De Baronie'' te Schiedam door felle brand in de as gelegd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Toch 50.000 nieuwe huizen in 1952? Britten handhaven rechten in Egypte en de Soedan Voor millioenen schade; zeshonderd man werkloos; productie stopgezet Nederlands stoomschip bijna omgeslagen Grootse begrafenis van dr A. F. Philips TV-première der VARA zeer Vernielend vuur Poolse trawler naar Zweden SM Chocoladeletters alle verloren Regering bereid eisen van de vakbeweging in te willigen Baldadige matroos schiet visser in de wang Troepen blijven tot nieuwe overeenkomst is gesloten Britse koning gaat niet naar Australië „Vriendelijke sfeer" in Pandmoendjon PANTSER WAGENS GLIJDEN ItyZEE „Hast 5" wordt paai dagen in Engeland vastgebonden 8 - s Vele duizenden droegen rouw Kolenpositie is vrij gunstig Mees Toxopeus gaat kalmer wateren bevaren Manus Oly gaat in hoger beroep - 3.1e Jaargang, no. 238 Bed. «d Adci Long» Hoveo 141 Schiedam Tel. 69300 - Aboan.prljs: pet week 0.40, per kwartaal t 5.15. losse nummers 0.09 DE Woensdag 10 October 1951 Uitgave N.Y, De Nleuwo Per» Postqlro 396644 Bankiert Aznsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vrie» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM- Een brand zoals Schiedam slechts zelden beleefde, heeït in de afgelopen nacht de chocoladefabriek „Dc Baronie" aan de Warande geheel in de as gelegd. Van kwart voor vijf vanmorgen af is de Schledamse brandweer met al haar materiaal bezig geweest met het blussingswerk, dat in het begin nogal werd gestagneerd door te weinig druk op dc waterleiding. De motorspuiten Z en 5 van de Rotterdamse brandweer verschenen vroe? in de ochtend ook nog op het terrein van de brand, dat een nar ïang on afgebroken in een hetle gloed lag. Vanmorgen om zeven uur had men het vuur bjj „De Baronie" onder de knie. Toen behoefde er ook niet meer tc worden gevreesd voor verdere, aantasting van de omliggende fabrieksper- celen en woonhuizen. Naar men becijferd heeft beloopt-de schade zeker enkele millioenen gulden, ongeacht nog de bedrijfsschade, die zo vlak voor de komende feestdagen zeer zeker aanzienlijk zal zijn. Door de brand is de prodnetie in dit bijna zeshonderd man tellende bedrijf volledig stil komen te liggen. Een uur lang verlichtte een fel le gloed de omgeving van de Wa- remde in Schiedam, toen in de oroege morgen „De Baronie" in lichter laaie «fond. Af et ni et min der dan dertig stralen moest de brandweer het vuur bestrijden. Omstreeks half vijf werd de chef van de technische dienst van „De Baronie", de heer Kragt, die bij de fabriek woont, door zijn zoon ge wekt met de mededeling, dat deze in het bedrijf al enige tijds iets hoorde knetteren. Toen de beide mannen poolshoogte gingen hemen, kwamen zij tot de ontdekking, dat in de richting van de stiikerwer- kerij alles in lichter laaie stond. Waar en 'wanneer zich in de fa briek een begin van brand ont wikkelde kon op dat tijdstip al. uitermate moeilijk worden vastge steld. Onmiddellijk werd de. brandweer gealarmeerd, die onder leiding van haar commandant, Ir S. Moesker. omstreeks kwart voor vijf ter plaatse was. Het vuur had toen Ongewoon fel en veelvuldig zijn de branden ger.oeest, d£e de laatste -toeken in. ons, land hebben ge woed. Hier volgt eert(geenszins volledig) overzicht' van de voor- .naamste branden. f AUGUSTUS:Graansilo ,&e Vréde" i» Zaandam. Schade meer-dan een miUioen. Oor zaak stofexplosies". 12 AUGUSTUS: Drie grote boer derijen te Lenthbij Nijpiegen. Schade: meer dan. I ton. Oor zaak brandstichting. li AUGUSTUS: Atelier van Char- ly Toorop. Schade: Ongeveer f 40.000. Oorzaak: vermoede lijk kortsluiting. 28 SEPTEMBER: Thomsen's Ha venbedrijf in Rotterdam. Schade; Anderhalf mülioen. Oorzaak: onbekend, 3 OCTOBER: Aardappelmeelfa briek „Musselfcanaal en Om streken". Schade: Een mïl- lioen. Oorzaak: onbekend 4 OCTOBER: Houtloods van Meubelfabriek N.V. Everest in Rotterdam, Schade: Anderhalf miUioen. Oorzaak: onbekend. Pistolen dwongen kapitein koers te wijzigen (Van onze correspondent te Stockholm) - STOCKHOLM, Onder bedrei ging var 4 met pistolen gewapende mannen werd de kapitein van een Poolse vissersboot gedwongen de visvangst in de Oostzee af te bre ken en naar de Zweedse havenstad Karlskrona te varen. "Voor bet begin van de vaart had de machinist van de boot drie be kenden van hém aan boord ge smokkeld. die hij in de machine- kamer, verborg. Maandagochtend, toen dc kapitein nog süe* verliet de stuurman een ogenblik dc brug. Van dit moment maakte de machi nist gebruik om zijn drie vrienden aan dek tehalen. Hierna dwongen zij de kapitein koers te zetten naar de Zweedse -. kust. waar de boot door de. Zweedse marine werd op gebracht. De vier mannen hebben de Zw.eedse regering om asy] ver zocht. doch de overige bemanning van de boot wenst naar Polen terug te keren. reeds zo'n omvang aangenomen, dat direct aan de kazerne order werd gegeven met al bet beschik bare materiaal uit te rukken naar deWarande. De brand bood een beangstigen de aanblik. Een betrekkelijk felle Noord-Oostelijke wind wakkerde het vuur dat zich inmiddels tot de cartonnage-afdeling en de opslag voor verpakkingsmateriaal had uit gebreid, nog aan. Laag over de Warande daalde een gestadige re gen van brandende stukken carton. Zij vormden niet het enige gevaar voor uitbreiding. Het bedrijf! van „De Baronie" was i voor een groot deel gevestigd in oude woonhuizen, die aan de achterkant grensden aan fabriekspanden langs de- Nieu we Haven. Hoe gevaarlijk deze si tuatie zou worden,; bleek al. spoe dig. toen ook de achterzijde van de wasserij van de firma Noord- hoek vlam vatte..Inde. oude woon-' panden vónd:-hét"vuur "gretig voed sel en ia een oogwenk stond de Schiedam se brandweer voor de^ taak een bijna wanhopig gevecht te beginnen tegen een ware vuur zee. Dubbel hopeloosscheen de situatie, toen men tot de ontdek king moest komen, dat de druk op de waterleiding te gering was om het .vuur.,.effectief te bestnjden,,^ Zie verder pag. 5 (gereed voor Sinterklaas) SCHIEDAM. De laatste tijd heeft men1— zoals in deze branche gebruikelijk is bij dé chocolade fabriek ;„De Baronie" onder hoog spanning gewerkt aan de vervaar diging van chocoladeletters met t dog op' het aanstaand Sinterklaas feest. Toen vanmorgen, in deze fa briek brand uitbrak was de gehele productie van dit specifieke Sint Nïcolaas-artikel- kort tevoren ge heel gereed gekomen. Deze gehele voorraad, bevond zich nog ge- .leiid vopr verzending m de.^a- toiefcfcen prooi- der vlammen geworden. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Naar wij uit betrouwbare kringen verne men staat thans vrywèl vast, dat de regering terug zal komen op baar aanvankelijk besluit de bouw van woningen voor het jaar 1952 in verband met de defensie-inspanningen en ter be strijding van inflatie-gevaar te beperken tot 40.000. Er is thans alle reden om aan te nemen, Jat de regering besprekingen heeft gevoerd, die er toe zullen leiden, dat dc uitbreiding van het aantal in 1952 te bouwen woningen tot 50.000 per jaar mogelijk zal zgn. Op deze wijze zou de regering tegemoet komen aan de eisen welke vooral van de zijde van de vakbeweging, en met name van het N.V.V. met betrekking tot de woningbouw zijn gesteld. Het plan van de regering om het woningcon tingent in verband met de bijzonder moeilijke problemen van financiële en economische aard Voortvloeiend uit de defensie-in spanningen, te verlagen is van de aanvang af gestuit op zeer grote tegenstand van de zijde van de vakbeweging. Het was een besluit dat zeer ongunstige politieke reac ties heeft gewekt. Al spoedig werd duidelijk, dat de regering enigs zins geschrokken van de felle reac ties zocht naar een oplossing, waar door aan de op onheilspellende wijze geuite bezwaren tegemoet zou worden gekomen. Naar thans in Haagse kringen verluidt is de regering er in ge- F1- (Van onze correspondent AMSTERDAM. De 63-jarige heer L. Huisman uit de Javastraat te Amsterdam is' gisteren, toen hy rustig zat te vissen in het Merwe- dekanaal. aan zijn wang getroffen door een kagd uit een windpistool. Een baldadige matroos aan boord van het marineschip „Van dér Steng",.dat toevallig langs voer, wilde de dobber van de heer Huis man raken. De; kogel stuitte echter op het wateroppervlak af en trof de heer Huisman in het gezicht. Hij werd licht gewond. De waterpolitie heeft tegen de matroos proces verbaal opgemaakt. LONDEN. - Prinses Elizabetn en de hertog van Edinburgh zullen het volgend jaar naar Australië-en Nieuw-Zeetand gaan in plaats van Koning George en Koningin Eli zabeth, aldus een officiële bekend making van Buckingham Palace. „Op dokters advies heeft de Ko ning thans zeer tot zijn spijt be* slist, dat hij Australië en Nieuw- Zeeland het volgend jaar niet kan bezoeken, daar zijn voorgenomen reis zo spoedig zou volgen op z«h ernstige operatie." Dit is de tweede maal, dat de Koning zijn reis naar Australië om medische redenen heeft afge zegd. De eerste beer geschiedde dit wegens een operatie aan zijn been. MOENSAN. Geallieerde en communistische verbindingsofficie ren hebben vandaag' een bespreking van ruim 2 uur te Panmoendjon ge had cm CvB hervatting van de waf pc stilstandshesprekïngen in deze plaats te regelen. De conferentie werd gehouden, nadat een commu nistische nota. waarin aangedrongen werd op onmiddellijke hervatting der besprekingen, generaal Ridgway bereikt had. Van het overleg wordt gezegd, dat het een „vriendelijke geest" ademde, maar over eventueel gemaakte vorderingen wordt ge zwegen. Vice-admiraal Joy, de leider van de geallieerde delegatie voor de on derhandelingen overeen wapenstil stand. Is vandaag met een hef- schrpéfvliegtuig in. Moensan aange komen. i.- Nu haar vader, koning George VI fan Engeland, langzaam her stelt van zijn ernstige longopera- tier is kroonprinses Elizabeth met haar echtgenoot toch 'naar Canada gegaan, om, weliswaar een week later dan oorspronke lijk voorgenomen was, een offi cieel bezoek te brengen. Bij haar aankomst. Dinsdag3 inspecteerde zij op de luchthaven D orval (Montreal) een erewacht van de Canadese -Luchtmacht. Deze in- spectie bereikte ons per draad loze foto. De begroeting van de zijde der Canadezen Was zo en thousiastdat het jong paar met open kap. nioest rijden. (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Na een dag van intens overleg legde het Foreign Office gisteravond een verklaring af. waarin gezegd wordt dat Engeland „ten krachtigste protesteert" tegen de stap der Egyptische regering om wets voorstellen in te dienen om het.Engels-Egyptische verdrag van 1936 en de overeenkomsten- vrvèc* de Sóe&n ite beëindigen) - &e-Egypt^seb»^regèr1ng wist heel goed, aegt de verklaring, dat nieuwe 'en vergaande voorstellen op het punt stónden, aan; haar overhandigd té worden. „De Engelse rege ring erkent", besluit de verklaring „dé wettigheid van het opaegèten van het verdrag van 1936 en van de overeenkomsten over de Soedan niet en handhaaft haar volle rechten onder die verdragen, hangende een bevre digende regeling met Egypte op basis van de bovengenoemde nieuwe voorstellen. Met andere woorden: Engeland denkt er niet aan om trit de Suez- kanaalzone of uit de Soedan te ver trekken. maar zal aan de andere kant zich ook beijveren dat de po litiek. om Egypte bij de op te rich ten NATO-organisatic in het Mid den-Oosten te betrekken, toch ver der zal worden uitgevoerd. Men kan aannemen Morrison bad ook een onderhoud met de chefs van de staven en de opper bevelhebber van de Britse strijd krachten in de kanaalzone dat gis teren ook de militaire aspecten zijn bestudeerd van de situatie, die in de kanaalzone zou ontstaan, als Egypte de gebruikelijke faciliteiten, en huishoudelijke diensten voor de Engelsen aldaar zou intrekken; Dat uitzicht is zuiver militair bekeken, niet bijzonder somber. Terwijl ten aanzien van de ka naalkwestie een oplossing in intej. nationaal verband al heeft Naha Pasja bij voorbaat de eventuele eer daarvan de Engelsen al voor de voe ten weggegrist nog zeker wel tot de voorstelbare .mogelijkheden blijft behoren, lijkt, het veel minder dui delijk. hoe men tot een regeling voor de Soedan zou kunnen komen. Hier immers blijft Engeland veel strak ker vasthouden aan zijn oude stand punt. dat de toekomst van de Soe dan uiteindelijk een zaak van' de Soedanezen is. Het ligt echter voor de hand. dat de Egyptenaren de bei de. kwesties aan elkaar zullen willen blijven koppelen. Terwijl men gisteren hier bezig was van de eerste schok van Nahas- Pasja's besluit te bekomen, kwam uit de hoek van hen, die zich speciaal met Egyptische zaken bezig honden, het commentaar; dat het niet uitge sloten was. dat Nahas Pasja, de man van het verdrag van 1935, on danks deze bruuske daad toch; eigenlijk een oplossing van de ka naalkwestie wilde. De Wafd, zo luidt deze redenering, moet zich na tuurlijk uit zelfbehoud tegenover extremer elementen blijven tonen en als Nahas Pasja, als het er op aankomt toch zaken wil doen, heeft hij door deze theatrale daad de pu blieke-opinie op het aanvaarden van, een-,uiteindelijke regeling han dig voorbereid. Achttien doden bij brand in Calcutta CALCUTTA. Bij een brand in een gebouw van drie verdie pingen in het centrum van Cal cutta zijn Dinsdagavond achttien personen om het leven gekomen, onder wie negen vrouwen en vijf kinderen. Zeventien personen zün naar het ziekenhuis overgebracht SOUTHAMPTON. Het Kotter- damse stoomschip „Bast 5" (489 ton), van de N.V. Rederij .Jlluron", Is Maandagavond bijna omgeslagen bij het laden van 22 tweede-hands Amerikaanse pantserwagens. Bij werkzaamheden, aan dek bra ken plotseling.negen pantserwagens los, waardoor de „Hast 5" zwaar, overhelde. Een passerend plezier- bootje kwam langs het schip liggen om te voorkomen, dat het omsloeg. De bemanning van de ..Hast 5" kon niet voorkomen» dat de negen wa gens overboord gleden en in de diepte vérdwenen. Een duiker zal trachten de wagens, die zes meter onder water liggen te bereiken. Alle pantserwagens, welke de „Hast 5" zou vervoeren en die be stemd zijn voor het Zwitserse leger, waren reeds aan. boord gebracht. Elf wagens stonden in het ruim, de andere werden op bet dek vast gesjord. Een der wagens is gaan schuiven en trok er acht mée. De „Hast is. hangende het on derzoek, enige dagen door het Brit se ministerie van Vervoer vastge houden. I Koude nacht 1 Weersverwachting geldig van g p Woensdagavond tot Donder- 5 g avond: H Droog weer met weinig be- wo Iking en een matige tot m m zwakke wind tussen Zuid en B Oost. Koude nacht en op vele 3 plaatsen lichte en hier endaar g g zware nachtvorst. Plaatselijk S g ochtendnevel, morgen overdag i ongeveer dezelfde temperatuur p 22 als vandaag. g g 11 October Zon op 6 u 54 m S onder 17 u 37 m: Maan op IQ u 44 m onder 3 u 10 m» ^EÉMOeiMiKIjlM (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN. Heden rouwde Eindhoven. Terwijl W0 vanmorgen, door do stad reden, waar „Philips" meer ls dan een levensbegrip, begon langs de straten het personeel van de fabrieken rich op te.stellen: 27600 mensen, in rouw over het verscheiden van hun onde directeur, dr. A F. Philips. Dicht bjj Huize „De Laak", waar de overledene woonde, stonden de mensen al in dichte, stille drommen op de trottoirs. Vier enorme trai lers» vol met bloemen, wachtten op het moment, dat de stoet zon vertrek ken naar de begraafplaats de „Onde Toren" in WoenseL Om het monu ment van de hr. A. F. Philips bij het Eindhovens station stonden honderden de bloemenschat te bekijken, daar door het personeel neergelegd, om hem te eren, die van een dorpje een stad maakte met wereldbekendheid, en van een optrekje een onafzienbaar fabriekscomplex. Van de huizen en de fabrieken en slaagd een programma'fe ontwer pen, waardoor het woningcontin gent weer hersteld kan worden tot 50.000. In verband daarmede schijnt een verzoek aan de Amerikaanse regering om tegenwaardefondsen van de Marshall-hulp voor dit doel aan te kunnen 'wenden in het voor nemen te liggen. In Amerikaanse kringen gaf men kennen, datvan een zodanig verzoek tot nu toe nog niets be kend is. Men liet er echter in die kringen geen twijfel aan bestaan, dat besteding van tegenwaarde fondsen voor zodanig doel geheel in overeenstemming zou zijn met de bepalingen omtrent de aanwen ding van deze f"—dsen. De vraag is thans, op. welke wijze de regering aan de infla toire werking van' de vrijmaking van deze gelden zou trachten tege moet - tekomen. ,V In goed ingelichte ambtelijke kringen gaf mén. ons vandaag te kennen, dat de verwachting dat het bouw-contingent voor de wo ningen zal worden hersteld tot 50-000 inderdaad gerechtvaardigd is. Een. beginselbeslissing daar over schijnt reeds gevallen, maar omtrent de uitwerking -zou nog veel overleg moeten, worden ge pleegd. DEN,HAAG. Wanneer niet eert al te'strengë winter roëf in het4 eten komt gooien met extra moeilijkhe den, behoeft Nederland zich niet on gerust te maken over de kolenpositie in het komende stookseizoen. Anthrariet, die vorig jaar schaars was, kan op het ogenblik door vrij wel alle kolenhandelaren ih voldoen de mate worden geleverd. Enkele handelaren hebben echter wel moei te aan de vraag naar gascokes en. eierkolen. Deze verschuiving in de vraag is een gevolg van de sterk ge stegen anthracietprijzen en van het feit, dat zeer veel mensen, ia het be gin van de zomer een andere brand stofsoort dan anthraeïet hebben inge slagen,-omdat juist anthraeïet buiten. de zomerprqsregeling viel) Deze verschuiving is ook merk baar geworden in een geheel andere branche: de vraag naar kachels is sterk toegenomen, die naar haarden, is sterk gedaald. Bezuiniging reden voor reorganisatie van Rijksarbeidsbureau DEN HAAG. Bezuiniging is het voornaamste motief voor de tegen 1 Janupi 1952 voorgenomen reorga nisatie van het Rijksarbeidsbureau, aldus blijkt uit'het antwoord van staatssecretaris mr dr "Van Rhijn op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Andriessen (K»V)P.>- strekking van de reorganisatie is om dé niet van locale aard zijnde arbeid, zoals administratie, statis tiek, comptabele zakeu, provinciaal I te laten verrichten. t'..-. van alle openbare gebouwen hing de vlag halfstok. In de straten was het druk, want de fabrieken van Philips -werkten niet, het merendeel van de Eindhovense bevolking had vrij. De bioscopen'waren gesloten en ook de Philips-Schouwburg. Eindhoven wachtte In een stralen de zonneschijn op het Ogenblik dat het zijn grootste burger ten grave zou dragen. AMSTERDAM. Tijdens een bestuursvergadering,die Dinsdag werd gehouden» heeft het hoofd bestuur van de Koninklijke Noord en - Zuidhollandsè Eeddingmaat- schappij officieel afscheid geno men van schipper Mees Toxopeus, die wegens het beréiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst heeft verlaten, Naast de vele onderscheidingen, die Mees Toxopeus reeds bezit, ge werd hem nu bok de bronzen me daille voor langdurige dienst van de maatschappij met bijbehorend diploma, dat hém door jbr. Quar- les van UHord werd overhandigd. Als een persoonlijk aandenken van het hoofdbestuur ontving de schei dende schipper een zilveren ta baksdoos. ZUTPHEN Manus Oly, de be ruchte in- en uitbreker, gaat by het Arnhemse gerechtshof in hoger beroep tegen het vonnis -van vier jaar, hem; opgelegd door de Zut- phense rechtbank, BUSSUM. ..Me vrouw Oosthout: U draagt goed voor. maar moest schoenen dra gen met gummi-zolen. Zachter lopen!". .(Meneer Van Capellen, U hebt heus een prach tig eostuum aan. maar U moet töch een ander aantrekken!" - „Het leven is hard", zei omroeper Evert Gar- retse, die zijn zenuwen zat „weg te roken" „Neen, hef leven is heet", verbeterde dr Garmt Stuiveling, die onder schijnwerpers op zijn beurt wachtte. Op- en aanmerkin gen, geloop, gejaag, drukte, nervositeit zij bepaalden de sfeer in de Irene-studio, waar Einsdag j.t. de VARA zich op haar eerste televisie-uitzen ding voorbereidde. De arme Bert Brugman van het poppentheater was er al om half tien 's -morgens, hij kon pas om half zes voor de camera repe teren. Dat bij deze in hel Vara-televlsieprogramma van Dinsdag- do auond ie Nel Oosthoek opgetreden met een plastische voordracht van Henriëtte Roland Hoist's Thomas More. gespannenheid ên 4de technische moeilijkbe den die elke TV- ultzending steeds weer meebrengt nog zo*n uitermate gevarlëerd en vooral na de pauze, origineel programma tilt de bu(i)s kwam mag waarlijk een won- Maardaaraan fc eBeBTllnt* Tl T,!, f ook debet nader - sluipende rilmmrnS opgewekte verjaardag van VARA- atemming na afloop? secretaris Bengelink.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1