Egyptisch parlement keurt anti- Britse politiek goed 50.000 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Geen deelneming aan defensie-pact Britten blijven aan het Suezkanaal Onderhandelen heeft geen nut meer Systeem-McGarthy is: compromitteren Defensie-orders voor Hembrug en Philips Volledige pantserauto's zijn uit de mode huizen! s VERGAANDE BESLISSINGEN IN CAIRO Verdrag houdt meent Londen NIEUW PERZISCH GEZICHTSPUNT Gesprek tot schadevergoeding - en olieverkoop beperkt Gematigde rede van Mossadeq PROCES IN ZWITSERLAND ONTHULT: Val se telegrammen leveren stof voor .heksenjacht van Senator Militaire productie in ons land betaald met Marshall-fondsen Draaiende propeller doodt sergeant Twee toestellen neergestort Prins Bernhard in Amerika smokkelaars weer actief Met voetangels en rozen van prikkeldraad worden douaniers bestookt lie Jaargang, no. -243 Bed. en Adm. tonge Haven 141 Schiedam T®L 69300 - Abouo.prljs: per week 0.40, per kwartaal 5.IS. losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Dinsdag 16 October 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postair© 398644 Bankier». Amsterdarasche Bank: te Botterdam Directeur» B. de Vrief X CAIROGelijk verwacht mocht worden hebben de Egypti sche Kamer en de Egyirtiscbe Senaat met algemene stemmen de decreten goedgekeurd, welke de opzegging inhouden van de verdragen met Engeland betreffende het Suezkanaal en de Soedan. Met gejuich begroette het parlement voorts de mede deling, dat Egypte hot voorstel van Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Turkije om deel te nemen aan een ge meenschappelijk verdedigingsplan voor het Midden-Oosten heeft afgewezen. Duizenden Egyptenarèn waren rond de parle mentsgebouwen samengestroomd en de politie had op alle stra tegische punten van Cairo manschappen samengetrokken om ordeverstoringen te voorkomen. Niettemin drong een opge wonden menigte het parlement binnen, zodat de aanwezige ver slaggevers zich genoodzaakt zagen hun biezen tc pakken. De beide huizen.'-'vaii betEgypti- j van d.Britse garnizoenen té verze- 'keren;' .Wat .de defensie van;bet Midden- Oosten aangaat: in Washington .verf. sche parlement zullen, vandaag op nieuw bijeenkomen om dó Soedan een nieuwe grondwet te geven, wel ke door een Soedan'esc wetgevende vergadering zal wórden, opgesteld en welke vervolgensdoor 'koning Faroek, zou moeten worden bëkrëch. tigd. Voorts zalbetparlement kies wetten voor de Soedan opstellen en een. bestuursreorganlsatié voor. dit gebied ter hand-Uiernen: In het antwoórd:.van Egypte aan de vier mogendheden, waarvan de tekst door het in Cairo verschijnende dagblad Al Misri^ is1 gepubliceerd, wordt gezegd, dat Egypte de- deel neming aan de defensie .van het Midden-Oosten niet zal overwegen zolang er Britse bezettingstroepen in Egypte en de Soedan zijn. Dc decreten betreffende de opzeg ging van de verdragen met Engeland zouden nog gisteravond door koning Faroek worden ondertekend en he- den als wet in het Egyptische staats- olad worden opgenomen. In Londen is officieus verklaard, dat Groot Brilfannië zijn troepen zo nodig met geweld in de zone van bet Suezkanaal zal handhaven. Men meent te weten, dat minister Morri son reeds alle noodzakelijke stappen heeft ondernomen oir» de-veiligheid trouwt mén, dat de vier mogendhe den dié hierbij betrokken zijn,;voort zullen gaan met de organisatie van een commando. Ook zou Israël wor den aangezocht.al zou deelneming van dat land een aantal moeilijkhe den niet de Arabische staten veroor zaken, zo. zeide men. Vertégénwoordigers van Arabische landen' bevonden zich in Cairo-toen het parlement daar gisteravond zijn besluiten nam. Tot hen behoorde prins Moshaal 'van Saoedisch Arabië. (Van onze correspondent) LONDEN. De geldigheid van het verdrag vail 1936, dat nog tot 1956 van kracht blijft, wordt niet door de recente ■Egyptische - wetgeving aange tast en de Britse troepen in de zone van het Suezkanaal blij ven rustig waar zij zijn. Dót is' de lijn waarvan het dui delijk, is. dat Engeland haar in de naaste tóe komst zal' volgen. De. positievan het Suezkanaal 'is'.te zeer een hoeksteen in iedere de fensie-organisatie van het Midden- •Oósten.dan dat men er ook maar een ogenblik aan zou: denken haar .prijg ie, geven. En op - dit punt .weet' 'men .2ich verzekerd van de steun der Verenigde Staten.. Ove rigens zyn officiële Britse kringen Engeland zou steun, vragen voor bescherming Suez-zone AUCKLAND. —.- Politieke cor respondenten hebben hier vandaag gezegd, dat de mogelijkheid be staat -dat EngelandfNieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika zal vra gen mee te helpen aan het ver sterken van de zone van het Suez- kanaaL De-eerste minister, Sydney Hol-, land. zal waarschijnlijk geen com mentaar leveren op dc verplich tingen' van Nieuw-Zeeland In het midden-Oosten voordat hij daar over 'een verklaring afgelegd heeft In het Huis van Afgevaardigden. geneigd -zich van commentaar te or.tnouden, zolang men niet precies weet in'wat voor termen de Egyp- tenaren „nee!" hebben gezegd. Men kent op het 'ogenblik slechts de mededelingen van dc Egyptische minister vans Buitenlandse Zaken in het Egyptische parlement. Dat de voorstéllen 'der vier mogend heden dpor. Egypte zijn verwor pen was', vóór. Londen echter geen grote óf pijnlijke verrassing. In dë Britse hoofdstad ziet men bet zo. ''dat de - V.S^ Engeland, Frankrijkrjen Turkije voort zul len gaan met het organiseren van het nieuwe internationale com mando in bet Midden-Oosten. Egypte moet maar zien of het la ter bij wil draaien of niet. Ook inzake de Soedan volhardt Engeland in de klassieke lijn. In een verkiezingsredevoering heeft deminister van Buitenlandse Za ken Morrison gisteravond: duide lijk gemaakt.- dat „Engeland onder geen enkele omstandigheid bereid is om de Soedan als dé prijs voor een eventuele bevredigende rege ling der-defensie tegen de wil eer Soedanezen te verkopen." 1y Naast het. beruchte grote IJzeren .Gordijn is er op Duitse bodem bij Vaals een ijzeren ondergordijntje van-drie"meter, hoogte aangebracht om het voortdurende gesmokkel en de illegale grensoverschrijding gen minder gemakkelijk ter ma ken. '-Zelfs kinderen die zulks gé- gewénd waren, kunnen nil niet meer mei elkaar spelen. r NEW YORK, Enkele aren voordat in de Veiligheidsraad het debat over het Brits-Perzisch conflict zou beginnen heeft Fatemi, de Perzische vice-prèmier, de mededeling gedaan, dat .Perzië nog slechts bereid is met Engeland te spreken over dc schadevergoeding en de verkoop van olie aan dat land. Aan gezien de andere partij, aldus Fatemi, geen tekenen van goede wil vertoont, betwijfelen wy of aanbevelingen voor de her vatting van de onderhandelingen enig nuttig gevolg zouden hebben., - Perzië is niet bef-eid om haar maatregelen ter bestrijding van de armoede en de werkloosheid uit te .stellen met de verontschuldiging, dat een hervatting van de onder handelingen misschien betere resul taten zou kunnen afwerpen. Daar om wij Perzië Abadan weer in be drijf brengén. Ten gevolge van het' verlies van dc Inkomsten uit de olie- industrie verkeeh de; Perzische re gering zelfs in 'gevaar. - Fatemi zei, dat zijn regering niet de gedachte verwerpt van het beta len van een schadevergoeding aan de Anglo-Iranian.- Hoewel Perzië verpbeht is ora: olie te verkopen aan ieder, die ze kopen wil, is het bereid om voorrang te geven aan de klanten van de afgelopen ;dxie jaar. Op de vraag, of door zijn verkla ring voor goed de deur gesloten ,iiQ!B0 iii:iin!iiniiri!iint ïiiniiHiaiara.iiai n-n umainaii'' Weinig verandering S na?a?bt en ochtend op Èf enkele plaatsen mist, 5 onbewolkt en droog 5 ™,et wemijr wind. Plaatselijk - f^'are nachtvorst. Mórgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur 'als vandaag. 'J October Zon op 7 u 5 m j onder 17 u 44 m: Maan op IS u 8 onder 10 u 19 m. was voor verdere besprekingen met "Groot-Brittannië met uitzondering van dé kwestie van de schadever goeding, en de verkoop van -olie, antwoordde Fatemi: „Precies!". FLUSHING MEADOWS. Door de voorafgaande verklaringen door vice-premier Fatenci in een pers conferentie kon premier Mossadeq in de Veiligheidsraad Maandag wei nig nieuws vertellen - in zake het karakter van verdere Brits-Perzi sche besprekingen. Hij hield zich in zijn in het Frans uitgesproken korte rede in hoofd zaak bezig mei drie. thema's: de on bevoegdheid van de Veiligheidsraad om zich'met de binnenlandse aan gelegenheden van een land te be moeien. het gevaar, dat de Veilig heidsraad een- instrument in han den van de grote mogendheden zou worden, de armoede en werkloos heid in Perzië als gevolg van de uitbuiting door de Anglo-Iraman. Mossadeq sprak de verwachting uit, dat de Veiligheidsraad zich zou onthouden van enigerlei aanbeveling „die de vervulling van onze taak zouden kunnen .uitstellen". De Britse gedelegeerde Jebb maakte 'uit de redevoering op, dat dc Britse regering het beginsel van de nationalisatie niet had aanvaard. Dit was geheel onjuist, Dit.'is dc mond pan een buis met eendiameter, van 2 nieter 82 en een vervaarlijke lengte van 114 meter, die binnenkort haar wieg by-de firma JVisser en Smit in dc geboorteplaats Papendrecht zat verlaten. rom in haar geheet de Noord en de Nieuwe Maas la ko men afzakken. Haar bestemming, is het Gemeentelijk ElecMsch Be drijf le Rotterdam,alwaar .zij dienst zal 'moeien doen' bij de zich steeds meer uitbreidende stads- verwarmingsdienst. Men rekent er op, dat deze zeeslang enkele deci meters boven water zal blijven als, ■zij de Noord wordt af gesleept. „Nergens goedkoper Tientje voor steek met broodmes (Van onze correspondent) AMSTERDAM.'.-— Voor de po litierechter verscheen een man, die zijn vrouw meteen broodmes had gestoken. „Ik kan *tme niet zo goed meer herinneren", vertelde hij. „Ik hen die dag -meegegaan met het viscollcge, en de xds moest caarna. wat kunnen zwemmen." ..En toen hebt u enkele van die heilige huisjes aan dé wallekant bezooöt?" vroeg de politierech ter. Zo was het gebeurd. De officier eiste 25 óf vfjf dagen. C. De vrouw kwam zeggen, dat nu „alles vergeten en vergeven was. „We leven goed samen, .en we wil len. er geen twist meer over heb ben." „Tien gulden of vijf dagen", be sliste de politierechter. „Nu .hoef ik toch zeker, geen advocaat meeraan te vragen?" vroeg de man-nog. „Maar1 jongen", zei de politie rechter „je krijgt- toch zeker ner gens minder dan tien gulden-. lWtet\ VnfTIro' me. rHntr föciafln mp.t- d<* rpcp.rïnir do XNOjSt gthbd&nrw. Amerikaanse-- Scngior j:Joseph R. MatCarthyj uit: 'Wisconsin -.zijn .kruistocht voert tegen- de. demo- cratische politici1 en de democrati sche diplomatieke Amerikaanse. dienst is weer eens duidelijk .aan het-licht gekomen bij ieen proces, dat te Lausanne, in. Zwitserland, gevoerd werd tegen-de 25-jarige Charles Davis uit Pasadena(Cali- jornië). y. Davis had zich voor een Zwit sers Hof te verantwoorden, omdat hij zich zou Hebben schuldig ge maakt aan diplomatieke spionrm- ge. hetgeen er in de praktijk op r.ecr bleek fe komen, dat McCar thy hem gebruikte voor het ver zamelen van inlichtingen cn het In discrediet brengen van officiële functionarissen der V.S. Op een vraagvan dc' president van het Hof gaf Davis toe, dat het zijn bedoeling was geweest de Amerikaanse gezant in Bern te compromitteren door hem een te legram tc sturen, dat hij onderte kende met de naam 'van een be kend communist te Genêve er waarin aan de gezant om infor maties werd verzocht. De onkosten 'van Davis werden vergoed door een agent van Mc Carthy in Parijs. John E. Farrand. Davis erkende tijdens zijn verhoor op geen enkele manier in verbin- Mët'v.tÖëlJcë.. WëriUdingi 'të;-staan.. met .deregering^der. jjafi'-Davis.vregelmatigcadeauxop- !';dat fdë; inhoud, van' ':bepaalde;-;brië-, •ven'uit'; Amerika',.die.' doór/ 'haar werdengeopend, niet bekend zou worden. Ih .de aanklacht tegen.'Da- vis - wordt. o-a. gezegd, dat hij ge gevens over de politiekeactis?iteit van sommige Zwitsers aan het Amerikaanse consultaat-genéraal te Genève gaf. <Van een nnzer retfaeleuren) DEN HAAG. Behalve de order ter waarde van 175 millioen gulden voor de bouw van omstreeks 6000 legerauto's (artillerie-trekkers) welke binnenkort aan Van Doorne's Automobiel Fabrieken zal worden gegeven, zyn binnen afzienbare tüd orders aan de artillerie-Inrichtingen (Hembrug) en Philips tc verwachten voor de levering van munitie cn verbindings- materieei welke met tegenwaarde-fondsen van totaal 55 millioen gulden zullen worden betaald, zo vernemen w|j van bevoegde züde. Dit betekent, dat in principe toestemming is verkregen van de Amerikaanse regering om de 230 millioen welke Nederland heeft gevraagd uit de tegenwaarde fondsen ter financiering van militaire behoeften in Nederland geheel te gebruiken. Hoewel het gebruik van dezehier te .daatscn, omdat de order te klein is om een bedrijf er voor om te schakelen. Er zal dan ook wor den gestreefd naar uitbreiding van de opdrachten voor militaire leve ranties door het aantrekken van or ders uit hetbuitenland. De kans dat in de toekomst be langrijke Amerikaanse orders hier te lande zullen worden geplaatst, werd door bevoegde autoriteiteil, groot genoemd.. AA 'f Verklaard wordt 'dat ;een' zeer. voorzichtige schatting1 uitloopt1 op, de conclusie. datin:1 Nederland, vaor tenminste 100.millioen:' gulden -aan buiten landse militaire opdrachten,; in hoofdzaak voor. Nato-landënlroaar ook vóór .enkele neutrale.''landen, »s geplaatst. 1 fondsen enerzijds berust op een toe stemming van Amerikaanse kant, laat men er in Den Haag geen twij fel aan bestaan, dat men deze ex tra-productie voor de Nederlandse dcfeasie als een concessie, van Ne derland moet zien omdat met het losmaken van bevroren tegenwaar de-fondsen voor dit doel eeri niet te onderschatten inflationislische tenden2 gaat optreden. Niettemin heeft de Nederlandse regering, deze ontwikkeling toege staan, zij het ut zij er bij de Naio-landen geen twijfeJ aan. heeft laten bestaan, dat dit als een ex tra-inspanning onzerzijds kan wor den beschouwd. die. de uittrekking van 1500 millioen gulden per jaar voor de defensie belangrijk ,te bó ven, 'gaat:'; y: "y y Wat het Nederlands productie- programma voor de defensie betreft, kan thans verwacht worden,- dat van de 3 milliard gulden die voor de, jaren'1951én 1952 aan de de-' fensieopbouw zullen worden uitge geven. ongeveer 1500 mlllLoën gul den in -Nederland zullen worden besteed voor .leveranties. Toch zal de omvang van de Ne. dët-landse defensie-orders niet meer betekenen, dan: dat ongeveer; 6 -pet. van de Nederlandse productie-ca paciteit voor de uitvoering van de fensie-orders zal worden ingescha keld.; Deze betrekkelijk geringe 'ómvahg van de productie voor - de defensie y/orat .in officiële kringen, in -zekere mate als een handicap beschouwd. Het blijkt moeilijk belangrijke serie-' producties te ontketenen; Soms blijkt hetzelfs onmogelijk een, opdracht GILZE. Naar eerst thans' be kend/wordt 'is de'dienstplichtige sergeant J. van Bak.el uit Heer len -•Vrijdag "op de vliegbasis Gil- ze-Rijen gedood door de draaien de propeller van een Harvard- toestel der; luchtvaartscbooL Vliegongeluk in Brabant OOSTERHOUT. Twee. vlley- taigen van de L.SJt. zUn vanmor gen in het Groenendijk bjf Ooster hout neergestort. Nadere bijzonder heden over de toedracht van dit ongeluk en bel aantal slachtoffers ontbreken tot dusverre. WASHINGTON. Maandagavond is Prins Bernhard voor eer, bezoek van twee weken aan Je V' renigde Staten in. Washington ^ar^komen. De Prins droeg het t n.-orm van vice-admiraal van de Nederlandse Marine. Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade heeft Ver klaard, dat Prins Bernhardt een uit nodiging van de Amerikaanse marine om een aantal marine-in- staliaties in de Verenigde Staten té bezoeken had aanvaard. Zijn be zoek is echter niet-officieeL Telefoneren met Australië en Nieuw-Zeeland DEN HAAG De.PTT heelt de mpgelij kheï d geopend omóp be paalde tijden, te telefoneren niet Au stralië .en Nieuw-Zeeland. KERKRADE. Na een korte periode van betrekkelijke rust z(jn de grote smokkelgeschiedenlssen in de beruchte driehoek Aken—Luik—Kerkrade thans weer aan de orde van de dag. Steeds brutaler worden de smokkelaars In het Duitse grensgebied. Herhaaldelijk gebeurt het dr. luatsle weken, dat bestuurders van smokkelauto's b|j achtervolging door Duitse douane voetangels, klemmen en rozen van prikkeldraad uitstrooien om de achter volgers te dwingen op te geven. Ook ts het de laatste tl)d vaak gebeurd, dat smokkelaars op douaniers inreden en dwars door een kogelregen ont-, kwamen. BU deze gelegenheden ging het op partijen koffie van 500. tot 1000 kilo. :de iet ,000. Complete pantserwagens, die een1 jaar geleden nog veel werden ge bruikt, zün'niét meer in trek. Be manningen van sraokkelwagens beschermen, zich door pantserpla ten achter de zittingen, zodat ze niet in de rug kunnen worden ge schoten. v Grote benden maken, nadat zij dc volledige pantserwagen in de steek hebben gelaten,gebruik van een heel ander systeem. In enkele Duitse garages kan men in dure Ttuee groepjes verbindingsofficie ren Verenigde Naties rechts en communisten links wandelen gezamenlijk de weg naar het lvlek Panmoendjon af ter inspectie van het nieuwe wapenstilstandsonder- handelingenoord van vierkrotten en 1 keet. Als de onderhandelin gen. vervolgd worden, zullen zij daar plaats vinden in een tent"op een bonenveld. - ;r luxe wagens, geheime bergplaatsen laten bouwen. Vooral bergplaatsen onder spatborden, dubbele ben zinetanks, dubbele rugleuningen van zitplaatsen en dubbele daken zijn zeer. geliefd. Van' geldsmokkel is tót nu toe weinig gebleken. Dit soort smok kel wordt moeilijk ontdekt, omdat de smokkelaars gebruik maken van linnen of nylon zakjes, die ztj inslikken. Men vermoedt, dat de grote kof- fiesmokkel wordt gefinancierd door grote Duitse hotels of door een particuliere bank. In de inspectie Kerkrade zijn de laatste maand elf wagens aan gehouden en opgebracht. De mees te droegen .Belgische nummerbor den. Bij Roermond werden auto's aangehouden, die grote hoeveel heden zilveren voorweden en technische artikelen over de grens brachten. TT r is tegen.'.het i'aacgekondis voornemender regering ora J bouwprogramvoor., 1952 tot A( woningen terug té'brengen verzet gerezen. Een'.:, verzet-.:,zowijd ver-, spreid eri zojfël, ;dat ,'algemeen wórdt aangenomen, dat'dél regering; op haar beslissing terug zal .komen. Wfl spreken de hoop uit,.':datdit',Inder daad het gevaj tal zijn. want wi5 kunnen ons nauwelijks, een iraoëilü-: ker.'té" verduw én:'besluityóorstcllen dan aanvankelijk in het voornemen lag. De.: wonihgnöod::tast' onze v nar- tionale -kracht in dé wortel aan, er» wanneer-ons volk: ;.de, moed: en^de beslistheid zalr Opbrëngén.-.i;oml: di .zware: lasten..,. d^e;.onze.YvcEdecUglni .ons--pt3Jé^.'-ië' ..'drégrih^%<ianyls chë Wel.;,z^kérJ,;dat.:he^ misère één nït w ëg op pi et "al ge termijn dient .te z'en.- - Het is goed ér zich xekenschagi van te geven,., dat dé aandrang, "'onii in -.1952 tenminste 50.000 .huizen:' t«;: bouwen, qeen verlangen is naar- eén willekeurig groot getal. Vólgens eet» berekening van het C.B.S;, bedroeg hetwoningtekort, f eindMei 194T rond 271.000 huizen.. Het duurde na dien nog enige maanden, eer de woningbouw op gang. kwam, maar van 1 Januari 1048 tot Juni 1951 werden 153.000 nieuwe huizen ge bouwd. waaronder 14.000 duplex- of daarmee vergelijkbare .woningen, Inderdaad een respectabel getal» maar alvorens te juichen bedenk® men, dat in normale omstandighe den. ruw. geschat, jaarlijks 35.000 meuwe huizen nodig-zijn met hels oog op onze sterk groeiende bevol king, èn om. .geleidelijk aan, da nog altijd aanwezige krotwoningen op te ruimen. Dat wij dus zeggen- dat. vergeleken - met Mei 1947, da behoefte-met ruim 140.000 huizen is toegenomen. De nieuwe aanbouw rïit getal-met ongeveer 25.000. woningen..yzodat, -er iets :vop het. tekort is; ingelopen.1 Dit ;bedraagfc op. het ogenblik nog een kldne ;™rt. millioen. huizen. 'TJet bouwprogram, dat zich"' ten doei steldé.dé'1 woningnood,".an 11 een overzienbare reeks van jaren weg te werken- omvatte 'voor 1952 52.000 nieuwe huizen, vóór i953.''éa" volgende jaren 55.000, .Zelfs wan neer ,dus het volgend jaar 50.000 huizen zouden1 worden' gebouwd, zal men bfi het oorspronkelijke .plat» achtcrrakeh. Blijft dc woningbouw tot 40.000 beperkt; 'dan wordt 'er maar net iets meer gebouwd, dan nodig is om het accres der bevol king op te vangen. Van enige merk bare verbetering in de bestaande si tuatie is dan geen sprake. Voor wio ook maat1 Iets' weet van de morel» en sociale ellende, die een gevolg is van de huizonnood, staat het vast dat dit onduldbaar-is. De 50.000 hui- zen m 1952 moeten er komen. Ook dan immers wordt het tempo nog vertraagd vergeleken Wj het aanvankelijke, inderdaad behoorlH- maar toch waarlijk niet adem- aa. -- - "«nya IU öenemende bouwprogram Het tegenargument Is bekend .ge- noeg: opvoering van het aantal nieyw te bouwen huizen is'.finan cieel onmogelijk. .De -noodzakelijke beperking dor liivesteringen. dwingt S ü<7. voorgenomen vermindering. thL^n ir allerminst van ovar- •tV» -j «DS begrotingscijfers wijzen ÏÏïiJ ;X \nPerWtig; vooral, ge- b bou>>' met overheids- f^ióafoals de womngwetbouw. Ten behoeve van. de nijverheid wordt b.v. gereKcnd op de verwerking van een groter bedrag dan in 195t laatste gerecht- ^rjigd »s. dan steekt die vermin- i dermg vanhet aantal te bouwen ïrhrti0 e £rtegcn toch dubbel schnl a»- En vergeten wy het niet: de huizennood trefi allergen van ons volk,' maar. zij drukt toch.zon- sooia»1?18,6,» Tu hct„^waarst °P <^e ViWIe'-jgèld:: heeft' vindt.p^esta'i'n;K w:i%inld,|ihtw jjumnj. en van samenwoning dub- rjEZE toestand mag' niet bésten- digd worden,en behoeft dat on- -: zes inziens .ook niet. -Wanneer' wil hierboven' zeiden,dathet- nodige geld voor. de bouw wan 50.000'hui zen moet worden? - gevonden.-Jwas dat uiteraard-op -grond vanfi-onze nader uiteen, te-.- zettend-opvatting, dat dat mogelijk, is èn op een ver- antwoorde manier- r y >a - - -J:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1