Churchill aan het hoofd der Britse defensie HET ROTTERDAMSCH PAROOL Internationale problemen regeertaak nummer één Amerikaanse poging om olieconflict te regelen Pétaiii-lierdeiikiog lokt betogingen uit Egyptische mobib'satiewet aangenomen PBO kan productiviteit belangrijk verhogen PvdA congresseert over middenstandsprobleem Schuman doet beroep op Churchill Oost-Duitsland moet Russisch leren... Geen contract tussen Perzië en de „Koninklijke" Weer atoomexplosie in Nevada .Weinig vooruitgang in Panmoendjon Gelijk spel tegen Finland 4-4 Janus Kuiper, laatste „Blauwe zeeridder" overleden Parijse illegaliteit in verzet tegen provocatieve demonstratie Soedan verwerpt inmenging van Egypte in zijn aangelegenheid Kind in ketel kokend vlees gevallen Staking te Hamburg weer opgelaaid Gisteravond: Noorderlicht Nederlander op Bali vermoord Man bij nachtelijke vechtpartij gewond Kamerlid Suurhof op, NyV-cpngres „Aan de arbeiders gegeven woord moet de regering gestand doen" Speciaal program is dit voorjaar* tot stand gekomen llejaargang, no. 254 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL <59300 Aboan prl)3: pei week 0.40, per kwartaal t 5.13, losse nummer» J 0.09 DE SCHIEDAMMER Maandag 29 October 195Ï Uitgave N.V. De Nieuwe Pers PostOlro 398644 Bankiert Amsierdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B, de Vries Engeland en Europese Unie PARIJS In een te Metz ge houden rede heeft de Franse .mi nister van Buitenlandse Zaken Schuman een beroep gedaan op Churchllï om Engeland zich te doen aansluiten bij de plannen om van Europa een eenheid te maken. Volgens Schuman is Britse deel neming daarvoor nodig. Het Euro- pese vasteland hoopt, dat Engeland thans, een actieve rol zal gaan spe- len *in de Europese eenheidsbewe ging. 4 BERLIJN. De Russische autoriteiten hebben zich bij de Oost-Duitse communisten be klaagd, dat zo weinigen van hen Russisch kunnen spreken, aldus een bericht in het West-Berlijnse' blad „Der Tag". Volgens het blad is aan de autoriteiten van de partij tot het einde van dit jaar de tijd gegeven, dc elementaire beginse- len van de Russische taal onder "de knie te krijgen. In West-Duitsland hebben de Amerikaanse autoriteiten hun ambtenaren opdracht gegeven Duits te Ieren. (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Met de hem eigen voortvarendheid is Churchill, van mening, dat de internationale en economische problemen om onmiddellijk opnemen der regeertaak vragen, Vrijdagavond meteen aan het kabinet-maken getogen en Zaterdagmiddag waren reeds acht van dc voornaamste posten bezet. Dc zitting van dc Geheime Raad, waarin dc benoemingen officieel ge schiedden, werd in tegenwoordigheid van de koning om drie uur 's middags op Buckingham Palace gehouden en vervolgens maakten de nieuwe functionarissen dezelfde middag nog hun eerste contact met hun departementen. Eden had meteen een lang onderhoud met de secretaris-generaal van het Foreign Office, sir William Strang. De eerste ministerslijst geeft Davies de lunch op Chartwell, zekere verrassingen. In Olympische -- - onaantastbaarheid heeft Churchill op zijn.eerste regcerdaden weer direct zijn eigen originele stempel gedrukt en gedaan, niet wat men algemeen verwachtte, maar wat hem zelf goed Niet Lord Ismay. maar hijzelf werd minister vanDefensie, niet Maxwell Fyfe. maar sir Walter Monckion kreeg .Arbeid", terwijl Lytteltcn zich nict_ aan het hoofd van een super ministerie van Productie, maar aan dat van Koloniën ziet. Gedurende hetweekeinde ging de verdere formatie naarstig voort. Ket belangrijkste punt daarvan is tot dusver ongetwijfeld het aanbod aan de liberalen van een plaats in het kabinet en hun weloverwogen weigering* Churchill ontving de. leider der liberalen. Clement Davies, Zaterdagavond in'zijn Lon- dense woning en Zondag gebruikte - WASHINGTON. Naar Ass. Press verneemt zijn de Ver enigde Staten voornemens om deze week een groots opgezette poging te doen ter régeling van het Brits—Perzische olicgeschil. se Wellichtwoïdt dé nlcuwt c^servatievc tëgètïng yaht Churchill verzocht een groep Britse onderhandelaars-óp-hèog-niveau naar Amerika te sturen voor formele onderhandelingen met premier Mossadeq. Gebaseerd' op een onvoorwaarde lijke naleving van dë.Perzische na- tfonaüsatiewet zou de formule 'voor - een accoord er volgens ter zake be- voegde personen verder de volgen- de. punten omvatten: 1. De Britten brengen de Perzi sche petroleum aan de markt, die afgeleverd zal worden tegen een overeengekomen groothandel'sprijs. 2. Schadeloosstelling voor de Britse activa, die door de Perzen in beslag genomen zijn. 3.Een afspraak om het welslagen van de Perzische productie te waar- borgen. Waarschijnlijk zullen hier toe een „neutrale" directeur met een internationale staf onderPerzisch toezicht aangesteld worden. De staf zou bestaan uit Nederlandse, Amerikaanse, Britse en andere tech nici. j Naar aanleiding van berichten in Engelse bladen als zou dc „Konink lijke" of de Royal Dutch Shell-groep gemengd zijn In het geschil Enge- Iind-Perzlë en wel in dit zin, dat zjj by contract met de Perzische rege ring dc exploitatie van de Perzische olie zou overnemen, vernemen wij LAS VEGAS De Amerikaanse commissie voor atoom-energie heeft Zondag op_ de proef terreinen bij Las Vegas in Nevada «opnieuw een experimentele atoomontploffing tot stand gebracht. Een explosief pro- jectiel werd uit een vliegtuig ge worpen. Men zog te Las Vegas een lichtflits, maar. voelde geen schok. Wel hebben velen een merkwaar dige zigzagvormige rooksliert waar genomen, die 2ich' kilometers hoog hoven de woestijn verhiel. De rook ontwikkeling was pas na ruim een opgelost. PANMOENDJON. Geallieerde .en communistische afgevaardigden, hebben' Zaterdag en Zorulag in hoofdzaak gesproken over het vast stellen .van een „contactlinie". Zon dagmiddag was men het bijna eens geworden, afgezien van enkele bij zonderheden van ondergeschikt be lang. Daarna begon men met de bespreking van de eigenlijke afba kening van een wapenstilstandslinie. Hiermee vorderde men weinig. Van morgen om 11 .uur kwamen de af gevaardigden weer bijeen. Poolse soldaten lopen 150 km om vrijheid te veroveren BERLIJN. - ïirfe Poolse sol dalen, die in Stettin aan de Oost- zeekust dienst deden, hebben, met uniform aan en pistolen bij zich, na een tocht van 150 km. door de Sowjetzone, veilig West-Berlijn bereikt en zich daar bij de politie gemeld. van zeer bevoegde zijde, dat nóch de Koninklijke, nóch de Royal Dutch Shell-groep ter zake door welke Instantie ook is benaderd. ROTTERDAM. Feyenoordsta- dlon. Het Nederlands elftal la er niet in geslaagd, revanche te nemen voor de verleden jaar in Helsinki geleden 41 -nederlaag tegen de Finnen. Wel sleepte Oranje een ge lijk spel uit het vuur, maar bet be reikte dit resultaat niet dan door een onpeilbaar diepe crisis, waarin het door een deel van het zestig- duizendkoppige publick verachtelijk werd uitgefloten. Ons clFta! haalde do rust met een gciyke stand 12—2). Daarna kwam het met 42 achter te staan. In een buitengewoon ener verend laatste kwartier geraakten de Nederlanders nog tot een ver twijfelde eindspurt, waarbij Van Melis nog tweemaal kon scoren, Zün laatste doelpunt kwam twee minuten voor het einde. (Voor verslagen en beschouwing zie-elders in dit blad). Churchill's buitenhuis in Kent. üaarvoor en daarna pleegde de liberale leider overleg met zijn eigen partijgenoten, en Zaterdag avond maakte hun hoofdkwartier het.feit van het aanbod en dc wei gering wereldkundig. In dezelfde verklaring wordt echter ook ge zegd, dat de partij „diep bezorgd" is over het mogelijk effect, dat de kleine conservatieve meerderheid in het Huis op liet doeltreffend leiden der Britse politiek op bin nen- en buitenlands terrein zou kunnen hebben. „In deze omstan digheden zal daarom de liberale partij, zowel in het parlement als daarbuiten de regering steun ge ven voor maatregelen, dié kenne lijk in het belang zLjn van het land als een geheel Zoals gezegd, baarde Churchill's hernieuwen van het arrangement uit oorlogstijd, waarbij hij zelf zowel eerste minister als minister van Defensie is. niet onaanzienlijke verrassing. Van Labourzijde zal vermoedelijk de eritiek komen, dat zulk een combinatie thans voor Churchill zelf te zwaar is en in vredestijd eigenlijk ook niet nodig is. Zij strookt echter geheel met Churchill's speciale voorkeur <cn geschiktheid) voor het hoogste, en meest essentiële niveau der poli tiek, waar buitenlandse, politiek in engere zin en strategie samenkomen ais twee kanten van hetzelfde fun damentele probleem. Dit accent op strategische pro blemen kan men ook in de benoe ming van" zün vertrouwde militaire adviseur Lord Ismay tot minister voor ..Betrekkingen met het Ge menebest" zien. Ismay heeft echter ook andere onmiskenbare politieke kwaliteiten en' -erv'aring'vodr' 'het ambt. Hij was adviseur van Mount- Zie verder pag. 7 Van het eerste na-oorlogse kabi net van de Conservatievents Wins to nChur chill minister-pre sident en. minister van Defensie. De andere acht ministers zijn: (bovenste rij v.l.n.r.) Anthony Eden, Buitenlandse Zaken en vice-premierLord Woolton, Voedselvoorziening en Landbouw; dc markies van Salisbury, Groot- zegelbewaarder; Sir David Max well Fyfe,. Binnenlandse Zaken en Wales. Onderste rij: Richard A. Butler. Financiën; generaal Lord Ismay, Gemenebest; Sir Walter Monckton, Arbeid; Oli ver Lyttelton, Koloniën. (Van onze correspondent) DEN HELDER.' Vanmorgen is de laatste der „Blauwe zee ridders", - dc ruim 95-jarige Janus Kuiper, overleden, Ja nus, de stief zoon van .de be roemde Dorus' Rijkers, heeft, naam gemaakt door de redding van enige lion-, derden --Gchli#v breukélingen van de „Razende Bol" en de „Haaks- gi;onden" bij Den Helder,.en Texel ("Va» onze correspondent te Parijs) PARIJS. De aartsbisschop van Parijs, mgr. Feltin, heeft in de Franse hoofdstad opschudding gewekt door Zaterdag een plechtige dienst te doen opdragen aan de nagedachtenis van Pélain en dat nogwel in de Notre Dame. Dit heeft speciaal van de voormalige verzetsbeweging een storm van pro testen uitgelokt, van de ztföe van generaal Cocbet (voorzitter van het comité van actie der voormalige verzetsbewegingen van alle richtingen) een lang niet malse open brief en ten slotte Zaterdagochtend, tegelijk met de, mis, een tegenbetoging. CAÏKO. Dc Egyptische Raad van State heeft Zondag het wetsontwerp betreffende algemene mobilisatie aangenomen, dat het mogelijk, maakt alie Egyptcriaren tussen 18 en 50 jaar in tüd van oorlog of oorlogsdreiging op te roepen. Voor het ontwerp rechtsgeldigheid verkrijgt, behoeft het alleen nog door het kabinet te worden goedgekeurd, aangezien het parlement op het ogenblik op reces is. De wetgevende Vergadering van de Soedan heeft met grote meerder heid een resolutie aangenomen, waarin de door Egypte voorgestel de grondwet voor de Soedan van de hand wordt gewezen. Voorts word: gezegd, dat de Soedan het recht heeft zyn onafhankelijkheid te be waren en een eigen regering te heb ben. De resolutie zal naar de secre taris-generaal der V.N., Trygve Lie. Egypte en Engeland worden gezon den. NederlandFinland had voor onze nationale mlddcnuoor Noitcï van Melis een pijnlijk riot. Vlak voor het einde botste, hij in. zijn zucht naar nóg meer doelpunten dan dc driedie hij al ge maakt had met zijn hoofd tegen dat van dc Finse doelman Laaksonen. iSeiden gingen voor enige tijd knock out, doch speelden de wedstrijd uitVan Melis mocht zich direct ?ta afloop, verheugen in de goede zorgen van bondscoach Van der Leek, die met jas en spons kwam toegesneld en van.zvn medespelers Wiertz en Groe- ■neveld. Het was Zaterdag een rustige dag In de kanaalzone. Volgens de Britse inlichtingendienst bereidt' do „Mo hammedaanse Broederschap" echter een guerilla voor tegen de Britse troepen. EMMEN. De vierjarige H. Robben uit Bargcroostcrveld is in een onbewaakt ogenblik in een wasketel met kokend vlees geval len. Het knaapje werd met zware brandwonden- naar het diacones sen huis overgebracht, waar het aan de bekomen verwondingen is overleden. Rangeerder verongelukt AMSTERDAM Zaterdagmid dag is op het spoorwegemplace ment nabij de Borneokade een 60- jarigc rangeerder-, van de Neder landse Spoorwegen onder een goe- derenyfaeen geraakt. De man was op sla'g dood. 'l'-R? Niemand is er tegen, dat er voor de nagedachtenisvan het voorma lige staatshoofd van Vichy wordt gebeden, doch het uitdagend open bare karakter dat aan deze dienst is gegeven door de aartsbisschop werd niet ten onrechte opgevat als een pro-Vichy manifestatie en dat I is het dan ook geworden. Met. deze j officiële plechtigheid in de Parijse kathedraal heeft men eon' slechte zaak willen rehabiliteren en daar mee werd de dienst een provoca tie. Niemand hoefde daaraan nog twijfel te koesteren, die Zaterdag ochtend bij de Notre, Dame aan-' wezig was. Tallozen;'stonden bui- lengde kèfkr,welks deuren' voör* zichtigheidshalve alle waren geslo ten, om notoire Vichy-isten toe te juichen, toen zij de kerk verlieten. Men zag. generaal Wygand in civiel, dc verdedigervan Pétain, de advocaat Isorni ^wiens boek over' de" maarschalk zojuist Is ver schenen), Flandin, en de admiraals Robert en Decoux. Er was een grote politiemacht op de been om botsingen tussen kerkgangers en betogers te voor komen. Dat die opzet gelukte, is mede te danken aan de houding der betogers, die van de Place HAMBURG. De staking in de Hamburgsp haven die een week duurt, en twee dagen geleden scheen te verlopen, toen nog slechts 2.000 havenarbeiders in staking waren, is Zondag weer op gelaaid. Het aantal stakende ar beiders bereikte Zondag de 6.000. De politie in andere havensteden heelt gerapporteerd, dat aldaar ook communistische agenten wet kon om deze havens in de staking, te betrekken. Dauphine af met niet minder dan 3.000 mannen en vrouwen een op tocht hadden georganiseerd, welke zwijgend langs de Notre Dame trok. Bloemen werden gelegd op de plaatsen, waar in de bezetting Fransen waren omgekomen, die het nazidom en de regering van Vichy bestreden. Een waardige be toging, die voor eenmaal de voor malige illegaliteit weer bijeen bracht ,0m te protesteren tegen een smadelijke provocatie. DE BILT. Het K.NJM.L te De Bilt deelt ons mede: Zondagavond tussen 20.00 en 22.00 uur is in het Zuiden. Midden en Oosten van het land Noorderlicht waargenomen. Uit de Noordelijke provincies zijn geen berichten over dit verschijn sel ontvangen.' een gevolg van do zware bewolking, die de waarne ming daar onmogelijk heeft ge maakt. Ook in het buitenland is het Noorderlicht gezien. Berichten uit Noord-West-Duitsland en ook uit Schotland hebben melding gemaakt van dit verschijnsel. DJAKARTA Te Denpasar op Bali is Zaterdag in een winkel de Nederlander Ten Brink vermoord. Bij de moordaanslag werd een twee de Nederlander, de heer Coopman, gewond. De heer Ten Brink was agent van de N.V. Esser. Zondag morgen is het slachtoffer begraven. Vier laatste Nederlandse oorlogsbodems uit I Indonesië terug i DEN HELDEE. Met ie aai- komst ia Den Helder van de mijnenvegers „Jan van Gelder", „Abraham Crijnssen", „Abraham van der Hulst" en „Pieter Fïo- risz" zijn de laatste Nederlandse oorlogsbodems uit Indonesië in het vaderland thuisnevarcn. De vier mijnenvegers hebben in Indo nesië de wateren, rond Java en. verder tot aan Timor van mijnen, gezuiverd. (Van onze correspondent) Haarlem. Vannacht ontstond een fikse vechtpartij in een auto matiek aan de Anegang tussen de 21-jarige matroos J. E, IC, de 28- jarige loswerkman H. K. en een aardappelhandelaar. De aardappel handelaar liep een diepe vleeswond aan het voorhoofd en een bloeduit storting in beide ogen. op. De poli tie wist de daders een half uur li ter in te rekenen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. „Er Is ons Nederlanders geen andere keus gelaten dan opvoering der productiviteit. Want meer en beter produceren is het enig® middel om onze betalingsbalans sluitend te maken. Slagen .wy daarin niet, dan maakt de betalingsbalans zichzelf sluitend cn dan is het uit. En dat betekent dan, dat dc dlslribulle uit dc oorlogsjaren cn de werkloosheid uifc de dertiger jaren terugkomen." Aldus sprak, op het dcmonstrallcf congres, dat het N.V.V. Zalcrdagri-1- In Utrecht heeft gehouden, de tweede voor zitter van dit verbond, dc heer J. C. Suurhof, in een rede, waarin hU tege lijkertijd op het grote belang van de productiviteits-verbeterlng wees scherpe critick uitoefende terzake gevoerde overheidsbeleid, Jn het bijzon der het beleid van de minister zonder portefeuille. Zijne Excellentie Albregts. die speciaal met de productieverbetering is belast. Man doodgedrukt tussen handkar en auto (Van ónze correspondent) ALMELO, In de Grootestraat vond vanmorgen een ernstig ver keersongeval plaats, waarbij H. Hermelink om het loven kwam. De heer Hermelink duwde met G. V. een handkar door de Groote- rtraat naar' de Oude Veemarkt. Ach ter de handkar naderde oen vracht auto met aanhangwagen. Uit de te genovergestelde richting kwam ccn bestelauto. Teneinde deze voorrang te verlenen remde de vrachtauto, slipte cn raakte de handkar. Dc heer H. raakte bekneld, werd zeer ernstig 'gewond en overleed korte tijd later,. Er zijn lieden in Nederland, de heer Suurhot die menen, dat op voering van de productiviteit uit sluitend oen zaak is van harder wer ken. Die opvatting heeft de produc tiviteitsverbetering meer geschaad dan gebaat. Opvoering van do pro ductiviteit is veel meer een kwestie van verstandiger leiding. Het is geen kwestie van afjakkeren maar van beter organiseren. De onlangs ingediende productivi- teitsnota van minister Albregts raakt de kern van de zaak niet. Dat komt misschien we] hierdoor, dat minister Albregts zich er zorgvuldig voor ge hoed heeft al te concreet te xvordsn uit vrees moeilijkheden met de mi nister van Economische Zaken te krijgen meende de heer Suurhof en hij vervolgde: „Als de ondernemin gen in gebreke blyven, moet dc overheid ingrijpen." De heer Suurhof sprak vervolgens als zün mening uit, rint het met óe Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie niet goed gant. Nog niet één bedrijfschap of productschap Is er Ingesteld. De oor zaak was, volgens hem. deze, dat de on dernemers met deze lichamen geen hanst maakten, omdat zij een broertje dood hebben aan de bij de wet op de P.B.O, j (Van ccn onzer verslaggevers) UTRECHT. Op ccn congres van dc Partij van de Arbeid,- dat vandaag in Utrecht is gehouden, heeft men zich uitvoerig bezig ge houden met" het vraagstuk van de middenstand. Voor dc PvdA' product van dc doorbraak ligt dit probleem volkomen onders dan bijvoorbeeld voor de oude SDAP Dat een man als de heer J. Schijt huis, die op het congres van van daag een van:de drie. sprekers was, ooit op een congres van de oude SDAP het woord zou hebben gevoerd, is gewoon ondenkbaar. Juist: ten aanzien van.de mid- denstaridsproblemen gingen de we gen der Vrijzinnig Democraten, waartoe dc heer Schilthuis vroeger behoorde, eri die der socialisten ver uiteen. Nu 'ztfn die verschillen weg gevaagd. En dat is niet alleen een gevolg van een verandering, die zich zowel bij sociaal-democraten als vrijzinnig democraten heeft voltrokken, maar ook van de te genwoordige maatschappelijke om standigheden, die aan de noden en moeilijkheden van de middenstand een bijzondere actualiteit verlenen. Uiteraard is daaraan op dit con gres in ruime mate aandacht bé steed. Één kleine anderhalf jaar" pelederj. In de. zomer van 1950. Is het probleem'van do middenstand aan dc orde geweest op een studievertfadcriPR van de dr Wiaroi Beckmanstlcbtlng. Daar poneerde het P. v. d. A.-kamerlid J.'de Kadt 'de stil ling, dat de politiek van dusver in hoofdzaak een tick" was geweest, die maar weinig liet merken van „doorbraak"-poglngcn In de richting van de middenstand. In die zelfde atufllcvergadering bleek echter duidelijk, dat de P. v. d. A óók de ver tegenwoordigster \'an de- middengroe peringen wenst te «IJn. Het congres van vandaag moet ongetwijfeld worden ge zien als een uitvloeisel van deze wil. De heer Schilthuis sprak in deze bijeenkomst over de beteke nis en. de inhoud van het midden standsprogram der PvdA. Mr dr A. A. van R h i j n hield in de morgen vergadering een causerie over de betekenis van de midden stand en over dc sociale voorzie ringen van de kleine zelfstandigen. In zyn openingsrede wees de voorzitter der PvdA, de heer K. Vorrink er op, dat het midden- standsprogram der partij juist dit voorjaar tot stand kwam. Het is echter,zo voegde hij er aan toe. niet voldoende een program te hebben, men moot ook gezamen lijk het vraagstuk realistisch we ten te-bezien; Hij herinnerde er voorts aan, dat de eerste inleider op dit congres, de heer Schilthuis, aan de totstandkoming van het middenstandsprogram der partij 'n belangrijk' aandeel heeft gehad. (Het congres duurt voort). gegarandeerde pariteit van werkgevers- cn werknemersvertegenwoordigers. Dat dJe productschappen er nog rüet zijn Is erg. Want juist zij zouden bij tiö opvoering van de productiviteit een. be langrijke rol hebben kunnen spelen. En inmiddels loopi in 1952 de Marshall-hulp af en moet onze betalingsbalans het volgend Jaar sluitend zijn. Dc secretaris van het N.V.V„ de heer Ad Vermeulen, sprak, over lonen en. prijzen, Is do regering bereid, zo riep bij uit, het aan de arbeiders gegeven woord gestand tc doen en de door dc wer kende klar.se aanvaarde eonsumptiebe- pcrklng op 5 Te te handhaven? Ia z(J ook bereid de noodzakelijk geachte In vesteringsbeperking van 25 tot stand ie brengen? Ambtenaar zou geknoeid hebben met leveranties (Van onze correspondent) NIJMEGEN De politie heeft aangehouden een der administratie ve ambtenaren van dc Prov. Geld. Elec. Mij. Deze ambtenaar schijnt fraudu- leuse handelingen te hebben ver richt bij leveranties van brandstof fen. Ook de leverancier der kolen ia een verhoor afgenomen, doch deze man is weer op vrije voeten gesteld. Met motorfiets over de kop geslagen (Van onze correspondent) TERNEUEEN Zaterdagavond is de C.C.D.-ambtenaar Bosscher, die oen ritje maakte op een motorfiets, gevallen cn over de kop geslagen. Met een schedelbasisfractuur. werd B. naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ts overleden. ^Rni:ililllSI!Ii)lf:lll!illllUI1ini!StlS!jttli:!!llllll!ll!3ii!lfi:!in7:liniinii4^| Afnemende wind 1 B Weersverwachting geldig van I O Maandagavond tot Dinsdag- H g avond. g g Overwegend droog weer met 5 g wisselende bewolking en in de S g nanacht en ochtend plaatselijk U g mist. Aanvankelijk matige wind 1 y uit Zuidelijke richtingen, later S s zwakke, veranderlijke wind. 1 g Wemig verandering in temue- 3 s ratuur. s fi. I H 30 Octooer zon op u 29 m S w onder 17 u 18 mt Maan op 7 u 31 1 j? m onder 15 u 42 m, OTiit ixtcïBimimiirixcKi i:iixi:r:;i;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1