Goede jnedlscbe verzorging ;voof heel hèt Nederlandse volk HET ROTTERMMSCH PAROOL Naar een wettelijke basis van Hei Zie fa TelefooïL: kurk-waar PTT op drijft Beeld in Frankrijk steeds somberder Zomer heeft reden om WAAR BET OM GAAT Perzië wijst bij voorbaai elke resolutie af Westen stelt Egypte een militaire alliantie voor r Tien en een kwart millioen inwoners Kleine winst op giro, verlies op post, telegraaf en radio Bonn breekt niet met Westen Aanneming van niéuw, verzoenend Brits voorstel geenszins verzekerd In November nieuwe kinderzegels Iraks optreden wekt voldoening in Londen Stakingen, prijsverhogingen en devaluatiévrees Canada-trip Cairo hoofdkwartier van commando voor het Midden-Oosten Communisten melden nïemve schending neutral zone In 1950 anderhalf millioen radio toestellen WELK WEER DIT WEEKEINDE? - J'....:.:'^0 llle Jaargang, no. 241 Zaterdag 13 October 1951 Re<t «n A dm- Looga Haven 141. Schiedam TeL 69300 - Abonn-prils: pex week 0.40. per kwartaal 3.15, losse nummers 0.09 Uitgave NV De Nieuwe Pers rostgim 398644 BankierAmstérdomsche 8cnk v ie f Rotterdam Directeur jT'B,- de Vries 1 Het bestaande verschil tussen verplichte en* vrijwillige vér zekering- wordt gehandhaafd 2 Aan de kring der verplicht verzekerden wordt geen uitbreiding gegeven 3 De loongrens voor de verplichte verzekering blijft j 4925 per jaar bedragen 4 De inkomensgrens voor de vrijwillige vergeke-i ting- wordt van f 3750 cp f4000 gebracht;' 5 De' verstrekkingen van de verplichte en vrijwillige verzekering zijn gelijk; Het couponstelsel blijft, maar de wet biedt de DEN HAAG.'—„Het is van Eet grootste be lang; dat het "Nederlandse volk in al zyn geledin gen de nódige geneeskundige verzorging krijgt, f Het is de taak1 van de overheid zodanige vöorzie- j.ningen te treffen, dat deze verzorging voor 'geen enkele groep" var? de bé'vo'.kihg onbereikbaar wordt." Aldus leest men inde toelichting-op ;'het nieuwe ontwerp-Ziekenfondswet, waaróver de minister van Sociale Zaken'en Volksgezond heid, mr. A. M. J e k es; -advies heeft gevraagd aan de Sociaal Economische Raad en waarvan de-tekst zojuist bekend is gemaakt. Het streven der regering is de nieuwe-wet op Januari 1953 in werking'té doen'treden. Alsdan zal het be staande bezettingsrecht zijn vervangen en het ziekenfondswezen een wettelijke grondslag heb ben gekregen. f mogelijkheid tol een ander stelsel overle gaan V.- Nederland heeft'thans DEN HAAG. Nederland had op 1 September 10.2S6.250 inwo ners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Augustus 'wérden 8647 huwe lijken gèsloteu (Aug? 1950: 8055»: aie maand zijn 19.650 kinderen ge boren <19.203 in Aug. 19501, 'waar van' onwetiig 256 (274) Er stierven, in Augustus' 1950 en 195 1 5322 per amen, Van 1 Januari tot 'en met Aug. ■werden 60.515 'huwelijken gesloten (zelfde période 1950: 53.730: 155,538 kinderen geboren (155 607 in 1950). waarvan onwettig 2267 (2387). Er stierven in die tijd 55.483 perso nen (50-224). Minister Joekes acht de tijd nog niet. rijp voor een J algemeen verplichte volksverzekering, eventueel met in- achtneming van 'een bepaalde weJstandsgrens.' Het be zwaar daartegen is vólgens' héïii; dat dé verzekerden dan seen vrijheid meer zouden hebben te .beslissen over de wijze, waarop hun geneeskundige vèrzorging moot geschieden De wettelijke, regeling, moet z.i. gericht zijn op voortzetting en ontplooiing 'van ac"zelfwerkzaamheid der door particu lier initiatief'in hei levën gêrqgpen tyaatscliappclijke organen. De minister plaatst zich op het standpunt',' dat het dienen van dc volksgezondheid géén' winstpbject mag zijn. Het systeem.-dat door de ziekenfondsverzekering wordt uit gevoerd door daartoe erkende, al gemene ziekenfondsec Blijft daar om weliswaar gehandhaafd, maar roet dit verschil,- dat ziekenfondsen Reuzediamant gevonden JOHANNESBURG. De Anglo American Corporation heeft heden bekend gemaakt,- dat rn haar' mijn bij Pretoria een dia ma ut,-van bui tengewone grootte is 'gevonden.' De steer. weegt 283 té karaat, Is ongeveer 6.25 cm Inng.v.3,75 Icm breed en 1,625 cm dék.-Hij'is van uitstekende kwaliteit en "heeft eea hoge graad van' doorzichtigheid? AMSTERDAM. Het staatsbedrijf der P.T.T. heeft zijn balans over 1950 afgesloten mét een winstsaldo van ca. 30,4miiltloen tegen f 26Ü miltioen in 1919, Uit resultaat is voor het grootste deel te danken aan de opbreng sten van de telefoondienst, die zijn. exploitatierekening afsloot met een winst van 31 millioen, en aan de postcheque- en, girodienst, die ruim f 7-millioenwinst maakte. Daarentegen bedroeg het verlies van de p'ost- dienst, de telegraafdienst en de radiodistribotie tezamen 8 millioen gulden. ènstteas.1 smmSE/giSeiSBmaaïmiiaBB Het 'verlies van de postdienst-is. voor een dëei het gevolg varv jiét terugkeren der Nederlandse mili tairen uit Indonesië,' hetgeen - een dialing - .van het luchtpost verkeer naar. ;de Oost mét - 40 procent en van dè zeemail naar Indonesië Adenauer zal Woensdag Grotcwohl antwoorden BONN, Woensdag a.s. zal de ©uitse- Bondskanselier,' dr Adenauer namens dc Bondsregering in de .Wcsi-Duttse i Bondsdag .ccn verkla ring afleggen, waarin do laatste ver klaringen van premier Grótéwohl en de Oost-Duitse Volkskamer, be antwoord zullen worden. Vrijdag' heeft de Bondsregering besloten .de Bondsdag en de Bonds raad omgaand een wetsontwerp over de 'grondslagen van - een ver- kièzin'gsregeling voor>geheel .Duits-" land te doentoekomen. De-Bonds regering. Ayllzo spoedig mogelijk voorwaarden voor. hef''houden;, van dergelijke verkiezingen verschaf - ien. De Bondsregering sprak zich ter gen het Oost-Duitse ver zoek. uit om. dé huidige onderhandelingen van Adenauer met de drie geallieerde Hoge Commissarissen over het op nemen van de Bondsrepubliek in dé Europese gemeenschap af te breken ot uit te stellen. Duitse pleegouders moeten Nederlands meisje terug- geven WüRZBUHG- Duitse pleeg ouders, die in 1945 van-eemNeder- landsc moeder haar dochtertje ter verzorging kregert, hebben het'nu zesjarige meisje, op last van het Amerikaanse gerechtshof in iWürz- btirg aan de moeder moeten terug geven. Kort na de bevrijding liet de moeder het pasgeboren kind. -achterb ij .deDuits efamilie.Bur-, kert en mog""m. ,1949 vroeg zij., in bxiëyen Tet- kind.hiet te vertellen; dathaaï^éigên mbëder ia 'een ah-; der land woonde. '-De ^réchtbiarik'"' besloot -;dè." kléine. Maria. Mo.mmëkr toch:aan'. :hSér eigen- moeder, térug te geven, óp grond van: Haar'vérklaring, -dat zij. haar. dochtertj e;aan dë Burkérts had;gegevcn, omdatdzij - géen.gëld had; en-; bang /was .dat hët meisjè ,,in --het:.'éèn;c:ol an.d.ere Duitse ge- 5ÜcUt";>zou.:kbxïieh.- ■■jfrfcg/jr.g.-.r;.-. op commerciële basis niet meer voor erkenning in aanmerking zul len komen. Aan de in bepaalde kringen levende wensen om zie kenfondsen ook dan tot werkzaam heid in bepaalde gebieder, loc tc laten, wanneer een voldoend' aan tal verzekerden zulks wenst, is te gemoetgekomen. Hierbij is met na me gedacht aan de ziekenfondsen op levensbeschouwelijke basis. Over de vraag of do ambtena ren onder de verplichte verzeke ring dienen tc vallen is nog geen beslissing gevaiien. Ambtenaren, die minder dan f 4925,— verdie nen zijn ic de wel opgenomen, omdat er volgens do minister geen doorslaggevend motief is voor: hen,een andere regeling te scheppéu dan voor - particulieren meteen. i gelijk loon. De'moge- lijkh'eid 'is echter open gelaten hen bij algemene maatregel "van bestuur buiten dé verplichte verzekering te breogen. met-zich zou brengen, op hun ver zoek? van die-..verzekering' vrij te stellen. Dc ^ziekenfondsraad. waaraan de uitvoering:-van.-"de'.'wet blijft opge dragen zal. 47 dc'den tellèn in plaats v^n 36.-Et:yordén districtsradeh voorgesteldom-' ^ceV Samenwerking tussen .ziekenfondsen' 'in- dezelfde strèèk te-' bèvqrderèn.- Door èepalingeh. krachtens welke de 'ziekenfondsen - eventuele over schotten geheel of gedeeltelijk ten bate van „'dé verzekerden kunnen aanwendén is aan de besturen een prikkels-tót ./zuinig" beheer gegeven en- bovendien een stap gedaan in de richting van autcmorpio der zieken fondsen.- v? ,- Minister A. ill. JOÉKES fa-'i - ^a... AfVan onze correspondent te New York) NEW TORK; r-/In liet nieuwe. Vrydag gepubliceerde Britse voorstel met betrekking lot het geschil .in Perzië wordt bezorgdheid uitgesproken over dc gevaren, welkcaan het olicgeschU zijn verbonden, wordt nota. genomen van de uitspraak van het Haagse gerechtshof en wordt dc nadruk'gelegd op het belang om de autoriteit van het Hof hoog te houden. Er wordt voorts een beroep gedaanop de partijen om de onderhandelingen te hervatten op hei eerste geschikt? moment, teneinde overeenkomstig dc uitspraak van het Hof tot een oplossing te komen en elke actie tc vermijden, welke de situa tie kan verergeren of de rechten, dc aanspraken en de positie der "partijen kan benadelen. Hieruit mag 'mén opmaken, dat Dit klinkt inderdaad aanzienlijk soepeler dan de 'eerste motie, maar niettemin is een meerderheid van' zéven stemmen allerminst verze kerd, Engeland dat in deze immers geen stem heeft,'kan alleen reke nen op Amerika, Frankrijk, Neder land. Turkije. Ecuador' en Brazilië-'. Onzeker is nog dc houding van de vertegenwoordiger- an nationalis tisch China, .die?op de vorige zit ting van 'de Veiligheidsraad zcide, nog niet t<v weten, of dc kwestie binnen de competentie van 'de raad valt. Die competentie..-werd in een he den door 'de.T--plaatsvervanger van Mossadéq,1 •Fatemi, pertinent tZïi -j'fla* Voör?' \rArVKvino dr - HJ" staan van de'loongrens :n de Ziek- teü'et. Nieusv is de mogelijkheid om personen, wier totale" inkomen uit loon.eh andere bronnen tezamen boven loongrens komt.' doch wier loon alleen verplichte verzekering niet 23 procent; met. zich' mee bracht/Hieraan mag :dah. ook wór den toegeschreven, dat, hoewel de ontwikkeling /van. het luchtpost- verkeer over het. algemeen, gunstig" is "geweest, het totale postvervoer door de lucht, gedurende 1950 mét 14','procent is gedaald.k;-, Ook in; „het telegraafverke er deed' zich* de -jrivïoed.' yari': de sou7 vereiniteitso verdracht gevoelen in ceri daling van hét verkeer met 21 procent Het telegraaf verkeer - met Duitsland nam met;30' procent toé;, Het autömatiserihgsplan zal ver- traagd moéten-,worden uitgevoerd in yérband-.mët;de beperking der investering^'1 Verwachtmag nu. worden, dat -de automatisering van detelefoonomstreeks 1950 haar. beslag zal hebben" gekregen. (Van een onzer rédacteuren) DEN'HAAG. Van 12 Novem ber lot en met 3.1 December wor den weer postzegels met een toe slag „Voor hei Kind" op de post kantoren beschikbaar gesteld. Dc zegels, die tot én met 31 Decem ber 1952 voor frankcring geldig blijven, zijn. vervaardigd naar fo tografische - ontwerpen van Cas Oorthuys dén geven Jmeisjes en jongens .te zien met op de achter grond- de? Omgeving, - waarin' zij wonen .of: wérken.Bij :drié -dér' waarden (5, 10'en 20 cent) zijn de motieven tevens door de we deropbouw ingegeven.' De zegel van 2 cent is 'groen en loont een mcis.ie met op de achtergrond een molen. Dc zegel vaa 5 et is grijs, er staat een jon gen op met op de achtergrond huizen- in aanbouw en een kraan. Die van 6"cent (Sephia) laat een vissersjongen met visnetten en scheepsmast-zien. Dé zegel van 10 cent is roodbruin, mén ziet er op een fabrieksjongen met fabrieks schoorstenen en ijzerconstrüctie- wcrlc. Die van 20 cent tenslotte, toont een stadskind voor een mo dern huizencomplex'. De zegels zjjn in koperdiepdruk uitgevoerd door Joh. Enschede en Zonen te Hcaileir, ontkent. Hij '''las veen" verklaring voor. waarin werd gezegd, dat Per zië geen enlcek.-'besluit„zal ..erker,-, nen. dat" de Veiligheidsraad in. staat stelt, zichtte, mengen in det. oliekwestie, welkë .jjöor.^erzië. ten; <m 9X1 m a le-w odcU5ïiSëhou wd ^als:-cen> probleem, dat onmiddellijk betrok ken is bij zijn onafhankelijkheid en souvereiniteit. Het enige lichtpunt vormde zUn uitspraak; dat Pexzië bereid is, el ke vriendschappelijke bemiddeling van ern land of eea. persoon te aanvaarden. Hij gewaagde ervan, dat er de laatste dagen verschil lende pogingen zijn ondernomen, om de onderhandelingen tussen de partijen op gang te brengen.-maar dat het welslagen hiervan afhanke lijk is van de goede wil van Enge land. waarvoor echter nog geen te kenen aanwezig zijn. (Van-onze correspondent) LONDEN. Hoewelliet zonder twijfel niet toevallig Is. dat dc eer ste minister van Irak juist tn deze dagen nog eens de wéns van een- herziening van de relaties van Irak met Engeland wereldkundig heeft gemaakt, steil men tc Londen toch met voldoening vast, dat Irak zich blijkbaar niet aan eenzijdige opzeg ging van verdragen zal schuldig maken: Men is hier bereid het ver drag van 1930 nader te bezien om het aan de gewijzigde--huidige om standigheden aan te passen. Men 2al zich wellicht herinneren, dat in 1948 Bevjn met; dé toenmali ge eers le m mis t er vvan Trak een- niéuw verdrag sloot;-het, zogenaam7 de verdrag-van Portsmouth; dat aan boord van Nelson's; "oude vlagge- sclhp „Victory", getekend.;werd. Tot grote verrassing 0 bleek -/ vervolgens echter, dat/iin Irak-ijzelf voor .dit verdrag geen instemming bestond. Hétwerd; niet gératificc&d ,én het ministerie viel, aehtci de: schermen 'hard wordt gé werkt óm tetrachteneen eind te maken aan de thans alleen plaats vindende driehoeksbesprekingen en de; partijèn' onmiddellijk.-samen, te brengen. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Nog twee dagen en de definitieve resultaten der kantonnale verkiezingen in Frankrijk zullen bekend zijn. Men herinnert zich, dat nog 700 zetels voor de herstemming van morgen in aanmerking komen. Deze tweede ronde is voornamelijk interessant wegens de politieke combinaties,, die zich er bij voordoen, want men kan wej "zégden, dat ëc algemene ten dens reeds vaststaat. De verkiezingsresultaten van vo rige Zondag, die een teruggang. In stemrnenaantai der communisten en Gaullisten tezamen te zien gaven van niet minder dan dertien procent ten aanzien van de algemene ver kiezingen in Juni van dit jaar. heb ben minister-president Pleven zo veel.moed gegeven, dat hij" nog voor de eindstemmingen mét de sècreta- ris-^enera^l' der 'SFIO. Guy'Mollet, heeft geconfereerd over een even tuele terugkeer der socialisten in' het. kabinet Men mag niet verge ten. dat de SFIO tenslotte de groot ste oiet-totalitaire party van. Frank rijk is. doch Mollet heeft duidelijk gemaakt, dat geen socialist in de regering zitting zal nemen, zolang de nieuwe schoolwetten van kracht zijn, zolang er geen glijdende loon- school is en zolang de genationali seerde bedrijven niet onaangetast blijven. Evenwel zal de SFIO geen pogingen steunen om de regcring- Pleven ten val te brengen. Moeilijkheden te dien aanzien rijn er eerder te verwnchtem van de zijde der radicalen.. Een sterke stro ming io die pactij, onder wie Dala- dier en de administratieve voorzit ter MartinaudDeplat voélèn veel voor contact met de RPF. waarte gen de groep-Herriot -zich met kracht vertet. Intussen zit Frankrijk te wachten op de reeds lang aangekondigde prijsverhogingen van melk, suiker, spijsolie' en "rijst; dié 'opnieuw een zware belastingVvod*--de reeds -te zeer getergdeconsument zullen vór men, Pleven .heeft' het dan ook niet TTAWA zal ér nog V lang' opër napra- y-fen, ouer 'de';.jonge; -V';' blije prinses dieniet .fjenoeg van het dansen, kon krijgen en daar door bijna haar trein voor Toronto miste. In baar dansjurk roipte zij. dc auto th. en de trein in en toen. moest bijtijdsverkleed. cn uitgerust was voor de feestelijke vermoeie- 1 nissen die haar. en haar -man op hunvér- dere tour door Canada- ,w achtten. Vérïrioe.üe- "jjjjjkp- konden prinses Elizabeth cn de hertog wan Edinburgh Vzich daarom zo onbevangen C}. - overgeven aan de ge noegens van owd-Ett- gelse gezelschapsdan sen in Ottowa, omdat ze- bericht uit Londen was gekomendat ko ning George algeheel herstel tegemoet gaat. Geen doctorale exaineiis in Frankrijk omdat de leraren staken PARIJS. Alle doctorale examens aan de universiteit van' Parijsi da ononqelmge inbegrepen.' zijrv voor onbeperkte tijd uitgesteld nu zich de staking onder de Franse leerkrachten ook daarheen uitgebreid beeft- Slechts.;,; de. medische ./faculteit zet hóar wërkzaamhèdén normaal voort,: omdat de docenten daar niét afhan- kelijk zijn ivaDr'het -'staatesalóris wat betreft hun ilevéhsonderhoüd. De ju ridische facultèit zal wél examens afnemen doch f op - het .ingeleverde werlc"..zuLlén:geen aantekeningen Wordengemaakt. grp BStt|U :-: aangedurfd,- die vprijsverhogtcgen óbór Zondag'publiék té maken. Het zal. Woensdag: wórden-- cny deyTeper-!'- cussies in de. - sociale sector zullen d&n jniet lang op zich' laten wachten; Reeds i? de 'wisselkoers 'van -de dol-: lar opde?vrij e/marktgestegen tot 450 fraacs?eh :'dë' devaluatie7gëruch-s -. ten behoeven dagelijksétégenspraak. De staking'ider - ambtenaren breidt zich uit; Ook ;dë'": PTT heeft, zich dgarbij gevoegd. De; banken hebben gisteren een waarschuwingsstaking van een."uur gehouden. Het 'beeld wordt in Frankrijk met cc 'dag somberder. CAïRO. Vandaag zyn de voorstellen van Frankrijk, Engeland, de V.S. en Turkije voor een nieuwe militaire allianUe In het 'MJdden-Ooslen aan de Egyptische regering overhandigd. Woensdag karakteriseerde dc Amerikaanse minister van Buitenlandse - Zaken, Achcson, deze als een degelijke grondslag voor overeenstemming inzake het geschil over het verdrag,van 1936^ Voorgesteld wordt n.l. door de vier mogendheden om dit verdrag té vervangen door een internationale; overeenkomst voor het in het. leven "roepen van een verdedigingszone in het Midden-Oosten. Niet'allee»zal Egypte by de •TOKIO. "VrtjdagavomlzSja verbindingsofficieren; van de fyjfï met een jeep; naar Pamnoëndjott vertrokken- om een onderzoek,in te ^stellen naar 1 communistische beschuldigingen, - volgens- welke öphleusé o de neutrale' zone van Kaesong door gealiieërde vliegtui gen .zou zijn geschonden. j-;, i-y-'-TsQ^-ze-tiaeni liag -over'' Kfiêsohe: hébbêh" gevloden -' en'bÜ'éënduik- vlucht 'een "jongen ..hebbeaF^edöóa"; en' eenandere' gewónd;-- Kbrt?-:voor middernacht keèrdetl de< verbindingsófficiefeh van hét onderzoek terug, Zijhadden de jongen -gezien,- die vólgens dè Noordelijken door 'een Amerikaan se luchtaanval -omgekomen '-war. De volgende ochtendzouden - zij naar Panmoendj on terugkeren dén het onderzoek; voort- te. zetten; -Ér zouden hog twee verbindingsoffi cieren meegaan voor. het geval nóg besprekingen zouden worden ge voerd over de hervatting van da bestandsbesprekingen. Het aantal aangegeven radio- ontvangtoestellen nam in 195Ö met rond 150.000 toe, zodat dit aan het einde des jaars-ongeveer 1*4 'mil lioen bedroeg. Dientengevolge steeg de opbrengst der luister be dragen tot bijna 22 millioen gul den. In totaal werden ca 185.000 overtredingen geconstateerd, waar door J,;?-een-: bedrag.,van ruim 1.200.000.— werd ingevorderd.. Ongeveer 40 procent van... de luisteraars geven aan de oproep, hunluistervergunningen in Jxet daarvoor vastgestelde tijdvak om te wisselen, geen gehoor. RotterdamgonstnureedSyZanpet vierdaagse fora opgezette féést dat In" 'de ■Ahoy'-hdllèn tén 'rbdtè'''véxi\ de ex-politieke - gevangenen gs- Dierd wordtzmeV ingan.gr, ven Za- terdegauónd., Vierschoonheden zijn ook. van de partij; zij ;,2uU<>n op een shów mooie kléren dragen tot een gezamenlijke waarde van 100.000 gulden. Het zijn .dé,Deense ElUnór'- Hansen., (links) en dei Fmnsdi&eè'fPaulé SégUi dè Cq-r-p: reras,: Christine Bergue en An toinette 'Bta zouden1 uyf voor onze. lenshebbengeposeerd, maar de. vijfde, een schone Egyp- tische bleek per verg issing near. Amsterdam.tc sy'n doorgereisd. Er is: toeer éénftóud ;(Hófterdam- feestterrein 'onder de - Farkbomen aan de Maas, 26 orJcesfeh: en; 70 cabaret-artisten zullen betangeltfaK voor de:Expogfs jh def AHoiï- hallen kprhen 'werken::en'..er"zyw drie danst loeren;iri osreedheid gébracht.' verdediging gelijke rechten krijgen als de vier genoemde landen, dóch het /hoofdkwartier van. -het com mando voor het Midden-Oosten zal waarschijnlijk in Egypte worden ingericht, terwijl het zelf ook be voegdheden zal hebben voor de verdediging van dc Kanaalzone. Dr. Rafaat. dc juridische raads man van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft ver? klaard, dat Egypte vrij was- lussen het Oosten én het Westen te kiezen als heiverdrag met Engeland van 1936. opgezegd was. De Britse troe pen in het Suezgebied zouden géén faciliteiten meer- ontvangen. Zij zouden h:ct als vijandelijke troepen beschouwd kunnen worden op grónd van het internationaie recht. -Men" ;(zofaïï-dei'strijdkrachten 1 echter zien-: als; „bezettérs én usurpators; wat zij woor; de -.sluiting i van het verdragvan,1936ookwaren".;, 's-V-Dè-étegenwoordige gouverneur. vanhSoedan zou na de annulering van hef verdrag! van 1899 als. niet meer -.-bestaand' worden 'beschouwd, doch hij:; zóumogelijk als; feitelijke, functionaris ;Igetolereerdworden, totdatj Egypte eétxnieuwe regering in .de'Söedan -had gevórmde ••/fin, -Triëst :is':-uif goedé brön'/vér- hemeh,' - dat'5het'- Britse 'reg;imëiit ^püth iLanêashire''-binnenkort naar. 4dë Soedan zal"* vertrekken;' 'He^irégiinéhtV heeft ruim 'vier,jaar diénst/ gedannin v. dèBrltsrAmeri-v kaansé zóne 'van Hciëst.cflzf - pfi Prinjcs F.lizabeth dankt wcerschip „Cirrus" LONDEN Prinses .iliia^th hfe^1' dégezagvoer'ders^yahj^fiet' Nederlandée/ weerscliip j.Ciw^T.en1 héf - vÉngèisètAveerschip -.„^Weather.; pbsejwer";;;.haar-Idahki;::;^ rnéhivoór' Kun waakzaamKefd.^tom- 'aj„met „haarechtgenoot naarv£*-- naöa vloog, - «..-./fi (Van-onre teeerkundige mede- v u>erker> Ty EZE herjst slaat records, waar f de achter ons liggende zomer jaloers op kan zijn. Veertien dagen achtereen »s het niet alleen droog geweest, maar gedurende- die pèrio'- de hebben tüy unajscbrofcen leun-; hen genieten\paiC de zonneschijn.- Dat is voor Nedprland hiet 'zijn zo trispe Iturig. fcliTiiuét eën ongekend ietsEu '.nog is: hèt einde Van dit: prachtigerustige najaarsxaeer niet in zicht. Wéliswaar beuindt'.zèch; i« de hógere luchtlagen - een storing, die over Frahkrijk haar het noord-: westen trekt eh U Parys fih een regengebied komen te .liggert; .dat zich nog tiets verder naar /hét nóót-/ den uitbreidt, maar A hóogstwadT-: schijnljjk zal deze regen. qnsland ■nietbereikcTu De, uërtragjtting Is. gewettigd, dat wij hei 'óók het. fcó- viende weekeindedroog zullen hou- den en datf ook Zondag de zón ons mAt de 'stéék - zdU latën. Dit alles ts het prettigegevolg van- een •machtig hogédrukgebicd boven de Oostzee, dqt in aè- achtcr ons-liggen de dagen.meej dan eens «en aanval van een actieve depressie met suc ces, heeft afgeslagenen vanwaar nog steeds tot op g7ote jxoogte'dro ge lucht naar onze omgeving wordt aangevoerd. Het fs toaar, .dat de nachten j:o langzamerhand al flink koudtuor- den. Er zijn al «lenige nachiocrsten: voorgekorrïen: MqarAf overdag 'Acaiy v\en het in het stralende zonnetje best uithouden en is hét zelfs heer lijk. In cén woord kan men het herfst weer schitterend noemen en het is onder die omstandigheden niet zo'n groot toonder, dat hét (in De. Bilt) normaleaanlal' uren zórmésehyn voor de gehele t^aand October, dat lOi.bgdraagt,tvérrrtjedelijk ditti»«èk-.Vv einde al ,-zal -toordeur ouerschredeh. S Plaatselijk wolken- 1velden' M- '-■■ .-v-cff M'. Weersverwachting geldig van- m Zaterdagavond tót- Zondag- g;avond:' 1 1 1' Zwakke tot matige Züxd- g; OostelU ke .iv: wi nd en wéinig verandering in temperatuur;; "oor;de zuidwestöü ;S'van het/landóvërwegend dróóg1 sr ]Veer en 1 óverdrijvende- - w'ol- ,g kenveldén. voornSihelyk in de g bpgere niveau's. HIdèrs droog- "g weer ipet weinig bewólking. i UOctober*.Zqa op 7 u 1 m s onder 17 u 31 m: Maan op 17 u 18 g m onder 6.u 18 nu -g 15 October Zon op 7. u j.mi onder 17 u A3 m Mawm op-17 u 31 g i m onder 7 u 3g m. m,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1