ontploffing van een dezer atoombommen geweest, gaf de Russische leider toe aan een correspondent van de Prawda in een interview, dat vanochtend door radio- Moskou werd uitgezonden en in Londen is opgevangen. Meer proeven met atoombommen zullen in de toekomst volgen, voegde Stalin eraan toe. Het interview, dat heden op .dé frontpagina van de Prawda ver schenen ir; luidt: ■VracLgi: V/aidankt uran hét', ru moer, dat onlangsHn, dé huitérilaud- se pers is ontstaan in verband met een. dtoompraef in de Soujjet-Unie? Antwoord: Er is kort geléden in derdaad door" ons een proef geno- tnen rr.et een bepaald type- dtoóm- bom. Er zullen in de toekomst proeven, met. atoombommen van verschillend kaliberworden, geno- men. in het kader van de plannen voor de verdediging van ons land tegen - aanvallen van hot Brits— 'Amerikaanse agressieve blok. Vraag: In verpand mét de atoom- proeven hebber,; apenbare figuren in de Ver. Staten een verschrikkè- lijkèJdTukte gemaakt eri geschreeuwd; dat er een bedreiging is ontstaan vóórde veiligheid van Amerika. Is er. enige grond voor een dergelijke alarmtoestand? TT EN bedreiging „wij bèzitteri de atoombom" en een vre- clcsbetuiging ..wij zijn niet van plan Amerika of enig ander land aan te vallen" heeft Stalin van daag tot de wereld gericht. Opzien barend is. dat geenszins. Geen kind vin het Westen, die er nog aan twij felde. dat ook de Russen dc bom Vbezitteu. Dit kan hoogstens een ont- jhuUir.g zijn voor de voiken der ':Sow;eT-Unie, die totnogtoe te horen jkadden gekregen, dat Moskouatoom-, .energie slechts-voor vredelievende iSowjcts zijn met dc vrcdcslcuzc aan (cc macht gekomen-cn hebben sinds-' 'tien. nooit afgelaten met dit parool op de internationale markt* hun .Voordeel te doen. Maar hunwaar .Was niet deugdelijk genoeg, om er gp de duur een grotè afzet voor te ynnen vinden. Hun „vréde" bleek een andere dan die der \deroocra- tleën te zijn,, evenals hun „interna tionale controle .op de atoomener gie". die Stalin thans nog ééns aan- biedt, geheel verschilt van i.üc door de overgrote meerderheid der Vér- „ttiigde. Naties -. goedgekeurdesoor t '"POCH 'mag. men aannemen, dat Stalin ten: minste voor het .ogenblik eerlijk; is, wanneer: hij Eegt, datMoskou, „de oorlog niét jwiL Het Amerikaanse' 'Itijdsehrift ^Fortune-' publiceerde onlangs een 'interessant1'-- en. 'góed gefundeerd 'Opstel ;:over de ontwikkeling--vande .Russischeindustrie- sinds'hèt - einde van de oorlog. Daarin werd aan de hand van uit 'Sowjét-bronneri stam- mends'; cijfers, ^aangetoond,.. dat hét vierde.' vijfjarenplan voor een.aan zienlijk deel:;rilet vervuldi'is. en'dat Vele.,' industrieën'j. ihet ecai. gebrek nan grondstoffen hebben te kampen. Volgens V „"Fortune"kunnen in ver band hiermede deoorlogsvoorrader» idle de Sowjet-Uniè .tot 'nog toé' ge vórmd heeft, in dc. moderne strijd, niet zijn gr.ote -slijtage, voorbiet Jsugerdan een jaar toereiken. De zelfde mening js ook dc schrijver van eou serie artikelen over dit ihe- J»a in de zeer betrouwbare „Neue Zuncher Eeitung" toegedaan. Op grond van deze gegevens, kan men hot eens zijn metde conclusie van «.Fortunedat.de Spwjet-Unie wel iswaar; m staat mort .worden ge- ncht in een .blitzkrieg" énorme, zwak verdedigde gebieden met in begrip van een groot-deel van West- Europa, te hezeticn. maar in een oorlog van lange duur. die daaruit zeker zou voortvloeien, dc neder-' Jaag niet kan entgaan. T N-deze situatie ligt de verklaring van Moskou "s d re": geinen len aan de 'ene cn Moskou's vrcdèsbe- tuigingen aan dc ar.dcre kant be sloten. Het Kremlin dat al tijd san oorlog denkt, omdat het' ccze krachtens de communistische theorie voor onvermijdelijk houdt, streeft er alleen maar raar., tijd voor de voltooiing der eigen'voorberei dingen te winnen en inmiddels het front - van - de tegenstander '.moreel en politiek zoveel' mogelijk te ver zwakken. Daartoe maakt, het van de Russische tijdelijke cn betrekke lijke onparaatheid, die ongetwijfeld ook np het gebied der atoom energie bestaat, .een deugd er» smeedt het uit de vrees voor een ^-vvr3e* tiegin van de strijd een ^apen. dat het V'vredesdiiir" noemt. 1 cb tg el o v: gen kan bot dode- tJL*- Hin. maar de nuchteren zijn .er immuun voor. f*.3 jé m mi esnrww ia i H -Droog weer 8 ^f^-érwachtin* geldig van B ^'terflaaavond tol Zondag- f g avond: -. ia Droog weer mét enkele^ ff o^eranjvende wolken velden en S en' uaar - ochtendnevel. L g Overwegend matige wind uit g ooaelijKc richtingen. Dezelfde f§ g of jets lagere temperaturen. S g 7 Octooer Zon ap e u «ml 3 m: Maan op 15 u" S m or.der 2: u 46 m." -2 S - - lè g 8 OclobBT Zoo OD 6 U -Si m p onder.13 .u 4 min; Maan op 13 u 3 m onilef 23 u tl m. "v ie eitessri i» isisinpiBMji Antwoord: Er - is geen grond voor één dergelijke alarmtoestand- De leiders van de Ver. Staten moeten wéten, dat dèj Sowjet-tJnie.' niet alleen--tegen het gebruik van.'.hèt atoomwapen is. doch ook vóór het Vérbod van dit wapen envóór het stopzetten vran de productie; ervan. Zoals békend heeft de Sowjet-Unié verscheidene malen een verbod-.vari het atoomwapen geëist, doch iedere keer is zjj gestuit op de weigering van de mogendheden van het At lantische blók. Dit betekent, dat in geval van een Amerikaanse uaxival op ons land de heersende kringen van de Ver. Staten de atoombom zullen gebruiken. Het zijn deze om- standigheden.' die-, d*.Sowjet-Unie genoodzaakt hebben te zorgen, dat zij eveneens bet atoomwapen kreëg. ten einde volledig gewapend - de agressoren het - hoofd te',, kannen,-. biede'nv.Natuurlijk zouden, de -agrc?.- scren gra'ag.'zien, .dat de'. Sówjét- Unie, indien zij een aanval doen'! ongewapend is. De Sów jet-XJnie kan het daar echter niet mee eens zijn en nvsent. dat zij volledig pa raat',de .agressor; moet weerstaan. Als. de Ver. Staten er niet aan denken, deSowjét-Unie .aan 'te vallen, dan is bijgevolg de alarm;: toestand,, waarin dè leiders van.dé.. Ver. .Staten zich bevinden, ongemo tiveerd en, vals, want de Sowjet- Unie 'is niet van plan Amerika of enig ander landooit aan te vallen. Het is de leiders van de Ver. Sta ten onaangenaam, dat niet alleen Amerika, doch ook andere landen en In de eerste plaats de Sow jet- Unie het geheim-van het atoom wapen bezitten.' Zij zouden - graag zien. dat de Ver. Staten het mono polie van dc productie van hét atoomwapen bezaten, zodat de Ver, Staten ongemerkt in de gelegen heid zouden zijn andere Janden schrik aan te jagen en te chan teren. Op welke grond denken zij, wel beschouwd, zo en met welk recht? Vereist het belang, dat men heeft bij de handhaving van de vrede mogelijk een dergelijk monopolie, of is het niet juister te zeggen, dat de zaak precies omgekeerd is, dat het belang dat men heeft bij de handhaving van de vrede in dc eerste en voornaamste plaats de af schaffing van een dergelijk mono polie vereist en vervolgens een onvoorwaardelijk verbod van het atoomwapen? Ik ben van mening, nat dc voor standers van de atoombom slechts kunnen overgaan tot het verhod van het atoomwapen als zij zien, dat zij niet langer het monopolie hebben. - Vraag: Wat denkt U van het in- temationale toezicht in verband met het atoomwapen? Antwoord: De Sewjet-Unie is. voor een. verbod van het atoomwa pen en voor het stopzetten van de productie van het atoomwapen. De Sowjet-XJnie is voor de instelling van internationale controle, 'zodat het besluit betreffende het verbad, van het atoomwapen en-betreffende het gebruik van reeds geproduceerd de atoombommen uitsluitendvoor burgerlijke doeleinden, met alle stiptheid ennauwgezetheid kan warden uitgevoerd. De Sowjet-Unie is' voorstander van een 'dergelijk internationaal toezicht, De Amerikaanse' leiders praten ook ov.èr „toezicht", doch hun „toé*: zicht" hangt -niet samen met de stopzetting vvan>; de ;- productie - van het atoomwapen;; dochmet;, dè voortzetting - van een dergelijke productie, m getallen, die overeen komen" met de hoeveelheid grond stoffen, welke sommige landen tor beschikking staan. Bij gevolg wordt het .-Amerikaanse „toezicht" niet in- gèsteld krachtens het verbod van het atoomwapen, doch krachtens dé wettjging ervan. Op die wijze wordt; het recht van dè oorlogs- drijvers; om tienduizenden, ja hon derdduizenden burgers uit te roeien door- middel van het atoomwapen, gelegaliseerd. Het -is..niet'. moeilijk te begrijpen, dat dit 'geen toezicht is, doch ccn bespotting van het denkbeeld er een teleurstelling voor dc vredelie vende verlangens der volken. Het .is begrijpelijk, dat een dergelijk „toezicht" de vredelievende volken niet kan bevredigen.Deze immers eisen het verbod van het atoom wapen cn de stopzetting van de productie daarvan. WASHINGTON. In Amerikaanse regeringskringen wordt verklaard, aldus "het Franse Persbureau Ab'P, dat de-Verenigde Staten niet van plan zyn in Korea atoombommen te gebruiken. Onder de huidige omstan digheden kan van gebruik van de atoombom in Korea geen sprake zijn, te meer daar.het terrein cr zlclJ, vol gens militaire deskundigen, niet voor leent.'' De aanleiding tot deze' verklaring was'; èeri .médedeling van Dean, de voorzitter van -deAmerikaanse ccitn- mi^ë;vpor stóomehéégiei dat .atoom bommen, gebruikt kun non worden in situatiesé welke -het gebruik van elk 'sóort-'-Va&'J'wapenen'rechtvaardigen. Dea n's jmëdedellng wèrd -i ft sommige kringeu geïnterpreteerd- 'als eenaan- karidiging vvóor ;het gébruik -maken van'ii atóómwapehs - als .inésitüaties;-te vergelijken met.diejop Korea. U4 yii ÉUSSUM. Omroepster Netty Kosenfelt' kèek Vrijdagavond wel wat beduusd, toen dr.. Portielje Vari -„Artis" ''-—- Haarzei„Houdt U_ die 'Braziliaanse reuzenpad éven...vast". Dat was tijdens de AVRO-televisie-uitzending, toen dr. Portieljé 'sprak einder het mot to: „Wij .kijken samen naar die- Xen,f-w/K' Zeer gevarieerd was dit TV- .programma: filmpjes waren cr .-r -o.a. van 3 Qctoberfeest in Leiden interviews- niet Fanriy BJankërs Koen en Piet -Kraak,- khotszwaaien door vier - dames yan: deRottért- 'damse gymnastiekvereniging „As- pasia", eenbuitenlands overzicht KNVB verliest bekwaam organisator DEN HAAG Hedenochtend om 7 uor is op 61-jarige leeftijd vol komen onverwacht in hét zieken- buis Bronovo te Den Haag ten ge volge van een hartaanval overle den. de heer W. H. A. Bnrgwah die tnlrtfke functies bekleedde in dé Koninklijke Nederlandse Voetbal bond. Zie vérder pag. 6 en het weerpraatje van het KNMI, beiden ..toegelicht met kaarten. „Dr. Porüelje's reuzenpad scheèn zo de kamer in. te springèn,; Net- ty Rósenfëlt hadden,wij.een kopje thee willen geven", schrijft onsé Brusselse; Correspondent^ die in Hasselt- (in de Kempen) de TV- tiitzeadiüg- yan Vrijdagavond heeft gezien en gehoord.- Hij méldt ver der, dat ér in Noord-België al een vrst „schduwpubliek" is, dat zijn belangstellmg vricht ydp Nederland, Het door.' Eindhoven gerelayeerdc beeld is goed, wat;rechtstrecks uit Lopik wordt, uitgezonden komt in de Kempen jvaég én téillërig door. In België, zelf is de televisie tiog in ,eéh voorbereidend stadium:' D a a rom ril oëtén ónzeZuider bureii die een televisietoestel., hebben, welop Eindhoven (Lopilc) afstem men. „Zo ontwikkelt zich. een te- -levisionair'. - - Benelüxcontact,dat van grote betekenis kan zijn," be sluit onze correspondent. - (Van onze weerkundige meiCHJcriccr) Het ziet er naar uit, dat wij dc eerstkomende dagen even jraai herfstweer 2ulteh beleven als dat het geval is geweest gedurende de afgelopen dagen die, gezien het feit, dat-October dl'weer in het land is, wel uitzonderlijk ?nooi penóerritf kunnen worden- Weliswaar voért de oostelijke luchtstroming boven Duits land :en onze omgeving :thans iets koudere lucht aan, maar het blijft droog en zonnig. In maanden is het iceer in ons 1 and niét zo standvas tig geweest. Ook Zondag za. hel,: naar men verwacht, droog blytien. at zat er wal af cn toe wat meer bewoffcinp woorfcofnen. Dit betekent dan, dat het ruim een wcèfc lang in ons land niet' heeft geregend. Sa menvattend kan gezegd worden, dat ons ccri weekeinde uan fraai herfst weer fe. wachten staat, al zal het dan Zaterdag mooier zyn dan Zon dag. „Brrr, u-at een becst'\ schijnt Netty Roscnfclt te denken, maar ..toch houdt zijde Braziliaanse reuzenpad-voof de T.V.-leris, EINDHOVEN. De raad ran bestuur van 'dc N.V. Philips heeft aan het personeel jmedejededd. dat de gezondheidstoestand van; dr. A, F. Philips op het ogenblik GENÈVE. -—De Zwitserse journalist Zehr, een 25-jarig amatenr-Tlieger, heeft het stoute stukje uitgehaald om tnet een Pip cr Cub te landen in sneeuw en ijs op de Mont BTano op een hoogte van 4330 meter, 470 meter onder de top. Dertig jaar geleden landde de Zwitser Durafour met een tweedekker öp vijfhonderd meter onder de top. Ofschoon dé Pip cr óp zyn wielen landde kwam hij toch op z'n neus terecht, waarbij de propeller "brak. Uit een ander vliegtuig werd een gén in. een schuilhut. Inmiddels was nieuwe propeller uitgeworpen doar;bemiddeling van het:observa torium op' dé' Morit Blanc,dat' de on- gelukkige landing had; gadegeslagen doch teen deze op hét toestel- ge monteerd was, nam de wind zodanig in hevigheid toe, dat van _ecn start, op ski's, geen sprake kon "zijn. Het toestel zou eenvoudig tegen de berg wand gedrukt zijn.. Zehr besloot de nacht door te.bren- VN-ojfortsief in Korea Noordelijke linie bezwijKt TOKIO De geailiêerden zijn bij hun offensief, waaraan 100.000 man deelnemen, door de voornaam ste communistische verdedigings linie in Westelijk centraaL Korea .gebroken. Vanmorgen zetten tank- spitsen de terugtrekkende Chinese troepen achterna. Aan het Oostelijk front veroverden Franse en Ameri kaanse troepen een 1.000 meter hoge top van de „Heartbreak"- .liéuveLrij. Zij maakten daarbij ge- ;bruikvan vlammenwerpers. -. Schepen van de geallieerde vloot, die- voor de Oostkust opereerden, drongen, gisteren door. .tot 200 km ten'Noorden yan de 33ste breedte graad. Zij brachten de cómmunisti- .sche kustbatterijeri tot zwijgen én, voerden een 'zware beschieting"uit op de havenstad Hoengnam, SCHAGEN. Twee personen zijn om. hèt leven gekomen toen van morgen wroet* 'opde onbewaakte overweg nabij Oudesluis tussen Schagen én Anna Paulowna een vrachtauto door een trein werd ge grepen,? Het ongeluk gebéurde om streeks kwart .voor zes. toen het nog, donker was. De -trein was om tien 'voor half zes uit Alkmaar naar Den Helder vertrokken. De vrachtauto was uit Aalsmeer 'afkomstig. Beide slachtoffers'zijn dè 15-jarL. ge J;Of ferm an ei> de heer M. L.' van Ast, beiden uit Haarlemmer- r,d«» "-«h tot. omstik heid.-.,i.4. uur' versperd. v. hst toestel weer yoorover, geslagen waardoor ook d? mëuwe propeller onbruikbaar, werd. Tenslotte werd het toestel opgenomen. Het kwam als een wrak terecht op een plateau, een driehonderd meter lager gelegen. Hierbij .werd Zchr's passagier, oiet érnstig gewond. De beide luchtreizi gers hebben de tocht terug tenslotte „over land" gemaakt. 'Dc passagier bleef onderweg overnachten, omdat 'hq'tc vermoeid was om de terugweg in een ruk af te leggen. SINGAPORE Sir Henry Gur- ney, de Hoge Commissaris voor Malakka is vandaag door opstande lingen doodgeschoten. VAN' WATER -Hèt- 'enorme werk tot dein» TOT GRAAN ZT maltge Zuider zee gaat stug door. Van het reeds „ingelijfde" Urk uit grijpt op het openhltic een kleistorting machtig een ander werk tegemoet, waar aan men verscheidene kilometers benoorden Harderwijk onvermoeid aan bezig is. Daar moet dc lang gerekte Oosterpolderontstaan. Bokken met kranenén grijpers deponeren net: zo lang klei opVde zinkstukken tpV zich twee löge - natte. kruinen boven het water verheffen: do eerste dijkjes.Het. water tussen die,twee cvenwijdig- lopende dijkjes wordt, weggedron gen met zand gn' dat „zand wordt de eigenlijke kern van hét ontwór pen dijklichaumf dai; aan allè kan- ter. bèkléed. mordt j'Tnet J Tnateriaal dat de zware grond bijeenhoudt en dat zich niet laat aanvreten door het water aan zijn voet cn op dc kop.. Reeds een -mensenlcejrijd zwoegen de gronduünncrs In dc cel in plaats van in 't huwelijksbootje .PURMEP.END. Eon ,22-jari- ge jongeman uit Purmerend die óver. enkele dagenzou trouwen^ sthl uit.; één.'weiland in* de .Purmér een' ".koe. Hij wildë-het beest'óp de marktverhari'délên, rriaar de eigenaar herkende het dier. De jongeman werd gearresteerd cn zit nu in de cel in plaats van iri bet huwelijksbootje. BERLIJN Zowel dc minister- j meer de véértien punten ;zai; afwij- Presidentvin Oost-Duitslahd. Gro-T.zen- doch. .ze' zal. aanvaarden als tewohl, als de WcstTÖultse kansc Iter Adenauer, zullen -tijdens het weekeinde hier hun gezichtspunt vertolken in zake dc berenigljag Van Duitsland, Grotewohl zal in de Staatsopera spreken ter gelegenheid van het tweejarig bestaan der „Duitse demo: craUsche republiek"en de aanwe zigheid van een S o \v j e l-Ru ssi sch e delegatie, die ook ministers onder lièar leden zal tellen, verleent zijn antwoord op Adenauer's „veertien punten" bijzondere betekenis. Eni ge uren eerder zal Adenauer in een massa-bijeenkomsteen1 tóelichting geven op de veertien; voorwaarden voor verkiezingen in geheel Duits land, waaraan het "West-Duitse par lement de vorige week zijn góed- këui-ing heeft gehecht" verwacht wordt; dat Grotewohl. niet zonder BERLIJN In Óost-Duitsland zijn verschillende rantsoéncringen opgeheven;, alleen vèt, vléés én sui ker zijn nég op de bon. AJOG enkele minuten en 1 ■■Neerla.nds grootste oceaanschip de „Nieuw Amsterdam," sou Vrijdag van Rotterdam opnieuiö dé opersleefc /naar New. York beginnen. Nog ..'enkele mi- nuten en dè .honderden'aan boord en caji de wal zou den/door de oceaanvoor wie weet hoelang van el kaar gescheiden worden. Nog .enkele minuten, en de gangway soti wórd en inge haald. Toen verliet tot gro te verwondering van'ieder- een plotseling een vrij jonge man met haastige stappen ove.r dc loopbrug het schip, terwijl 'n kruier vlak achter hem aan kwam niet 'zijn bagage. In dc wachtkamer, van de Hoiland-Amerika Lijn nFJP vr?u^ caao. Uren lang heeft zo holpen" om. ccn baan aan v'j °aar naar mo gewuifd vanaf de de 'overkant té'krijgen, - cn.ge tijd had staan kade.. De derde manl kon maar als' het'óóit weer zo- ^ITlbte tegen, ORS,»,ZO-: vvacb^^John di Vmccn- ik-.dc kracht niot weer- ver komt dan moeten Mi-lang er emieranten zo. kxeermaker uit Brussel. Rf:ifln Hi* mii haor *h*iin^ cn ik cimcn s NT cuh-uji deed alle emigratiemoeite teniet en bleef bij zijn jonge vrouw Michelinc, waarmee hij pas twee we ken getrouwd was.. „Wij zijn onafscheidelijk? vertelde bjj ous. „Meneer,"'' zei een be staan,, die mij naar haar chclind cn. ik sémen gaan. tocdrcet Micheline Is nog Ik hou teveel van Miche- Amerika gaan. zo jong en zo huipetoós. ik line;"'. dit nog nooit gebeurd!" raag haar niet alleen laten En opnieuw kuste hij "t - en wij houden zo ver- jongè vrouwtje, terwijl En John en Micheline schrikkelijk veel van cl- zijn moeder met een be- ..-v-, kaar. Het spijt mc ontzet- grijpende glimlach in alle e OUde Gaine ver- hij ons. „Twee tend, dat ik mijn bcscbcr- rust toekeek cn .het. pu- dwenen gedrieën ill maal kreeg ik aan boord mer en helper in Amerika bljek, de H.A.L.-eraployè's öpn'tavi HólnVkio Her- de hevige ingeving,, om moet leleurstcllèn. Hij en de .politie trdticn in dc vauiuiuug xrer- weer naar haar terug tc heeft rac buitengewoon ge- ogen kregen. cmga. basis voor. besprekingen tussen 'Óóst; en Wést, met de, niet uitge sproken,' bedoelingóm daarvoor, vertragend eri stór'étid. te werken op deDuitse; herbewapening. Inmiddels, heeft Adenauer;de Ver, Naties in een nota aan dè geallièerde Hoge Commissieverzocht eencom missie tc zenden voor hetinstellen, •van een onderzoek naar de moge lijkheid verkiezingen volgens het Westelijke denkbeeld 'in Wilé zones te houden.; Zijn. regering zou een dergelijkecommissie alle fa'rilitel- ten verlenen, die haar laak kunnen; vergemakkelijken. Schumacher tot Duitsers FRANKFORT Dc leider der Wcst-Duiise sociaal-democraten, dr -Schumacher, heeft Vrijdag vla radio .Hessen- dc Duitsers gemaand, om. resoluut v.nceii" te zeggen ten. opzichte van de besluiten der Gróte Drie In Washington. Slechts een beslist „neen'* zou dc Westelij ken, kunnen., bewegen om hun poli tiek tegenover Duitsland ter wijzi gen. Schumacher verklaarde, dat Ade nauer „zonder niachtiging ?van zijn volk" alles op één kaart had'.gozet. Adenauer had moeten welen, dat deze kaart geen troef .was. Volgens Schumacher was het verkeerd te spreken van Duitse souvereiniteit, 2oIang de bevoegdheid om' beslis singen te nemen nog steeds bij dc 'geallieerden berustte. De besluiten van Washington veranderden in feite niets. De geallieerden zouden be langrijke productiebeperkingen handhaven, met name watbetreft dc scheepsbouw.. De Duitse activa in het buitenland zouden verloren zijn. VL1SSINGEN. In het zieken huis te Goes ligt de landbouwer van NV uit Jcrscke na te denken, over de haas, die hem tón val bracht. Van N. inspecteerde na melijk zijn land, toen hij op de haas trapte, die zich voor het na derend gevaar verborgen had. Dej: landbouwer kwam te vallen .en" brak zijn been. Dc haas echter nam dc benen. .W Yr' V.'-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1