Massa-staking in België bijna onafwendbaar m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook katholieke vakbonden keren zich tegen regering-Pholien Nieuw tarief voor electriciteit Oplichter bedriegt trou wlustige dames m opium achterhaald Principieel accoord over Duitse souvereiniteit Britten zullen Soedan zo nodig verdedigen I f ifiöiil ld Nederlanders zwermen uil SMOKKEL IN SCHIEDAM Westelijken behouden politieke en,militaire aanspraken Ridgway erkent schending Overheid streeft naar minder verbruik en rendement Ankie van Kooy naar lis Dikke rookwolken in Kralingse bos Brand aan boord van de Arendskerk Westerse voorstellen aan Egypte worden waarschijnlijk afgewezen Frankrijk wil de franc en ver Wielrijder door auto gegrepen cn gedood f 20.000,- gevallen op no. 14517 Faillissement Ver. Expogé's gevraagd Tweede verbinding ïTdani-A'dam in 1952? Moeder redt baby op nippertje uit brandend huis 44 doden in Japan door typhoon I „HEER ZOEKT KENNISMAKING..." Haagse weduwe nam f 13.500 van een hypotheek op f'aï Huwelijks-contact bureau der Ned. Herv: Kerk "NiN' "V »^"v 4 - N'N SNSP^/NN/ïM [lie Jaargang, no. 242 Red. er> Adm Louge Haven" 141* Schiedcm TeL ó93€0 /Vbónnprlj»: oer week 0.40. per kwartaal 5.15. losse nummers 0 09 Maandag 15 October 1951 Uitgave NV. De .Nieuwe Pers Posteriro 396544 BankJer--Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur. B. de Vries (Van onze correspondent té Brussel) BRUSSEL. Het katholiek kabinet-Phoiien. dat wegens het offensief der socialistische vakbonden voor de moeitykste en misschien ook wel de laatste weken, van zijn leven staat, heeft de minister van Sociale Zaken, de heer Van den Dncle, ermede belast alsnog een bemiddelingspoging te doen om de vóór Maandag ZZ October aangekondigde staking in de basls- industrieën te doen verhinderen. Vandaag komen onder voorzitterschap van deze minister de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de vakbonden bijeen, waarmee de regering tracht, de tot haar gerichte eisen der arbeiders op de schooders der fabrikanten af te wentelen. Dat vertegenwoordigers der' vak- van de regering heeft het A.B.V.V. ■bonden ookdie van het katho liek Algemeen Christelijk .Vakver bond, dat na het socialistische Al gemeen Belgisch Vakverbond even- eens eisen op economisch gebied is 'gaan. stellen Zaterdag van de zelfde-minister tijdens een -onder- ;hóud niets meer kregen 'aangekon- •digd- dan het inwerking stellen van het1 traditionele bemiddelihgs- mechaniek; heeft de malaisestem- ming in', arbeiderskringen nog 'ver hoogd. Voor het A.B.V.V. was dit voldoende, om. de bedreiging met een-omvangrijke staking inleen" wer- .kelijkesta.kmgs'aanko^diging om te zetten.-' - Het. A.C.V. had zich terughouden der betoond er. een belasting op de extra conjunctuur.wlnstén. alsmede een uitvoerbelasting .geëist, die fondsen moeten opleveren om .de: duurte..te bestrijdenvia regerings- subsidiës en' - d ëwer klóosheid do or ujtgêbreide -'investeririgéni; Het éni ge antwoord van de/regering/';was, [dat er/nu inderdaad-; een \wetsont-, werp - vóór' eénvibel'altjhglöpkde ex- .tra winsten.-' wordt/gédéppneérd én deze vaagheid^tegènöveri'bêt. düi-i .d elük, verlan geri ''dèr:'katbjcdieke - vak bonden. naar eën Tuèér'•/airigitósch economisch - beleid, heeft, bet. A.C.V. ertoe doen bësluiten zich' Dinsdag, erover te beraden, of .ook, niet', tot staking moet worden overgegaan^ - Het werkelijke conflict is er dus, een tussen de regering, en de vak bonden en. de poging "om de werk gevers in" te schakelen wordt als een onhandige., afleidingsmanoéuvre - beschouwd. o Niet van de werkgevers, maar - Minister?. J*ie£tinckïwaè^vpl .her?i - jöond^riwg'rv.pi3nZdeSh><sbj^^7^hyx dié-zijn anibtènferéw^ii bun -uryé' :tijd: hébberi;^v^aafdid^y:enY,. waarvan. een tentoonstelling :in Rotterdam is' - 'flu de uitkering van twee milliard francs gevraagd, waaruit duurtepre- mies moeten worden uitgekeerd en: zelfs al zouden in enkele goed ren derende bedrijfstakken de fabrikan-, ten wel tot een loonsverhoging zijn. geneigd, dan is, er nog niets opge lost. i Ook. bet. A.C.V." voelt zich van do regering-pbolien. die zich meer en meer' op dé- conservatieve ele menten' laat drijven, -duidelijk ge- distanciëerd. zoals La Cité. het. blad der Waalse katholieken vakbonden, ■erkende door te 'schrijven, de afgelopen „slechte week" dat in de ver slandhouding tussen de katholieke arbeider en de Christelijke volks partij, tenminste in Wallonië en Brussel ernstig beeft geleden door de kennelijke onverschilligheid der partij voor de positie der arbeiders beweging. Deze wig in de meerderheidspar tij te hebben gedreven-is. op zich zelf al een succes voor de socialis ten. die. hoewel formeel buiten het optreden van het A.B.V.V. staande, er tocb via de nog steeds opereren de gemeenschappelijke actie-comi- té's van alle takken der socialist)-; sche beweging de zuiver politieke actie op afstemden. Partij-voorzitter Max Buset heeft dan ook al de volledige medewerking der partij aan de vakbondsactie toegezegd en in zover is het niet onjuist als in katholieke kringen wordt 'gezegd, dat de aangekondigde staking er een van politieke aard Is. al wordt dit dan bij wijze van verwijt opge merkt. Dat de lust om vcr weg te trek ken niet nan een bepaalde leeftijd of sexe gebonden is, bewijzen de 99-jarige heer F, R. Schconebeek en zijn 71-jarige dochter Nel uit Halfweg, die naar Zuid-Afrika vliegen „omdat Nederland hun peen toekomst meer biedt"... Achttien Urfcers en enige IJ mui- denaars vertrekken, als de laatste moeilijkheden overwonnen zyn, Donderdag, .a-si. per«Jwscftersschui- ten uit Oostende, om in de Argefï* tynsé wateren te' gaan vissen voor een Belgische rederij die In AYgeh tinië een fabriek van visproducten heeft. Dé IJmuidenaars zijn, reeds aan' boord. In, totaal zullen 8 Bel gische vissersschuüen met 120. mensen aan boord vertrekken echter; onder wélke vlag 'j i1 (Vsui eenonzer, verslaggevers) BU de hoofdingang van de werf Wilton-Fijenoord te Schiedam meldde -zich Zondagavond om half tien een taxi. die bet terrein wilde verlaten. In de auto zaten'zes Chinezen, die een respectabele hoeveelheid dozen en lassen bij zich hadden.' De "portier begon met bel controleren van de bagage. Hierop waren dekpassagiers kennelijk niet gesteld, want het gezelschap stoof prompt uiteen. De meeste Chinezen snelden de Vlaardingerdjjk op, doch één van hen, die nog een tas had. kunnen meenemen, sloeg de weg terug In; Hij.werd door de .portier .gegrepen. 7<ljn tas bleek opium Je be vatten, evénals dé pakken .en dozen in de auto. Bü elkaar was het een gewicht van ,50 pond, dat een- w aarde vertegenwoordigde van ca. 20.000 gulden. vond in de gearresteerde Chinese bootsman King, die aanvankelijk ontkende van .de aanwezigheid van opium -geweten - te :hebben. Later -.in -de.avond ,hèrinnerce_\hij -.zich van .een .onbekende' -Chir.aes opdracht te hebben gekregen de spullen te ver voeren. Deze Chinees zou zich even eens aan boord van een Nederlands tankschip, dat momenteel bij Wil- ton-i'yeaoord ligt, moeten bevinden, maar hij kwam niet boven water. Ondertussen had de bootsman drie namen genoemd van de Chinese le den van de bemanning, die bij dit opiumvervoer zouden, zijn beirok- kx: Het waren- Lits WIe Kim, Tim1 A Ho en' Lóo Kim Mok, die direct van hun: collega's .werden afgezon derd. De centrale figuurbij'de oplos sing van deze Chinese .puzzle .bleek de ibootsman,; die den lange leste in de' Schiedamse politie zijn. meerdere, moést erkennen en de naam noem de van de contactraan Tsjang Ah Nadat-de voortvarende, portier de chef.vvan :.de werfpolitie,- de heer Landzaat,-.met .het gebeurde in ken- jusJi^d., gésteldr.-v uig ;euji- uitgebreid onderzoek4 aan - o nder leicbrrg"Ivan^m*- jspecteUr.:JJ."> yan Marion van -.de- Schiedamsr récherche, die ccn eer ste schakel tot -het.' smokkelcomplot Si u ixQART. 'Dè West-Düitse ohder-mlnlster van Bnltenla*: Ise Zaken prof/'lil lè'È'f 1"een -toespraak voor de tü*(I-DdHse radio-omroep medegëdéeld, dat de Wcstcïyke verbondeiièn en WLjt-Dalts- ]aöd ,>,ih-'beginsel overeenstemming hebben' bereikt by dé onderhandelingen. over. .het verlenen van de souvereine status aan de West-Duitse federale republiek?'. Gwilieerde en";West-Duitse dèskundigen zijn thans bezig met rhetopstelIeEvahontWe^-verdragehwaarindetoekomgtigcpositiewan l^astgcJcgd; Een aantal op zichzelf staande vraagstukkèn wordt nog door de deskundigen bestudeerd. 'V 'iSiDe'Westelijke .gèallïeerden "en- "West-Duitsland wensen beide een U^érstëhjlvaii .dé,® iDuitse souvereini- "leit, daar.;'.W.^--Duitslan"d slechts, dan op doelmatige v.-jjze voor de verdediging^ vanT West-Europa kan ;lworden ingeschakeld, indien het op gelijks -voc£'üiet zyn toefcooi- - Stigebondgenoten wordt "behan- v deiaf'-Ook waren., zij-het'.erover -ii'js dat bet,.noodzakelijk - is dat Vde';-Westelijke,'»ycïrbondenên" "hun wettige aanspraken 'op de door hen in West-Duifelandbeklede p<o- -litiekë' eri m'ilitairè pósitiehbehöu- dèn; - opdat dé - geallieerden-.[het hoofd' kunnen 'bieden aan^elkè hiéuwet'. p'ögihelder Sowjets om hun geb ied uit te breiden en Kom'- bun i rbl "te kimneii veryullenbij elke .tqekomstige heenwording van Duitsland". j.Prófh Hallstein..; gaf nog'hals rijn mening;: tekennen/ d at hjiet;';, hbg p.verschéi dén e.-.weKen; zou;:duren, - voordat dë ^ivëraragen:. gejjeedzouden: zyn voor onderteke-. ning. - Nun,' houder van een spéelgelegen- heid op Kateiidrecht. Voor de Schle- ddltnse pblitie was dit het sein Om contact op te nemen met ,de -Rotter-' damsè op|um-recherche voor - wie deze. Tsjang géén onbekende was. Hoewel over "hét aandeel van. de drie, op aanwijzingvan de boots man gearresteerde Chinezen nog niet allés vast,; staat, bevinden óókzij zich. momenteel te Schiedam in aiv; rest.;De taxi is in beslag genomén. De opium bevond zich in 54 pak jes, die alle een voorraad gedroog de staven bevatten. Het' geheel: was omwikkeld, met jute.Waar de Chi nezen het goedje aan^hóord hadden verstopt,;'is - nóg niet ^geheel duide lijk geworden. Ifi.r ieder géval staat wel vast,"; dat het tankschip, hetwelk s an dé Shell toebehoort, op dé,tocht, naar de wérf driemaalis gecontro leerd, yjyaarhij ivooral in dé Perzische Golf grote', aandacht' aan het schip en dé schepelingen was besteed.Bij eenonderzoek, dat in' de ..afgélópéh nacht,, nog plaats vond, is geen opium meer aan hoord ontdekt. Waarschijnlijk zullen de', opium- s'mokkelaars zeer hinnènkort %voor dé politierechter*-te Rotterdam wor den geleid. TOKIO. Generaal Ridgway,"opk perbevëlhebber dér verbonden strijd*; krachten -in Korea, heeft Zondag/; avond verklaard,; datgeallieerde vliegtuigen inderdaadPanmoeudjon: hebben beschoten. „Ik zal zonder, uit/ stél de "nodige disciplinairemaatrè-' gelen treffen," zcide de géneraal. In Panmoendjon kwamen zowel gisteren als vandaag de verbin dingsofficieren van belde partijen weer bijeen om de laatste beletse len voor een hervatting der wapen- stilstandsonderhandelingen w*eg je nemen. Er zijn nog enige, niet ge-, heel .opgeloste' meningsverschillen ten aanzien van de afbakening ener niéuwe neutrale zone. A1 acht vorst 1 Weersverwachting gsld;g van g W Maandagavond .tot Dinsdag- jg g- avond: f' - LV 3 In de nacht- eh;ochten'd; verr g i sprèide mistvelden, v overigens -g g droog wëer met weinig of geen;3. bewolking, en zwakke .wind. g 1 Pp vele .plaatsen lichte eh ihiér s ën.:hlër daar- zware nachtvorst.1 g :Oyer;- het algemeen Iets lagere fi middagtemperaturen. g 16 October .'.Zon op. 7-. u?4 «1.1 g onder.'11,11 46 rn;: Maari .op 17 u.47 5-ra ooder-8'u $9 m, - ,~:M- II DEN HAAG. De clectriciteitsbedrijven rnoeten, naar bet oordeel der Regering, meer verdienen. Pc tarieven moeten zo danig norden vastgesteld, dat zij een voldoende opbrengst ont vangen om daaruit de bedrijfseconomisch noodzakelijk te ach ten afschrijvingen te verrichten op basis van de vervangings waarde en een redelijk rendement van het in 't bedrijf gestoken kapitaar mogelijk te maken. Als de bedrijven,; die electrici teit produceren zulk eèh door dé Regering noodzakelijk géachte ta riefpolitiek gaan volgen, zaj het mogelijk zijn, dat zij een deel van Huh kapitaalsbehcëften door -zelf financiering kunnen dekken. Te- veils zal daardoor de abnormale toeneming van het 'verbruik wor den tegengegaan. Het ligt in de bedoeling om een minimum hoeveelheid, per aangeslotene van de ta- riefherzienmg uit te sluiten. De makimumpry'svoorschrif- ten voor grootverbruikers zul len worden ingetrokken. Aldus heeft 'de minister van Economische Zaken, prof. Van den Brink, Vrijdag medegedeeld.- Bij haar beraad over de electrici- teitspoiitiek in de komende vijf jaar, heeft de Regering in de eerste plaats aandacht gewijd aan het "toenemend verbruik van elec- trische stroom. Dit is niet alteen het gevolg, van de' toegenomen industriële productie. Ook het overige verbruik is abnormaal sterk gestegen. De Regering heeft er prijs op gesteld om haar denkbeelden met de besturende- colleges van pro vincies en gemeenten te bespreken en te trachten met hen op basis van vrijwillige samenwerking de noodzakelijke politiek ten aanzien vande electriciteitsvoorziening 'vast, te. stellen. Gezien de gecompliceerdheid van de materie zal'.'tussen dé elec- triciteitsbedrijven en het directo-. raat-géneraal van de energie voorziening nog uitgebreid over leg moeten plaats vinden. De spc- Ank'iè van'^Cóóy, dè manuequin die bijna het slachtoffer was gewor den van de Engelse, oplichter Ho ward. die haar ccn filmcontract voor Hollywood aanbood, schijnt nu haar kans te hebben gekregen. Zij heeft in_ haar vacantje enkele dagen ge wérkt in - het beroemde Franse mo dehuis van Jacques Fath en deze zou haar een langdurig contract hebben aangeboden. Dikke rookwolken trokkén i gis termiddag omstreeks 5 utir over het Kralingse bos en' talrijke bos-; bezoekers, die een grote brand vermoedden, trokken in drommen ïii de richting: van-.de brand,dié woedde in de Prinses Beatrixlaan. 'Gelukkig bleek de brand niet van 'erristige aard. Er stond -een grote hoeveelheid grasafval en takken in brandl Volgens mede deling van een tweetal jongens aan de politic zouden twee man nen het afval -in brand hebben gestoken- Ondertleiding van on der brandmeester P. van der Hart, later overgenomen, door brand meester C. Hansum, werd het vuur geblust mft. twee stralen op opcn> water. Jh verband met het ontbreken van brandkranen was dé',G. 2 uitgerukt met een baby-, volgspuit. waarmede dc stralen werden gevoed. Aanwezig waren de slangenwagens 9,. 19. cn 20. Aangezien de brandende massa met rieken uileengehaaldmoest worden, nam de bhissih^ geruime tijd in beslag. 'N Doel van lading 'vernield HONGKONG. Een-brand aan boord van de Nederlandse vracht- bóót, Arendskerk (7000 ton)heeft ce'ijl^deel van de lading van sul- jsh^j^emicallën vernield.. jb.^Srand ontstond in ruim vier. tóén', het schip in Hongkong gelost werd. Binnen enkele minuten was de. brandweer bet vuur meester, maar het bluswerk vergde toch nog ruim een uur. Er waren geen slachtoffers. De Arendskerk arriveerde Vrij dag. CAIRO. Hoewel Engeland inzake de Soedan aan Egypte zeer ver zoenende voorstellen heeft gedaan, is bet niet van plan om het „condomi nium" in welke term de betrekkingen tot Egypte in Engeland tot-uit drukking worden gebracht in de steek te laten. De Gouverneur-generaal van de Soedan, sir Robert Howe, heeft verklaard, dat hy zich zal verzetten tegen elk ingrijpen van buitenaf om wijziging te brengen in het tegenwoor. dige bestuur. Hij zeide, alle maatregelen te zullen nemen vm het verzet doeltreffend te doen zün. -V Nijlwater, zo mogelijk met steun van de Internationale Bank. 5) Een in onderling overleg vast te stellen datum, waarop het Soe- danese' volk zelfregering: zal- ver krijgen. Dc Engelse nota heeft tevens het viermogcndhedcnvoorstcl voor het Middcn-Oqsten bekend ge-; maakt met uitdruk kei i|k beding, dat de Soedan daar geheel bulten valt. Het voorstel is door dé Egyp tische regering bestudeerd, ,doch ér is geen commentaar gegeven. Hét zal Maandag aan liet parle ment, worden voorgelegd. Dè alge mene verwachting fg, dat 't voor stel zal .worden afgewezen. eifiekefinaocïeringsvTaagstukken zullen door een speciale commis sie wórden bestudeerd, y PAKIJS. Do regering heeft bij monde van de minister vatt Financiën, René Mayer/ een be- roep gedaan om de franc te steu nen en niet te speculeren op zijn waardeverlaglngr. Van regeringszijde kondigde mi nister'May.er in ..zijn' radiorede 'n série maatregelen ter verdediging.' van de franc.;aan,. ;zoals stabilisa tie van het prijspeil der voor naamste levensbehoeften^ ;- een staatslening: tot stirnulering^ van. wpningbouw-'en-"' productie -jen':.-een streng .optreden tegengoud- en dollarspeculanten. "Verdere; ingrij- pëndé beslissingen zullen, ::aJcjus dé minister, binnen korte tijdvol gen. d W ■v|Ü /s|| ■Am Het Engelse vopr^stél inzake de Soedan bevat de volgende punten: 1) Een internationale commis siemógelijk mét iinbegrip van de Vér. Staten die in de Soe dan zal resideren om dé constitu tionele ontwikkeling van het land te observeren - én/advies te geven aan de deelgenoten in' het condo minium, Egypte en Engeland: 2) Een gemeenschappelijke An glo -Egypilsch'e verklaring betref fende gemeenschappelijke begin selen ten aanzien van de Soedan. 3) Een internationale garantie van de overeenkomst inzake het water van de Nijl. 4) De instelling van een orgaan voor de ontwikkeling van de mo gelijkheden geboden door het (Van. onze.'correspondent)": EMMENZaterdagmiddag is de 73-jarige.;wieIri]der.;-H,.:HiIgën "door. één; .personenauto gegrépen; toén Kü ^plótseling/de -.wegwilde over-, steken. /Deheer -Hilgen';'. is in. het Diacoriéssénhuis"aan/; ;débekomen '.verwondingen overleden, ■•DEN HAAG /- In - de 5I4de Staatsloterij tweede '"klasse,' eerste ïyst; Is' op nr. 14517 de" f 20.000 ge- (Van onze correspondent HILVERSUM —"Bij de Haagse rechtbank is het faillissement aan gevraagd van de Ned. Ver. van Ex- Politieke Gevangenen. Dit is een. gevolg van bet in 1947 door de af deling Hilversum van de Vereniging georganiseerde zomerkamp, dat een financieel debiele is geworden. Tot dusverhebben de pogingen van de leveranciers om de bestel bonnen, die zij kregen te verzilve ren, geen resultaat gehad. De lande lijke zetel der vereniging (in Den Haag stuurde hen naar dc inmid dels opgeheven afdeling Hilversum, die nok schuld van rond 4000,— r.óg niet heelt afgedaan. - (Van onze- correspondent)/; 'APELDOORN.';: cDe zés weiten .oude' babyvan Buitenhuis, 'diegohittivejt; was |bl een;', als' ;Ny^ugg;&ig^ hóle *tè Téugë Is vanmorgen tér-1;, nauwerno od ;a an deV dóód ontsnapt» Op' nog qnverMaiarbaxé/'"v.rijzB ontstonci brand in cie wnning naar'(5ch«^I:'.:wa^ëh';jMi^fé*<1ïaby'i;ildh3;L alleen inj .het huis/Cbeyon'd.f/ houtenwoijing stond^^i"fsMëdlg/(da;., lichterlaaie. Op >het-m.laaiste-r.-:ino- ment kwam .de moeder "aangesneld. Zfj kon i door.,hét stukslaan, van. een ruit 'de baby. bij veen heont^a pakken 'en door* het /raam trékken. Het kind werd ongedeerd uithét brandende huis gered. De vróuw liep lichte .verwondingen op'; aan beide handen. Het'omgebouwddk/ kippenhok; brandde gèheel uit.. Van;/,.. de inboedel kon niéts worden geV red. TOKIO Een typhoon op dte Westkust van Japans -grootste jeiïand Honsjoe heeft yandaag/toti- hu .toe 44doden, 03'gewonden'en 35 ver misten geëist, Zware-schade is rioer gebracht san huizen' en kleine sché pen. Negentig vissersboten zijn :veiv ongelukt. BRUSSEL Koning BoUdew0n is" benoemd tot doctor/honorïs cauas van de Leuvense'universiteit (Van onze verkccrsrcdactcur) UTRECHT. Dc Nedcrlandso Spoorwegen streven er naar het voiger.d jaar tussen Amsterdam en Rotterdam een tweede trèinverbin- ding;té .openen/ Mén hoopt dan en- ikeiemalen;: per dag'treinéh te.laten lopen v.V; van Rotterdam, via;Gou da en Woerden; over het verbin- aingslljntjéi/: naar. Breukeléh;eh" vandaar naar Amsterdam. Deze verbinding- zal ..'als rij. (tót: stand, kómt met electrisch materiaal wórden onderhouden. Ex-Kamerlid Hermans uit CPN getreden. VAALS. - Het vroegere. CPN- Twééde-Kamerlid H:-:;;; Hermans; hééft - bedankt /als lid vah: dfó partij Zyn lidmaatschap Nvèn; - de Vaelse gemeenteraad heeft bij ook opge- AMSTERDAM. De 49-Jarige koopman G. W. O. had een huwelijks advertentie geplaatst, waarin o.a. stond: „49-jarige heer, lang, roekt kennis making met dame, liefst niet onbemiddeld". Een 53-Jarigeweduwe uit de omgeving van Den Haag schreef op de advertentie en b(J de eerste kennis making kwam de aap uit de mouw. De koopman gaf met een compagnon een blaadje uit, doch by moest dc compagnon uitkopen, waarmede ongeveer S 10.000 gemoeid zou zijn. In het vooruitzicht van céri huwelijk had. de trouwlustige dame daar wel oren naar. Ondanks waarschuwing van familie nam zi) hel geld van een hypotheek op, 13.500, en dé koopman kón de gehele Kom wel gebruiken, want dan kon h(j ook nog een puzzleblad be ginnen. I Nadat O. het ^eld had gekregen, ontving dc familie een zeer on gunstige informatie over hem, en de weduwe stelde zich in verbin ding met de Amsterdamse politie. Dezelfde avond had zij nog een afspraak met O., die haar dan de steeds in hét; vooruitzicht gestélde schuldbekentenis zou overhandfr gen'.De samenkomst 'werd op enige afstand, bijgewoond door de politie,; dïe de koopman later uit- nodigde even mee te gaan naar 't bureau. Hier vertélde hij, hoe dè. situatie werkelijk was. Van; ;i'het- geld4,' vah.dé .weduwe had' hij. ƒ10.000 op eèn bank gezet; .100W had hij in 'zijn wónihg en de rest was gébruikt voor hét.;,betalen van schulden. hét 'aanschaffen -; 'van nieuwe'.kleding-én/vbór' leverisön-; derhoud. Bij een huiszoékingv kwamen twee contracten te voorschijn over: geldleningen met;, anderé' vrouwen. Van..-eenHeideree; damé. leende-hij 3000,—van een Arn hemse 8000,-—. en .yan1 een,- dame uit Purmerend 13.00.—. V: DEN'HAAG In, verband met bet feit, datr in bet. modérne léven een groot aantal personen, zowel- ■mannen als vrouwen niet In de-ge legenheid Is*in aanraking-.te komen met leden -'der andere sékse 'besloot nóütectbuhu feau van de Nederlands-Jïorvormde Kerk; Dit bureau-stelt-zich ten doel 7 het bieden,; van'de vmogelijkhèid tot uitbreiding.van persoonlijke.contac- ter. aan meerderjarige, .ongehuwde leden dér Nederlands-Hervormde kerk en andera '..reformatorische 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1