Prof. Romme waarschuwt de socialisten HET ROTTERDAMSCH PAROOL ProfLieftinck is zeer bekwaam maar gaat verder dan gepast is Meer Britse soldaten naar Egypte Nieuw vredesoverleg Binnen 48 uur Amsterdam voor groot bedrag benadeeld Drie treinbotsingen: twee licht gewonden Belgische vakbond wint duel met regering f BREDE BASIS GEEN AFGOD VANKVP Mislukte poging tot ontvoering Ovei-val op oude man; buit f 700 Trumao benoemt ambassadeur bij Vaticaan Fraude bij Sociale Zaken te Zaandam Egyptisch hooggerechtshof keurt mobilisatie goed Resprekingen over Unie-statuut in November ACCOORD IN PANMOENDJON -- ■Vej^aRértiéaul": lègsrtèntAnèt'tafcln^- i-•en wat stalen stoelen Drie millioen komt waarschijnlijk vol Knoeiende ambtenaren verkochten enorme hoeveelheden materialen Twee mensen redden zich met noodsprong; scholier ging tussen de rails liggen Stork-personeel gaat woningbouw financieren Olieschip gestrand op Enklmizerzand Frankrijk wordt steeds duurder Benzine vloeide (uit gebroken schip) over 't water Amerikaans Congres beslist éindelijk: Buitenlandse hulp 1951-,52 7.328 millioen Uitvinding was fantasie Na toekenning van loonsverhogingen' staking afgelast 21e Jaargang, no. 248 Bed en A dm Lange Haven 141 Schiedam TeL 69300 Abonn.prils: per week 0.40, pox kwartaal 5.15. losse oumroerB 0.09 Maandag 22 October 1951 Uitgave N V De Nieuwe Pers Postairo 398644 Bankier- Arosterdamscbe Bank te. Rotterdam Directeur* B- dó Yrle» (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Zijn verslag op het K.V.P.- congres te Utrecht over het parlementaire werk in de afgelopen tyd, greep prof. Romme aan om de, overigens niet door hem genoemde groep JDuynstce, te bestrijden. Met voorbeel den ontleend aan de parlementaire activiteit der K.V.P.-fractic meende hy te kunnen be- wjjzen, dat geen eenzydige, wel een op alle bevolkingsgroepen afgestemde politiek was gevoerd. Hy erkende, dat het plafond van de kinderbijslag voor de middengroepen wellicht omwnuiiaunnB nRötnitói'fUwriflHiiEri Meisje van 22 jaar in auto getrokken TILBURG, Eerst Zaterdag is een meisje dat Donderdagavond in totaal overspannen toestand was thuisgekomen, na lange tijd be- wusteloos; te; zijn geweest; door >dé recherche - verhoord, kunnen wor den. Het meisje, de 22-jarigedienst bode E, van T. rin. betrekking bij 1 de fam.- Zebregts te .Tilburg moest Donderdagavond een boodschap doen. Onderweg passeerde zij ncn auto, die stil stond. De man san het stuur riep het meisje, dat in de. veronderstelling verkeerde, dat hij haar een inlichting wilde vra gen. Hij greep haar echter beet en trapte tegelijkertijd de fiets weg, ore haar daarna met geweld de auto in te trekken'.'Hij duwde haar eon flesje met vloeistof in dé mond en reed weg. Op de Ring baan Oost zag-'het. meisje-kans .om uit de rijdende -wagen te springen. Totaal overstuur keerde rij te- voet naar huis terug. De fiets-werd kort: na deze poging: totontvoering door een voorbijganger gevonden. De gehele nacht is' het meisje..buiten kennis .geweest,, zodg t '^ëUs - genees-- kundige, hulp^mcest worden inge roepen.- GELEEN De politie uit Geleen heeft in samenwerking met de Venlose polide 29-jarige Ai M. uit Venlo aangehouden, die er van- beschuldigd-wordt in de nacht van Vrijdag, op Zaterdag een overval te hebben .gepleegd op de" 81-jarige B. te Gel een. M. "zou- onder een vals voorwendsel het huis van B, die -alleen woont, zijn binnenge? drongen en hem met eên zwaar voorwerp tegen de grond hebben geslagen. Met c.en buit van ruim *700 gulden vertrok hij. Dc politic heeft M. in verzekerde bewaring gesteld. Zestienjarige gedood door eleetrische stroom NUVERDAL Een aantal ar beiders bij de Kon. Stoomblekerij waren Zaterdagmiddag bezig met het schoonmaken van verschillen de electrische toestellen. Op onver: klaarbare wijze kwam een biervan plotseling onder stérke stroom te staan,juisttoende 10-jarigePas man bezig, was met het schoonma ken. P. liep" zéér ernstige brand wonden aan hoofd, -armen, en benèn óp.- Hij werd naar het ziekenhuis te Almelo overgebracht, waar hij Zondagmorgen aan de gevolgen is overleden. zou moeten worden verhoogd en dat er over woningzoekenden en woningbezitters bij de komende, begrotingsbehandeling een duchtig woordje zou moeten worden gesproken. Hy begreep ook de weerstand tegen de nivelle rende tendenz in dc loonpolitiek en tegen de onnatuurlijk hoge belastingen. Doch in deze onnatuurlijke tijd achtte de r.k.-fracticleider dit vrijwel onvermijdelijk, waarby by er aan herinnerde, dat. Churchill nog hogere lasten wil vragen van het nog zwaarder dan het onze belaste Engelse volk. WASHINGTON. President Tru- man heeft Zaterdag generaal M. W. Clark benoemd tot ambassadeur „b;j de staèt van Vaticaanstad". Nadat Taylor .als persoonlijk vertegen woordiger van Truman bij het'Va ticaan was afgetreden, hebben pro testantse kringen in de V.S. er op aangedrongen, dat geen opvolger: zou worden benoemd. Truman ver klaarde, dat hij dit niet van plan was. Hij is thans met dc benoeming van een ambassadeur nog een stap. je verder gegaan. Indien de Senaat de benoeming goedkeurt, zal er ongetwijfeld in Washington ook een pauselijke nuntius komen. ZAANDAM;Bij de dienst van Sociale Zaken hebben accoun tants van het - verificatiebureau van Nederlandsegemeenten frau de ontdekt. In afwachting van het nader onderzoek, is de 41-jarige ambtenaar R-' met verlof gezon den, Voor de vrees, dat de FvdA socia listische structuurwijzigingen zou bewerkstelligen was hij ook weinig gevoelig.Doch hij was niet blind voor de groeiende tegenstand in ver schillende kringen tegen samenwer king met de PvdA, al herinnerde hij zich ook nog de tijd. dat men tegenovergestelde geluiden liet ho ren. En m.et enige ironie stelde hij vast, dat uit de verontruste groe pen hij doelde kennelijk op-prof. Groeneveld evenais door do PvdA gepleit werd voor invoerres- tricties. ADderzyds. erkende hij, dat de PvdA de bestaande vrees soms" wel voedsel gaf. In, haar urgentie-pro gram is de mterpellatïe-Nederborst herrezen, dié', door: een ander so cialistisch politicus (de Kgdt) als in strüd met hei. regeringsprogram werd erkend. Ook minister Llef- 'tinck. die prof. Romme onder applaus' huldigde als een zeer bekwaam man,, wiens i?Tote ver diensten voor hét vaderland," naar h\j verwachtte,, mettertijd tueer en meer zouden worden erkend, doet wel eens meer dan, in een gemengd kabinet'-'gepast is. 'Als zodanig be streed, de heer. Romme dé 'goed- koop-geldpolitiefc/:'En- ten .aanzien van - het wetsontwerp: Toezicht crè- dictwezcn; dat geboren, ia uitvde huidige noodtoestand, ;laakie hij het, dat'een' b 1 ij veride regeling was voorgesteld, zonder redeLijkè waar borgen tegen'de gevraagde vérgaan de bevoegdheden,,—Ma klaarde' prof.; Romme het conjp-es: „Wij zijn er-ook nog b*|At Intussen vond de ..brede'.basis" in htm. neg, een, verdediger.; Maar een afgod wilde hij daarvan'; niet ma- ,ken. Bij wisselende omstandigheden kan oen .heroriëntatie nodig worden. Maar overigens is het ook Euro pees bezien gewenst^ dat onder de huidige omstandigheden, als het redelijk kan, ook de regering oo zo groot mogelijke saamhorigheid stoelt.'" LONDEN". Het departement van Oorlog heeft bekend gemaakt, dat bevel is gegeven om de 19e Infanterie-brïgade gereed te maken voor vertrek uit Engeland naar het Midden Oosten. Het ministerie van Luchtvaart ver klaarde voornemens te zijn de troepen per vliegtuig baar hét Midden- Oosten te brengen. De .brigade, die 4090 man omvat,:zal naar de kanaal zone worden gedirigeerd. Bovendien komen nog 2500 man van" Cyprus naar dé kanaalzone. De kranten te Cairo meldden Zondag, dat het Egyp tische hooggerechtshof een wetsontwerp, op de algemene mobilisatie beeft goedgekeurd. Het ontwerp, dat door bet'parlement moet worden aange nomen, schrijft de instelling van een hoge' raad van oorlog voor, die plannen zal opstellen voor een algemene mobilisatie. Zondag heeft een Engelse mili taire woordvoerder te Cairo ver klaard, dat Britse "soldaten het doua- negebied van Suez zijn binnenge trokken, nadat Egyptische functio narissen hot gebied hadden verlaten. Het kustplaatsje Adabjjah is nu ge heel bezet Dc Egyptische minister van Bui tenlandse Zaken heeft raar aanlei ding van geruchten over bemidde ling verklaard, dat Egypte niets meer met Engeland te maken wil heb ben. voordat de Engelse.'troepen het land verlaten hebben. SCHIPHOL De besprekingen over de herziening van het Unie statuut zullen begin November worden voortgezet. Dit deelde de waarnemend Hoge Commissaris van Indonesië in Nederland, mr Djum- bana, medé bij zijn terugkeer in ons land. Mr Djumhann heeft een kort "bezoek" aan Indonesië ge bracht om besprekingen te voeren roet zijn regering. Hij acht het niet uitgeslo ten, dat 'de Uniebesprekingen deels in Parijs en deels in Den Haag zullen werden gevoerd. 'fin hetlJtreëhtsel^ - dag .deslotzitting gehoudenvan'i 't vierde tweedaags congres van. de Katholieke. Volkspartij. Ge heel links dc voorzitter, de' héér W. J. Andriéfiscn; in gesprek met prof.'-mr C. P. M. Romme (voor- sittervandeKamerfractie der KVP, tweeffe.: van links) cn de radio-commentatorPaul .de" Waart, staanUe ~naast. professor - Jlommri. Ten aanzien van Indonesië,1 wasr de.tocstaodiV^A^'J^och-.bsjonnmiseh noch polItfêJcg&tabiliséftrdvis, be pleitte hij een politiek, "die oog heeft voor de kansen 'op.langere termijn boven een. kortzichtige, die -zich' voedt door het' sentiment! Het"" deel van ons nationaal inkomen, dat uit Indonesië vloeit, is wel gedaald maar nog éteeds belangrijk. En 'de Nederlander ?s voor de Indonesische volksgemeenschap V niet onmis baar wèl van waarde. Zie verder pa«. 7 MOENSAN. Geallieerde en communistische verbindingsofficieren hebben vandaag een overeenkomst getekend, waarbij besloten wordt'tot hervatting van de bestandsbesprekingen. De overeenkomst werd onder tekend gedurende een zitting, die 68 minuten duurde. Kolonel Kinney, de leider van de geallieerde verbindingsofficieren maakte daarna bekend, dat de uit 5 man bestaande* wapenstilstandsdelegaties binnen 48 uur bijeen zullen kómen. i; n iu».S «jomintiiBaiiOTaomaïiiiiiaiïïaiïD'S! Haak-in-actie geëindigd UTRECHT. - Vijftienduizend gulden heeft de laatste „Haak-in"- tentoonstelling opgebracht, en daar mee is waarschijnlijk de totale op brengst van deze grootse inzameling voor de kankerbestrijding tot drie millioen gestegen. Zaterdagavond, heeft de Scheve- r.ingse candidaat-notaris J. Alpbe- naar vrijwel alle tentoongestelde ar tikelen .bij opbod Verkocht:: geen stuk bleef achter. „Of we de drie millioen halen?", zei Johan Bode graven, de organisator van de „Haak-in'-actie. „ik kaD het nog niet zeggen. Maar elke dag komen er-nog giften .binnen".. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Dc Arosterdam- recherche nceft' al tien' perso neelsleden van het Gemeente-Ener-1 gie -Bedrijf gearresteerd,; nadat gé-, bleken- was dat déze "zich al ruim twee jaar - lang schuldig: hadden ge maakt aan diefstal van oude en niéuwe materialen. - De gemeente is voor een zèer belangrijk'bedrag be nadeeld. Men verwacht, dat nog meer personeelsleden gegrepen zul len, worden, evenals enige helers. UTRECHT. Doordat vermoedelijk een wissel te vroeg werd overgezet ontspoorde Zaterdagmorgen op het station Doetinchem van een binnen komende diesel-electrischedrié wagentrein bet achterste wielstel. De ach terste wagen botste daardoor tegen een stilstaande, stoomtrein en kwam vervolgens gedeeltelijk op bet perron terecht. Twee treinreizigers liepen lichte verwondingen óp; zij werden'tér plaatse verbonden. De materiële schade was teer groot. De laatste wagen van .de stoom trein, die door de botsing achteruit werdgedrukt, raakte een achter de trein lopende scholier. Hy kwam onder de wagen terecht, doch liep slechts lichte verwondingen op, doordat hy tussen de rails ging lig gen. («.mm IBiiD.fr.llJB Enkele buien II "Weersverwachting geldig van m Maandagavond ï-.tot Dinsdag- g g avond:, - - 1 g' Wisselende' bewolking '.met.p g enkele buien: vooral in de kust-jg Wi provïnciès. :.Meést..matige vn'nd;^ g bjssen Zuidwest en Noordwest M Hier en daar lichte nachtvorst, S g morgen overdag ongeveer de- E zelfde temperaturen als van- - daag. m 23 October Zon op 7 u 1? "m onder 17 u 31 m: Maan op 23 u 37 51 m onder 15 o 12 m. - \a»W«ÉÉ.»«M'llUMM»Hluéy .Op het stationse'mplacerr.ent te Weert reed ren rangeerder met een diesellocomotief -tengevolge van de mist door een onveüig sein en kwam op een lijn terecht, waarop een goederentrein uit - Eindhoven naderde. Dc rangeerder kon tijdig van de locomotief springen, welke door de zware stoomlocomotief hon derd meter werd meegenomen en tenslotte uit de rails gedrukt. Rails, wissels en een seinpaal werden ver nield. Te 'Bacxem reed éen melkwagen doör 'de aan een zijde nog niet ge sloten 'spoorwegovergang. Midden op de rails zag de bestuurder, de 28-jarige melkventer F. van Heel, uit de richting Weert., met volle snélheid een sneltrein aankomen. Hij sprong van de wagen waardoor hij zijn leven' redde. De wagen en dé zich daarop bevindende bussen wer den voor zijn ogen aan gruzelemen ten gereden, terwijl het paard ten gevolge van- het afknappen van het Jemoen wonderlijk genoeg geen schraimoetje opliep. vanwie er - reeds twee - zijn aange houden. Reeds in Juli kreeg de recherche tips," dat er'bij opkopers lood zou zijn aangeboden door personeel van 'het: G.E.B. Samen "roet de fraude dienst van; dat bedrijf ^werd -voor zichtig nagegaan of de tips .juist -wa ren., .Tóén dat inderdaad - zo was, volgdede erië arrestatie op:' dé an.-; dere. V -E-f: "Hoewel het onderzoek nog lang niet beëindigd is-en'de politie nog geen duidelijk- beeld heeft v&o de aard en omvang -va)i de diefstallen, staat wel vast dat ér geknoeid is met matefisalbohnen. Chauffeurs, cié de kopéren, loden en zinker, materialen bij .'t magazijn moesten afhalen en vervoeren^ kregen meer dan op hun materialènbon stond aangegeven. .De overtollige metalen werden bijverscheidene opkopers van de hand .gedaan.' Onder de. ge arresteerden zijn. dan ook voorna melijk chauffeurs en magazijn-mees térs, van wie enkelen al dertig of meer dienstjaren bij de gemeente hebben. HENGELO Het gezamenlijk personeel der Kon. Muchinefabriek Gebr.Stork en Co. beschikt over een kapitaal van. ruim f 400.000,—- dat als reserve-winstaandeel is ge spaard voor tijden, dat er geen- winstuitkering kan geschieden. Aan de grote'kern uit bet personeel zal- worden voorgesteld f 300.000. van-dit reserve winstaandeelfonds ter beschikking te stellen voor. de woningbouw in - de; vorm van een lening aan de gemeente Hengelo. Hierdoor zullen 36 gezinnen van woningzoekenden der fabriek huis vesting vinden. Staking Bakkersgezellen in Dén Bosch afgelast DEN BOSCH De voor Zater dag aangekondigde. - staking 'der bakkersgezellen in een drietal- be drijven te Den Bosch js niet door gegaan,. De drie bakkerspatroons in kwestie zouden hebben toegezegd de toeslag uit te betalen, Hier te lande zou het, gezien dc waardigheid van ceh rechtbank, en de hoogheid van 't Recht, on mogelijk zijn voor een getuige, om met een mombakkes voor ter zitting te verschijnen en zijn ver klaring af te 1 eggen. In het land der onbegrensde mogelijkheden, Amerikais het echter wèl mo gelijk gebleken. Deze foto komt uit Maryland, waar een grand jury een. speeUtol-affaire uit el kaar ploos. Een dame verliet na ondervraagd te 2tju het gerechts gebouw met dc wolfskop nog op waarin zij ook voor de heren rechters <m juyledcn was ver- schenen, want ,^ij zvilde nie mand haar naam zeggen; binnen wist men tcie zij togs en dat was voldoende" en zó stevende zij weg, niet geïdentificeerd. Familie-tragedie in Den Haag (Van onze correspondent) DEN HAAG. De 58-jarige. vrouw A. C. de M. en de 65-jarige A J. S. zijn vannacht, dood aange troffen in hun huis aan de De la Reyweg. Uit het onderzoek, van de recherrhc is komen vast te staan, dat de man de vrouw, die in keu ken aan het werk was, heeft ge wurgd. Twee katten bracht de man daarna doo/ ophanging-om het le ven en tenslotte zette hij. de gas kraan open.. De ontdekking werd gedaan door de pleegdochter van de vrouw, die in hetzelfde huis woont. - De overeenkomst voorziet Lri vei ligheidszones- van 5 kilometer om het door dér communisten .bezette Kaes.ong en het .vooruitgeschoven geallieerde' kamp in Moensan, "Té vens voorziet; zij in een. veiligheids-, zone van lOOp meter ora het onder hand elingscéntrum Panmóehdjon 'en' een corridor van 400 meter op de ,weg naar. Panmoendjpn van Kae- song en Moensa n. v "Deze „grondregels" moéten gera tificeerd worden'door rde volledige wapenstilstandsdelegaties, wanneer déze voor .het eerst bijeenkomen. Dé besprekingen zullen".in een tent gehouden worden, .waar het; -enige meubilair is een lange conferentie- tafel,. vier kleine tafels en .stalen' stoelen.' De communisten hébben dé' tent verschaft. 'V Het geallieerde, opperbevel heeft onmiddellijk de overeenkomst van de verbindingsofficieren goedge keurd, Van deze goedkeuring werd minder dan vier uur, nadat de' over eenkomst getekend 1 was;aan de- cummunisten mededeling gedaan. Alles wat nu nog nodig is-is ratifi catie door de communisten. '.URKOp de Zuidpunt; van het Enkhuizer zand is tengevolge van.' de mist de „Paraffine. 10",' geladen, met vaten olie, aan. dé pondge- raakt. Hoewel de golveh over het, dek, spoelden ;wei'gerde de kapitein, sleepboothulp. -Hij - wacht op een tankEr uit Lemmer, die door een Urker visser telefonisch zou wor den gewaarschuwd. Volgens deskun digen loopt het schip geen direct- gevaar. (Van onze correspondent te Park's) PARTJS. Met dc bruuske prijsverhoging van bijna twintig procent der bènzine (de derde in een jaar), die vandaag ruim tien francs duurder is geworden cn die 64 francs kost, heeft de Franse regering een hele week .van prijs stijgingen afgesloten. Deze laatste verhoging heeft ten doel, bet ver wachte deficit op het budgetvan dit jaar te verkleinen. Vorige week warén het de suiker, de melk en dé rijst, die omhoog gin gen, kort geleden het brood. Men mag dan officieel hij herhaling verzekeren, zoals Pleven nu weer gedaan heeft, dat-,aan devaluaties van de franc niet gedacht wordt, maar als dit geendevaluatie is, "dan .spréken tie èlkaar' met. blik-*; sémsnelheid opvolgende prijsver hogingen in ieder geval voor de binnenlandse consument nog dui delijker taal. Vuurzee bleef uil THÖijEN. Eén brandende si-;, -garet had Zondagmorgen een vrese lijke vuurzee kunnen 'veroorzaken: 180.000 liter 'benzine uit bet door midden gebroken. Belgischetank- scheepje „Gurka" yloeide over de Keeten, een water tussen ,Tho- len en Sehouwen-Duiveland.-. De; rijkspolitie-te-water nam 'scherpe maatregelen;schepen in dé omge-, ving werden onmiddellijk gewaar schuwd. -■ - De „Gurka"1 was voor 'de kust van Stavenisse omhboggevaren en doorgebroken, Het bergingsvaartuig „Walrus" kon het scheepjeop één.' zandplaat slepen. De i.Colve1',' eèn Belgisch tankschip, heeft de over- geblevéri lading benzine overge pompt. WASHINGTON. Na lang touwtrekken tussen' het Huis van Afgevaardigden en de Se naat is Zaterdag tenslotte het wetsontwerp voor de buiten landse hulpverlening aangeno men met een toewijzing van 7.328 millioen dollar, terwijl Truman, 8.500 millioen dollar gevraagd had. Het Congres heeft een bedrag van 816 mil- lioen dollar, dat in het vorige fiscale jaar nog niet besteed was, opnieuw toegewezen, zo dat in 1951—1952 voor militai re en economische hulp aan het buitenland een bedrag van meer dan 8 milliard beschik baar is. Naast een bijzondere post van 105 millioen dollar voor Spanje zullen dc gelden volgens het oDtwérpals volgt worden besteed: Militaire hulp; ..dollar Europa 4.818.852.457 Midd.-Oosten. en Afrika '396.250.000 Azie en het Stillc- Ocea&ngebted Amerik, Republieken Economische Hulp: Europa Midd.-Oosten en Afrika Azië en het Stille Oceaangebied Amerik. Republieken Deze posten hebben alleen betrek king op het nieuwe ontwerp, dus niet op het restant van 1950195L 535.250.000 38.150.000 1.022.000.000 160.000.000 237.135.863 21.245.653 Delfts fotograaf bleeU '.S. - oplichter DELFT De fotograaf X. H. zou een uitvinding.hebben gedaan, om papier en andere stoffen water dicht te maken. Die uitvinding-zou hem,behalve veel geld. ook veel „werk verschaffen, zo ;zeade hij.' De "orders stroomder\ binnen en.^danr- om;< jnpcst.^r U&m t.' .schrijfmachm? komen om de toekomstige klanten te kunnen antwoorden,-Een'Dclft- se zakenman -waf-sbëreTd de machi ne op credict te leveren. H. bracht de typemachine' echter regelrecht naar een bank van 'lening. wair hij- er honderd gulden op kne». •Andere mensen .vertelde .H„ <9^ bij zijn uitvinding voor t 150.000. bad verkocht. Er waren lieden, die dit geloofden en zo kon hij- een in aanbouw zijnd huis inDelft „kopen". Hij.'ging zelfs regelmatig naar het bouwwerk om er aanwij zingen te geven. Bij een Delftse woninginrichting kocht hij. alvast de meubelen, die echter evenmin werderri betaald; Andere mensen liepen er voor kléinere bedragen. in; doch nu :ls ;ér' een eind gekö- men - aan de. practijken van de foto- graaf.- De politie heeft, hem inge rekend en hij is reeds voorde offi cier. van justitie geleld. J-b. <r,?k".-vic-.: Koning George gaat vooruit 'LONDEN. 'Koning-".George maakt zeer- 'bevredigende ■yorde- ringen" ;na .zijnlongoperatie, aldus een bulletin van Buckingham -Pa- lace!- Hij is ;in:de afgelopen ;wieefc in zijn kamer enig euren op gè- wéest.- - I - i (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL. Nadat de vakbondenl Zaterdag 'eeh algehele, pverivlnnlnfr met betrekking tot de door hen gestelde eisen hebben behaald, I» de staking In de basisindustrieën, waarmee het Algemeen Belgische Vakverbond had gedreigd, onmiddellijk afgelast. Ieder jaar wordt de overwinning bij Alamein op Rommel te'Lon den herdacht als de grote wen-, ding in Wereldoorlog nr il. Drie grote leiders .uit diedagen haal- links. naar" rechts. den Zaterdagavond ménige oude herinnering op. rnU Winston .Churchill, destijds Brits premier,- Dioight D. Eisenhower en veld maarschalk Montgomery, vati Tijdens 'een laatete.'zitting; devakbondsafgevaardigdenmeldev vértegenwöordigers "der werkge-;.' vers, onder leidingvan de' ener-- gicke xninistér. van Arbeid Van den Daele, werd in dezealgemene psir- taire. raad toegezegd, Rat-per .1 No-, Vember een Toonsvêrhoging van een halvefraneper:'uur:aaji_dearbèi- d ers en van 100 fanes per; maan d aan - .hét;.-'administratiefpersoneel' wordt toegekend.; Boyendien :.'.yheéft-: de regering zich verbonden, de werklozensteun en - jdë ;öuderdoms-| pensipeiieri: te verhogen,d&; cón-! junctuurs win sten te belasten, on- middellijk 'een exportbelastingin 1 e voeren, de wet ter bescherming derlagere -huishuren; met i een jaar te, verlengen en nog enige bijkó- "ménde „beslissingen op sociaalj,tër-v rein'te treffen. -Deze overwinning, der arbeidde; die noodwendig een ombuiging vaa het 'gehele econDm!f5chff. beleid :der regering1" .moet. tot aan het "''laatste' mome'nt.'dér. onderhandelmgen een-' hardnekkige strijd gevergd.- i .f- TOKIÓ. Japan heeft'-'van. d« bezettingsautoriteiten 7 machtiging ontvangen, rechtstreeks jnet de Verenigde Naties in verbinding1 te treden. -- -a i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1