Geprikkeld nationalisme j uit zich gewelddadig HET ROTTEP.MMSCH PAROOL WOELINGEN IN EGYPTE Britten sluiten verkeer in Kanaalzone af Westduilse havenstaking neemt ernstige vorm aan Géén straaljagers boven „De Hooge Vein we" SchiphoFs nieuwste: een Talk Down-radar Sleclit begin van de reis naar Argentinië Britten naar de stembus Uddelse bevolking contra uitspraak Voogdijraad In. dienst der V.N Ontslag thans opgeschort Véle schepen reeds naar andere havens gedirigeerd Wapenstilstand Korea Besprekingen zijn vandaag hervat Heeft ook Moskou tactische atoomwapens Uitbreiding van vliegbasis Deelen slokt slechts klein stukje natuurschoon op J Heftig incident in Beverwijks raad Bij mist of slecht weer kan feilloos geland worden op Engelse aanwijzingen EMIGRANTEN ZWALKEN OP ZEE Kleinste vissersscheepje kort na het vertrek gezonken Steinstiicken ontruimd Oost-Duitsers halen bakzeil Robert Stolz op Schiphol Twaalfjarige jongen driemaal ontvlucht uit gesticht „Groot Emaus'.' In schoenindustrie nog steeds slapte Mé Jaargang, no. 250 Rad. eo A dm. Lange Haven tAl Schiedam Tel. 6930C Abc no prijs: per wéék 0.40, per kwartaal 3.13, losse nummers 0.0? DE .Woensdag 24 October 1951 Uitgave NV De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Atnsterdamsche 8ank te Rotterdam Directeur: ,B. deVries npwOT»iwiKa HaBffijgrsaiiBii aram Gehuwde ambtenaressen DEN HAAG De ministerraad heeft besloten Het ontslag van de gehuwde ambtenaressen tot nader order op té schorten, omdat de commissie,welke deze aangelegen heid onderzoekt, haar verslag nog niet heeft uitgebracht. Radiopraatje over nieuwe werkloosheidswet DEN HAAG In.- de rubriek .verklaring en toelichting spreekt Vrijdagavond van kwart over zeven voor de zender Hilversum I de staatssecretaris van sociale zaken rar. -dr.'.A. A. van Rhijn, over de betekenis van de invoering, van de werkloosheidswet op 1-Juli 1952. (Bijzondere .correspondentie) HAMBURG. De wilde staking derhavenarbeiders in Hamburg en Bremen dreigt ernstige vormen aan t®. nemen. Vele schepen, die in de helde havens goederen zouden inladen, moesten Dinsdag weer nltvaren, daar het er niet'naar Uitzag, dat ztf.geholpen zouden worden. Schepen, die reeds in Hamburg waren aangekomen moesten naar andere havens worden gedirigeerd. In Bremen, waar:het wérk.in de zeehaven.volkomen, stil ligt, .kwam hel Dinsdag tot incidenten tussen politie en demonstrerende stakers, waarbij aan belde kanten gewonden vielen. CilimmwiJ'lllWW De/stakers* verklaren, dat zij niet •'eerderrjveeriraaii de--: slagzullen v'yóqrJÏfj^;ilooMis^ TOKIO. Het hoofdkwar tier^ van generaal Ridgway maakte vanmorgen bekend, dat .de communisten de door de wederzijdse verbindings officieren gesloten overeen komst voor een hervatting van de wapenstilstandsbesprekin gen hebben aanvaard. Van morgen om tien uur moest in Panmocndjon een boodschap der communisten in ontvangst worden genomen. Zij bevatte de aanvaarding der voorwaar den, hetgeen de onmiddellijke hervatting der besprekingen betekende. Om elf uur van morgen (Koreaanse tijd) heb ben de volledige delegaties el kaar voor het eerst na de af- breking'dcr besprekingen weer ontmoet. CAIRO. Het van bovenaf geprikkelde Egyptische nationa lisme is Dinsdag in Cairo en Alexandria op gewelddadige wijze naar buiten getreden. In beide plaatsen trachtten zich betogers, die anti-Britse leuzen schreeuwden en de regering om wapenen vroegen, een weg te hanen naar de wijken, waar voornamelijk Europeanen wonen. De politic h'ceft eerst met traangasbom- tnen en later met geweervuur de betogers verdreven, die be trekkelijk weinig schade hebben aangericht. In Alexandrie zyn enige doden gevallen. Ook in Khartoem hebben demonstraties plaats gehad, die snel werden onderdrukt. De Egyptische mi nister van Binnenlandse Zaken heeft verklaard, dat de demon stranten verraders van de vrijheid waren, omdat zij de „vijand" een voorwendsel gaven om op te treden. Hij kondigde aan, dat betogers in 't vervolg met de grootste hardheid zullen worden behandeld. De Engelsen in de Suezkanaalzone gaan rustig door me: het versterken van hun positie Zij hebben nu dc contróle ove- alle toegangen tot het Suezgebicd. ook over de spoorwegen. Hei spooi wegverkeer is stopgezel, omdat geen militaire treinen ter be schikking werden gesteld voor het vervoer van Britse troepen. De order, blijft,van kracht totcat aan het Bri> se verzoek is tegemoet gekomen. Een Britse militaire woordvoerder te Caïro heep, verklaard, .dal al het vervoer van benzine per auto. trein of schuit naar Caïro cn ce Nijldelta zou worden stilgelegd, totdat de Egyptische arbeiders hsar de haver. Adabiyah, waar ds belangrijkste be-nzinc-insiallaties gevestigd zijn,, zouden zijn teruggekeerd. Dc Egyptische regering heeft ce Suezkanaal-maatschappij opdracht gegeven, te Port Said en Suez lood sen en andere faciliteiten te weige ren aan Britse schepen, die niet eerst door de Egyptische douane zijn vrij- gege.ven.~r Hoofdfunctionarissen -van de ..maatschappij zullen -büeènkóinén omde-,'toéstand."ie; bespreken.-; ■WASHINGTON Dc Sowjel- Unie1 is thans misschien in het be zit van iets, dat verschilt'van baar oorspronkelijke atoomwapen. - -Dit leiden, welingelichte waarnemers te Washington als mogelijkheid af uil de verklaring van het Witte Huis over een derde atoomexplo sie in de Sowjet-Unie. Dit'behoeft niet noodzakelijk een tactisch atoomwapen te ziin, daar er veel verbeteringen in de bouw en het.ontwerp van een atoombom zijn, welke verdere proeven zou den rechtvaardigen, aldus deze waarnemers. Indien de Sowjet- Unie werkelijk een tactisch atoom wapen zou hebben ontwikkeld, zou zij een geweldige prestatie hebben geléverd,'-.daar 'Amerika pas' on langs proeven is begonnen met zijn .eerste tactische wapens. (Van een onzer verslaggevers) OTTERLO. In kringen van Nederlandse natuurbeschermers is de laatste tjjd enig rumoer ontstaan, doordat men de mededeling had gekregen, dat opnieuw een stuk van het nationale park ..De Hooge Veltiwè" aan uit breiding van het vliegveld Deelen zou «vorden opgeofferd. Daar werd nog by gezegd, dat het helse lawaai van de straaljagers, die de Nederlandse luchtmacht tegenwoordig in.gebruik heeft, het rustige leven van het wild op „De Hooge Vciuwe" zouden verstoren. De stichting „De Hooge Vciuwe" zon tegen dit alles ernstig In verzet zijn gekomen. j; Hef is ons gebleken, dat alles nog al- meevalt. In de eerste.'plaats wordt.er. Óp hét ogenblik ,van de drie "verwaarloosde startbanen van „Deelen"- nog in het- geheel niet ge- yijf- of zeshonderd meter lengte van een afgelegen -hoekje' ..HoogeVelii- we"-terrein vergen. Andere uitbrei dingen^ worden vrijwel onmogelijk gemaakt door tie heuvels, in de di- comolex startbanen. Het zou een on afzien baar karwei worden deze heuvels af te graven. vlogen.-Er' is sprake van. dat binnen j recte omgevingvan het driehoekige afzienbare, tijd ;eenv aantal kleine ,,Auster'"-verkenningsvlicgti!igen op deze basis zal worden gestation- neerd," maar hel is wei zeker., dat straalvliegtuigen op deze Gelderse basis géén plaats zullen vinden.. Be halve nattiurlijk in geval van mobi lisatie pf oorlog, doch dat is iets. waaraan men weinig kan verhelpen. Verder staat de. uitbreiding van het vliegveld nog niet vast. Wel is zii Jwaarschünly k,. In elk geval zal zij dan niet meer dan een stuk van Déze'glazenwasser van de Ver enigde-Naties yirof op zyn wijze voorbereidselen.dat de; verjaar- dag: van dit zesjarige volkeren- lichaam;/: vandaag keurig' kon worden'/: geiderd; hij lapte de laatste-ramen, die nog. dof wa rén'. In de enorme New Yorkse. wolkenkrabber iuaar de VN-hui zen, bevinden zich. liefst SiOO ra men in de-buitenmuren -dus ongeveer100 per land-lid; ;oni naar;:buiten- te; kijhzh. gewilligd.; .Daar fdeïuitsLag^yan stemming./Wélke door de'vakbon den moet Worden gehouden over; de..vraag, of zij. voor of tegen.de" •staJring- zijn',- -nog'^riict4-bekend - ris Hebben dc arbeiders zelf een sta- kingscómité gevormd. Door dit co mité werd er op gewezen.- dal-het bij deze staking niet' om een poli tieke actie-gaat, -maar alleen om de eis, delonen' aan de gestegen levecsmiddelenprijzen aan te pas ser.. De burgemeester van Bremen, de heer. Kaiser, die de. stakers aan spoorde het werk te hervatten, verklaarde daarentegen:...Deze sta king dient de politieke doeleinden van' de KPD' (communisten). Zij houdt voor de haven van Bremen ernstige gevaren in. Reeds nu wor den schepen naar buitenlandse ha vens gedirigeerd, terwijl aangekon digd is, dat nog meer schepen naar andere, havens zullen doorvaren. Dat betekent een vermeerdering van de werkloosheid en schaadt in hoge mate'het aanzien van de ha ven." Communistisch, raadslid uit raadzaal gesleept, BEVERWIJK „De' burgemees ter is een dictator, en de raadsleden z:jn fascistische schoften, die met hom heulen", schreeuwde Dinsdag avond het communistische gemeen teraadslid J, Zuidersma tijdens de raadszitting. Burgemeester mr H. J. J. Scholtcna kon hem niet tot be daren .brengen en ontzegde hem ten slotte het recht de vergadering nog langer by te wonen. De heer Zui dersma weigerde- echte'r de, raadzaal te verlater en moest door twee ge- meente-b- ten er uit- worden' ge sleept. D - ndere twee commünisti-. sche raauaiadeti verlieten eveneens onder protest de. zaal Oorzaak: van dit heftige incident was een wijziging in het reglement van orde. dat de burgemeester voor-, stelde. De heer Zuidersma meende, dat deze wijziging tegen zijn fractie was bedoeld en wond zich hierover, uitermate op. r. LONDEN, - Roy Ankarah (Goud kust) kampioen van het. Britse' empire in hetvedergewicht, hééft in de' tweede ronde van 'dé 'Italiaan Alvaro' Cerasani gewonnen.y ItMQMItWIM Droog weer Weersverwachting geldig-van Woensdagavond Donder^ dagavond: 'fDróog': .wééri met:!óv.er.; het al-ia -gemèenywéinig .bewolking /eri/H: zwakke'.^ plaatsen -g Zwarelnachtvorst en. bier'-yen' H daar ochten dmist' /D ezelfdéyofi; iets"..:vhogeré .nüddagteihpératu-- gj renJ V, f S; 25 October^20 m onder 17 n 27.-m:; Maan op O u:52 m onder "15 u 41; fcnV .v% H' I 'T-Hr - (Van onze verkeersredacteur) AAN BOORD VAN DE PH—UEV. De tüd is IS uur en fl minuten, dc hoogte is 1090 voet, we vliegen boven Bnlk9loot. Dit is het eerste vliegtuig, dat na dc officiële over dracht van de radarinstallatic «p Schiphol zai worden „binnenge- praat". We horen door onze koptelefoon, dat we overscha kelen op „Schiphol Talk—Down met g-frequcntlc 119.9". We zien onder ons het IJ cn Amsterdam doorschuiven. Maar dat behoren we nu net niet te zien. We moeten hier In mist of in de nacht zitten. En nu moeten we worden binnenge- praat. Daar begint, in het Engels, een verhaal tot ons: „je bent 14 kilo meter van je iandingspunt. je koers is goed, je vliegt naar de hartlijn van de landingsbaan. Js bent nu 23 kilometervar. je lan- dingspunt, je moet drie graden naar rechts sturen, ja dat is goed, je bent nog altijd op dc hartlijn, ja dat is mooi, je bent 12 kilometer van je landingspunt, jé koersis 239 graden". Die stem -doet wonde ren.. Ome ...piloot heeft: ;zljn 'eerste koers opgegeven boven* Buiksloot, Sinas dat ogenblik-praat een man ergensin een klein donker .ka mertje op Schiphol - ons naarbin- nehh-Zijn stem is -rustig, hij geeft ons;als het ware een -klopje op de schouder.:Zijn stem geeft v ertro ü- wen; je doét wat. hij zegt. - Elke kilometer, krijger we .hier preciest door mét de -nodige bijzon derheden. Bij bent.; nu .8 kilo meter van Schiphol"., ftkijkenwe even naar buiten; we. vliegennu ais het ware op de onzichtbare da- lingslyn} aan, die ons,op. de. lan dingsbaan zal biengeiu De stem. vertelt,- dat we dié: lijn .naderen •- eh of de-machine nu maar seen beetje wil- dalen, 500 meter per minuut. Eindelijk: „Talk-Down .completed, :ïapk out'1 fprir{rixnway", 'net binnen-: praten is geëindigd. We zijn ge land.' met'Tadar./Eéii "zendinstallatie heeft bijzonder snel pulsen uitge zonden, die ons vliegtuig telkens raakten en dan teruggezonden wer den. Op ccn scherm 'ontstónd- daar door een lichtend vlekje. De- ver keersleider, de „binnenprater" kon nu richting, hoogte en afstand, van: het vliegtuig aflezen cn ons, van!- zijn huisje uit, in de lucht vertei^. len, wat of wij in de mist moesten doen. In het gebouwtje zaten de twee binnenpraters -'F. Kramer en Lu A. Hartog in ,;eën donkere kamer op hun scherm, te turen. Ze hebben acht weken les gehad an EngeJ-ahd- Hoe of ze aandié rustige/ stemmen komen?.,...;. „O, daar hebben ze les in géhad" OOSTENDE. Toen dé acht, Belgische vissersvaartuigen, fecsteiyk ge tooid met Belgische, Nederlandse en!Argentijnse vlaggen, Dinsdagmorgen vol góede moed met 80 Nederlandse en 70 Belgische, emigranten Dinsdag morgen 7ce kozen voor dc lange reis naar Argentinië, had niemand'kunnen vermoeden, dat kort na het vertrek bet kleinste der vaartuigen dc strijd tégen .de golven af moest opgeven. Gelukkig wirtsn er geen mensenlevens by té .betreuren. "...;a .v' De ^Christians" (O 786), met de én ."'een geheel of grotendeels Ne-, 50-jange Urker Maarten Ruiten der land se bemanning. Drié; schepen als kapitein, - kwam al vrij gauw hadden een volledig Belgische be- in moeilijkheden, zodat de andere schepen een deel: van bemanning en '.passagiers- ovemameii. De ka pitein,'diens zoon eii zekere Van Rooy uit Den Haag, bleven aan boord.tDocb het scheepje bleek tegen: -de., hoge zeegang niet be stand én verdween tussen.* drie en vieruur in-; de golven; met al de, in het,, ruim gestuwde - 'eigendomenen der emigranten. De bemanning van. .drié kon zich op een der, andere schepen in veiligheid bréngen. Het convooi hëeft ae. reis..voortgezet naar de Ca'narische eilanden, waar Teneriffe- de eersteaanloophaven is.; -Volgens, de 'rederij„Flandria" zijn al de schepen .vóór hun vér- trek op zeewaardigheid, onderzocht. Toen de schepen Dinsdagmorgen vertrokken had' elk „'hunner -onge-, veer20 personen' aan boord, die ieder* over een behoorlijke' legering beschikten. De ruimen waren 'vól- gestuwd met scheepsbenodigdhe- dnn, meubelen en levensmiddelen. Von de acht vaartuigen hadden vijf schepen een Nederlandse kapitein BERLIJN. Onder Russische pressie heeft de Oost-Duitse volks- pulitie het omstreden gehucht Sleinstücken ontruimd, dat zij vijf dagen bezet heeft gehouden, hoe wel het steeds bij West-Berlijn heeft behoord. Van de zyde der geallieerden is daartegen krachtig geprotesteerden de Russen,, die klaarblijkelijk met het geval ver legen zaten; zijn in West-Beriijn komen praten. De Amerikaanse commandant Matthews dn hééft daarbij verklaard, dat hij aan een intergeallieerd onderzoek naar de eigenlijke status van.1' Stelnstöcken ■wilde medewerken, mits: begonnen werd met het .bezette dorpje: te ontruimen. Aan 'dezeeis hebben de Russen voldaan, zodat nu be gonnen kan worden méthet on- '•'d^rzqek. Massa-drankvetgiftiging in Amerika ATLANTA (Georgië). In At lanta zijn reeds 26 personen tenge-< volge van draukvergiftlging om het leven gekomen. In het Grady- ziékenhuis worden- nog steeds slachtoffers binnengebracht. Er .worden meedpersonen vea- pleegd/.voórfrhst»' merendeel negers. Bij on'derzpëk is gebleken, dat'zij methylalcohol hebben gedronken- De politie heeft,^tien knégerscgêv arresteerd...Zewordd#ië:rvah bë- sc'nuldigd,devergritigdéxdrahk ;te hebben verkocht., als „goéd spui én goedkoop". manning. AMSTERDAM. De. bekende Oostenrijkse operette-componist/ en -dirigent: Robert Stolz kwam Dins dag op. doorreis naar Hamburg uit 'Londen .op Schiphol aan, waar hij u.a. door de directie van de Hoofd- ptadfoperette bégróet wérd, welke thans zijn 'operette ,,Ich Küsse Ihre Hand, Madame" opvoert. De honderdste opvoering, eind Novem ber;- zal- door Stolz: persoonlijk in Amsterdam worden gedirigeerd. In ■hét gastenboek schreef ,;hij de eer ste regel van een zijner populaire .walsen;,.„lm. Prater bliih'n wieder dië Bëujne." Hoe.:bcfer.de,TaöaV^la^^es des të:aantrekkelijker'; een hdj .men; Schiphol, aU luchthaven;V hoopt'. heVook 'ie ervaren.-Het' - hierbij afgebeelde'' miniatuur- v kerkje".- op .Schiptól.'w-in. toezend het nieuwe draaibaar fadarlóóds- gebóuwtja; vanwaaruit "bij f mist en bij.slecht^jweèr vliegtuigen: rustig rkunnendMprdën^binhen*:- gepraat".Zoals dezeop schijf) draaibare cTadar-imiailaiïef daar staat is zij enig in dé wereld. iT.pt nu;, toe kende mep. ófvrij djirè:, mobiele installatiesóf wel vasté gebouwtjes -die slechts, ivoor 'één landingsbaan waren te gébruiken: Het is een fHrecisimi Approach-Radar", „Ground: Cori-. trolled Approach", ;off kortweg - Talk Down. - „Heerlijke zomer gehad/ jóngen brak in bij r.k.-pastorieën ROTTERDAM. „Van het geld heb Ikeen heerlij ke zomer- gehad", zei -de twintig-jarige - scbippers- knecht LV K. Dinsdag, toen hij voor de rechtbank; drie, jaar tegen - zich hoorde- eisen.' .Deze' jongeman pleeg de';'bij:; vóór keur inbraken in- "R.Ki pastó.riéën.In verscheidene steden méakté-hy irt jtptaal f 4500 buit.- AiEéh geraffineerde jongen",: zei dé bfficiër/ .'.'Waarschijnlijk verminderd toerekeningsvatbaar", meende de. verdediger. Hij vroeg - terbeschik-- kingstelling van de regering.: Over twee; weken, uitspraak. Tekort van 68.000 op opvoeringen van opera fantasie door Briels (Van. onze correspondent); APELDOORN. In de afgelopen zotnér werd in „Berg en Bos" te Apeldoorn 'een opera-fantasie;ouder leiding van Caret Briels opgevoerd. -Het tekort, veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden be- .dir68.000;. waarvan; 16.000 dsigcdekt 'door:, garanties:; van ver schillende personen. Voor het onge-: dekt; tekort .ten', bedrage van 52.000 vraagthet comité een lening aar de gërneente, Men zou dit,, geld .willenputten' uit hét r fonds, ,.dat. faeheerd swordt; dc-ordé stichting jVreëhidelingen- 'és cultuurcentrum ;Ap'eldöorn"r De- ze' stichting h eeft na melyk.- het'sbe- heer over.hetbatigsaldo tenbedrad ge "vah.-ruitn100.00D datsde;: terii: toonstelling:- .^loëmén,r in Bérg:t>ènr Bos" in* 1948 opbracht.' DJAKARTA. Be" douane contrÖle op';' hét VGr,/oGr..t*assers"dé, Iridon esiscn e- eilanden - zalbinnen- kort worden /verzacht. De contróle van de douane op jhefr-verboer, op de ëilanden. zeil zal '^worden --hf ge- 'schait, De Amerikaanse marine heeft., een ontwerp tekening vrij gege ven van een een-m.anshehcopter, waarbij de vliegerde .benzine tank op zijn rug draagt; de twee- bladfge .schroef [en/-het roert je ziet-men bovenKernf D e droom; van iedere technische, jongen kan nu verwezenlijkt - worden; n.k rondfladderen naar believen en in de liicht stilstaan of landen waar men wil! |\/T ORGEN. gaat de; Britse kiezer 1V1 naar de stembus ruim drie jaar, vóór 'hy zulks zou: hebben moéten doen. indien premier. Aftlee':' géén; vervroegde verkiezingen had uitgeschreven. Normaal zit één Britsparlement' namelijk vyf.'jaar en het. huidige werd in 1P50 geko zen: Attlee. "had een uitstekende^ re- den om van zijn rechten in'(deze.s gebruik, te maken, Met een.meer- dérheid van' slechts zes zetels - ia - het Lagerhuis 'hing een nederlaag, bij "voorbeeld door ziekte'vanenige Labourléden, permanent bovenhet hoofd van; z.yn kabinet 'en wanneer dit zou zijn geschied in de komen-*, de winter, die bijzonder hard-voor het Engelse' volk dreigt te; worden, zou. 'bij' verkiezingen, 'die dan toch nodig waren geworden, zijn- partij ongetwijfeld, de gehele: dr.uk van een algemene economische ontevre denheid te voelen hebben gekregen. Dan maar liever streven.,.naar een meerderheid, die niét aan- .een zij den draad hangt, of anders, wan neer- deze poging faalt, met ere m de oppositie gaan. oordeelden de Labourleiders. En daarmede stelden zij het Britse volk voor.de 'keus tussen een harde tijd onder Labour, of, een hard e tijd onderde conser- vatieyén.' I.';./' ff.:'"'- 1 N dit opzicht kunnen de Britten T zich werkelijk geen enkele illu sie maken. De, economische moei lijkheden, waarin GrootrBrittahiiië zich bevindt en dit zich in.. dé ko mende maanden extra voelbaar zullen maken in een gebrekaan brandstoffen, bepaalde levensmid delen en andere benodigdheden, spruiten vóórt tilt dé enorme kos ten van het herbe wapen) ngspro- gramma en de stijging op de.'we reldmarkten van grondstoffen, die de Britten moeten importeren. Dit alles 'is onvermijdelijk én de. enige belofte, die Labour tydens de ver kiezingsstrijd deed, was daarom, dat zij.-mits weer aan de regering geroepen^ de lasten -zo rechtvaardig mogelijk zalverdelen, térwijl de conservatieve candidateo' - alles in het vage'hielden en eigenlijk in het geheel geen beloften deden. De To ries handelden daarmede .zeeri wijs, want het ia best mogelijk, dat de dag van morgen hen in dezel f de positie zal plaatsen; als die. waarin Labour totnogtoe verkeerde. En zouden zij dan ten :;valkómeru na een bijzonder schoon toekomstbeeld opgehangen'te hébben, dan zou hun partij bij' 'eventuelenieuwe verkiezingen de klappen te incasse ren krijgen; DAT het .onder deze/omstandig- -hedèn uiterst raoéilijk isj:.' zich:. aah.ly'oórspèllingea omtj"ëatïd.éVer- :Weziivgsultelag';itó^wag'e|^is,rduide^: lijk. Er is weliswaar sinds de ver- kiezingèn; van- 1945; to$n.Labbur fin het Lageïhuis-èeh' méérderhëid.; van 146 zetels -kreegj een duidelijke ver schuiving - naar de' canseryatieveh waar te nemén, maar dezè; 'Is hat gevolg van een ielatieve. -niet van een /daadwerkelijke verzwakking van -Labour. Bij dé verkiezingen van 1950, toeh' Labburi/haar meer- derhéid tót slechts luttele' zetels zag ineenkrimpen, kreeg de partij zelfs nog een millióén' ^stemmenméér- dan in v J945. Dé 'conservatieven hadden hun succes 'tóen te danken aari. het.feit, dat 4 millioen- kiezers, die in 1945;. thuisbleven, in 1050opt hun partij slemden. Hun geloöfin! v de overwinning berust nu ook meer. op het vtmtrouwen, dat/ zy.. in, oen hernieuwde en .nóg grotère steun; der „lauwe" kiezers stellen, .dam/op een mogelijke afvalvan ■- Labour- aanhangers; De reiultaten vanhet opinie-onderzoek steunen hen itt dat- geloof, maar Attlee kan -zich /in. dit opzichtaari president Trumah spiegelen, aan wie: de wetenschap- pelljke profèlen iü1948 oók. 'geen schijn vankans ;gavên,: En aan de andere kant heeft Attlêe, omdat ook dé, consérvatiéyen. riletB. konden be loven, juist de hoop,: dat de-lauwert ditma'al niet: zo hard voor; Chur- chili zullen lopen. (Van onze correspondent) APELDOORN. Zeven onderwij zers van de christelijke lagere school te Uddel, op 'fle Veluwc en ruim honderd inwoners van dit dorpje hebben protest .--aangetekend /tegen een uitspraak 'van de Zutfensè' Rechtbank, welke, afgaande óp. ad viezen van de Voogdijraad Zatfcn. een twaalfjarige Jongen uit ztjn pleeggezin wH ffcplaatst hebben In de regerlngslnrichting Groot Emaus te Ermclo, Volgens een psychiatrisch rapport, gedateerd 4 Mei 1950, van dr. W. Br., psychiater te Apeldoorn en lid van de Voogdöraad, is de Jongen een debiele psyehopaath en zUn de pleegouders niet -in staat voor hem te zorgen. De jongen. Ernst Christiaari Ager- beek, die toen hij vier. maanden "oud was' in het gezin Van Veen te Uddel werd opgenomen.werd 23 Augustus .1.1,. enkele dagen ria de uitspraak van de rechtbank „én zonder vóor- kennis door politieagenten uithet; NIJMEGEN Blijkens gegevens van Ket:, Gewestelijk Arbeidsbureau neemt, de /'slapte /in dé 'schoenfndüs- •trié nog Eecnszins af. De bestel- dingen,v. welke in'- het najaar, wer den verwacht/'zyn iniet- in/die mate toegenomen al'ss.mén .had gedacht. Het aantal werldozcn m de scho cn industries y.bl yft//nogi~.: gelijk aan dat van.de vorigemaanderiv gezin gehaald en naar Groot Emaü» - overgebracht.; waar bleek /dat d». jongen, allerminst als debiele -pay-., chopaath mag worden aangemerkt: De jongen geldt bop school, als ccn normale j pientere knaap;vé'die steeds met goede cijfers overging. Tot nu toe ontvluchtte hij Groot Emaus drie maaJ: twee maal werd hij teruggebracht. Vorige week Dinsdag ontsnapte hij voor de 'der de maal, om na 36 uur,omzwerven. door de Veluwse .bossen weer ia Uddel aan te komen. De Uddelse bevolking hoopt, dat haar aan de Voogdijraad gericht protest tot resultaat zal hebben, dat de.jon gen in bet pleeggezin kan blijven. Spel met lucifers Schuur in vlammen opgegaan WINSCHOTEN. Te Wtascho- terbovenburen ontstond Dinsdag- middag brand in een lós .van 'de boerderij staande schuur - van; de landbouwer J.- Woltjer. De schuur waarin een groot deel van de oogst was geborgen, kon niet wor den behouden. Meer succes had:de brandweer met hetwoonhuis en 'de aangebouwde schuur. - Wehs-- waar vatte in deze schuur het ge dorste, eraan, vlam, doch de brand- weer slaagde erin het "vuur mees ter te worden. -Het. is,vrij zeker,' 'dat de.brand, veroorzaakt is, door-': dat., kinderenV;in jde"-schuur/met lucifers hebben 'gespeeld/'k.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1