Europees leger: bijna één millioen man sterk i 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vele moeilijkheden te overwinnen Zegenwens en Bijbel voor 18 Urkers Kanaalzone geheel „afgegrendeld" w maakt tegen 1 j Perzisch oliegeschil op de" lange Man - - Huwelijk van het jaar j ■r-1 ■M yrede in zicht, zegt Peking Geld van „Haak-In" voor verbetering van ziekenhuizen Eenvoudig woord van dominéé vormt afscheid van Europa IkryriÉiiiflte BRITTEN NEMEN GEEN RISICO Egypte protesteert tegen van agressie" [Veiligheidsraad wacht beslissing van Internationaal Hof af Gesneuveld in Korea Duiven winnen een min Veel vaagheden, maar hoeveel kolen? October 1951 geeft frambozen Guur weekeinde - Op „sluïpschoenen" de bossen in Ons land grootste bier-exporteur N" Veluwse boeren voor dc rechLcr lïe Jaargang, no. 247 Zaterdag 20 October 1931 Red. en Adm. Icmge Haven 141. Schiedam TeL 69300 Aboan.prljs: per wtek 0.40, per kwartaal 5.15. losse nummers 0.09 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postalro 398644 '"-i". Bankier» Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vries araisn JGBmMauBKMMrasiaimss TOKIO. Voor dc tiende 'maal iyn vanmorgen de verbindingsof ficieren te Pan: Moen Djon 'bijeen gekomen. In een uitzending van radio-Pekingvis. verklaard, dat men op voorgaande; bijeenkomsten, lót een definitieve, overéénkomst; -wis gekomen. Alle punten, waarop óvér- eenstemming .was bereikt,zouden de basis vormen, voor eenalgehele oveteénkomst, dié óp de eerste' zit ting van de volledige wapenstil- standsöelègaties zou worden be sproken... -f Ter gelegenheid van de .derde verjaardag van het - aanknopen vari diplomatieke en economische bé trekkingen van Rusland, met Noord- kor ea hebben' Stalin en de Nóord- koreaanse. premier Kim il Soen te legrammen. gewisseld: Stalin wenste Kim „succes" en Kim dankte Stó- lin voor „de onbaatzuchtige hulp die deSo wj et-Unie aan rNooróko- rea verleent". DEN HAAg. Naar wij van de züdc van de Raad van Bestuur voor het bouwbedrijf vernémen Is het dagelijks bestuur van deze or ganisatie accoord gegaan met een 'door het Koningin YVilhelmina- fonds voor de kankerbestrijding gedaan voorstel over de wlj2e van besteding der door het bouwbé- drijf in de ,^ïaak-in-actie" bijeen gebrachte f 135.000.—. Het grootste deel van dit be drag zal worden gebruikt voor de verbóuwing van drie ziekenhuizen met het doel van een meer effec tieve bestrijding van de kanker. Het betreft hier:, lc. Verbouwing van net Ant. v. Leeuwenhockhuis te Amsterdam van het kankerinstituut voor de opstelling van nieuwe bestraUr.gs-" apparatuur; 2e verbouwing in het Stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht voor uitbreiding van de röntgen en radio-thempeutïsche afdeling; 3e. verbouwing van het physjsch -HUboratoriunV rin~het" Rótterdaibs" radioltherapeutisch instituut.' (Van onze correspondent le Parijs) PARIJS. Reeds twee wéken confereren Frankrijk, Duits land, Italië en de Benelux-landen over het plan-Pleven, de vor ming van een Europees leger en nog steeds weet eigenlijk geen Europeaan, hoever deze uiterst belangrijke 2aak gevoerd is. Men weet, dat het in de bedoeling lag, de ministers der bij de NATO aangesloten landen een eindrapport voor te leggen als dezen 26 November in Rome bijeenkomen. Doch men mag aan nemen, dat de thans in.vParijs aan de gang zijnde conferentie niet voor die datum geëindigd zal, zijn. Wel hoopt men aan de ministers een tweede interim-rapport het eerste werd in Juli ingediend te kunnen voorleggen. Bij een vlotte gang van zaken bij de tekening door de ministers der tc nemen besluiten mag verder verwacht worden, dat de parlementen deze in de eerste maanden van het volgend jaar ter ratificatie zullen krijgen. ..Hoewel de onderhand elmgen,; in -Vercihiteit^ij .i~ .zou:, wel. zeer groot zijn. De -minis-, ters van Buitenlandse Zaken, van Defensie eh van:' Financiën van alle een góede sfeer verlopen, zijn\ de tnoéiiijkhéaën.; vele. al' 'niétmeer over een Europees léger; de conferéntie behandelt dé: vorming van een Europese dëfehsiegemeen- schap. In wélke f.mate''':-zullen, 'de daarbij, aahgéslötèh^ laóden 'één ge deelte van hun sóuvereinlteit./ moé ten prijs geven?. :Zal ér ëën' defen-- siecommissaris aan hét' hoofddezèr gemeenschap staan of; een hogeau toriteit? Welke troepen zullen wor den: ingébracht? Hoë':;gróót.zullen, de contingenten der deelnemende Janden zijn én - welk" aandeel zal .Duitsland daarin hebben? Dit zijn alle vragen van het groot ste. belang, die,: zoals-men ziet ver der strekkend zijn' dan alléén de vorming van eeu -XüéÖpeësleger, doch belangrijke politieke conse quenties hebben:, én reeds een. stap ,op weg naar. Europese integratie vormen. Het is. te bégrijpén dat' de: vraag, hóe hét toporgaan .zaLzijn samengesteld, wél' de belangrijkste en meest omstreden is; '-Het. lijdt geen twijfel, dat de Amerikanen,' blijkens verschillende uitlatingen, een toporgaan bestaande uit één ir.an verre prefereren. Hét ligt .voor< de hand, dat generaal Eisenhower, een fervent voorstander van de vor ming van een Europees leger, er de voorkeur aan geeft, met één man te maken te .hebben en niet met een heel college.'- -> Dat wil niét zeggen, dót de Fran sen- of de- Behèlux-ldnden ér. nét'zo' over", denken; Hét verlies:'van 'ssou- MORGEN WELLICHT BEGINT DE GROTE REIS (Van eèn onzer verslaggevers) OSTENDE. ln dc kleine achterzaal van dc eenvoudige stamini4 Stella Maris aan dc boulevard Vindictive las ds P. Homburg, gereformeerd predikant van Urkt Vrijdagavond enkele vèrzen uit de Bijhal, Zijn tekst iv'ós Ex. 33 14 én 15. In die zaal. zaten breeduit achttien Vrker mannen. Sómmigen met vroüil'cn of kinderen. Buitèn aan de houlkaai lagen twee travelersvier kotters en eert garnalènboot. Morgén, misschien öok Maandag of Dinsdag zal deze kleine vloot de grote reis aanvaarden naar dc goede visgronden vhn Argentinië. ■Haar Mar del Plata. 'Eert reis van zestien' dagenvele auizendèh -zcc'mijlcn leng. aangesloten landen' zouden een in tegrerend deel van hun taak in han den van één man moeten leggen en men mag aannemen, dat vooral dé;kleine landen, uit vrees teveel .invloed'.'fe*. ver liezen bij. de verdedi ging van ...hun land en van. hun budget, tegen, deze oplossing gekant zijn. Communis opinio schijnt er op de conference over té bestaan, dat bui ten; het Europese leger zullen blijr ven pólitietrocpen in. de eerste plaats en troepen voor „overseas commitment". Of de aangesloten lan den territoriale troepen zullen be houden. is nog een open vraag. Uit Amerikaanse: bron komt het bericht,- dat de Duitsers twaalf di- Zte verder pdg. 3 Mén kent. het verhaal. In Febru-: arl is, de Belgische reder Van Jso-, ghem naar Argentinië gereisd en hééft daar zijn plannen' opgebouwd. Mar del Plata telt 93 yisconserven-. fabrieken. -Hiér moest een bést be staan liggen vóór 'dc vissers uit de lage landen. Dc Belg Van Isc-; gham ging Op stap. Hij- Sprak met Belgische vissers, met IJmuidcr vissers, met -linkhuizer vissers en Dc republikeinse Senator van Óhio Robert Taft'.twijfèlrer. niet aah, tuis Truman- als'.président van de Verenigde -. Stalen zal opvolgen. Taft zelf. „Wa.nl," zó zegt Taft, „ik rcori benoemd en verkozen, omdat ik de enige juiste verkièzingscani- pagne kan voeren." Ofdc houding van overwinnaar, die hij hier aan neemt gerechtvaardigd is? Het ant- iooord daarop sal men pas ouër een jaat'kunnen geven... oók mét. TJrkérs. Wanneer dé vloot straks ópstoomt in de richting van Het kanaal zullen achttien Urkers, twéé IJmuidenaren, een Scheve- ningér. de Belgische kunst z'eb x-epdwijnen. Urk is een kléin, een zaam. eiland. Al - is de Noordoost- polder gekomen, deze mer.sèn ne men niét .zomaar de auizencmijls- stap naar Mar del Plata. Dat gaat niet alleen achttien vissers, dat gaat Urk aan. Én Urk is de kérk. dé gemeente en de school. Daar om zaten in die kleineachterzaal oolc burgemeester G. Keijzer twee ambtenaren van de gemcentesecrer tarie en mr Bos van de bijzondere school. Dé burgemeester heeft tocgézien óf édlès wel,.Betrouwbaar tvasi aan.: 'dé. .oridérnéming 'Jyafiï dié Belg. Wannëèr strèlïó: :dè ménnen de gelden.v oyérmaken naarde vroüwén,'.. ..zat-dé.gémeenté, ,.4at jbl; lemaal r.ëgeléil.' Mr Bos; Keeftalle p apèrassehin, ordé: gèfnaakt,. omdat •hij hu- ëènméal goed ;"mét. de pen, kan orrtgaan Tientallén: .familieleden waren gëkömeiV:om. liruh Thênsèn mog een zoen of eén. hand té 'brengén: .Maar. v ooralqm! hen telatëp voelen, dat - zij Urkèr" zijn. En.-samen luislër- .oen zij: mér het-l woord van Hun: domineer: ;Eèh' éénvoudig; woord; zoals;zij .hun.'Heygn:'.'-lang' gewénd wArènlr;Eh yoèr dc bemanning;gëf- zSmcnlijk eéiV ;bijbèl.;;;,Door 'de kërkèraad^ öer Gèreformeèrde kerk té .Urk aangëbodenaan - dèTJrker vissers'ié.:Mar:' delPlata 'in. Argén tiriïe' vóór gemeenschappelijk ge bruik", staat er.in stélle.letters op 'het schutblad. En daaronder Dcut. 30:1). 13 én 14. Tcnslottè bad-dominee het Onze Vader en had voor allón écn hand 'en een „God zcgc'n je". Dit „Gód zegen je" had .wél een bijzondere klank. Want het Is nu cemaal. zó. dat niet alles met grote plannen loopt, zoals mén het zich heeft gedacht. „Wanneer zij de ócêaan maar over zyn, ben ik een hoop geruster", zèi dc burgèmees- tér Keijzèr. De-kimppe 'Riüsiscke^prins'Nicholas Koflianojs. fittat.^.lföatüëTt 'met (tè: ihóoiè.. Sverit déila 'Ghérardësca:Dè $rins,. .dié"'?9 .JèVisVeèn/achterneef: tan de:".vróegére koningin.^ Heléria.' van Iialië.\Svera\,is-21en. erfgename van -'['der •ditgèstrekté;': Florentijnse familiebézittjhgen ut Toscane. Dit ■plaidje', van'lietg clukkigetpaai 'wérd. gemaakt-op: het rijkbewerkte baTcón. van' het Gherardescd-palèis'. '"h "t CAiKO. Engeland, zu is op het ogenblik wel duldelSk, heeft de gehele zone Van het SuczkanaaJ „afgegrendeld" en op hét ogenblik bestaat er daarom een soort luchtledige rnimte in Egypte, waarin de Egyptenaren geen of zo goéd als geen rol spelen. Alle slèutelposities,waaronder brpg- geni en waterwerken, worden permanent döor sterke Britse wachtposten bewaakt, met inbegrip van dï brug lè El. Firdan, dié de hoofdmacht van. het Egyptische leger. Welke feu Oosten van het Sui'zkanaal ligt, van het voornaaiósle deel van Egypi; schcidL Maar, blyft .Ie verbetering in de situatie, die reeds Woensdag' intrad, voortduren, dan zi.;Ilén 'dé Britten waar- schfJnHjk wel bereid zyn, de normale toestand te hivrstellcn. In Calro en Ismailia zijn tenminste al voorbereidingen getroffen om de handhaving van órde en rust weer aan de Egyptische civiele poiitie over te dragen. De opperbéveibebber der Britse troepen :n het Nabye Oosten, gene raal Robertson, is per vliegtuig uit Londen te Fayed /langekoméo. „hi den strijd tegen dc tuberculose kunnen en moéten wij allen féza- ■men gaan." heeft koningin Emma eens gezegd. En deze woorden stacn nu, rond haar wapen, in het ge- bmndêchildèrdé:. raam, dat patiënten .en óud-patienteh vaw- het Oranje Nassau Oord „te 'Rcnkuni-terpele- genheid 'van het gouden jubileum vandit ,ib.c:-sanatorium aanbiédèn. Koningin Fmtna Is de :ScHenksÉér van 'h hét gebouw','Glazenier f Witn- Mulder uit v Ottgrlho /maakte'het ontwerp. r;■-/■ fy; y Egypte heeft Vrijdag ln een nota tégen de houding van Engeland ge protesteerd, Het: gedrag van de En gelsen in dè "Kanaalzone wordt -een „daad van agressie" genoemd. Het terugtrekken, der i Engelse troepen wordt verlangd; omdat zij na dé op zegging van het verdrag van 1936 taüeen;door Egyptel) geen recht heb ben om zich in Egypte te bevinden. Van zijn' kant heeft Engeland in 'een nota schadevergoeding geëist voor de 'plunderingen en vernielin gen vanBritse eigendommen. De Britse troepen in Egypte zullen .in de toekomst zelf de bescherming van Britse mensehlevehs en Brits bezit op zich nemen,.-. Door de. Egyptischeboycot-actie moeten de "Engelsen thans zelf vóór hun vervoerenbevoorrading -.zor gen. .Vijf: schepen- wachten in:Suez tevergeefs op Joódsen om de haven binnen te lopen. Intussen is een,döor. Engeland gecharterd'Egyptisch, schip', zonder loods de haven van Adabiya birmén gelopen en uien -verwacht,' dat de vijf Wachtende schepen dit'ook zullenj proberen, als dé Egyptenaren in Suez blijven weigeren om de En gelsen r faciliteiten te verlenen. - Hét vervoer -in hét kanaal onder vindt geen hinder van hét feit» dat de Kanaalzone gemilitariseerd is. Naar tc Nicótia' (Cyprus) vérluidt, zullen nóg meer Britse' troepen: per: vliegtuig vdm Cyprus naar de Suéz. kanaalzone, vertrekken. iFLTJSniNG MEADOW'S. Het feit, dat de Engelse resolutie één 'sitêm te kort zou komén voor aanneming van de 11 Ie dén moètén' «rmtè^téhs 7 yopr stemmen heeft de Franse afgevaardigde, in ide: Veiligheidsraad. "Vrijdag voor doen stéllen am de bévóêgöheidskwëstie 'voor;--lè léggen ;aan. het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.'Met 9'stemmen voor en twéé'' onthoudingen (Rusland on Engeland, dat ais party niet mag stemmen) bp-: sloot de Veiligheidsraad daartoe. Het Internationaal Gerechtshof.niqét ztèh- óók nog uitspreken over zijn eigen bevoegdheid om 't geschil;te behandelen, peze. beslissing; heeft echtér alléeii DEN HAAG De regering maakt bekend, dat. tot haar leed wezen tijdens gevechten in Korea zijn gesneuveld korporaal. D. de Blaey, vtit Wolphaartsdijk eh sol daat: G. Nagel uit 's-Gravenhage. KOU AAN DE- LUCHT beleid der regering, dat 'naar onze U hebben in deze kolommen meerdan eens bezwaar ge maakt tégen het economisch mening al te vaak berust op een wellicht troostrijk, maar nauwelijks gefundeerd, optimisme „dat het alles nog wel goed terecht zal komen." Het iykt, Of deze hoopvolle ver wachting-nu ook al .wordt toegepast op de klimatologische omstandighe den in ons vaderland, en daarmede dan tevens het beleid bepaalt in zake dc kolenvoorzlenjng. Keer op keer toch krijgt, men te lezen, dat het daarmee nog wel los zal lopen, als het geen strenge winter wordt. Maar wat er gebeuren zal, als dat eens onverhoopt wè! het geval zou zijn blijft ongezegd. Intussen is bet stookseizóen 1951—1952 maar juist begonnen en zo geldt dus nog. in de letterlijke zin van het woord ..bet kan vriezen, het kan dooien." Als grondslag voor maatregelen in zake de kolenvoorzieniag is deze wijs heid evenwel o.L onbruikbaar. Het bijna-zwijgen van, dc minister van economische zaken over deze be langrijke materie verontrust ons. EINDHOVEN. Dézer;.-, dagen zijn te Eindhoven deprijzen, uit gereikt van de' deze zomergehou den' nationale wedvlucht uit St. Vincent (1004 -km).Hierbij .moclït de heer P. van Vliet;.lt Kapèlle Biezelinge als eerste -prijswinnaar niet minder dan eensp'rinternieu- we Volkswagen, in ontvangst ne men. beneyens - éen téle\dsie-ont- 'véhg-toéstèi^éèh'' bedrag: éan geld groot; 1722.45 -.en een goriden ze gelring. geschonken door bet.' Ne- éerlandsche. Roode Kruistenibaté W2aryan;,dez0 ..wedvlucht wevd ge- houdèn. f,-J- T-- -:■■■ De heer Vanl Diejên i-.uit 'Rótter.^ dam, Udie' .dé -èérste prijs wöri;.bo- tvëri- de; vrivièreh:' en - dè."'vierde 'na- - tiónaal, vlcl^véneéna-;éeh - Vc3ks- wagen ten dcelr - 1 Het .batig:, saldo -.- .yan., 'dezeXv,^.vd- ^lucdiUu^aéraahi 9337iV:;duiéerLidfcri- drag.-"^:;inmlddèlsiA;;a^7r--h.et;.J Kruis is/'-iigedragen. PIEKUREN kennen wc al jaren; maar de voorgenomen'sluiting, van regeringskantoren cn van scholen op Zaterdag bewijst, dat er toch wel wat meèr aan de hand ia dan In vorige jaren. En wat er van te denken, als op de tuinders een beroep wordt gedaan om zuinig te zijn met cokes, gevolgd door de mededeling, dat zij niet mogen re kenen op meer dan 85% van de hoeveelheid van het vorige jaar? Erg geruststellend klinkt dat niet. vooral niet als men weet, dat het Rijkskolenbureau producenten en importeurs van cokes heeft verzocht 1 ook hun afleveringen te beperken tot 85 van verleden jaar en de i overige 15% te reserveren voor ur gente nieuwe projecten. Wij zouden daarom wel bijzonder graag.zien, dat de regering bij mon-.- de van de minister van economi- "sche zaken de burgerij - wat meer inricht gaf in de werkelijke situatie en zich niet tevreden stelde met het 1 maken van kalmerende geluiden. Het gaat niet aan te hopen op een zachte winter en daarom- geen maat regelen te nemen voor het tegen overgestelde gevaL Naar onze me ning zijn - afdoende maatregelen, en dat op korte termijn, volstrekt ge- boden. Laat dc regering die-na, dan •kén zich deze winter een. situatie ontwikkelen.' waarvoor - wij niet graag'dé verantwoordelijkheid zou den dragen.. .- - "i •tV fMD.' -r-\E grote moeilijkheden, dat'is s.' I -vl:duidclijk,; liggen.bij dc cokes, ',"A^,iten '-dele- tengevölgè 'van tech- '- EoogV; RDliMÉREND. Hoé zacht tót ausjcer de - Octobermaand - van. 3Ö51 is;i;gé*wcésthééft dézer dagen .:mé- yrouviégDÓKJohg in.v;de Béemstér ^ridenmndéhi iZij pliiklenamelijk 'in haéir tuin-nog frambozèn. Gf'? betrekking op de jurisdictie van het Hbf cn.niet op de competentie van dé:Veiligheidsraad, welke door d?er- ri'ê en andere landen is bestrëdén. - In diplomatieke kringen te Elus- ?hing-Meadoyi'S is men algemeen vaii dardèel,' -"dat -de gehele procedure thans ten.einde is. Dit zoii zowel voor .Engeland als voor Ferzie ón-, bevxèdigend zijn. Engeland had ge hoopt, dat dè Raad Perrië en .Enge land- zÓui verzoeken dé o'nderhandö- lingën •te. hervatten. Doordat dc raad geen besluit-, heeft genomen zal, dc "kwéstie nóg gedurende." tw.ee of drie maanden op. dë agenda blijven. Per- zie had gaarne gezien.; dat de Raad zich', onbevoegd zou verklaren. Toenemende.kané op jj. i buien j S„-:' Wéèrsy envachtingAfieldigvan;g Zaterdagavond tot Zondag- g S 'avond: - - M .Wisselende bewolking mèt' g g';voornaniólyk later op .'dé' dag'g g; énkele - buien" Matige.:'èn aan de'; kustlater krachtige'; Zuid- g; Westelijke wmd. 'Weinig ver- ff andering in temperatuur: S 21 October Zon op 7: u 13 ra.i U onder 17 u 36.mMaan' op-21 u 11 g. M m onder "j-t u 20 'ra;'.1: U '22; Ofctóbcr Zon.ioh 7 u iS m. g bn'dér*17 u,33:m; Maan:op!22 u 22 S. m.onder 14 50;mi. (Vd.iiÓÜzc w eer kuudigè^medewerker De onafgebroken - reeks van, mooie dagèh, die ér dé oorzaak van is, dal de October maand raë1951 nóg lang in lonze herinnering zal voortleven, behoort 'vlu. lot - het verleden. Niet. ■langer- beheerst' .een machtig hóge- drukgebied hei wear /in ónze om geving. Zijn. rijk.isuit- en Ai et .zijn opmeuw -de .pceaandepressi.es, 'die hun - invloed;hiér doen, geldén. Van daag is ,;.;Nedërla?id .biiT;7ie7t: de -in- üloedssjeér van een diépe depressie tussenGroenland: ven. IJsland ge komen, die èen [storingsfront .heeft, dat zich- langzaam ovET .dc Britse eilanden in. dc richting van óns land beweegt. Dit heeft tot gevolg, dat de vooruitzichten voor het weekeinde. speciaal poor.de Zondag, niet zo bij zonder gunstig syii. Er staat ons regen té .machtén cn hét laat zich aanzien, dat er ook na Uct «dorbü- trekken van-hei front enkele .buien zullen vallen. Over het algemeen zal de wind wat toenemen, waar door dé mist het veld zal moeten ruimen. Wat wij er voor in dc plaats^krijgen, kan echter waar schijnlijk het beste met de woorden: guur wécr toordén omschreven. Beeldromans deden hun invloed geldén tITKECHT. - Onder invloed van bèeldronianlectuurijtrokkén twéc Utrechtse'^jpn géns '-riaar. dé'- bossen van Zeist en fidhttcn rich daar eenkampementin.Een van hen zij waren -14 cri l5 'jaar oud, -— had 200 van'zijn moeder' gcétdleri, 'voor welk gèld,"' behalve"' een grote hoeveelheid;bêéldró- 'raans,, dolkmesen, ,^lüipschoenen", trainingspakkenen.'-, ./sla-petten wérden;-., aangeschaft! Narénige-^a--- gen. >vas hetXgèld..:;.e'chtêr',i ver'dwé-; nénèh -óp- hangende sluipschoen- •pootiès-.'-verschenen' zij bij de Zèis-' tcr pohtie,' (lie";hen naar Utrecht overbracht. Totale uitvoer in 1951 lidtf millioen lil? bc-ririit) AJ/ISTÈRDAA1. Nederland Is rêcord-biorcxporiéur. In de afgelo-: pen drie maanden., hebben dè geza menlijke Nederlandse exportbrou- werijen 'ccn hoéveêlhéid .van niet minder dsn 132.2G8 hl. uitgevoerd. Geen land heelt ooit kans gezien in drie maanden lijds zo'u grote hoe veelheid bier uit te voeren. Er 'be staat één mogelijkheid dat de-totale bierexport over geheel 1951 rond hét half millioen hl. zal bedragen. .Dit betekent.dat - vergeleken roet.voor de oorlog, toenca. 100.0.00/ hl., werd uitgevoerd de bièruitvoer zal:zijn vervijfvoudigd. -h iiüi 'ièrjai^riBtckjlééizoèn'png'ëvéc'ri-lOO.OOO:^ t'óii gaicókès mindèr'.tér 'bèschilddng zullen komen dan vorig/Vjaar. Zij ■wijzen' 'èr o.a. op, dat de.;gasfiabfië--': kén 'te Dén Heidér éftiNóörd-Schar»,;: 'wvóudë zijn stilgelegd,; dat in /Enk- Buizen, Purmereno.' Alkmaar en Zaandam de: p>roductië van^gaséokes iö vërmihdèrd en dat alleen al>.in Dei - HfiagdeTeparfltiesaarr'dëgaSr fabriekééh vermindering yan een. - 20.000 iongascokès tengevolge ;zul- leri Lebben. '-ff -s'p 'Tg-"' V zou cr óp z!^h;zêif, hièrdoor, trhin het beeld té blijven, nég'.-geen kou'.aaa "der lucht' rijn;'// als er - van elders l aanvulling kon VDlaaifs hebbèn. LDat 'is evenwel op zyn óminst problematisch, Dë voprnaatns'c ander-levèrahciër, de Staatsmijnen .zal .Wat mijhcókës;.bè- treft.'dit jaar ook al rtiindèr aflëvé-.' ren en wat b.v. /West-DuitslaTïd' zal doen^is. nog;^êhed:öhzékeri;Stelv"al dat men daar mèèrizal/ willen lieve- ren-dan vorig.iaari'hetgèenióp/zich. v zélf al niét zo vaarschijnlyk:is;.:drii blijft deipósitie, ■vaht; ó'nzë: frètalipgs- -balans.\eéh''ern&tig'/béletsél 'bm':dc^: import.; van, cokevv. sterk'/op? té' vè.e-'ri rén..; Het ligt vóöri-.dèi'hénd .'om^'erci dan. op, a?n te;0.d4vuigen de :mtvoer van Nederlandse. TUijncekès.,tëv vër--. minderen,, maar pok^dat stuit "op. een". ern stig b ésw;éa?* cokes '-is-,- nu,- één - maal eert' van Ónze 'weinige:„harde?rt 'êxpórtproduetén, ëën" wfelKdrn.vhulp- middel bij de'pogingen om die ba- lans, in evénwicht/lebrengen::»,N. Het riet er dtri naar uitivdat v.'vrij öjtrtsèizoeh sblljvenv; zitten mét éhx tekört aari -cpkès van ruim T00.00ö tón. Nu al::iaat zich^ 'voórspèllën hóe men m vèle gevallen zal-pogèn dèzë' móèilijkheid; op te lossen: overscha kelen op. huÏ5brahd;Maar!/öót:dit ënkél-ëen." verschuivingvan da moeilijkheden bfctekent is/duidelijk. Hei werk gaat, voor, dehken- deze twee. Koreaanse vróuwen en -keu- rèn,dé penliteerde en communisti- sché verbindingsofficieren, die. juist ■één 'inspectietocht-, door:hét neutrale gebied van Kaesong .'makënf.zélfs géén. blik. waardig. Overigens was 'déze- ónimöétmg. voor hén ook .niet. bijzonder sensationeel f-— délver.të- 'genwoordigèrs vay 'béide par tij en-, jjraien. fcn;.-tïï^eirtèfén.i: in ','diifc. pebipd niriai ihaaiirtére- larig, zonder ihiussen. vcèl nader tot eén wapenstilstand te zijn gekomen.' Principieel bnziccutr' tegen inenting van koeien zomam. ne 25 vèiüwsè boeren ',die' enige tijd. geleden-'.té.-;' récht "stonden ..voor dèt Apëldoörrisé. kanlo.nrechtêr,:.omdat' zijj'htih koeien .Weigeren te, latend u,euten?;tcgen =tii- berculosè, .Wersebehen.'/Vi^dag^-~v ih hogér* beroep voor. dc Zulphcnsé rechtbank. Zij zijn stellig van plan hun Jstrijdtot dè hoogste instantie. dè -Hogè Raadtc voereru Wéér blèck, dat de mcösteibé- zwaren voortspruiten/ uit bijbelse moticvén, Was, in eerste instantie teger. leder f .10 boete of twee dagen hechtenis geëist, de officier vroeg Vrijdag f2 of tien dagen, hoewel hü zei respect te hébben vóór de principiële houding de-r' 25 boeren .Maar de-, vólksgezondhêid gaat ./LONDEN. Duizehdèn- verdrongen zich -VrijDe bruid, die' vandaag '-■■!- óögrnbrgéh bij de" Abdij van Westminster om 22';jaar: werd: ;drPég eèh iéts op tévangen van de pracht,'ibijbruidsjürk .vari'. zwahr huwelijk vin ho-/jaar", j'-oorktea satljr. Dé:markiés vanElandfora. behind vanw^e .-'r/ Se Mndacht,.dio hjj aan'prinses Margarm Rr- ^.,n oia.:an..,.. 36hbnkcn heeft, trad. m .het huwelijk met miss ;-;yastgehdudëti.vi' - Susan Homby. de dochter van eèn rijke jüakcn- Dc~ bri'i'id"' wérd ge- man.volgd dóbr vier, bruiris- Dë plechtigheid vond pla at s in.de S t; Mar ga - j pn k'érsgekléèdals imi d - ret kerk bij de. .WéstminsterrAbdij'^ Bovenaan delëëuwSéipagëaïëhracht dè" lijst" van 1000 gasten, ëèn naamiijEt- voor- ibrüidsm&sj<^^ de Engelsearistocratie; stonden. Koningin-'' Dé^; wapenbroedeés ?- Elizabeth ën /prinses Mórgaret, "dievrywël'. on- -4? - f"-1 opgeihèrkt' door de; menigte 'de; „lcerk 'door. eèn ff3a zijdeur betraden. De koningin droeg ^Sstelkleu- guards, ^foïmdën eén rig lila, dc prinses was in. ccn.'wynrtx>d cóstuufn éepwachh-'Z^i"waréngé- klèed. in =r schittercndo .unifbrmètud' rt.gèJdeèd.; Toch "Winston Chür-; cMil. éen pehtèrneéf:' van ;dè! bruidegom dé; vóordéuraahkxvam, móest hij een ovatie yan dè menigte in ontvangst nemen. - Dc mènigtè bijna allemaal vrouwen - liet hèar Vele vrouwen vielen flauw. Kapt. Blandfordwasu ln; civiel. -Hij ris ;dè zoiói van-»'öehertog i van Marlborough: ènerfge naam vande - familie- wachten ch,-toenom '10; instemming uur de ^plechtigheid: cicendpmmch, die,vér- scheiden e;millioenen wèard'zljh., ZÜn vader gaf .hèi horen, toén zij de bruid rhocst: beginnen,- werd als brejidsgiffc, één even konden zien,toen hét trottoir tfoör - rnèer 'drag, - 7,y.'haar autov verliet dan /duizend mènsèa 'dense -.bla'denj-pp 2LQIKW :rhóirfór»o iimnttnin, VPPTnprrl *.rihn/I'tfriiri trto» - o' Verscheidene vrouwen versperd. ,;pbnd. vielen in het gedrang Twintig agèntèn te wórdt: Gauw. - paard en tièntallen Dë .Sommige nleuwsglèri- agenten te voet zorgden, tërklc gen stonden' rèeds van er voor, dat hét verkeer liam: T uur 's. morgéns te doorgang kou. vinden. New. >ttcfuB"g v géscnat niariries is de ach- K. Vandferbilt V£ ;'rt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1