LABOURREGERING WANKELT HET ROTTERDAMSCH PAROOL Na de eerste ronde: - Socialisten verliezen 12 zetels Tories winnen er tien Voetzoekers en ballonnen om ielaten springen m Dertien gezinnen moeten gekocht huis ontruimen Nieuw Schuman-plan: Europese federative Studenten-parlement in Tweede Kamer ZO IS DE STAND: Deinende menigte op - Iraialgar Square Prins Woensdag naar Nederland terug Vijftig mensen slaags op Utrechtse markt 4urGM®lient V aanklacht inr Advertentie weklé - 'onjuiste indrük Adeuauer krijgl ecu lijfwacht Haringtoe vloed bij Britse kust Boven-nationaal gezag nodig voor Europees leger Uptimisme van Acneson en TËüman Bestandslinie in Korèa weer straïkelblok In toekomst wellicht voqrbëi'éiding- het intëx'-academiaal Mond- cu klauwzeer dwingt tol stop- zetting vee-export He Jaargang, no. 252 Had. an Adm. tange Haven 141; Schiedam Teh 69300 - Abonn.prl|s: per week 0.40. par kwartaal ƒ.5.15, losse aumroers o!o? DE Vrij dag 26 October 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644' Bankier:. Arasterdamscbë Bank "te 'Rotterdam' Directeur: B. de Vries LONDEN. De moeite van de grote Britse partijen om de kiezers naar de stembus te Krijgen, is beloond. Een enorm aantal Engel- sen sommige waarnemers spreken zélfs van 30 millioen heeft over. het Io,t van de regering beslist. Toen in de vroege morgen uren voor ruim de helft van de 025 kiesdistric ten dé uitslag bekend was en de telling werd geschorst, had de Labourpartij twaalf zetels verloren. Daarvan wonnen de Conservatieven: er tien, de Liberalen een en de andere zetel ging naar een der kleinere partijen. Daarmee -is boewei verrassingen nog geenszins uit- 'gesloten zjjn vrijwel komen vast te staan; dat de Labourpartij, die sinds 1945 aan de regering is,, een nederlaag heeft geleden. De meeste van ;de 325 districten waarvan de uit slag thans békend-is, waren gerenommeerde Labourbolwerken. Men mag verwachten, dat dé Conservatieven in de Overige districten hun winst zullen vergroten. Het aanvankelijke op timisme lo; het Labourboofdkwartier zakte, toen na'ri spannend begin, waarbij de beide grote partgen gelijk opgingen, de Conservatie ven begonnen uit te lopen. Van de325 distric ten is de uitslag: Labour 175 zetels, Conserva tieven 145 zètels, Liberalen 2 zetels, overigen 1 zetel/ L - De stemverhouding na de tellliig van de eerste dag is als volgt: Aantal stemmen u' Labour 7.557.252 (50,11 Conservatiéven 7.204.485 (47,77%-) Liberalen en.anderen 310.003 Communisten 9.427 Ongeveer 82% der stemgerechtigden (verleden jaar 84%). Aantal zetels 175 (-12) 145 (+10) 3 j. 2) is; opgekomen LONDEN BELEEFT VERKIEZINGEN LONDEN: Bij duizenden stonden de Lcmdenaredgisteravond in on- gewekte sfenimjng 'op Trafalgar Square- eh zongen* 'terwijl even vurige toejuichingen opklonken, voor overwinningen van Labour en^de, Con- •5 servfitieven. De uitslagen werden op jep groot scherm 'geprojecteerd. Werd èeh;conservatieve, overwinning aangekondigdddhlverschèkneen tekening van Churchill jnei sigaar, op.het doek. was er een zetel vaar Labour, danJ-kwam er een portret van 'Attice. Voor beiden Tclónk: een. prettig gejuich, .maar, portretten pan Morrison en Bevan ontlokten aan de menigte. zoweVgejuich, als gejouw. -v"f' Tegen, middernacht werden Tra falg'ar Square en Piccadilly Circus voor .het verkeer gesloten: Honder den'fors gebquwde agenten band- haafden dê-orde.' Zij hadden''al. leen moeite met/./ongelingen, die voetzoekers wierpen. 'Het, vuur werk, dééd' geen kwaad,veroor zaakte alleen gegil onder de meis- jcs. De- befaamde fonteinen op het plein werkten niet om niemand een'.onvrijwillig bad deelachtig té laten worden.1 Kort voor midder nacht stonden 'meer. dan 1Ö.0UU mensen op het plein. Een gedeelte van de menigte deinde alsof er ge i/danst werd.' '-1 WASHINGTON. Prins BeW hard keert Woensdag pér vliegtuig haa r Néder land teriig.De dag vóór «ön vertrek bezoekt hij zijn broer prlnsiAschwin te New ïork enlhij: 7 zal daar dinéreif met de voormar: Tige{ leiders van déJECA-missie in Nederland, Valentine. r j' Prins^BeHhardsfcbezoeksan vde .-■militaire/installaties In. de; V.S.zal ni^aiiÖag^wórdèn .afgesloten mét een.Vinspectie>vM'"delucht-basisH stelsel,M dat ook" voorNederland ...van -'groot belang :s. (Donderdag heeft de Prins' voor het--„National War: College"- ge- V 'sproken'-'; vyr:.;',»Neüerlan dih;hét. kadern van de NATO".' 'Moenlciilols als argument - UTRECHT.';..— Tijdens de auto markt op het Vèemarktplein te Utrecht gingen,.Donderdagavond twee/ handelaren elkaar lijf! Anderen 'begonnen mee.-..te-/véch- ten èn. ..Sppedig/ was cr.7een klüwgh vair '.vijftig- mannciv. die op;-r elkaar .insloegen':-met"de blote vuist, :met. 'inoérsléutéls"-::en/;;"b"ahdehlichtérs.1 Aanvankelijk; stonden."' de aamve-. - ..zlge.01 ppÜtie-manhcn;:/";niachtcloós, maar -'toeS: er .versterking wasge arriveerd, was orde spoedig her steld. Er/werden geen aahhoudin-' gen verricht/omdat riièt meer, was na té 'gaan' wié;; er. .waren begonnen/ Ook dè'oorzaak /van'/dé; woéde-uit barsting bleef ;r de. gezagshandhav'ers onbekend. -LpNDËN/ •'••Naméns Winston' Churchill'is' fegèn" de Condense -..Daily Mirror pro-socialistisch blad. een' aanklacht ingediend'we-" gens smaadschrift. N sJ ',v rln* alle edities, van. het; bied stond onder het opschrift: „Wiens vin ger" éen tekening van een /pistool en daaronder: ..Vandaag is .uw vin ger aan de trekker.;Ziet toe-dat-gii de..vrede..verdedigt,..Stemt -voor de partij, die gijwerkelijk', kunt vertrouwen.' De „DailyMirror" is van "oordeel, dat die partij Labour- ■Verder/stond op bladzijde niets dan-Veènf'Portret/'vah Attlee/in de :Ii0"ke'rbened'enhbek.^eh'//ee^r;^ ..yah/Churchiir in ;:dé /réchter bMie- denhoek.", r.X Cede.dér partijen ^kan.UnViiét opéh-"- baar comjnentaar geven/'/voorde 'béëipdigirie fvah/!,.hèt*'pf ocësv zondpr •een h aariklaehti^wegpnsbelèdxgiag-, van het Hor te 'riskeren.1 1 'Staking van bootwerkers in Hamburg en Bremen |- geem.lir.i - ..;5: HAMBURG. Dé met-officiële- staking -door''vierduizendvin!losse: „^^cüèhst zijnde-bootwerkers1 in'.^deV tetWasHmgto'n;- met eenopleidings- havens yanHamburg .eny.Brëmem Een grote factor bij het Conser- vatiévfi-succes, vormden de vele Liberale stemmen, die in tegen stelling tot 1950, nu in hoofdzaak op de Conservatieven werden uit gebracht. Op het Conservatieve hoofdkwartier was mett verheugd maar voorzichtig. ..Indien deze ten dens zich voortzét.'' zei een woord voerder. „zullen de Conservatieven aan de regering komen met een grote meerderheid." Volgens een door de eerste sta tisticus.''van Reuter gemaakte ana lyse van de eerste phase."wijst:het feit. dal Labour thans nog een absolute meerderheid heeft van 27 zetels er op. dat dé partij inhet geheel niet meer dan ongeveer 22 zetels zal verliezen.' Aangenomen dat de Liberalen -en. Onafhankelij- ken 13 zetels zullen krijgen, waar op de uitslagen tot nu toe wijzen, dan zouden de Conservatieven 319 "zetels, hebben, wat -neer komt op een absoiute. meerderheid van slechts 13 zetels. Totdusver, wisten vijf; van de tien. communistische; cancidaten .niet eten achtste deel van het totaal 'aantal rn 'hun district uitge brachte stemmen te krijgen, waar door 'zij' hun borgsom van 130 pond verbeurden. Stormloop op stembussen De verkiezingen verliepen rustig, zóals bet een natie met een lange deiriocfatischetraditie past. -In Londen. Cardiff, Leeds - cn Bristol stonden gistermorgen in de klan-A me.mist reeds rijen- mensen--.tè: wachtcïriUotu.de stembureaus zou-, ,den'- 0j?C2igaan-.."-:De..heldere zopne-, Schijn,:, diefde mist later verdreef, bracht- een -niéuwestorrhloop naar de stembussen, 's. Avonds bij l$ei uitgaan; der. fabrieken was cr;.op- nieuw-eenverkiczingsspitsuur.- -De rustige 'verkiezingscampagne .krèeg in de laatste uren een bittere toon.- DeConservatieven, beschuldigden' de socialisten er van dat'zij'.pam-' fiétten'' hadden 'rondgedeeld,waar-; in werd gesüggërëérd dat een Overwinning, van de fories oorlóg zou betekeneü, De woordvoerder van dé Labourpartij ontkende dit. Nadat prémier Attlëe en zïjn vrouw gistermorgen vroeg bun stem uitbrachten, maakten zij een tocht langs de stemlokalen. Geroep van „Good old Winnie'* begroette Churchill bij zijn aankomst cp het stembureau. Lachend maakte hij het -V-teken. Koning George bleef voor bet .èerst .pa zijn operatie lang op om door de radio de verkie zingsuitslagen te volgen. -Ezels en kamelen In sobimige 'kieskringen zorgden Labour *cri de ^Conservatieven voor veevoer vbor" de kiezers. In Carshalton stelden -de socialisten invalidewagentjes - beschikbaar voor hulpbehoevenden. De Conservatie ven gebruikten' in Knutsford een ezelwagen, 'in Kibwortb een Jan plezier en if» Dudley een kameel om de kiezers naar de stemlokalen te brengen. Toen tegen twaalf uur gisteravond de eerste uitslagen werden bekend >gemaakt. was er in alle steden eèn enorme drukte. Voor de eerste keer in de Britse geschiedenis (Verzorgde de BBC een televisie-uitzending van de verkie zingen. Decajnera's waren gericht op het stadhuis vau Salford, dat gewoonlijk- het eerst de steramen geteld heeft.f-Bij deze verkiezingen verspeelde SalfoTd het record dat al een halve eeuw op zijn naam staat, want enkele minuten voor de tellers .Jdaarwaren, meldde Watford een Labour-overwinning. Premier Attlee en zijn echtge note hadden ai heel vroeg ge stemd. Daarna maakten zij een tocht langs de v er kiezing sbii- jeaux.IZg. kxcam het dat de klei- de AZvin,Budd, :die 4% jaar is, een liandje kreeg van de Labour- ■'leider. is"- Donderdag geëindigd.-v/De^sta-.: kingheeft „-„drié.-"dagen geduurd. ;Vijflig /schepen (zijn/ eri/in/bèide' havens, door'opgehouden, /terwijl; '.odkVaartuigen:'huavaarplan:heb^ bén gewijzigd. éh:.;dë- liayens: zijn"binhengelopën.: Dë West-Duitse vakv.erenigihg van"-: havenafbëiders;- heeffc /verklaard, datsdeistakirfg, ddór: cornmunisten' !op,;tpüw;-is /gé- zet../ /."k. vi'i „Goodf*o!d Winfiic*'; vjui^htedé .menigte, toen Winston Churcfiili gikeren'vróeg in de middag lijn stem uitbracht..Toen dè vroegè .re premier' liet stemlokaal*in St» StépJycv.'z' Hall' verlietf'moest hij- zich "een 'weg banen 'door een - -TiTcnsenmassa. ..Vfstigingsifrgunning aanwezig", ma CVan onze-." correspondent) - ri_DENf,HAAG:-, /Dertien/gezin- nëri,/f;iie'/zon"dèr/:toéstëmm -h^^emwntidUk^^iwesgpiiifisA bufëatf/dnLDcn.H^ cwiraing .lièbbèn '.betrokken, :is.;aan-," gezégd,;, dat 1 tij.deze - wpningèh/jSóïf; nenr tien.;dagen wëer moëteh ont- ïft'-hier woningen, dig; - Inruiling van ongeldige postzegels VEN BAAC Postzegds pielde ./hèdténjs^'* van' /Kóningin zWühèir.; ;.:ih ih,a/:yart /Ihét „typeHartZ />"CtiitygIJEt&' 3947) alsmedè/ .briéfkaartöi; :;an-; dëre póstwgardènvoorzien wan één -daarmede ove reep kom cnde zègél- 3 fdruk, ."die sindg 1'October voor, idefrankeripg,waardeloos'zhn/kmn- nen tot .en imet'Al/Januari 1932. óp' de postirrrichtmgén worden..om geruild tegen zegels réxa,' - van de i gangbare soort, .«*- \In weinig takken tiait Neder lands jflevèn werken, de,:man en üe vrouiv z o '.'sa ni en:als. óp de po er de r e h in';;::de -'zëeuisseryk. Dë;; manlizo^t,. tnjj' de jciaisten; voor', zijne schip; de f.TJroflw 'zorgt ervóór dat 'de - netten 2.0/goed mogelijk in\ orde 2ijjjnl'rtZ&'?:-boet 'zttëlliefste nt/ gezel- /schap/ van., andere/ urouiwen. enktn fde^^itenlüchtdiZoln gTÓep hèttéji- eboetsters, 'Zingend en -pratend-- aan fiet werk de. prop luchtige k bruine; sfcuiers/dié,.in ignMigéisIm-;;-. -Igers'^oper de golven degrond lig- gen vtigespreid, blijft :aLijd een ?;aqnftboflfnk bjëct ve or.wie-. Hens,-, ëpètüèellt^ótloód'Jenypënhanteren, «n-bok' éoor^^:iuie"als';argeloos ujdn-,; de laartoev al lig - er' langs'kómt," /solaasipugend.'uif dekniidige 'ster- ..kénde V herfstlucht: (D'e?foto is tiit/" ï'Sciïëvèningev-); - een„k;bouwmaatschappij in:.'/de; Jaarsveldstraat te'- Dén' Haag heeft- :!gëbouwdDeze..-"maatschappijvér-, 'köcht/-de?,hmzenv-métpd'é:>meaedéy liriè'; dat"/ ,,véstfgingsvërgühning verzekerd; is", hoeweL zij /(en oök :d.e- koper)', kon wetën.l -dat ph'ét' /"huisvestlgirigsbureauaan:pdë; koop, .van eënhuisniét /het-z recht /van' bewoning'wil verbinden. Van' de /.vijftig ^nih'gën,- diefde, 'bpü wm'aats chappij/vin dK/iJaar srl -veldsfraBt/optrok/ /warénk/^r.-^ "iniddels." "feeds V 28^do pr ',r'dë/:iiied\ii^ eigenaren betrokken.; 'Dé - ovcfige'- 22/"adspirant-bewonérs i-willen^nfi, hunhuis; 'niet betrekken voordat: zij" weien .waar'/zij/.aan"- toe zijn. Vijftien yén - 4è;2Ö /gezinnen"blijf kén achteraf ;:wel/-..aah' dé richtr: lijnen vaiv- het ënisvëstihgsljurcau-- jte^yoldoen.Onder,dé d.ert.i.en,: die stffih boeltjes Weer moeten opslaan/ bevinden izich./miet hagéftaafs't; wier aanwezigheid inDer //Haag' economisch - niet /beslist nóodzakeA lijk/ is'', Velen .:van;;h'én/.; h'ebbéh:v acid /moeten lenen óm dé éérste; Koopsom, te voldoen, pe, gedupeérf den zijn verontwaardigd, ,'dat/..dë; nog- met-verkochte etages, door" de bouwmaatschappijn.og;:/steéds:/.op" dezelfde wijze 'als .voorheén in ad-;; verten tics worden-aangeprezen."' Dreigbrieven de oorsaak BONN., Kanselier Adenauer -zsl een/ lijfwacht kryged^ /aarigëzién hb ;drëigbnëvdh hfeeft cjhtyan^fn^Dit! werdDonderdag opA(een:::perscon-; feröntie,: mêclëgedeeld daof/de' mi-; nister "'-van' Binnenlandse. Zaken Lehr. Ook 'de, wacht voor de1 kari- selaiij zal'wórden versterkt. -;De/;mihisten/gaf geèn/. bij?;ondcfr' héden o.yër de inhoud van Üg dreigri brievenj'Hy-Z, zëidêslechts in het; algemeen dat ;dèzc igéén /Twijfel1 laten/ bèstaan' ia'an hèt lót, /dat men, uë kanselier heeft'"toegedacht. - Vattgst is tt groot vuur tie schepen ÏJMUIDEN.-"In :dc- .afgelopen; nachten-. hebben - Nederlandse, -log gers.: die' onder1 de/Engelse wal vis sen -op fzig. t walhariiig,/' oh verwacht ehormër' yarigsïe n.- /géboekt)i Diverse s'chepöri 'kregen'zelfs teveel van Het;: goëdé:;.wa ardo ordevleet 'zonk. Aan dé/ opvarenden - hééft. deze plotselinge toevloed/bijzonder veel werk bezorgd en dfversë' schépen- konden de:'vangst "zelfs ,niet meer: bergen,zodat K'oll bga's'möèsteh;' bij .springen prrt hé t1 vVzéébaioketVaari boord 'te nemen. - /:-ri/?1: In Sept. op 300 bedrijven; pseudo-vogelpest; /;i)Ef?HAAG. Blijkens een op* gaVevin de Staalsconrant is er in de maand September op 300 be- /drj^èn/-.pseudo-vogelpesl voorgc- /kèmènlf/AU cv fllcrch 'zij nafgemaakt èn'dë bedrüyen .zijn ontsmet. PAKIJS^ - De minister van Buitenlandse: Zaken, Schuman, heeft Donderdag op een-rdiner,;dat hem door de buitenlandse pers werd aangeboden, medegedeeld, dat Frankrijk op de zit ting van: de Raad van Europa, die Vrijdag begint, een plan voor een Europese Federatie zal indienen. Soortgelijke initiatieven, zullen van België en Italië uïtgaaii "conferentie të' Parljs^over'' de/ihstel-;- liES vap, een Europees Kger/aqor gen -volledig-' bevoegde; "delegatié'/te doen" bijwonen. Hij zei de; /dat--op*/de be- ;spreking'en te Parijs bevredigende vorderingen :zïj'n/gèmaal^;J^é/móëi-:/' ;lijkh eden - op"? financiéèT/gebied zijn De Perzibiho oho i i —WASHINGTON. De' Perzi- ,sche: premier;; Mossadeq. heeft' Don- dèrdag, '.-het/Watër-Reed-hospitaal; alhier' verlaten voor 'een bezoek van* één dag aan/de boerderij van de assistent-minister van Buiten landse' Zaken:r'Mcgheë,ïn het nabij- gelegen Mïddleburg An - de-'Siaat 1 Virginia. zullen daardé be- /sprekinge'n over/ëravöplossih ivan'-' ■öe .oliecrisis vèrvdlèeni/IVIcèhéèzaL: /Acheso'n/vervangen, die Donder dag naar; New /York/is vertrokken pp/.weg/naar. de'/Algemehe/Verga- dèring der/.VvNJin,Parijs;"V-NaVde laatste -bespreking met'Achesonver- tëldè:-: (Mcghee.^aanó vërslaggevérs: Hij is .„ongeneeslijk optimistisch" over de kansen op een regeling," //President "Truman "heeft Don derdag ?op zijn wekelijkselperscón- ferentie verklaard, 'dat- hij,/hoopvol gestemd is cover - de'gshg- van. "za- Ren "bfl/deAmcrikahns-Perzische oliebesprékingeh./Er/waren enigé^ vorderingen -gemaakt,-aldus - de president. -- .Schuman; verklaarde verder, dat bet tot; stand komen van een -Buro- pésë'/Statenbond ;,van wezenlijk ;'be-. langié/yoorëen/bëyrëdigende.wer- klng/yan een/Europees - léger, -„Wij „kunnenmoeilijk- zonder'eeu':rboyen- natiónaal'-/gezag1/;'indien.--wij'-verze/ .kérd/willen' zyn/:vah/*"de/doelmatige /wefklh'g van './ëen' /dérgélijk" "leger", gMxdxesopi' en /Morrigin /ha ddea/nein Europa een pleidooi të-houden/Voof he t /instellen van een d erg elij k b o - ven-nationaal gezag„ ,f -Als/, bewijs::vatrrdé/^oejendè be- langs tellingvoor. ;het. 'dénkb eeld-van- het .'instellen van /éèh .Europees legèr hoerhde Schuman ,de beslissing van Ne d e r l a n d 'óm,. .na. aanvankelijk waarnemers te hebbén -gezonden/ de MOENSAN - De communisten hebben vandaag voorgesteld de wapcnstiLstandslinie ongeveer/. 25 km ieri Zuiden vanr';/dë hnldlgfe frontlijn vast te stellen. Eén woord- voerdcr .jvah;lt/heiri,opperbevel der-, iVerenlgdg: Naties heeft/ echter yér- riklaard, dat dif: planynlét aanvaard- baar „was. Dc ,w*qordV( erd r zo. Jat de ge- aUieërde -/troepen, indien' dit plan werd uitgevoerd,, belangrijke pun- itëh 'als de „IJzeren Driehoek", dè „Ileüvëlrij /dér '.Gebroken' Karten en 'de- ivPunchbowl//zouden 'moeten prijsgeven, waarom zij, zo hard ge vochten hebben. Het/nieqvvsvan. hetcommunistic sche voorstel werd bekend, nadat dc gealliéerdc /encommunistische subcommissies: voor, "dè: wapehstil- siandsonderhandclingen -.anderhalf, uur.onderhan'de:d hadden. Nijniegens B/ en W. tegen Prot. Glir. collecte, Kroon er voor (Van' onze correspondent) - NIJMEGEN. V.De 'Kroon./heeft een besluit vërworpen. van- Nijrhè- gons IB. en W.L 'waarbij aan'-de: Christelijke blindenvereriiging ,/De fakkels bij een'/ vergunning .werd geweigerd tot het houden--..vari een openbare .bollecté://B:/ eii/ W; hid- aeh verklaard,datdézè. aatjyrqge viel. buiten hel roosted" dér/reeds I' toegestane.' veelvuldige; coliecWn. m r /Vah.ohiëparlomöhfaircredacteuir):; '/1/ÖEX/HAAÖ';Zatefdag >15* van- /dè; voorzitter dér/Tweede" 'Kamer my? rcieh^-vanG dé,/Ven/ vpoj-'/Staatlcun^e; ;tè/viXièydêfi':-.k/ih:/1dè/!vèfgad'éfzaal*v'dër':. Kameif", "ben Xeids $t'udèntep-parle- menf^ bijeenRomën. :-V\ V~- - /Op:t'dië'.dag':ial. èen/wetsontwerp over 'nadere■ivóórschriftem-betréffBh-:. dëtdë'candidaatsfeUing/vo.or/déijvef-. kiezïng--.-vaia^dejrTw:èede~Tl5ainer-.--.!iii'- ;dë -afdelingen worden,^/onderzocht. ■Als/Uvérantw.oordchjké^/^roihisters",' ,die -de^„memorie vanloelichtihg" s er. JonkmanJzobnVvahó:de"":„v.oófzit-/ t er - der - Eerst è^Kameró/ cn Roelvink.1 dé schriftelijke: ;Vpprstei/;;in.;/dfe; tweedeopenbare- y.ergadenhg'Jn rJsfr' hua'ri. tegen'„dé 'dëb'stu'r: i dentenJtamèr verdèdigeh./ ïri dëT;bl}-*i reenkomst van.',15 1 December.:zal/èehi 'dér1 vrouwelijkelëdeh";^n'hèt.-;stu- detiteirpai'iement ;cen f ./mtecpeUatie houden; /welke rtërmöêdelijk"b'rirek-i /king s'fi hebben op/de/ positievajij /de' gëhuwqë/:ambtèriarés vPë/: ver-; gB(3ermgèn.,zulleiifdoëri/dri;'Kot,teti-( horst zelf/wprden gélpid/ f 'Mocht'.dit; .experiment slagen "dan* zal het /geregeld /wordèh/ heVhaaLÖ,; mei 'inschakeling-' ë'vériwèlt;véiï|- 'qeaten van aride're:"-ümvcrsiteitén;.éii.; hogescholënr :.pe; /gedacMtèh-/êgaah? daarbü;Va'ahv^hk'élijk/iAff:haa"r:-ffa"c-: .-tie-vorrfiinfe -për 'uniyërriteitsstadJzo-| .dat.büy; :;uit/-Nijmegén^eh;%WaËë"4 •nin gen hè t gr os. 'der KVPistiidèntèhti fractie/vem uit: Amsterdam (VkU.)/ het gvoterë> gedeelte.' ener/ A.R.rffac-T jtïe - afkomstig zou: k: DEN HAAG- Z-L' Mede gelet/ op H et'/ff eit,: tsër 1 sfcti drlVe.ii./"! talië'.: J de doorvoer, respectievelijk invoer van lierkauweiide r;diirfpn/eto':: var- këns.- hlt Ncderlahd hébbën -yérbo- (denv en dat v in /Frankriyk/hèt voor- hémen;; 'bestaat hièrfoé"Jovëneèns over/,te/gaan, j hecItAdë pVeéartse- ntjkundige ^Diénst - \yegen&V;het op- treden van/jpondriien klauwzeer in - ons/lanij /bcsio.ten-imet;:! ingang: van vandaag de/kchriiiffV-TOhv/vééj o r de esrport /naar alle landen stop Naar het' 'minister]c?' van "La'nd- ihottitëvmêë deeit/Tbèt^eft.'Lbèjt//: eën' tijdelij k'e maatregeL; /opheffing -kbn/wqrden tegënitoGtsgezleri/zodra meh;.,öri:ih'f4srigeslaa'gd?veea:'#accin.-' tc-bere)d(m/waarmedei/;he.tri.thans. optredehdè ihon'd-" %èn",klaüwzeer- typc "doeltreffend-kan worden ba- streden. .'^'Vï JJov.: hoopt^dc weduwe - H/J., Wisselink- ;te/-S,Uvöldê1/öëV/dag--rtë'ge denken, dat zij- honderd Maar .wordt; SA anlioudeiid ^droKgi f-^weersyërwachtihg'ïgèldig/v^t: Vrijdagavond tat- r Zaterdag- f avondri*5- 'Ho: "deY'|nai^f'4'^'x^cËtën^ pi aatseUifc/i/-mtei V^. Overigeiis di^og/yvecx/met; ;o verdrijvende

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1