ZEGE VOOR TORIES. Westers front versterkt meer stemmen voor Labour Conservatief-liberale coalitie zeer waarschijnlijk CHURCHILL WEER Amerika ingenomen met ClmrchiUs verkiezing N.YiiW»if aanvaardt offers voor Westerse defensie Verkieziugslhermometer I j Geen radicale veranderingen Maandag nieuw Brits kabinet WAT VOOR WEER? Droog weekeinde 3ÜB - r Versteviging', van Anglo-Arnerikaanse banden verwacht V banden verwacht SPIT beet ~~A Fotodienst KLM bestaat 30 jaar. Daarnaast moet sociaal-vérantwoord levenspeil mogelijk blijven" - Regeringsingrij pen gevraagd in staking: le New Yoi-k Onbesuisde fietser reed oude man dood Bollenexport f 120 millioen Kanterlld J.'M. Peters rirtdfi- M .0. p-Slavië en Amerika sluiten sta act Beloning-voor-tip inzake Piet Bruin C verdeeld Churchill's verkiezing Geen vorderingen in Panmoendjoa D Red* en Adm. Lange Horven 14t. Schiedam Tel, 69300 - Abonnprljs: per week f 0.40. per kwartaal ƒ,5.15. losse nummers ƒ0.09 DE SCHIEDAMMER W':è V^9'av& N V. De Nieuwe Pers Postalro 395644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur. B. de Vrie» (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. „Men kan niet bestrijden, dat ons zetelverlies te wijten is aan het feit. dat als het er op aan kwaiit meer liberalen conser vatief tvaren dan Labour," zei Attlee, toen htf gisteren op het eind van de middag van het paleis naar Transport House terugkeerde om daar zijn medewerkers en hun staf voor al het. werk te bedanken. En inderdaad, het zijn de twee tnillioen, door gebrek aan eigen candi- daten losgelaten potentiële liberale kiezers geweest, die temidden van hun eigen onder gang de verschuiving hebben veroorzaakt. Van de 625 uitslagen, zijn er - thans 620 bekend. Tot dusver, heb ben de conservatieven 319, Labour 283. de liberalen 5 eh.de Ierse na- tionalisten en de Ierse Labourpartij 3 zietels. Dit geeft aan de conser- vaiieven een, meerderheid-: óver alle- andere partijen 'te zamen van 18 zetels. Alsdie resterend uitslagen bekend- zyxi en. het vervrachte re- (Van onze correspondent té Londen) .LONDEN. Sinds gisteravond zes uur-Vis Winston Churchill weer Ehgèland's. eerste .minister. Toen aan het resultaat' der,;. stemming geen twijfel.meer kon bestaan, ver zocht Attlee om de' gebruikelijke audiënte bij de kooing om zijn ont-„ slag aan tc bieder.. Dat was om vijf uur. Churchtil werd hierop door cc. koning, ontboden èn- verscheen om' kwart voor zes". :gp het paleis. - - aan vaarddpyd'e/tdtnoftigihgrom' nieuwe'regering te vorraeVeii Véró daarmee op datzelfde ogenblik 'op nieuw Engelands eerste minister. Dezelfde avond begon Churchill in zijn Londense wening, Hyde Park Gate, met de" laatste besprekingen- over de samenstelling van zijn.kabi- net. De eerste ministerljjst zal ver moedelijk -gedurende het weekein- de aan' de koning: worden voorge legd en .wordt, dan, na de Konink lijke goedkeuring gepubliceerd. fVcti onze weerkundige medewerker) -• Voor het komendeiceekeinde mag men nog altijd hetzetjdé droge. v herfstweer' verwachten, dat October ons al in', zo1 rijke'mate heeft ge- schonken. Hog sleeds biö/t het tc eer in ons land ander invlped van een hogedrtikgebied, waarvan het cen trum thans bouen Scandincoiè'is ge- legen. Gisteren ts de bewolking toef; genomen;'maar tfedurendc 'dietweek einde mag meh :qp" zonnige veria den rekenen. Wel beweegt zich hetfrant' .pan een'.oceaandepi essie langzccmih;. de inditing.-van 'Engeland en4 West- Frankrijk,roei- valt dientengevolge in Jêrlanfl ..afkregen eti ishierdoor [op de Britse eilanden, dë: tmnö toe-' genomen, maar deze naderende de pressie zal Ket w eer? hierptélaride morgen" nóg liriiet mërkbqdrCkunnen 6 einv lóedenif Th.} de temperatuur fis niet veelfwijziging.rtexperwachten.: Mét'.is mogélijkf-.dat -Tiet kwik nog. iets zul.stijgen. -}_ - y. ^^rriirenniiirniiiniiiriiiftfiiiniiliiiEiminiiiiinnDiaiiiniiuiriiiiiijnBiiisiinq^' Wéinig bewolking "S r -Weêrsverwachtmg geldig van j§ Zaterdagavond tot' Zondag- - g avond: y i, In'de nacht en ochtend op >g enkele, plaatsen misthóvèrigens'a -gr- droog weer en weinig, bewol- =8 -& king. Hier en daar lichte'; g 'nachtvorst, morgen overdag on- - H geveer;r dezelfde temperaturen als vandaag.- Overwegend - ma-," j§ tïge wind tussen Oost en Zuid- 3 .s.Oost. g ,g .53 - M' S3 October Zon op 26. iri s lg onder 17 u- 21-m: Maan .óp. 4;^u.,'i2.SJ «g.m onder'16 u-13 m.' i-.- s- •W - JS, T 29- October Zon op ,7...u27 rri-a H onüer 1? li 19 m; Maan' pp S'.uVï'.il 'g.;m onder .16 u sultaat hebhen (vier moeten uit de Schotse Hooglanden komen en een nóglater uit Barnsley) zal dat cijfer vermoedelijk tot 17 dalen. Want de zetels van de Orkney's en Zetland werd $°0r een libéraal/bcJ :zet "en 'het: is niet'uitgesloten, dat •hij 'naar' behouden - zal. Over de. Labourpartfj aUeen hebben de. con servatieven een - mèéfderhëid vati '26 ■•zetels. r, •- De cónsêrvatievDn - hebben dus •nietgekrègén,wat';';,zij'zo%?stellig gehoopt en verwacht - "haad'en:.-ëên1 duidelijke r 'uitgësprokcn. .".meerder heid van '50 '5 60 z"etels. In- wézen: lijkt ;;de situatie"1 iii"het 'hiéuwe huis- 'veel; op die van hét'.'bude.jjwaa'h Laboureen' meerderheid- van Q by ër.;. alle^ ande're^'partij.en.r. tei.ziamen^ had,maar 'ioch'tmet'.:dit ;ygrschü:lh' het nieuwe. Hufs.Lda;t ;h.et tregèrën Hoewel telf Jiéflcozem-mei een meerderheidevanf'$800ó.fstemmen ■rin'fWoodfardi Essex, 'en hoewel' zijn f Toriesafstevenden<r op \eenr dbsolute:\mee7~deTkeidv'in-hei;En-f gelse Lagerhuis, lamtdiChurcHlji, hièt tpeh^hij. .op "7i.Bfi;.bQrdds^ vd^ hèt.raadhuisrvanfWoodfordiver-i scheênVi.Ömx «ïjirj fciezérs te bel Telle ens weer, als men in districten, wa^r in 1950 wel eu nu geen derde liberale caudidaat was, de stemcyfers vergeleek met die van 1950, ziet men, dat met -het verdwijnen der liberale stemmen het conservatieve stenicijfer meer is toegenomen, dan dat van Labour. De liberalen hebben dus collectief als een -groot réservoir van „floating votes" gewerkt en het valt te betwijfelen zo zeer lijkt thans dc aanhang der grote partijen definitief uitge kristalliseerd of zonder inmenging er een verschuiving plaats had kunnen hebhen. met een^ overschot van 17 iets mak kelijker zal gaan. Hierbij komt. dat Churchill stel lig zal proberen om ook de libe ralen in .zijn kabinet te betrek ken (hij heeft t immers herhaal delijk yan:!zijh:^X-porkTOf'WÖor één kabinet op .ibrede baeis" -blijk .ge- geygn'en Het -wórat,'waarschijn- iifk geacht; dat Clement Davies, dé liberale leider,. een ;,mïnxstersportë- fe.uiile ,zou weigeren. ^Dat zo,u het "i jt-t ft tff-\Zje^ver.deT.'/pag:3 ■y:i zfu: IVan onze correspondent ite: NSifr'York)5 'r>' l'*7Is*EW 'YORKDe '/Britse; ver-:, kiejdngen zijn hier in- bréde .IJagcn dér bevolking'Jihet i ongewone langstelling ;V''gevo.l .Wordti in,' het algemëëti( toege|uiclit dateen versteviging der Anglo- Amerikaanse banden, ^die! ^vooral slndsvhet _olie-gescid 1 :tusscn -Enge - land en 'Pexzië dreigden -, ,;te-^ vër- sla.ppen,eé;.hetJ g'ey^jgvM^ "^Bijzónderenthousiast. ■tuürlijk dej .cohser.vatii|v|tj?:-4s^ihgén, ,'drër doodsben ajj.wd -ts - de écohorrilschë "poaitie' de rest van West-Europa zou beïn vloeden". Zij. hopen, ja verwachten, een gunstige weerslag van dc tot uitdrukking .gekomen rechtse koers in Engeland -op de .presidentsver kiezingen in 1952. Maar - ook in liberale kring, bouwt men veel hoop op het nieuwe kabinet. Hoe wel men. hier niet algemeen afwij zend staat .tégenover elke vorm van""planning, was men toch te leurgesteld." dat do Tories 'tijdens hun; verkiezingscampagne geen meerpositieve, nieuwe koei's aan- gaven. Zij. die op het standpunt staan, dat Europa op de eerste plaats komt, zien inChurchill, als een der voornaamste steunpilaren van de .Europese -eenheidsbeweging,, eèn belangrijke voorpost om een hech te continentale structuur, tot stand te. brengen, die- een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot het. her stel van het verstoorde evenwicht Tn.de'wereld en daardoor tot de -wereldvrede. Zij twijfelen er echter aan, of. enige Engelse regering in afzienbare ti/d bereid zal zijn' deel tc r.emen aan een Europese federa tie. - metdrie man personeel, nu wer- TT - ken- er - negentig mensen:- De 'eerste donkerekamer was I%X2% meter, nu hebben^de.?:bedrijfsruimten een L fropperplafótóv&öniilStfÖ ArrtZ. De heer. .^:v,,lffc/L:üL/HO Spit werkte met een 13x18 Zeiss- V" - A 'caméfoJ''tliansfhëeftTiet 'F.C.B:. voor. LL"'.'O;- v.'.j0OA0b.m •-nffn-'.de'VmpöérastéVhontïf' -rijflV^lipf.V'-fhthnrnrH'precisiè-carterings-camëf nansiocnteiTjK, rnntiteuT-j0topTctij. Tj-.v :,jr c n Sn zal IrfnufttfiW-lSMsHB de KOM: JOOrSyKs in-, dienst trad, nooit hebben ge- gemiddeld. 20.000 ml foto-papier, dacht dat Itjf één jeer later het 509 m2 glasplaat en 505 m2 film. spits- zon afbijten van de Foto-iech- Ook dc krantenlezer ziet herhaal- nlsche - dienst. Hij-zal wel ietwat delijk hei' fraaie Aoerk van het verbaasd zijn ge weest toen de heer Plesman in Jind 1921 naar hem. toestapteen hem i vroeg, of hy lucht foto's konmakert. ,,'t Valt te probe ren", au tu>o o rdde "hu. kroop op jVdaK Jiai'e7iv-in ea#,JI)H-9 F.C.B. Het beeld- in-vogelvlucht uah het' Paleis Soesp dijk,, dat -toy hier boven afdrukken, jis.ook een van zyn- producten. - U ziet hoe drie Tiger- Irlpth's uan de Rijksluchtvaart school cirkelen'bo- illiüülülUülülüCüllftilll UTRECHT. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingcn erkent-de onvermijdelijkheid van een collecfcjcy"bevéiliglng tegenagressie cn. .van^ öe; daarvoor te bxcng'en offers. Het' is van -mening,dat W.-Enropa vcr'Ii strekkendeïfinahciële èn materiële hulp bij dc opbonw/van zyn weerbaar heid 'rile^ zal kunnen ontberen, IwH1 een sociaai-véraiitwoord ievehspéil voor de massa mogclük blijven. Het spreekt; als: zün vasté -overtuiging: nit; dat de inlliiaire verdedigingsmaatregelen van He vrije wereld gepaard .be-;: horen te gaan met- èen rechtvaardige "internationale. vcrdeUng derecoho- •mische hnlpbrónnen, een' internationaJe planmatige ordeninjg van de vitale delen van het économisch leven én binnen do nationale gTcnzcn, mc't "een politiek, die de onvermydeiyke offers: naar,draagkrach't Verdeelt, daarbij rechtstreeks ingrijptieri; directe controle van' overheidswege niet schuwt, Ditwerdt uitgesproken 'in'; een-.ré- hield.: In Idcze -resolutie - wordt; ,o.a. solutie. die,:: vandaag -is behandeld op; het 'derrionstratieve congres, ..dat hét; NVV 'in een der Jaarbeurszalen LONDEN.Dé laatste stand van: de 'Verkiezingen,'met nog vijf van .de SSf.'zeteis 'onbekend, is ''als .volgt:''..y Conservatieven 319 zetels (winst 23) i Labour- J 293 zetels fuerhes 20) Ltoefaiejj,; 5 fcisls (verlies 3) d, -Anderen J,r ::3/sëtêls;(—) .'r.' ",J': Lld-.dH^i^^d;^'5cho£land 2rülleri de.uitsiag: -yatidaag mèlden eh éeri. vierde ,ppa-Maandag v - L TftissenVftciafcjes 'de overeenkomstige' cijfers ih 1950):"/- >-:^P°gf-S-iW^^^0s:^^If^T3^S98:516.stëmménF03^48,S7O^emrnen):- Sarihang fl3.702.226 steihmeh; (12.3'48.935 stcmmeh) 5 f 7É5.216 -stómmen-:2i766.817Vstémmèn) Communisten1 >>'•- ?2L620 stómmen ^92.815 stemmenL, 0 öe percenfapës -'-1-- a Zfbapr f 48,94 procent (46,36 procent) j\ Conservatievene,7t' aanhang (4è'j23i procent: (43,40 procent) 1 Vr.Lto,eralen. en anderen .".',2,75 procent 9,72 procent) /■'■ff CommunistenV"-; '0,08 procent 0,32 procent) van dë/Regering-., verlangde dat ,z.ij': a. hetbouwenvan -Ten .^minste; 50.0ÓÖ wóningéri :p'ér i-jaar;:; vferzekerty b.de-, investeringen Kinidèr. particu liere.; sector,.; aan, rechtstreekse cori- troïes onderwerpt;-' - - c. de - verlagirig -vad y hèt 'léveris- peil tot" aiadm;al -5 pet.ybeperkt; d.' eeii snellek" vèbhoging;: van' .de productiviteit 'béy?erkstelligt; e. -1 een wetsvoorstel; tpt'definitieVe ,rëgeHrigiyyanv de kóudéydagsvoórzïe- ning-indiont; - ,.y - eén evenwichtige industriall-y 'satiê-politiek. vncrl.- .- 'Zié ver de r p'ag. 11 Bij graafwerk-munitie -' yaor de.dag ^ekonieri OVERLOON Eèn graaf machine he-eft k-.hiërjy.yry dag ^ibüi dë.daanleg- van/rioleringen èen grote partij mu nitie "naar' boven gebrhch'fi-ijiHét" werk wérd' stilgelegd, - totdat - dé mijnopnilmïngsdienst een "onderzoek zal hebben, ingesteld.DeT munitie bestond 'dit; handgranaten en patro nen.' Eldérs.-in>tfe gemeente werdén mortiergranaten gevonden; y NEW YORK.; De New Yorkse Kamer van-Koophandel heeft pre-1 sidènt -Truman-gevraagd om- de; nationale noodtoestand -.ldt,i-te - •roé- pcri ','en.ycéh y wét "lut.'te vaardigep:; ojn:..de"kostbard 'havenstaking in.' New-York'enandere havens - van_ dé '.Oostkust' «të. doen èindigen...Het; tóelaterL. van. .dezei- staking, '.aldtis: dé jJKlv.dL, zetv-eïk, .arbeidscontract' 'op jlosse - schroeven, .dat ydópry wet- ;tlge ondèfhandelingen: Is -tot stand •g^komën. Dë; KvK. verzoektom, :troèpen.- ten., einde, de werkwilligen ,të-' ibëschermen: vliegtuig achter, de één-ogige piloot ven het paleis Soestdijk,: waar het Hi»chl£//e, koerste methem naar Koninklijk paar, het - défilé aan- Rotterdam, boog mei zijn fóto-toe- schouwt, dat ter gelegenheid non, stelletje ovez boord, énrknipte (af.zijn koperen huwelijksfeest wordt Tot' 's heren iSpité pfootsle f.ver- gehouden, wondering' was 'die' ee'rslp, 'prent Vaiï meer en voor het grote, goed. Zo werd, -in' klem, het Foto- publick minder bekendebeteke-. technische en Cartogrcflschè Be- «is is de kaarterings-fotografie, die drijf der K.LJil., zoals de dienst nü JCL.Af.-ers al boven vele landen heet, geboren.- - hebben verricht. Zelfs voor de ar-. Op 21; November bestaat het cheologische studie blukt zij van F.C.B. fof/iciëelj' dertig jaar. Nuch- belang: hebben niet luchtfoto's o a. tere-cijfers tónen aan, welke-enor- de sporen aan.-het 'licht gebracht me vlucht letterlijk en figuurlijk van het middeleeuwse „Huis ter het heeft- genomen.. Het begon Eem" in de Eemnesserpolder? Voniiisfieek hecWtenis -.' (Van onze correspondent)r' - H7ÜVERSUM.-—D* ^kantonrecH.' ter heeft de jeugdige .wielrenner-R- uit Bussum veroordeeld tót_" een week .hechterds, .omdat .de jonge;* enige maanden; geléden met twgc andere Bussumers uit Weesp fiet send, ccn bejaarde fietser had aan gereden. .die twee dagen, na. deze aanrijding overleed - Volgens- dè gc- tuigênvèrklaringcn wasyéfeyocör.V-S. 'genoeg-,ruimteygéwèèst dm- ;het: wat aarzefend fietsende,v -slachtóffef te 'yah'' nadir, schatting 25: kili '-DEN j.H;A'AG^sDe- .c^p'prt-fvan bloèmbóllenJüliy-tofwhë^éii •berèikté' •éeny^^ibrdhoógte, Men schét bét bédiag; vvaarvoor 'g.e- •ëxpprteërd;yf&fj. -op i ongeveer ./;wl2Ó.OOO.OOOyjDéypakduizehin de bóHedstteKen;i?yrivyt9^;ël. Teeg, op enkele soorten jria,- waarvan, zeer veel -werd -gekweekt,r Aangeziendé: navraag ;naar. bloembollen nog, zeer groofr-is,. schat.-ftnëh dat binnéniènr kele weken ddè pakhuizen- -geheel leeg zuilenrijn, iln 1950 werd: voor 100.000.000 geëxporteerd,. - zodat na ar j'.vóprlöpige s ch atting d e lex> port meteen' vijfdeis-.verhoogd,. Kainérli^-j'? feM^Bétèts v is y béhó.èmd taire ^ülérnsordéy hog -;ondër scheid ing. .-aanzij n<zèer dappeivygedfagv tijderis> de 'bezëttingf toen hyyhodfdy. wasjyah deyyerzets-- gro e'p vjxi;' zijnyiWÖöh^ (Liriihurg)-■ A''A..'-:Tdi vv-i "WASHINGTON: 'Na' wekéii ,van ;geh eimey pnd erh andeiingen. zij h Joegb-SIavië én de! V-S',' het' dens, -geworden- over yen -verdrag, voor militaire- bijstand: De - V.Sl .zuhch modenie .wapens 'aan; Joego-Slavië leveren voor do verdediging van het* land bij een aanval.Naar ver luidt zullen -de wapens worden ge schonken. - - In het afgelopen - jaar 'hééft Jcego-Slavië alleen lichte- wapens en munitie uit, de .Verenigde ^tar .ten'ohtyahgdnyyDfryzfihdiogeh „op gróndy'van het' vthaiis yte 1; sluiten •verdrag zullen - o.rii. tahks 'eh-ar tillerie" omvatten."'. r;c-: -"2':V.:-w U .-.-*. y.<yan»<aae^.correspondent) ;'4-; - AMSTERDAM..jNaar:; wij yér» nemen is de/.lOOO,— welkebeschik- Öaarwasi.gesteld- vóór1 degenen, ;,di'e aahwij'zmgen-kmróeh'gëyén'tpt'jaan-; Houdingjyyan'yPietBruin- uit CAm-f sterdam ,-ais' volgt; verdeeld'; "Gerard Wekenborgf,uït LpÓith: én vHenri - Van Roozendaal int' Arnhem.^-elk '350.— eh;: C.' Meijer ult Amstérdamyy.-30ö: ET HEITSE''VOLKheeft,'vol- is:yd «?i€ zes jaar lang. langs de lijnen'stond T T.b' - I—I gons dc verwachtingen erj zijn JL L.sportieveaard, de partij, „die - pASjaoEW&io;..- - - ts»' cc»i- Heèrdëyen - commun 1 stiSché;Iwapén-: Etilstandscómmi ssi esè zjjnyvarimhr-' gen r twe e -"uur; bij een-rgë wéesf-yzen'-i :der'dat'ér'vtfróérihgèn.wérden yé-; maa^.Vhïjdey:hé5pfekingvanydè' kwestie der - demarcatielijn.-rt. j5 .haar „innings'; zoals'de „Tir het onlangs met een .cricketterm, uit- 'drukte gegund. Tot 'een grote verschuiving ..in' hetkiezerscorps, is het daarbij- weliswaar niet gekomen, maar In-ieder geval fa de conscr- yHfieve ^róèérderhéld groot;.-genoeg öfh'Tats niWorklng-fhajorlty" te kun nen gelden. Gézien van' een..inter- nationaal politiek standpunt uit, is. dat een van de belangrijkste resul taten: der Britic 'verkiezingen. De kbmende' jarenj;zullép;yyoorde Vtve- reld..beslis3 end Jzijhyén' 'hèt'iwar .niet min d er .'d an nra ni p, :v 00 r hët:W este n gewèésty indien Groot-Brittanhië, die tijd hadmoeten ingaró :mët een:zo labièlé' regeririg,: dat zij nauwelijks tot het nemen van yde grote: be sluitend; .wélke de toekomst zeker nog vari de Britten zal vragen; in;: staat zou zijn, N-Hit hef zul ver.•internationale politieke opzicht-;is 'ér: ook ré- y 'denytot yoldoening. /dat: het de 'v conservatie ven. aj n en 'niet- Labour, dièy'de oyërwinning. behaalden. i Het 'succes, van dé maatregelen, welke het "Westen tot verzekering van zijn vei ligheid en de- vrede: reeds, 'genomen heeft,.,;en nog zal moetenhemene hangt in „hoge matq, zo niefc ;uitslui- tènd, ,af van.dc. innige 'samenwer king tussen dé béidëyAngèlsaksisöie •volken":"" Amerikaén Groot-Brittah- nië.", Nu'/zlin de Engels'Amerikaan- .- sé betrekkingen, in, liet, laatste "jaar van het -Labpur-bewindzienderogen sl echfer.-'^éyiord en. yBróni,vvan 'deze '"uïterstll;. jongeWróstej,. situatie-.'-was y vooral 'dè Iinkprvléugeiyder. Labour- oarfe-, onder de roerige Aneurin Bfcvan. Bcvan verlietIn April de ■regering-Attlee. omdat Amerika de Britten ziins .inziens betrok'in een bewapenincsprogram. dat .20om vangrijk was, dat' Groot-Brittannië er econ.omLscb aan tengronde '.zou moeten - gaan. Deze daadvan de in jdjnir^a'rtijj -zème linyliQëdidjke'TBèyan i wékte „in Amerika; .ondanks ane .ver- -trpuwen.vdat-; menin;: AttleeyehSMor-'- rtson had. onrust, cn. critïck^eiu'deze .-'• werden „er, cet^rnipder; ÓP.;-toen;:op h ét'.iH?vrcphgfës,; yróyde f Labömrpartjr, bilode, .verkiezing- der bestuursleden, L "bleékl datdé jBeyarti'grpphi overeen .rnachtig'e aanhang y beschikt.Geen v.mhdéh^ daarom,Hét.vmèh';'inV-Aine- rika.^de véiyahgihg yari Attlee; .wiens leiderschap;'men door yBevariyy be dreigd -zag, door Clnrrchill. hartelAik toejuicht y."tv (y;'.yyy.:yf:;>;yy:y; - EZE verandering. in:-de -Amffri-. kaanse stemming'' .kanywóor Gront-Brittauhid-i 'in^yemna- misch opzicht ;slech,ts ,ygim5Ög,j2nljiu; Een'feiGïs..;d"at; hét lah^,:tecohomi'sch -gezien. •;Iiidt.:aan;;èpnÏBëvaarlhlÊ.iïage bl 0 ed d ruk;'.dte-khog:;. ;steéd s y dager wordt; ,rDe..y Lab ourre gering - heeft rtëëd syK^e to ógdyd a t^d iféeeh ,;;gë volg •cnydé' pnj'ss.tijgi^eny\fahy^ondsföf- f en. ;óy "ydé.yvërödmarlrtèn .tDaty is-cm- p t w't t f ld'; j u is t ;,e n ydókyGhiirchill'ëri w?-A.éBerin'g*;kunhenyidaai- .aany.rhoeiliikr-iets'veraiiderëh.'Maar •Groot-Bnttanoiëy'tywas-yjhët-^e'éróte' .,^hd>da*t>,iróëéd^di^^iët7lahifeè^ah''-'' dey Marshall^hulp yfeyzullënyprofité- "rem vDeV Lab'onrregerm^vrasBMÈir opnjen w - .Am crika.ihse/ ^hülp'.- rnodie .za.l;-rbebben:- En7Ghürdh1ll'; zalhdeze zoudëry twijfel sgemakke lij kér kunnen. yewwsiyenytaanyzul^^ eet geval zou zijrOy t/-' - jy, y r y da^orgcV;zijn Lenjö emij'1- HbekfvdjifHöUarülKi j .^^Óeyciréhyohty^uitfLKdncsièiêAhi. i;têTiéïen;yMeh;Keeft-CIkaar;Hchter- f buitengaatxc;"rtfét'y QëiföjfenjhjTërg Uhoqgte Pdii-. hiétfUchtsbfitpjGoéree doh'r hethuirkAeU-T hoie; 11 arendeZ-vverwclfcommgses-h: feeder van de ,lïitht>uit genomen. T-v-EZE JteJ kas XL/ Gr. vraa'g^Ss ynu: "f-,wat^iinag.'nien .van-.yydëryóyrógefetógrGhuróhüi;' YerwachtenTg-Ihy^tyMnnfeny sppiale daarvooi; .des"te, IbarderThaafVstók-" Pe.^yme.helostmg'.op-'hëtfóverweïfe on-de^ beste din^vvah>spe<mli^t^a-;;' pitaal - zal -yerm indërdt worderi én"' er; ■is alleokans- dét >'de':'hvüdiSé%-wèbk-j'; - Z\e verie, pap)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1