aiming in het Midden Oosten bedreigt internationale vrede HET ROTTERDAMSCH PAROOL Britse levens in gevaar door ernstige botsingen Don José trad op na veelvliegwerk'E Pakistan's premier GEEN TWIJFEL OVER ENGELANDS BESLUIT Mossadeq wil niet lang m ven Rotterdammers zeilen naar San Franciscö in Korea vordert, strijd gaat door ■r* -- -»/ ile Jaargang, no. 244 Mr J. IN 'T VELD Met aller hulp 50.000 huizen Weer twee Britse geleerden zoek? Met motor van, te ■voet tiaar huis Televisie ..staakte" Caféhouder was radeloos Algemene rouw in Pakistan Slag voor Britse Gemenebest en voor het Westen Russische verklaring houdt onmiskenbaar - dreiging van een veto in Spion Hushka krijgl achttien jaar Geweervuur drijft gevangenen terug Honderd millioen dollar voor Spanje Peking meldt nieuwe schending Prins Bemhard bij president Truman lis:? Bad. en A dm. Lange Haven 141 Schiedam Tel. 69300 - Abonn prljs: per week 0.40, per kwartaal f S.1S, losse nummer» J 0.09 DE SCHIEDAMMER iWoensdag 17 October 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglr» .398644 Bankiers Arris terdamsche Back te Botterdam Dlrecteuri B, de Vrie» Ij E laatste vierentwintig uur hebben in de meest uiteenlopende delen van de wereld belangrijke gebeurtenissen plaats gevonden, die- ieder voor zich slecht nieuws voor Groot Bril tan ni'è betekenen. Engeland krijgt de laatste lijd slag op slag te incasseren In Egypte heeft de situatie, zich na de eenzij dige opzegging van het verdrag van 1936 toe- gespitst tot aan de rand van een. openlijke oor log. Ih Pakistan is Engeland een vriend ontval len in de per.soon van Liaquat Ali Khan, van wiens heengaan men helaas slechts nieuwe moei lijkheden in dit gebied moet vrezen. In Flushing Meadoios heeft de Perzische premier -Mossadeq. ondanks de gematigde toon van zijn toespraken, duidelijk te verslaan gegeven, dat hij een com promis inzake de oliekwestie niet mogelijk acht op de door Londen voorgestelde wijze en ten slotte hebben in 'Irak drie leidende politici op zegging van het Brits-Iraaks verdrag van 1930 alsmede nationalisatie van de lraakse olie-in dustrie geëist. CAIRO. Op een ogenblik van grote spanning in het Midden Posten beeft bet geprikkelde Egyptische nationaliteitsgevoel zich gisteren getiif pp een wijze, die door sommige leden van de Veiligheidsraad beschouwd wordt als een dui delijke bedreiging van de internationale vrede. In alle Egyptische steden is het tot anti-Britse demonstraties gekomen, die tenslotte een zo ernstige omvang aannamen, dat zij het karakter kregen van een gewapende botsing tussen Egyp- tenaren en Britten. Vijftien Egyptenarcn cn twee Engelsen zijn gedood toen Britse troepen met mitrailleurs in actie kwamen by aanvallen van talrijke me nigten op Britse eigendommen. Tachtig personen zijn bjj schermutselingen ge- -wond geraakt Tachtig duizend inwoners van Cairo trachtten op te dringen naar de Britse en Amerikaanse ambassades, tcMmnm 1 mmm-f wa hi j ra» .!s^!i 3ir-i!n rciitQ i3:uiu;u^ iia.-.f!i;iiUiiiiH:uiiiüiiniiAic.!!5ïr.n öSü t.r(H:!iii.:jn snujac (Van onze correspondent) LONDEN. Het Britse mi nisterie van Buitenlandse Za ken heeft gisteravond bekend gemaakt, dat men besloten heeft „als een noodzakelijke voorzorgsmaatregel", de Britse troepen in de kanaalzone van Suez te versterken. Hoewel, gelijk gebruikelijk js als dergelijke operaties worden uitge voerd, het ministerie van Oorlog geen mededelingen over de betrok ken onderdelen wilde verstrekken, wordt in de Britse hoofdstad aan genomen. dat deze versterkingen uit Cyprus zullen komen, en uit de parachutistenbrigades zullen bestaan, die daar -in Juni vanuit Engeland .heen werden gezonden. "Men geeft hier te verstaan, dat deze versterkingen geen andere be doeling hebben, dan' incidenten te voorkomen en in géén enkel op zicht als provocatie of als een aan leiding tot verhoging van de span- ning moetèn-worden.- opgevat. Men- göooft hier ook*, -datf'dc Egyptische- regering- met' de wilde uitbarstingen eigenlijk zelf eenbeetje verlegen zit.' Men hoopt, dat zij in de komen- d£ weken matigheid zal betrachten .bjj eventuele tegen de Britse troe pen gerichte .overheidsmaatregelen, (alsbijvoorbeeld het stopzetten -van faciliteiten) én hiet' door overijlde daden hervatting dei-: onderhandelin gen Als de gemoederen wat',zijn bedaard onmogelijk zal maken. r Dè vier mogendheden, die: hét geallieerdé commando in hét :M.idden-0 oston - gaan oprichten;-- zul len met hun werk voortgaan. ïn. middels kan "over het stellige be sluit van-Engeland om in de kanaal zone te blijven; mok al. wordt, het verblijf daar lastiger of onaangena mer, geen twijfel'bestaan. Terwijl enerzijds Egyptisch treinpersoneel en Egyptische telefonisten huh diensten aan Engelse militairen en Engelse burgers weigerden, heeft anderzijds de bevelhebber van de Britse troepen-in, dit land, Sir George Ersklne, 'via de radio meegedeeld, dat de meest krachtige- weerstand zou worden geboden indien dc Egyptenaren zouden trachten de Britten uit de zone van bel Suezkanaal te verdrijven. Aan de gouverneurs' van Port Said en Suez heeft de opperbevelhebber boodschappen gezonden, waarin hij hen verantwoordelijk stelt voor dc bescherming van Britse levens en e;gen- .domroen. Mochten de twee gouverneurs niet aan de eis van Sir Erskirié; kunnen voldoen of falen .iri- hetgeen' hij ais 'hun- taak beschouwt, dan /zullen, aldus:: de opperbevelhebber,: .'.Britse troepen hun :taak ,i overnemen". De Egyptische, regering .heeft zich officieel: rap; de wanordelijkheden, zoals Dinsdag te Ismalia en Port Said voorvielen, gedistancieerd. Zij hebben meegedeeld, dat tweeduizend politiemannen uit Cairo naar ismalia worden overgebracht om mee te helpen rust en orde te bewaren. Hilversum.— „Ramp nummer Een', noemde burgemeester d'AUly van Amsterdam de woningnood. En minister J. in 'i Veld met Wie de burgemeester gisteravond een radio-vraaggesprek had. was het met hem eens. De minister had grote verwachtingen van zijn voor stel tot het uitschrijven van een prèmieiening van 100 millioen gul den voor de woning bouw. Hij dacht dat het voorstel in de Mi- .nisterraad een goede kans maakte. Maar cr is nog meer geld nodig, zei de minister.'Willen wc volgend jaar aan 50.000 huizen komen, dan moeten er minstens 25.000 Woning wetwoningen worden gebouwd. Met de 5000 woningen die dit jaar nog klaar-. moeten "komen, vergt dat een bedrag van f ;350 millioen;' Er is nog één i bouw,tekortvan f ,150 milllaen. ..ZqlfS'ialsCde nationale, pre- mielening doorgaat, zei de;""..minis-' f er, j zullen: de gemeenten er goed 'aan .doen om met eigen lening-uit- schrijvingen een beroep te doen pp de burgerzin. Slechts met aller me dewerking zullen volgend jaar de begeerde 50.000 woningen gereed komen. (Van onzr. corres pondent) AMSTERDAM, -v Het operapubltekL iaat •gisteravfrodrdè^l Amsterdamse 'Stadsschouwburg bezocht, heeft een Jn enkele opzichten unieke „Canncn" te -zien gekTegen. Vóór- de aanvang der voorstelling bood- de opera-di rectie een gratis consumptie aan en in de eerste acte hét is vrijwel iedereen in de zaal ontgaan strin-, den er op 'zéker ogenblik -twee Don Jose's op de plan ken. Dit alles door en misverstand. Alles in deze vreemd-nerveuze. geschied en is, draait om een briefje, dat een jonge tenor van het Brussèisè „Théètre de -la Mnnnaite" v niet ontving.... Deze Claude Hector was aangezocht, om als gast .de rol van Donjosé:' tej-ver- •vullen'; 'Y .maar a an-.- gezien de. Officiële bevestiging van die uitnodiging hem niet bereikte bleef hij thuis. Hetgeen' de directie van de Nederlandse Opera tégen vijf uur 's middags ging verontrusten. Telefonade.^ Claude Hector oh schrik zélf aan de telefoon in Brussel. Beraad. Hector per auto naar de Moerdijk, om daar over te stappen, in. een auto van de Opera? Duurt te lang! Vliegtuig charteren? Kostte veelt Tenslotte stapte ce heer Hector in het KLM-vliegtuig 'uit Genève. dat in Brussel een tussenlanding maakt rn om 20.55 np Schiphol behoort aan te komen. Geschminkt en wel, vol gens af spraak: met de opera-mensen. Inmiddels stonden op het kantoor van de operade telefoons"wit gloeiend.. Vragen aan de Sehiphol- douane, of .men niet; korte "metten met de gehaaste zanger kón maken, dho verzoek aan marechaussee en KLM. Zie verder pag. 3 m Middelerwijl hebben in de Egyptische hoofdstad tot' diep in de nacht de monstraties voor de parlementsge bouwen en de 'woning van de Egyp tische premier plaats gevonden. Stu denten en arbeiders hieven spreek koren aan en riepen: „Geef ons wapens en wij zullen dc Britten er wel uitgooien". Van regeringszijde is hierop verklaard, dat men cr niet aan denkt "om Engelse troepen aan te vallen. Zouden cchter van Brit se zijde militaire acties- worden on dernomen. dan was Egypte klaar om daarop te antwoorden. Tengevolge van de stakingen zijn de Engelsen gedwongen geweest zelf hun aanvoer ter hand te ne mén. Hun eigen treinen rijden onder gewapend escorte en in de gehele kanaalzone wordt hét militaire tele foonnet uitgebreid..' De Egyptische autoriteiten hebben daarop een verbod uitgevaardigd om Brits militair personeel in. welk ver voermiddel dan ook te vervoeren. Tevoren hadden de telefooncentrales opdracht gekregen geen enkel Brits militair gesprek meer door tn laten, pe .Egyptische-:.luchtdoel-artillerie necftv'ppdïaciijA-te, -vuren'; 'op'elk" vliegt uig..^ari?axr dé, .aanwezigheid boy en Egyptisch gebied niet gewenst wordt geacht A ambassadeurs volgen el- «anr in de laatste jaren-met grote snelheid, op. Amper was men aan SI;?^eyi^e B!an(i gemend of sir Fauip Nfchols volgde hem op. Ert pas was sir Philip Nichols nier ingeburgerd, of hij vroeg pensioen aan, om te wnrdev. op- gevplgd door sir Neville Mon tague Butler 'die uit Rio de Ja- neiro Hcagwaarts komt. H.M. de Koningin heeft haar agrément (beiciltiging, toeslemming) ver leend. LONDEN Volgens de „Daily Mail" zjjn twee Britse geleerden, beiden werkzaam ann het nationale instituut voor medisch onderzoekin de afdeling radio-isotopen, met hun- gezinnen uit Engeland verdwenen. Het zijn de 25-jarige O'Connor, die communist wordt genoemd, en- CampbelL O'.Conhor heeft regel matig bezoeken gebracht aan hét centrum voor atoomónderzoek te Harwell om voorraden radió-isofo- pen -af ,te halen, een. product yan ide atoomoven, dat voor de genees kunde en de industrie wordt/gé bruikt. O'Connor én Campbell, dié zwagers zijn, gingen: in' September met vacantia en zijn niet terugge keerd. AMSTERDAM Het Amerikaan se Congreslid Mack, die in zijn- één motorige Beecheraft veen „vrienct- schapsvlucht'' door Europa maakt,: arriveerde Dinsdag .op Schiphol. Vandaag ontvangt burgemeester, d'AUly hem. Toen. Claude Heëior (luiks) uit de wagenstapte, diehemvan Schiphol haaXde, was hij dl half geschminkt als Dor. José. Rechter pakt hardnekkige overtreder streng aan UTRECHT. Keurig., van top tot leen in motorkledij gekleed, verscheen' eén' Woei'dehaar voor' de kantonrechter. - Beschuldiging: bestu ren van een motorfiets zonder be zit van rijbewijs. - Verdachte wekte, .de indruk zó van zijn motor te zijn gestapt, zelfs de benzinedamp was nog ruikbaar. De kantonrechter nam hem dadelijk streng onder handen. ..Hoe bént L" hter gekomen?" „Op mijn motor". „Zonder rijbewijs?" „Ja, zender rijbewijs". „Hoe durft U!? En dat in het hol van de leeuw!", riep de rechter en zich tot de parketwacht wen dend: ..Neem onmiddellijk die motcr in beslag". Te voet èn met een flinke boete moest dc VJocrdcnaar naar huis gaan. fBEt&m f 191 DIT 1171101? «f Kt 1 Meer bewolking 1 M Weersverwachting geldig van g g Woensdagavond tot Donder-S s dagavo.-id: -- g Hf: Overdrijvende wolkenvelden g g - eii overwegend droog weer. jg g Zwakke tot matige wind, uit s. g Noordelijke lichtingen. Van- g nacht ;.en morgenochtend min- g der koud, morgenmiddag de- 1 g zelfde of .iets lagere tempera- g jt turen dan vandaag. g p IS October' Zon op 7 u 8 mS g onder 17.42 m: Maan op 18 u 36 g rn onder 11 u 35 m. Oorzaak: krulletjes van vrouw en dochter" (Van onze correspondent) DIEMF.N Een caféhouder kocht een televisietoestel en liet het in stalleren in zijn zaak. Vrijdag nodig- "Üigöe'.lijj:; alle notabelen:uit. deluit zending te aanschouwen. Het zaal tje liep vol, "doch h'oe\yel van te voren met het toestel was ^proef gedraaid" was er toen geen beeld op het scherm te krijgen. De be zoekers gingen teleurgesteld huis waarts. Zaterdag kwamen Philips inge nieurs er bij. maar zij konden niets vinden, wat storing zou kunnen ver oorzaken/AUes was oké. Dinsdagmiddag verscheen plotse ling een prachtig beeld op het scherm, dat echter even later plot seling verdween, toen de geheim zinnige storing weer optrad. De caféhouder, ten einde raad, liep de straat op om in de buurt te infor meren r.aar storingsmogelijkheden. In een dichtbij gelegen garage bleek geen enkele motor aan te staan.. Bij de andere buren speelde alleen dc ramo. Bij verder- onderzoek bleek echter, dat een dochter dés huizes met een apparaat haar haar krulde: toen dit toestel werd afgezet was het beeld in het café opeens weer té zien. -Verder bleek ook dat moeder en dochter. Vrijdagavond de gehele avond bezig waren geweest met hun haartooi, waardoor dus' de notabelen van Diemen een vergeefse .tocht hebben gemaakt. Dinsdagavond heb ben de - Diemenaren een prima uit zending kunnen zien LIAQUAT ALL KHAN LONDEN. In verband' met de plotselinge dood. van Liaquat ALi Khan is in Pakistan een algemene rouw. afgekondigd. De vlaggen zullen van héden af drie dagen halfstok hangen. Het stoffelijk overschot, van de vermoorde premier wordt van daag in Karatsji begraven. In Rawal pindi is de noodtoestand afgekon digd. De strijdkrachten van Pakistan hebben opdracht gekregen óm zich voor alle eventualiteiten gereed te houden. De Pakistaanse gouverneur-gene raal. Kwadja Nazïmoeddin. beeft de taak van de vermoorde premier en minister van Defensie overgenomen.; LONDEN. De spanning in de wereld.is Dinsdag vergroot, doordat de minister-president van Pakistan Liaquat ALi Khan is vermoord. In de hoofdstad van het Pakistanse deel van Kasjmir, Rawalpindi, waar hij een toespraak zou houden, werd hij door twee revolverschoten in de borst .getroffen. Hoewel de kogels operatiéf .zijn verwijderd en bloedtransfusie :werd toe-, gepast, is de premier aan zijn wonden bezweken. Zijn moorde naar werd door;het verontwaardigde publiek op de 'plaats der misdaad ter dood gebracht. Volgens.ooggetuigen zou hij letter lijk aan stukken-zijn gescheurd. Volgens in. Lénden ontvangen particuliere berichten, is de moor- naar, zekere Rafig, een Khaksaór.; De Kbaksaren vormen een mili tante en fanatieke Mohammedaan se beweging. Tijdens de oorlog verdacht men de leiding ervan van fascistische sympathieën. Omtrent, de motieven voor de moord tast men' volkomen in het duister. Alle suggesties wijzen naar een binnenlands-politieke of een persoonlijke wraakneming. Met de tegenstelling,tussen India en Pakistan schijnt de aanslag geen enkel verband te houden: Onze Londense correspondent te kent hierbij aan, dat. het tragische einde van Liaquat Ali Khan in de Britse hoofdstad ten zeerste wórdt hctrétmdl Hij was om zijn kalm en bezadigd oordeel pn om zijn prac- tische kijk op, de werkelijkheidder politiek te Londen op--de bijeen komsten van de eerste ministers uit. het Gemenebest; steeds, een graag - geziene gast. Hét verlie3 wordt extra gróót, wahneer men bedenkt dat' Ali Khan. ofschoon overtuigd dat aan de stem van de landen van de Islam door bet Wes ten meer aandacht- diende te wor den besteed, san' de ar.dere kant de mogelijkheid van verwezenlij king van zijn idealen 'altijd in nauwe, samenwerking methet Wes ten heeft gezien en voor het Wes terse standpunt' tegenover Azie's problemen steeds zeer veei begrip heeft gehad. Daar kómt dan nog bij. dat men 'van het heengaan van Ali Khan voor Pakistan's verhou ding tot India en voor het beteu gelen der extreme elementen, die naar een conflict" sturen, geen goed kan verwachten. FLUSHING MEADOWS. „Wü zijn niet bereid,", zei de Perzische mi nister-president Mossadeq Dinsdag in de Veiligheidsraad, „om hier onbe paalde tjjd te blijven teneinde getuige te 2jjn van een vertoning zoals de Britse delegatie in Teheran deze zomer gaf. Nu Engeland er niet in ge- slaagd is wereld de fabel van het lam dat de wolf bedreigde te' doen slikken^ hoopt het'de Veiligheidsraad er van te kunnen weerhouden-dé klacht van de agenda te schrappen door allerlei redenen te bedenken, op grónd waarvan het zich met onze zakén zou mogen bemodënl De énlge; kwestie betreffendé dé - olie-installaties; die nog niet opgelost is, is hoeveel aan de vroegere maatschappij daarvoor moet worden betaald, en dat is een zaak tussen die aaaatschappH en ons, waarmèe Engeland niets, te makén.peelt's(- g-" "n t r onnodig de Vèillgh aSa- ra ad lasti^Y-té -vallen ém -i -pes e- met Engeland aan dé cöhferentfetafel. te krijgen. Zij warén "het eh niet; wij, die - plotseling-vdie tafel verlieten en elke uitnodiging pm terug' ie komen van de hand wezen. De tjjd dringt en als ons aanbodtót. bespreking van de daarvóór in:aahóiërkïng'ko mende punten weer wordt - afgewer zen, staat; ons, niets anders te- doen dan naar huis te gaan." JeLb (Engeland) deed een érnstig, beroep op Mossadeq - om 'zich de: practische feiten van het- drijven vaneenolie-industrie vopr ogente stellen en -over,: dé" nauwe grenzen van nationalisme héén te letten óp de ruimere gezamenlijke' belangen van de wereldgemeenschap. V. .-'Sir, Benegal Rau (India) diende (Van onze correspondentj ZtJTFEN De, bijzondere straf kamer van de Zutfense rechtbank heeft - hedenmorgen- uitspraak ge-' daan in de strafzaak tegen Carl Ludwig; Hushka,' die alsv;spion voor de Marineafweer zijn- verraderswerk in oorlogstijd in verschillende' delen van ons land heeft uitgeoefend. De officier van Justitie mr de Walle eiste destjjds levenslange ge vangenisstraf De rechtbank heeft de. straf bepaald; tot achttien jaar met aftrek. De levenslange V gevangenis straf was volgens de "rechtbank: ze ker op haar plaats, maar volgens het psychiatrisch rapport kon Hush ka niet alles ten volle -toegerekend ■worden.. v. •- drié? gerhéenschappèlyké; "amende/ .mentén-van -: India-:;-en:-: Joégo-Slavin, in, waardoor de vermelding, vandé: uitspraak .van het Internationaal' Gerechtshof in de Engelse resolutie zou worden geschrapt De .Sow.iet-Russische afgevaardig de Tsarapkm verklaardezich tegen de Engelse ontwerp-resolutie en tegen dé amendementen van India en Joego-Slavië. In zijn woorden was onmiskenbaar de dreiging van een veto aanwezig. Opstand in gevangenis MOUNDSV1LLE (West-Virginia) - Een opstand is.'uitgebroken in de gevangenis Van, Mounds vine. Onge- veer 1300 gevangenen weigerden; na. t bét luchten -naar hup 'cellen terug te kéren. Zij ./ba'ddehvgeklaagd.- ..over:?:.- „onreinbeid. van een, der - koks"- .en - over gebrek aan kléding. De hoofd-, -bewaker ■.-stélde:-óe'gey^genen,;yo«/.v.:' dé'fkeüs: tejug^naar de celj,eii|pf ,dev naólit pp"- hef-gév^n ^plsterre mT'doórir-, -.brengen. Zij kozenlaatst,'Aan—, vankelijk bleven' zij ^rustig,/' maar plotóeling ryieien^ri^yëerlCZM'i^^ nen' met messen- gewapendde"'kan- toren; aan." Dqoéeëm,hagelvange- weer- en machinegêweerKogels wer-,; den'-: zij teruggedreven. Er vielen geen slachtoffers. BONN Met ingang van 1 Oct. j.l. zijn de' salarissen der 'West- Duitse ambtenaren-met 20 pet. verhoogd. WASHINGTON. De. commissie voor de tóèwijzmgen ,van de Ame rikaanse Senéat heeft een bedrag van honderd millioen dollar besterad voor het verlenen-,-van militaire, economische on technische hulp wan Spanje. President'•Truman zal be palen hoe dit bedrag \zai worden besteed. TOKIO Geallieerde en com munistische verbindingsofficieren hebben vandaag te Panmoenjon aanzienlijke vooruitgang gemaakt by hun pogingen om een herval:, ting van de wapenslilstahclsbcspre-- kingen tot stand te brengen. Nog enkele vraagstukken moeten geregeld worden, voordat de wa penstilstandsconferentie volledig! kan worden hervat. Deze punten zjjn geschillen over," de veiligheidszones en geiyke ver-! antwoordeiykheld voor activiteit; van guerillastrüders. Radio-Peking heeft medegedeeld, dat op 15 October, enige uren na dat de communisten van generaal Ridgway het bericht hadden ont vangen. waarin de laatste schending werd toegegeven, een Amerikaanse bommenwerper opnieuw de neutra le zone van Kaesonig heeft, geschon- :denv -C'1 V -f Ir Amerikaanse' straalvliegtuigen van hetttyp'e Sabre hebben Dins dag in; een luchtgevecht van een •kwartier-„bij de NoordfKoreaanse stad Sinandjoe,- acht Noordelijke toestellen- type Mig- neergeschoten en uogr vijf beschadigd. - Volgens eeri mededeling jyan/ de Ameri-' kaanse luchtmacht 'werd' slechts één Sabre - beschadigd; Aan het geyééht; namen;-33 Sabres -en meer dan 100, Migs./deel. Dé 'landstrijdkrachten 'van de V.N. zijn Dinsdag, de derde dag 'van het nieuwe „beperkte offen sief', weer enkele kilometers dichter bij de Noordelijke verde digingslinie gekomen. (Van een onzer verslag gevers) Drie Rotterdammers zijn vanmorgen met een.tot zeiljacht omgebouwde loodskotter van 1Q}£ me ter vertrokken, voor. een reis* naarSariFrariciscb, di.e- naar zij venvachten ongeveer zés maanden zal duren.-.Het z/ün' de 38-ja- Tige artist K. F. de Ko ning, de 23-jarige scheeps timmerman J. C. Houtza ger en de 24-jai-ige kunstschilder J. Dullaart. Initiatiefiiemer is. de. heer de Koning, die. familie in San Francisco heeft wo nen-en vindt, dat er in Holland voor eén. artist (hij maakte vroeger deel uit van het acrobatische dansnummer - lesdeux Kaxloffs)toch niets meer te verdienen valt. Reeds lang was hij van plan een grote reis te. maken en te proberen met reis verhalen de kost te ver dienen. Hij wist inZwijn- drecht een oude loods kotter op de kop te tik ken. die volgens de over levering vroeger dienst zou hebben gedaan aan de Schotse kust, nam twee jaar om voorberei dingen te treffen en het vaartuig op te knappen en vond twee makkers, die cr wel iets voor voelden het reisje met hem mee te maken.' Het vaartuigje heeft een hulp motor vari 22 pk. er is een voor raad van 200 liter benzine aan boord, maar de bedoeling is de'reis zoveel mogelijk zeilend, af te'Jeg- geri. De opvarenden hebben bet plan zich gedurende de reis voorname lijk met rijst, havermout, groente uit blikjes en spaghetti te voeden. Het voedsel wordt bèreid op een gasstelletje, dat wordt-"gevoéd met butagas. - Links en rechts in de kajuit vari het'jachtje bevinden zich twee bed den. Het béd voor de derde man ontbreekt, maar die. móet dan ook wacht houden. Wanneer- rrten m een haven is eri duó alle drie "de op varenden tegelijkertijd kunnen-sla pen gaat men „strootje, trekken" wie op de grond:mag liggen. De re is eaat via Dover, Brest, Li s- sabon. Madeira, .de Canarischu eilanden,- de Kaariverdische eilan/ den en dan -via Panama naar het dool. De hele reis omvat 10.000 mijl. Het is een. lange afstand, maar de „Harry"zo is hetjachtge noemd) is volkomen zeewaardigén daarom durf ik de réis bésta'aiiV' zegt deheer De Koning. Koninklijk paar in April naar Ver. Stalen WASHINGTON. - Prtas Bern- hard heeft Dinsdag een onderhoud van twintig minuten met president Truman gehad. Na-afloop vertelde hij, dat zij de plannen voor het slaatsiebezoek, dat Koningin Julia-* ?e Prins in April aan de; V.5, denken te brengen, besproken neoben. Hf?deelde aan de. .verslag-: geyers op het,Witte Huis mee/:dat .de -Koningin.//en'?.'.hij;:in"> dé eerste week - van April naaf de "V.S. zul- lenkomen en daar ongeveer 10 da-': gen zullen' .blijvën. DePrins wilde voorlopig geéb bijzonderheden-over de reis mededelen, romdat in ..het reisplan overeenkomstig' dé wen- kenvan de Koningin nogi' wijzigin- gen; .^ebracht „zoüderi/künrien'wór- den^ Dit .ïs .heV-derde bezoek van d, Pruis aan. de V.S/sihds het ein- de van de oorlog, .-4.3. U -V -,v ült, - f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1