HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe werkgelegenheid in acht streken van ons land Millioenenplan voor industrialisatie Te kort gedaan in geld en rechten AmerikawenstPerzen en ^ï^enaaneen^taf el Ernstige crisis door gebrek aan eigen belastinggebied Dicrenvanger Vaii Geuns na één jaar, terug jbgvpte" zet liaast aGhter brèuk met Engeland Ook Irak wil los van Engeland REGERING DIENT WETSONTWERP IN Accoord in Fanmoendjon Boterletters voor Korea Douarie betrapt smokkelaar 785 'GEMEENTEN KLAGEN: .Vrijheidsstroom uit Stalius heilstaat groeit Koningin eu Prins in April 1952 naar VS en Canada Oplossing, van olie-geschil loch door rechtstreekse onderhandelingen? Moskou wil vérdrag met Italië herzien Handige timmerman naaide warm jasje voor verkleumd aapje Russen ontevreden over Perzen Opzegging verdragen reeds Maandag in parlement ~k 'T In België dreigt massale staking STRIJD OP KOREA „Hartenbrekerstop" veroverd Beslag op goud op Nederlands schip NA PERZIc EN EGYPTE lie Jaargang, no. 240 Eed. en Adm. Lapge Haven 141; Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: pei week 0.40, per kwartaal S.1S, losse nummers 0.09 Vrijdag 12 October 1951 'Uitgave N.V De-Nieuwe Pers Postalro 398644 Bankier: Amsterdamsche Baak te Botterdam Directeur- B de Vries ■:'N DEN HAAG. Een zeer belangrijk wetsontwerp, dat be- oogt in acht verschillende streken van ons land de industriali satie te bevorderen en de werkgelegenheid aldaar in aanzien lijke mate te verbeteren, is door de minister van Economische Zakep, prof. dr. J. R. M. van den Brink, bij de Tweede Kamer ingediend. De totale kosten van dit industrialisatieplan be dragen f 51 milliocn. Het plan is verdeeld over vijr fasen. De kosten voor dc eerste fase, die thans worden aangevraagd, belopen ruim 11 millioen, waarvan 3.1,6 milJioen voor rekening van het Rijk komt en de rest voor die van ge- meenten en provincies. De acht gebieden waarom het hier gaat zjjn: Z.W. en O.-Grnnfngen, Oostelijk Friesland, N.O. Ovcrijscl, Oostelijk West-Fries land (N.H.), Z.W. -cn N.O. Noord-Brabant en Noordelijk Limburg. Enige maanden geleden word reeds een wetsontwerp aangenomen hands bijzondere voorzieningen ach terwege worden gelaten. 2. Het treffen van enige verkeers- verbeteringen, welke zeer urgent zijn en het beschikbaarstellen van 10% van de geraamde uitgaven voor de vervroegde aanleg van rijkswe gen. 3., De volledige uitvoering van de geprojecteerde aanleg of uitbrei ding van waterleidingnetten. Van het "totale bedrag van 51 millioen is ruim 47 millioen be stemd voor het Noorden en Oosten des lands. Dit is een gevolg van de omstandigheid, dat de betrokken ge bieden, in tegenstelling tot de Zui delijke, nog"geheel ontsloten moeten worden. Ook zijn hun oppervlakte en hun bevolking aanmerkelijk gro ter. nm in Z.O. Drente nieuwe industri ële vestiging voor te bereiden, om dat de arbeiders in dat gebied niet meer-door het bedrijfsleven kunnen worpen, opgenomen. .Mechanisatie van de landbouw alsmede het- gel. heel of gedeeltelijk uitvallen van ou-i de werkobjèctén (de vervening) zijn van dit verschijnsel de oorzaak. De werkloosheids-statistieken- hébben «chte^uitgewezen, dati niét alleen in Z.O.. Drente, maar ook in de acht zoj uistgenoemde; stréken.! .de werk loosheidspercentages ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Tot - nu: tóe boden; rdèze ï'ge-r nieden voor, industrievestiging niet veel- aantrekkelijks, zodat -het arbcTdersovérschotniet- geabsor beerd kon worden,, terwijl emigratie of vestiging elders inNederland- MOENSAN. Volgens» Keuters correspondent te Mopnsan hebben de geallieerde en Noordelijke .ver bindingsofficieren vandaag eéii voorlopige overeenkomst bereikt roet betrekking, tót dé voorwaarden yoor een hervatting van, dé bespre kingen over een staken van hei vuren.' k Van communistische zijde is ver klaard, dat de verbindingsofficieren' overeenstemming - -bereikten over vier basis-regelingen: s 1. Panmoendjon zal de plaats van samenkomst 2. Beide partijen zullen tezamen veraDtv/qordelijk. zijn. voor de vei ligheid in het gebied. 3. De neutrale zout- znl een cir kel vormen met een radius van 1000 meter, rond de werkelijke plaats van samenkomst. 4. Aan de communisten zal vrij-- geleidegegarandeerd, worden voor hun delegatie.van Kaesong. De besprekingen zullen, gehouden worden in een grote tent. die door Cé communisten is.opgericht. .BERLIJN,Op het ogenblik nieldcn zich een driehonderd men sen uit de door.de Sowjct-Lnle be zette gebieden van Duitsland per dag In West-Bcrljjn om als poli tieke vluchtelingen te worden op genomen, dat is ongeveer' vöftig procent meer dan in dezelfde tijd in andere jaren. -Vijf. Tsjecho-Slowakcn (drie mannen en twee meisjes) hebben na een voettocht van 320 kilome ter door de Sowjet-zone in West- .Berhjn.cm politiek asyl verzocht. Paul Richter, vice-voorzitter van de liberaal-democratische partij in Mecklenburg (Oost-Duitsland) is naar vYesï-BerLijn' gevlucht, AVernor Niendorf, voorzitter van de CDU in hét Oost-Duitse dis trict" Schwcrin, is naar West-Ber-' Jjjn uitgeweken. 7 Zeven arbeiders zijn per fiets uit Hongarije in de Britse 'zone van Oostenrijk aangek men. Zij heb ben politiek asyl gevraagd. voor dit omvangrijke probleem geen afdoende oplossing kan brengen. De Regering is tot de overtuiging ge komen; dat hét euvel van structurele arbeidersovërschotten slechts in de wartel kan worden aangetast' door het scheppen van nieuwe* werkgele genheid" in dé-betrokken gebieden. Dit betekent, dat niéuwe industrie vestigingen moeten worden gestimu leerd. De eerste phase van de ontwikke lingsplannen omvat: .1. Het In gereedheid brengen van het grootste deel der geprojecteerde industrieterreinen, waarbij voors- DEN" HAAG, z'oals, reeds eni ge tUd geleden werd medegedeeld, hebben de Kon In gin cn de Prins ulK nodigingen aanvaard van. de presi dent der Verenigde Staten cn mevr. Truman cn van de gouverneur-ge neraal van Canada en burggravin1 Alexander of Tunis om in de loop .van 195Z officiële bezoeken aan de V.S. en Canada te brengen. Thans is besloten dat deze heide bezoeken in April 1952 zullen plaats hebben. Kopstukken,'van de Noord-At- lantisclie Ij tfniè; órityioétèn elkaar op de ingang streden ,van het Shapeygpbintw Parijs (Shape: Eisenhowers hoofdkwartierHet zïjn: de Amerikaan Harrimari links),;... generaal a Eisenhower, -de 'Fransman .Monnet en" 'de'Br it. Gaits kei l. Harriman is -een speciaal adviseur vank president Truman; Monnet'is .Frankrijkis grootste.eco- vqoTniy kfene ;Gaits7cell beheert Se Britse iïhannëh'i.Zijibehoreh iot de „iwaUlf:" wij£en"r die de Noord-A t- lanüsché.ünië-touwtjes aan elkaar mpetehj'zieii te knopen. Met z'ii. drieën zijn zij heTioemd tot uitvoe rend bureau 'Bewapening,financiën en nïew- wet Itdmimtschcppen^alles in' he.t; kader-vahde NATÖ^WsakUéji- ónder- hun aandacht. 26 .October vergade- Wen: zijr.Wéer' en ,20,-N o v efrtb er cón- [fereren rzij: te kRome,:.waarna een Idefirijtiëf' rapport van hun. advie zen haar de Atlantische Raad gaat. ROTTERDAM Een maand ge- ;2eiië^^Hréef.ïtfé^Kofc^pdW^hé£:ANë-' dêrlandsé TKorea-detd'chement. aan eennfabriekyvan .'bakkerijgron dstoj- /en^iniRpn^datTi^ZutdjlbliiJiet niet mag dijfc- iiqas hem-: amantféisp'ijs ie ;stuT.eh.NjjM'fttCStj: Nicplaas:v-;zyn wij - hier .vérN'v'ph hprisivader- land.*l}c--£oü' 'orahg.-vöor'. dc 200 joh- vDe fabriek'sdirèctie'kJcTéég' van ae betreffende autoriteiten toestem ming de' aviandelspijs te verzenden. De schrijver van Hollands Glo- rte,-Gods .Geuzen,Stella', iSchip per, naast, God, ie'.ds, Jan-de Har- .tog, heeft 'ziin woonplaats op -"'Wipfit'-verruild.- voor een icoon- ■'.schhiP op de 'Seine bij Parijs. Hij laat'.dit nieume home. bóüwcn .te' Haarlem, waar hij Donderdag 'n kijkje nam, 'hoe het met4-zijij drijvende- tehuis stond..' Voor 20.000 horloges verborgen in auto TERNEUZEN. Te Perkpolder- haven heeft Woensdagavond, .de douane een Nederlandse personen auto aangehouden, waarin achter 't dashboard 28 polshorloges en 92 horlogebanden waren verborgen. Bestuurder en auto wérden naar Terneuzen overgebracht, waar in 'n handig geconstrueerde geheime bergplaats nog 184 polshorloges wer den ontdekt. Deze' hebben een waar de van ongev.ccr 20.009. De chauffeur, dc-39-jarige hande laar B. uit Oost- eu West-Souburg, die aanvankelijk fantastische verha len opdiste, viel tenslotte door de mand en bekende de horloges uit België te hébben binnengesmokkeld. -«• -••-•V--' O vrw vX (.Van nnzc correspondent te New York) -UW VORK. Amerika volhardt er bij, dat bet ztfn taak Is ie bemifll deien in het ohe-geschil tussen Engeland cn Perzië in de hoon, een oplos sing tc verkrygen door rechtstreekse ondcrhamlclingcn tussen de partijen, rot nu schunt de moeilijkheid onder andere daarin te liggen, dat Engelaiid de voorkeur geeft aan een hervatting der besprekingen na een uitspraak van de Veiligheidsraad, die-kracht 2al bezetten aan de uitspniak van het lolemat'onale Gerechtshof, lerwijl Perzië z(jn standpunt handhaaft, dat de "Veiligheidsraad geen bindende uitspraak kan doen in een kwestie, welke het beschouwt als uitsluitend te i'allen binnen dc interne jurisdictie. Vooral de jongste aanvulling van stof tot conflicten in. de Arabische landen door het gebeuren in Egyp (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT."Drie problemen, waarvan er twee ten nauwste met elkaar zijn verbonden en eigentyk een niet te scheiden geheel vormen, zijn giste ren aan de órde geweest op '1 buitengewoon congres van dc Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat in de grote; zaal vaii -Tivoll te Utrecht werd geboudén. Ongeveer 1600 vertegenwoordigers van 785 gemeenten in ons land hebben: zich een kleine vijfuur lang bezig gehouden mat rte belang- rijke vraagstukken van de financiële vérhouding tussen rijk cri; gemeen tea; en de gcméentclykeautonomie,alsmede met' dé kwestie van ;de. woning bouw en zün financiering.. Daarbi}>zjjri er uiterst critisohe woorden Vallen over het beleid van de landelijke overheid, nochtans zonder dat dezè' Wjeehkomst het karakter krèeg van ccnprotcstmceting. ."- - - Maar Rome moet dan breken met Atlantisch Pact ROME. -r- De regering van de Sowjet-Unie- Js bereid in te stem men meteen herzi ening van - het met Ital 1& gési o ten vredesverdrag exi de toetreding van dat land tot de Verenigde Naties, mits de met Bul garije, Hongarije, Finland en Roe menië gesloten vredesverdragen, even eens worden herzien eh ook de ze staten tot de Verenigde Natie» worden toegelaten, v;' Verder stelt dé Russische rege ring in haar ahtwoord-nota aan d.e 1 Westèlijké:," Grote Drie inzake de i-vijzigmg van het Italiaanse vredes verdrag als voorwaarde voor haar medewerking, dat èen eventuele herziening geen afbreuk mag doen aan de handhaving van de vrede. I Dit wordt in de Sowjet-nota zo ge ïnterpreteerd. dat Moskou een her- ziening slechts in overweging kan nemen, indien Italië het Atlantisch Pact verlaat en - niet toestaat, dat. buitenlandse militaire bases op - ijjn grondgebied- wordén ingericht. te versterkt1 de verzoenende "ele-" inenten in de Veiligheidsraad cn in Washington in de gedachte, dat al les vermeden dientte worden, wat de licht ontvlambare emoties in het Nabije Oosten voedsèl kan geven. Premier Mossadeq's plaatsvervan- Priüses Elisabeth 'van Engeland, op haf ogenblik ...met .haar ge- ;rnaa l [prins Philipvoor. een offi- cteel, [bezoek Canada*- hèêii fcana- gezien. het-k'siaatsbankët op - RidlèttU'Hall- (hei: Can adesegou- verrte^i dwongenytó.gQen'kvèrWpén.dooT n-tt en dhn hartelijk te'iachêhi droeg Qoudwitte kant, èën cUarriameri: halssnoer, eh dekërè- tek e nen i vdn de O rd e van de Kousenband*- ROTTERDAM. -—"Bibberend vansde kóu stond vanmorgen de dieren- vanger. Jan van Genus te kijken, hóe personeel van de diergaarde dorp" zijn dieren van de „Tosari" *op. eén grote- vrachtauto overlaadde. „Wat een klimaat is het hiér," zei Van Geuns, die'n jaar óp Sumatra Avas geweest, „Ontzettcnd koud! Ik 'bén blij, dat ik èr ben." En dat is te be grijpen, want dé vyftijgers, €6 apen, tien kuif kwartels, twee yuurrughoen- ders, drie mustangs, drie pythons, een waraan en eeA stekelvarken, die zo lüt de tropen kwamen,, voélden zich In hrt gure Octobcrwindjc hélemaal 'niet op hun gemak. „Nee, /erg- gemakkelijk ging het niet, toen ik 'verleden 'jaar óp Sumatra - kwamV^i vertél dé Jan van; Geuns"verdérv';:'ó:„ Veiligheidshalve: varen alle" wapens inbeslag gerio- men en.; wat:.,moet'.:ikzondefc;ge weerbeginnen? Dat heb ik nodig om 'wildé zwijnen te '.:schieten,- die ralsvoedsel voor de tijgers moéten diénen. Tijgers vangen gaat overi gens heel- éénvoudig; je stélt een grote 'muizenval - met 'aas ,erin ver- - dékt op. - Het dier komt" er- op loopt de Val binnen', stoot tégen het:'touwtje-cn' 'floep, de;deur "gaat achter hem dicht." De v 'grootste '-moeilijkheden heeft Van.'. VGeuns nog ondervonden met de koéliés, diehem op de expedi ties' vergezellen.,',Die 1 lui,' ,v vragen i 10 pér dag. Liever :dbehzé: hét helemaal niët, want als; ze 's; nachts, wat rubber, gappen, hebben ze pok liün zakcentje. Ik hpb :nu echtër een groepje inlanders, .dat stëéda bereid is me. te helpen." - De - ovërtocht; is voorspoedig ge weest.' „Et-zijn slechts twee aap-; jés onderweg gestorven, maar daar staat-.tegenover, dat er één is ge boren." Bijhet transport - was eén - jam. ...aapje,waarmee ;;dëbemanning 'erg ;-.vèel" plezier op dé:tocht', van; Bela-j wan! naar hier heeft gehad.- Het dier sprön'g lustig over -de tafels ih; de salons' en maakte helej klaü- 'terpartijeii .in het Aschëepswant: Naarmate ^Hólland, riaderde - ènt.hèt klimaat één beetje /frisser werd, bleef het ;aapje stil in "een Hoekje zitten van de kou. Toen kréég 'dé timmermanzori :médeiijdenv;:met himi, datop éen dag hamer en nüptang ^-verwisselde voor naald en garen/en .-een ;moói jasje voor het diertje maakte. - „Eindyah; dit jaar ga ik weer naari Sumatra terug,"' 'zei - Jan yari Geuns- nóg,' „want het/zit. ér 'tjok vol met wilde beesten,. gqr, dr. Fatémi hérhaaldo heden iu een nieuwe persconferentie de be reidheid van Perzië om de onder handelingen met de Anglo-Iranian of de Britse regering te hervatten „op redelijke grondslagen", die eco- ter niet verder werden omschreven. Hij waarschuwde tegen irriteren' der Perzen door het afkondigen van embargo's, confiscaties of be vriezing van bankconto*s. „Men ver gist zich" zeide .Fatemi, „wanneer' men denkt ons daarmede op de knieën te krijgen".; In de kringen der V.N. zag men vrij sterk-op legen Mossadeq's ver schijnen in de Veilighéidsraad, spe ciaal uit vrees voor de invloed, die van een eventueel emotioneel op treden daar op: de" Verhitte gemoé- 'déren in de Arabische 'landen zóu kunnên uitgaan.! Men voelt .zich daaromënigszins .gerustgesteld door de. aankondiging, dat. Mossadeqiu' de Veiligheidsraad slechts een- kor te rede zal houden, 'gevólgd door de voorlezing van reen thans in voorbereiding zijnde lange uiteen zetting' van het. standpunt van' Per zië door de permanente gedele geerde van Perzië bij de V.Ni Arda- lan, waarin tevens de beschuldi gingen van sir .Gladwijn Jebb zul len worden weerlegd. rdoen-..hier,-niet. aan pblitiék,.,. ;;Z9.;?;zëMe:..fdé;.' 'ry óóratter^de t-RottéV-1 damse jhüégemeèster ;mr; p;J. Oud, in r. zün.r,^openingsrede,-„wij - willen voio^. onze- ro^ei- •lijkheden. 'Wij hébbiui .'alle twaar- derfeg^oof r het^elè/-wcÊSSr jfiot -door de regering wor'dt verricht etv wij' hebbenv-ervaren, dat zij werkelijk/poógt aan onze verlangens tegemoet te komen. 'Wij. .'blijven prijs stellenop. een' voortreffelijke samenwerking en waarderen het feit, dat wij een open oor vinden." .(Applaus) :In de redevoeringen van drie' sprekers beluisterde- men vervol gens ernstige, teleurstelling en ern stige ongerustheid, respectievelijk over dc door de overheid ten op zichte van 'de gemeenten gevoerde politiek - en de financiële toestand, waarin deze. (mede daardoor) zijn kotnen te verkeren.. De heer J. C- Haspels, burge meester van Bussüm, sprak van een crisis, „die ernstiger .is dan ooit". De heer H. J. Sc heffer, burgemeester van Ezinge, gai ook de oorzaak daarvan aan: „het weg vallen van een eigen belastingge bied". Toen dn noodvoorziening voor de gemeentefinanriën m 194B in het Staatsblad verscheen," zo be toogde de heer Scheffer, kon meti denker,, dat een begin was ge maakt met hetherstel van de fi nanciële zelfstandigheid der ge meenten. Er werd duidelijk ver band gelegd tussen de middelen van het gemeentefonds cn do uit gaven der gemeenten. Hoezeer hebben wij ons vergist. Stroken de nieuwe.^; bëpalih gén, betreffen de .re servering'.:. nog wél''.'wezenlijk \:"xnet hetgeen -is toegezegd? j'j1- Zie u&rdi - pao 3 Handelsbesprekingen zouden afgebroken zijn. TEHERAN. Ruslénd heeft zyn handelsbesprekingen znët'.Perzië af gebroken- en déPerzen, beschuldigd van gebrek .aan vgoede wil, aldng werd doorshét: gewoonlRk-.betrouw- bare - weekbjad „Teheran ,i Moossa- var" gepubliceerd.' Er koii f giéhj ot- ficiële bevestiging, verkregen wor den, Perzic hsd cc op g«?cckend. dat Rusland zqu yóorrien/ic .de- belang- rijke,/invoer yan!'stukert ijzer en .staal - en koper.' die niet meer' uit Engeland /kpaien. nadat /de Britten uit dei;Pérzischë'bliébédrijven: gezet -waren.' "i JA De Persisch-Russische handel-zou langzaam yéribpënïtim"'geyolge- van dé ,onnibgèiijkheid:: yan 'Perzië -volle» v Hjg te -voldoen /aan bet zendenvaav.v ryst en,katoen.v\ vv •■-."•De !-'■ handel - 'tussen".'-Perzië en -da Sowjet-Unie - ig ''.vsm;/-groot - belang, .- eitieder afbrekenpf!"*"-* blik zou een érnstige^/sïag .beteke nen .- voórrde Pefriscbe^e'coaohuei-'-H'!!!'! -weekbiad^TeheranjliicMoossa»: var schreef: .„Hét' is^rnogelijk. dal| een afbreken., van.détièspreking^l'.S- mvloed^'zal'rhebben op/delirolvaq r/ de Russisché afgevaardigde;'in' da CAIRO Speciale' commissies van hét -Egyptische parlenïcnt. waarin A' aiie partyen zijn vertegenwoordigd, hebben met algemene stemmen haar A uiteindeJu'kc goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot opzegging van het Eugels-Egyptisclie verdrag van 1936 en^ tot het verlenen van. een nieuwe status aan de Soedan. Men verwacht, dat dé twee Kamers de weta-, ontwerpen Maandag zullen1 aannemen vooqjzy op reces gaan. Engeland en Frankrijk hebben Egypte Donderdag een nota doen'toekomen, waarin de Fg>-ptische regering verantwoordelijk wordt gesteld voor: alie schade aan Britse'cn Franse eigendommen in Egypte, Van vandaag af zijn alle demón^ straties in Egypte verboden. Als re- (Van onze correspondent) BRUSSEL. België staat waar schijnlijk weer voor een periode van arbeidsonrust, want op Maandag 22 October zullen 450.000 arbeiders in de door de bewapeningsconjunc tuur begunstigde basisindustrieën;iri staking gaan, als voordien de doof het-Xlinkse algemene Belgische vak-; verbond gestéldelooneisen niet wor den ingewilligd; ;DIt; werd Donderdag, besloten in*: een; gecómbineërde - vergadering yarL' de vakbonden dér metaalbswérkers, der houtbewerkersén./böuwvakar- beiders, der mijnwerkers eii; dér/.ar- beidérs.' in;:de eJectriciSeitsbédrijyeh. De> vakbonden zijnvan mèning,-. dat de'; réchten vande arbeiders" door' .de - regeringschromelijk 1-wor-- deiimlskènd.Zij hébben .o.'a/ de- uitkering van een duüri-eprémie en deéverhoging der pënsioenen geëist. den voor het verbod wordt opgege-, ven. dat zich „2ekere duistere ele menten" onder dc demonstranten hadden gemengd, 'die politieman nen en bepaalde winkels hadden aangevallen. Tn een verklaring van het Engel-, se ministerie^ van Buitenlandse Za ken wordt gezegd, dat Engeland niet in een verandering van de sta tus van de Soedan zal toestemmen,' indien het Soedancse volk niet ge raadpleegd Is. Voorts zal. Engeland opkomen voor bet recht van het volk van de Soedan om zijn uitein delijke status te kiezen. De. Britse regering zal de gouverneur-gene raal (sir Robert Howe) volledig- steunen by de uitvoering van zijn bestuurstaak volgens het verdrag' TOKIO.. -.Na' ruim eeh-rinaaneï' ;vah .felle, .gevechten .'om'; de- Heart-; 'béeak-ridge"; o („Hartenbrekerstóp'') zijn Amerikaanse:1 en Franse troepen er vanmorgen gestaagd - deze hoge; strategisch :belangrijke!heuvel; in Oost-Korea stormenderhand te. veroveren, -Hiermee is aan een van". de zwaarsteveldslagen in ;-:de :Kó-t reaansev.oorlo^; ;:een einde gekomen. Volgens officieren van hét acht-! steir leger hebben.de Ndórdelyken e---; gevecht en teh; - minste een't divisie verloren. van 1899 en.zfjn streven om hetvolfej van> de Soedan- zo.'spoedig.mogelijTc naar zelfbestuur.tc.'iefdèh. Dev. grootste politieke- partij van de Soedan, heeft- Donderdag' het voorstel vanEgypte om.het- land over te-nemén .verworpen-'als „de grootste hoon, die Egypte ooit de Soeda'nezen heeft toegevoegd". Zij verklaart dat ,zij gebruik: zal maken van alle middelen ora:deze bedrei» ging-van de vrede te weerstaan. HONGKONG. Bclastlngambte» naren hebben hier Donderdag be-, slag gelegd op goudstaven, en Ame» rikaansegoudën niunten ter de van ongeveer 170.000 guldén aan S! bóörd: van: bef/Nédèrliandse:fnwtorw%^ schip'„Van HeutzVvan de - Ko* ninklijke Java-China7!:Paketvaartli Lijnen te Anirieidam 2 Weinig verandering Wccr5vcrv.-,ichlinï Bi-ldig van I Vrijdagavond tot Eatérdag- 1 avond: ,,-r. V;;; V./.-. .Droog weer-vineiweinig be- wolking.: Overwegend'/matige!;;: Zuid-Ooslelijke wind. Wéirdg p verandering;.. temperatuur,; •fi '23 October'Zón"op 6" u'39 m s't onder .l7 :u-53 m- 'Maan op -17: u 7 m onder 4 u;57rio. i K^Mr'iii'LMN i'iiinuiiPJi .BAGDAD,-.- Irak heeft. Engeland verzocht om eenherziening van dé, betrekkingen tus sen beide landen, die inliet verdrag van 1930. zUn néér gelégd: In een communiqué wordt geiegd: prémier Nocri es'Said heeft bij z.ijn laatste bezóek aan Londen; inet de Britse xe- gering gesproken óver deno odzaak- van - eén'é wijziging in de Brïtsrlraksë betrekkingen. Met het oog op het' belang én" de critieke aard van deze betrekkin gen 'zal 'premier Es Said zich:id verbindingstellen met ervaren staatsliedenJ en.'leiders van politieke, partijen; om hun dé kwestie;,uiteen, te zetten, zijn besprekingen toé/te WEWKAflHJE PAUSTtNA A :HV/4/g* êrtti* ttrvnpunt'n Ztffitontga jivaréon MiiVM pr ent ia,* itn tf/it ètioa/to/ fti/td protrenrwtr lichten en „huaadvieste horen al vorens -.stappen, -in dit 'verband' te nemen en' de kwestie' inhetparle- ment /tè berde: te; brengen".-' - s -De .Iraakse premier, was de .vorige maand /in!Loiidéh.' Hij tv-oërde! be- sprekingeri. op het ministerie van Buitenlandse Zaken on.!Nrnot „de „Iraakse -Petroleum .'Maa^dhappij't" ■en met .een f Britse ./firma NiyverR&e ibouw. van-, e éhïdeuwe ïoli eraffina d - ter/;waard.e-. van ongeveer édS millioen gulden.1 bij Bagdad. -(•"*:« :,Het. Brits-Iraakse verdrag-heeft- et-n loopttla .Vin; 2S 'Jaar."Eet var- i ieeadé/EngèIandé^érteih;iVoórvtwea:: met/Engëland^i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1