HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Britse partij-kranten drijven kiezers naar stembus Europa blijft liggen Woningbouw moet voortgang vinden Mooi weer maakt grote opkomst waarschijnlijk m Voetgangers horen niet op de rijweg! Premielening voor woning bouw Erekerkho emendaal: en mooi monument Weer „Meteor' In brand gevlogen en geëxplodeerdzeker één dode VL J BBC zendt vannacht tot vijf uur STAKING IN AMERIKAANSE HA VENS Millioenen Nederlandse bloembollen vergaan in de scheepsruimen CONGRES IN UTRECHT CONCLUDEERT: Voorstel: hoger huren en belasting op vooroorlogs huizenbezit Goede sfeer in Panmoendjon Geen valse praal of gekunsteldheid op onze dierbare dodenakker 1 1 Broodvergiftiging nu ook in India lie Jaargang, no. 251 Bed. en A dm. Lange Haven 141 Schiedam TeL 69300 - Aboan.pl Hèi per week 0-40. per kwarioai t S.15. lósse nummers 0.09 DE Donderdag 25 October 1951 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postairo 398646 Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vrle» r (Van ónze correspottdenit.të Londen) LONDEN. Met alle typografische^ redactionele en pictu rale nadruk, waartoe zü maar bij róachte zyn, drukkén de psrtgbladen hun lezers vanochtend óp het hart om te stemmen, te stemmen en nóg eens te stemmen. „Stemt Labour voor de vrede en het gezin", zegt de „Daily Herald" in de kóp; „Ge bruikt uw stem en doet er alles aan, dat uw vrienden en mede arbeiders ook hun stem gebruiken," vermaant de hoofdredac teur; en in Low's prent rijst een sombere figuur, die zijn gordel een'paar gaatjes dicht moet halen en die rond zyn hoofd een aureool heeft dat zegt: „Als de Tories winnen", ernstig en vermanend als een duizend-en-een-nacht-gèest, uit een meer dan levensgrote stembus op en roept tot een stel van brave, van zijn verschijning erg geschrokken „don't knows", die hul peloos naar dit wo*der staan te kijken: „U was gewaarschuwd". In rie_ prent van de conservatie-i ve „Daily 'Mail" ziet men in een I Oïimiskeiibaar middonklas-milieu ,X>c traditie teil" (met die looor- den kunnen d-rtsfcioart der plaat jes v.ït Engeland beginnen/, dat: aan .de roorayond van parlements verkiezingen dcLondcnse studen ten ook in beweg-mg komen. Vijf- tienhonderd hunner, merendeels van-het King's College liepen te hoop oPiTrafalgnr Square, waar zij zich gemoedelijk door een parte- mentsUdfm-de-dop (en mét hoge hoed) Helen opjagen om met z'n ellen op te rukken naar Douining- street la en daar te betogen. In derdaad zijn zij gegaan, vergetende tuaaruoor rij zouden betogen. Een moest achter olijven: die werd .symbolisch" opgesloten in het po- lilieverkeershuisje links het geen helemaal niet erg mooi was voor het slachtoffer, want het tras mooi, echt-Loadens herfstweer. de jonge, energieke heer des hui zes, die aan liet ontbijt is en van de eetkamer uit juist net de in gang van, het stembureau aan de overkant van. de ->*.raat kan zier», plotseling -purpei;'- /aanlopen, op staan en met de vuist óp v tafel slaan,- als hij zich juist;op deze dag (de kalender zegtdat het de 25rSte; October isV'dé woorden van Sir Hartley Shawcross; van - vlak na de Lab cm rover winning van 1945 herinnert: - „Thans zij n wij de meesters". - Ongetwijfeld:- is er een direct verband tussen dit onder schrift. 's .mans vastberaden .blik cn het stembureau aan de over kant. En U hebt zelf al begrepen dat de krant die meneer aan het lezen was. alleer. maar koppen had met Aba dan". een akelig stukje over Faroek's nieuwe koningschap cn de dollarkloóf. terwijl me vrouw hl plaats van voer. het ont; bijt te zorgen, gespannen is ver diept in haar krant én daaruit ge degen kost over ..inflatie" ér. dë „omhoogschietende fccsten van het levensonderhoud" tot zicb neemt. De populaire--..Dally Mirror".-die voor deze verkiezingen als sym bool het schiettuig heeft gémono- poliscerd .cn.' niet moede is. gewor den zijn lezers te vermanen, dat het.; er-,eigenlijk>. 'om...giQgr: r.wiens: vinger. mennuaan de: -trekker .wilde-, die van de avontuurlijke Churchill of die van *de voorzich tige Attlee, drukt dit pistool in de mooiste Wild-West-uitvoering nog eens óp ware .grootte';op. de voor- pagina af.- Dé- loop l Hééft als op schrift „Dingen waar hét in 1951 om gaat!" en- de: lezer 'wordt ver zekerd, dat het thans zijn beurt is HENGELO.--Vanmorgen Ir een ,JVIètéor"-straaljager, afkom stig van de vliegbasis Leeuwar den, hoog in de lucht in brand gevlogen, -even later geëxplodeerd en neergestort op hét grondgebied van de - gemeente Borne. Vast staat, dat in .ieder geval .één be manningslid om het leven is -B«- - kómen. Vanmorgen werd boven Henge lo drük- geoefend. Er was. een formatie vliegtuigen in de - lucht, die zich öp- grdte -hoogte 'bevorid en witte strepenachterliet.; De. „Meteor", welke is neergestort, moet bóven- Hengelo «v brand ge vlogen en boven Borne geëxplo deerd zjjn.V Zij kwam evén buiten Borne in een weiland aan .de.'Mor lenkanipsweg terecht, en; brandde volledig" uit, Onderdelen, van de machine^;en déwielen, werden ver weggeslingerd en kwamen in tui- nen in de omgeving terecht. Het Engelse Galïup-Instituut heeft gisteravond het resultaat •gepubliceerd van de laatste enquête over de Britse Lagerhuïs- iverkiezingen.-- Vier -weken De uitkomst was: .geleden:. Conservatieven .49%.%'; 50 Labour 47 %.V 42 Libéralen 3 7 Andere partijen j ,0^5;%'.; 1 Vier weken, geléacn.lzeiden' 40% van by de vakverenigingen aan gesloten -leden,: dat^zü. conserva tief zouden stémmén^Bjj'.'het laat ste crtdërzöék was rdit nog slechts 22%."zoda' de aanwas van Labour voornamelijk uit vakverervigings- kringen kómt. om er mee te mogen schieten. AI dat vermaan om toch voor-' al te gaan stemmen en zijn stem niét verloren te laten gaan, heeft goede redenen. Dc. enige kans, die Labour heeft om niet te verliezen, kan in het lelt liggen, dat zij bij machte blijkt haar totale stommen- aantal zo te verhogen dat die ver meerdering'ook in.de marginale, de grenszetels gast werken, ter wijl het conservatieve hoofdkwar tier, -van zijn: kanj. bevreesd is kiat de algemene verwachting, dat; 'egn Jccmiséry.aüeve..ovwn^ping: een; uitgemaakte zaak is; "hun' ménsen wel eens niet alles op .alleS zou kunnen doen zetten. Of de kiezers er inderdaad ge hoor, aan zullen geven? Hoewel het vanmorgen sterk mistte, werd het weer later goeden. dat-blijkt de lust tot stemmen altyd te stimu leren. De stembureau* zijn opéh van 8 uur' 's morgens tot 10 uur 's avonds. Vanmorgen vroeg, vóór het begin van het werk; versche nen reeds véle arbeiders aan de Londense stemlokalen, Attlee en Churchill brachten hun stem xrt Londen uit. Attlee in het stadhuis van Westminster. Churchill in St. Stephen's Hall in Kensington. In 320 van de 650 kiesdistricten' begint de telling vanavond r.og en de uitslagen daarvan zullen in de nacht bekend worden. In vrijwel alle andere districten begint ce tel ling pas Vrydagsmorgens behalve ir. vier afgelegen districten, waar men.nog later zal zijn. In een dis trict is de stemming tot R Novem ber- uitgesteld, omdat de Labour- candid aat er overleden is. De 320 uitslagen, die morgen ochtend bekend zullen zijn,', zijn vooral die uit Londen en uit de industriële centra, zodat Labour ongetwijfeld zal beginnen mét aan: de kop .tc. liggen. j y?éóe-V'; •■«s.-v.* LONDEN Tot vijf nur van nacht blijft de BBC verkiezingsuit slagen uitzenden Daartoe worden de Home Service en. de Light Pro grams om elf uur vanavond ge combineerd. Om half zeven Vrij dagmorgen begittt. de Home Service opnieuw met zenden. Automobilist, die wandelaar doodreed, vrijgesproken LEEUWARDEN. De rechtbank sprak Woensdag een winkelier uit Sneek vrij, wie dood door schuld was ten laste gelegd, omdat hij op 19 Augustus een intponer van Woudsend met, zijn auto bad aan gereden en gedood. '-.*- -* Óp de drukke. Verkeersweg Sneek—Lemmer wandelde '-tfé/j bar geman met zijn meisje o£*Öè<rechr Dé passagieTsschepen van de Hol-' land Amerika Lijn. die met de re gelmaat van een klok de reizigers' ■van de Oude haar de Nieuwe We-i Teld .brengen, plegen maar enkele dagen aart deyWilhelmihakade te liggen. Daarom krijgt men maar zelden.de kans,-een foto ie maken als deze, waarop dne tiuëè-pijpersi de Nieuw-Amsterdam.Veendam en- Volendam tegelijkertijd aan de kade liggen. Laatstgenoemd schip is inmiddels weer near Halifax vertrokken. .terkant. van de rijbaan, t&rwijVhet al schemerigwas, toén hij door dé hem -yan achteren naderende" auto gegrepen werd. Veertien dagen ge leden had dé- officiervan- justitie de Sneker winkelier verregaande roekeloosheid, onachtzaamheid en onoplettendheidvbjjj'ftet rijdenver weten en .14 dagen gevangeixis- straf geëist en v ontzetting: Uit de c«bevoêgdhëid voor": 2 jaar. J?e rechtbank onderschreef de Opvatting ..-.Van'-de.officierniet eh 'bepaaldelijk, niet,"""dat .dé dood van .het slachtoffer aan de schuld van' .-de .autobestuurder - té .wijten- was. V Ter .plaatse.' was immers een .voormalig, rijwielpad,dat/als voet pad moet worden aangemerkt; ter- -wijl er van -geen. enkeleomstan digheid isgebleken die de wan delaars zou hebben -;bëietdaarvan gebruik te maken, zodat zy in het ■geheel niet op de rijbaan hadden mogen wandelen. '/.(Vap-onze correspondent te New York) NEW Ruiin'djondejd schepen kunnen .laden noch lossen door de wildp ;do^weVkertstak+ng/dle in de liavena vaaiNcW YorX Ixu^Kebroken en'reeds is overgeslagen naar Boston cn thans ook PhiladèftÉÜA Balti more bedreigt. In de pakhuizen in Néw Vork, in de dokken eir-flp-fle Spoor wegemplacementen stapelen dc vrachten zich op. Millioenen Hollandse bollen, bestemd voor kwekers in het gehele land, dreigen in de rulinen waardeloos te worden. Zo bevindt zich aan boord van de „Rijndam" een geschenk van Nederland voor het Witte Huis, bestaande uit 15.000 bollen, welke geplakt zouden worden in verband met hét-aanstaand bezoek van Kóningin Juliana aan de V.S. Een oproep tot de stakers, om althans in de oorlogshaven Brooklyn het werk te hervatten, teneinde stagnatie in de .verscheping van materiaal naar Korea en Europa fe voorkomen, bracht slechts een klein deel naar het werk terug.. Nog maar énkele weken geleden kwam een nieuw contract tot stand met de betreffende' vakbond, welke is. aangesloten bij de AJf-L., waar bij; de arbeiders een. salarisverho ging van tien 'dollarcent 'per uur, meer dagen vacantia en éen grotere bijdrage uit .de welvaartfóndsen kre gen. De staking schijnt echter voor al een kwestie yan interne - strijd te zijn. welke zijn hoogtepunt vindt in oppositie tegen de 6'7-j'arige voor het leven benoemde vakbondsleider Joseph Ryan. Men beschuldigt Ryan cr van. dat hij met de werkgevers heult en in het bondsbestuur zoge naamde „racketeers" beeft toegela ten. Een tegen Woensdag aangekondig de staking van melkbezorgers, waar door twaalf millioen mensen in de drie staten gedupeerd dreigden te worden, werd voorkomen door het ingrijpen von de gisteren uit Italië teruggekeerde burgemeester van New York, Impeliitieri. Hfj wees een arbitrage-commissie aan. De vak bond van melkbezorgers,, welke eveneens bij de A.F.L; is-aangeslo ten, vraagt een loonsverhoging".van twintig cent. De organisatie van melkleveranciers weigert de eis in te -willigen, daar een prijsverhoging er"' de consequentie van zou. zijn, welke door hét prijs-stabilisatie-bu reau. liiet wordt toegestaan. UTRECHT, Binnen het kader van het thans in Nederland gevoerde monetaire beleid dient voldoende ruimte te worden gelaten voor de wo ningbouw. Het moet niet onmogelijk worden geacht binnen dit kader de woningbouw voortgang te doen vinden op de in het oorspronkelijke rege ringsprogramma voor de komende tien jaren voorgestelde wijze. Aldus eén resolutie, die'gisteren is aangenomen op een te Utrecht gehouden congrea van het Instituut voor Volkshuisvesting en Stadebouw én de Nationale Woningraad, waar uiting werd gegeven aan de bij de leden bestaande grote ongerustheid over de huidige ontwikkeling van de woningbouw en de on voldoende vooruitzichten daarvan. De resolutie stelt voorts onder meer vast, .dat de zéér ernstige woningnood, eh de -mede terwillé, van de werkgelegenheid in; de bouwvakken wenselijke continuï teit in de woningbouw de overheid dé verplichting opleggen, al die 'maatregelen te nemen, die kun nen leiden tot een verhoging van hetwoningbouwprogramma 1952 van 40.000 tot ten minste 50-000 woningen., De verhouding tussen .dé. /aan ballen in de verschillende- catego rieën woningen - moet .-zodanig wor denbepaald," aldus de. resolutie, dat zij economisch doelmatig én sociaal verantwoord is. Terwijl de econo mische doelmatigheid voorschrijft, dat het in totaal te investeren be drag zo klein mogelijk blijft, moet het in sociaal opzicht geboderi wor den geacht, allé bevolkingsgroepen gelijkelijk; tegemoet te komen. De' geografische verdeling dér in Nederland; te bouwen woningen, zo gaat de resoiutie verder, mag niet worden bepaald door toeval lige financiële mogelijkheden dér gemeenten, doch, moet worden vastgesteld op grond van de V so-' ciaal-economische behoefte, hét- geen een centraal geleide Cnan- ciering van de bouw van woning- ryetwoningen onontbeerlijk: maakt, temeer, waar de gemeenten 'in de onmogelijkheid verkeren leningen voor woningbouw aan te gaan te gen de voorgeschreven rente-maxi ma. Een gezonde woningbouw .en een gezonde woningexploitatie, zo con stateert de resolutie, zullen op de duur slechts bereikbaar zijn, wan neer de huurprijzen7 een rendabele, exploitatie.-Vder woningenruogehUc. ma'kcn..-De huidige^emhiltejr. "m- het huurpcil leiden tot onrechtvaar dige verdeling van de lasten over de verschillende groepen van. huur ders, waarvan-vooral de jongere-ge-' .zinnen-de nadelen ondervinden.ter- wijl deze verschillen bovendien een; doelmatige verdeling van de woon ruimte zeer bezwaarlijk maken.' In ieder geval zou het gemiddelde huur-- peil dienen te worden opgetrokken tot dat van de laatst gebouwde wo ningen. De mogelijkheid moet daar bij worden overwogen, aldus nog steeds de resolutie, de voorlopig toch nog grote overheidssubsidies voor de nieuwbouw te financieren uit een. huurbelasting op het voor-ooriogS» -wottingbesdt DEN HAAG De ministerraad heeft zich in principe verenigd met de uitgifte van een premielening vour de woningbouw. Voorlopig zal een eerste gedeelte vari vijfentwin tig miUioen gulden worden uitge geven. Van het succes daarvaj» zal het afhangen of tot de uitgifte van een tweede en een volgend g cd eel- te gal worden overgegaan. Besloten is ook gelegenheid';tó geven, tot inschrijving, op een nor male 4% woningbouwlening.' De uit te geven, obligaties, zullen een rente dragen van 2$%. De lening berust op - een.:50-jarigé an- nuïteitsba'siSfl.lmet; dien. verstande.. dat volledige aflossing na 25; jaar zal hebben.; plaatsgehad. Getracht zal worden vooral gelden aan te trekken uit de consumptieve sfeer om aldus te bereiken, dat er meer kapitaal voor belegging beschik baar komt. Oudewaterse notarisklerk krijgt 4 maanden ROTTERDAMDe Rotterdam- .se rechtbank heeft vanochtend'de. '4ê -jari ge" ^ofMskTlSï'K J.' r H. te Oudewater tot vier maanden ver oordeeld. Negen maanden wns ge- eist tegen de man. die gedeelte lij k in samenwerking/met; dé voor- malige directeur van de Oiidéwa- t'er'se Bank j: ongeveer f 30.000 had verduisterd ten nadele van: de Van Sijpésteynstjchting, waarvan hij. pénningmeester-be- heerder is geweest en die voorts een valse schuldbekentenis voor f 3000 had opgemaakt, De natrleg van de landelijke ere begraafplaats in dc duinen van. Overveen-Bloemendaal is gereed gekomen. De gedachten aan,JRusl rta Str\jd'' Eindelijk Vrede",, „Eeutmgë Eer en Erkentelijkheid" zijn er pieus verzir.nebeeldigd. TOKIO In Panmoendjon is. gisteren de eerste zitting van de vredesdclcgatles der verbondenen en communisten na 22 Augustus gehouden. Dc zitting duurde 35. minuten. De leidej-r der delegaties waren de Amerikaanse vlce-admJ- raai Turner Joy en dc Noord- koreaanse generaal Nam U. Joy deelde na afloop mee, dat de ver gadering „vriendschappelijk" was geweest. Er isjeen subcommissie ingesteld om de>vaststelling van een wapen- stilstanüslijn te bespreken.Deze subcommissie is vandaag bijeenge komen. Sedert de besprekingen op 22 Augustus werden onderbroken, heeft geen van beide partijen te kennen gegeven, haar. standpunt- ten aanzien van de demarcatielijn te hebben veranderd. Zoals-bekend menen dc V.N., dat de lijn. langs dc huidige frontlijn gef-ckken dient te 'worden, ongeveer 50 km ten Noorden van de 38ste breedte graad. De communisten willen een linie langs de 38ste breedtegraad. Leo Prins ging niet met de Volendam mee ROTTERDAM. Toon gistermid dag omstreeks halt 5 de trossen van de „Volendam" werden iosge- fooid, v/as de 15-jarige Zwijn- rechtse jongen Leo Prim? niet aan boord!Hij. blij ft', dus, voorlopig' nog in ons land. (Van een ónzer, verslaggevers) BLOEMEND AAL. - Op de erebegraafplaats te Bloemen- daal, waar de herfstzon het veeltintig duinlandschap ver warmde en verdiepte, hebben wrj vanmorgengezien wat daar in de laatste maanden is geschied. Onder leiding van de Amsterdamse architect A. Komter is deze zeer dierbare van onze Nederlandse begraaf plaatsen geworden tot een so ber en mooi monument temid den van de prachtige natuur. Er is niets dat stoort door valse praal of gekunsteldheid. Het is wat het wezen moest: een rust plaats In de duinen voor hen, die voor hun land bun leven gaven. De bezoeker die van de drukke asfaltweg binnentreedt, wordt niet direct met de begraafplaats, ge confronteerd maar eerst langs een landelijke weg naar eenplateau geleid, dat tot- herdenkingsruimte is ingericht. - Zo wordt voorkomen, 'dat hét publiek op; herinneringsda- gen tussen de zerken, een plaats zoekt en de rustverloren gaat,. Een monumentale opgang voert naar de dodenakker, die men door een paar hogere pylonen bereikt. Dc inscriptie op de bslk luidt: ..Geheiligd is dc grond,die g|j be treedt." Voor de inrichting van deze be graafplaats was men aangewezen opde landelijke inzamelingscam pagne. Deze bleef beneden de ver wachtingen. De stichting moest I Wolkenvelden Weersverwachting geldig van g Donderdagavond tot Vrijdag- s avond: g Vannacht plaatselijk lichte g nachtvorst cn hier en daar a ochtendmist. Overigens droog g weer met nu en dan overdrij- S vende wojkenvclden. Zwakke tot matige' Oostelüke tot Zuid oostelijke .wind. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen. 28 October Zon op 7 22 m. i onder 17?» 25 m; Maan op 2aj 8- m ónder 15 u 82 m. - zich'tot de regering wénden.;", Het resultaat was dat in Mei lyarl dit jaar de- 'Werkzaamheden -rkonden worden-aangevangen. Men heeft nog cnkele waarlijk niet vergaande verlangens, zoals een gedenksteen voor onvindbare gevallenen en een -plaats, waar de bezoeker in alle rust;kan gaan zitten, Degeldendaarvoor, onge veer 'j - 30.000:—ontbrekennog. Het mag niet moeilijk,zijn diefsorn in dekortst mogelijke tijd bijeed te krijgen. s CALCUTTA; ^wyijftlg inwoners - van Bihar zljn% krankzinnig ge- "Wor.dên;:-;na hèt;ë(eir-,vaii: -meelsp jj-: ''®ênybp;;ejB^K'üó^kerrdis;#So^ mannenérih vrouweh?Pdtkléeddéa zich volkomen,''tèrwijHariderérii als Tarzans in.bomerrisprongen ènge welddaden pleegden. Twee .ver koopsters variVméëlï zijn gearres teerd, nadat zij hadden.toegegeven dat sommige" fa'milièléden -teank- zinnig waren geworden nahet eten van hetzelfde'meel. -V v.;v AUe graanmolensla bót'gebied zijn gesloten; én plee] mag,Slechts verkocht worden1,' nadat'-het -che misch js onderzocht."-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1