Engelsen en Egyptenaren slaags aan Suezkanaal HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vergeefse stap bij het Kremlin -i Parachutisten van Cyprus naar bedreigde zone Drie fasen van drama Britse wacht aan Suez kanaal Frankrijk, VS en Nederland steunen Engelse resolutie KINDERLEGER TREKT MORGEN OP Tien Tsjechen vluchten vechtend over de grens Engelsen uit Ismailia? Rusland wil niet bemiddelen ïn Koreaanse conflict VS steunt Engeland iu Middeh-Ooslen OLIEGESCHIL IN VEILIGHEIDSRAAD Ecuador dient resolutie in die aandringt op onderhandelen .vvr? ?,rv\V't Zegelverkoop voor misdeelde kind Opbrengst van 1950 - acht ton! - moet worden overtroffen r Nederlands elftal samengesteld Karatsji rouwt twee dagen Moordenaar bleek Afghaan te zijn' Vliegtuig te pletter gevlogen: 23 doden Ook TrygveLie in kwade reuk J le Jaargang, no. 24-5 Rei es Adm. lang© Havön Ut Schiedam Tel. 69300 - Abonh.prljst per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 18 .October 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe'Pe ra PoMqifo 398644 Bankiert Amsterdam sche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries ISMAILIA. Egyptische auto riteiten hebben vandaag meege deeld. dat dé Britten er in heb ben toegestemd de Britse troepen uit Ismailia terug.te trekken: Ver wacht wordt, dat het terugtrekken van de Britten 'vandaag/zal plaats vinden. ":r.;T.' In Cairo heeft i de politie met ingang van hedenmorgen'-7 uur.de staat van beleg afgekondigd. In de strategische delen Van de stad wordt een'stérkepolitiemacht ge legerd. 4 CAIRO. De geladen spanning in het Midden Oosten is Woensdag weer aanzienlek vergroot, doordat Britse en Egyptische troepen met elkaar slaags raakten bij de El-Firdan-brug, de enige brug over het Süez-kanaal. In een te Cairo uit gegeven Brits legercommuniqué wordt gezegd, dat twee Egyptische suldaten werden gedood en vjjf werden gewond en dat het incident begon toen Egyptische militairen zonder voorafgaande waarschuwing het vuur op de Britten openden, terwijl zij de brug naderden. Volgens een Egyp tische lezing, ontstónd het vuurgevecht, nadat de Britten met geweld bezit van dc brug namen. Het Egyptische paspoort- en douanekantoor in Kantar, aan de andere zij de van het kanaa 1 van Suez bevindt zich, volgens een verslaggeverr van Associated! Press, thans in Britse handen. De' brug' bij EI Firdan verbindt; Egypte ert Gazam"Palestina. Door dat de Britten- deze brug ïn hun bezit hebben'Ishet Egyptische leger gescheiden van zijn eenheden' in het westelijk-' van het Suezkanaal gelegen deel van bet land. -Een ■woordvoerder van het Egyptische legér heelt verklaard, dat alle. sche- f|.| pen, .die 'normaal worden gebruikt voor het oversteken van. het kanaal in beslag rijn/geriorimn. 4 Volgens .het Egyptisch dagblad El- Ahram werd de brug bij Et Fir dan in bezit genomen door 200 man Britse troepen die tanks en ge vechtswagens gebruikten "en een tangbeweging in het gebied van de: brug' uitvoerden. In -Pori- Said,, en Ismailia hand-, haaiden de Engelsen;; gisteren hun bezetting van, belangrijke punten, vain 'Cyprus;'zijn 3?00 man van de aldaar gestationneerde Engelse, val schermbrigade niet behulp van vliegtuigerr' naardekanaalzone, van Suez overgebracht T /ïn 'dé Egyptische Senaat, heeft dé minister van Binnenlandse Zaken Serrag Ed ;©in ;Öe-- /Engelsen ei- de schuld van:, gegeven,: dat er bij dé -incidenten -i slachtoffers-- rijn: geval? Iérii£ (Vólgens ï.vetklarlng - .bel heerste -' deEgyptische politie dg ■tbesthndj tbtaat.-de ^EngelEen ricfi. .ér de gehéld werêi<i_zijn gevestigd^ De zone-: Van hetSuezkanaalbehoort, tot de. .belangrijkste 1 strategische Objecten op onzè jaardbói; omdat - zij; de weg, van Europa naar Azië be- beefst, waarlangs- in geval- van een oorlog tussen: Oost; en West aanzien lijke troepentransporten té;„ ver wachten zijn.-In dit'.stuk;''.woestijn langs het. ^betrekkelijk^ smalle, kanaal hééft Engeland Fyóor/^mil- harden aan vliegveldenébesteedVen bet heeft er bases ingericht; voor,, tr óep en; plus-tardrs.- rdie tót; .taak hebben diéivliègvélden' te d>gscher£ men. 'BijIsmailia, aah' Ket noorde lijk' deel Van het: door de Bitter meren in?: tweeën verdeeldeSuez-, kanaal, ligt: het hoofdkwartier-van de RAF. Bij Fa'yid aah -hét Bitter meer bevipdt zich- héthoofdkwar tier ,van/ bét Britse-leger/vDe/RAF beschikt-Trover bommenwerpers, jachtyliegtuigen .en een afzonderlijk commando j voor -/de '.'controle'-Van hetkanaal; Even i ten noorden van Süez bevindt zich-de sterkste Britse basis,Chalöufa, -Waar4.de5 bqnunen-r '-wéi^er^. z^^r;gè^tipnn.ebrd:4 kahr. hy bedreiging' van de/gehele. Süez-stelling het rlangst^ worden verdedigd.. Militaire deskühdigen nemén,- aan, daV'het Vooh'.het Egyp- tisché 'leger TaUéërD/volstrekt dnmo/- gelijk 'is de Britten* hit/hun/posities1 te verdrijven.- - - Tsjechoslowakije wordt gemilitariseerd. PRAAG. ï)e "Tsjecho-Slo- waakse regering.heef kop. voorstel van d'e mmister Van.'.yferdediging Cëpicka bij kabinetsbesluit eefi algemene 'verdedigingsorgsnisatiè ingesteld, :die« het gehele.;/,volk bp dé' verdediging? vamhét/land móet voorbereiden, aldusi '.meldt radio Praag; - WASHINGTON. Aan. de Amerikaanse Hoop, dat de Sowjetregering te Moskou haar bemiddeling'zou kunnen verlenen" om een werkelijke wapenstüstandsovereenkomsfc op Korea tot stahd te brengen, is. de bodem ingeslagen door een verklaring van de. Russi sche minister van buitenlandse zaken Wisjinsky, die dezer da gen aan de waarnemend Ame rikaanse ambassadeur in Mos kou is overhandigd. 'Op 5 October jL bracht admiraal Allan Kirk, de Amerikaanse am bassadeur .in Moskou, een bezoek aan Wisjinsky, waarbij" hij hem BriGAAND VkaartfeJ 'jgee^V/eeir. duidelijk beeld vaa t deel van/ znee'-gingen bemoeien.-.^Het Britse '4hadi';mOeten;'k-&grijpen, da t//^ het. ^E^pfcche,: Vqlkxnieeji; 'toestand van Vreugde -verkeerdevanwege: de. op zegging van- -het: verdrag en geen Britse gevechtswagens wilde zten/f De Britse bewering, dat de ErtgeN WASHINGTON. De V.S. zul- len Engeland--; steunen ih zijn be sluit om zijn. positie Uri. de Kanaal^ zone té handhaven. Dit deelde mi- nister'Achéson mede pp zijn weke; lijkse. persconferentie; Hij herhiaal- de,i dat! de Amerikaanse regering gelooft/'dat Egypte's opzegging' van.' de verdragen mét Engeland „niet in dvereenstemmmg.'is met gepas te eerbied voorinteriiationale ver- plichtirigen"'. Dé, Egyptische maat- rëgelen.>ebben.". geen geldigheid. Hij lief ver-richnïèt 'pyër uit, wel ke. maatregelen de VA. ter onder steuning van Engelands pogingen om 'zijn?posit!e jn. -Egypte te hand haven zouden nemen. -*- V;? .Op .de vraag welke maatregelen Amerika op het oog heeft iri Ver band met -Egypte's afwijzende hou ding, zei Achesón," dat' Amerika de vóorstelleh- inzake een commando voorihét Midden-Oosten thans be- spreekt, met andere statpn van bet Middqn-Oosteri, .Isrèël inbegrepen. CAIRO. - Koning Faroek heeft Woensdag, zijn. eerste decreet onder tekend. met de.; titel .koning van Egypte en' de Soedan". Met het de creet kreeg de Oostenrijker Nico la ier. een industrieel diereeds jaren- •^f;&:;Eg^te^wóoh^.;ae|Egyiptisché -nationaliteit; FLUSHING MEADOWS. De voortzetting van het debat over de olie- kwesüe 'm dë yënighëidstaad heeft Woensdag geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. .Mossadeq hééft zyn aanvallen op Engeland én op de Anglo- Irariiajn herhaald 'eii de Éhgelse: gedelégqerdé Jebb hééft zich bepaald tot het a^vaardcto van de ameèdeméntên' van Joego-SIivië'en India op de Engelse resolutie, waardoor elke vennelding van de voorlopige uitspraak van het Internationaal Gerëchtsliof uit de resolntie geschrapt zou worden- De Engelse resolutie is tot nu toe steunen,.diende een^.eigen resolutie ondersteund d'oör" v Frankrijk; -de iVISj;èn'Nedérlahd.'Austm;': de Ame- rikéanse afgeva-xdigde, verklaame, dat^dé1''' Veiligheidsraad: volkomen bêvöég[d/:wak; om^zich- met' hèt ön- 'dérhavige'geschil bëzig1: te hóuden. •:f'De' Nederlandse vërtegenwoordi- ffer' •inivl.imsf v,éfldaarde,-r-;da1: - 'Ne- erland Vfdejpritse" .resolutie^ gé- lérhendéerd doof -India' ;èn' Joegtf- v Siavië, :zöü. -steunen. Nederland hecht' ;de -grootste, waarde aan 1 de kwestie van.'de; qompetcntie;. doch het>;was,. duidelijk, dat4iri- het nru- dige :^vqh!"dé>^VeüièhéidsT^ad ,ae bevoegdheid bad.; óm*;de: pijdqrhavi- gé- kwéstié- ;té. qndérzogken.:: 'v^r r'-: ;Ectiadór, dat ndéb' derEi}gels?(re- ÉoluUcnoch i'dé. arncndenienten kon ihi dié. de Veiligheidsraad verzoekt, zonder een 'besluit-te;;nemen over; ■kwestie- van zijn éigen bevoegdheid, de betrokken partijen te adviseren dm d^'ondefhan'delirigeh. zo spoedig m'ögélij b te héropenen tepeïnde een niéuwe poging te "ondernemen, dé geschillen' te regeleü":mt 'overeen- sténnnirig met-tdfe-"dóeléinden en beginselen van het Héildvest der V.N.. .- T «Dé zitting is .op.', verzoek van Joegoslavië,; dat als motief had de niéuwe resolutie van ..Ecuador, ver— daagd tot' Vrijdag. Dit z<?u .kunnen betekenen, dat - Joegoslavië de.-re-, sdlutie:.beter achtvdgn,.hét Testü- taat van ,hét amendement van zich- iëu Cllljldia." sen1 Fort'. Said? eh Ismailia bezetten bïh - de ord& thandhaven noemde SerragivEd' Din," slechts.":'.' éënv; yoor-, wéndsel.Dé Egyptische;politie: ;.;Z_qu. volgens- henV- voLkoiXLen. in staatizyn JzuIks;te;.doenv -4-'dr, VHiertégéaövef "'hce?r;'-''Gri>ot^rit^- tkEmë:aan.E^pfe-;.jn'eeged.Ëël3."-t«t .de ^Egyptische -aktoriteiten in.-.het; handhaveii -vaa-firust en orde volko- -nien hadden gelaaid én dat daarom <ié Britse trbfepen in- het gebied van Suez, de verarriwoordelijkheid hier-; voor op zich hebben. genornen._ :;-. i In de -^naat heeft "premier NahaS: Pasja."'een'?beroep J gedaan-op—AHah; om.„Öe ;Unie van: de Nijlvalleien. de: e enheid tussen a lie volk'èn-v die' -; er wonen tót 'stand: ;tc doen koméh en Zijné Majesteit de koning 4 van; Egypte'-'.eh'dei. Saedari;,ta"-beseher-' men. v.;'f - 'De-h Britse'; kruiser -. ,'iivefpool"- wórdt^-gefèed» 'gemaakt. om 4-;van; w Malta naarEgypte '.te' kunnen,>ver-: ,f| trekken, t -,r op wees, dat een - mogelijke rnisiukkiag van ..de besprekingen In de neutrale zonevan Kaesöna een exclusief karakter zou kunnen hebben. Hij. voegde daaraan, toe, dat zander wapenstilstand een op lossing van .andere vraagstukken in de wereld niet mogelijk zou zijn. Kirk sprak, de hoop uit, dat de Sowjet-Unie zóu ^meewerken aan eenwapenstilstand, waarbij geen politieke ofterritoriale vraagstukén betrokken waren. •De stap van "Kirk werd niet be kend gemaakt, omdat men de Sov jet-Unie de kans wenste te géven haar invloed bij: de onderhande lingen in Korea aan te wenden. In het Russische antwoord echter zijn thans de voorstellen van Kirk verworpen. Het antwoord 'van Wisjinsky be helst de beschuldiging, dat de Ver enigde Staten er verantwoordelijk voor zijn, dat.de V.N. en de Noord- Koreanen hét over de wapenstil stand svóorwaarden nog niet eens geworden zijn.'Dé Sowjet Um'e, zo zegt de nota, is bij de onderhande lingen geen partij. De Verenigde Staten zijn dat wel. De beste ma nier om een gunstige afloop der besprekingen te verzekeren zou -volgens Wisjinsky 2ijn aari gene raal Ridgway te bevelen de onder handelingen niet door. allerlei 'inci denten. en door leeg gepraat inge wikkeld te maken. - Kirk'S: verzekering, dat de Ver enigde Staten geen agressieve plannen koesteren tégen de Sovjet Unie of welk land ook, wordt door Wisjinsky ih twijfel getrokken. In de kringen van het Ameri; Jcaansé ministerie vén buitenland se zakenhééft men de nota van Wisjinsky „propaganda"genoemd- Twee, Joegoslaven vragen asyl in Zwitserland - ZURICH-' Een Joego-Slavisch binnenlands tijnvliegtuig, dat, op weg,-was van Ljubljana naar. BeU grado.1-is^dooxgevlogen; naar Zwit serland^ en; op het .vli^veld Kotep. geland- Van; de 22 passagiers ën iviff,- leden> der bemapningt hébbep. :i^Ra^giei^I"dejmsrconisti''-"öé me- ~ciiniSéh én "<"iè Gtë'^'axdëSS" fle wens té'kennen, gegeven,om,ria'ar^Jóego- Slavic, -„terugte," keren." Del eerste enTr 'dé„ tWeede.piloot,', dié «vltfeht op;; touw-hadden gezet, len :mèt hunyrouwéri eh twee loh- deren;: in; Zwitserland blijven„'rZ5j diebben fom politiek asyl verzocht. (Vai\ eerr onzèr verslaggeefsters) ,Voor hef derde achtereenvolgende jaar zal morgen een machtig leger van enkele.honderdduizenden schoolkinderenoptrekken om na schooïtüd'r fn? ieder-: gezm: bestellin- greri te hoeken voor de verkoop van Kinderpostzegels v cn;-^ kinderprent- brief kaarëh ten bate van het „misi deelde' kind" - van: Nederland. Zij trekken, dan - aan Uw belt wy vwU- i.ifU: vragen ze- binnen 'té;.:laten en een flinke order op tc geven. Zy' koinèn. voor.'eeii ander, meer anoniem iegér vah-wèi: 100.000 Iciu- derén:blinde, i 'dove. ebrèkklgéi verwaarloosde, tuberculeuze. ont spoorde-en ongelukkige kinderen; fdie "verpleegd worden- midó,-qnge-. veer 350kihderbéschermings-inste.l- Jingen; .die: óns- land;kqnt.Om.: dié kinderen té helpen .is machtigveel geld nodig. Hoewel de regering,Sub sidie ert "is enblijft: de .Nederlandse kinderbescherming een particuliere zaakf van'hét hele Nederlandse. Volk: Dfe-kindèi-beScherming komt jaar lijks vier millioeh te-körti Vorig jaar heeff dc zegeV on kaar- tenactie 800.00Ö. opgebracht. -,Een prachtig succes! Laten wij nü met ;£sm:ïÉ!» 1 Koude nacht -, y: iWeersverwachting geldig van 1 p 'Donderdagavond tot ^-yrijdag- ,1 s avond: if Aanvankelijk enkele _,opkia- g-, J ringen mét Weinig „wónd en-s m plaatselijkemist tater ,hal£ tot zwaar bewolkt; „met tegen g. 1 de avondkans1 op enige regen, fj 1 Overwegend matige. Zuidelijke m g totZuid-Westelijk e Hvïn'dKou- m de nacht met -plaatselijknacht- g a.;vórst;' Morgen..overdag onge-, .;5,.'yeer.; 'dezelfdetemperaturen als p- B vandaag. S 'S ia October. Zon op T v lO' niM- •s ondér !?lu 40 mr Maio óp 19 u Iti g S m,-ondér !12--uv43 'ra.- g' irsiii b Liai.i i: 11 mi: uhü aiziiiitiLiiE sidOiiihn iïüiUiï iiuiiifiE::»! ons allen proberen dat" bedrag te'1 overtreffen.- Voor de; schoolklassen:dié de bes-! 'tevérkoóp maken; zijn weer pry-; zen: veérfiën dagen, - vacaiitie ini Zwitserland(eerste prij'skióf, als het een; lagere schoolklas'';; wordt, in éigen' landd' Eenwèek 'vacantie' in; Nederland' (twéede prijs), eén: schoolreisje 'van twéé' dagen (derde: prijs). r U.;:wördt vérzócht gee"n..:geld aari de kinderen te betalen vóór de. op gegeven .bestelling;; over; enige tijd .Wordf: afgeleverd. Op 12; November begint' de- zegel-.- vérkoop op de. postkantoren,, die tof éind December duurt - en op die zélfde datuire start, hef rijdende post kantoor; NOOrv zijn -route .door;?het land,'waar'voor philateüsten een speciaal -poststeinpel te krijgen is; .Op; 19-, Nóvérnber is jèr: .weer een hauöhale jiuisterwèdsfrijd over; bei dde-.radiozenders. Allés ten bate voor 100.000 ongelukkigekinderend DÉN HAAG. De keuzecommis sie van de K.N.V.B. lieeft. het Ne derlands elftal dat Zaterdag127 Oc tober tc Rotterdam tegqn Finland speelt» als volgt samengesteld: doel: .Kraak -(Stormvogels)- achten Bakers (FSV) cn Odenthal (Haarlem); - midden; Wiertz (DWS), Tcrlouw (Sparta) en Van Schijridcl (8VV); voor;-Van dér Tnyn '(Hermes DVS), Lenstra (Heerenvecn), Van Melis (Eindhoven),Biesbrouck (RCH) en Groeneveld (Haarlem) Terlouw treedt als aanvoerder op. v77'" Als reserves zijn aangewezen: Saris (BW)Schijvenaar (EDO) Van der Weerd (Wagentngeö) en Kunenian (EfBS)- 1 Zie verder pag- 7. Drie foto's, 'die- iéder,;;ypormch.; een Vfasë .iri beeld..brengen yarv het drama/' dat zich.' thans mét; één; vér- rassèriae" snelheid bérig;|È:'Voor oh- ze'-ogen te ontrolleri/ Op 8' October, ongeveer terzelfder ..tijd. dat- de Egyptische premier Nahas" Pasjaby het .-/Egyptische paüemect v decreten Indiende, die beoogden een einde: te maken aan het .in-U936' gesloten verdragmet Groot: "Brittannië- <bo-, vensie foto) gaven dé. Egyptische autoriteiten opdracht .de --, militaire berakken te Kasr el -Nil,even bui ten Caïro, .af tc/breken, omdat deze barakken, ./waarin/jarenlang Britse troepen ..gelegerd /waren,; een sym bool vormden varideBritse macht, (onderste foto). Op het* boóénsté- plaatje.ziet mén minister Foead Ser rag Ed-Dïn. op het moment., dat hij Maandagavond in 't parlement, ver klaarde, dat Egypte,/niet zou. deel- neniëii'"aan' het defensie-plan .voor het- /Midden Oosten. De middelste foto tenslotte geeft een indrukwek kend beeld van 'de doör de natio nalistische haatgevoelens opge zweepte Egyptische 'massa; De foto. werd genomen toen premier Nahas Pasja 15 October van Alexandria in. Caïro aankwam. DEN HAAG.Naar vernomen wordt, is de heer Ch.avonnes, Vrugt, een employé van. de BPM te Sangatta (Borneo); .overleden; aan de. gevolgen van een messteek, toegebracht door een Indonesiër., Men ..neemt -aan,dat het hier een persoonlijke wraakneming betreft. KAR.ATSJL Volgen» radio-' Karatsji heette de moordenaar, van. ué Pakistanse premier Syed Akb^ir. Ilij was Afghaan» staatsburger/ Vol gens dit radioberichtbestaat een' nauw verband tussen de" 'Misdaad; van Akbar en de geheimzinnige verdwijning van de Afghaanse con sul 'te Pesjawar, die de grens tus sen Pakistan en Afghanistan op Öe. dag van de moord oyèrSchr^dcp zou- hèhben. •- De gouverneur-generaal- van Pa- kis tan, Khwaja Nahiihoeddin, heeft, zijn ontslag ingediend; .Ghoelan'Mo hammad "is tot zijn opvolger benoemd;. Zoals gemeld heeft Nazimbeddmbet. premierschap op zxc|i genomen na de vermoording van Êiaquat ,'Ali. Khan,' rj-v; De begrafenis van 'de vermoorde, minister-president heelt Woensdag; te Karatsji onder overstelpende 'be langstelling plaats gevóndén, Na de begrafenis was Karatsji eén dode stad die;/ twee dagen rouw zal dragen. ,,Ze komen niet terug.'". Telefonisch bericht over vermiste Engelsen LONDEN. Dé Engelse;'veilig- heidsdienst //is een/ uitgebreid* 'on-; derzoek begonnen naar: de vérblïjf- plaatseb ran O'Connor én Camp bell/ die met hun gëzinnen-, uit' En geland verdwenen zijn/ De moeder van 'Campbell, die; de schoonriióe- dér is' van" O'Connor heeft""dè'"01- recteur van - hetNationale /insti- tuut voor Medisch Onderzoek, waar -beiden, werkten, telefonisch medegedeeld/dat zij zich naar het: buitenland -hebben begeven èri;iiiêt zullen têrugkére'n. NANAIMO. (Brits Coltrmbia).;;. .Drie cn twintig personen wèr-.;*7 den gedood toen een', toestel 'vari; de -Queen Charlotte Airlines itegén*';/ de - steile helling van? ."déf" Benson/»;: •berg .vloog- v,.»» -//Lén:' 'Ef waren twintig passagiers .aan boo.rd,- naar men „meerit' "alienV hout- enfaauwarbèideTp: Dé, -bé^7/ marimrigtoéstóud^mt/^drtöéköri'^ De" vezkcol'aé^Ikdxameri'Mer "mzit- tenden-' lagen lang».; de' hellin^vaó,?'/^ de berg -verspreid., r 4 7,4. ür5.7- Hté toesfel/ vlóóg op ^ri/hripgte/i!:'/; van/ongeveer •700;,m'etér tegèrribfe/ I7D0 meter hoge bergwadd 'aan: èn, sloeg met een Hevige 'klap rilt*;" élkaar.""' 4 f- 4^/ HOF,(Duitsland). Tien Tsjechen, van wie sommigen met maclunege-; weren gewapend waren, zijn, na ccn vuurgevecht i»et de cóimnu^uriischë '.politie,-over de. grens weten te komen en bevinden ïichrnu ut Wést-Dnlts- land. De politieke vluchtelingen vier mannén, twee vróuwen;én vier, kinderen waren in een kogelvrije vrachtauto gezeten. Op 500 meter voqp de grens zagen zy zich dé weg naar ds vrijheid afgesloten door eeri ver sperring. Het enige wat bun "tóen restte, was zich - érvechtende 'door te slaan. Niemand hunner werd gewond. De Tsjechen meldden rich onmid- dëllh'k.bö de West-Duitse grenspolitie en stonden hun wapenen af, Z^j ver- klaarden iri het vrije Westen 'te Willen wonen, omdat het levenhim 7 eigen land ondraagluk was. Disa EKSffl Em,IS 3^5/"I a Li 'BÉli|ipaI1'/»^3 Heksènjacïit" in VS Toen dc vrachtauto bij de versper ring niet vérder kon sprongen Üe vluchtelingen ,/er uit.Degrensbewa kers 'openden onmiddellijk met - mi- traiUeurs het- vuur. De mannen scho ten terug met automatische waperis en dekten de doortocht voor vrou wen en kinderen-. Daarna/trokken dc achtesblijveis zich, al' schietend, te rug. De vluchtelingen komen uit Asch, hetzelfde dorp van waaruit en kel e weken geledori de „vrijheids trein" vertrok. Bij. het gevecht 'ging het grootste deel van de bagage van de vluchtelingen verloren. - DE ..RADJA" Mö. JrNeder- -land" hotste JVfaandapnucmd ïn liét Kanaat tegen, een Engelse taufeboot. Midscheeps kreeg 'de „Radja'/ een pat van vijf meter, ook "de brug liep grote schade op. Het anker van de Britse boot 'bleef iri liet gat hangen. 'Het Nederlandse schip öp weg tr'.r Indonesië met een lo- - corhotief en spoonuapons aan boord konzijn reis/niet voortzetten WASHINGTON;.; Do/: rqpybKJ; keinsë afgevaardigde .-.Srriith- heeft - Woerisdag in hetHuis* van ..Afge vaardigden het aftreden of* ontslag geëist vari Trygve "Idè.» dé'sêcretBfis- - gèriêraal'. vari de;-Vér;/Naties,,-p.tndat;: deze7„ppenïijk. .vóór/het* spciahstischa en cómmunistisché totalitaire systeèrii is": Smith, die; lid .is van de •,co'mT- missie van bmtenimdse .zakenrrvan het Huis, zei. *dat - Lïés jahrverslag-- V.orieerlijk A:bèvobroördeelü;>-"-7 lasterlijk cn - beledigend:voor'rié -Ip- téllïgentie van ;iedère' Afqerikaajl was.": „Het vsrslóg"/aldus „is opzettelijk zo geschreven, ..dat communistische.: crittek vermedént wordt.- Het ós: grotaidëels géstgldiirii het 'alledaagse jargon/.van- decnm- munistlsche prapa^'nda".'* r v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1