HET RCTTERDAMSCH PARCOL Amerika steunt Britten tegenover Egypte Concessies in de Soedan r Nu is het voorjaar begonnen Pieren iri Leuvelïaven blijken te smal Britten op zoek naar een meerderheid Franse ambtenaren gaan reglementen naleven Regeringsbureau's dicht op Zaterdagmorgen L- Nato-plan toch naar Caïro Koffie op bonnen 508 en 516 Nederland moet meer soldaten leveren Hoffelijkheid in de lucht Geen atoombom op Korea Baby gestikt in si J Bata: 300 man op wachtgeld lie Jaargang, no. 239 Red. «n Adm. Lange Haven 141Schledam TeL 69300 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal f 5.15. losse nummers 0.09 Donderdag 11 Oetober Ï95I NEW YORK. De voorgenomen eenzijdige op zegging door Egypte van de verdragen met Engeland is van Amerikaanse zy de afgekeurd. Minister Acheson drong, in een tijdens een persconferentie afgelegde verklaring, aan op f,gepaste eerbied voor internationale verplich tingen". Wyziging daarvan dient in onderling overleg te geschieden. De minister wees er op, dat een procedure, geheel in overeenstemming met deze principes, reeds in werking is gesteld door hei: formuleren van nieuwe voorstellen voor de defensie van het Midden-Oosten, die de Egyptische regering dezer dagen zullen wor den aangeboden. Weverij uitgebrand; riiim ton schade mZ Rederijen zullen zich er pas vestigen ivanneer gemeente ze heeft verbreed Nog geen resultaat in Panmoendjon «Verrassend optimisme over Korea Defensie-orders der yS voor Europa „Vrijheidstrein" terug naar Tsjecho'Slowakije Yeel moeilijkheden bij plaatsing van ex-tbc-patiënten OLIEKWESTIE VOOR V.-RAAD Verzoenende resolutie komt, met steun van Amerika, Maandag in debat Aweriluxans generaal: K.L.M. liet prinses Elizabeth voorgaan' - -Advies vanfBradley PPSliillil Gevolgopstoppingen aan grenzen en trage aflevering van tabak Bezuiniging op het kolenverbruik (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De regering heeft besloten de departementen en andere regeringsbureau's in de komende wintermaanden op Zaterdagmorgen te sluiten. De kolenpositie dwingt tot bezuini ging op het gebruik, welke besparing verkregen kan worden door de verwarmingen van Vrijdag tot Maandag niét te' stoken. Uitblijven van militaire orders? Morgeit iets meer wind% DE SCHIEDAMMER Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postairo S* - "V *h f f -■* 396644Bankier: Amsterdamscbe .Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrle# (Van onze correspondent te Londen) Onze correspondent te New York seinde heden: De aankondiging van Egypte, dat liet van plan is, het verdrag van 1936 met Engeland op te zeggen, komt op het moment, dat generaal Omar Bradley onderweg is om een groter verdedigingsstelsel op te zet ten. Het Suezkanaal zou daarbij niet meer alleen door Engeland worden verdedigd, maar door een gc- integreerde Engels-Egyptisch-Ameri- kaans-Grieks-Turksc macht. Hoewel Egypte aldus als gelijk berechtigde zou deelnemen in dit schema, druist dit toch in tegen de oude droom van zelfstandigheid. De NATO-gedachle zou wel tot gevolg hebben, dat Engeland niet meer al- de eerste schok voorbij is.; de Egyp tische crisis vermoedelijk omdat zij leen aansprakelijk zou zijn voor de I zoveel vitaler nationale belangen verdediging van het Siier-fcana-il dan Perzische kwes'ie raakt, tot \craeaiging van net öuez-r.anaai, hef rfawIHkc vrr- LONDEN. Men is te Londen natuurlijk ingenomen met de duidelijke taal van Acheson en met de toon; dér leidende opiniebladen als „Herald Tribune" en „New York Times". Afgezien daarvan valt van hieruit op het ogenblik niet veel nieuws over de jongste „crisis" in het Midden-Oosten te berichten. De' gereed liggende voorstellen van de V.S., Engeland en Frankrijk, om mét Turkije ook Egypte tot voorbereidende besprekingen over internationalisatie van de defensie-organisatie der Westelijke-mogendheden in het Midden-Oosten te be trekken, zijn nog niet overhandigd. Men krijgt echter de indruk, dat momenteel het Foreign Office geneigd zou zijn, deze voorstellen nu toch maar zo spoedig mo gelijk bij Egypte in Ie dienen en wereldkundig te ma ken. Het schijnt, dat Engeland van plan is om naast deze voorstellen in NATO-verband ook aan Egypte nieuwe i voorstellen over de positie van de Soedan te doen. Men kan zich aan de gissing wagen, dat als onder internationale druk Egypte in de naaste toekomst gedwongen zal zijn om wat water in zijn pure nationalistische wijn van eenzijdige opzegging van het verdrag van 1936 te doen en toch zij het ook grotendeels passief mee zal doen aan de internationalisatie van de defensie van bet Midden-Oosten, het omgekeerd als prijs voor deze inschikkelijkheid dan juist heel goed het volle pond van zijn wensen inzake de Soedan zou kunnen eisen en dat die zelfde internationale (of Amerikaanse) druk van Engeland, ter wille van het bereiken van een overeenkomst over het belangrijker punt van de defensie, op het stuk van de Soedan inschikkelijkheid zou eisen. Men weet echter, dat juist inzake het toekomstige zelfbeschikkingsrecht van de Soedan Engeland zich steeds en ook nu weer openlijk bindt aan de lijn, dat geen. nieuwe regeling deze mag aantasten. Opmerkehik is het te zien. dat nu maar Egypte ziet zijn kansen be dreigd, om die rol in de naaste toekomst over te nemen. Het-is niet uitgesloten, dat Wash ington alsnog hoopt, Egypte te win nen door- concessies met betrekking tot de Soedan. Maar het is niet te dusver meer uit het dagelijks ver kiezingskrakeelblijft, voor een deel, omdat het pob te vroeg is om de regering over haar reactie op Nahas Pasja's daden te bekritiseren wat men behalve de krachtige verkla ring vön gisteren verder gaat doen,, moet nog blijken voor een deel 30 mpt echIerI,onget^eld~cok- de 5- i t betrekking tot En nationale zelfbeheersing bu dit volk geland s afwijzing van de eenzijdige i a]tijd stcrfc aan dc daj;. tJ.CRcit. a!s yerdragsopzegging, Egypte moge zijn de dingen werkelijk scheef dreigen kansen hebben, schoon gezien, nu - aanEngcland's prestige door.-der. - kwestie in Perzië een nieuwe ern-I stige deuk is toegebracht, men vat hier Egypte's besluit echter op als een wanhopige laatste, poging om meester te worden, in de kanaal zone. De kans van slagen daarop 1 is evenwel gering;;wegens .de.tegen- gestelde belangen van de algemene Westerse politiek en mede. omdat-de „..-V.S.-iiiet .gaarne^ iets.-ziillen' doen, dat het Britse wantrouwen, gewekt door Amerika's .interventie, in de Perzische kwestie, zou kunnen ver sterken. -- .ENSCHEDE.,Veertig'arbeiders zijn zonder werk,: doordat de weve- rij-confectiefabriek- ..Robai' aart de. .Haaksbergerstraat vrijwel totaal uitbrandde. Dé schade door ver zekering gedekt is minstens een ton. - DEN HAAG. Bon 508 alge méén (A- en B-kaarten) en bon 516 algemeen (D-kaart) zijn aan gewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met ingang van Vrijdag 12 Octo ber 1U51- worden gebruikt en blij ven geldig voor het kopen van koffie bij dc detaillist tot en met 27 October 1951- De- eerstvolgende bonaanwijzing zal op 22 November 1351 plaats; hebben. Ir'* K? Er zijn mensen die al het iu-le jaar hebben geklaagd over ons weer, maar laten ze n u vooral héél stil zijn, want dit is het eigenlijke voor jaar, al is-het ook October. Kijk die Waal daar eens glad en traag stro men en zie die. mannen daar eens in volle overgave op „ziikke kan jers" azen. Is het niet of het vis- selzoen pas is geopend? De koeien met hun glanzende vellen-liggen lui onder de koele Octoberzon, alsof er nog nooit in dit jaargetijde een felle najaar sbui op hun huid is neerge- striemd. Waar de dieren behaaglijk in de weke bodem schurken, stroomt op andere jaren vaak water, als de rivier door het regenwater zwelt tot een brede stroom. Maar viat malen mensen en dier in zo'n om geving. om andere jaren? De lijd en het weer zijn allebei een beetje in de war; is dat wonder in zo'n bi zarre wereld. .DEN HAAG. De nieuwe Fin se gezant m Nederland, de heer A. A. Wuorimaa is in ons land gear riveerd -en heeft Woensdag,. zijn opwachting gemaakt bil de minis ter van Buitenlandse Zaken. (Van een onzer verslaggevers) Als een rups kronkelde een enor me Amerikaanse bus zich om een dikke eik, na een noodlottige slip partij. Zó groot was hét geweld van de botsing, dat de twee bus helften als door een reusachtige tang wenden samengebogen. Vijf mensen, werden gedood en 21 zwaar gewond bij dit ongeluk in Gainesville (Virginia). MOÉNSAN. Geallieerde en de a.s. Algemene Vergadering der j W An aan' *4v»a*irf leri-- zijnvandaag. yveei m Pan moendjon bijeengekomen om te f (Van onze correspondent) NEW YORK. De plaatsvervan gend secretaris-generaal van de V.N., Cordier, heeft in een perscon ferentie met enige correspondenten bij de Verenigde Naties voor de radio een verrassend optimisme met betrekking tot de oorlog in Korea laten horen. Hij noemde de kwestie als een der voornaamste agendapunten van V.N. te Parijs en zcide, aan de hand van de jongste ontwikkeling een wapenstilstand thans veel waar schijnlijker te achten. De delegaties voeren volgens Cordier een leven dige gedachtenwisseling. ten einde te bepalenwelke koers gevolgd moet worden, als het conflict zal zijn geëindigd. WASHINGTON. In het be grotingsjaar 19511952 zijn de V.S. voornemens om in Nederland, België, Frankrijk en Italië voor 75 milliocn dollar oorlogsmateriaal te bestellen. Deze: landen zullen voornamelijk orders krijgen voor reserveonderdelen en voor muni tie. -■ HOF, De .„vrijheidstrein", waarmee een maand- geleden 111 Tsjechen in de Amerikaanse Zone van, Duitsland verschenen is aan Tsjecho-Slowakije teruggegeven. De 31 Tsjechen; die politiek asyl gevraagd hébben, zijn geplaatst op een voorrangslijst voor emigratie naar Canada. proberen de regelingen voor een hervatting van de wapenstilstands besprekingen te voltooien. Het over leg duurde ruim drie uur. De uit vijf leden bestaande geal lieerde wapcnstilstandsdelegatie wacht intussen m Moensan op het definitieve resultaat van de onder handelingen der- verbindingsofficie ren. - Dc gemeente overweegt momen teel, de pieren tussen dc gereed gekomen insteekhavens van dc Lcu.vchaven O.Z. iets te .gaan ver breden. Volgens het oordeel van de rederijen, die hier in dc toe komst hun bedrijven zullen cen traliseren, zijn de pieren te smal. Het verbreden van de pieren houdt vanzelfsprekend in, dat de havens zelf zullen moeten worden versmald. Dit schijnt geen be zwaar voor de scheepvaart op te leveren. Wanneer de bedrijven in het. midden van de pieren, zoals die op het ogenblik zijn, hun kantoren en gebouwen, gaan optrekken, zou de overblijvende kade-ruimte te smal zijn óm" hier het- drukke re derij-bedrijf uit te oefenen, aldus de mening van de meeste rederij- bednjven. Er zou te weinig ruim te zijn -om er goederen op te slaan, er op behoorlijke wijze te kunnen laden en lossen en er met vrachtwagens af en aan te rijden. In de boezem van de gemeente schijnt men de bezwaren van. de rederijen aan le voelen en over weegt men daarom, de kaden uit te breideri. Zodra deze uitbreiding een feit is, zullen de rederijen huil bouwplannen uitvoeren en hunbe_ drijven centraliseren, waarmede het- Leuvehavenbekken eindelijk zijn feitelijke bestemming zou hebben gekregen. LEIDEN, „De moeilijkheden bij de plaatsing van herstelde t.b.c.- patienten zijn groot, In het alge meen is de medewerking van werk gevers gering. Zii nemen liever niet het risico, dat de ex-patient weer ziek zal worden. De kracht van de portemonnaie is vaak groter dan het meegevoel". Dit verklaarde dr. J. E. Zweers. directeur van het Leïd- se consultatie-bureau voor tuber culose. In Leiden worden bevredigende resultaten geboekt door samenwer king van het Gewestelijke Arbeids bureau en bet consultatiebureau. Dr. Zweers hoopt, dat dit voorbeeld voor het gehele land zou dienen, omdat de nazorg voor tbc-patièntcn landelijk noch provinciaal is gerc- geld:-. (Van onze correspondent te New York) NEW YORK. De zitting van !lc Veiligheidsraad over het geschil tussen Engeland en Perzië is op verzoek van de Perzische premier Mossadeq tot Maandag uitgesteld. Men verdiept zich natuurlijk in gissingen, wat de discussie in de Veiligheidsraad kan opleveren, daar premier Mossadeq's plaatsvervanger, Fatemi, vandaag opnieuw in een persconferentie de com petentie van dc raad ontkende en. de overkomst van de Perzische delegatie alleen rechtvaardigde als een gelegenheid, om de Raad in te lichten over het Perzische standpunt; nadat sir Gladwyn Jcbb aldaar het Britse standpunt uiteen heeft gezet. - stand komen van een ander con tract tracht tégen te hóuden, kaïi" de regering van Perzië, aldus dr .Fatemi, daarover geen nadere me dedelingen/dóen, alvorens "hetcon tract is - getékërid. In hoé verre'deze medédehiiE': bestemd ;is,'",brti de po sitie -yan .Perzië tcgènover Enge land- te versterken, .kan niet wor den uitgemaakt. Intussen zoektEngeland, nahét fiat van de V.S. te hebben ver kregen op een sterk verzachte mo tie, waarin, onder verwijzing naar de uitspraak van hét Internationaal Gerechtshof te Dén Haag, op" her vatting der ondérhandehngeri wordt aaingedrongen, -thans, min stens zes andere voorstemmers. JZÓ- lang Perzië niet bereid; is, een her opening dér discussie te baseren op dé uitspraak van.- hét" hof, schijnt het vinden van een meerderheid échter niét gemakkelijk. In sómmige kringen neemt- men aan, dat Perzië een oplossing, wénst in ,de richting van een internatio nale technische leiding,. ,-vV Van de diverse delegaties, die Mossadeq willen bezoeken, werden alleen die van Pakistan, en India toegelaten.: Men1 mag deze bezoeken in verband, :brengen met dr-. Fate-1 mi's,, mededeling. vdat- deze landen; evenals- Syrië énr®gyjjtei'Perzlëi"in- de' oliè-kweslie hun -volledige steun hebben toegezegd! «Van an dere landen. die hij niet noemde is morele steun rverzekerd. Perzié heeft, naar Fatemi zeide, van diverse landen en maatschap pijen aanbiedingen gekregen om de plaats van de Anglo-Iranian in te nemen met inbegrip, van de leve ring der benodigde tankschepen. Daar de Anglo-Iranian Oil Com pany langs diverse wegen het tot WASHINGTON: Brigadetge- nergal Olmsted; directeur -van het bureau voor militaire hulpverle ning van het Amerikaanse depar tement van Defensie, heeft bij. de beraadslagingen van de toewij zingscommissie van het'Huis yam Afgevaardigden over de militaire hulp aan het buitenland over ver schillende landen opmerkingen ge maakt Over N ede r la hd zei hij o.m.f „Het .moreel is aanzienlijk versterkt en de plannen ten aanzien van de omvang en oefeningpn van .de strijdkrachtenvoor de collectieve verdediging van het Noord-Atian- tische gebied worden volgens het schema uitgevoerd. De eenheid itv Korea verricht haar taak met hel-, denmoed en onderscheiding. Het land kan en moet echter sterker strijdkrachten onderhouden dan waartoe het zich thans verplicht heeft". NEW YORK. Toen de Strata- cruiser, waarin prinses Elizabeth van Engeland met de hertog van Edinburg naar Canada vloog; bo— ven New Foundland kwam, cirkel de daar het KLM vliegtuig met-de Perzische premier Mossadeq bo ven het vliegveld Gander. Het had reeds order, gekregen» om te lan den, maar liet de eer aan de prin ses. De Engelse gezagvoerder/ wie was gezegd, dat hij op zijn beurt moest wachten; kreeg -later da boodschap, dat-hij het eerst -mocht landen. Toen»beide: toestellen ston den te tanken heeft» hij de Neder landse gezagvoerder bedankt, dia zei, dat naar zijn mening het Brit se Kroonprinselijk paar voorrang moest hebben. De gezagvoerder van de Strata* cruiser heeft: het verhaal hiér ver teld aan..Amerikaanse journalisten als een voorbeeld van Nederlandsa hoffelijkheid. NEW YORK.Generaal Bradley heeft, volgens berichten uit' Was hington, geadviseerd tegen, het ge bruik van de atoombom in Korea( omdat volgens hem op het ogen blik de vooruitzichten voor een overeenkomst in Korea beterzijn. In genoemde berichten wordt" ge zegd, dat het gebruik van atoom wapens in Korea, ernstig in overwe ging is geweest én dat dit een van de redenenvan Bradley's bezoeld aan Tokio was. DE NAJAARSMARKT te IVoer- den ts Woensdagmorgen geopend door de Commissaris van de' Ko ningin van de Provincie Zuid Holland, mr L. A. Kesper. V.r.n.l. de burgemeester van Woerden mr H. H. C. Vos, mevrouw Kes per en de Commissaris van de Koningin in gesprek met de oud ste kaasmaker uit de omgeving van Woerden, J. van Vuren en zijn* vrouw. Deze zijn gezeten op een oude kaasbrik met disselboom. y-it s c•>-' ROTTERDAM.Een baby van de familie Zw. te Ovcrschië heelt een kinderspeen gedeeltelijk inge slikt en is aan de gevolgen hiervan overleden. Een goudfluwelen hoedje -.ntt, dat gaat er nog mee door. Maar het vlotte dingie draagt de on gunstige naam van cocktail mutsje en omdat de -jongste mode-excessen zich o.m. inspire ren op alles wat met tails (staar ten) ie maken heeft, is de „der nier cri" geworden:, een goud fluwelen cocktailmutsje met' een zogenaamde p auwenstaartkapsel dat meer weg heeft van een hit-', tenstaartkapsel en uitvoerige ju welen spang, oorhangers en arm band. Als alles ,.echt" moet zijn, komt er een dikke spaarpot aan, te pas, om het te bekostigen! (Van ónze correspondent tc Farjjs) PARIJS. De lerarenstaking neemt hoe langer hoe acuter vormen aan. Vandaag zijn ook dc hoogleraren zover, dat zü de studenten geen examens meer afnemen. De gehele week is door vertegenwoordigers van het onder wijs onderhandeld met de-minister-president, doch zonder resultaat: -De heer Pleven heeft gisteren bekend gemaakt, hun eisen >niet.te kanoën in willigen, omdat.dit alle ambtenaren in een salarisverhoging zou meeslepen, die dc staat 600 milliard francs zou kosten. De ambtenaren hebben nu be sloten. hun ontevredenheid en hun solidariteit met de leraren practi- sche vormen te laten aannemen Zij zijn er toe overgegaan, aaneen Het. besluit is in beginsel reeds genomen, doch men zoekt nog naar een oplossing voor het inhalen van dc aldus verloren arbeidsuren. Ook deze \yinter zal weer een avond in,de week worden overgewerkt in verband'met de piekuren, die- dé kantoren dwingt vroeger te.sluiten. Daar ook de Zaleidagsc uren alle moeten worden» ingehaald, geeft-dit wel;enige-moeï- lijkheden, doch men zal de duur van de werkdag, steeds aanpassen aan de uren dat er daglicht is. De middagpauze zal naar behoefte wordèriingekort.': Natuurlijk .zjjn «er bureau's, die Zaterdag niet kunnen- sluiten; zoals bijV; postkantoien. Men werkt-echter-op het ogen blik een slui ténde regeling uit. DEN HAAG; 'Naar wij van de zijde der Bata Schoen- en Le- derfabrieken te Best vernemen, zullen wegens het uitblijven van verwachte militaire- orders met in gang van Maandag a.s. enige werkplaatsen van de .fabrieken tijdelijk- worden stilgelegd. De be trokken werknemers, ongeveer 300 in, getal,worden, naar - wjj «na der vernemen, op wachtgeld ge stold. In overheidskringen ziet men de obrzaak van de moeilijkheden in .de schoenenindustrie .geheel an ders dan in: bovenstaand bericht wordt gesuggereerd.' De fabricage van schoenen is gebaseerdgeweest op de. enorme vraag, gevolgd «door de door Korea veroorzaakte koop woede. Het publiek zit «voorlopig „vol"en dit heeft dedetailhandel weer j in»: moeilijkhedcp.-.gebracht, zodat thans de fabrieken met voor raden zitten die zij niet «meer kwijt kunnen. Wat de militaire, orders betréft: Nederland zelf kan (moei lijk .méér bestellen dan het» nodig heeft,: Men erkent de «moeilijkhe denvoor .-deschoenfabrieken; maar dat .deze opgelost zouden, kunnen worden.» .door militaire ovders al léén acht" men zeer de'vraag. nauwkeurige uitvoering der regie menten de hand te houden, hét geen bü voorbeeld bij de douane aan de grenzen en op de vliegvel- aen enorme «opstoppingen- zal. ver oorzaken. De afleveringen van ta bak en van export-licenties zijn van heden af in gevaar, evenals het verkrijgen van» deviezen.;' Dit alles zal» namelijk - aan grote ver traging onderhevig zijn. Het ziet er naar uit;» dat da Franse regering deze moeilijkhe den «niet gauw zal oplossen. Maan geheel Frankrijk «en ook de vreem delingen zullen met dit conflict gemoeid zijn hetgèen de .pbsitio der regering niet -gemakkelukeiJ maakt. - PRETORIA. Gedurende dei eerste helft van October wordt hier een muziekfestival gehouden. O.m. za] een concert worden ge geven door het stedelijk orkest van Johannesburg, onder leiding van Frits Schuurman. - g Weersverwachting geldig vlsn'St 3' Donderdagavond tot Vrndag- S avond: S g. Droog weer met wéinig be- 1 wolking. Plaatselijk 'lichte 1 nachtvorst, morgenoverdag ongeveer dezelfde temperatuur" B ak vandaag.Aanvankelijk zwakke tot' mgtige, later- af en. toe vrij krachtige windtus- 1 sen Zuid en Oost 12 Ortober Zon .05 6 u-K n- g onder 17 u 55 m; Maan on-16 u BS' m onfler 3.u 55-m,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1