mm HET ROTTERDAMSCH PARCOL Naar algemene ontwapening via krachtsontplooiing m m wsm Nederlandse leeuwen niet publiek geveild GENERAAL EISENHOWER Sterk Westen kan Rusland tot praten krijgen Toestand in Egypte sinds Woensdag verbeterd Oude materialen brachten f63 millioen op Juist op nr 13 Koningin voor VS-televisie Aantal vil jAvilligers wit Korea terug Compromis-voorstel aanvaard Perzen heden niet in V.-raad Compromis over omstreden brug bij Firdan Grote smokkel via 11 otterdam? Drie ongelukken in één week. toch gevoel li -'-v Josephine Baker niet welkom Jessup niet naar VN-Assemblee? DANK ZIJ HAVENARBEIDERS.... j Dokwerkers van Genua beletten een „immorele verkoop" Attlee s stembusveldtocht AUtK hcc-ft r ïj "A Labour loopt m %•-. Goncêssie voor aardgas winnin g gevraagd Officier van Justitie trekt zijn eis in Eerst 14 dageii. geëist Nobelprijs voor dr Tlieiler lie Jaargang, no. 246 Red en Aejin. Lange Haven l.Mi Schledqni'7 TeL 69300 - Afaorm.prljs: per week f 0.40, per kwartaal 1 5.15. losBe.nummers 0.09 NICE. „Nu Rusland heett laten weten, dat het atoom wapens mhakt, moeten wij er rekening mee houden, dat bij een aanval ecu vijand over een behoorlijke voorraad van dergelijk tuig zal beschikken. Wij doen het mogelijke om te voorkomen, dat het machts-cvemvicht wordt verbroken. De atoombom is geen politic-agent op de hoek van de straat. Zij is een wapen van vernietigende kracht. Als wij sterk genoeg zijn, don geloof ik, dat Rusland elk voorstel over een algemene ontwapening in overweging zal willen nemen. Ik spreek over de mogelijkheid Europa tc verdedigen. Als wü die tot ccii werkelijkheid maken, kunnen wc redelijk praten," aldus sprak generaal Eisenhower, zijn woorden voortdurend met energieke gebaren onderstre pend, op een persconferentie aan boord van het Amerikaanse vliegdckschip „Franklin Roosevelt" op de Middellandse Zee. ra e rasi cüibs» na; aansattna'j cibj Tri 'T^bbrd-Hoiierdami ligt de ah- óers zo kalme straat, 1 die naar Erasmus;.vernoemd is. heel dicht bij de .marlet >van „Het Noo-rdplein, zodat ~ih' 'ménig marktiiur talloze vrachtauto's 'tijdelijk: 'rusi::en stdl- ling ..zoekehf ook. in de'Erasmus- straat. Eén paar kwajongens klom- men Donderdag in .zö'-n verlaten vehikel, brachten het op pang en reden pardoes liet trottoir op. om de pui van een stil huis te ram- .men en er daarna vandoor te Sacn. Laat het nu juist nr. 13 zijn, waar zy, de deur versplinter den en de muur ontzetten! Een der rekels werd al spoedig, ge grepen; de ander werd Donder dagmiddag onder rekenles" uan de schoolbanken gehaald. Recle over probleem der vluchtelingen (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De R.V.D. heeft op paleis -Soestdijk dezer dagen een geluids-filmpje gemaakt van Koningin Juliana, waarin Hare Majesteit tot het Amerikaanse. voLÏc. spreekt, over het probleem van ,dc hulpverlening. aan .-'cle vluchtelingen Iri-Europa.- Deze film die 4% -minuut duurt, is gemaakt op verzoek, .van de' Amerikaanse teievisieorganisaties, naar aanlèf- ding van de brief, die de Koningin ever dit onderwerp aan. president Truman heeft gestuurd. De ïilin is per vliegtuig haar.Amerika ver zonden en daar Dinsdagavond door ongeveer 48televisiezenders uitge zonden. ..Dit weekend .wordt 'de film nog. door een 25-tal andere stations' uitgezonden; o.a. over. het Columbia-net. Het ,w'as >.voar heteerst dat'.de Koningin voorde televisie .optrad. DEN HAAG. Op 1 November waarschijnlijk; zullen 26 -militairen van het. Nederlandse Korea-deta- cheméht: per/"trÓèpenschip in. ons land - arriveren".: Onder hen zijn slechtsénkele";-militairen, van het oorspronkelijke; .'detachement, die om verschillende redenenJ nog in Korea warea 'gebleven, cn enigs zieken-en.gewonden. „Rechtstreeks toezicht op de Russische atoom-industrie is hot minste, dat het Westen van de Sow jet-Unie moet verkrijgen." voegde de generaal er aan toe.-,.Ik bedoel niet, dat van Rusland mag worden verlangd, dat iederëcn zo maar mag rondwandelen iri zijn stoomfabrieken. Dit -' werk moet door ëen -commissie vahri de .Ver enigde Naties - HvordCri-- uitgevoerd in allé landen, die zich mét atoom energie bezighouden. Op het ogen blik lijkt het éen onmogelijkheid, maar toch.is/het 'niet'juist-te 'zeg gen, dat dé Ruisen -.hooit ziillèri in stemmen met- een toezicht van de -Verenigde. Naties' - op de atoom- énergische productie.' .Toen;men-., generaal .Eisenhower vroeg, "wat er? zóu moeien .gebeu ren, indien 'deSowjet-Uhie -de'hui- dlgë impasse toch 1 liet' voortbe staan. antwoordde hij: - ='-'-c',Als' men de twee concurrerende 'Ideologieën >- vergelijkt, dan moéten; -wij wannen. Onze -rnorële,-'ihtellec-, ituelë.'en; economische-.- opvattingen: oefenen een grotere aantrekkings kracht uit. Wjj "zullen het winnen. Het is een lange, kostbare cn som bere weg. Maar deze is. toch* te verkiezen boven een lange. ..uitput tende wereldoorlog. Vergist u - zich daarin ,nieL" Over. dé- paraatheid" van" de" Euro pese landen,, zei Eisenhower: „Men" mpet' de ;„ogea niet sluiten -voor moeilijkheden.De Franse -franc oen .verzwakt., hikken'; zón dereconomische" kracht,"Maar ontwikkeling gaat' in steeds 's.^ igerj'dc lijn.. Persoonlijk: hén' Ik' van; mening,- dat ;de grootste verande ring ten' goede bestaat; vin. het- groeiende moreelen zelfvertrou wen van devrije-landen. IDit ver- trouwen in de toekomst weerspie gelt zich tn de kwaliteit en de doeltreffendheid van dc strijd krachten, waarover Europa thans beschikt. De geest wórdt overal: beter.*' Naar vrede op Korea MOENSAN. De communisten hebben vandaag een geallieerd com promis-voorstel aanvaard om rond Moéhsan en Kaesong veiligheidszo nes te vestigen mot eer. strsai van 5 km. Met deze communistische aanvaar! ding is een belangrijke hinderpaal voor dc hervatting van de wapen stilstandsbesprekingen uit de -weg geruimd; De communisten deden ook water in ?hun vwijh wat betreft hun éis' Noor éen 5 km. corridor,; tussen Moert san en Kaesong. Volgens „-hun; nieuwe voorstellen zou deze corriV ,dor .3 km;"breed -worden. -;In: het vooruitgeschoven hoofd-" kwartier van. "de Ver.. Nritiesw-as .meiivan. ,méning,i-datde -bésprekin- gen mógelijk;,binnen énkelevdagen, hervat zullenivorden. fVan.yonze -correspondent) - NEW.-;,YÖRK 'w.'.De- Perzische delegatie;:aheeft "gisteren v roeège- déëld;'-de zittmg van' -•de Veilig- heidsraad'.van heden over het olie-, geschil niet te., zullenbijwonen. De delegatie.: -was. gekomen om het" standpunt V van' Perzië tegenover, dat ,-van Engeland te'.,stellen. Daar mee? meerit'. zij te kunnen -volstaan.-* ri-HpeweLTiefc: wegblijven der. dele-,; gatie.-j.nië.t-^-als. een;':,.walkout?."kan.;; worden-' "beschouwd; zril'de- indruk; efvahA vriiettemin ohgunstig.';-zIjn wóot^aéji'gehele atmosfëërj" fff 'i iu/Dê.: 'rheeste gedelegëerdén^ hebbeh.' ■^reeds plaats; voor hun 'ovërtocht: .haar. Europa voor hetwèekeinde" óf.;-ypór:ohéfc>b^gin •van - dé- vólgende' ^ypeKagp^pektiVdakcrdp.-; zitting, vair ■h^dcriD.d^J.aatste,' isj'. -vóór'-de' ver^' "gaderihg" töYParijs;' CAIRO. Tussen dc Britsegenerale staf en het opperbevel van de Egyptische strijdkrachten is een u vereen komst gesloten, volgens welke de Egyptische, troepen de Oostelijke kant zullen bewakeh. van de bij Firdan over het Suezkanaal liggende spoorbrug cn de Britse troepen de Westelijke zijde. Hier had Woensdag: een treffen tussen" Egj'ptcnarcn cn Engelsen plaats. In Ismail ia hebben dc Engelsen hun troepen van de meeste punten teruggetrokken, no de rust; ér is .weergekeerd. De relletjes van Woensdag zouden veroorzaakt zijn door uit Cairo cri Port Said gekomen demonstran ten. Volgens de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken hebben de Engelsen het douanekantoor'te Port Said ontruimd maar patrouilleren nog in de stad met gevechtswagens. Hij voegde eraan toe: „Tegen alle gebrui ken in is een Britse kruiser dc haven van Port Said binnengevaren zonder eerst de bavcn-autoriteitcn te verwittigen." jSiaal vermoedelijk mar Oof-'t-Eiiro pa ROf'i'kEDAM, ..Be'- douanie- recKCTclièy^ey Duisburg-ituhro rt Is ^l^teniatioiial smokkelhend e op i helt spoor gekornén^ die grote hoeveelheden waardevollé staal- prpducten- en; niachinea riaar .Nè- derlahd. en van daar venhoëöelijk naar....-:/, Oostèoropesè-'"-'-. landéu .'zoii' I«;j>bga vervoerd, Deé^óedereiij; zoiidenvan Duis- buïfesRiitiirart;, '"V -met Rijnschepen r.aar Rotterdam gebracht zijn. In twee jaar tijds zouden op deze wijze.' 10.000. ton «taalproducten, ter waardes .vari 6.5 millioen mark clandestien zyn uitgevoerd. Deze" zaak kv/am aan het licht toen op een van de schepen by dc controle in Emmerik een- uitvoer vergunning inet een 'vals nummer werd? getoond. Ambtenaren van de douane-recherche te Duisburg- Ruhrort. stelden daarop na een onderzoek vast, dat dc'lading in Rottctdam onmiddellijk -in spoor- wagons" werd overgeladen en als transitcgoed dwars door'Duitsland naar' de' OosteJJjkc' sector van We nen - werd verzonden. Twee agenten van de organisa tie ih'jri"'te Duisburg-Ruhrort in hechtenis genomen. Het onderzoek wordt'voortgezet. veil WmBÊM .Vujdaï 19 October 19S1 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Post'criroi 398644 r"; Banklerj; Amsterdamsche Banii të Bottêrdam - -DIrecteur»-:BI de Vries NEW"1 YORK. Joseph Ine'Baker :zei.datmen ihb dé '-'StorkClub - iri' New 'York geweigerd had haar te serverenomdat' zij éeri'negeririj.is.. ..Dinsdagavond." ging -zij naar .da ;club als-, gast van de Fransezanger Roger Riep; Zij 'moést ëen uur wach ten nadat -zij .krab, -vlees en wijn. besteld had. .'Mevrouw Rico, die "ook; aanwezig: v.'as, heeft verklaard, dat rij vzou' prótesterehvjjjj de. Franse tconsuRtl: Zij zei, datina- ongeveer f-veë:uur Rico om de nota - \toeg ën datjbem meegedeeld werd,dat beroemdheden, niet behoefden.; te? betalen.>:,Rico: smeet toen- hétageld op. de tafel %eh zei dat '- hij de vorige kereiialtijd betaald had. Josephine. Baker zei:. „Het wat verschrikkelijk. Het was een bele diging voor mijn kleur en' mijn. volkIkga - overleg plegen met mijn advocaten en ik zal er iets aan .doen. Niet voor Josephine Baker; ik doe het voor Amerika". TEN'. BURG. Dc assistent van een Texelse arts presteerde het binnen één week' de hoofdrol te spelen.:^. by:.drie du to-ongelukken: tweemaal reed5bij 'met rijn -wagen- lt|evih.'aeensloot; eneermlaal- vloog ^hif^jèn^ée;.dobr"een héihing. "Bij 'zijn' derde. ..„slippertje?'; wérd"' de 'auto9 zwaars? -beschsdigcl.- Kijzell kwam "ér steeds- zonder een schfani- nactj-Bit'zijn bezit van ',eén, 'rijbewijs blijkt, dat hij de vraag ..y-oëlt^U'.iXich --.veiligih -een. door u::.:-,bestuurde auto?'' bevestigend hééft;- beantwoord. Bij voortdurende Oostenwind cn droogte vallen rivieren als de Waal en de IJscl meermalen spoe dig laag. Thais is dit weer het gevoi, hetgeen bij Deventer duide- lijk 'te zien is. omdat daar ter hoogtewaar jarenlang de -schip brug- )igejt gelegen en waarÈ'de ■Deventer jeugd leerde zwemmen \iri een klein bad, 'thans eeri slib- bank haar ritg bóven 'de water spiegel hejt. .Het vaarwater de eisenlijképeuZ.-• óttdêrirfhdt nog geen grote'nadelen- van' de val op de. IJsel, alleen hét pontje naar De Worp móet een boe kt maken. Op de achtergrond de Lebuinus- kerk. - v-w /.V-v-: WASHINGTON. Een Senaats- Mibcomrhissie van buitenlandse za ken heeft zich Donderdag uitge sproken tegen de bekrachtiging van dc benoeming van dr Jésriip ais afgevaardigde van de Verenig de Staten, op dc aanslaande 'Alge- hiene Vergadering van de V,N. De subcommissie heeft daarentegen president Trumans keuze van de negen andore afgevaardigden, on der wie mevr. Eleanor Roosevelt, goedgekeurd. De Egyptische minister vari Bui tenlandse Zaken. Salab el Din. heeft Donderdag aangedrongen op het hóuden van een onmiddellijke bij-: eenkomst van de-politieke'commis sie der Arabische Liga. waarop dc Brits-Egyptische - crisis bcsprokeii zou moeten worden. De secretaris-generaal van de Arabische liga. Azzam. heeft te keiv- nen gegeven, dat Engeland.en Egyp te het huidige geschil alleen'tot een oplossing dienen tc brengen. 'In dc Soedan zal de wetgevende vergadering op 25 October in plaats van op 5 November bijeen komen, met het oog op 't Engels-Egyptische geschil. In Triest zal het eerste ba taljon van het regiment South' Lan cashire zich op 22 October in plaats van op 25 October inschepen ygor de Soedan. Italië'heeft zich beschikbaar' ge stald voor bemiddeling"tussen.Egyp te. en Engeland. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft Don derdag'aan een lunch van de'Ame rikaanse clubverklaard, dat Frank rijk het Engelse- standpunt inzake Egypte steunt.: Het merendeel van dc 4Q0 vrou wen eri kinderen van-Britse mili- tairênrte Iariailia. die vandaag met de „Empress óf Australia" te Port Said aankomen, zullen met hetzelf de schip naar Engeland teruggezon den worden, ^nGbniiiraoi sia.mK?iicffl»io Opnieuw'nachtvorst fj Wecrsvérwachting geldig.van m Vrijdagavond tot Zaterdag- s. avond:'' U Variavbnd cn vanacht Weinig wind.' op véle plaatsen nevel of mist en, hier en 'daar-lichte i nachtvorst. Morgen lateri.op'de ft dag toenemende - bewolking g maar toch aan het éindè van •de middag nog vrijwel óveral n dróóg weef. Overwegend .mati-; S ge. Zuidelijké'wind. Ongeveer g dezelfde temperaturen als van--r| daac. 20-"October Zonojf 7 u 11 m p onder 17 u 38 m; Maan-op 20 O 3,| M m onder 13 u 38 ir..": jr' .w-y-A^r.T* MAASTRICHT. Dat zes leeuwen, eigendom van de hcèr Klant te Val kenburg en deel uitmakend van diens beroemde „Quo Vadis-groep", niet in het openbaar in Genua zün verkocht len behoeve'van cén Italiaanse reder, maar teruggekeerd zijn in ons land, heeft de bezitter te danken aan het ingrijpen van Genua's havenarbeiders, die cr voor hebben sczorgd. dat dc; heer Kiant ccn avontuur beleefde, zoals hy met rijn wilde dieren norniet eerder heeft meegemaakt. v pc AM yk verkiezingsrondrit beciridigd en de bijzonderheden die '■er. v ouér békend ïborden maken hem. - biwllst - si-mpatftie- ker dan hij al was Want die rondrit heeft niet meer ge kost da:i 500 gul den en evenals bij vorige gelegenhe den hcd mevrouw Attlee met rustige hand de oude Humber Haivk be stuurd, 1600 moei lijke verkiezings- kilometers ver. Overal bracht cy haar man precies op tijd; en als er een paar minuten over waren, zat zij stil te breien. Attlee zelf moest veel spreken, stag vaardig zijnaan vallen en verdedi gen, verzoenen, verklaren en troos ten, want de Britse leeuw is nog niet vaak' door zoveel lastige pro blemen besprongen als juist tri deze verkiezingsweken. Tegenstanders hebben tracht hem, -het zwijgen op ie, léggen, maar zij bereikten alleen dat het publiek zich tegen ken keerde: zelfs tijdens verkiezïngs- redeuoemjpen moet* men sporfiej blijven viridt dc Engelsmaii, cu vooral wanneer de. aangevallene nf de''in de rédp gevallene een fat soenlijk. eerlijk mens is. En dat is Attlee in het oordeel van iedereen; Uit gevoels-motieven is hij als jong advocaat uit diep-christelijk-conscr- vaticve kringen, socialist geworden; öm gnvoelsmoticven en .argumenten geven tegenstanders niet veel aaaroTrt is Attlee, naar hij onlangs rustig beweerde in een debat, uit redelijke •motieven gebleven wat hij geworden wgs. Dat heeft .zijn per soon onaantastbaar -gemaakt. Foto: Attlee Spreekt ie Southampton in' dc openlucht. TOKIO. r De Japanse .politie hééft Donderdag: medegedeeld; dat 555personen fals gevolg van de wervelstorm, ^dieJapan "iri hét ':3±-- gelopen weekeinde trof, om het lé ven zyn gekomen: 371 personen worden nog vermist. Dc-leeuwen, maakten tijdelijk deel uit van een Duits circus.dat in fi nanciële moeilijkbeden kwam: Met. de directie kwam de heer' Klant overeen, dat zijn dieren naar Cyprus zouder. gaan. Van daar uit had meri een goed aanbod gekregen, om op te treden iri een Grieks circus. Voor vracht- en andere kosten was een garantie gestort, die echter bij aan komst op. Cyprus slechts op papier bleek -te bestaan. Reeds op..Cyprus trachtte toen dc reder zich schadeloos te stellen door de leeuwen Ic verkopen..Er waren échtet geen gegadigden cn - iri Haifa, waar-hij het ook probeerde, vond hij evenmin kópers. Toen zette hij koers naar Genua. De heer'Klant was Inmiddels ge waarschuwd. Hij had de-beschikking over de deviezen gekregen,'maar de reder wilde niet van een regeling boren; Toen grepen'de havenarbei ders in.-Zij wisten, dat de reder eeri vermogend man was en kozen de partij van de artistcn.'die drêigden geruïneerd'te worden. Dc reder had diverse circussen ''aangeschreven, maar. toen.een Duits circusdirecteur de koop.inmorecl noemde eri. weiger de te bieden, namen de zaken" voor de Italiaanse schGepvnattman een verkeerde wending. De arbeiders begonnen tc joelen cn namen een zo dreigende houding 3an, dat re der. deurwaarder en advocaat dc benen moesten nemen. Toen eindelijk de heer Klant er in geslaagd was raet de rèder tot een accoord te' komcn. op een kwart van de som; die de Italiaan aanvankelijk verlangde, eisten de havenautoritei ten nog een liggeld van 900 gulden. Weer brachten dc havenarbeiders uitkomst. Zij wisten de maatschappij tc bewegen deze schuld te schrappen, en .toen verklaarden zij zich boven dien nog bereid de dieren belange loos uit het schip te lossen en.in.de trein nnar Nederland te Iaden. Toen dc drie wagons het emplacement van Genua uitreden, ging er bijdehon- dexdeh dokwerkers een donderend hoera op. AMSTERDAM Dc directeur van het'Veiligheidsmuseurn, 'dé héér R. Chr. van Réd, "is na' een kortstondi ge'.riekte in'de- ouderdom >an 59 jaar overleden. DEN HAAG1 Bijna f63? mil lioen heeft de Inzameling van: oude materialen en afvalstoffen, die be gin Maart begon, in het eerste half jaar van 1951 opgebracht .Cle 'half jaar '50 bijna- 26 -millioen). .Niet. minder dan ,19.000 ton oud papier is er maandelijks opgehaald (1950: 11.400 ton pi maand, in ,1938 slechts 6400 tón).-De- export van oud-papier brachtmillioen in de Neder landse deviezenpot - Ook de opbrengst aan (zeer waar devolle) lompen vermeerderde: van 3300 ton p. maand in '50 tot 4400 ton in '51. Behalve een grote besparing bij dc import verdiende óns land 23 .millioen bij export van lompen Dn '50 maar10.5 millioen). Deuit- voeropbrengst was ongeveer ..gelijk san die .van room en gecondenseer de melk-zondcr-suiker samen! Ook metaalafval- blijki grolc waarde te hebben- voor; vërscheidc-- Het' Engelse: Gallup-Irisfituut. heeft een nieuwe enquête vólr tooid 'over de komende Lager-, huisverkiezmgen inEngelarid De conservatieven hebben; nóg steeds de leiding,maar Dé-" bour is verder ingelopen. 'De liberalen daarentegen- verliezen veel aanhang. De uitkomst van: dit laatste opinie-onderzoek - in procenten uitgedrukt,' is: e Z a 1 S3 05 SfrQ s'2 5 tivec ,.-i geli 'g.w. S - 5 bo ;P'. v-'"1/' Conservatieven 49%. ,49.750 Labour- 43 44 47 Liberalen 1 6 2% Andere partijen '1 (Nadruk verboden) - J ne Nederlandse fabrieken, evenals beenderen. Geschat wordt, dat dit r nog ongeveer dertien millioen kilo beenderen nutteloos worden weggegooid (waarde ruim 6.5 mil lioen). Het is dan ook begrijpelijk, dat de minister van Economische Zaken er met de meeste kiem op aandringt alle afvalstoffen,1 die éni ge waaide hebben, zorgvuldig te be waren (papier, metalen, bóenderen, flessen enz.)' 'er. ie - te schenken of te ycrkooeiiaan liefdadige in- stellingen of,, bona-fidé handelaars. ZWOLLE Dc Nederlandse Aard- olicmaatschappij "heeft bij Gedepu teerde Staten van- Overijssel een aanvraag -ingediend om concessie voor ontginning van aardolie 'en aardgas. Deze concessie heeft be trekking op het gebied gelegen in de gemeenten Hardenberg. Ommen, Den Ham, Vrlezenveen, Tubbcrgcn, Denekamp. cn Ootmarsum. De maat schappij heeft oij een boring in de gemeente Tubbcrgcn aardgas in nut tige hoeveelheid aangetrpffen. Deze boring' is verricht op een aardplooi, welke zich van Ommen af in nage noeg Oostelijke richting voortzet en jcdecltelijk op Nederlanden ge- ieeltelijk- op Duits gebied is gele gen. Zij beslaat vo.or.zover, het nut tige exploitatie betreft in Neder land een óppervlakte van ongeveer 17.700 Ha. Radio-praatje over actie inzameling oude materialen DEN HAAG Onder de titel „Huisvrouwen, let op u saeck", zal vanavond, om kwart over zeven via deVzcnder- Hilversum I in .de radio- rubriek „verklaring en toelichting"- een klankbeeld worden uitgezonden -ter gelegenheid, van. de actie inza meling oudri materialen. Bèrnhard Kellermatm overleden BERLUN-i.De Duitse scbrij-: verVBernhard Kellérmann is Don derdag; op 72-jarige. leeftijd in zijn woning te Klein Glienicka, bij Potsdam' (iri Oost-Duitsland) ever- leden. Professor Kellermanc heeft van de Oost-Duitse republiek ae prijs voor literatuur gekregen-' Zijn bekendste romans zijn ,.Der Tunnel". „Der neuntc November" cri „Die Brüder Schellenberg". Mr Michiels v. Verdüyrien is ,zick LONDEN. Jhr. mr E. F. M. J. Michiels van Verduynen. de Neder-; laudse ambassadeur in Londen; is ter: obiervalie en behandeling in ccn zie kenhuis opgenomen.. (Van onze correspondent) DEN HAAG.Dc. Haagse expe diteur A: W., dfcDonderdag te recht -stond wegens, „dood; dóór schuld", hoorde eerst veertien da ger) hechtenis eisen, maar kon toch welgemoed-naar huis gaan..- want de officier trok zyn eis. kort - voor- het einde der zitting. In en vroeg vrijspraak! f W.-had in 1950 eon fietser aange reden. die zó zwaar werd gewond, dat hij overleed.- Het'.bleek; dat de au,to-remmcn. niet deugden. Uit het onderzoek werd. ook duidelijk dat ^de-fietser veel -te hard had gereden, terwijl VA. voor het.ongeluk.al mer kend dat zijti remmen niet bést werkten.Hn'-een-'-matige gang naar een garage reed. Zelfs bij perfect we:Kende rerrimen was een aanrij ding niet te - voorkomen geweest, zeiden drie deskundigen; .STOCKHOLM.- Aan dc uit Zuid-Afrjka, aebopitige; dr, Tbéilar, verbonden aan dë afdeling gezond-: beid van. dé Rockefelicy-stichüriglté New York,- is de Nobelprijs -voor medicijnen voor-1951 toegekend, Wegenszij n ontdekkingenop i het gebied van do gele -,koorts*':en .'dé.-.-. methoden ter bestrijding van deze ziekte. DrTheilerbezit ?dé Ztiidi Afrikaanse nationaliteit. Prins Bèrnhard brengt in de Ver- entgde Sraten allerlei studiebezoek ken aanmilitaire en niarine-bases. Zo was hij Woensdag in Quanüco in Virginia, waar hy een Neder lande africlrimascontingent bezocht. Zodra dagbladen'de lucht er van. krijgen nat hij ergens in - dc buurt ver toeft sluiven de. interviewers er op afom. als het mogelijk is enkele minuten met Z.K.H. te praten, want zijit reisroute-viórdt'niet van ie va ren bekend - gemaakt. In. een van deze vraaggesprekken zeirie de Prins, dat Kóningin, Juliana rn. hij in April 1952' een' officieel bezoek aan de V.- S. hopen, te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1